ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ВИС) ПРЕЗ 2012 г. (представен в съответствие с член 6 от Решение 2004/512/ЕО на Съвета) /* COM/2012/0376 final */

Актът е внесен на дата 11.07.2012


(представен в съответствие с член 6 от Решение 2004/512/ЕО на Съвета)


1. ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 6 от Решение 2004/512/EО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на визова информационна система1 Комисията представя на Съвета и на Европейския парламент осмия доклад за напредъка относно разработването на Визовата информационна система (ВИС)2. Този доклад обхваща работата на Комисията в периода между януари и декември 2011 г.


2. ПРАВНА РАМКА ЗА ВИС

В съответствие с член 48 от Регламента за ВИС3 на 21 септември 2011 г. Европейската комисия прие Решение за изпълнение за определяне на датата, от която следва да започне дейността на Визовата информационна система (ВИС) в първи регион (2011/636/ЕС)4. Избраната дата бе 11 октомври 2011 г. (вж. раздел 3.7).

През отчетния период беше приет също така Регламент № 977/2011 на Комисията от 3 октомври 2011 г. за изменение на Визовия кодекс5.

През 2011 г. не бяха приети други правни инструменти относно ВИС.


3. НАПРЕДЪК ПРЕЗ РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД

3.1. Разработване и изпитване на централната система

През периода за докладване успешно бяха завършени две фази на изпитване, в първата от които участваха седем държави, а във втората - 16 (първите седем и още девет)6. Двете фази на изпитване приключиха по-късно от първоначално планираното, но все пак в рамките на отчетния период, поради повторно провеждане на някои изпитвания, с които бяха изпробвани стабилността и устойчивостта на системата. Накрая, двете серии от изпитвания бяха оценени като съответстващи на договорните изисквания.

Системата започна да функционира на практика на 11 октомври 2011 г. в консулствата за издаване на визи на шенгенските държави в Северна Африка (Алжир, Египет, Либия, Мавритания, Мароко и Тунис). В съответствие с изменения Кодекс на шенгенските граници7 двадесет дни след началото на дейността, т.е. на 31 октомври 2011 г., на всички шенгенски гранично-пропускателни пунктове държавите членки започнаха да съпоставят най-малко номера на визовия стикер спрямо данните във ВИС.

На 19 декември 2011 г. Лихтенщайн се присъедини към Шенген и беше успешно свързан към ВИС.

3.2. Разработване на биометричната съпоставителна система (БСС)

През целия период за докладване биометричната съпоставителна система (БСС), с която се осигуряват услуги за ВИС, свързани със съпоставянето на пръстови отпечатъци, подпомагаше оперативните изпитвания на системата (OST) на ВИС и изпитванията за временно приемане на системата (PSAT), без да срещне проблеми.

БСС започна да функционира заедно с ВИС на 11 октомври 2011 г. Петмесечният период за окончателно приемане на системата започна на следващия ден.

В периода между 11 октомври 2011 г. и 31 декември 2011 г. в БСС бяха съхранени общо 170 138 комплекти пръстови отпечатъци. Мнозинството от тези отпечатъци бяха вкарани от Франция, Германия, Италия и Испания. Държавите членки продължиха да използват софтуерните комплекти, предоставени от изпълнителя на БСС, в своите устройства за снемане на пръстови отпечатъци. Някои държави членки значително подобриха качеството на пръстовите отпечатъци през първите месеци. Качеството на пръстовите отпечатъци, предоставени от някои държави членки, обаче все още се нуждае от подобрения. Държавите членки започнаха също така проверката на пръстовите отпечатъци на гранично-пропускателните пунктове, което не е задължително през тригодишния преходен период съгласно Кодекса на шенгенските граници.

3.3. Механизъм за съобщения с електронна поща на ВИС

През отчетния период бяха преодолени два основни етапа по отношение на електронната поща на ВИС. Първият етап е стартиране на пощата на ВИС в консулствата в този регион, като беше обменен ограничен брой съобщения за консулско сътрудничество относно производствената инфраструктура на електронната поща на ВИС. Вторият основен етап е окончателното определяне на спецификациите за етап 2 на електронната поща на ВИС. През този етап, който ще стартира след като ВИС бъде приведена в действие в световен мащаб, електронната поща на ВИС ще включва функциите на Шенгенската консултативна мрежа. Процедурата за приемане на Решение за изпълнение на Комисията за спецификациите започна към края на отчетния период. На 9 декември 2011 г. Комитетът за ШИС-ВИС в състав ВИС даде положително становище по проекта за спецификациите. Решението се очаква да бъде прието през 2012 г. (вж. раздел 9.1).

3.4. Подготовка на обекта и мрежа

През отчетния период Румъния беше свързана с мрежата sTESTA, а Лихтенщайн получи достъп до производствената среда в края на декември 2011 г. Основните дейности, свързани с мрежата по време на отчетния период, бяха a) да се гарантира функционирането на избираемите "резервни механизми в случай на повреда" от основното звено към резервното звено; б) да се предостави сървър за мрежов протокол за време за синхронизация на времето между централното звено и звеното в държавата членка; в) да се обнови мрежовата технология, което подобри устойчивостта на криптиращите устройства; г) да се изпита релейното предаване на електронната поща на ВИС; д) да се предостави на персонала на Ц.ШИС комуникационна инфраструктура за техните взаимодействия с държавите членки; е) да се предостави интернет портал, съдържащ подробен преглед на състоянието на мрежата, който е на разположение на персонала на Ц.ШИС за техните дейности по мониторинг; и накрая, ж) да се извърши мониторинг на мрежата на ВИС по време на критичните фази на изпитвания преди и непосредствено след стартирането на ВИС.

"Резервните механизми в случай на повреда" осигуряват на държавите членки резервна национална система, за да се гарантира непрекъснатост на операциите в случай, че националната система спре да функционира. През 2011 г. "Проверката на действието на резервните механизми в случай на повреда" приключи успешно в общо дванадесет държави членки. Проверката ще продължи през 2012 г. за останалите държави членки, които са заинтересовани да въведат това техническо решение.

3.5. Предаване на централната система на френските органи (Ц.ШИС)

След успешното приключване на всички фази на изпитвания централната система беше постепенно предадена на френските власти в Страсбург (Ц.ШИС) в рамките на период от три седмици през септември 2011 г. Този процес включваше различни технически дейности за ВИС и БСС като например почистване на базата данни и изпробване на различни оперативни процедури (например включване/изключване, стоп/начало).

По време на преходния период преди управителният орган (Европейската агенция за управление на широкомащабни информационни системи в областта на правосъдието, свободата и сигурността) да поеме своите задължения на 1 декември 2012 г., Комисията ще отговаря за ежедневното оперативно управление на системата. В съответствие с Регламента за ВИС Комисията може да възложи оперативното управление на ВИС на национални структури от публичния сектор в две различни държави членки. С националните органи на Франция беше сключен договор за предоставяне на услуги, свързани с оперативното управление. С Франция и Австрия бяха сключени също така договори по отношение на инфраструктурата на централния обект в Страсбург и на резервния обект в St. Johann im Pongau съответно.

3.6. Национално планиране на държавите членки

Освен наличието на централната ВИС другото важно условие за стартиране на системата е напредъкът на националните проекти.

Посредством механизма за месечно докладване, разработен в рамките на "Приятелите на ВИС" (вж. раздел 7), всички държави членки редовно докладваха, че отбелязваният от тях напредък е в съответствие с графика за изпълнение на целевата дата за стартирането на дейността в първия регион на въвеждане (Северна Африка).

По отношение на изпитванията за съответствие (CT) на националните системи Чешката република и Гърция успешно завършиха своите изпитвания през първата половина на отчетния период, като по този начин приключи цикълът на изпитвания за съответствие във всички шенгенски държави.

Както и през 2010 г. и през 2011 г. в Северна Африка бяха организирани посещения с цел получаване на информация "на място" относно степента на готовност на консулствата на държавите членки, особено по отношение на капацитета им да събират и предават във ВИС биометричните данни на кандидатите за получаване на виза. В началото на октомври 2011 г. представители на Комисията и на държавата членка, която председателства Съвета по правосъдие и вътрешни работи, заминаха за Тунис (град Тунис), Мароко (Казабланка и Рабат) и Либия (Триполи), за да присъстват на срещите по линия на местното сътрудничество в рамките на Шенген и да посетят съоръженията в местните консулства. Бяха посетени общо десет консулства, като посещенията доведоха до предоставянето на конкретни правни и технически препоръки за консулските служители.

3.7. Започване на дейностите на ВИС в Северна Африка

Политически и правни аспекти

По време на срещата на "Приятелите на ВИС" на 16 март 2011 г. някои държави членки посочиха, че макар че те ще бъдат технически готови да се свържат с ВИС до края на юни 2011 г., биха предпочели да започнат дейностите в Северна Африка8 след върховия период за издаване на визи през лятото и след смяната на консулските служители. Постигнат бе консенсус дейностите да започнат на 11 октомври 2011 г.

В член 48 от Регламента за ВИС се предвижда Комисията да приеме решение, с което се определя датата на започване на дейностите, след като а) Комисията е обявила успешното приключване на "цялостното" изпитване на ВИС с държавите членки и б), когато всички държави членки са уведомили Комисията за своята готовност за предаване на данни до централната система чрез националните си интерфейси и за свързване с ВИС на техните консулства в първия регион на въвеждане.

По отношение на първото условие на 7 юли 2011 г. Комисията и експертите на държавите членки счетоха, че цялостното изпитване на системата с държавите членки е приключило успешно. На 7 октомври 2011 г. до Европейския парламент бяха изпратени писмо от комисар Малмстрьом и резултатите от изпитванията.

По отношение на второто условие държавите членки бяха приканени да изпратят своите уведомления на готовност до края на юли 2011 г. Първото уведомление беше представено на 5 юли 2011 г., а последното на 2 септември 2011 г.

Тези две постижения дадоха възможност на Комисията да приеме на 21 септември 2011 г. Решение за изпълнение за определяне на датата, от която следва да започне дейността на Визовата информационна система (ВИС) в първи регион трябва да започне дейности в първия регион9.

Оперативни аспекти

На 11 октомври 2011 г. всички държави членки успешно се свързаха към ВИС в Северна Африка. Швеция беше първата държава членка, която регистрира дейност в 6,00 ч. координирано универсално време. През първия ден незначителните технически проблеми на национално равнище бяха решавани почти незабавно. Германия беше първата държава, която издаде виза с пръстови отпечатъци.

От 31 октомври 2011 г. нататък държавите членки започнаха съпоставянето на номера на визовия стикер спрямо данните във ВИС на техните външни гранично-пропускателни пунктове, както е предвидено в Кодекса на шенгенските граници.

3.8. Започване на дейностите на ВИС в региони, различни от Северна Африка

Някои държави членки се възползваха от възможността, предвидена в член 48, параграф 3 от Регламента за ВИС, да започнат въвеждането на ВИС в региони, различни от първия регион, при условие че уведомят предварително Комисията за това.

На 30 юни 2011 г. Унгария уведоми, че в рамките на пилотен проект, съфинансиран по линия на Фонда за външните граници (ФВГ), тя ще започне събирането на пръстови отпечатъци от кандидати за виза и използването на ВИС в Истанбул, Анкара и Кишинев, считано от 11 октомври 2011 г.

На 12 юли 2011 г Швейцария уведоми, че ще започне да използва ВИС без да събира пръстови отпечатъци в рамките на швейцарската територия или за издаване на визи на външните гранично-пропускателни пунктове, считано от 11 октомври 2011 г.

На 15 септември 2011 г. Естония уведоми, че ще започне да използва ВИС със събиране на пръстови отпечатъци на кандидатите за издаване на визи на външните гранично-пропускателни пунктове, считано от 11 октомври 2011 г. На 6 октомври 2011 г. Естония уведоми също така намерението си да започне да използва ВИС без събиране на пръстови отпечатъци във всички консулства, считано от 11 октомври 2011 г.

На 7 октомври 2011 г. Белгия уведоми, че ще започне да използва ВИС без събиране на пръстови отпечатъци във всички консулства, считано от 11 октомври 2011 г. (с изключение на Конакри, където Белгия започна да използва ВИС на 1 ноември 2011 г.).

Две държави членки изпратиха уведомления до Комисията, след като бяха започнали дейности с ВИС извън Северна Африка. Например на 12 октомври 2011 г. Германия уведоми, че на 11 октомври 2011 г. е започнала да използва на границите ВИС със събиране на пръстови отпечатъци за издаване на визи. Исландия започна използването на ВИС за издаване на визи на своите граници на 11 октомври 2011 г., а уведомлението беше получено на 17 октомври 2011 г. Въпреки че не възникна конкретен проблем, впоследствие Комисията поиска всички държави членки да информират предварително за тяхното намерение да въведат ВИС преди определената в разпоредбите дата. Комисията също така поиска от държавите членки винаги да се свързват предварително с делегациите на ЕС в съответните държави и да предприемат всички подходящи мерки за информиране на кандидатите за визи и на местните органи, особено ако планират да събират пръстови отпечатъци от кандидати за виза.

Накрая, на 19 октомври 2011 г. Полша уведоми, че ще използва ВИС в Баку, Ереван и Куала Лумпур със събиране на биометрични данни в рамките на пилотен проект, съфинансиран по линия на Фонда за външните граници. Пилотният проект започна на 26 октомври 2011 г. и се очаква да приключи на 31 май 2012 г.

3.9. Статистика

До края на отчетния периода ВИС обработи успешно 299 648 заявления за визи, от които 229 124 доведоха до издаване на шенгенски визи, а 33 451 получиха отказ. Тези цифри се отнасят до използването на ВИС в Северна Африка, както и в други части на света за държавите членки, посочени в предходния раздел.

По отношение на въздействието върху наличието на множество заявления за виза, подадени от едно лице, до края на отчетния период бяха открити 468 случаи на потенциално "пазаруване на визи", при които кандидатите, на които е била отказана виза, са подавали ново заявление. Един от тези случаи се отнася до пет заявления за виза, подадени от едно и също лице в различни консулства. Два от случаите засягат четири заявления, а други седем случая се отнасят до три заявления. В останалите 458 случаи става въпрос за две заявления, подадени от едно лице. В един от случаите бяха засегнати три различни консулства в рамките на период от четири седмици, като консулствата успяха да открият връзката между заявленията.


4. ДОГОВОР ЗА ПОДДРЪЖКАТА НА ВИС ПРИ РАБОТЕН РЕЖИМ И НЕПРЕКЪСНАТА ПОДДРЪЖКА (MWO/EM)

С цел осъществяването на техническата поддръжка на ВИС при работни условия и за подобряване на функционирането на системата във времето предвид нарастващото количество данни, които ще бъдат включени във ВИС в близките години, на 14 юли 2011 г. Комисията започна процедура за възлагане на обществена поръчка за "поддръжка в работен режим и непрекъсната поддръжка" на ВИС. До края на отчетния период приключиха следните етапи от процеса: приемане на първоначални кандидатури на първи етап на шест кандидата (2 септември 2011 г.); подбор на пет кандидата за етапа на техническа оценка и предаване на тръжните технически спецификации на кандидатите (средата на октомври 2011 г.); подаване на техническите оферти от кандидатите (23 декември 2011 г.).


5. ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

В сътрудничество с външен изпълнител и след консултации с държавите членки, Комисията изготви информационни материали на английски, френски, немски, испански, арабски, китайски и руски език, които да се използват от държавите членки и Комисията за информационни кампании преди започването на дейностите на ВИС и след това. Материалите бяха изпратени на държавите членки през лятото на 2011 г.

В допълнение беше заснет видеоматериал, в който се обясняват новите визови процедури по ВИС. Видеоматериалът е възпроизведен на няколко езика и беше представен на европейските новинарски портали и в държавите членки.

Накрая, на 11 октомври уебсайтът на Генерална дирекция "Вътрешни работи" беше актуализиран с цялата информация, свързана с ВИС.

Скоро след приемането на Решение 2011/636/ЕС10 Генерална дирекция "Вътрешни работи" покани посланиците в Брюксел на Алжир, Египет, Мароко, Мавритания и Тунис. Целта беше да им бъде предоставена подробна информация за започването на дейностите на ВИС, която те да предадат на своите компетентни органи. Въпросите, повдигнати от посланиците, включваха обхвата на освобождаванията от изискването за снемане на пръстови отпечатъци и възлагането на дейности на подизпълнители. След срещата до посланиците беше изпратена информационна бележка.

След тези срещи делегациите на ЕС в региона предприеха стъпки за информиране на властите в Северна Африка на местно ниво в консултация с държавите членки в рамките на местното шенгенско сътрудничество. На 26 септември 2011 г. ръководителят на делегацията на ЕС в Египет се срещна с местните власти, придружен от посланиците на Германия, Франция, Италия и Полша. На 29 септември 2011 г. такава среща беше организирана също така с египетските бизнес среди в германското посолство, а в посолството на Франция бе проведена пресконференция на 4 октомври 2011 г. По отношение на Либия между 27 и 29 септември 2011 г. представители на Комисията посетиха Триполи, където, наред с другото, се срещнаха с представители на либийското министерство на външните работи и ги информираха за пускането в експлоатация на ВИС. Накрая, в Мароко и Алжир делегациите на ЕС изпратиха съобщение до местните власти.

В деня на започване на дейностите бяха организирани две медийни събития. В Брюксел беше направено представяне на техническата информация, последвано от изявление пред пресата на говорителя на комисар Малмстрьом. Във Варшава комисар Малмстрьом заедно с полския министър на вътрешните работи проведоха пресконференция, за да обявят успешното начало на ВИС.


6. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

6.1. Планиране и бюджет

Общите налични бюджетни кредити за поети задължения за ВИС през 2011 г. възлизаха на 31,2 млн. EUR, от които бяха използвани 95,06 %. Поради намаляване на броя на услугите за подпомагане на изпитванията и прехвърлянето на плащанията, свързани с окончателното приемане на системата за 2012 г., бяха използвани само 79,49 % от поетите задължения за плащания. Бюджетният ред за ВИС е 18 02 05.


ВИС Налични Изпълнение Общо Налични Изпълнение Общо %
  БКПЗ на БКПЗ % БКП на БКП  
C1 (кредити от € 21 200 € 3 456   € 27 486 € 22 037  
Решение за 000,00 723,74   195,00 191,85  
финансиране на            
ВИС от 2011 г.)            
С4 (кредити от € 1 298 209,85     € 1 298 0,00  
вноски на       209,85    
Исландия,            
Норвегия и            
Швейцария за            
2011 г.)            
С5 (кредити от € 8 703 298,00 € 8 703   € 4 115 € 4 115  
вноски на   298,00   456,44 456,44  
Исландия,            
Норвегия и            
Швейцария за            
2010 г.)            
Общо бюджетни   17 500 000        
кредити            
Общо € 31 201 € 29 660 022 95,06% € 32 899 € 26 152 79,49%
  507,85     861,29 648,29  
             


6.2. Управление на риска

Методологията за управление на риска остана непроменена по време на отчетния период. Всеки месец Комисията определя най-важните рискове по проекта (на централно и национално равнище) и ги представя на държавите членки по време на месечните срещи на националните ръководители на проекта за ВИС. За тази задача Комисията получава съдействие от изпълнителя за гарантиране на качеството.

Както и през предходната година бяха обсъдени рисковете в контекста на "Приятелите на ВИС". Комисията работи заедно с двете държави членки, поели председателството на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, за определяне на основните рискове и категоризирането им съгласно тяхното въздействие върху проекта. За всеки риск се определят действия, насочени към намаляването му. Същевременно Комисията поддържа регистър на високо равнище и следи за изпълнението на действията.

В края на 2011 г. за най-важни бяха определени следните рискове: а) по-бързо от предвиденото изчерпване на капацитета на системата поради това, че държавите членки въведоха ВИС в други региони преди планираното постепенно въвеждане; б) прехвърлянето на централната ВИС от Ц.ШИС към Европейската агенция, отговорна за управление на информационните системи и в) качеството на пръстовите отпечатъци по време на дейностите. Определени са действия за намаляване на всички рискове, като Комисията, държавите членки и главният изпълнител по разработването работят в тясно сътрудничество за ограничаване на въздействието на тези рискове върху проекта като цяло.


7. ПРИЯТЕЛИ НА ВИС

Приятелите на ВИС се срещнаха осем пъти през отчетния период - четири пъти през първата половина и четири пъти през втората половина на годината. Като през предходните години неофициалните срещи на високо равнище осигуриха форум за провеждане на дискусии по прозрачен начин по всички въпроси, свързани с ВИС. Дневният ред се определяше от държавата членка, поела председателството на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, в сътрудничество с Комисията и Генералния секретариат на Съвета. Темите обикновено включваха техническата актуализация от страна на Комисията относно актуалното състояние на ВИС, доклад за рисковете и резултатите от механизма за докладване относно напредъка на национално равнище.

Особено внимание бе обърнато на мониторинга на напредъка на национално равнище в първия регион на въвеждане, както и на подготовката на информационната кампания. През втората част на периода на докладване въпросниците за напредъка на национално ниво бяха актуализирани от държавата членка, поела председателството на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, за да бъде включена също така подготовката в Близкия изток и Персийския залив. Целта бе да се оцени техническата готовност на държавите членки, както и намерението им да започнат да използват ВИС в тези региони след започване на дейностите в Северна Африка.

Събирането на тези данни даде възможност на Полша да започне обсъждането на общата продължителност на въвеждането в световен мащаб. Обсъждането ще продължи през 2012 г. Следва да се отбележи, че през отчетния период цялостното качество на отговорите, предоставени от държавите членки се подобри. В някои случаи обаче възникнаха несъответствия между информацията относно подготовката в Северна Африка и официалните уведомления за готовност в този регион, които бяха изпратени до Комисията. Това се дължи на различното тълкуване на уведомленията, но в крайна сметка не създаде проблеми.

Успоредно с въпросниците относно консулствата държавите членки бяха приканени да предоставят редовно актуална информация относно своята готовност на гранично-пропускателните пунктове на външните граници и относно готовността си да използват ВИС на границите за целите на издаването на визи. Тук отново през отчетния период качеството на отговорите се подобри и позволи провеждането на полезен мониторинг на положението.

Дания, която пое председателството през първото половина на 2012 г., реши да продължи да използва този механизъм за отчитане.


8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Годината се характеризира с успешното начало на дейностите на системата в Северна Африка на 11 октомври 2011 г. с всички участващи държави.

След началото на дейностите ВИС работи гладко и всички налични статистически данни показват, че държавите членки използват системата пълноценно. ВИС също така доказа своята полезност за откриване на множествени заявления за виза, подадени от едно лице в две или повече консулства.

Комисията редовно информираше Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент относно развитието и състоянието на проекта за ВИС и ще продължи да го прави и в бъдеще.


9. ПРИЛОЖЕНИЕ: РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ ВИС

9.1. Комитет ШИС-ВИС

Комитетът за ШИС-ВИС в състав ВИС11 се срещна два пъти през 2011 г., на 23 юни и на 2 септември. По време на първата среща Комисията представи неофициален документ относно определянето на допълнителни региони за въвеждането на ВИС, който вече беше представен по повод на заседанието на "Приятелите на ВИС" на 20 юни 2011 г. След положителната реакция на Комитета, Комисията ще пристъпи към приемането на решението.

По време на втората среща на Комитета Комисията и делегатите обсъдиха проекта за технически спецификации за механизма за съобщения на електронната поща на ВИС. Впоследствие проектът за решение за изпълнение беше приет положително от Комитета с писмена процедура. Комисията започна своите вътрешни процедури за приемане на решението. Очаква се двете решения да бъдат приети през 2012 г.

9.2. Заседания на националните ръководители на проекта за ВИС

През отчетния период Комисията свика десет заседания на експертната група от национални ръководители на проекта от държавите членки, на които беше обсъдено състоянието на проекта за ВИС, както и конкретни технически въпроси и въпроси, свързани с планирането, рисковете и дейностите по проекта на централно и национално равнище.

9.3. Консултативна група по изпитване (КГИ)

Заради дейностите си по интензивно изпитване през отчетния период КГИ - консултативна работна група на Комитета ШИС-ВИС (в състав ВИС), заседаваше често или провеждаше конферентни връзки. Тя гарантира, че се използва структуриран процес за решаване на въпроси, свързани с изпитването и дава насоки на Комисията за извършването на серии от изпитвания на ВИС. Участниците в групата дават препоръки за изпитването на ВИС през всички фази на изпитването, особено когато държавите членки участват пряко.

9.4. Експертна група за електронната поща на ВИС

Групата провеждаше ежемесечни заседания през отчетния период, за да оказва съдействие при въвеждането на механизма за съобщения на електронната поща на ВИС. За 2012 г. беше постигнато съгласие групата да заседава веднъж на всеки два месеца. Работата на Комисията и на държавите членки, свързана с електронната поща на ВИС, се извършва в сътрудничество с изпълнителя на мрежата и се подкрепя от изпълнителя, отговарящ за съдействие и гарантиране на качеството.


_________________________

1 ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5.

2 За седмия доклад вж. Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно разработването на визовата информационна система (ВИС) през 2010 г., СОМ (2011) 346 окончателен от 14.6.2011 г.

3 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) - ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

4 Решение за изпълнение на Комисията от 21 септември 2011 г. за определяне на датата, от която следва да започне дейността на Визовата информационна система (ВИС) в първи регион (2011/636/ЕС), ОВ L 249, 27.9.2011 г., стр.18.

5 ОВ L 258, 4.10.2011 г., стр. 9.

6 В първото изпитване (оперативни изпитвания на системата (OST) се включиха Германия, Естония, Италия, Унгария, Словения, Швеция и Норвегия. Във второто изпитване (изпитвания за временно приемане на системата - PSAT) се включиха горепосочените държави, както и Испания, Франция, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Словакия, Финландия и Швейцария.

7 Регламент (ЕО) № 81/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници, OВ L 35, 4.2.2009 г., стp. 56.

8 Съгласно Решение 2010/49/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на първите региони за започване на дейностите на Визовата информационна система (ВИС), OВ L 23, 27.1.2010 г., стp. 62, първите три региона за започване на дейностите на ВИС са Северна Африка, Близкият изток и Персийският залив. Северна Африка обхваща Алжир, Египет, Либия, Мавритания, Мароко и Тунис.

9 Вж. бележка под линия 3.

10 Вж. бележка под линия 3.

11 Създаден по силата на член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II), ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.


Untitled Page