ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад за прилагането на дългосрочната национална схема за помощ за селското стопанство в северните региони на Финландия и Швеция съгласно решения на Комисията 2009/3067 и 2010/6050 за периода 2006-2010 година /* COM/2012/0358 final */

Актът е внесен на дата 29.06.2012


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно член 142 от Акта за присъединяване към Европейския съюз на Австрия, Финландия и Швеция1, Комисията разреши на Финландия и Швеция да предоставят дългосрочна национална помощ за селското стопанство в северните региони, за да поддържат селскостопанската дейност там. Тази помощ се нарича Северна помощ ("Помощта").

Настоящият доклад се предоставя на Съвета съгласно изискването за докладване по член 143 от Акта за присъединяване, където е определено, че на всеки пет години Комисията внася доклад относно дадените разрешения и резултатите от помощта, предоставена съгласно тези разрешения. Предишните доклади бяха изготвени през 1996 г., 2002 г.2 и 2007 г.3


2. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА СЕВЕРНАТА ПОМОЩ


2.1. Цели на помощта

Помощта се отпуска по-специално за поддържане на традиционното първично производство и преработване, естествено пригодени към климатичните условия на съответните райони, за подобряване на структурите за производство, търговия и обработване на селскостопанските продукти, за улесняване на пласмента на такива продукти и за осигуряване на опазването на околната среда и съхраняването на пейзажите.

2.2. Разрешения от Комисията

Помощта се разрешава с отделни решения на Комисията съответно за Финландия и за Швеция.

Основните условия са определени в член 142 от Акта за присъединяване; общият размер на предоставената помощ следва да бъде достатъчен за поддържане на селскостопанската дейност в северните региони, но не може да води до цялостна подкрепа, надхвърляща подкрепата в референтния предприсъединителен период, определена в разрешенията. Освен това помощта не може да бъде обвързана с бъдещо производство или да води до увеличаване на производството в сравнение с референтните нива.

Първото решение относно Финландия беше прието през 1995 г. (95/196/ЕО4), преработено с Решение 2002/404/ЕО5 и с Решение C(2009)3067. Понастоящем максималното разрешено плащане е 358 млн. EUR годишно.

Първото решение относно Швеция беше прието през 1996 г. (96/228/ЕО6) и преработено с Решение C(2010)6050. Максималното разрешено плащане за година е 318,67 млн. SEK (прибл. 35,41 млн. EUR: обменният курс, използван в настоящия доклад, е 9,0 SEK/EUR).

2.3. Обхванати от помощта региони

Регионите, включени в Схемата за Северната помощ, са определени в съответните решения и са разположени на север от 62-ия паралел и в някои прилежащи области на юг от паралела, засегнати от подобни климатични условия, които създават особени трудности пред селскостопанската дейност. Факторите, взети предвид при определянето на районите, са ниска гъстота на населението (максимум 10 жители/кв.км), използвана земеделска площ (ИЗП) като дял от общата площ (<10 %), земеделска земя, използвана за отглеждането на култури, предназначени за човешка консумация, като дял от ИЗП (? 20 %), и общини, заобиколени от общини, които са включени в гореизброените площи (дори ако не отговарят на същите изисквания).

Във Финландия понастоящем регионът, обхванат от помощта, възлиза на 1 417 140 хектара (ha) ИЗП (55,5 % от общата ИЗП), а в Швеция тази площ е 335 676 ha ИЗП (11 % от общата ИЗП7).Фигура 1: Подпомагани региони във Финландия (С1-С4) и Швеция (1-3)

2.4. Връзка с производството

Помощта е ограничена до специфични селскостопански сектори, определени за всяка държава членка в съответното решение.

Помощта се предоставя на база производствени единици, съответно животински единици (ЖЕ) или хектари, с излкючение на помощта за производството и транспорта на мляко, където се подпомагат доставените и транспортирани количества. Финландската помощ за елени е на база брой животни.

Както е посочено по-горе, помощта не може да бъде обвързана с бъдещо производство или да води до увеличаване на производството в сравнение с референтен период. Референтните периоди са определени в съответните решения за всяка държава членка и за всеки сектор. Референтното количество за производството на мляко във Финландия е било неколкократно приравнявано към промени в ОСП за сектора на млякото. Прегледът на финландската и шведската схеми за помощ за периода 2009-2010 г. обаче премахна връзката между индивидуалните квоти за мляко по ОСП и отпускането на помощ. Вместо това той определи да не се изплаща помощ за количеството мляко в региона, което е предмет на такса за свръхпроизводство съгласно квотната система за млякото.


3. ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПО СХЕМАТА ЗА СЕВЕРНАТА ПОМОЩ


3.1. Оценка на схемата за помощ

След повече от 10 години на прилагане Комисията започна оценка на схемата за помощ, която приключи през 2007 г.8 Оценката анализира степента на постигане на целите на схемите, потенциални странични ефекти, адекватността и основателността на инструментите, както и ефективността, ефикасността и уместността на помощта.

Резултатите от оценката показват, че схемите за помощта:

* са допринесли за поддържането на селскостопанските дейности, производството и земеползването в обхванатите региони;

* все още са необходими, за да се постигнат целите на член 142 за поддържане на селскостопанската дейност в обхванатите региони, следователно продължават да са уместни;

* могат да бъдат реформирани (опростени).

Въз основа на препоръките от оценката и на развитието на производството и двете държави членки предложиха да направят преглед на своите схеми.

3.2. Реформа на схемите за помощ

Прегледът на решенията имаше за цел опростяването на схемите и адаптирането на разрешенията към целите на Акта за присъединяване.

Що се отнася до опростяването, преработките, завършени през 2009 и 2010 г., прегрупираха различните сектори на производство и определиха максималните средни нива на помощта съответно за целите региони във Финландия и Швеция, обхванати от схемите. Преди решенията правеха разлика в помощта за региони и за производствени единици. В този контекст националните власти бяха натоварени със задачата да определят спецфичните условия и подробни критерии за диференциране на сумите на помощта въз основа на степента на неблагоприятност на природните условия. Обективните критерии, свързани със суровостта на природните условия бяха съобщени на Комисията от двете държави.

Във връзка с приспособяването на разрешенията към целите, залегнали в Акта за присъединяване, прегледът на разрешенията за производство и плащания показа, че във финландския регион, обхванат от помощта, производството като цяло е било запазено, макар да се наблюдава известно изместване на юг в рамките на региона. В някои сектори, особено свиневъдството и птицевъдството, производството обаче е нараснало значително, отчасти поради помощта. Това, както и промени в другите плащания към обхванатия от помощта регион, доведе до намаляване на разрешеното максимално годишно плащане за Финландия от 448,59 млн. EUR на 358 млн. EUR. Освен това помощта за секторите на свиневъдството и птицевъдството беше отделена от типа производство.

Прегледът показа също, че в шведския регион на помощта нивата на проиводство са намалели - особено в сектора на млякото, който е основният подпомаган сектор. Това показва неуспех в постигането на целите на член 142 за поддържане на селскостопанското производство. Следователно, на основата на предложение от шведските власти, преразглеждането на решението, приключено през 2010 г., позволява концентриране на помощта върху оставащото производство, за да се прекрати този спад.

4. СЕВЕРНА ПОМОЩ ФИНЛАНДИЯ 2006-2010 Г.

4.1. Предоставени разрешения

В началото на петгодишния период, Решение C(2002)404 позволи на Финландия да изплаща годишно помощ в общ размер на 448,59 млн. EUR. Решението определи помощ и фактори на производство, разрешени по подрегиони (не са показани). Решение С(2009)3067 (изменено с Решение С(2009)9122) влезе в сила от 1 януари 2009 г. и разреши помощ както е показано в таблица 1. Разпоредбата за млякото се прилага от 1 април 2009 г., а разпоредбите за преживни животни, градинарство, растениевъдство и други помощи се прилагат от 1 януари 2010 г.

Таблица 1: Годишна помощ, разрешена съгласно Решение С2009/3067/ЕО  Максимално Единица Максимално Максимален
  разрешена   разрешена брой допустими
  средна   помощ за подпомагане
  помощ за   (млн. EUR) фактори на
  единица     производство
1. МЛЯКО 10,9 цента/kg 193,7 1 776 765 t
2. ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ   EUR/ЖЕ 73,7  
Едър рогат добитък 412     179 160 ЖЕ
Овце майки и кози майки 533      
Коне 277      
3. СВИНЕ И ПТИЦИ 266 EUR/ЖЕ 37,0  
4. ГРАДИНАРСТВО     25,4  
Оранжерии 11,3 EUR/m2   202,9 ha
Съхраняване на градинарски 18,5 EUR/m3    
продукти        
5. РАСТЕНИЕВЪДСТВО   EUR/ha 58,3  
Обща помощ на хектар 37     881 825 ha
Помощ за определени 145     62 475 ha
култури        
Помощ за млади земеделски 36      
производители        
6. ДРУГА ПОМОЩ     14,9  
Северен елен 36 EUR/животно   171 100 животни
Компенсации за щетите,        
причинени на еленовъдството        
от хищници        
Помощ за транспорта на        
мляко и месо        
Услуги по опазването на        
селскостопанските животни        
Съхранение на диви горски 0,10-0,42 EUR/kg    
плодове и гъби        
Друга помощ        
Общо     358  
         4.2. Отпусната помощ

Северна помощ


През периода 2006-2009 г. общата изплатена годишна помощ беше приблизително 326 млн. EUR (от разрешени 448,59 млн. EUR), като тя нарасна на 338 млн. EUR през 2010 г. (от разрешени 358 млн. EUR) (таблица 2).


Таблица 2: Северна помощ, разпределена във Финландия (млн. EUR)


Подпомаган сектор 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Мляко 159 159 159 159 161
Преживни животни 65 66 66 68 71
Свине, птици 36 35 35 33 32
Градинарство 21 20 21 20 22
Растениевъдство 42 43 42 41 42
Друга помощ 3,5 3,7 4 4,2 11
Общо 326,7 326,6 326,5 325,8 338,1
           


В заключение, годишната Северна помощ, предоставена във Финландия, спазва определените в решенията максимални нива. Трябва да се отбележи, че за секторите, където общото производство е надхвърлило разрешения брой допустими фактори на производство, е приложено пропорционално намаление на помощта за единица фактор на производство, за да се спази финансовият таван, одобрен в решението.


Общо подпомагане в регионите на Северната помощ


Селското стопанство в подпомаганите региони на схемата за помощ се възползва и от инструменти, финансирани от ЕС, по-специално двата стълба в рамките на ОСП. От мерките от втория стълб подпомагането за необлагодетелстваните райони и агроекологичните мерки са особено важни за селскостопанския сектор в подпомаганите райони. Решение С2000/405 определя максималния таван на общото годишно подпомагане в региона на Северната помощ на 1118,9 млн. EUR (ниво от 1993 г.). Таблица 3 показва, че помощта, отпусната в региона съгласно използваната правна база за периода 2006-2010 г., спазва максималния таван, определен с решението.

Таблица 3: Обобщени суми на годишната помощ, отпускана във Финландия, включително помощ от ЕС (млн. EUR)


Вид помощ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Пряка помощ, финансирана 350,3 278,9 281,3 283,8 278,5
изцяло от ЕС          
Необлагодетелствани райони, 308,7 309,1 309,5 308,9 308,1
включително национални          
добавки          
Агроекологично подпомагане 164,9 153,5 162,7 164,6 167,1
Северна помощ 326,7 326,6 326,5 325,8 338,1
Общо 1 150,6 1 068,1 1 080,6 1 083,1 1 092,6
           


4.3. Обем на производството в регионите на Северната помощ

Сектор на млякото

Почти 80 % от финландското мляко се произвежда в подпомагания регион. Делът остава стабилен през петте години, със слабо цялостно повишаване към края на периода. Производството, обаче, е концентрирано в район С2.

През петгодишния период производството на мляко е било най-високо през пазарна година 2006/2007, и най-ниско през пазарна година 2008/2009 (1 813 с/у 1 756 млн. тона). Производството е превишило определеното рефенрентно ниво в три пазарни години: през 2006/2007, 2009/2010 и 2010/2011 г. Превишението през 2010/2011 г. беше от порядъка на 1,5 %.Свине и птици

Производството на свине и птици е нараснало значително още преди този петгодишен период и е надхвърлило референтното ниво с 50-70 % през последните няколко години. Производството на свинско месо е съсредоточено в райони, произвеждащи зърнени храни в най-южните подрегиони, получаващи помощта. През 2006 г. производството на свинско месо е било 90,9 млн. kg и е продължило да расте през следващите години, достигайки 93,6 млн. kg през 2010 г. Птицевъдството също е съсредоточено в най-южните райони, получаващи помощта. Производството нараства почти постоянно, от 34,6 до 40,4 млн. kg от 2006 до 2010 г. Помощта за тази група беше отделена от производството считано от 2009 г. и нивото ? беше замразено на това от 2007 г. Освен това решението предвижда горна граница на производството в земеделските стопанства, получаващи помощ, необвързана с производството и фиксирана на нивото от 2007 г. (139 200 ЖЕ). Производството през 2010 г. е било 135 066 ЖЕ, т.е. 97 % от фиксираното ниво за 2007 г.

Градинарство

Градинарството е производство с малка ниша във Финландия, с ограничен брой оранжерийни предприятия. То получава около 6 % от помощта, а 72 % от производството са в регион С1. Годишната производствена площ за градинарство е варирала между 207 и 211 ha през петгодишния период, леко надвишавайки референтното ниво от 203 ha (с максимум 8 ha или 4 % от референтното ниво).

Растениевъдство

Северната помощ за растениевъдството включва "обща помощ на хектар", "помощ за млади земеделски производители" и "помощ за определени култури", както е определено в решението. По отношение на "общата помощ на хектар" подкрепяната в региона на помощта ИЗП е останала много стабилна през петгодишния период (630 000-650 000 ha), макар намалението на ИЗП в сравнение с референтните стойности преди присъединяването да е било значително (30 %). Относно "помощта за млади земеделски производители" в решението няма определено максимално ниво на допустими фактори на производство и затова не може да се направи сравнение. Относно "помощ за определени култури" през 2010 г. обхванатата площ е надвишила максималния брой допустими фактори на производство с 60 %. Този пик в производството на "определени култури" се е дължал на промяна в пазарната ситуация, която е довела до повишен интерес към производството на маслодайни семена през 2010 г. Между 35 и 45 % от производствените площи са заети с пшеница и тази цифра се е запазила стабилна през петгодишния период.

Друга помощ

Отглеждането на северни елени е останало сравнително стабилно, като се е променило от 151 589 до 154 971 животни през петгодишния период, което е с 10 % по-малко от максималния брой допустими фактори на производство, определен в решението. Останалата част от другата помощ не е пряко свързана с производството.

Заключения във връзка с обемите на производство

В заключение, общото производство в подпомаганите сектори се е увеличило в региона на помощта по време на петгодишния период и е надхвърлило максималния брой допустими фактори на производство за мляко, градинарство и "определени култури". Това свръхпроизводство е било малко за млякото и градинарството (1-4 % за периода), но значително за "определени култури" през 2010 г. (60 %). Докладваното увеличение на производството не може да бъде приписано само на помощта, тъй като нивата на помощ за единица са били намалени пропорционално в онези сектори, където максималният брой на допустими фактори на производство е бил надхвърлен.

4.4. Развитие на селското стопанство в региона на Северна помощ

През 2010 г. във Финландия е имало 62 300 земеделски стопанства, 58 % от които са били в региона на помощта; това е спад от 9 % в сравнение с 2006 г. както на национално ниво, така и в региона на помощта. ИЗП е останала непроменена, докато броят на хектарите на стопанство се е увеличил, което е сигнал за преструктуриране. Най-малкият размер на стопанствата се наблюдава в най-северния регион на помощта. Съхраняването на производството е било постигнато, макар че в най-северните райони то изглежда по-проблематично, въпреки високите нива на помощта както за животновъдството, така и за растениевъдството.

Помощта е важна за реализирането на приходи от стопанствата в региона; почти две трети от приходите на селските стопани идват от тях. Количествата помощ за стопанство са нараснали, особено в животновъдството. Причината за това се корени главно в структурното развитие. Обемът на животновъдното производство е нараснало на север; на него се падат над 80 % от приходите от продажби на селскостопански продукти.

Съотношението Северна помощ/чиста добавена стойност за стопанство (ЧДСС) се е колебало между 0,41 и 0,52 за периода 2006-2010 г. ЧДСС за годишна работна единица (ЧДСС/ГРЕ) в региона е нараснала с почти 15 % от 2006 до 2007 г., но е намаляла отново след 2008 г., достигайки през 2010 г. ниво с 3 % по-високо от това в началото на периода.

В някои части от региона на помощта обезлюдяването е надвишило 4 % през разглеждания период, а 76 % от общините са отбелязали спад на населението в сравнение с 44 % в южна Финландия. Съотношението на работните места в селското стопанство на север е повече от 3 пъти над това на юг и е отбелязало по-малък спад. Като цяло се наблюдава положителна промяна по отношение на заетостта, но работни места се разкриват в големите градове, а не в селските райони.

Продължаването на селскостопанската дейност в региона на помощта е запазило много екосистемни услуги и отворения селскостопански ландшафт, който е рядкост в региона. Селските стопани смятат, че поставянето на дейността им на екологосъобразна основа е било най-голямата промяна в работата им през последните години. В сравнение с останалата част от Финландия, в региона на Северната помощ се отделя малко повече внимание на мерките по отношение на пестицидите и отделяните във въздуха емисии; в най-северния регион разнообразието и съхраняването на ландшафта са обект на значително внимание.

5. СЕВЕРНА ПОМОЩ В ШВЕЦИЯ 2006-2010 Г.

5.1. Предоставени разрешения

В началото на петгодишния период с Решение 96/228/ЕО (с изменения) на Швеция беше разрешено да изплаща 318,67 млн. SEK (35,41 млн. EUR) годишно. Решението определи помощ и допустими фактори на производство, разрешени по подрегиони (не са показани). От 1 юли 2010 г. Решение С(2010)6050 разрешава на Швеция да изплаща помощ, както е показано в таблица 4 по-долу.

Таблица 4: Разрешена годишна помощ съгласно Решение С(2010)6050

  Максимална Единица Национална помощ Максимум
  средна   в млн. SEK разрешени
  помощ за   годишно фактори на
  единица     производство
1. Сектор на млякото     295,67 450 000 t
Краве мляко 0,73 SEK/kg    
Кози 500 SEK/на    
    глава    
Помощ за 0,039 SEK/kg    
транспортиране на        
краве мляко        
2. Свине, птици 1 350 SEK/ЖЕ 20,97 16 532 ЖЕ
3. Меки плодове, 2 800 SEK/ha 2,03 750 ha
зеленчуци        
         


5.2. Отпусната помощ

Северна помощ

През периода общите годишни суми на изплатената помощ са варирали между 263,29 и 289,89 млн. SEK (29,25 и 32,21 млн. EUR) (таблица 5). Изплатената помощ е достигнала най-ниското си ниво през 2009 г., но е нараснала през 2010 г. след преразглеждането на схемата за помощ.

Таблица 5: Северна помощ по сектори, млн. SEK

Подпомаган сектор 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Мляко 274,22 257,46 249,66 248,27 264,36
Свине, птици 14,51 14,09 12,75 13,97 14,70
Меки плодове, 1,16 1,12 1,14 1,05 1,04
зеленчуци          
Общо 289,89 272,67 263,55 263,29 280,10
           


В заключение, годишната Северна помощ, предоставена в Швеция, спазва определените в решенията максимални нива.

Общо подпомагане в регионите на Северната помощ

Селското стопанство в подпомаганите райони от схемата за помощ се възползва и от финансирани от ЕС инструменти, по-специално от двата стълба на ОСП (таблица 6). От мерките от втория стълб особено важни са подпомагането на необлагодетелствани райони и агроекологичните мерки. В Решение С(2010)6050 не е определен таван на общото подпомагане за региона на помощта. Следенето на равнището на помощ от ЕС се провежда ex post от 2003 г. насам.

Таблица 6: Обобщени суми на годишната помощ, отпускана в Швеция, включително помощ от Общността, в млн. SEK

Вид на помощта 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Компенсаторни плащания 299 314 309 302 313
(необлагодетелствани райони)          
Основно агроекологично подпомагане 270 282 278 276 298
(отворен и разнообразен земеделски          
ландшафт/ливадни насаждения)          
Северна помощ 290 273 264 263 280
Общо 860 869 850 841 891
           


Общото подпомагане се колебае през годините, но не следва никаква тенденция и остава в същия диапазон от 1997 г. насам.

5.3. Обем на производството в регионите на Северната помощ

Сектор на млякото

Спадът в производството на мляко в региона на помощта през разглеждания период е 11 % (фиг. 4), в сравнение с 8 % за страната като цяло. Най-резкият спад е отбелязан в най-южния регион на помощта - 20 %. Производството продължава да намалява и все още е прекалено рано да се правят заключения дали преразгледаното разрешение за помощ ще има въздействие.

Събраните данни за изплатената помощ за транспорт на млякото от стопанствата до първата точка на събиране не са достатъчно точни, за да бъдат докладвани.Фигура 4: Производство на мляко (вкл. козе мляко) с подпомагане за периода 2006-2010 г. в региона на помощта в Швеция. Референтното ниво е максималния брой допустими фактори на производство, определен в Решение С(2010)6050

Свине и птици

Производството остава сравнително стабилно, но доста под максималния брой допустими фактори на производство, възлизащ на 16 532 ЖЕ, а също и под броя от предходния петгодишен период, когато производството беше около 13 500 ЖЕ. Броят на животинските единици, получаващи подпомагане в сектора на свинете и птиците, се приближаваше до 11 500, или около 70 % от максимума.

Меки плодове и зеленчуци

Подпомаганите площи за производство на меки плодове и зеленчуци са намалели от 414 на 376 ha през периода. Производството се е колебало между тези нива през последните 10 години и понастоящем е на около половината от максималния брой допустими фактори на производство.

Заключения във връзка с обемите на производство

По отношение на млякото обемът на производството е намалял през петгодишния период. Другите два сектора остават сравнително стабилни, макар производството да се променя през годините. Всички сектори са далеч под максималния брой допустими фактори на производство.

5.4. Развитие на селското стопанство в региона на Северната помощ

Шведският регион на помощта се отличава с ниска гъстота на населението, ограничен потенциал за икономическо развитие и лоши условия за селско стопанство. Структурата на стопанствата се отличава с малки размери и по-голяма разпръснатост и неравномерност на обработваемите площи в сравнение със средната за Швеция. Това увеличава разходите, включително и тези за транспорт в рамките на стопанствата, тъй като разстоянията между отделните обработваеми площи са големи.

Общото производство на селскостопански продукти е намаляло с 10 % през петгодишния период. Основният селскостопански продукт в района е млякото и броят на производителите е намалял от 1523 на 1056; това е спад с повече от половината в сравнение с 2001 г. Броят на млекопроизводителите в региона на помощта е около 19 % от общия брой за Швеция, докато делът на производството е 14 %, което се отразява и в средния брой крави за стопанство; 45,2 спрямо 62,4 за цялата страна през 2009 г. Развитието на приходите на млекопроизводителите от стопанствата им показва значителни спадове.

Отглеждането на свине за месо е намаляло през периода до 67 производители за 2010 г., като само няколко са останали в област на подпомагане 1. Броят на получаващите подпомагане стопанства за свине майки е намалял от 74 до 60, макар че броят на свинете майки е нараснал с 20 %, което показва преструктуриране.

В региона на помощта, в който преобладават гори, земята, използвана за селскостопанско производство, допринася за запазване отворения характер на ландшафта, което се отразява благотворно на биоразнообразието и пейзажа. Площта на земята, използвана за ливадно земеделие обаче е намаляла с 12 % през петгодишния период; пасищата са намалели с 40 %. Селскостопанските практики в областите на подпомагане се характеризират с по-малко интензивно производство, тъй като основните насаждения са тревни площи и пасища. Те обикновено разчитат на слабо използване на пестициди и торове. Следователно екологичното въздействие е по-слабо, отколкото от селскостопанските дейности в други части на страната.

За периода 2000-2009 г. развитието на демографската ситуация в подпомагания регион е било по-слабо в сравнение с останалата част от страната, с намаление от 5,5 % в повечето селски райони. Броят на лицата, заети в селското стопанство, е намалял с 15,2 % в подпомагания регион между 2000 и 2008 г., а заетостта в горското стопанство е нараснала.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият доклад представя отчет за разрешенията за Северна помощ, дадени на Финландия и Швеция за периода 2006-2010 г., и постигнатите резултати. Докладът е съставен на базата на данни, предоставени от властите на държавите членки съгласно член 143, параграф 2 от Акта за присъединяване.

6.1. Финландия

По отношение на прилагането на финландската схема за Северната помощ Комисията отбелязва:

1. Спазване на максималната помощ съгласно разрешенията от Комисията: общите суми на изплатената помощ и общото подпомагане в региона на Северна помощ през периода 2006-2010 г. са се съобразявали с максималната разрешена помощ и с референтните нива, определени в съответните решения на Комисията С(2009)3067 и 2002/404/ЕО.

2. Съответствие с максималния брой допустими фактори на производство: общото производство в региона на помощта е надвишило максималния брой допустими фактори на производство за мляко, градинарство и "определени култури". За да избегне превишаването на съответните общи суми на разрешените плащания, Финландия е приложила пропорционално намаление на плащанията за единица фактор на производство. Макар тази система да гарантира постоянното спазване на задължението на страната относно максималните общи суми изплатена помощ, тя не предотвратява разпределянето на помощта върху цялото производство, макар и с намалени нива.

3. Постигане на целите на схемата за помощ: общо взето, Северната помощ във Финландия е допринесла за запазването на равнището на производство в региона. Тъй като обаче производството в някои от подпомаганите сектори е нараснало и е наблюдавано изместване на юг в региона на Северната помощ, осъществяването на схемата и прилаганите за диференциране на помощта критерии трябва да се наблюдават строго.

6.2. Швеция

По отношение на прилагането на шведската схема за Северната помощ, Комисията отбелязва:

1. Спазване на максималната помощ съгласно разрешенията от Комисията: общите суми на изплатената Северна помощ за периода 2006-2010 г. са спазвали тавана за максималната разрешена помощ, определена с решения на Комисията 96/228/ЕО и С(2010)6050.

2. Съответствие с максималния брой допустими фактори на производство: максималният брой допустими фактори на производство, получаващи помощ, като цяло е бил вземан под внимание във всички сектори, получаващи Северна помощ.

3. Постигане на целите на схемата за помощ: помощта, изплатена в Швеция, не е запазила равнищата на производство. Преразгледаното Решение С(2010)6050 би могло да спомогне за обрат в тази тенденция, но е прекалено рано да се правят заключения за въздействието му.

И за двете страни е валидно, че продължаването на селскостопанското производство допринася за поддържанетона отворен, добре управляван селскостопански ландшафт в доминирания от гори регион на Северната помощ. Запазването на отворения характер на ландшафта има благотворно въздействие върху биоразнообразието и общото впечатление от пейзажа. Въз основа на информацията, предоставена от националните власти, Комисията смята, че като цяло властите са приложили в удовлетворителна степен Решение 2002/404/ЕО и Решение С(2009)3067 относно Финландия и Решение 96/228/ЕО и С(2010)6050 относно Швеция за помощта за северните региони.


_________________________

1 ОВ C 241, 29.8.1994 г.

2 Финландия COM(2002) 102 от 25.02.2002, Швеция COM(2002) 105 от 01.03.2002

3 Финландия COM(2007) 459 от 31.7.2007 г., Швеция COM(2007) 416 от 31.7.2007 г.

4 ОВ L 126, 9.6.1995 г., стр. 35.

5 OВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 38.

6 OВ L 76, 26.3.1996 г., стр. 29.

7 Поради промени в определението на ИЗП тази цифра е намалена спрямо предишния доклад.

8 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/nordic/index_en.htm


Untitled Page