ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно дейността на Европейския съвет за научни изследвания и постигането на целите, поставени в специфична програма "Идеи" за 2011 година /* COM/2012/0297 final */

Актът е внесен на дата 19.06.2012


1. ВЪВЕДЕНИЕ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Основната задача на Европейския съвет за научни изследвания (ЕСНИ), създаден с Решение 2007/134/ЕО1 на Комисията, е изпълнението на специфичната програма "Идеи" с бюджет в размер на общо 7,51 млрд. EUR.

ЕСНИ се състои от независим Научен съвет, който се подпомага от специална изпълнителна структура под формата на Изпълнителната агенция на ЕСНИ (ERCEA)2, създадена съгласно общия режим за изпълнителните агенции. Комисията делегира отговорността за осъществяване на програмата "Идеи" и подпомагането на Научния съвет на агенцията през 2008 г. и агенцията стана автономен орган през юли 2009 г.

В съответствие с член 4.4 и приложение I към решението на Съвета относно специфична програма "Идеи", настоящият годишен доклад на Комисията, изготвен в сътрудничество с Научния съвет на ЕСНИ и Изпълнителната агенция на ЕСНИ, представя оценката на Комисията за работата на ЕСНИ и за постигането на неговите цели през 2011 г. Настоящият доклад се допълва от доклад на Научния съвет относно научното изпълнение и постиженията на програмата през 2011 г.3


2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Научният съвет носи отговорност за определяне на научната стратегия на ЕСНИ, включително съставянето на най-важния стратегически документ на ЕСНИ, годишната работна програма "Идеи".

2.1. Схеми за финансиране

В основата на работната програма "Идеи" са две схеми за субсидии:

Начални субсидии, подпомагащи изследователите в началния етап на тяхната кариера с цел да осигурят условия за работа, които да им дадат възможност да станат независими ръководители на научни изследвания.

Субсидии за утвърдени изследователи, предназначени за подпомагането на отличили се и утвърдени ръководители на научни изследвания, за да осигурят средства, с които те и екипите им да продължат работата си за нови постижения в своите научни области.

За да се засили ролята на ЕСНИ в иновационната верига от граничните изследвания до социално-икономическите ползи, през 2011 г. Научният съвет разработи и стартира нова възможност за субсидиране - "Тест на концепцията" - която се предлага на получателите на субсидии от ЕСНИ, за да установят новаторския потенциал на идеи, зародили се при работата по техните финансирани от ЕСНИ проекти. Схемата цели да покрие пропуск във финансирането на най-ранния етап на иновациите.

2.2. Работна програма за 2011 г. за специфичната програма "Идеи"

Работната програма за 2011 г. за специфичната програма "Идеи" беше утвърдена от Научния съвет на 14 април 2010 г. и впоследствие приета от Комисията на 19 юли 2010 г.4 Тя беше преработена с цел включването на новата възможност за субсидиране, "Тест на концепцията". Преработената версия, утвърдена от Научния съвет на 29 ноември 2010 г., беше приета от Комисията на 24 март 2011 г.5

Освен въвеждането на субсидиите за тест на концепцията, в научната стратегия бяха внесени някои промени: беше разширен периодът на допустимост за началните субсидии; сега той обхваща период от 2 до 12 години след присъждането на докторска степен (2 до 7 за "начинаещи" и 7 до 12 за "утвърждаващи се"). Бяха облекчени и ограниченията за повторно кандидатстване; сега кандидатите могат да подадат документи за следващата покана, ако предложението им е било оценено като надхвърлящо праговата стойност за качество. Интердисциплинарната област беше преименувана на "четвърта област" и разполага с примерен бюджет от 10 %.

2.3. Методика за партньорска оценка

ЕСНИ използва структура от експертни съвети на високо равнище за партньорска оценка, чиито членове се избират от Научния съвет и включват учени, инженери и представители на академичните среди, както в рамките на ЕС, така и извън него. Тези експертни съвети обхващат всички научноизследователски дисциплини и се организират в рамка от три основни научноизследователски области: физически и технически науки, науки за живота и социални и хуманитарни науки. Както и при предишните покани, броят на експертните съвети беше 25 както за схемата за начални субсидии, така и за схемата за субсидии за утвърдени изследователи. Предложенията за тест на концепцията бяха оценявани от отделна група експерти, които работеха дистанционно.


3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

При изпълнението на програмата през 2011 г. изцяло бяха усвоени бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1,3 млрд. EUR (глобално бюджетно задължение) и плащания в размер на 725 млн. EUR, представляващи 100 % от оперативните кредити за специфична програма "Идеи" за 2011 г. Около 2,2 % от оперативния бюджет бяха изразходвани за административни нужди.

3.1. Субсидии

От работната програма за 2008 г. насам поканите на ЕСНИ включват едноетапен процес на представяне на кандидатури, при който от кандидатите се изисква да представят пълното си предложение, и оценка на два етапа.

Субсидиите се предоставят на най-добрите предложения в зависимост от наличния бюджет. Предоставянето се прави въз основа на самото предложение и на финансирането, препоръчано от партньорската оценка.

3.1.1. Начални субсидии на ЕСНИ

Поканата за началните субсидии на ЕСНИ за 2011 г. беше публикувана през юли 2010 г. с примерен бюджет от 661 млн. EUR. Бяха получени общо 4080 предложения, разпределени по области както следва: 1690 предложения за физическите и техническите науки, 1440 за науките за живота и 950 за социалните и хуманитарните науки. Бяха избрани за финансиране общо 485 предложения с общ бюджет в размер на над 670 млн. EUR и при средна предоставена субсидия в размер на около 1,4 млн. EUR.

Поканата за началните субсидии на ЕСНИ за 2012 г. беше публикувана през юли 2011 г. с примерен бюджет от 730 млн. EUR. В отговор бяха внесени 4741 предложения: 2058 предложения за физическите и техническите науки, 1653 за науките за живота и 1030 за социалните и хуманитарните науки, което представлява съответно 43%, 35 % и 22%, съотношение, подобно на съотношението при поканите за начални субсидии за 2010 г. и 2011 г.

3.1.2. Субсидии на ЕСНИ за утвърдени изследователи

Поканата за субсидии на ЕСНИ за утвърдени изследователи за 2011 г. беше публикувана през ноември 2010 г. с примерен бюджет от 661 млн. EUR. Бяха получени общо 2284 предложения, разпределени по области както следва: 917 предложения за физическите и техническите науки (40 %), 789 за науките за живота (35 %) и 578 за социалните и хуманитарните науки (25 %). Процесът на оценяване доведе до класирането на 294 предложения за финансиране, като общият размер на субсидиите беше около 700 млн. EUR, а средната предоставена субсидия бе в размер на около 2,4 млн. EUR.

Поканата за субсидии на ЕСНИ за утвърдени изследователи за 2012 г. беше публикувана през ноември 2011 г. с краен срок за кандидатстване между февруари и април 2012 г. и примерен бюджет в размер на 680 млн. EUR.

3.1.3. ЕСНИ тест на концепция

Първата покана за тест на концепция беше публикувана през март 2011 г. с примерен бюджет от 10 млн. EUR, разпределени приблизително поравно между двата етапа на оценка, последвали двата срока за предаване на предложения, съответно през юни и ноември 2011 г. За субсидиите за тест на концепция имаха право да кандидатстват само изследователи, вече получили начална субсидия или субсидия за утвърдени изследователи от ЕСНИ. До изтичането на първия срок бяха получени общо 78 предложения, 73 от които бяха определени като допустими за оценяване, като разпределението по области на първоначалната субсидия от ЕСНИ на кандидата беше както следва: 58 % за физическите и техническите науки, 34 % за науките за живота и 8 % за социалните и хуманитарните науки. След оценката 30 предложения бяха одобрени за финансиране.

До изтичането на втория срок бяха получени общо 73 предложения, 67 от които бяха определени като допустими за оценяване, като разпределението по области на първоначалната субсидия от ЕСНИ на кандидата беше както следва: 61% за физическите и техническите науки, 34 % за науките за живота и 5% за социалните и хуманитарните науки.

3.2. Програмен комитет

Програмният комитет на специфичната програма "Идеи" служи, в допълнение към официалните си задължения, като важна комуникационна мрежа между държавите членки и държавите, асоциирани към Седмата рамкова програма, Научния съвет, генералния секретар на ЕСНИ и Комисията. През 2011 г. заседания на този комитет се проведоха на 5 април и на 24 октомври.

3.3. Проверка на етичните принципи

Общо за 2011 г. с проверката на етичните принципи бяха ангажирани 55 външни експерти, които обхванаха 100 % от предложенията, 3 от които бяха отхвърлени, тъй като се занимаваха със стволови клетки от човешки ембриони. Тези предложения ще бъдат прехвърлени на Комисията за приключване на процедурата.

3.4. Жалби

През 2011 г. бяха получени 234 жалби, което представлява 3,6 % от внесените предложения - значителен спад в сравнение с 4,6 % през 2010 г. Двете уважени жалби бяха на основание грешки в индивидуалната оценка на първия етап от процеса на оценяване. И в двата случая беше извършена цялостна повторна оценка, която стигна до извода, че и двете предложения е трябвало да бъдат включени в списъка за финансиране; в резултат на това двете предложения бяха избрани за финансиране.

3.5. Комуникации

През 2011 г. ЕСНИ засили дейностите си за повишаване на осведомеността по отношение на възможностите за субсидиране както в Европа, така и извън нея, като си осигури присъствие и участие в основни международни научно-изследователски конференции и изложения, както и панаири на труда и семинари, а същевременно засили видимото присъствие на финансираните от него проекти сред широката общественост и медиите.

В Европа ЕСНИ участва в годишните срещи на Европейската организация по молекулярна биология във Виена и на Европейската социологическа асоциация в Женева, конгреса на Федерацията на европейските биохимични дружества в Торино, панаира на труда за професии, свързани с природата в Лондон, срещата на завеждащите връзките с обществеността на европейските университети в Прага, конференцията "Падащи стени" в Берлин, както и Конвенцията за иновации на ЕС, състояла се в Брюксел.

Особени усилия бяха положени в държави със слабо участие в схемите на ЕСНИ. През юни, във връзка с унгарското председателство на Европейския съюз, ЕСНИ организира съвместно с Унгарската академия на науките важната конференция "Насърчаване качеството на научните изследвания в Европа" в Будапеща. Тя постави фокуса върху най-добрите изследователи, получили привлекателните субсидии на ЕСНИ. Избрани получатели на субсидии на ЕСНИ споделиха опита си, включително и лауреатът на Нобелова награда за 2010 г. Константин Новоселов. В Рига (Латвия) беше организирано публично представяне на ЕСНИ съвместно с националната академия на науките. В Полша се проведоха редица семинари за повишаване на осведомеността, организирани от полските национални и регионални звена за контакт.

На 25 май 2011 г. ЕСНИ беше поканен за обмен на мнения с Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на Европейския парламент. Мнения бяха обменени и с комисаря по научните изследвания и иновациите и председателя на ЕСНИ на Съвета по конкурентоспособност на 30 ноември 2011 г.

Извън Европа, ЕСНИ отново показа присъствие в няколко приоритетни държави, по-точно САЩ (Панаир на труда на Mасачузетския технологичен институт за работа в Европа, Американската асоциация за напредъка на науката, годишната среща на Дружеството за неврологични науки, Американската асоциация за изследване на рака, Международната конференция по биотехнологии, срещата на Американския съюз на геофизиците), Китай (посещения на научноизследователски организации и университети в Пекин), Индия (Индийския научен конгрес в Chennai и участие в кампания на ЕС, организирана от делегацията на ЕС в цялата страна) и Бразилия (Сау Паулу и Бразилия), по случай 60-годишния юбилей на Агенцията за научни изследвания на Бразилия.

Членовете на Научния съвет и служителите на изпълнителната агенция дадоха приноса си в много от тези дейности за популяризиране и участваха в други научни конгреси, проведени в ЕС и други части на света (например годишната среща на Американското дружество за молекулярна биология в Денвър, САЩ, годишната конференция на Американската антропологична асоциация в Монреал и есенната среща на Дружеството за изследване на материалите във Варшава).

ЕСНИ привличаше вниманието на медиите както в Европа, така и по света през цялата година сам по себе си и като спонсор на проекти и изследователи. Изявите за печата доведоха до значителен брой статии както в научните, така и в по-общите издания (над 1900 споменавания) и до много съобщения за медиите и разпространени в пресата актуални новини. Бяха публикувани многобройни интервюта с председателя на ЕСНИ, с генералния секретар и членове на Научния съвет, някои от тях - в големи ежедневници. Бяха публикувани три обширни материала във връзка със съобщенията по случай деня на Алцхаймер, месеца за борба с рака на гърдата и конференцията на ООН в Дърбан по въпросите на изменението на климата.

Националните звена за контакт (НЗК), създадени в цяла Европа и служещи за разпространение на информация към потенциални кандидати, бяха информирани за всяка новост в ЕСНИ и публикуваните покани.

Не на последно място, през септември стартира изцяло нова интернет страница, с нов облик и оформление, с по-ясна и удобна за потребителите навигация, с добавени функции и по-динамична концепция. През март започна публикуването на тримесечен бюлетин, наречен"Идеи", който предлага по-задълбочена информация и представя постиженията, проектите, изследователите и партньорите на ЕСНИ.

3.6. Мониторинг и оценка на специфичната програма "Идеи"

Във връзка с предварителната оценка на въздействието за предложението на Комисията относно "Хоризонт 2020", следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации6, беше изготвена и оценка на основните резултати на ЕСНИ. Констатациите от тази оценка включват следното:

* до края на 2011 г. са били в активна фаза над 2000 проекта за гранични изследвания в около 470 престижни изследователски института в Европа,

* към 2011 г. на тридесет и шест получатели на субсидии от ЕСНИ са били връчени авторитетни международни награди и отличия, между които 4 Нобелови награди и 3 Филдсови медала,

* броят на статиите, свързани с финансирани от ЕСНИ изследвания и публикувани в специализирани издания нарасна от над 1200 през 2010 г. до над 1750 през 2011 г., като с това общият брой от 2008 г. насам достигна повече от 3400. Това се дължи на съчетание от нарастващ брой проекти и проекти, навлизащи в етап на зрялост и носещи повече резултати,

* ако се разгледат статиите в двете най-често цитирани научни списания ("Nature" и "Science"), може да се види, че въздействието на ЕСНИ бързо нараства. През 2011 г., всяка седмица поне един финансиран от ЕСНИ проект е публикувал резултатите от изследванията си в "Nature" или "Science". Това отговаря на честота от всеки две седмици и всеки седем седмици съответно през 2010 г. и 2009 г.

През 2010 г. Комисията, ERCEA и Научният съвет реагираха на препоръките от прегледа на структурите и механизмите на ЕСНИ7. В решение, с което се изменя решението за създаване на ЕСНИ8, Комисията потвърди договореностите за подкрепа на място на председателя и заместник-председателите на Научния съвет на съответните им работни места и въведе възнаграждение за участие в пленарните заседания на Научния съвет в знак на признание за личната ангажираност на членовете му и времето, което отделят за задачите на ЕСНИ. Със същото решение беше въведена концепцията за постоянен комитет за определяне на бъдещи членове на Научния съвет. Тези мерки влязоха в действие и бяха подсигурени с бюджет при прегледа на работната програма "Идеи" през март 2011 г.9

По отношение на управлението на ЕСНИ и в тесен контакт с Научния съвет Комисията предприе допълнително проучване за устойчиво и далновидно решение във връзка с предстоящата програма "Хоризонт 2020". Това проучване беше поверено на работна група, създадена през декември 2010 г., която включва представители на Научния съвет, експертния съвет за оценка към ЕСНИ и Комисията10. Докладът на работната група на ЕСНИ беше публикуван на 12 юли 2011 г.11 и предаден на Съвета и на Европейския парламент. Основното му заключение гласи, че във времевите рамки на "Хоризонт 2020" ЕСНИ ще функционира добре в бъдеще под формата на изпълнителна агенция. Докладът е до голяма степен в съответствие със заключенията от прегледа на ЕСНИ от 2009 г. Той отчита забележителния успех на ЕСНИ до момента и предлага мерки за подобряване на дейността му. Едно от препоръчаните нововъведения е създаването на председател на ЕСНИ със седалище в Брюксел и един вид пълен работен ден, което ще премахне нуждата от генерален секретар на ЕСНИ. Препоръките на работната група бяха включени в предложенията на Комисията за научната програма за прилагане на "Хоризонт 2020"12.


4. СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

4.1. Научен съвет

Замяната на една трета от членовете на Научния съвет беше осъществена през януари 2011 г. и отразена в годишния доклад от миналата година13. Постоянният комитет за определяне на бъдещи членове продължава да търси нови членове и през декември 2011 г. обяви консултации с научната общност14 относно следващия цикъл на определяне на нови членове, който предстои през октомври 2012 г.

След обновяването на Научния съвет, професорите Pavel Exner и Carl-Henrik Heldin, които са сред учредителите му, бяха избрани за негови заместник-председатели15.

През 2011 г. Научният съвет избра проф. Donald Bruce Dingwell, професор по експериментална вулканология в университета Лудвиг-Максимилиан в Мюнхен за свой трети генерален секретар след Ernst-Ludwig Winnacker и Andreu Mas-Colell. Проф. Dingwell встъпи в длъжност на 1 септември 2011 г16.

През 2011 г. Научният съвет проведе 5 пленарни заседания, две от които извън Брюксел: в Будапеща (Унгария) през юни и в Рига (Латвия) през октомври. На уебсайта на ЕСНИ се публикува обобщение на пленарните заседания17.

Освен на пленарни заседания, членовете на Научния съвет се срещат и в работни групи, посветени на специфични въпроси. През 2011 г. изпълнителната агенция организира различни заседания на работните групи на ЕСНИ "Новаторство и връзки с промишлеността", "Отворен достъп", "Участие на трети държави" и "Равнопоставеност между половете". Работните групи правят анализи и допринасят към научната стратегия на ЕСНИ чрез предложения, които след това се приемат от Научния съвет на пленарно заседание, в областите, обхванати от съответните им мандати: проучване на отношенията на ЕСНИ с промишления/бизнес сектор и въздействието на финансираните от ЕСНИ научни изследвания върху иновациите; разработване на позиция на ЕСНИ относно отворения достъп; проучване на подходящи механизми за подпомагане на участието на изследователи от държави извън Европа, по-специално от Бразилия, Русия, Индия и Китай (държавите от групата BRIC) в схемите на ЕСНИ; гарантиране, че ЕСНИ е пример за прилагане на най-добрите практики по отношение на равнопоставеността между половете при получателите на субсидии.

Научният съвет има две постоянни комисии, една за партньорска оценка и една за конфликти на интереси и нарушения на етичния кодекс на научните изследвания. Изпълнителната агенция, съвместно с членове на групите, изготви серия работни документи с анализи и ключови послания по специфичните въпроси, разглеждани от работните групи и постоянните комисии.

С оглед допълнително да затвърдят своите отношения с Европейската комисия и Изпълнителната агенция председателят и заместник-председателите на Научния съвет, генералният секретар на ЕСНИ и директорът на агенцията заседават редовно в качеството си на Управителен съвет на ЕСНИ. На тези заседания присъстват и старшите ръководители на агенцията. Управителният съвет заседава в Брюксел 10 пъти през 2011 г., по-специално с цел подготовка на заседанията на Научния съвет и последващи действия.

Пленарните заседания на Научния съвет и срещите на неговите членове със заинтересованите страни на ЕСНИ се подготвят с организационната и административна подкрепа на Изпълнителната агенция. Освен това агенцията осигурява съвети и анализи, за да улесни Научния съвет при изпълнение на неговите задачи, описани в приложение 1 към специфичната програма "Идеи", както и да подкрепи оперативните дейности на неговите работни групи и постоянни комисии.

4.2. Изпълнителна агенция на ЕСНИ

От юли 2009 г. насам агенцията отговаря за всички аспекти на административното прилагане и изпълнение на програмата, както е предвидено в работната програма.

Дейностите на агенцията се наблюдават от управителен комитет, назначен от Комисията. В съответствие със заключенията на работната група на ЕСНИ, правилата за членство в управителния комитет бяха изменени така, че да включват като външни членове двама членове на Научния съвет, професорите Sierd Cloetingh и Tomasz Dietl. Комитетът е председателстван от главния директор на ГД "Научни изследвания и иновации", а генералният секретар на ЕСНИ присъства като наблюдател. През 2011 г. управителният комитет проведе четири заседания и прие решения, свързани с годишната работна програма, бюджета и счетоводните отчети на агенцията. На всяко свое заседание управителният комитет получаваше подробен доклад за напредъка от директора на агенцията.

4.2.1. Персонал на агенцията

В оперативния бюджет за 2011 г. се предвиждаха щатно разписание за 100 временно наети лица и бюджет за 253 договорно наети лица и 7 командировани национални експерти, което възлиза на общо 360 служители.

В края на декември 2011 г. в агенцията работеха общо 350 служители: 97 временно наети лица, 245 договорно наети лица и 8 командировани национални експерти.

Статистическите данни от декември 2011 г. показват, че в агенцията работят приблизително 36% мъже и 64% жени. Що се отнася до равнопоставеността между половете при висококвалифицираните специалисти (временно наети лица и договорно наети лица във функционална група IV), 54 % от длъжностите се заемат от жени. В края на 2011 г. в изпълнителната агенция на ЕСНИ работеха граждани от 24 държави членки. Пабло Амор пое от Джак Метей поста на в.и.д. директор на Изпълнителната агенция на ЕСНИ на 1 януари 2011 г.


5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРОГНОЗА ЗА 2012 ГОДИНА

Субсидиите на ЕСНИ бяха посрещнати добре от научноизследователската общност. От откриването си през 2007 г. ЕСНИ е завършил осем цикъла на покани за предложения по схемите за начинаещи и утвърдени изследователи. В рамките на конкурсите бяха внесени над 26 000 предложения, повече от 2500 от които бяха избрани за финансиране след строга партньорска оценка.

През 2012 г. Научният съвет ще въведе Субсидии за синергия, които ще подпомагат малки групи от научни изследователи да обединят своите допълващи се умения, знания и ресурси, за да се занимават съвместно с въпроси на граничните изследвания, които биха надхвърлили възможностите им като индивидуални изследователи. Субсидиите за синергия се въвеждат пилотно и разполагат с бюджет от 150 млн. EUR18.

През 2012 г. ще се проведат и дискусиите в Европейския парламент и Съвета по предложенията на Комисията относно "Хоризонт 2020". Един от основните стремежи на "Хоризонт 2020" е да укрепи ролята на ЕС като световен лидер в науката чрез специален бюджет в размер на 24,6 млрд. EUR, включващ увеличаване на финансирането за ЕСНИ със 77 %. Увеличаването на бюджета на ЕСНИ ще позволи да бъдат подкрепени повече водещи изследователи и техните новаторски идеи, както и да се осигури дългосрочна перспектива специално пред младите изследователи.

Не на последно място, през 2012 г. Изпълнителната агенция на ЕСНИ ще навърши 3 години автономна дейност и ще премине през вътрешна оценка, която ще включва и анализ на разходите и ползите. Докладът от оценката ще бъде представен на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата.


_________________________

1 OВ L 57, 24.2.2007 г., стр. 14.

2 2008/37/ЕО: Решение на Комисията от 14 декември 2007 г. за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания за управление на специфичната общностна програма "Идеи" в областта на граничните изследвания в изпълнение на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (OВ L 9, 12.1.2008 г., стр. 15).

3 http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_annual_report_2011.pdf

4 C(2010)4898 от 19.7.2010 г., непубликувано

5 C(2011)1848 от 24.3.2011 г., непубликувано

6 СOM (2011) 809 окончателен от 30.11.2011 г.

7 Доклад на експертния съвет за оценка: Към организация за авангардни научни изследвания от световна величина: Преглед на структурите и механизмите на Европейския научноизследователски съвет (Towards a world class Frontier Research Organisation: Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms) (23 Юли 2009) http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=158 Отговор на Комисията: Съобщение до Съвета и до Европейския парламент C(2009) 552 окончателен от 22.10.2009 г. http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/commission_communication_on_the_erc_review_-_22_october_2009.pdf

8 Решение 2011/12/ЕС от 12.1.2011 г., ОВ L 9, 13.1.2011 г., стр.5.

9 C(2011)1848 от 24.3.2011 г., непубликувано

10 Съобщение за медиите IP/10/1759 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1759&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

11 http://erc.europa.eu/about-erc/reviews-and-development-erc

12 СOM (2011) 811 окончателен от 30.11.2011 г.

13 COM(2011) 497 от 17.8.2011 г.

14 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2011&na=na-121211

15 http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Press_release_Vice-Presidents.pdf

16 http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Press_release_New_Secretary_General.pdf

17 http://erc.europa.eu/about-erc/organisation

18 http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/wp2012/wp2012_ideas_en.pdf


Untitled Page