ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ (ШИС II) юли 2011 г. - декември 2011 г. /* COM/2012/0334 final */

Актът е внесен на дата 22.06.2012


1. ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящия доклад за напредъка се описва работата, извършена през втората половина на 2011 г. във връзка с разработването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и с подготовката за миграция от ШИС 1+ към ШИС II. Докладът се представя на Съвета и на Европейския парламент в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 г.1 и Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.2 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към ШИС II.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОЕКТА

2.1. Преглед на постигнатия през разглеждания период напредък

В края на 2010 г. и през първата половина на 2011 г. се наблюдаваше значителна дейност както на равнището на централната ШИС II, така и на равнище държави членки, тъй като бяха внедрени окончателните технически спецификации, уреждащи взаимодействието между централната система и националните системи. Това бе необходимо условие за приключване на техническото разработване на проекта. През втората половина на 2011 г. бе постигнат стабилен напредък при активните изпитвания на съгласуваността между централната система и националните системи.

Както и при всички подобни проекти в областта на ИТ, при тези активни изпитвания бяха установени редица проблеми както на централно, така и на национално равнище. Проблемите произтичаха от три основни области:

i) на национално равнище в няколко държави членки имаше проблеми или забавяне при провеждането на разширените изпитвания за съответствие (СТЕ). С оглед на осигуряването на още време за изпитвания или предвид закъснялото начало на провеждане на СТЕ се наложи графикът на тези изпитвания да бъде удължен;

ii) на централно равнище провеждането на изпитванията за валидиране на централната система (CSQT) без държавите членки продължи повече от първоначално предвиденото. Ефектът върху цялостния график обаче не след дълго бе неутрализиран;

iii) липсата на достатъчно средства за проекта ШИС II във френския център за данни в Страсбург (Ц.ШИС) доведе до продължителни дискусии относно навременната подготовка и валидиране на инструментите на ШИС 1+ за изпитване, описани в Заключенията на Съвета от 4 юни 2009 г., във връзка с провеждането на изпитването на втория ориентир. Този въпрос предизвика загриженост, тъй като можеше да доведе до забавяне на цялостния график, което не може да бъде наваксано, или до необходимостта от отказване от инструментите на ШИС 1+.

В търсене на решение на тези проблеми Комисията работи с експерти от държавите членки в рамките на Съвета за управление на цялостната програма (СУЦП) и Комитета за ШИС-ВИС, за да намери такова решение за намаляване степента на проблема, благодарение на което, inter alia, участниците в проекта биха могли да спазят датата за пускане на системата в действие през първото тримесечие на 2013 г. По-голямата част от държавите членки подкрепиха това решение.

2.2. Техническа рамка за приключването на проекта

Изпитвания

До навлизането в настоящия отчетен период проектът ШИС II достигна етап, в който могат да се проведат серии от задълбочени изпитвания, за да се докажат стабилността, правилното функциониране и качеството на работа на националните системи и централната система. Подходът се състои в изпитване на компонентите на националните системи и на централната система най-напред поотделно (през настоящия отчетен период), а след това заедно (от следващия отчетен период нататък).

След извършването на необходимите технически актуализации на национално равнище държавите членки започнаха да проверяват дали националните системи съответстват на спецификациите на ШИС II по време на фазата на разширените изпитвания за съответствие (СТЕ). Тъй като тази фаза от изпитванията бе осъществена по-бавно от предвиденото в цялостния график, през 2012 г. ще се проведат още изпитвания на национално равнище. Освен това поради проблеми от договорно и техническо естество на национално равнище две държави членки не успяха да започнат изпитванията през 2011 г. За да преодолее това забавяне, Комисията постави началото на динамично управление на периодите от време за изпитване, предоставяйки на държавите членки среда за изпитване веднага щом такава среда бе на разположение. Макар че до края на 2011 г. не се смяташе, че забавянето в разширените изпитвания за съответствие е част от т.нар. ,,критичен път" в реализацията на проекта, всички държави членки трябва да приключат своите серии от разширени изпитвания за съответствие до 24 май 2012 г., за да може цялостното изпитване да започне съгласно срока, предвиден в цялостния график.

През същия период за провеждане на централно равнище бяха насрочени изпитвания за валидиране (CSQT без държавите членки). Тази серия от изпитвания трябваше да приключи до края на септември, но крайният срок беше променен и тя приключи до 14 декември 2011 г. Причина за закъснението бе проблем с връзката между централното звено (ЦЗ) и резервното централно звено (РЦЗ), вследствие на който се забавяха синхронизирането и обменът на данни между двете звена и качеството на работа бе влошено. За преодоляването на това затруднение бяха необходими технически адаптации. Чрез тях се гарантира, че в случай на срив в ЦЗ в РЦЗ се съхраняват същите данни като в ЦЗ. Естеството на тези адаптации е такова, че не доведе до промени в техническите изисквания на системата, нито в тези, свързани с достъпността, стабилността и качеството на работа на системата, и не повлия на националните системи.

По време на следващата фаза, която е планирана да започне на 16 януари 2012 г. и да продължи през цялото първо тримесечие на 2012 г., ще бъдат проведени още изпитвания за валидиране на централната система с участието на редица държави членки (CSQT с държавите членки). Всички осем участващи държави членки постигнаха значителен напредък в провеждането на своите изпитвания за съответствие (което е необходимо условие за навлизане в следващата фаза на изпитвания), до такава степен, че нямаше опасения във връзка с възможността за започване навреме на CSQT с държавите членки.

Ефектът от гореописаното забавяне както на равнище държави членки, така и на централно равнище вече бе неутрализиран по отношение на графика на проекта. Комисията, съвместно с Председателството и Съвета за управление на цялостната програма (СУЦП), набеляза способи тези забавяния да бъдат неутрализирани, компенсирани или ефектът от тях да бъде намален, така че да се гарантира, че датата за пускане на системата ШИС II в действие ще остане непроменена.

2.3. Подготовка за изпитването на втория ориентир

В няколко направления бе извършена значителна подготвителна дейност за изпитването на втория ориентир. По-конкретно, датата за референтния документ, в който се представят подробно съответните ситуации и параметри за изпитване, бе насрочена за началото на 2012 г. През май 2011 г., във връзка с валидирането на резултатите от изпитванията и в съответствие със Заключенията на Съвета от юни 2009 г., съответната работна група на Съвета възложи на изпълнителите на проекта ШИС 1+ и на френските органи да предприемат необходимите мерки, с които да се осигури, че измервателните инструменти на Ц.ШИС ще бъдат валидирани и на разположение за изпитването.

През септември 2011 г. Франция (Ц.ШИС) и изпълнителите на проекта ШИС 1+ обявиха пред работната група, че няма да са в състояние да валидират и да пуснат в действие инструментите за изпитването на втория ориентир в рамките и сроковете, определени в цялостния график. Председателството и Комисията организираха няколко технически срещи с Ц.ШИС и изпълнителите на проекта ШИС 1+, за да се намерят конкретни решения, и темата бе допълнително обсъдена на равнище работна група на Съвета.

При липсата на инструментите на ШИС 1+ експерти от Комисията и държавите членки анализираха всички възможни решения. Преобладаващата част от тях се обединиха около варианта, който се основава на употребата на наличните инструменти на ШИС II (т.е. двата инструмента за изпитване, разработени за проекта ШИС II от основния изпълнител, отговарящ за разработката, и основния изпълнител, отговарящ за осигуряване на качеството, наети от Комисията). Трябва да се подчертае, че тези инструменти на ШИС II бяха изрично споменати и в Заключенията на Съвета от юни 2009 г. наред с инструментите на ШИС 1+ и вече бяха използвани по време на успешното изпитване на първия ориентир. Освен това този вариант за решение предвиждаше и реорганизирането на предстоящите фази и дейности по изпитванията по такъв начин, че националните изпитвания да могат да приключат до май 2012 г., а изпитването на втория ориентир да може да започне през април 2012 г.

Това бе решението, което щеше най-добре да отговори на споделените цели на проекта: да се проведат надеждни серии от изпитвания, да се спази датата за пускане на системата в действие през първото тримесечие на 2013 г. и да се предотвратят отрицателните последствия за ШИС 1+, като се намали натоварването на ресурсите в рамките на Ц.ШИС. Това решение получи подкрепата на по-голямата част от делегациите на заседанието на Комитета за ШИС-ВИС на 7 ноември 2011 г.

При все това, като взе предвид опасенията, които някои държави членки все още имаха, по време на Съвета по ПВР на 13 декември 2011 г. Комисията си постави за цел да засили общия интерес към надеждното изпитване на втория ориентир и прикани всички държави членки, които все още имат съмнения относно спецификациите и надеждността на инструментите на ШИС II, да вземат участие в тяхното валидиране.

Независимо от това инструментите за изпитване, разработени от Франция за ШИС 1+, могат да бъдат запазени за изпитвания на по-късен етап, ако дотогава бъдат на разположение.

2.4. Подготовка за цялостното изпитване

В правните инструменти относно миграцията цялостното изпитване3 е описано като имащо за цел да потвърди по-специално завършването от страна на Комисията и на участващите в ШИС 1+ държави членки на необходимите технически настройки за обработка на данни от ШИС II, както и да покаже, че ШИС II функционира поне толкова добре, колкото и ШИС 1+.

Ето защо през този отчетен период имаше доста дискусии по този въпрос и бе поставено началото на изготвянето на плана за цялостното изпитване. Този план ще бъде основно преразгледан и прецизиран през първата половина на 2012 г., за да може цялостното изпитване да се проведе през втората половина на 2012 г., преди дейностите, свързани с миграцията.

2.5. Подготовка за миграцията

Изпитване на конвертора

За успешната миграция от ШИС 1+ към ШИС II ще бъде създадена временна архитектура за миграция. Тя ще включва конвертор, който ще преобразува данни в двете посоки между сегашната Ц.ШИС и централната ШИС II и ще осигурява синхронизирането на двете системи за времето, което е необходимо на държавите членки да преминат от едната система към другата4.

За толкова важен компонент от миграционната архитектура е необходимо да се извърши подробно изпитване. За тази цел бе необходима среда за изпитвания по ШИС 1+. Тъй като, за разлика от първоначалните предвиждания, Ц.ШИС не беше в състояние да предостави такава среда, Комисията трябваше да закупи нова среда и трябваше да се проведат и валидират редица изпитвания.

Самият конвертор премина фабричните изпитвания (Factory Acceptance Tests) през октомври 2011 г. След това успешно преминаване конверторът бе инсталиран в Страсбург и тестван спрямо ШИС II (системни тестове за ШИС II, или System Solution Testing - SIS II) в очакване на по-нататъшни изпитвания с ШИС 1+. Освен това Комисията инсталира и тества необходимите комуникационни компоненти на ШИС 1+ в самия конвертор - необходима стъпка преди свързването на конвертора с ШИС 1+. Направена бе подготовка за свързването на конвертора със средата за изпитвания за началото на 2012 г.

През първата половина на 2012 г. конверторът ще бъде тестван спрямо ШИС 1+ (изпитвания за валидиране), за да може през лятото на 2012 г. конверторът да бъде тестван спрямо двете системи едновременно. Тази дейност предхожда провеждането на пробни миграции с участието на държавите членки. След пробните миграции ще последва миграцията на данни в реално време от ШИС 1 към ШИС II в началото на 2013 г.

Планиране на миграцията

На 23 февруари 2011 г. Комитетът за ШИС-ВИС даде положително становище по три важни документа, подготвящи дейностите по миграцията - планът за миграция към ШИС II, стратегията за изпитвания на ШИС II и планът за изпитвания на ШИС II.

От всички тези документи планът за миграция има за цел да се удовлетворят техническите нужди на държавите членки чрез отразяване на предпочитания от тях технически подход. Този подход не съответстваше изцяло на правните инструменти относно миграцията. В началото на 2012 г. Комисията възнамерява да предложи изменение на правната рамка с цел да се въведе съответствие между правните разпоредби и този технически подход.

Държавите членки продължават да носят голямата отговорност да обърнат внимание на въпроса за качеството на данните. Единствено данните, които отговарят на правилата на ШИС 1+ за качество на данните, могат да мигрират към ШИС II. Данните, които не отговарят на тези правила, трябва да бъдат ,,пречистени" преди преминаването към ШИС II, тъй като не могат да бъдат прехвърлени в несъответстващ формат. Полското председателство определи пречистването на данните за приоритет през втората половина на 2011 г. По време на специално свикано заседание бяха представени подходите към тази важна дейност, възприети от няколко държави членки.

Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки за съставяне на ,,Наръчник за миграцията" - документ, в който подробно са изложени стъпките, набелязани в плана за миграция. В ,,Наръчника" ще бъдат определени ролите и отговорностите по време на целия процес и ще бъде описан подробният график за миграцията на реалните данни от ШИС. Започната през декември 2011 г., тази задача трябва да бъде изпълнена до края на 2012 г.

На заседания на работната група държавите членки повдигнаха въпроса за миграцията на SIRENE. Това всъщност е преминаването от съществуващите системи на бюра SIRENE в рамките на ШИС 1+ в държавите членки към техните нови системи SIRENE в рамките на ШИС II. В правните инструменти относно миграцията се предвижда, че участващите в ШИС 1+ държави членки провеждат изпитване на обмена на допълнителна информация (функционални изпитвания на SIRENE)5. Комисията подкрепи държавите членки в подготовката им за преглед на техническите спецификации за обмен на данни между бюрата SIRENE - дейност, която трябва да се извърши през първата половина на 2012 г.

2.6. Мрежата ШИС II

Проектът ШИС II предвижда осигуряването на комуникационна мрежа, покриваща голямо пространство, която отговаря на изискванията за наличност, сигурност, географско покритие и ниво на обслужване и благодарение на която да се осъществява комуникацията между централната система и националните системи.

За оперативни цели държавите членки разполагат както с основни, така и с резервни интерфейси с мрежата. През отчетния период резервните интерфейси на редица държави членки отново бяха активирани, за да се извърши подготовка за изпитвания, свързани с превключване между основните и резервните системи. Този процес на повторно активиране ще продължи през 2012 г.

Основните правни инструменти за ШИС II съдържат описание на комуникационната инфраструктура, предназначена за данните от ШИС II и за обмена на данни между бюрата SIRENE6. След като държавите членки потвърдиха техническите спецификации на релейното предаване на електронна поща на SIRENE в рамките на ШИС II, Комисията приключи процедурите по възлагане на поръчки. Релейното предаване на електронна поща ще бъде инсталирано през първата половина на 2012 г., в очакване на изпитването на обмена на допълнителна информация, което ще бъде проведено от държавите членки.

2.7. Оперативно управление

След съвместни изявления на Съвета и Европейския парламент, направени при приемането на правните инструменти за ШИС II и ВИС, през юни 2009 г. Комисията предложи да бъде създадена агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Регламентът за създаването на агенцията беше приет на 25 октомври 2011 г7.

Агенцията ще започне да изпълнява задълженията си във връзка с оперативното управление на ВИС и Евродак на 1 декември 2012 г., а задълженията си във връзка с оперативното управление на ШИС II - веднага след пускането на тази система в експлоатация. В бъдеще на агенцията може да бъдат поверени и други широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, ако това е предвидено в съответните законодателни инструменти.

2.8. Сигурност

Проучването относно осигуряването на допълнителна мрежова сигурност за ШИС II беше представено на Комитета за ШИС-ВИС през предходния отчетен период. Беше намерено техническо решение, отговарящо на всички изисквания, и впоследствие бе стартиран пилотен проект. Закупено беше необходимото оборудване и между октомври и декември 2011 г. в контролирана среда протече първа фаза. Всички технически варианти за внедряването на решение бяха валидирани. Следващата стъпка в пилотния проект ще се състои в провеждането на допълнително изпитване, за което ще е необходимо доброволното участие на три държави членки. Германия и Австрия вече изразиха желанието си да участват и е необходимо още една държава членка да изрази желание да участва. Целта е успешното преминаване на одита на сигурността на системата, който трябва да се извърши през лятото на 2012 г.


3. УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Финансови аспекти

Бюджет за ШИС II

До края на разглеждания в доклада период общите бюджетни задължения, поети от Комисията по проекта ШИС II от 2002 г. насам, достигнаха 148 283 233 EUR. Съответните договори включват проучвания за осъществимост, разработването на самата централна ШИС II, поддръжката и осигуряването на качеството, мрежата ШИС II, подготовката на оперативното управление в Страсбург, сигурността, подготовката, свързана с биометричните данни, комуникацията и командировъчните разходи на експертите.

От тази сума 95 414 354 EUR бяха реално платени между 2002 г. и края на декември 2011 г. Основните разходни пера бяха разработка (52 336 641 EUR), мрежа (24 983 117 EUR), поддръжка и осигуряване на качеството (9 492 497 EUR) и подготовка на оперативното управление в Страсбург и Санкт Йохан им Понгау (7 077 303 EUR).Изпълнение на бюджета
  от 2002 г. до декември 2011 г. от юли до декември 2011 г.
(в EUR) Поети Плащания Поети Плащания
  задължения   задължения  
Разработка (HP/Stйria) 80 593 047 51 072 141 134 184 16 204 913
Разработка (Atos) 3 535 041 1 264 500 3 535 041 1 264 500
Поддръжка и 13 092 269 9 492 497 2 129 015 900 319
осигуряване на        
качеството        
Мрежа 38 526 008 24 983 117 6 150 053 3 462 496
Подготовка на 8 965 894 7 077 303 1 290 179 841 246
оперативното        
управление        
Сигурност 1 358 310 217 712 4 027 0
Проучвания / 961 131 942 261 0 0
Консултантски        
дейности        
Информационна 33 373 33 373 0 0
кампания        
Командировъчни 1 203 286 316 577 0 79 711
разходи на        
експертите        
Други 14 874 14 874 0 0
ОБЩО: 148 283 233 95 414 354 13 242 499 22 753 185
         


Допълнително финансиране за разработката на национално равнище в държавите членки

Съветът от октомври 2010 г. призова Комисията да предприеме необходимите действия, така че държавите членки да могат да използват възможностите на Фонда за външните граници (ФВГ), за да се подпомогне завършването на разработката на националните системи.

Съответно в рамките на програмирането за ФВГ за 2011 г. бе предприето значително преразпределяне на средства в посока към националните проекти за ШИС II. В повечето случаи беше възможно свързаните с ШИС II нужди от допълнителни финансови средства да се впишат в годишните програми за 2011 г. За осем държави членки обаче това не беше възможно поради ограничения размер на разпределените за тях средства от ФВГ и/или поради необходимостта да се посрещнат други спешни, имащи равностойно стратегическо значение приоритети в годишните им програми. Затова бе взето решение тези нужди да бъдат посрещнати със средства от частта на ФВГ за действия на Общността.

До края на 2011 г. всички споразумения за безвъзмездна помощ бяха подписани от Комисията и съответните държави членки и на последните бе направено авансово плащане в размер на 75 % от стойността на всяка безвъзмездна помощ.

3.2. Управление на проекта

3.2.1. Съвет за управление на цялостната програма (СУЦП)

Чрез измененията на правните инструменти относно миграцията, приети на 3 юни 2010 г., СУЦП бе официално признат за консултативен орган, който да оказва съдействие по проекта за централна ШИС II, за да се способства за съгласуваността между проектите за централна ШИС II и национални ШИС II8. СУЦП няма правомощия за вземане на решения, нито мандат да представлява Комисията или държавите членки.

Той заседава 20 пъти през разглеждания в настоящия доклад период.

3.2.2. Комитет за ШИС-ВИС (ШИС ІІ)

При разработването на ШИС II Комисията се подпомага от Комитета за ШИС-ВИС. През периода юли-декември 2011 г. бяха проведени пет заседания на Комитета за ШИС-ВИС по технически въпроси, свързани с ШИС II. По отношение на миграцията и изпитванията бяха постигнати няколко много важни одобрения.

Освен редовните заседания на Комитета за ШИС-ВИС се организират и срещи на работни групи на Комитета и семинари с участието на експерти на държавите членки, на които подробно се обсъждат технически въпроси. Обикновено тези семинари и срещи се съсредоточават върху въпроси, възникнали в контекста на постигането на конкретни резултати по проекта:

* Консултативната група по изпитванията (КГИ) предоставя на Комитета за ШИС-ВИС становища по въпроси, свързани с организацията, осъществяването и тълкуването на резултатите от изпитванията. През отчетния период групата проведе 23 заседания.

* Съветът за управление на промените (СУП) дава съвети относно класификацията, окачествяването и потенциалното отражение на коригирането на проблеми, за които е докладвано. Заради огромните усилия, положени за постигането на споразумение по актуализираните технически спецификации на централната система през периода 2010-2011 г., и заради последвалото стабилизиране на изискванията тази работна група, която също докладва пред Комитета за ШИС-ВИС, не беше свикана на официално заседание през отчетния период. През този период не бяха проведени и семинари/заседания по въпросите на миграцията към ШИС II.

3.2.3. Национално планиране и координиране

С цел предоставянето на консултации на работещия по проекта екип от Комисията е създадена работна група, съставена от националните ръководители на проекта (НРП) в държавите членки. Целта на заседанията на НРП е обсъждането и решаването на въпроси, свързани с подробното планиране, рисковете и дейностите по проекта на централно и национално равнище. През настоящия отчетен период се проведоха четири заседания на НРП.

3.2.4. Съветът

Като цяло заседанията в Съвета се характеризираха с положителна атмосфера и атмосфера на сътрудничество. Предвид силно техническия характер на проекта Комисията обърна особено внимание на прозрачността, например като представи обстойно писмо на Председателството през ноември 2011 г. Комисията проведе двустранни срещи по темите, по които държавите членки желаеха да получат допълнителни разяснения, за да гарантира постигането на обща основа на съгласие. Тази цел се преследва и в рамките на специализираната група за ШИС II на Съвета, в която Комисията участва и която представя на Съвета преглед на подготовката на равнище държави членки. В допълнение, държавите членки признаха необходимостта от преразглеждане на ключов технически документ относно обмена на данни между бюрата SIRENE и от създаването на структура за планирането и управлението на функционалните изпитвания на SIRENE. Съответно бяха създадени две аd hoc групи, като Комисията бе поканена да участва и в двете.

Както бе посочено в заключенията на Съвета и в съответствие с желанието на всички участници в проекта да бъде запазена пълна прозрачност, Комисията редовно осведомява Съвета относно изпълнението на цялостния график за ШИС II и разходите по централния проект.

Комисията участва в заседанията на подготвителните органи на Съвета, отговарящи за Шенгенската информационна система, и във всяко заседание на Съвета на министрите, в чийто дневен ред фигурира ШИС II. Комисията представи доклади за актуалното състояние на проекта ШИС II и предвидените следващи стъпки.

Сред колегите, участващи в проекта на национално равнище, Комисията разпространява седмичен бюлетин, в който са обобщени техническите развития.

3.2.5. Европейският парламент

В края на 2011 г. Европейският парламент реши да запази в резерв част от бюджетните кредити за проекта ШИС II в общия бюджет на ЕС. Комисията осведомява Европейския парламент за актуалното състояние на ШИС II. Освен че изпълнява задълженията си за докладване, предвидени в правните инструменти за ШИС II9, Комисията предостави на Европейския парламент допълнителна информация относно финансовите и договорните въпроси, въпросите, свързани с графика, и състоянието на проекта в контекста на обсъжданията във връзка с освобождаването на бюджетните кредити за ШИС II за 2011 г. от резерва. Комисията отговори и на седем парламентарни въпроса по теми, свързани с ШИС.

4. ПРИОРИТЕТИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

През следващия отчетен период, от януари до края на юни 2012 г., ще се работи в седем основни области:

* приключването на разширените изпитвания за съответствие (CTE) на национално равнище;

* приключването на изпитванията за валидиране на централната система (CSQT) с държавите членки;

* подготовката и провеждането на изпитванията за временно приемане на системата (PSAT);

* подготовката и провеждането на изпитването на втория ориентир;

* подготовката за цялостното изпитване;

* пилотния проект за сигурността и подготовката за последващото изпитване и одит;

* инсталирането на релейното предаване на електронна поща на SIRENE в рамките на ШИС II в очакване на изпитването на обмена на допълнителна информация, което ще бъде проведено от държавите членки.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Както може да се очаква в период на усилено изпитване, проблеми, изискващи разрешаване, бяха констатирани във връзка както с централната система, така и с националните системи. Въпреки това, благодарение на един стил на работа, характеризиращ се с дух на сътрудничество и прагматизъм, тези проблеми бяха разгледани и разрешени и проектът ШИС II продължава да се изпълнява по график. Тези действия предоставиха основата за поредица от важни изпитвания, които ще се проведат през 2012 г., а именно изпитването за временно приемане на системата, изпитването на втория ориентир и цялостното изпитване.

На национално равнище през първата половина на 2012 г. държавите членки ще продължат да гарантират, че могат да използват инсталирането на новото релейно предаване на електронна поща за SIRENE за изпитването на обмена на допълнителна информация между държавите членки.

Комисията и държавите членки ще продължат да работят заедно, за да гарантират, че ШИС II отговаря на изискванията на планирания за лятото на 2012 г. одит на сигурността.

В заключение, въз основа на вече проведени изпитвания на конвертора подготовката за миграцията от ШИС 1+ към ШИС II ще продължи.


Приложение I

Заседания на Комитета за ШИС-ВИС (ШИС ІІ) и на работната група

Заседания, проведени през отчетния период


ЮЛИ 2011 г.
12, 19, 25 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
18 Семинар по въпросите на миграцията към ШИС II
26 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
26 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
11 Семинар относно стратегията за изпитвания на ШИС II
4, 18, 25 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
АВГУСТ 2011 г.
2, 9, 22 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
23 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
23 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
1, 15, 22 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
СЕПТЕМВРИ 2011 г.
2, 9, 16, 22, 30 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
23 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
23 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
29 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
22 Семинар за разширените изпитвания за съответствие във
  връзка с ШИС II - Описания на концепцията на изпитването
  (Test Design Descriptions - TDD)
24 Семинар по въпросите на миграцията към ШИС II
   
ОКТОМВРИ 2011 г.
6, 13, 27 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
5, 12, 19, 26 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
НОЕМВРИ 2011 г.
10, 18, 24 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
25 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
25 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
17 Заседание по въпросите на миграцията към ШИС II
12, 17, 24, 31 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
ДЕКЕМВРИ 2011 г.
1, 8, 15, 28 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
23 Семинар за разширените изпитвания за съответствие във
  връзка с ШИС II
29 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
29 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
7, 14, 21 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   


Заседания на Комитета за ШИС-ВИС (ШИС ІІ) и на работната група

б) Заседания, които се очаква да се проведат през предстоящия отчетен период

ЯНУАРИ 2012 г.
6, 12, 19, 27 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
20 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
20 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
5, 12, 19, 26 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
14 Заседание за подготовката за изпитванията във връзка с
  ШИС II M2
   
ФЕВРУАРИ 2012 г.
10, 23 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
2 , 9 , 16 , 23, Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
30 изпитванията)
   
МАРТ 2012 г.
7 , 14 , 21 , 28 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
21 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на
  ШИС ІІ)
21 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
6 , 13 , 20 , 27 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
АПРИЛ 2012 г.
5 , 19 , 26 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
24 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на
  ШИС ІІ)
24 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
4 , 11 , 18 , 25 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
МАЙ 2012 г.
9 , 16 , 23 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
23 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
23 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
8 , 15 , 22 , 29 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
ЮНИ 2012 г.
7 , 14 , 21 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
21 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
21 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
6 , 13 , 20 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 1).

2 Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 43).

3 Общ член 8 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета и от Решение 2008/839/ПВР на Съвета.

4 Общ член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24.10.2008 г. и от Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24.10.2008 г.

5 Общ член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета и от Решение 2008/839/ПВР на Съвета.

6 Общ член 4 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4) и от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) ) (OВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).

7 Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

8 Регламент (ЕС) № 541/2010 на Съвета от 3 юни 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 155, 22.6.2010 г., стр. 19) и Регламент (ЕС) № 542/2010 на Съвета от 3 юни 2010 г. за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 155, 22.6.2010 г., стр. 23), въвеждащи член 17а в правните инструменти относно миграцията.

9 Общ член 18 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета и от Решение 2008/839/ПВР на Съвета.


Untitled Page