ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море /* COM/2012/0370 final */

Актът е внесен на дата 10.07.2012


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е представен в съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 3, алинея трета от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море1.

Член 9, параграф 3 определя минималния размер на отвора на торбата на теглени мрежи (т.е. тралове; лодкови сейнери и брегови сейнери). Основната цел на определянето на минимален размер на отвора за теглени риболовни съоръжения е да се предотврати по-нататъшно увеличаване на смъртността на младите екземпляри.

В член 9, параграф 3, алинея трета се постановява, че до 30 юни 2012 г. Комисията ще представи на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането на тази разпоредба.

Член 9, параграф 3, алинея трета посочва, че Комисията следва да вземе под внимание информацията, предоставена от държавите членки преди 31 декември 2011 г. Тъй като до тази дата Комисията не получи никаква информация, в началото на 2012 г.2 Службите на Комисията помолиха всички средиземноморски държави членки да предоставят данни за степента на изпълнение по отношение на изисквания минимален размер на окото, разходите, извършени от операторите, и възможното въздействие върху селективността. Бяха получени отговори от Кипър, Франция, Испания, Италия, Малта и Словения, които бяха използвани в доклада.

Комисията също така използва събраната информация и констатациите, направени по време на посещения за проверка, извършени от длъжностните лица на Комисията от юли 2010 г. до април 2012 г.

РАЗПОРЕДБИ НА ЧЛЕН 9

Съответните разпоредби по отношение на минималния размер на окото се съдържат в член 9, параграфи 1-4 и имат следния текст:


Член 9

Минимални размери на отвора на мрежите

(1) Забранява се използването и задържането на борда на теглени мрежи, ограждаща мрежа или дънно поставена хрилна мрежа, освен ако размерът на отвора в тази част на мрежата, която е с най-малките отвори, не съответства на параграфи 3-6 от настоящия член.

(2) Размерът на отвора е определен от процедурите, уточнени в Регламент (ЕО) № 129/2003 на Комисията3.

(3) За теглените мрежи, различни от посочените в параграф 4, минималният размер на окото е поне:

(1) до 30 юни 2008 г.: 40 mm;

(2) от 1 юли 2008 г., мрежата, посочена в точка 1, се заменя с мрежа с квадратно око с 40 mm в края на торбата или при подобаващо оправдано искане на корабособственика с мрежа с ромбовидна плетка, с размер на окото 50 mm.

Във връзка с предходната алинея е необходимо риболовните кораби да имат разрешение да използват и да държат на борда само един от двата вида мрежи;

(3) Преди 30 юни 2012 г. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането на настоящия параграф, като въз основа на този доклад, както и на информацията, представена от държавите-членки до 31 декември 2011 г., тя предлага необходимите изменения, когато това е целесъобразно.

(4) За тралове, предназначени за улов на сардина и хамсия, там където тези видове съставляват 80 % от улова в живо тегло след сортиране, минималният размер на отвора е 20 mm.

Регламентът предвижда преходен режим съгласно член 14, и дава възможност на оператори от ЕС, използващи по-малки размери на окото на мрежата, до 31 май 2010 г. да променят съоръженията си според изискването.

През 2011 г. в рамките на изпълнението на препоръка от Генералната комисия по риболова в Средиземно море, Европейският парламент и Съвета приеха следното изменение, заменящо член 9, параграф 3:

(1) За теглените мрежи, различни от посочените в параграф 4, минималният размер на окото е поне:

а) мрежа с квадратно око с размер 40 mm в края на торбата, или

б) при надеждно обосновано искане от страна на собственика на кораба - мрежа с ромбоидно око с размер 50 mm с призната селективност на размера, която е равностойна или по-висока от тази на мрежите, посочени в буква а).

На риболовните кораби се разрешава да използват и държат на борда само един от двата вида мрежи.

Преди 30 юни 2012 г. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането на настоящия параграф, като въз основа на този доклад, както и на информацията, представена от държавите-членки до 31 декември 2011 г., тя предлага необходимите изменения, когато това е целесъобразно.";

ТОРБА НА ТЕГЛЕНИ МРЕЖИ

Торбата или сака, е най-задната част на теглена мрежа. Приложение 1, буква е) от Регламент № 1967/2006 предвижда по-специално определение за затворения край на трални мрежи, като това е най-задната част на трала, състояща се от отвори с еднакъв размер и която е цилиндрична или с намаляващо сечение. Торбата може да бъде прикрепена направо към тялото на трала или да е свързана с него посредством удължител с постоянно сечение. Торбата на трални мрежи понякога може да бъде разделена на торба sensu stricto и удължител.

Член 9, параграф 3 определя минималния размер на окото специално за торбата, защото това е частта на теглените мрежи, която е с най-малък размер на окото и в която рибата се отвежда и събира. Това означава, че размерите на окото в останалата част на мрежата следва да бъдат по-големи от този на торбата.

ТЪЛКУВАНЕ

Инспекциите, проведени от Комисията и контактите с националните администрации показаха, че държавите членки не тълкуват правилно член 9, параграф 3, по-специално по отношение на допустимия размер на окото в частите от мрежата, различни от торбата. С цел да осигури съгласувано и правилно прилагане на този член, Комисията предостави на държавите членки подробни насоки.

От 2007 г. в рамките на Комитета по рибарство и аквакултура и на срещи на високо равнище4 Комисията редовно подчертава, че член 9, параграф 3 дефинира торбата, като частта от мрежата, която е с най-малкия размер на окото и че размерите на окото в другите части следва да са по-големи. Допълнителни пояснения бяха предоставени с обяснителни бележки от 18 април 2011 г. и 22 март 2012 г. В тези бележки комисарят подчерта, че:

а) когато торбата е от мрежа с квадратно око с размер 40 mm, размерът на окото в удължението, трябва да е по-голям от 40 mm независимо от формата (квадрат или ромб) на окото;

б) когато, при надлежно обосновано искане на корабособственика, торбата е от мрежа с око с формата на ромб със страна 50 mm, удължението трябва да има размер на окото, по-голям от 50 mm, независимо от формата на окото (квадрат или ромб).

ПРИЛАГАНЕ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Информация, предоставена от държавите членки

С писмо от 10 февруари 2012 г. от държавите членки беше поискано да предоставят информация за начина, по който е изпълнен член 9, параграф 3. Комисията анализира информацията, предоставена от държавите членки, която дава обзор на различните аспекти на прилагането. Този анализ изключва Гърция, която не е предоставила исканата информация до момента на изготвяне на настоящия доклад.

1. Брой съдове, засегнати от промяната

Общо в шест държави членки промяната на торбата е засегнала 2 525 съда. Специфичен проблем беше докладван от Франция относно траулерите с gangui, които представляват повече от половината от френските траулери в Средиземно море. Траулерите с gangui извършват традиционен риболов, като целят комбинация от дънни видове и използват торба с размер на окото 20 mm. Френските власти посочиха, че този отвор е необходим, за да могат траулерите с gangui да запазят традиционната си дейност. Другите държави членки в своите доклади не са посочили подобни проблеми.

Регламентът обаче не дава възможност за дерогация от минималния размер на окото, определен в член 9, параграф 3 за тралните мрежи.

2. Вид използван отвор

Съдовете използват предимно око с формата на ромб. Само 95 от 2 525 използват квадратно око, а 2 430 с формата на ромб.

В съответствие с член 9, параграф 3 използването на око с формата на ромб за торбата трябва да бъде надлежно обосновано от страна на корабособствениците. Поради това Комисията иска да узнае какви обосновки са представили корабособствениците в това отношение. Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, могат да бъдат идентифицирани следните категории:

- Разходите за ромбовидното око са по-малки, тъй като такива мрежи са много разпространени на местните пазари. Материалът, използван за изработката на мрежите с квадратно око изисква специфични умения, които повечето местни производители не притежават.

- Мрежите с квадратно око са по трудни за поправка.

- Окачването на мрежите е несъвместимо с мрежа с квадратно око, тъй като останалата част на мрежата е с ромбовидно око.

- В някои случаи, рибарите имат свои собствени запаси от мрежи с ромбоидно око и не желаят да извършват разходи за закупуване на нови мрежи.

- Мрежите с ромбовидно око са по-здрави от мрежите с квадратно око.

- Ромбовидният отвор уврежда по-малко уловената риба.

Следва да се отбележи, че изменението от 2011 г., с което се транспонира Препоръка на ГКРСМ № 33/2009/2, приета през май 2009 г., ясно изразява допълнителното изискване за обосновка за ромбовидно око на торбата с размер 50 mm. Окото трябва да бъде с "призната селективност на размера, която е равностойна или по-висока от" тази на мрежите с квадратно око с размер 40 mm. Обосновката, предоставена от държавите членки не отразява такива елементи, въпреки факта, че препоръката на ГКРСМ вече беше обвързваща за държавите членки и ЕС с влизането си в сила през декември 2009 г. За Комисията, надлежната обосновка следва при всички обстоятелства да включва и съображения за селективността, не само за разходите и здравината.

3. Извършени разходи

Информация за разходите, свързани с промяната на торбата беше предоставена от пет държави членки. Разходите варират значително в зависимост от дължината на торбата и от това дали други части на мрежата също трябва да бъдат сменени.

Докладваните дължини на торбите, засегнати от промяната варират между 1 и 14 метра, като най-често са в границите между 2,5 и 12 метра.

За преобладаващото мнозинство (97 %) от съдовете, за които е предоставена информация за разходите, извършените разходи са между 500 и 1000 EUR. Тези разходи обаче са значително по-високи, когато е трябвало да бъдат сменени и други части на мрежата. В няколко случая, в които е трябвало да бъде сменена цялата мрежа, разходите достигат до 24 000 EUR.

4. Срокове

Повечето държави членки са заявили, че промените на мрежите са приключили до 31 май 2010 г., което беше края на преходния период за привеждане в съответствие. В някои случаи държавите членки са позволили гъвкавост при прилагането на минималните размери за окото, докато бъдат разсеяни съмненията по тълкуването на член 9, параграф 3. В допълнение, както беше споменато по-горе, не всички държави членки са потвърдили съгласието си с тълкуването на допустимия размер на окото в частите на мрежата, различни от торбата. В следствие на това, изискването за минималния размер на окото не винаги се прилага еднакво в Средиземноморието и поради това член 9, параграф 3 все още не може да се счита за напълно изпълнен.

5. Въздействие върху селективността

Комисията поиска от държавите членки да предоставят информация за състава на улова по размер и по видове преди и след смяната на мрежите. Данни за състава на улова бяха предоставени от три държави членки, а данни за размерите само от две. Те показват, че промяната на мрежите е засегнала в малка степен състава на видовете, но е имала по-изразено въздействие върху размера, който са е увеличил с над 10 % след промяната на мрежите. Това означава, че уловът на млади екземпляри до известна степен е намалял, което вече е добър индикатор, че увеличаването на размера на окото може да бъде ефикасно.

Тези данни трябва да бъдат разглеждани само като примерни, тъй като са ограничени в пространството и времето. Една държава членка повдигна въпроса за необходимостта от прилагане на увеличаване на размерите на окото на траловете, не само на ниво ЕС, но и на регионална основа в сътрудничество с Генералната комисия по риболова в Средиземно море. Поради това пълното спазване на Препоръка на ГКРСМ № 33/2009/2 следва да бъде допълнително насърчавано в целия регион.

Прилагане

Информация, предоставена от държавите членки

Четири държави членки докладваха, че са извършени общо 3 182 инспекции, свързани с размера на окото и са установени 84 нарушения. Размерът на наложените глоби беше докладван от две държави членки и варира между 500 и 2000 EUR. В някои случаи незаконните съоръжения са били конфискувани или на съда е било издадено предупреждение да ги смени.

Констатации на Комисията

Комисията извърши посещения за проверка в рамките на дял X на Регламента за контрол5, за да провери, inter alia, как член 9, параграф 3 се прилага от държавите членки. Тези проверки в много случаи установиха, че риболовните съоръжения не отговарят на изискванията за минималните размери на окото, дори след края на преходния период, изтекъл на 31 май 2010 г. Въпреки че за 2011 г. може да се отбележи известен напредък в някои държави членки, все още се срещат много тралове с незаконен размер на окото. Това ясно показва, че за правилното прилагане на минимално допустимия размер на окото, държавите членки ще трябва да увеличат усилията си за контрол и/или да прилагат по-строги санкции.

Допълнителен недостатък на контрола, извършван от държавите членки, е честата липса на подходящи инструменти за измерване на размера на окото. От юни 2008 г., в съответствие с Регламент № 517/2008 на Съвета6 определянето на размера на окото на мрежата трябва да се извършва със специален измервателен уред на ЕО, за които този регламент определя точните спецификации. Ако измерването е извършено с други видове уреди, то не се счита, че има правна сила. Така, дори в случаи, когато размерът на окото на мрежата очевидно е по-малък от допустимия минимум, ако нарушението не е установено с правилните инструменти, не могат да се наложат никакви санкции. Инспекторите на държавите членки не винаги носят този инструмент или не са подходящо обучени да го използват, въпреки че повечето държави членки вече са оборудвани с него. Една държава членка не е в състояние да налага минимален размер на окото, тъй като не разполага с никакви измервателни уреди на ЕО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все още съществуват значителни недостатъци в изпълнението и прилагането в държавите членки на минималния размер на окото за теглени мрежи. Една от причините за закъснението в изпълнението е свързана с проблем в тълкуването на държавите членки на разпоредбите на член 9, параграф 3. Тези разпоредби бяха пояснени от Комисията и сега следва да се разбират и прилагат по един и същ начин от всички държави членки.

За да наложат минималния размер на окото, Комисията очаква държавите членки да прилагат по-строг и по-целенасочен контрол, като използват подходящи инструменти за измерване, и да осигурят достатъчно възпиращи санкции.

С оглед на предоставените обяснения Комисията помоли всички държави членки да предприемат спешни мерки, за да осигурят пълно и правилно прилагане на тези разпоредби и отблизо да следят развитието, за да се гарантира, че е постигнато пълно изпълнение. При необходимост Комисията няма да се поколебае да използва средствата, с които разполага по силата на Договора, за да осигури спазването на засегнатите разпоредби.

По отношение на въздействието от въвеждането на минимален размер върху селективността, има признаци, че средната големина се е увеличила. Въпреки това, пълен анализ може да се направи само след като се обърне внимание на останалите недостатъци и въз основа на данните, които трябва да бъдат представени от всички държави членки.


_________________________

1 ОВ L 409, 30.12.2006 г.; Поправка: ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 7.

2 Писмо от 10.2.2012 г. с реф. № Ares(2012)154023

3 Сега заменен с Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията, ОВ L 151 от 11.6.2008 г.

4 Заседания на Комитета на 11 юли 2007 г., 2 октомври 2007 г. 30 октомври 2007 г. и на 4 декември 2007 г.; срещи на високо равнище на 23 януари 2008 г. и 15 юли 2009 г.

5 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, ОВ L 343, 23.12.2009 г.

6 Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение определянето на размера на окото и оценяването на дебелината на влакното на рибарските мрежи, ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5.


Untitled Page