ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД И УПРАВЛЕНИЕТО МУ ПРЕЗ 2011 Г. /* COM/2012/0399 final */

Актът е внесен на дата 18.07.2012


1. ВЪВЕДЕНИЕ

С Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г.1 (кодифициран текст) бе учреден Гаранционен фонд за външни дейности ("Фонда"), средствата от който се използват за изплащане на суми на кредитори на Съюза в случай на неизпълнение от страна на получатели на заеми, предоставени или гарантирани от Европейския съюз. В съответствие с член 7 от регламента Комисията поверява финансовото управление на Фонда на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по силата на споразумение, подписано между Общността и ЕИБ на 23 ноември 1994 г. в Брюксел и на 25 ноември 1994 г. в Люксембург ("Споразумението").

Съгласно член 8, параграф 2 от Споразумението до 1 март всяка година ЕИБ трябва да изпрати на Комисията годишен доклад за състоянието на Фонда и неговото управление ("отчет за финансовите резултати") и финансов отчет на Фонда за предходната година ("отчет за финансовото състояние на Фонда"). Повече подробности от доклада за 2011 г. година се съдържат в работния документ на службите на Комисията (РДСК).

В допълнение, съгласно член 8 от регламента Комисията е длъжна да изпраща до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата годишен доклад за състоянието на Фонда и неговото управление за всяка финансова година до 31 май на следващата година.


2. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ФОНДА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

Финансовата позиция на Фонда представлява сумата на финансовите потоци от създаването му през 1994 г.

2.1. Финансови потоци на Фонда

Финансовата позиция на Фонда е представена съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в края на финансовата 2011 година.

Средствата във фонда възлизат на 1 756 205 156,06 EUR (вж. раздел 3 от работния документ на службите на Комисията: отчет за финансовата позиция на Фонда към 31 декември 2011 г., предоставен от ЕИБ). Това е сумата на потоците, считано от учредяването на Фонда:Гаранционен фонд Сума към 31.12.2011 Сума към 31.12.2010 Промяна
  г. г.  
бюджетни плащания 3 384 734 500,00 3 124 564 500,00 260 170 000,00
към Фонда      
последователни 802 354 046,04 760 201 245,08 42 152 800,96
годишни нетни      
резултати      
събиране на суми, 576 705 008,19 576 705 008,19 0,00
изплатени от Фонда      
при просрочени      
плащания      
други задължения 770 809,98 747 058,18 23 751,80
(включително такси      
за управление на      
ЕИБ)      
получени комисиони 5 090 662,91 5 090 662,91 0,00
за забавено      
събиране на суми      
през 2002 г.      
предявени искове за (477 860 856,19) (477 860 856,19) 0,00
плащания от      
средствата на      
Фонда      
последователни (2 501 391 526,79) (2 501 391 526,79) 0,00
възстановявания към      
бюджета      
(включително      
извънредно      
възстановяване към      
бюджета, дължащо      
се на      
присъединяването на      
нови държави      
членки)      
корекции в (34 197 488,08) (1 845 165,61) (32 352 322,47)
стойността на      
портфейла в      
съответствие с      
оценяването по      
МСФО      
Счетоводна стойност 1 756 205 156,06 1 486 210 925,77 269 994 230,29
на Фонда      
       


Счетоводната стойност на Фонда се е повишила с около 270 млн. EUR през 2011 г. Това се обяснява със следното:

Нарастване

* Вноската от бюджета (ресурсно обезпечаване), която възлиза на 260,17 млн. EUR за коригиране на средствата на Фонда в съответствие с целевото равнище от 9 %

* Нетните приходи от финансови операции възлизат на 42,15 млн. EUR.

Намаляване:

* Оценката на портфейла е намаляла (с 32,3 млн. EUR) поради колебанията на цените в контекста на финансовата криза.

* Стойността на Фонда също е спаднала с (0,024 млн. EUR) поради съответното повишение на таксите за управление, плащани на ЕИБ.

2.2. Значителни сделки:

(1) През януари 2011 г. вноската от бюджета във Фонда беше изчислена съгласно член 3 и член 5 от регламента:


В член 3 от регламента2 се изисква средствата във Фонда да достигне целево равнище, определено на 9 % от общите непогасени капиталови задължения, произтичащи от всяка операция, увеличени с неплатените дължими лихви.


Член 5 от регламента предвижда, че сумата, която подлежи на прехвърляне към Фонда от бюджета в година n+1, се изчислява въз основа на разликата между целевата сума и стойността на нетните активи на Фонда в края на година n-1, изчислена в началото на година n.


С цел средствата във Фонда да се коригират в съответствие с равнището от 9 % от общите непогасени капиталови задължения, сума в размер на 260,17 млн. EUR беше включена в бюджета за 2012 г. за вноска във Фонда. Към 31.12.2010 г. целевата сума е възлизала на 1 745,63 млн. EUR, съответстваща на 9 % от общия размер на неприключените гарантирани операции (19 395,86 млн. EUR). Разликата между целевата сума и нетните активи на Фонда, които възлизат на 1,485.46 млн. EUR към 31.12.2010 г., беше равна на 260,17 млн. EUR.


Тази сума беше поискана за обезпечаване на Фонда за 2012 г. и бе одобрена от Съвета и Европейския парламент през ноември 2011 г. Впоследствие тя бе призната като вземане на Фонда от бюджета.

(2) На 28.2.2011 г. сумата от 138,88 млн. EUR беше прехвърлена от бюджета към Фонда, съответстваща на сумата за обезпечаване за 2011 г. (вж. подробностите в точка 3.2.1 Обезпечаване на Фонда).

2.3. Значима сделка след отчетната дата

На 20 февруари 2012 г. сумата от EUR 260,17 млн. EUR беше прехвърлена от бюджета към Фонда, съответстваща на обезпечаването за 2012 г.

2.4. Представяне на отчетите

Тъй като Комисията реши да представя отчетите си съгласно новите счетоводни правилa въз основа на принципите на МССПС3/МСФО, неконсолидираните финансови отчети на Фонда също бяха изготвени съгласно тези принципи, както е обяснено в РДСК.

2.4.1. Основа за подготовка

Финансовите отчети на Фонда са изготвени в съответствие със счетоводните правила, приети от счетоводителя на Европейската комисия, по-специално счетоводно правило № 11 - "Финансови активи и пасиви"4.

2.4.2. Промени в счетоводната политика

Във финансовите отчети за 2011 г. Фондът е променил своята счетоводна политика по отношение на вноските. Съгласно предходната счетоводна политика, прилагана до 31 декември 2010 г. - вноските се вписваха или отписваха от счетоводния баланс на Фонда на датата на получаване на плащания от Европейската комисия или на датата на извършване на плащания към нея. Съгласно новата счетоводна политика в сила от 1 януари 2011 г., вноските се вписват или отписват от счетоводния баланс на Фонда на датата, на която те станат изискуеми или дължими в съответствие с членове 3, 4, 5 и 6 от регламента.

Чрез тази промяна в счетоводната политика по отношение на вноските се предоставя повече съществена информация за счетоводния баланс на Фонда, тъй като взетите от него и публикувани решения за финансиране са задължителни разходи от общия бюджет на Европейския съюз5.

Промяната в счетоводната политика е приложена с обратна сила и сравнителната информация е била съответно коригирана. Промяната в счетоводната политика води до следните корекции в счетоводния баланс:

Нарастване на текущите активи (вземанията под формата на вноски) в размер на 260 170 000 EUR (сравнителна стойност за 2010 г.: нарастване на текущите активи (вземанията под формата на вноски) в размер на 138 880 000 EUR);

Нарастване на разпределените, но неизплатени вноски с 260 170 000 EUR (сравнителна стойност за 2010 г.: нарастване с 138 880 000 EUR).

2.4.3. Въздействие на промените в счетоводната политика

Промените не оказват въздействие върху отчета за финансовия резултат или върху изчисляването на обезпечаването.

2.4.4. Неконсолидиран финансов отчет на Фонда към 31 декември 2011 г.

Целта на неконсолидирания финансов отчет на Фонда е да включи счетоводните операции, които не се съдържат в изготвяния от ЕИБ финансов отчет на Фонда (вж. РДСК). Тази необходимост е продиктувана от случаите на последователни просрочени плащания, настъпили откакто съществува Фондът. Ако получателят на гарантиран от Фонда заем просрочи плащане, неконсолидираният счетоводен баланс трябва да съдържа просрочените вземания плюс дължимите лихви за забава и другите счетоводни начисления6 до пълното изплащане на дължимите на Фонда суми. Така в края на годината се получава пълен набор от финансови отчети за Фонда, които подлежат на консолидиране в консолидирания счетоводен баланс на ЕС. Към 31.12.2011 г. нямаше просрочено плащане. Следователно, общата стойност на неконсолидирания счетоводен баланс бе 1 756 205 156,06 EUR.

Основните промени в представянето на отчетите са обяснени в бележките, което дава възможност цифрите да се сверят с представения в РДСК финансов отчет на ЕИБ.

2.4.5. Гаранционен фонд: неконсолидиран счетоводен баланс

Неконсолидираният счетоводен баланс е подготовката на баланса за консолидирането му в консолидираните финансови отчети на ЕС. Основните изменения са обяснени в бележките към баланса.


Счетоводен баланс: Активи 2011 г. 2010 г.
в EUR    
ТЕКУЩИ АКТИВИ    
Краткосрочни инвестиции 1 194 552 654,14 1 153 319 651,66
Портфейл от налични за 1 206 885 759,50 1 134 968 726,10
продажба активи (AFS    
портфейл) - стойност    
AFS портфейл - актюерска 913 066,98 (1 355 359,96)
разлика    
AFS портфейл - корекции по (34 189 857,13) (1 888 129,14)
справедливата стойност    
AFS портфейл - начисления 20 943 684,79 21 594 414,66
Краткосрочни вземания 260 170 000,00 138 880 000,00
Други 260 170 000,00 138 880 000,00
Парични средства и парични 301 482 501,92 194 011 274,11
еквиваленти    
Текущи сметки 1 340 446,23 1 426 322,04
Краткосрочни депозити - 299 600 000,00 123 637 000,00
номинал    
Начислени лихви по 542 055,69 155 055,48
краткосрочни депозити    
Други парични еквиваленти   68 708 475,06
- стойност    
Начислени лихви по други   84 421,53
парични еквиваленти    
     
Общо текущи активи 1 756 205 156,06 1 486 210 925,77
     
ОБЩО 1 756 205 156,06 1 486 210 925,77
     
Счетоводен баланс: Пасиви 2011 г. 2010 г.
в EUR:    
     
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ    
Капитал (Гаранционен 987 277 788,12 623 172 973,21
фонд)    
Изплатени вноски 727 107 788,12 484 292 973,21
Разпределени вноски 260 170 000,00 138 880 000,00
Резерви (34 197 488,08) (1 845 165,61)
Прилагане за първи път - (7 630,95) 42 963,53
резерв по справедлива    
стойност    
Промяна на справедливата (34 189 857,13) (1 888 129,14)
стойност на наличните за    
продажба (AFS) активи    
Натрупан излишък/дефицит 760 201 245,08 821 618 687,47
Начално салдо 760 201 245,08 821 618 687,47
Икономически резултат за 42 152 800,96 42 517 372,53
годината    
Общо собствен капитал 1 755 434 096,22 1 485 463 867,60
     
ТЕКУЩИ ПАСИВИ    
Задължения 770 809,98 747 058,17
Други 770 809,98 747 058,17
Общо текущи пасиви 770 809,98 747 058,17
     
ОБЩО 1 756 205 156,06 1 486 210 925,77
     


Бележки към счетоводния баланс:

* "Краткосрочни вземания/Други" съдържа размера на обезпечението за 2012 г., което следва да се изплати от бюджета на ЕС на Фонда в началото на 2012 г. Може също да се включват и сумите на предявените искове към Фонда, чието възстановяване е периодични изискуемо, включително главницата, лихвите и санкциите, дължими на бюджета на Европейския съюз след освобождаването на гаранция на Фонда.

* Разликата в "натрупания излишък" в собствения капитал, сравнена с финансовата позиция на Фонда, представена в РДСК, се обяснява от последователните възстановявания в полза на Фонда на предявени искове и наложени санкции.

* Статията "Задължения/Други" през 2011 г. включва комисионната на ЕИБ за управление, таксите за одит и дължимите на ЕИБ такси за събиране на вземания вследствие изплащане на наказателните такси, дължими на Фонда.

* През 2011 г. и 2010 г. Комисията не е регистрирала обезценки по отношение на държавните и гарантираните държавни облигации на ЕС в портфейла на Фонда. Не са били регистрирани обезценки на гръцките държавни и гарантирани държавни облигации в портфейла на Фонда.

* Информация относно експозицията на Фонда към риска по държавните облигации на ЕС за всяка държава може да бъде намерена в работния документ на службите на Комисията.

2.4.6. Гаранционен фонд: неконсолидиран отчет за финансовия резултат

Както и счетоводният баланс, неконсолидираният отчет за финансовия резултат се изготвя с оглед включването му в консолидираните финансови отчети на ЕС. Основните изменения са обяснени в бележките към неконсолидирания отчет за финансовия резултат.


Консолидиран отчет за 2011 г. 2010 г.
финансовия резултат в EUR    
     
Приходи от финансови 44 976 268,71 43 367 717,93
операции    
Приходи от лихви    
Приходи от лихви от 4 118 369,38 1 359 361,52
парични средства и парични    
еквиваленти    
Приходи от лихви по 40 771 673,71 40 351 233,09
налични за продажба (AFS)    
активи    
Друг доход от лихви 86 225,62 80 574,54
Реализирана печалба от   1 576 548,78
продажба на налични за    
продажба активи    
Разходи от финансови (2 823 717,61) (850 345,40)
операции    
Реализирани загуби от (1 940 019,61)  
продажба на налични за    
продажба активи    
Други финансови разходи (883 448,14) (850 345,40)
От които: такси за (739 809,98) (715 037,50)
управление    
Излишък от неоперативни 42 152 800,96 42 517 372,53
дейности    
     
Финансов резултат за 42 152 800,96 42 517 372,53
годината    
     


Бележка към неконсолидирания отчет за финансовия резултат:

Статията "Други финансови разходи" включва комисионата на ЕИБ за управление, таксите за одит и дължимите на ЕИБ такси за събиране на вземания вследствие изплащане на наказателните такси, дължими на Фонда.

3. ПЛАЩАНИЯ КЪМ И ОТ ФОНДА

В този раздел се разглеждат входящите и изходящите финансови потоци.

3.1. Правно основание за плащания към Гаранционния фонд от общия бюджет

Регламентът бе изменен през 2007 г.7 с цел да се подобри ефективността на използване на бюджетните средства чрез обезпечаване на Фонда въз основа на наблюдаваните суми на непогасените гарантирани заеми.

Целевият размер е 9 % от заемите и непогасените гарантирани заеми, в това число всички видове обезпечени операции (заеми, отпуснати от ЕИБ, Евратом и в рамките на МФП) извън ЕС. Разликата между целевия размер и стойността на нетните активи на Фонда ще се изрази в ресурсно обезпечаване на Фонда по бюджетен ред 01040114 "Обезпечаване на Гаранционния фонд" или в плащания от Фонда към бюджета в случай на излишък.

Наличната за финансиране на Фонда сума се предвижда в бюджетен ред 01040114 "Обезпечаване на Гаранционния фонд" от функция 4 ("Външни отношения").

3.2. Плащания към или от общия бюджет през финансовата година

3.2.1. Обезпечаване на Фонда

Предвид неприключените гарантирани операции на стойност 16 360,73 млн. EUR към 31.12.2009 г. по бюджетен ред 01040114 "Обезпечаване на Гаранционния фонд" в разходната част на общия бюджет на Европейския съюз за 2011 г. е вписана сумата 138,88 млн. EUR. Тази сума бе преведена на Фонда с еднократно плащане от общия бюджет на 28 февруари 2011 г.

3.2.2. Лихви от инвестиране на ликвидни активи на Фонда

3.2.2.1. Инвестиционна политика

Ликвидните активи на Фонда се инвестират в съответствие с управленските принципи, заложени в приложението към споразумението, изменено от допълнително споразумение № 1 от 17-23 септември 1996 г., допълнително споразумение № 2 от 26 април-8 май 2002 г., допълнително споразумение № 3 от 25 февруари 2008 г. и допълнително споразумение № 4 от 9 ноември 2010 г. Така 20 % от средствата на Фонда трябва да се инвестират в краткосрочни инвестиции (до една година). Тези инвестиции включват ценни книжа с променлив лихвен процент, независимо от падежите им, и ценни книжа с фиксиран лихвен процент с оставащ срок до падежа не повече от една година, независимо от първоначалния им срок до падежа. Това се дължи на факта, че при падежа ценните книжа с фиксирана доходност възстановяват 100 % от номиналната си стойност, докато ценните книжа с променлива доходност обикновено могат да бъдат продадени по всяко време на цена, близка до 100 %, независимо от оставащия до падежа им срок. За да се поддържа баланс между различните инструменти, осигуряващи необходимата ликвидност, минимална сума от 100 млн. EUR се държи в парични инструменти, предимно в банкови депозити.

Списъкът на банките, в които могат да се правят депозити, е одобрен от Комисията и ЕИБ. Този списък редовно се преразглежда, като се взимат предвид последните промени в рейтингите на банките. Всички те имат рейтинг на Moody's поне P1 за краткосрочните инвестиции или равностойния рейтинг на Standard & Poor's или Fitch. Инвестициите в тях се управляват по правила, насочени към осигуряване на конкурентна доходност и избягване на концентрацията на риск.

3.2.2.2. Изпълнение

При неблагоприятни икономически условия Фондът постигна абсолютна възвръщаемост в размер на + 0.7157 %.

Финансовите пазари през 2011 г. бяха основно повлияни от продължаващата криза на държавния дълг в Европа. Условията на финансовите пазари се влошиха рязко през лятото в допълнение на проблемите с държавния дълг в еврозоната, независимо от дискусиите за разширяването на механизма на ЕС за осигуряване на финансова подкрепа, създаването на постоянен инструмент, считано от средата на 2013 г. (впоследствие от средата на 2012 г.), и полагането на сериозни усилия за разрешаване на проблемите с финансовото състояние на Гърция.

Лихвените проценти и рисковите премии по държавните облигации през 2011 г. се увеличиха, по-специално за страни по периферията на еврозоната.

Впоследствие показателите на Фонда бяха много променливи през годината и бяха силно повлияни от несигурността и нестабилността на финансовите пазари. Портфейлът отбеляза по-ниска доходност в сравнение с базовия индекс8 в размер на 138,85 базисни пункта (за подробности вж. раздел 2.4. "Доходност" от РДСК), основно поради намалението на пазарната стойност на гръцките облигации в портфейла9.


3.2.2.3. Приходи от финансови операции

През 2011 г. приходите от лихви от парични средства и парични еквиваленти по текущите сметки и ценните книжа на Фонда възлязоха на 44 976 268,71 EUR, разбити, както следва:


Описание: 2011 г. 2010 г.
Приходи от лихви по парични средства и 4 118 369,38 1 359 361,52
парични еквиваленти    
Получени лихви по краткосрочни депозити 3 797 877,59 1 253 213,48
Промяна в начислените лихви по краткосрочни 302 578,68 91 363,69
депозити    
Лихви по текущите банкови сметки 17 913,11 14 784,35
Приходи от лихви по налични за продажба (AFS) 40 771 673,71 40 351 233,09
активи    
Получени лихви - AFS портфейл 41 853 323,85 39 633 686,93
Промяна в начислената лихва - AFS портфейл (650 729,87) 1 396 474,35
Премия с отстъпка (430 920,27) (678 928,19)
Приходи от предоставяне на заем на ценни 86 225,62 80 574,54
книжа    
Реализирана печалба от продажба на - 1 576 548,78
финансови активи    
Лихви от финансовите инвестиции на ликвидните 44 976 268,71 43 367 717,93
активи на Фонда    
     


Получените лихви се включват в резултатите за финансовата година.

3.2.2.4. Разходи от финансови операции

Разходите от финансови операции възлязоха на (2 823 717,61 EUR), от които (1 940 019,61 EUR) се отнасят за реализирана загуба от продажба на налични за продажба активи. Останалата част включва такси за управление на ЕИБ (739 809,98 EUR), други финансови такси (111 527,16 EUR) и такси за външен одит (32 111,00 EUR).

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДА

Задълженията на Фонда съответстват на поетите от него финансови задължения.

4.1. Просрочени плащания

През 2011 г. няма предявени искове за просрочени плащания към Фонда.

* Потенциални искове към Гаранционния фонд в резултат на просрочени плащания

Вследствие на влошаващото се положение в Сирия в резултат на сериозни нарушения на правата на човека и основните свободи, Съветът по външни работи реши на 23 май 2011 г. да прекрати изцяло подготовката на нови двустранни програми за сътрудничество и изпълнението на текущите двустранни програми със сирийските власти в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) и инструмента MEDA. Освен това Съветът прикани ЕИБ да не одобрява нови финансови операции в Сирия. Европейският парламент в своята резолюция от 7 юли 2011 г. приветства заключенията на Съвета за налагане на ограничителни мерки по отношение на Сирия, както и спирането на нови операции на ЕИБ в страната.

В допълнение, на 14 ноември 2011 г. Съветът взе решение за забрана на плащанията от страна на ЕИБ във връзка със съществуващите кредитни споразумения между Сирия и ЕИБ, както и за преустановяване от страна ЕИБ на изпълнението на договори за техническа помощ за държавни проекти в Сирия. Впоследствие това решение беше потвърдено в Решение 2011/782/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 г. и Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г.

* Събития след датата на отчитане

На 29 февруари 2012 г. Комисията бе уведомена, че сумата от общо около 15,4 млн. EUR, дължима по заеми, отпуснати на Арабска република Сирия и станала изискуема през ноември и декември 2011 г., все още не е била изплатена. Следователно Фондът може да очаква да бъдат предявени искове за изплащането на тези заеми през първото полугодие на 2012 г., ако банката не получава дължимите суми от Арабска република Сирия.

4.2. Възнаграждение на ЕИБ

Във второто допълнително споразумение към подписаното на 26 април и 8 май споразумение е предвидено възнаграждението на Европейската инвестиционна банка да се изчислява чрез прилагане на прогресивно намаляващи годишни ставки на комисиони съответно за всеки транш от активите на Фонда. Това възнаграждение се изчислява на базата на средногодишните активи на Фонда.

Възнаграждението на Банката за 2011 г. бе 739 809,98 EUR и бе включено в отчета за финансовия резултат и в счетоводния баланс като начисления (пасиви).


_________________________

1 OВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10 ("Регламента").

2 Съгласно регламента операции, свързани с присъединяващите се страни, които се финансират от Фонда, ще продължат да се ползват от гаранцията на ЕС след датата на присъединяването им. Считано от тази дата обаче, те престават да бъдат външни дейности за ЕС и вече не се финансират от Фонда, а директно от общия бюджет на Европейския съюз.

3 МССПС - Международни счетоводни стандарти за публичния сектор.

4 Това се дължи на преработените Международни счетоводни стандарти (МСС) 32 и 39, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти на 18 декември 2003 г., и следователно не включва отделните разпоредби, посочени във версията на МСС 39, одобрен от Европейската комисия на 19 ноември 2004 г.

5 Междуинституционално споразумение (2006/C 139/01) между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, ОВ L C139, 14.6.2006 г., стр. 1.

6 Други счетоводни начисления включват евентуалната курсова разлика при изплащането на други дължими суми (главно дължими на ЕИБ такси за събиране на вземания).

7 Регламент (ЕО, Евратом) № 89/2007 на Съвета от 30 януари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности, ОВ L 22, 31.1.2007 г., стр. 1.

8 Поради недостатъчната информация за рейтингите, гръцките и португалските облигации не са представени в базовия индекс.

9 Поради недостатъчната информация за рейтингите, гръцките и португалските облигации не са представени в базовия индекс.


Untitled Page