ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Осми доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и положението, произтичащо от прилагането му, обхващащ периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. /* COM/2012/0251 final */

Актът е внесен на дата 01.06.2012


ВЪВЕДЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета относно режима съгласно член 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване1 (наричан по-нататък "Регламент за демаркационната линия", РДЛ) влезе в сила на 1 май 2004 г. С него се определя редът, по който разпоредбите на законодателството на ЕС се прилагат по отношение на движението на лица, стоки и услуги през демаркационната линия между зоните на Република Кипър, в които правителството не упражнява ефективен контрол, и зоните, в които то упражнява такъв контрол. С цел да се осигури ефективността на тези разпоредби, обхватът на тяхното прилагане беше разширен така, че да включи границата между тези зони и източната суверенна зона на Обединеното кралство (ИСЗ)2.

Настоящият доклад обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

През отчетния период Комисията не предложи промени в РДЛ, но измени правилата за прилагането му.

Комисията поддържа конструктивен диалог на работно равнище с компетентните органи на Република Кипър и с администрацията на суверенната зона (СЗ) относно прилагането на регламента.


1. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

На 31 март 2011 г. Комисията прие Регламент № 531/2011 за изменение на правилата за изпълнение на РДЛ3.

С решението на Комисията бе отменено задължението картофите, които се търгуват през демаркационната линия (наричана по-нататък "линията"), да са произведени пряко от сертифицирани картофи за семе. Това позволява да се извършва търговия с картофи, произведени от съхранявани в стопанства картофи за семе, които са били отгледани като първа реколта от сертифицирани картофи за семе под контрола на независими фитосанитарни експерти, назначени от Комисията, за да се предостави необходимата гаранция по отношение на произхода и здравния статус.

2. ПРЕМИНАВАНЕ НА ЛИЦА

2.1. Преминаване през установените пропускателни пунктове

Регламентът осигурява стабилна правна рамка за свободното движение на кипърски граждани, други граждани на ЕС и граждани на трети държави, които преминават демаркационната линия на установените пропускателни пунктове. Имаше леко увеличение в броя на преминаващите линията кипърски гърци и спад в броя на преминаващите я кипърски турци.

Според данни от Република Кипър през периода, обхванат от доклада, са регистрирани 621 406 (предходен период: 596 578) преминавания на кипърски гърци в 210 877 превозни средства (предходен период: 170 315) от контролираните от правителството зони към северната част на Кипър и 937 789 (предходен период: 1 097 676) преминавания на кипърски турци в 348 225 превозни средства (предходен период: 378 475) от северната част на Кипър към контролираните от правителството зони4.

Броят на преминалите демаркационната линия граждани на ЕС, които не са кипърски граждани, и на преминалите линията граждани на трети държави леко е намалял. Според данни от полицията на Република Кипър (наричана по-нататък CYPOL) през отчетния период линията са преминали и 634 218 граждани на трети държави и граждани на ЕС, които не са граждани на Кипър (предходен период: 664 566). 67 % от тези преминавания (424 992) са осъществени на пешеходния пропускателен пункт на улица Ledra, открит през април 2008 г. Пропускателният пункт на улица Ledra продължава да бъде мястото, където по-голямата част от лицата, които не са граждани на Кипър (предимно туристи), преминават демаркационната линия.

Тези данни до голяма степен съответстват на данните, събрани от кипърската турска общност, а именно: 694 633 кипърски гърци в 248 962 превозни средства са преминали от контролираните от правителството зони в северната част на Кипър и 1 450 566 кипърски турци в 553 913 превозни средства са преминали в обратната посока. Освен това 1 101 942 чужди граждани са преминали от контролираните от правителството зони в северната част на Кипър.

Горепосочените данни на CYPOL обаче не включват данни за лицата и превозните средства, преминаващи на пропускателните пунктове Pergamos и Strovilia, от северната част на Кипър към ИСЗ5. Администрацията на ИСЗ не води подробна статистика за тези два пропускателни пункта. При все това, по изчисления на администрацията на ИСЗ въз основа на сведения, предоставени от кипърската турска общност, 84 407 кипърски гърци са преминали в северната част на Кипър и 450 408 кипърски турци са преминали в контролираните от правителството зони през пропускателните пунктове, разположени в СЗ.

Броят на служителите на CYPOL, работещи непосредствено на пропускателните пунктове, бе увеличен от 73 през 2010 г. на 77 през 2011 г.

Цялостната оценка относно преминаването на лица е положителна. Въпреки това през отчетния период бе докладвано за няколко инцидента. На 9 октомври 2011 г. на автобус на кипърски турци, превозващ латвийски туристи, не е било позволено на премине линията на пропускателния пункт Agios Dhometios, на който преди това многократно е преминавал. Според шофьора на автобуса на пропускателния пункт му било казано, че в автобус, регистриран в северната част на Кипър, могат да преминават само кипърски турци. Туристите са били заведени до пропускателния пункт Ledra Palace, където са преминали пеша и е бил нает автобус от контролираните от правителството зони, за да могат те да завършат туристическата си обиколка. При все че органите на Република Кипър информираха Комисията, че необходимите документи не са били изрядни, шофьорът на автобуса уведоми Комисията, че оттогава многократно му е било позволявано да пресече линията с пътници, които са кипърски турци, и подаде официална жалба до Комисията.

Информацията, че кипърските турци вече няма да могат да преминават, ако не носят издадена от Република Кипър карта за самоличност, която засегна само малък брой кипърски турци в определени дни, бе бързо опровергана.

Гореспоменатите инциденти представляват повод за тревога за кипърската турска общност и Комисията повдигна тези въпроси пред органите на Република Кипър, за да прецени дали е налице промяна на политиката, за която е необходимо официално уведомление до Комисията съгласно РДЛ6. Органите на Република Кипър уведомиха Комисията, че няма промяна на политиката по отношение на преминаването на хора, като отбелязаха, че броят на инцидентите е незначителен на фона на общия брой преминавания.

2.2. Незаконна миграция през демаркационната линия и убежище

Данните на CYPOL за 2011 г. показват продължаващ спад на незаконната миграция през демаркационната линия от северната част на Кипър към контролираните от правителството зони. През 2011 г. 1 311 незаконни мигранти (предходен период: 1 855) бяха задържани в контролираните от правителството зони (като в този брой не се включват лицата, на които не е било разрешено да преминат на пропускателните пунктове по демаркационната линия7). Един незаконен имигрант е влязъл директно в контролираните от правителството зони, а 18 души са влезли през източната суверенна зона, като с тях общият брой на задържаните незаконни имигранти възлиза на 1 330 души. CYPOL посочи като възможна причина намаляването на перспективите за намиране на работа вследствие на икономическата криза в Кипър, както и действията на органите на Република Кипър за борба с незаконната миграция. По-голямата част от задържаните незаконни имигранти са граждани на Сирия, Иран и Грузия (приложение VIII). Незаконните имигранти обикновено биват задържани по време на проверки по демаркационната линия, както и на летищата при опит да напуснат Кипър. Гражданите на трети държави, които търсят международна закрила, обикновено биват идентифицирани в полицейските участъци, когато подават заявления за убежище.

Оценката на CYPOL за входния маршрут на незаконните мигранти в контролираните от правителството зони е изготвена въз основа на същите критерии като през предходните години - предимно въз основа на документи (визи, печати в паспортите за влизане и излизане от Турция или "виза" или "разрешително за пребиваване" от "Севернокипърската турска република"), твърдения на имигрантите, но също така и други доказателства, като например липса на документи за самоличност, притежаване на кипърски турски вестници и турски банкноти.

От 1 311 незаконни мигранти 417 души (31,8 %) са подали заявления за убежище в Република Кипър.

Повечето незаконни мигранти пристигат в контролираните от правителството зони през Турция и северната част на Кипър.

Според информация на кипърската турска общност в северната част на Кипър са били задържани 16 незаконни мигранти, като всички са сирийци. На 2 267 лица е било отказано разрешение за преминаване на демаркационната линия към северната част на Кипър на официалните пропускателни пунктове8. През референтния период от северната част на Кипър са били "депортирани" 860 лица9.

През септември 2010 г преустанови дейност фериботната линия Latakia (Сирия) - Famagusta. До момента кризата в Сирия не се отразила върху Кипър и броят на незаконните мигранти от Сирия е намалял.

Няма точни данни за лицата, на които е било отказано разрешение за преминаване на пропускателните пунктове.

Между Република Кипър и кипърската турска общност не съществува пряко сътрудничество по въпросите, засягащи работата на полицията и имиграцията. Въпреки това представители на двете общности се срещат в рамките на действащ под егидата на ООН технически комитет на двете общности по въпросите на престъпността и наказателноправните въпроси. Техническият комитет по въпросите на престъпността и наказателноправните въпроси е един от седемте специализирани комитета, сформирани с подкрепата на ООН като мярка за изграждане на доверие между двете общности, и е пряк резултат от споразумение, постигнато между двамата кипърски лидери на 21 май 2008 г. В допълнение към този комитет двете общности създадоха също така механизъм за обмен на информация и съвместни инициативи - съвместно звено за комуникация - в което полицейската част на мироопазващите сили на ООН в Кипър (UNFICYP) има постоянно присъствие и което работи шест дни в седмицата. Чрез тези механизми и двете страни демонстрираха желание да подобрят комуникацията между своите полицейски служби, както и да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно, като обменят сведения по случаи, свързани с отвличания, задържани лица, незаконни наркотични вещества и откраднато имущество10.

CYPOL описа сътрудничеството с другите компетентни държавни служби и администрацията на ИСЗ като много добро.

Източна суверенна зона (ИСЗ)

Като цяло през отчетния период незаконната имиграция през ИСЗ е намаляла. Служителите на СЗ продължават да описват сътрудничеството между Република Кипър и служба "Митници и имиграция" на СЗ в тази област като отлично. През отчетния период на 1 163 лица не е било разрешено да преминат, като по-голямата част от тях са турски граждани, които живеят в северната част на Кипър. Сред останалите чужденци е имало туристи от Австралия, САЩ, Бразилия, Иран и Русия, които са преминали линията през северната част на Кипър. Тези лица са били насочени към пропускателния пункт Agios Dhometios в Никозия, за да преминат установените процедури съгласно изискванията за влизане в Република Кипър11.

В ИСЗ са били задържани общо 18 незаконни мигранти12, от които 9 са преминали в контролираните от правителството зони законно, но са останали там след изтичане на срока на визите си. Органите на СЗ са задържали и 3 лица, осигуряващи помощ за незаконното преминаване. Останалите 6 лица са пристигнали на острова в северната част на Кипър и са преминали демаркационната линия незаконно.

Извън пропускателните пунктове, за да противодейства на незаконната миграция, полицията на СЗ извършва извънредни патрулни обиколки въз основа на оценка на риска и анализ на оперативна информация. Тези патрулни обиколки се допълват с патрули на митническия и военния персонал на СЗ.

Особено труден е контролът на няколко "неразрешени пункта за преминаване" във или в близост до село Pergamos (разположено отчасти съответно в СЗ и в северната част на Кипър), които все още се използват от местни жители и земеделски стопани. В тези райони СЗ извършва все по-интензивни патрулни обиколки, които имат двойна цел - борба с незаконния лов на птици и възпиращ ефект по отношение на незаконното преминаване на хора. Както бе посочено в предишни доклади за демаркационната линия, тези "неразрешени пунктове за преминаване" продължават да будят загриженост. Както и в предходните години, Комисията повдигна пред органите на СЗ въпроса за "неразрешените пунктове за преминаване", като призова служителите на СЗ да намерят подходящо решение в съответствие с изискванията в член 5, параграф 2 от протокол № 3 към Акта за присъединяване от 2003 г13.

3. ПРЕМИНАВАНЕ НА СТОКИ

3.1. Стойност на търговския обмен

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1480/2004 на Комисията14 Търговската камара на кипърските турци (наричана по-нататък "ТККТ"), както и органите на Република Кипър докладваха ежемесечно за вида, обема и стойността на стоките, за които са издадени придружаващи документи. И двата доклада обхващат стоките, преминали в контролираните от правителството зони през пропускателните пунктове Pergamos и Strovilia, намиращи се под контрола на администрацията на СЗ.

Според доклади на ТККТ общата стойност на стоките, за които са издадени придружаващи документи през 2011 г., възлиза на 29 954 867 EUR, докато стойността на действително търгуваните стоки е 29 402 577 EUR15. Обемът на търговския обмен през демаркационната линия през 2011 г. е бил пет пъти по-голям отколкото през 2010 г. Този значителен ръст се обяснява с продажбата на електроенергия от северната част на Кипър за контролираните от правителството зони, която е следствие от извънредни обстоятелства. Продажбата на електроенергия - на стойност 24 085 775 ЕUR (82 % от търговския обмен) - беше договорена от председателите на Кипърската търговска и индустриална камара (наричана по-нататък КТИК) и ТККТ след експлозията във военноморската база Mari през юли 2011 г., която разруши големи части от намиращата се в близост електроцентрала Vasiliko. Продажбата на електроенергия се отрази значително на търговския обмен през демаркационната линия през 2011 г. За да се създаде правилна представа за обичайния обем на търговията през демаркационната линия, в настоящия доклад ще бъдат представени данни за търговията със и без продажбата на електроенергия.

Без да се взема предвид продажбата на електроенергия, според ТККТ общата стойност на стоките, за които са издадени придружаващи документи, възлиза на 5 869 092 EUR, докато стойността на действително търгуваните стоки е 5 316 803 EUR.

Според доклади, предоставени от органите на Република Кипър, общата стойност на стокообмена през демаркационната линия е нараснала с 560 %, достигайки 28 923 500 EUR. Общата стойност на стокообмена през демаркационната линия (без да се взема предвид продажбата на електроенергия) е намаляла с 6,5 % от 5 173 233 EUR през 2010 г. на 4 827 454 EUR предимно вследствие на спад в търговията с изделия от камък, като мрамор, тухли и строителни материали, който може да се обясни с икономическата криза и със забавянето на темповете в строителния сектор. Спад се отбелязва и в търговията със зеленчуци, в това число допълнителен спад в търговията с картофи. До 2010 г. картофите бяха най-големият компонент в търговския обмен през демаркационната линия (до 30 % от общия търговски обмен). През 2011 г. търговията с картофи представляваше по-малко от 1 % от общия търговски обмен през демаркационната линия. Това се дължеше главно на свръхпроизводството на картофи в контролираните от правителството зони, което премахна нуждата от закупуване на картофи от северната част на Кипър.

Макар да не попада в обхвата на РДЛ, по данни на КТИК търговията от контролираните от правителството зони към северната част на Кипър се е увеличила повече от два пъти, като през 2011 г. е достигнала 2 272 493 EUR (предходен период: 1 090 086 EUR). Основната причина за този значителен ръст е доставката на артикули, произведени в контролирани от правителството зони, за финансиран от ЕС проект в северната част на Кипър. Търговията от контролираните от правителството зони към северната част на Кипър следователно представлява 7,85 % от търговията в обратната посока (21 % през 2010 г.). Когато обаче се вземе предвид търговският обмен през демаркационната линия без продажбата на електроенергия, търговията от контролираните от правителството зони към северната част на Кипър представлява 46 % от търговията в обратната посока.

Кипърската турска общност продължава да прилага режим на търговия, който по принцип "отразява" ограниченията в РДЛ. Този режим обаче невинаги се прилага последователно, което затруднява установяването на устойчиви търговски отношения. Като основна причина за това кипърската турска общност открито посочва защитата на местните предприятия.

3.2. Видове стоки

След търговията с електроенергия най-голяма през 2011 г. е била търговията с метален скрап, следвана от търговията с прясна риба и пластмаси16.

През отчетния период освен с електроенергия се е търгувало и с други нови продукти, като например с нарове и декоративни камъчета. Те обаче са имали много ограничено въздействие върху търговията17.

Вътрешната търговия на острова представлява 99,66 % от обема на търговията през демаркационната линия. Останалите 0,34 % представляват продаден на Индия железен и стоманен скрап на стойност 93 850 EUR (123 788 EUR през 2010 г.). За тези трансакции се е изисквало участието на дружество, регистрирано в контролираните от правителството зони, с цел извършването на трансакции в рамките на ЕС и уреждането на формалностите, свързани с износа за трети държави. През отчетния период не е имало търговски обмен с други държави - членки на ЕС (през 2010 г. той е възлизал на 17 693 EUR).

3.3. Нередности

През отчетния период органите на Република Кипър съобщиха за четири случая на нередности, засягащи стоки на обща търговска стойност 2 590 EUR (0,008 % от общия търговски обмен през демаркационната линия). Разрешение за преминаване на въпросните стоки през демаркационната линия не е било дадено по различни административни причини (липсващи документи, стоки, които не са били етикетирани съгласно изискванията за маркировката CE).

3.4 Оставащи пречки и трудности във връзка с движението на стоки

Продължават да съществуват пречки пред търговския обмен през демаркационната линия. Както бе посочено в предишни доклади, въпросът с преминаването на камиони от северната част на Кипър в контролираните от правителството зони все още не е намерил задоволително решение. Службите на Комисията обаче понастоящем провеждат технически разговори с компетентните органи в Република Кипър, за да се разгледа въпросът и да се проучат приложими способи за неговото решаване, които наред с другите аспекти да вземат под внимание и въпросите, свързани с пътната безопасност.

Възникнаха някои проблеми във връзка с хранителните продукти. Органите на Република Кипър не дадоха разрешение за преминаването през демаркационната линия на определени продукти (например хляб) заради опасения на здравните служби във връзка с производствения процес в северната част на Кипър. След разяснения от страна на Комисията въпросните стоки преминават демаркационната линия безпроблемно.

Както и през предходните години, кипърски турски търговци продължиха да съобщават за трудности при снабдяването на магазини и при рекламирането на свои продукти и услуги в контролираните от правителството зони, които представляват пречки пред търговията. Възможно е тези трудности да отразяват широко разпространено сред кипърските гърци нежелание да купуват стоки с търговски марки на кипърските турци, като тази нагласа представлява пречка пред търговията. При все това, обемът на търговията между двете общности, която не се осъществява през демаркационната линия, е няколко пъти по-голям. По изчисления на ТККТ кипърските турци са закупили в контролираните от правителството зони стоки на стойност 120 млн. EUR, които са пренесли в личния си багаж.

През 2011 г. контрабандата на стоки през демаркационната линия е намаляла и органите на Република Кипър са извършили 1 538 изземвания (предходен период: 545). Органите на СЗ са извършили 281 изземвания на пропускателните пунктове Pergamos и Strovilia. Въпреки това контрабандата на стоки продължава да е широко разпространена, отразявайки географския характер на демаркационната линия, който дава възможност за извършването на противозаконна дейност по цялата ? дължина. Операции с цел контрол се провеждат в районите, разположени в близост до демаркационната линия, за решаване по-специално на сезонни по характер проблеми, като транспортирането на дивеч/диви птици или фойерверки (също през ИСЗ) към контролираните от правителството зони. Иззети са също така цигари и алкохол, продукти от животински произход, както и фалшифицирани ръчни чанти и текстилни изделия. При все това, според органите на Република Кипър обемът на контрабандата намалява вследствие на по-малките ценови разлики. Патрулните обиколки, осъществявани от CYPOL и ИСЗ по демаркационната линия, имат двойна цел: борба с контрабандата, както и проверки с цел противодействие на незаконната имиграция. Броят на образуваните в районните съдилища наказателни дела за контрабанда през 2009 г. е бил 11, през 2010 г. - 9, а през 2011 г. не са образувани такива дела.

Повечето стоки са били заловени на официални пропускателни пунктове: в Pyla, СЗ, буферната зона в близост до Zodia и Potamia.

Що се отнася до традиционното снабдяване на кипърското турско население в село Pyla, разположено в буферната зона (член 4, параграф 10 от РДЛ), администрацията на СЗ следи и документира количествата строителни материали, риба, цигари и т.н.

3.4. Улесняване на търговията

Комисията продължава да търси начини за увеличаване на търговията през демаркационната линия. Може да се обмисли приемането на решение на Комисията за премахване на предвидената в РДЛ забрана, за да се разреши търговията с допълнителни селскостопански продукти, преди всичко с млечни продукти (мляко и сирене, кисело мляко, суроватка), след като бъдат изпълнени необходимите условия, определени в препоръките на мисиите за оценка, осъществени от независими експерти. През отчетния период Комисията премахна задължението търгуваните през демаркационната линия картофи да са произведени директно от сертифицирани картофи за семе. Въпреки това все още е прекалено рано да се прецени дали решението на Комисията е имало положително въздействие върху търговския обмен през демаркационната линия.

Други стоки, по отношение на които ТККТ е проявила интерес, са рибата от рибовъдни стопанства и охлювите. Освен това е налице всеобщ интерес от премахването на забраната за търговия с живи животни и продукти от животински произход, доколкото тези продукти са в съответствие с правилата и разпоредбите на ЕС. Република Кипър многократно е изразявала готовността си да обмисли възможността за включването на нови стоки в списъка на стоките, които могат да преминават в контролираните от правителството зони.

Органите на Република Кипър уведомиха Комисията за мерките, въведени във връзка с движението sui generis на стоки от контролираните от правителството зони през зоните, които не са под неговия контрол, обратно в контролираните от него зони посредством пропускателния пункт Limnitis (който бе отворен през октомври 2010 г.). Комисията уведоми органите на Република Кипър, че тази практика трябва да бъде приведена в съответствие с правото на ЕС посредством изменянето на РДЛ, който е изключително правно средство за уреждане на движението на стоки и хора през демаркационната линия.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Както вече бе заявено в предходните доклади, контролът по демаркационната линия, осъществяван на официалните пропускателни пунктове, е задоволителен. В обхванатия от доклада период броят на задържаните незаконни мигранти, изглежда, е потвърждение за една низходяща тенденция. Незаконното преминаване на граждани на трети държави обаче все още продължава да бъде въпрос, пораждащ загриженост. Оценката на Комисията е, че допълнителното засилване на наблюдението по демаркационната линия между пропускателните пунктове, осъществявано от Република Кипър и администрацията на СЗ, значително би подпомогнало борбата с незаконната миграция. Комисията е обезпокоена от няколко инцидента на пропускателните пунктове през октомври и декември 2011 г. и ще продължи да поддържа връзка с органите на Република Кипър относно всички събития, при които би могло да се касае за промяна на политиката.

Стойността на търговския обмен през демаркационната линия през 2011 г. е била пет пъти по-голяма отколкото през 2010 г. Този значителен ръст се дължи на продажбата на електроенергия от северната част на Кипър за контролираните от правителството зони на стойност 24 085 775 EUR. Ако не се взема предвид продажбата на електроенергия, редовната търговия през демаркационната линия е намаляла за трети пореден път, откакто РДЛ влезе в сила през 2004 г. (с 6,5 % на 4 827 454 EUR в сравнение с 5 173 233 EUR през 2010 г.). След електроенергията най-търгуваните стоки бяха металният скрап, прясната риба, пластмасите и каменните изделия. Общият мащаб на търговския обмен продължава да е ограничен, отчасти поради ограничения обхват на самия регламент. Едно положително събитие, което следва да бъде отбелязано, е споразумението между председателите на КТИК и ТККТ за доставянето на електроенергия от зоните, които не са под контрола на правителството, за контролираните от правителството зони, до което се стигна след злополучната експлозия във военноморската база през 2011 г. Споразумението даде тласък на търговията през демаркационната линия и само по себе си представлява мярка за изграждане на доверие.

През отчетния период продължиха да са налице определени пречки пред търговията. Търговските превозни средства на кипърските турци, в частност камионите над 7,5 тона и автобусите, могат да пътуват свободно на цялата територия на острова само ако шофьорските книжки и удостоверенията за техническа изправност са издадени в контролираните от правителството зони. С цел намирането на работещо решение на този въпрос бяха започнати технически разговори между службите на Комисията и компетентните служби на Република Кипър. Все още не може да бъде отчетен по-нататъшен напредък по отношение на други нетарифни търговски ограничения.

Данните сочат, че контрабандата на стоки през демаркационната линия е намаляла, но продължава да е широко разпространена.

Движението на стоки от контролираните от правителството зони през пропускателния пункт Limnitis и оттам през северната част на Кипър и обратно в контролираните от правителството зони трябва да бъде уредено посредством изменение в Регламента за демаркационната линия.

Общото заключение е, че Регламентът за демаркационната линия продължава да предоставя работеща основа за осигуряване на преминаването на хора и стоки от контролираните от правителството зони на Република Кипър и към тях. Комисията ще продължи да наблюдава прилагането на регламента.


_________________________

1 OВ L 161, 30.4.2004 г., стр. 128. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 587/2008 на Съвета (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 1) - известен като "Регламент за демаркационната линия".

2 Вж. трето съображение от Регламента за демаркационната линия.

3 Регламент № 1480/2004 относно определяне на специфичните правила по отношение на стоките, пристигащи от зоните, в които правителството на Кипър не упражнява ефективен контрол, и влизащи в зоните, в които правителството на Кипър упражнява ефективен контрол.

4 Органите на Република Кипър не съхраняват данни относно връщането на кипърски гърци обратно в контролираните от правителството зони или относно връщането на кипърски турци обратно в северната част на Кипър (вж. приложение VII).

5 В РДЛ не се съдържат задължения за докладване за този трафик.

6 Член 10 от РДЛ.

7 Република Кипър не води официална статистика за броя на лицата, на които не се разрешава да преминат демаркационната линия. По изчисления на CYPOL обаче през 2011 г. на около 2 220 лица не е било разрешено да преминат в контролираните от правителството зони.

8 Турция - 979, Сирия - 204, Туркменистан - 167, Грузия - 88, Ирак - 74.

9 Турция - 543, Сирия - 44, Молдова - 64, Иран - 53, Нигерия -10.

10 Информацията е предоставена от UNFICYP.

11 В това число: Турция - 900 лица, Иран - 39, Австралия - 33, САЩ - 30, Бразилия - 19, Русия - 19.

12 Египет - 6, Нигерия - 2, Сирия - 2, Грузия - 2, Шри Ланка - 3, Индия - 1, Бангладеш - 1, Непал - 1.

13 ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 940.

14 Регламент (ЕО) № 1480/2004 на Комисията от 10 август 2004 г., ОВ L 272, 20.8.2004 г., стр. 3.

15 Вж. приложения I, II и III към настоящия доклад.

16 Вж. приложение IV към настоящия доклад.

17 Търговията с декоративни камъчета и нарове е представлявала едва 0,4 % от общия търговски обмен през демаркационната линия.


Untitled Page