ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 1-3/2012 /* COM/2012/0220 final - 2012/ () */

Актът е внесен на дата 16.05.2012


1. БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА НА ЕФГЗ ЗА 2012 Г.


Бюджетната процедура на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за 2012 г. и съответните бюджетни кредити, предвидени за всеки етап от процедурата, са обобщени в таблицата от приложение 1.

Бюджетът на ЕФГЗ за 2012 г. бе приет от бюджетния орган на 1 декември 2011 г. Той включва бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за извършени плащания в размер на:

- 43,6034 млрд. EUR и 43,6013 млрд. EUR съответно за мерки на селскостопанския пазар и за преки помощи (област на политика 05).

- 335,8 млн. EUR и 245,5 млн. EUR съответно за ветеринарни и фитосанитарни мерки (област на политика 17).

- 30,5 млн. EUR и 29,1 млн. EUR съответно за рибарство (област на политика 11).

Общо бюджетните кредити за поети задължения за ЕФГЗ възлизаха на 43,9696 млрд. EUR, а бюджетните му кредити за извършени плащания - на 43,876 млрд. EUR. Разликата между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за извършени плащания се дължи на факта, че за някои мерки, прилагани директно от Комисията се използват многогодишни бюджетни кредити. Тези схеми са свързани основно с насърчаването на продажбата на земеделски продукти, с мерките за политическа стратегия и координиране на селското стопанство, с мерките в областта на рибарството и с ветеринарните и фитосанитарните мерки.


2. ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

Въз основа на разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика приходите, получени от финансови корекции във връзка с решения, взети по отношение на уравняването с оглед на съответствието от възстановявания вследствие на нередности, както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се считат за целеви приходи за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. В съответствие с посочените разпоредби целевите приходи могат да се използват за покриване на разходите по линия на ЕФГЗ, направени от държавите членки. В случай, че част от тези приходи не е усвоена, тя автоматично се пренася в следващата бюджетна година1.

Бюджетът на ЕФГЗ за 2012 г. включва както последната оценка на Комисията относно размера на бюджетните кредити, които ще бъдат необходими за финансиране на очакваните разходи в областта на пазарните мерки и преките помощи, така и оценките относно целевите приходи, които се очаква да постъпят през съответната бюджетна година и пренесените суми от целевите приходи, останали неизползвани през предходната бюджетна година. В предложението си относно сумата на кредитите за ЕФГЗ в бюджета за 2012 г. Комисията взе предвид общия очакван целеви приход и поиска бюджетни кредити за 2012 г., изчислени чрез изваждане на очакваните целеви приходи от очакваните разходи. Бюджетният орган прие новия бюджет на ЕФГЗ, като взе предвид очакваните целеви приходи.

Към момента на изготвянето на бюджета за 2012 г. наличните целеви приходи се изчисляваха от Комисията на 1,010 млрд. EUR. По-специално:

- целевите приходи, които се очакваше да бъдат генерирани в течение на бюджетната 2012 г., бяха оценени на 805 млн. EUR. От финансови корекции във връзка с уравняването по съответствие и от възстановявания вследствие на нередности се очакваха съответно 600 млн. EUR и 150 млн. EUR. Постъпленията от налога в сектора на млякото и млечните продукти се оценяваха на 55 млн. EUR.

- сумата на целевите приходи, която се очакваше да бъде пренесена от бюджетната 2011 г. в бюджетната 2012 г., беше оценена на 205 млн. EUR.

В бюджета за 2012 г. Комисията разпредели тези целеви приходи от 1,010 млрд. EUR по две схеми. По-специално:

- 310 млн. EUR са разпределени по оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, а

- 700 млн. EUR - по схемата за единно плащане.

За тези две схеми бюджетният орган окончателно гласува кредити в размер съответно на 496 млн. EUR и 30,472 млрд. EUR съгласно предложението на Комисията. Сумата на гласуваните кредити и на гореспоменатите целеви приходи съответства на общата оценка на наличните кредити от 806 млн. EUR за оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и от 31,172 млрд. EUR за схемата за единно плащане.

В приложение 2, в което се представя изпълнението на бюджета за 2012 г. за периода до 31 януари 2012 г., посочените бюджетни кредити за сектора на плодовете и зеленчуците и за отделените от производството преки помощи представляват гласуваните кредити за тези две схеми, които възлизат съответно на 788 млн. EUR и 37,189 млрд. EUR, като не са взети предвид гореспоменатите целеви приходи. След включването на разпределените за тези сектори целеви приходи общият размер на предвидените в бюджета за 2012 г. бюджетни кредити възлиза съответно на 1,098 млрд. EUR за сектора на плодовете и зеленчуците и 37,889 млрд. EUR за отделените от производството преки помощи.


3. ПРИХОДИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

Временните суми за преструктуриране в захарната промишленост се третират като целеви приходи за финансиране на помощта за преструктуриране на захарната промишленост и на други помощи, предвидени във Фонда за преструктуриране на захарната промишленост. За три пазарни години, а именно 2006-2007 г., 2007-2008 г. и 2008-2009 г., тези суми, отнасящи се за количествените квоти за захар, инулинов сироп и изоглюкоза, предоставени на операторите във всяка държава членка, бяха внесени във Фонда. При създаването на бюджета за 2012 г. се очакваше сумата от 832,2 млн. EUR да бъде пренесена от бюджетната 2011 година към бюджетната 2012 година.


4. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2012 Г.

Степента на временното изпълнение на бюджета за периода 16 октомври 2011 г. - 31 юли 2012 г. е представена в приложение 2. То е съпоставено с профила на разходите, базиран на показателя, който беше установен съгласно разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета. По-долу следва кратък коментар на бюджетните статии, които показват най-значителните отклонения между действителното и очакваното ниво на изпълнение на бюджета за 2012 г.


4.1. Пазарни мерки

Използваните бюджетни кредити за интервенции на селскостопанските пазари бяха със 176,9 млн. EUR по-високи от одобрените бюджетни кредити, определени съгласно равнището на показателя на 31 януари 2012 г. Тази разлика се дължи най-вече на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците. Същевременно други сектори като цяло отбелязаха не съвсем пълно усвояване на средствата.

4.1.1. Плодове и зеленчуци (55,5 млн. EUR над гласуваните бюджетни кредити)

По отношение на гласуваните бюджетни кредити тази степен на усвояване се дължи на разходите за оперативните фондове за схемата за организации на производители, която се финансира както от одобрените бюджетни кредити, така и от целевите приходи, предназначени за тази схема в бюджета за 2012 г. (Бележка: за повече информация вж. точка 2 по-горе). Тази степен на усвояване се дължи на прилагането на показателя за периода до 31 януари 2012 г. за одобрените бюджетни кредити, които не включват целевите приходи, предназначени за този сектор. Освен това за разглеждания период държавите членки бяха направили плащания с темпове, които бяха по-бързи от равнището на показателя, установен за помощи за групи производители по схема за предварително признаване.

Към настоящия момент Комисията смята, че общият размер на наличните бюджетни кредити за посочения сектор ще е достатъчен за покриване на очакваните разходи на държавите членки за 2012 г.

За улеснение на читателите от 2010 г. Комисията въведе бележка под линия * към таблицата с предварителните данни за усвояването от приложение 2. В тази бележка под линия се пояснява какво би било положението, ако показателят към 31 януари 2012 г. беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, които се очаква да бъдат налични за финансиране на посочения сектор. Както бе споменато в точка 2 по-горе, общият размер на очакваните налични средства за този сектор включва одобрените бюджетни кредити в размер на 788 млн. EUR и целевите приходи за сектора, оценени на 310 млн. EUR. Следователно, ако показателят беше приложен спрямо общия размер на очакваните налични средства за сектора (1 098 млн. EUR), би било отчетено непълно усвояване на бюджетните кредити с 10 млн. EUR. Това неусвояване се дължи на малко по-бавен темп на плащания за схемите, които включват както оперативните фондове за организациите на производителите и за раздаване на плодове в училищата в сравнение с тяхното съответно равнище на показателя. Към настоящия момент това положение се счита за временно и за двете схеми.

4.1.2. Продукти от лозаро-винарския сектор (127,9 млн. EUR над гласуваните бюджетни кредити)

В сравнение с равнището на изпълнение, предвидено от показателя към 31 януари 2012 г., настоящото надхвърляне се дължи на ускоряването на темпото на плащанията за национални програми за подпомагане за лозаро-винарския сектор от държавите членки . Следва да се отбележи, че този по-бърз темп на изпълнение за тези програми не представлява никакъв риск от надвишаване на бюджетните кредити, тъй като те се основават на финансови тавани, установени в законодателството за тези програми.

4.2. Преки помощи

Използването на бюджетни кредити за преки помощи спрямо равнището на показателя към 31 януари 2012 г. е било с 1,6368 млрд. EUR по-високо.

4.2.1. Отделени от производството преки помощи (1,5323 млрд. EUR над гласуваните бюджетни кредити)

По отношение на одобрените бюджетни кредити схемата за единно плащане (СЕП) отбелязва надхвърляне, което е резултат както от прилагането на показателя за периода до 31 януари 2012 г. за одобрените бюджетни кредити, които не включват целевите приходи за този сектор, както и от общото одобрение, предоставено от Комисията на държавите членки за изплащане на аванси на преките помощи от 16 октомври 2011 г. Освен това всички други схеми в рамките на този сектор, например схемата за единно плащане на площ, отделното плащане за захар, плодове и зеленчуци, с изключение на специфична подкрепа (член 68), отбелязаха ускорен темп на плащанията в сравнение с нивото на показателя.

В действителност държавите членки до момента са изплатили около 91 % от прогнозираните нужди в бюджета в сравнение с 87 % в същият момент за исканията за 2010 г., изплатени през 2011 г.

За улеснение на читателите от 2010 г. Комисията въведе бележка под линия * към таблицата с предварителните данни за усвояването от приложение 2. В тази бележка под линия се пояснява какво би било положението, ако показателят към 31 януари 2012 г. беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, които се очакват като наличност за финансиране на отделените от производството преки помощи. Както бе споменато в точка 2 по-горе, общият размер на очакваните налични отделени от производството преки помощи включва гласуваните бюджетни кредити в размер на 37,189 млрд. EUR и целевите приходи за отделените от производството преки помощи, оценени на 700 млн. EUR. Следователно, ако показателят беше приложен към очаквания общ наличен размер на финансирането от 37,889 млрд. EUR за отделените от производството преки помощи, тогава наблюдаваното надхвърляне ще бъде под 914,3 млн. EUR.

4.2.2. Други преки помощи (+104,8 млн. EUR)

След общото разрешение, предоставено от Комисията на държавите членки за изплащане на аванси на преките помощи от 16 октомври 2011 г., за някои схеми, като специални премии за крави с бозаещи телета и говеда, както и помощи за производителите на картофи за нишесте, и за плащанията на площ за ориз са извършени плащания с по-бързи темпове в сравнение с нивото на показателя към 31 януари 2012 г. Към настоящия момент непълното усвояване се очаква да бъде с временен характер.

5. УСВОЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

Таблицата в приложение 2 показва, че към 31 януари 2012 г. са били събрани целеви приходи, възлизащи на 456,2 млн. EUR. По-специално:

- приходите от корекции въз основа на решения за уравняване по съответствие възлизаха на 345,7 млн. EUR, като до края на бюджетната година се очакват допълнителни суми;

- приходите от финансови корекции вследствие на нередности възлизаха на приблизително 55,4 млн. EUR, като също се очакват допълнителни суми до края на бюджетната година, и

- към настоящия момент по-голямата част от приходите от налога в сектора на млякото и млечните продукти е събрана и възлиза на приблизително 55,1 млн. EUR;

Накрая, размерът на целевите приходи, пренесени от 2011 г. в 2012 г., възлиза на 441,5 млн. EUR, което е значително повече от първоначално изчисления размер от 205 млн. EUR.

Следователно към 31 януари 2012 г. размерът на наличните целеви приходи за финансиране на разходите на ЕФГЗ възлиза на 897,7 млн. EUR. Към настоящия момент Комисията оценява размера на целевите приходи, които все още подлежат на събиране, на 348,8 млн. EUR (предвиждани целеви приходи, които се очаква да бъдат генерирани в бюджета за 2012 г., в размер на 805 млн. EUR, от които са събрани 456,2 млн. EUR).

6. УСВОЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

В съответствие с нормативните документи от ноември 2009 г. насам от държавите членки не са събирани нови суми за временно преструктуриране. Следователно общите налични целеви приходи за Фонда за преструктуриране на захарната промишленост са равни на сумите, пренесени от бюджетната 2011 година, които, противно на първоначалните оценки, възлизат на 856,8 млн. EUR (повече от заложените в бюджета за 2012 г. 832,2 млн. EUR поради по-малки плащания на помощи в края на 2011 г.).

7. УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАХАРНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Към края на януари 2012 г. държавите членки са извършили незначителни плащания от 0,4 млн. EUR за помощи за мерки за преструктуриране, помощи за диверсификация и помощи за рафиниране на захар.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Съгласно предварителните данни за усвояването на бюджетни кредити на ЕФГЗ за 2012 г. за периода до 31 януари 2012 г. месечните възстановявания в полза на държавите членки са надвишили с около 1,7656 млрд. EUR профила на разходите за бюджетно усвояване, създаден въз основа на показателя. Това се дължи преди всичко на общото одобрение, дадено от Комисията за изплащане на аванси на преките помощи от 16 октомври 2011 г., което доведе до по-бърз темп на плащанията за тези помощи. Този темп се очаква да намалее с наближаването на крайния срок за плащане за тези помощи - 30 юни 2012 г.

Налице са целеви приходи, възлизащи на 897,7 млн. EUR, и все още се очаква през 2012 г. да бъдат получени такива приходи в размер на 348,8 млн. EUR. Към настоящия момент Комисията очаква наличните целеви приходи, както и тези, които ще станат налични, да бъдат достатъчни в течение на годината за финансиране на оперативните фондове за организации на производителите и за схемата за единно плащане, както беше предвидено първоначално при съставянето на бюджета за 2012 г. и така не се очакват допълнителни бюджетни нужди.
_________________________

1 Първо се усвояват пренесените целеви приходи, а след това и гласуваните от бюджетния орган кредити или генерираните през годината целеви приходи (член 10 от Финансовия регламент).


Untitled Page