ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад за напредъка, постигнат през 2010 година от съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи /* COM/2012/0190 final */

Актът е внесен на дата 27.04.2012


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА


Годишен доклад за напредъка, постигнат през 2010 година от съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Съвместните технологични инициативи (СТИ) са нов начин за осъществяване на публично-частни партньорства в промишлените научни изследвания на европейско равнище. Работата по тях започна с пилотни проекти в периода 2007-2008 г. в рамките на Седмата рамкова програма1 в пет стратегически области - въздухоплаване и въздушен транспорт (инициативата "Чисто небе"), общественото здравеопазване (инициативата за иновативни лекарства), горивните клетки и водородните технологии (инициативата "Горивни клетки и водород"), вградените изчислителни системи (инициативата ARTEMIS) и наноелектрониката (инициативата ENIAC)2. Като обединяват промишления сектор, научноизследователската общност и ЕС за създаване на общи програми за научни изследвания и инвестиране в широкомащабни изследователски дейности, СТИ разкриват интересни възможности за Европа, особено в сегашните времена на световен икономически спад, за укрепване на нейната конкурентоспособност въз основа на принципите на високите научни постижения, откритостта и иновативността.

Годишният доклад за постигнатия напредък от съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи (наричани по-долу "СП по СТИ") е изготвен съгласно член 11, параграф 1 от съответния регламент на Съвета за отделните СТИ, който гласи: "Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за напредъка, постигнат от съвместното предприятие по инициативата [наименование на СТИ]. В този доклад се дава подробна информация за изпълнението, включително броят на представените предложения, броят на избраните за финансиране предложения, видът на участниците, включително дали са малки и средни предприятия (МСП), както и статистика по държави".

В правното основание се съдържа и изискване да се включва, когато е уместно, информация за резултатите от оценката чрез Technology Evaluator ("Технологичен оценител"), които да послужат за определяне на въздействието върху околната среда и ползите от цялостната дейност на съвместното предприятие "Чисто небе"3. Тъй като първата оценка се предвиждаше за края на 2011 г., в настоящия доклад се прави преглед на подготвителните етапи от проектирането и разработването на Technology Evaluator, осъществени през 2010 г.

Настоящият доклад представлява вторият самостоятелен документ с информация за Европейския парламент и Съвета относно напредъка, постигнат от СП по СТИ от тяхното създаване досега. Дейностите на съвместните предприятия през 2008 г. бяха включени в общия Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2008 година4, и по-специално в приложение към работния документ на службите на Комисията5, придружаващ доклада. По-късно беше взето решение за промяна на обхвата на доклада и описанието на дейностите на СП по СТИ да се отдели от това на общите изследователски и развойни дейности на Комисията.

Първият самостоятелен доклад за дейностите на СП по СТИ през 2009 г.6 беше приет през септември 2011 г. Службите на Комисията положиха значителни усилия, за да представят своевременно на Европейския парламент и на Съвета резултатите от дейността на СП по СТИ през следващата година, които са предмет на настоящия доклад.

Настоящият Годишен доклад за напредъка, постигнат през 2010 г. от съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи, е изготвен след първите междинни оценки на съвместните предприятия съгласно член 11, параграф 2 от съответния регламент на Съвета за тяхното създаване. В него са взети предвид направените от експертите препоръки в докладите за междинна оценка и отговорът на Комисията7, както и планираните от СТИ конкретни действия съобразно тези препоръки. Той е съобразен и със становището на Европейската сметна палата, изразено в докладите относно годишните отчети на СП по СТИ за финансовата година, приключила на 31 декември 2010 година8.

Докладът започва с кратко въведение относно СП по СТИ, след което се обобщават основните постижения през 2010 г. и се очертават областите за подобрение в бъдеще. Той е придружен от работен документ на службите на Комисията, съдържащ главно статистическа информация за научноизследователските дейности на СП по СТИ през годината в съответствие с член 11, параграф 1 от съответния регламент на Съвета за тяхното създаване.

2. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СЪВМЕСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЪВМЕСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ

Работата по съвместните технологични инициативи започна под формата на съвместни предприятия въз основа на член 187 от Договора за функционирането на ЕС (предишен член 171 от Договора за създаване на Европейската общност), който гласи, че "Съюзът може да създаде смесени предприятия или всякакви други структури, необходими за ефективното осъществяване на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза". Те бяха създадени като "органи на Общността" съгласно член 185 от Финансовия регламент на ЕС9. СП по СТИ бяха въведени като важна новост в Седмата рамкова програма (7РП), като тяхната основна цел е да подпомагат дейности в ключови области, в които научните изследвания и технологичното развитие могат да допринесат за европейската конкурентоспособност и за качеството на живот, но за които традиционните инструменти на Рамковата програма не са подходящи10.

В съответствие със специфичната програма "Сътрудничество" на 7РП през 2007-2008 г. бяха създадени следните пет СП по СТИ за ограничен период, приключващ на 31 декември 2017 г.:

(1) СП "Въздухоплаване и въздушен транспорт (Чисто небе)"(Clean Sky JU) за повишаване на конкурентоспособността на европейския въздухоплавателен сектор и същевременно за намаляване на вредните емисии и на шума, създадено с Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г.;


(2) СП по Инициативата за иновативни лекарства (IMI JU) за подкрепа на разработването на по-добри и по-безопасни лекарства за пациентите, създадено с Регламент (ЕО) № 73/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г.;


(3) СП "Горивни клетки и водород" (FCH JU) за ускоряване на развитието и внедряването на технологии в областта на горивните клетки и водорода, създадено с Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г.;


(4) СП "Вградени изчислителни системи" (ARTEMIS) за подпомагане на европейската промишленост да укрепи и засили своите водещи позиции в тази област, създадено с Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г.;


(5) СП "Наноелектронни технологии 2020" (ENIAC) с цел да се постигне много високата степен на миниатюризация, необходима за следващото поколение наноелектронни елементи, създадено с Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г.За постигане на своите цели съвместните предприятия подбират проекти чрез годишни отворени покани за предложения на състезателна основа, като се следва едно- или двуетапна процедура за представяне и оценяване на предложенията. Те осигуряват финансирането на съвместни проекти и осъществяват координационни и спомагателни дейности. Пуснатите от СП "Чисто небе" покани за предложения са по-специфични поради своя обхват, по-краткия срок и очакваните резултати, които следва да бъдат на по-високо равнище на технологична готовност. Поради това "Чисто небе" публикува няколко покани годишно.


В качеството си на съучредител, Европейската комисия отговаряше за създаването и първоначалното функциониране на СП по СТИ, докато те придобиха автономия. След като съвместните предприятия изградиха своята правна и финансова рамка и доказаха способността си да изпълняват свой собствен бюджет, Комисията им предостави автономия. ARTEMIS, IMI и "Чисто небе" придобиха официално своята автономия през октомври-ноември 2009 г., последвани от ENIAC през май и от FCH през ноември 2010 г. Така 2010 г. се оказа първата пълна година на автономно функциониране на повечето СП по СТИ.


3. ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

След сравнително бавното стартиране на дейността на СП по СТИ - донякъде поради ограниченията на действащата правна и регулаторна рамка за "орган на Общностите"11, през 2010 г. петте съвместни предприятия показаха, че има изгледи за успех на новия бизнес модел за сътрудничество между публичния и частния сектор в областта на научноизследователската дейност. Съгласно заключенията от първата междинна оценка на съвместните предприятия, извършена през 2010 г. (април 2011 г. за FCH JU), започнатите и текущите дейности по СТИ като цяло са ефективни и с високо качество.

3.1. Оперативни дейности

През 2010 г. петте СП по СТИ съсредоточиха усилията си върху работата по своите покани за представяне на предложения - приключване на преговори, подписване на споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства и стартиране на проекти по покани от 2008 и 2009 г. , както и пускане на покани от 2010 г., оценка и подбор на най-добрите предложения, а за някои СТИ - започване на преговори. Съвместните предприятия работиха и по подготовката на поканите за представяне на предложения през 2011 г.: въз основа на направените изводи от предишните покани и консултации с различните заинтересовани страни те определиха темите за следващите покани.

Всички СП по СТИ постигнаха успех в привличането чрез своите покани на широка гама от участници от Европейския съюз и от държавите, асоциирани към 7РП. Като цяло голям брой МСП участваха в предложенията. Съществуваха обаче някои пречки, които трябваше да отстранят за СТИ, за да се увеличи още повече участието на МСП в научноизследователските дейности по тях.

Що се отнася до вече осъществяваните проекти, според първоначалните наблюдения те се придържат към установените приоритети в научноизследователските програми на СП по СТИ и допълват други дейности по 7РП в същата област, без припокриване с тях или дублиране. Това беше гарантирано чрез редовни проверки. Същевременно текущите проекти показват задоволителен технически напредък в съответствие с различните стратегии за промишленото внедряване на резултатите от тях.

Подробна информация за научноизследователските дейности на СП по СТИ през 2010 г., видовете кандидати, участието на МСП, статистика по държави и размер на финансирането по поканите се съдържа в работния документ на службите на Комисията, придружаващ настоящия доклад.

През 2010 г. повечето съвместни предприятия започнаха преработване на стратегическите документи и актуализиране на приоритетите за научни изследвания като основа за определяне на темите по бъдещите покани, с оглед да се отразят научните постижения и развитието на потребностите на различните промишлени сектори. "Чисто небе" извърши оценка на своите екологични цели, определени първоначално в неговото техническо предложение12. Резултатът от тази повторна оценка до голяма степен потвърди уместността на първоначалните цели на "Чисто небе". Работните програми по техническите области, наречени "интегрирани технологични демонстратори" (Integrated Technology Demonstrators - ITD), и свързаните с тях теми за покани също бяха преработени въз основа на тези актуализирани елементи. IMI взе предвид препоръката на заинтересованите страни от съответния промишлен сектор, изразена също така в първия междинен доклад за оценка и одобрена от Европейската комисия, да започне известен брой големи проекти по инициативата и да приложи подхода "Мислете мащабно" при формулиране на темите за своите покани. FCH предприе конкретни действия за преодоляване на ограниченията на принципа на съответствие и на процента на финансиране, за които се установи, че представляват основен рисков фактор за оперативната му дейност. ARTEMIS започна работа, а ENIAC изготви нова версия на своите програми за научни изследвания, за да отговори на новите тенденции и бързото развитие в своята област.

3.2. Съвместно предприятие "Чисто небе": Technology Evaluator

Technology Evaluator е в основата на "Чисто небе" и е предназначен за оценка на екологичните показатели на технологии, разработени с негова помощ. При Technology Evaluator бяха наваксани закъсненията от 2009 г. и всички работни пакети бяха в действие през 2010 г. Първата оценка с Technology Evaluator беше планирано да се извърши, като се моделира системата на въздушния транспорт чрез сравняване на два сценария - със и без участието на "Чисто небе". Тя беше предвидена за края на 2011 г. Резултатите от оценяването ще бъдат представени в следващите доклади на Комисията.

3.3. Административни дейности

След сравнително бавното, но успешно създаване и стартиране на дейността на петте съвместни предприятия, ARTEMIS, "Чисто небе" и IMI постепенно оформиха своята правна и финансова структура и към края на 2009 г. Комисията им предостави автономия. Така 2010 г. беше първата година на автономно функциониране на тези предприятия.

Следвайки същия път, FCH и ENIAC се съсредоточиха през 2010 г. върху доизграждането на своето управление и на системите за вътрешен контрол, както и върху разработването на своите процедури за управление на риска. След като тези съвместни предприятия отговориха на съответните критерии, Комисията предостави и на тях административна и оперативна автономия.

Една от основните задачи на съвместните предприятия през 2010 г. беше да разработят свои вътрешни системи и процедури, които да спомагат за успешното осъществяване на техните научноизследователски дейности. Процедурите в "Чисто небе" бяха анализирани и структурно обозначени, което доведе до изготвянето на наръчник по качеството и наръчник за финансовите процедури. Извършен беше преглед на организационната структура на IMI JU за да се отговори по-добре на очакванията на заинтересованите страни. Подобни дейности за преразглеждане и подобряване бяха предприети и по другите СТИ.

Важен въпрос в този контекст беше разработването на ключови показатели за ефективност. Към края на 2010 г. от петте СП по СТИ само FCH и ENIAC прилагаха количествени показатели. "Чисто небе", IMI и ARTEMIS разработваха свои показатели, като се очакваше този процес да завърши през следващата година. Освен това, в качеството си на автономни организации, съвместните предприятия трябваше да решат какви да бъдат процедурите на вътрешен одит в тях. "Чисто небе", IMI и FCH създадоха свой собствен капацитет за вътрешен одит и назначиха вътрешни одитори. ARTEMIS и ENIAC предпочетоха тази дейност да се извършва от Службата за вътрешен одит (IAS) на Европейската комисия.

По повечето СТИ основният персонал встъпи в длъжност още преди 2010 г., а набирането на персонал за останалите длъжности беше в последната си фаза. През 2010 г. предприятията набираха персонал в съответствие със своите планове за кадровата политика. Важно е да се отбележи, че в края на годината СП по СТИ, в тясно сътрудничество с Европейската комисия, приключиха общата процедура за обществени поръчки за своите офиси на новото местоположение. През януари 2011 г. те се преместиха в новите си помещения в сградата White Atrium в Брюксел.

По отношение на своите комуникационни дейности, "Чисто небе" и ENIAC приеха Стратегия за комуникации и разпространение на информация, а в плановете на другите съвместни предприятия това е включено като приоритет за 2011 г. Общо взето, дейността на СП по СТИ през годината беше насочена към популяризирането им сред заинтересованите страни и поддържането на контакти с тях чрез различни мероприятия - информационни дни, семинари, срещи и конференции. Поддържаха се контакти с медиите; бяха публикувани разнообразни съобщения за медиите по основни теми за научни изследвания. В рамките на СТИ се работеше и за подобряване на техния публично видим облик и преоформяне на уебсайтовете им, използвани като инструмент за обявяване на покани за представяне на предложения, обмен на информация и съобщаване на новостите в развитието на съответния промишлен сектор.

Сътрудничеството с трети страни беше от съществено значение за признаване на ролята на СП по СТИ в световен мащаб. Например FCH разви добро международно сътрудничество със САЩ, Япония и Република Корея. "Чисто небе" поддържаше тесни връзки със съвместното предприятие SESAR, което проучва технологиите за управление на въздушното движение в съответствие с инициативата "Единно небе" на Европейската комисия. ARTEMIS засили сътрудничеството си с работната група ARTEMIS-IA и с клъстерната програма ITEA-2 на EUREKA.


4. ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА БЪДЕЩЕТО

Първите междинни оценки на съвместните предприятия бяха извършени в планирания срок до края на 2010 г. (за FCH JU - през април 2011 г.), като бяха обхванати качеството и ефективността на работата им и оценен напредъкът в постигането на поставените цели. Общият резултат от оценките е положителен, като се потвърждават добрите изгледи за постигане от СП по СТИ на целите им.

Тъй като съвместните предприятия едва сега са напълно автономни, необходим е няколкогодишен период на консолидация, докато стане възможно оценяването на реалните ползи. Въпреки това се смята, че междусекторното сътрудничество по ключова стратегия е от изключително важно значение. Например в случая с FCH JU, когато съществуват много специфични пречки за навлизане на пазара, партньорите от съответния промишлен сектор се оказаха много ефективни в организирането на обективно оценяване на пазарния потенциал спрямо други, конкурентни технологии. Постоянното отпускане на средства също спомогна за ангажимента на съответния промишлен сектор - и особено на МСП - в момент, когато средствата по рамковата програма лесно можеха да бъдат пренасочени към конкурентни технологии.

През 2011 г. петте съвместни предприятия трябваше да доразвият текущите си дейности и да започнат работа по следващите серии от проекти, както и по подготовката и пускането на бъдещите покани. Необходимо беше определяне на теми за поканите въз основа на преработените програми за научни изследвания, като се вземат предвид пазарните сили и бързото технологично развитие в съответните промишлени сектори.

В съответствие с препоръките на Европейската сметна палата и на експертите в докладите за първите междинни оценки, предприятията като "Чисто небе", започнали със закъснение дейността си, следва незабавно да наваксат това закъснение, за да постигнат целите си в определения срок. Това би допринесло и за съкращаване на времето за плащания към бенефициерите, както и за по-добро изпълнение на бюджета, смятано от общо взето всички СП по СТИ като недостатъчно през 2010 г.

СП по СТИ имаха задачата да продължат насърчаването на промишлените и академичните партньори и особено на МСП за широко участие в своите научноизследователски дейности. Те трябваше да премахнат евентуалните пречки пред МСП. IMI планира разработването на методика за участие в натура и изчисляване на непреките разходи, а FCH вече започна процедура за приемане на увеличение на процента на предоставяното финансиране, който беше значително по-нисък от този по 7РП. Предизвикателство за "Чисто небе", ARTEMIS и ENIAC беше запазването на големия интерес на МСП към обявяваните от тези съвместни предприятия покани за предложения за проекти.

От административна гледна точка СП по СТИ, след започването на дейността си и изтичането на подготвителния етап до придобиването на автономия, трябваше да работят за своето укрепване, явяващо се предварително условие за устойчивост и фактор за успех. Въпреки че създаването на петте публично-частни партньорства само по себе си беше значително постижение, съвместните предприятия трябваше да доразвият своите структури за вътрешен контрол и при необходимост да въведат допълнителни контролни механизми. Това беше посочено и в докладите на Европейската сметна палата, където се констатира, че към края на 2010 г. никое от предприятията не е въвело изцяло своите вътрешни механизми за контрол и системи за финансова информация и/или все още не е утвърдило своите основни процедури за дейност, както се изисква от финансовите правила за съвместните предприятия.

Освен това с въвеждането през 2011 г. от всички СП по СТИ на ключови показатели за ефективност трябваше да се избегне получаването на разпокъсани и разпръснати резултати от инициативите. Те следва да служат не само за оценка и периодичен контрол на качеството с оглед да се постигнат максимални резултати по всички програми за научни изследвания, а и за следене от солидна система за наблюдение и оценка. Важна стъпка в тази посока през 2011 г. трябваше да бъде изпълнението или поне приемането, ако това все още не е направено, на изчерпателни планове за вътрешен одит и извършването на редовни предварителни проверки и последващ одит. Освен това, както беше изтъкнато от Европейската сметна палата, СП по СТИ трябваше ясно да определят ролята на Службата за вътрешен одит (IAS) на Европейската комисия в своите финансови правила.

По отношение на информационните технологии (ИТ) и логистиката, всички съвместни предприятия имаха задачата да продължат въвеждането на формални ИТ политики и процедури, за да се осигури доброто функциониране на цикъла на планиране и наблюдение на ИТ и да се обезпечат надеждни инструменти за управление на риска. Също така трябваше да се сключи споразумение за домакинство с белгийските власти относно офис помещения, привилегии, имунитет и друга държавна подкрепа. И двете задачи бяха взети предвид от СП по СТИ и вече се действа по тях.

Съгласно целите си съвместните предприятия следваше да работят през 2011 г. за засилване на своите комуникационни дейности, като използват проактивен и целево-ориентиран подход, особено сред МСП и изследователската общност, за да се увеличи степента на тяхното участие в научноизследователските проекти. Както е препоръчано в докладите за междинна оценка, СП по СТИ следва да разработят и изпълняват конкретни планове за комуникации и разпространение на информация, да придобият собствен облик и да полагат повече усилия за полезно взаимодействие с национални програми и за международно сътрудничество със заинтересовани страни извън ЕС.

Като се вземе предвид, че в настоящия доклад се разглежда развитието на СП по СТИ през първата година от тяхното автономно функциониране и в момент, когато нито един от техните проекти не е завършен, оценка на перспективите за бъдещето следва да се направи на по-късен етап. С постигнатите досега резултати петте СП по СТИ се проявяват като амбициозни европейски инициативи с потенциал да се превърнат в утвърден нов модел за публично-частно партньорство.


_________________________

1 Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

2 В настоящия документ не се разглежда съвместното предприятие SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research - "Изследване на управлението на въздушното движение в Единното европейско небе"), което представлява публично-частно партньорство, финансирано по Седмата рамкова програма и трансевропейските транспортни мрежи, и е със специфични механизми за управление и отчитане.

3 Съгласно член 8, параграф 1 от устава на съвместното предприятие "Чисто небе" и Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие "Чисто небе", OВ L 30, 4.2.2008 г., стp. 1.

4 Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2008 година, COM(2009) 558 окончателен, Брюксел, 22.10.2009 г.

5 Работен документ на службите на Комисията, придружаващ Годишния доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2008 година, SEC(2009) 1380 окончателен, Брюксел, 22.10.2009 г.

6 Годишен доклад за напредъка, постигнат от съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи през 2009 г., COM(2011) 557 окончателен, Брюксел, 14.9.2011 г.

7 Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. "Първа междинна оценка на съвместните технологични инициативи ARTEMIS и ENIAC", COM(2010) 752 окончателен, Брюксел, 16.12.2010 г.

Работен документ на службите на Комисията. Report on the first interim evaluation of the [IMI, Clean Sky and FCH JUs] ("Доклад относно първата междинна оценка на [съвместните предприятия "Инициатива за иновативни лекарства" (IMI), "Чисто небе" (Clean Sky) и "Горивни клетки и водород" (FCH)])", придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите "Партньорство в областта на научните изследвания и иновациите", SEC(2011) 1072 окончателен, Брюксел, 21.9.2011 г.

8 Доклади относно годишните отчети на съвместното предприятие по [наименование на СТИ] за финансовата 2010 година, заедно с отговорите на съвместните предприятия, ОВ С 368, 16.12.2011 г.

9 Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

10 Работен документ на службите на Комисията. "Съвместни технологични инициативи: контекст, състояние и основни характеристики", SEC(2007) 692, Брюксел, 15.5.2007 г.

11 Designing together the "ideal house" for public-private partnerships in European research ("Съвместно проектиране на "идеалната рамка" за публично-частни партньорства в европейските научни изследвания"). JTI Sherpas' Group, окончателен доклад, януари 2010 г.

12 Това се състоеше в прецизирането на екологичните прогнози съгласно "идейната конфигурация на въздухоплавателно средство" ("concept aircraft"), определена за първата оценка чрез Technology Evaluator, която започна през 2010 г. и трябваше да приключи през 2011 г. Тази дейност беше свързана с преразглеждане на подбора на приложимите технологии и определяне на демонстраторите, като това беше извършено през първите две години на работа по програмата.


Untitled Page