Разпределение на съдиите по състави

Обн. C ОВ. бр.343 от 10 Ноември 2012г.

2012/C 343/02


На 9 октомври 2012 г. с оглед на встъпването в длъжност на съдията г-н Buttigieg пленумът на Общия съд реши да измени решенията на Общия съд от 20 септември 2010 г. 1, от 26 октомври 2010 г. 2, от 29 ноември 2010 г. 3, от 20 септември 2011 г. 4, от 25 ноември 2011 г. 5, от 16 май 2012 г. 6 и от 17 септември 2012 г. 7 относно разпределението на съдиите по състави.


За периода от 9 октомври 2012 г. до 31 август 2013 г. разпределението на съдиите по състави е следното:

Първи (I-ви) разширен състав от петима съдии:


г-н Azizi, председател на състав, г-жа Labucka, г-н Frimodt Nielsen, г-н Gratsias, г-жа Кънчева и г-н Buttigieg, съдии.


Първи (1-ви) състав от трима съдии:

г-н Azizi, председател на състав;

а) г-н Frimodt Nielsen и г-жа Кънчева, съдии;

б) г-н Frimodt Nielsen и г-н Buttigieg, съдии;

в) г-жа Кънчева и г-н Buttigieg, съдии.


Втори (II-ри) разширен състав от петима съдии:

г-н Forwood, председател на състав, г-н Dehousse, г-жа Wiszniewska-Bialecka, г-н Prek и г-н Schwarcz, съдии.


Втори (2-ри) състав от трима съдии:

г-н Forwood, председател на състав;

г-н Dehousse, съдия;

г-н Schwarcz, съдия.


Трети (III-ти) разширен състав от петима съдии:

г-н Czucz, председател на състав, г-жа Labucka, г-н Frimodt Nielsen, г-н Gratsias, г-жа Кънчева и г-н Buttigieg, съдии.


Трети (3-ти) състав от трима съдии:

г-н Czucz, председател на състав;

г-жа Labucka, съдия;

г-н Gratsias, съдия.


Четвърти (IV-ти) разширен състав от петима съдии:

г-жа Pelikanova, председател на състав, г-н Vadapalas, г-жа Jurimae, г-н O'Higgins и г-н van der Woude, съдии.

Четвърти (4-ти) състав от трима съдии:

г-жа Pelikanova, председател на състав;

г-жа Jurimae, съдия;

г-н van der Woude, съдия.


Пети (V-ти) разширен състав от петима съдии:

г-н Papasavvas, председател на състав, г-н Vadapalas, г-жа Jurimae, г-н O'Higgins и г-н van der Woude, съдии.


Пети (5-ти) състав от трима съдии:

г-н Papasavvas, председател на състав;

г-н Vadapalas, съдия;

г-н O'Higgins, съдия.


Шести (VI-ти) разширен състав от петима съдии:

г-н Kanninen, председател на състав, г-жа Martins Ribeiro, г-н Wahl, г-н Soldevila Fragoso, г-н Popescu и г-н Berardis, съдии.


Шести (6-ти) състав от трима съдии:

г-н Kanninen, председател на състав;

а) г-н Wahl и г-н Soldevila Fragoso, съдии;

б) г-н Wahl и г-н Berardis, съдии;

в) г-н Soldevila Fragoso и г-н Berardis, съдии.


Седми (VII-ми) разширен състав от петима съдии:

г-н Dittrich, председател на състав, г-н Dehousse, г-жа Wiszniewska-Bialecka, г-н Prek и г-н Schwarcz, съдии.


Седми (7-ми) състав от трима съдии:

г-н Dittrich, председател на състав;

г-жа Wiszniewska-Bialecka, съдия;

г-н Prek, съдия.


Осми (VIII-ми) разширен състав от петима съдии:

г-н Truchot, председател на състав, г-жа Martins Ribeiro, г-н Wahl, г-н Soldevila Fragoso, г-н Popescu и г-н Berardis, съдии.


Осми (8-ми) състав от трима съдии:

г-н Truchot, председател на състав;

г-жа Martins Ribeiro, съдия;

г-н Popescu, съдия.

За периода от 9 октомври 2012 г. до 31 август 2013 г.:


- в I-ви разширен състав съдиите, които заседават с председателя на състава, за да образуват разширения състав, са другите двама съдии от първоначално сезирания 1-ви състав, четвъртият съдия от този състав и един съдия от 3-ти състав от трима съдии. Последният, който не е председател на състава, се определя съгласно реда, предвиден в член 6 от Процедурния правилник на Общия съд,

- в III-ти разширен състав съдиите, които заседават с председателя на състава, за да образуват разширения състав, са другите двама съдии от първоначално сезирания 3-ти състав и двама съдии от 1-ви състав от четирима съдии. Последните двама съдии, никой от които не е председател на състава, се определят съгласно реда, предвиден в член 6 от Процедурния правилник на Общия съд,

- в VI-ти разширен състав съдиите, които заседават с председателя на състава, за да образуват разширения състав, са другите двама съдии от първоначално сезирания 6-ти състав, четвъртият съдия от този състав и един съдия от 8-ми състав от трима съдии. Последният, който не е председател на състава, се определя съгласно реда, предвиден в член 6 от Процедурния правилник на Общия съд,

- в VIII-ми разширен състав съдиите, които заседават с председателя на състава, за да образуват разширения състав, са другите двама съдии от първоначално сезирания 8-ми състав и двама съдии от 6-ти състав от четирима съдии. Последните двама съдии, никой от които не е председател на състава, се определят съгласно реда, предвиден в член 6 от Процедурния правилник на Общия съд,

- в 1-ви и 6-ти състави от трима съдии председателят на състава заседава последователно със съдиите по букви а), б) или в) в зависимост от състава, към който се числи съдията-докладчик. По делата, в които председателят на състава е съдия-докладчик, председателят на състава заседава със съдиите от всеки от тези състави последователно по реда на вписване на делата в регистъра, при съобразяване на връзката между тях.


_________________________

1 ОВ C 288, 23.10.2010 г., стр. 2.

2 ОВ C 317, 20.11.2010 г., стр. 5.

3 ОВ C 346, 18.12.2010 г., стр. 2.

4 ОВ C 305, 15.10.2011 г., стр. 2.

5 ОВ C 370, 17.12.2011 г., стр. 5.

6 ОВ C 174, 16.6.2012 г., стр. 2.

7 ОВ C 311, 13.10.2012 г., стр. 2.


Untitled Page