Поправка на известието в Официален вестник по дело T-326/12 (Официален вестник на Европейския съюз C 311 от 13 октомври 2012 г., стр. 8)

Обн. C ОВ. бр.343 от 10 Ноември 2012г.

2012/C 343/43


Текстът на известието в ОВ по дело Алтун и Алтунгруп/Съвет, T-326/12, се заменя със следния текст:

Дело T-326/12: Жалба, подадена на 19 юли 2012 г. - Салим Жорж Алтун и Алтунгруп/Съвет


2012/C 311/10


Език на производството: български


Страни

Жалбоподатели: Салим Жорж Алтун и Алтунгруп (представител: адв. Станислав Коев)

Ответник: Съвет на Европейския съюз


Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

- да приеме, че настоящата жалба е допустима и основателна в нейната цялост и да приеме за обосновани всички изложени в нея правни основания;

- да допусне разглеждането на настоящата жалба по реда на бързото производство;

- да постанови, че обжалваните актове могат да се отменят частично, тъй като частта от актовете, която трябва да се отмени, може да се отдели от акта като цяло;

- да отмени Решение 2011/782/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия и Решение за изпълнение 2012/256/ОВППС на Съвета от 14 май 2012 г., в частта в която г-н Салим Алтун (Salim Altoun) и Алтунгруп (Altoungroup) са добавени в списъка, съдържащ се в приложението към посоченото Решение 2011/782/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 г.;

- да отмени Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2012 на Съвета от 14 май 2012 г., в частта в която г-н Салим Алтун (Salim Altoun) и Алтунгруп (Altoungroup) са добавени в списъка, съдържащ се в приложение II към посочения Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г.;

- да осъди Съвета да заплати всички съдебни разноски на жалбоподателите, разходи, хонорари и други, свързани със защитата им в настоящото производство.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите излагат шест правни основания в подкрепа на своята жалба.


1. Първото правно основание е изведено от твърдението за съществено нарушаване на правото на защита и на правото на справедлив процес, доколкото жалбоподателите не били уведомени за обжалваните актове, за които научили от медиите, и не им били представени никакви сериозни доказателства или улики, обосноваващи тяхното включване в списъка на санкционираните лица. Във връзка с това тежестта на доказване следвало да се понесе от Съвета, който да обоснове налагането на ограничителните мерки.


2. Второто правно основание е изведено от твърдението за нарушаване на задължението за мотивиране, доколкото чрез използването единствено на утвърдителна и немотивирана формулировка в обжалваните актове Съветът нарушил това задължение, което е наложено на институциите на Европейския съюз от член 6 от Конвенцията за защита на правата на човека, член 296 Договора за функционирането на Европейския съюз и член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Във връзка с това се обръща внимание на използването на неясното понятие за участие в схема, за което липсвало легална дефиниция в актовете на Съвета, отнасящи се до ситуацията в Сирия. Липсата на изложени от Съвета ясни и точни мотиви щяло да доведе до възпрепятстване на Съда да упражни контрола си за законосъобразност на обжалваните актове.


3. Третото правно основание е изведено от твърдението за нарушаване на правото на ефективна съдебна защита, доколкото нарушаването на задължението за мотивиране възпрепятствало изграждането на ефективна защитна теза, предвидено в членове 6 и 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 41 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз.


4. Четвъртото правно основание е изведено от твърдението за допусната грешка в преценката от страна на Съвета, тъй като жалбоподателят Салим Алтун неправилно бил идентифициран като гражданин на Венецуела, което не отговаряло на действителността, а Алтунгруп от самото си създаване никога не е участвало в сделки с петрол и петролни продукти, както се твърди в обжалваните актове.


5. Петото правно основание е изведено от твърдението за нарушаване на правото на собственост, принципа на пропорционалност и на икономическа свобода, предвидено в член 1 от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и в член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тъй като със своето Решение за изпълнение 2012/256/ОВППС от 14 май 2012 г. и с Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2012 от 14 май 2012 г. Съветът неправомерно лишил жалбоподателите от възможността мирно да използват своята собственост, което застрашавало тяхното съществуване и физическо оцеляване.


6. Шестото правно основание е изведено от твърдението за грубо погазване на правото на репутация, предвидено в член 8 и член 10, параграф 2 от Конвенцията за защита на правата на човека, тъй като включването на имената на жалбоподателите в обжалваните актове сривало незаконосъобразно техния авторитет в сирийското общество, в техните приятелски среди, религиозна общност и бизнес партньори.


Untitled Page