ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛЕМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 6-7/2012 /* COM/2012/0452 final */

Актът е внесен на дата 03.08.2012


ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ЕФГЗ ДО 31.5.2012 Г.


1. ВЪВЕДЕНИЕ

В приложение 1 е представена реалната степен на изпълнение на бюджета за периода от 16 октомври 2011 г. до 31 май 2012 г. спрямо прогнозния профил на разходите, изготвен посредством показателя, установен въз основа на разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета1.


2. ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

Въз основа на разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика приходите, получени от финансови корекции във връзка с решения, взети по отношение на уравняването с оглед на съответствието от възстановявания вследствие на нередности, както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се считат за целеви приходи за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. В съответствие с посочените разпоредби целевите приходи могат да се използват за покриване на разходите по линия на ЕФГЗ, направени от държавите членки. В случай че част от тези приходи не е усвоена, тя автоматично се пренася в следващата бюджетна година2.

Бюджетът на ЕФГЗ за 2012 г. включва както последната оценка на Комисията относно размера на бюджетните кредити, които ще бъдат необходими за финансиране на очакваните разходи в областта на пазарните мерки и преките помощи, така и оценките относно целевите приходи, които се очаква да постъпят през съответната бюджетна година и пренесените суми от целевите приходи, останали неизползвани през предходната бюджетна година. В предложението си относно сумата на кредитите за ЕФГЗ в бюджета за 2012 г. Комисията взе предвид общия очакван целеви приход и поиска бюджетни кредити за 2012 г., изчислени чрез изваждане на очакваните целеви приходи от очакваните разходи. Бюджетният орган прие новия бюджет на ЕФГЗ, като взе предвид очакваните целеви приходи.

Към момента на изготвянето на бюджета за 2012 г. наличните целеви приходи се изчисляваха от Комисията на 1,010 млрд. EUR. По-специално:

- целевите приходи, които се очакваше да бъдат генерирани в течение на бюджетната 2012 г., бяха оценени на 805 млн. EUR. От финансови корекции във връзка с уравняването по съответствие и от възстановявания вследствие на нередности се очакваха съответно 600 млн. EUR и 150 млн. EUR. Постъпленията от налога в сектора на млякото и млечните продукти се оценяваха на 55 млн. EUR.

- сумата на целевите приходи, която се очакваше да бъде пренесена от бюджетната 2011 г. в бюджетната 2012 г., беше оценена на 205 млн. EUR.

В бюджета за 2012 г. Комисията разпредели тези целеви приходи от 1,010 млрд. EUR по две схеми. По-специално:

- 310 млн. EUR са разпределени по оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, а

- 700 млн. EUR - по схемата за единно плащане.

За тези две схеми бюджетният орган окончателно гласува кредити в размер съответно на 496 млн. EUR и 30,472 млрд. EUR съгласно предложението на Комисията. Сумата на гласуваните кредити и на гореспоменатите целеви приходи съответства на общата оценка на наличните кредити от 806 млн. EUR за оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и от 31,172 млрд. EUR за схемата за единно плащане.

В приложение 1, в което се представя временното изпълнение на бюджета за 2012 г. за периода до 31 май 2012 г., посочените бюджетни кредити за плодовете и зеленчуците и за отделените от производството преки помощи представляват гласуваните кредити за тези два сектора, които възлизат съответно на 788 млн. EUR и 37,189 млрд. EUR, като не са взети предвид гореспоменатите целеви приходи. След включването на разпределените за тези сектори целеви приходи общият размер на предвидените в бюджета за 2012 г. бюджетни кредити възлиза съответно на 1,098 млрд. EUR за плодовете и зеленчуците и 37,889 млрд. EUR за отделените от производството преки помощи.


3. ПРИХОДИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

Временните суми за преструктуриране в захарната промишленост се третират като целеви приходи за финансиране на помощта за преструктуриране на захарната промишленост и на други помощи, предвидени във Фонда за преструктуриране на захарната промишленост. За три пазарни години, а именно 2006-2007 г., 2007-2008 г. и 2008-2009 г., тези суми, отнасящи се за количествените квоти за захар, инулинов сироп и изоглюкоза, предоставени на операторите във всяка държава членка, бяха внесени във Фонда. При създаването на бюджета за 2012 г. се очакваше сумата от 832,2 млн. EUR да бъде пренесена от бюджетната 2011 година към бюджетната 2012 година.


4. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2012 Г.

Степента на временното изпълнение на бюджета за периода 16 октомври 2011 г.-31 май 2012 г. е представена в приложение 1. То е съпоставено с профила на разходите, базиран на показателя, който беше установен съгласно разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета. По-долу следва кратък коментар на бюджетните статии, които показват най-значителните отклонения между действителното и очакваното ниво на изпълнение на бюджета за 2012 г.

4.1. Пазарни мерки

Използваните бюджетни кредити за интервенции на селскостопанските пазари бяха със 211,5 млн. EUR по-високи от одобрените бюджетни кредити, определени съгласно равнището на показателя на 31 май 2012 г. Тази разлика се дължи най-вече на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците. Същевременно други сектори като цяло отбелязаха не съвсем пълно усвояване на средствата.

4.1.1. Плодове и зеленчуци (+ 127,6 млн. EUR над гласуваните бюджетни кредити)

По отношение на гласуваните бюджетни кредити тази степен на усвояване се дължи на разходите за оперативните фондове за схемата за организации на производители, която се финансира както от одобрените бюджетни кредити, така и от целевите приходи, предназначени за тази схема в бюджета за 2012 г. (Бележка: за повече информация вж. точка 2 по-горе). Тази степен на усвояване се дължи на прилагането на показателя за периода до 31 май 2012 г. за одобрените бюджетни кредити, които не включват целевите приходи, предназначени за този сектор.

Освен това за разглеждания период държавите членки бяха направили плащания с темпове, които бяха по-бързи от равнището на показателя, установен за помощи за групи производители по схема за предварително признаване. Към настоящия момент Комисията очаква, че разходите, които предстои да бъдат направени по тази схема през 2012 г., ще бъдат по-големи от съответните бюджетни кредити, включени в бюджета за 2012 г.

За улеснение на читателите, от 2010 г. Комисията въведе бележка под линия * към таблицата с предварителните данни за усвояването от приложение 1. В тази бележка под линия се пояснява какво би било положението, ако показателят към 31 май 2012 г. беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, които се очаква да бъдат налични за финансиране на посочения сектор. Както бе споменато в точка 2 по-горе, общият размер на очакваните налични средства за този сектор включва одобрените бюджетни кредити в размер на 788 млн. EUR и целевите приходи за сектора, оценени на 310 млн. EUR. Следователно, ако показателят беше приложен спрямо общия размер на очакваните налични средства за сектора (1,098 млрд. EUR), то наблюдаваното надхвърляне би намаляло на 1,9 млн. EUR.

С оглед на предположението, че целеви приходи ще бъдат на разположение за покриване на нуждите на оперативните фондове за схемата за организации на производители, но тъй като Комисията очаква помощите в бюджета за 2012 г. за групи производители по схема за предварително признаване да надхвърлят средствата, Комисията смята, че общият размер на наличните бюджетни кредити за посочения сектор може да се окаже недостатъчен за покриване на общите разходи, които се очаква да бъдат направени от държавите членки през 2012 г.

4.1.2. Продукти от лозаро-винарския сектор (91,7 млн. EUR)

В сравнение с равнището на изпълнение, предвидено от показателя към 31 май 2012 г., настоящото надхвърляне се дължи на ускоряването на темпото на плащанията за национални програми за подпомагане за лозаро-винарския сектор от държавите членки - темпо, което все пак се забавя през последните месеци в сравнение с началото на годината. Освен това следва да се отбележи, че този по-бърз темп на изпълнение за тези програми не представлява никакъв риск от надвишаване на бюджетните кредити, тъй като те са равни на финансовите тавани, установени в законодателството за тези програми.

4.2. Преки помощи

Използването на бюджетни кредити за преки помощи спрямо равнището на показателя към 31 май 2012 г. е било със 790,1 млн. EUR по-високо.

4.2.1. Отделени от производството преки помощи (754,2 млн. EUR над гласуваните бюджетни кредити)

По отношение на одобрените бюджетни кредити схемата за единно плащане (СЕП) отбелязва надхвърляне, което е резултат както от прилагането на показателя за периода до 31 май 2012 г. към одобрените бюджетни кредити, които не включват целевите приходи за този сектор, така и от общото разрешение, предоставено от Комисията на държавите членки за изплащане на аванси на преките помощи от 16 октомври 2011 г. Освен това темпото на усвояване на схемата за единно плащане на площ (СЕПП) бе по-бързо в сравнение с равнището на показателя, докато отделните плащания за захар и за плодове и зеленчуци се изпълняват на равнището на показателя.

В действителност държавите членки вече са изплатили около 98% от прогнозираните нужди в бюджета в сравнение с 97,2% в същия момент за исканията за 2010 г., изплатени през 2011 г.

За улеснение на читателите, от 2010 г. Комисията въведе бележка под линия * към таблицата с предварителните данни за усвояването от приложение 1. В тази бележка под линия се пояснява какво би било положението, ако показателят към 31 май 2012 г. беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, които се очакват като наличност за финансиране на отделените от производството преки помощи. Както бе споменато в точка 2 по-горе, общият размер на очакваните налични средства за отделените от производството преки помощи включва одобрените бюджетни кредити в размер на 37,189 млрд. EUR и целевите приходи, предназначени за отделените от производството преки помощи, които се очаква да бъдат в размер на 700 млн. EUR. Следователно, ако показателят беше приложен спрямо общия размер на очакваните налични средства за отделените от производството преки помощи (37,889 млрд. EUR), то наблюдаваното надхвърляне би било по-малко, а именно 70 млн. EUR.

Към настоящия момент Комисията следи отблизо ситуацията по усвояването на отделените от производството преки помощи.

4.2.2. Други преки помощи (36,4 млн. EUR)

След общото разрешение, предоставено от Комисията на държавите членки за изплащане на аванси на преките помощи от 16 октомври 2011 г., за някои схеми, като премията за крави с бозаещи телета, както и плащанията на площ за ориз, памук и ядки, са извършени плащания с по-бързи темпове в сравнение с нивото на показателя към 31 май 2012 г. Както и при отделените от производството преки помощи, към настоящия момент Комисията следи отблизо ситуацията по усвояването на другите преки помощи.

4.3. Одит на разходите за селско стопанство

4.3.1. Счетоводно уравняване на сметки от предходни години (78 млн. EUR)

За периода до 31 май 2012 г. държавите членки са декларирали корекции от счетоводното уравняване на сметки в размер на 0,6 млн. EUR. Настоящата степен на усвояване се дължи на сравнението на тези корекции с равнището на съответния показател към 31 май 2012 г.

Трябва да се посочи, че в писмото си за внасяне на корекции за 2012 г. Комисията предложи корекции в размер на - 69 млн. EUR. Бюджетният орган прие бюджета за 2012 г., в който тази сума е определена на - 200 млн. EUR.

При все това следва да се отбележи, че към настоящия момент всички решения относно счетоводно уравняване на сметки, които се очакват в рамките на тази бюджетна година, са представени на Комитета по фондовете и са в процедура на приемане от Комисията. От тези решения следва, че Комисията ще трябва да възстанови, т.е. да направи положителни корекции с нетен размер от приблизително 33 млн. EUR в полза на държавите членки. Освен това, по силата на решения за уравняване с оглед на съответствието, приети от Комисията през 2012 г., се налагат положителни корекции в полза на държавите-членки от приблизително 34,5 млн. EUR. Поради това Комисията ще трябва да намери положителен бюджетни кредити, които не са необходими за други бюджетни позиции на ЕФГЗ, възлизащи приблизително на 67,5 млн. EUR. Освен това Комисията ще трябва да покрие отрицателни разходи от 200 млн. EUR, наложени от бюджетния орган. Всъщност Комисията ще трябва да намери положителни бюджетни кредити, възлизащи на 267,5 милиона EUR, за да приключи тази бюджетна позиция през 2012 г. Окончателният размер на посочените положителни корекции ще се определи от очакваните отрицателни корекции в резултат на неспазване на сроковете за плащане от страна на държавите членки, като неспазването ще бъде представено на Комитета по фондовете през първата половина на октомври 2012 г.

4.4. Други разходи

4.4.1. Безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях, растителна защита (- 63,5 млн. EUR)

Схемите, финансирани по тази статия, включват директни плащания от Комисията. Поради подобрената ветеринарносанитарна обстановка и промените в законодателството, при което се изискват по-малко тестове за ТСЕ, очакваните нужди за програмите за премахване на болeстите по животните са по-малки в сравнение с прогнозните нужди към момента на изготвяне на бюджета за 2012 г. Към настоящия момент се очаква кредитите по тази бюджетна статия да не бъдат напълно усвоени.


5. УСВОЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

Таблицата в приложение 1 показва, че към 31 май 2012 г. са били събрани целеви приходи, възлизащи на 570 млн. EUR. По-специално:

- приходите от корекции въз основа на решения за уравняване по съответствие възлизаха на 423 млн. EUR, като до края на бюджетната година се очакват допълнителни суми,

- приходите от финансови корекции вследствие на нередности възлизаха на приблизително 90,4 млн. EUR, като също се очакват допълнителни суми до края на бюджетната година, и

- към настоящия момент основният дял от приходите от налога в сектора на млякото и млечните продукти е събран и възлиза на 56,6 млн. EUR.

Накрая, размерът на целевите приходи, пренесени от 2011 г. в 2012 г., възлиза на 441,5 млн. EUR, което е значително повече от първоначално изчисления размер от 205 млн. EUR.

Следователно към 31 май 2012 г. размерът на наличните целеви приходи за финансиране на разходите на ЕФГЗ възлиза на 1 011,6 млн. EUR. Към настоящия момент размерът на целевите приходи, които все още подлежат на събиране през 2012 г., възлиза приблизително на 235 млн. EUR (въз основа на залегналата в бюджета за 2012 г. хипотеза, че предвижданите целеви приходи, които се очаква да бъдат генерирани през 2012 г., ще бъдат в размер на 805 млн. EUR, от които 570 млн. EUR вече са събрани).


6. УСВОЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

В съответствие с нормативните документи, от ноември 2009 г. насам от държавите членки не са събирани нови суми за временно преструктуриране. Следователно общите налични целеви приходи за Фонда за преструктуриране на захарната промишленост са равни на сумите, пренесени от бюджетната 2011 година, които, противно на първоначалните оценки, възлизат на 856,8 млн. EUR (повече от заложените в забележките към бюджета за 2012 г. 832,2 млн. EUR поради по-малки от очакваните плащания на помощи, извършени в края на 2011 г.). В проектобюджета за 2013 г. Комисията вече разясни, че очаква салдото на целевите приходи от Фонда за преструктуриране на захарната промишленост да бъде на разположение при закриването му на 30 септември 2012 г.


7. УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАХАРНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Към края на май 2012 г. държавите членки са изплатили 69,1 млн. EUR за помощи за мерки за преструктуриране, помощи за диверсификация и помощи за рафиниране на захар.


8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Съгласно предварителните данни за усвояването на бюджетни кредити на ЕФГЗ за 2012 г., за периода до 31 май 2012 г. месечните възстановявания в полза на държавите членки са надвишили с 1,0249 млрд. EUR профила на разходите за бюджетно усвояване, създаден въз основа на показателя. Това се дължи преди всичко на общото разрешение, дадено от Комисията, за изплащане на аванси на преките помощи от 16 октомври 2011 г., което доведе до по-бърз темп на плащанията за тези помощи.

Налице са целеви приходи, възлизащи на 1 011,6 млн. EUR, като се очаква през 2012 г. да бъдат събрани още 235 млн. EUR. Към настоящия момент Комисията очаква, че наличните целеви приходи, както и тези, които ще станат налични в течение на годината, ще бъдат достатъчни за покриване на финансирането на сектора на плодовете и зеленчуците и сектора на отделените от производството преки помощи, както беше предвидено първоначално при съставянето на бюджета за 2012 г.

В момента на изготвяне на настоящия доклад Комисията внимателно следи развитието на изпълнението на бюджета за 2012 г., за да установи дали в крайна сметка някои части на бюджета ще се окажат непълно усвоени, което ще позволи финансирането както на положителните корекции, свързани с уравняването с оглед на съответствието, така и на представените по-горе отрицателни разходи в глава 05 07._________________________

1 OВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

2 Първо се усвояват пренесените целеви приходи, а след това и гласуваните от бюджетния орган кредити или генерираните през годината целеви приходи (член 10 от Финансовия регламент).


Untitled Page