ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 2011 БЮДЖЕТНА ГОДИНА /* COM/2012/0484 final */

Актът е внесен на дата 05.09.2012


1. БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА1

1.1. Проектобюджет за 2011 г.

Проектобюджетът за 2011 г. бе приет от Комисията и предложен на бюджетния орган на 27 април 2010 г. Предложените бюджетни кредити за поети задължения за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) по функция 2 от финансовата рамка за 2007-2013 г. възлязоха на 43 747,4 млн. EUR.

На 8 юли 2010 г. Съветът прие позиция относно проектобюджета за 2011 г., в която намали бюджетните кредити за поети задължения за ЕФГЗ на 43 277,2 млн. EUR, т.е. с 470,2 млн. EUR по-малко в сравнение с предложения от Комисията проектобюджет. От друга страна, на 13 октомври 2010 г. Европейският парламент прие позиция относно проектобюджета за 2011 г., в която увеличи предложените в проектобюджета от Комисията бюджетни кредити за поети задължения за ЕФГЗ с 365,8 млн. EUR на 44 113,4 млн. EUR.

1.2. Писмо за внасяне на корекции за 2011 г.

На 20 октомври 2010 г. Комисията прие писмо № 3 за внасяне на корекции в проектобюджета за 2011 г., в което изискванията за бюджетни кредити за поети задължения по линия на ЕФГЗ се определят на 43 401,2 млн. EUR. Тази сума е с 346,2 млн. EUR по-ниска от предвидената в проектобюджета. Това снижаване се дължи предимно на благоприятната ситуация на селскостопанските пазари (-136 млн. EUR), както и на увеличаването на очакваните разполагаеми целеви приходи през 2011 г. с 229 млн. EUR.

1.3. Приемане на бюджета за 2011 г.

През 2011 г. за първи път бе приложена новата годишна бюджетна процедура, предвидена в Договора от Лисабон съгласно член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Поради различията в позициите относно предложения от Комисията проектобюджет представители на Съвета и на Европейския парламент се срещнаха в рамките на помирителен комитет за период на помирение от 21 дни. До изтичането на този период на 15 ноември 2010 г. обаче те не успяха да постигнат съгласие по бюджета за 2011 г. Затова в съответствие с член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на 26 ноември 2010 г. Комисията внесе ново предложение за проектобюджет.

Бюджетният орган прие новия проектобюджет на Комисията, който бе одобрен от Парламента с гласуване на 15 декември 2010 г. Бюджетът на ЕФГЗ за 2011 г. включва бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в размер на:

- 42 508,3 млн. EUR и 42 509,1 млн. EUR съответно за мерки на селскостопанските пазари и за преки помощи (област на политика 05),

- 352,9 млн. EUR и 253,7 млн. EUR съответно за ветеринарни и фитосанитарни мерки (област на политика 17),

- 30 млн. EUR и 25,8 млн. EUR съответно за рибарство (област на политика 11).

Общо за ЕФГЗ бюджетните кредити за поети задължения възлязоха на 42 891,2 млн. EUR, а бюджетните кредити за плащания - на 42 788,5 млн. EUR. Разликата между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания се дължи на факта, че за някои мерки, прилагани директно от Комисията, се използват многогодишни бюджетни кредити. Тези мерки са свързани основно с насърчаването на земеделски продукти, с мерките за политическа стратегия и координиране на селското стопанство, с мерките в областта на рибарството, както и с ветеринарни и фитосанитарни мерки.

По-конкретно, в рамките на гласуваните за ЕФГЗ бюджетни кредити за поети задължения в размер на 42 891,2 млн. EUR 2 964,9 млн. EUR бяха предвидени за пазарни мерки по глава 05 02, а 39 771,1 млн. EUR бяха предвидени за преки помощи по глава 05 03. Освен това в бюджета за 2011 г. бяха предвидени бюджетни кредити за поети задължения в размер на 352,9 млн. EUR за ветеринарни и фитосанитарни мерки в област на политиката 17 "Здравеопазване и защита на потребителите" и 30 млн. EUR за пазарите на риба и рибни продукти в област на политиката 11 "Морско дело и рибарство".

За подробности вж. приложение 1.

1.4. Целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ2

В съответствие с член 34 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика сумите, получени от финансови корекции по силата на решения за уравняване по съответствие, от възстановявания във връзка с нередности, както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се смятат за целеви приходи, които се използват за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. Целевите приходи могат да се използват частично или изцяло за покриване на разходите по линия на ЕФГЗ, ако бюджетните кредити, предоставени от бюджетния орган, не са достатъчни за финансиране на разходите, направени от държавите членки. В случай че всички или част от тези приходи не бъдат използвани, те ще бъдат автоматично пренесени в следващата бюджетна година с цел финансиране на бюджетните нужди през същата година.

В момента на съставянето на бюджета за 2011 г. бе направена прогноза за приходите - както за сумата, която се очакваше да бъде събрана през 2011 бюджетна година, така и за сумата, която се очакваше да бъде пренесена от 2010 бюджетна година към 2011 бюджетна година. Тази прогноза беше взета предвид от бюджетния орган при приемането на бюджета за 2011 година. По-специално:

- прогнозите за приходите от финансови корекции при уравняването по съответствие и от възстановявания във връзка с нередности бяха съответно 600 млн. EUR и 88 млн. EUR, а за приходите от налога в сектора на млякото и млечните продукти - 19 млн. EUR, така прогнозата за общата сума от целевите приходи, която се очакваше да постъпи през 2011 бюджетна година, бе 707 млн. EUR,

- прогнозата за сумата на целевите приходи, която се очакваше да бъде пренесена от бюджетната 2010 г. в бюджетната 2011 г., беше 540 млн. EUR.

Общата сума от 1 247 млн. EUR беше взета предвид, като бяха намалени поисканите бюджетни кредити за оперативни средства за организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците с 500 млн. EUR и за схемата за единно плащане - със 747 млн. EUR. След като взе предвид тези суми, бюджетният орган отпусна в съответствие с предложенията на Комисията бюджетни кредити за тези схеми в размер съответно на 292 млн. EUR и 30 389 млн. EUR. Сумата на гласуваните бюджетни кредити и на гореспоменатите целеви приходи съответства на общата оценка на потребностите от кредити от 792 млн. EUR за оперативни средства за организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и от 31 136 млн. EUR за схемата за единно плащане.

1.5. Временни суми за преструктуриране в сектора на захарта3

Временните суми за преструктуриране в сектора на захарта, посочени в член 11 от Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета, се третират като целеви приходи за финансиране на помощта за преструктуриране на захарната промишленост и на други помощи, предвидени от Фонда за преструктуриране на захарната промишленост. За пазарните години 2006/07-2008/09 тези суми бяха свързани с количествените квоти за захар, инулинов сироп и изоглюкоза, предоставени на операторите във всяка държава членка, и бяха изплатени във Фонда от държавите членки.

При съставянето на бюджета за 2011 г. се очакваше от бюджетната 2010 година към бюджетната 2011 година да бъде пренесена сумата от 1 015 млн. EUR.

1.6. Дял на бюджета на ЕФГЗ в общия бюджет на ЕС

Делът на окончателния бюджет на ЕФГЗ (бюджетни кредити за поети задължения) в общия бюджет на ЕС за периода 2004-2010 г. е представен в приложение 2.


2. КАСОВА ПОЗИЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

2.1. Управление на бюджетните кредити

2.1.1. Разполагаеми бюджетни кредити за 2011 бюджетна година:в EUR
Разходна част на Бюджетни Бюджетни Приходна част на Прогнози
бюджета (1) кредити за кредити за бюджета (ЦП) (2)  
  поети плащания    
  задължения      
1. Първоначални 42 891 201 42 788 499 841 1. Уравняване по 600 000 000
бюджетни кредити за 900   съответствие  
ЕФГЗ, от които:        
1a. Бюджетни кредити 42 465 900 42 465 900 000 2. Нередности 88 000 000
под споделено 000      
управление        
1б. Бюджетни кредити 425 301 900 322 599 841 3. Допълнителен налог 19 000 000
под пряко     от  
централизирано     млекопроизводителите  
управление (3)        
2. Коригиращ бюджет -23 140 000 0 4. Временни суми за 0
№ 6/2011     преструктуриране в  
      сектора на захарта (4)  
3. Прехвърляне в/от 500 000 3 110 000 Общо прогнозирани ЦП 707 000 000
ЕФГЗ през годината        
4. Окончателни 42 868 561 42 791 609 841    
бюджетни кредити за 900      
ЕФГЗ, от които:        
4a. Бюджетни кредити 42 465 900 42 465 900 000    
под споделено 000      
управление        
4б. Бюджетни кредити 402 661 900 325 709 841    
под пряко        
централизирано        
управление        
(1) Бюджетни кредити, вписани в бюджета за 2011 г., като се отчитат целевите приходи,
които ще постъпят за 2011 г., и сумите, които се очаква да бъдат пренесени от 2010 година в
2011 година в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1605/2002 на Съвета.
(2) ЦП: Целеви приходи, които се очаква да постъпят. Не са вписани суми от приходи в ред
"Приходи" (p.m.) , но прогнозираната сума е посочена в коментарите по бюджетните редове.
(3) 83 % от кредитите за поети задължения се отнасят до разходи за ветеринарни и
фитосанитарни мерки в област на политиката 17 "Здравеопазване и защита на
потребителите". Останалата част се разпределя за разходите за политическа стратегия и
координиране по област на политиката 05 "Земеделие и развитие на селските райони" (10
%) и за мерки в подкрепа на пазарите на риба и рибни продукти по област на политиката 11
"Морско дело и рибарство" (7 %).
(4) Този приход се използва като бюджетни кредити за плащане на помощите за Фонда за
преструктуриране на захарната промишленост.
 


2.1.2. Усвояване на разполагаемите бюджетни кредити за 2011 бюджетна година:

в EUR
  Усвояване на Усвояване на
  бюджетните бюджетните
  кредити за поети кредити за
  задължения плащания
Споделено управление (1) 43 772 404 535,48 43 772 404 535,48
Разходи под пряко централизирано 385 606 709,61 344 507 317,37
управление    
Общо (включителноФонд за 44 158 011 245,09 44 116 911 852,85
преструктуриране на захарната 187 935 635,21 187 935 635,21
промишленост) 43 970 075 609,88 43 928 976 217,64
Фонд за преструктуриране на    
захарната промишленост    
Общо (безФонда за    
преструктуриране на захарната    
промишленост)    
     


(1) Суми, за които е поето задължение. Поети задължения и извършени плащания минус целеви приходи, получени за споделено управление: 43 105 570 603,39 EUR.

За 2011 бюджетна година действително усвоените бюджетни кредити за поети задължения възлизат на 44 158 011 245,09 EUR, а действително усвоените бюджетни кредити за плащания - на 44 116 911 852,85 EUR.

2.1.3. Усвояване на гласуваните бюджетни кредити - разходи под пряко централизирано управление, извършени от Комисията


в EUR
Разходи под пряко Бюджетни Отменени Бюджетни Пренасяне към
централизирано кредити за задължения кредити за 2012 г. (2)
управление поети   плащания  
  задължения      
Бюджетни кредити 402 661 - 325 709 -
(C1) (1) 900,00   841,00  
Усвояване (C1) 385 156 - 304 613 15 480 489,32
  336,70   983,52  
Освободени 17 505 - 5 615 368,16 -
бюджетни кредити 563,30      
(1) С1 означава гласувани бюджетни кредити. Тази сума включва
прехвърлянията към/от ЕФГЗ: 500 000 EUR за бюджетни кредити за поети
задължения и 3 110 000 EUR за бюджетни кредити за плащания.
(2) Пренасяне към 2012 г. единствено на едногодишни бюджетни кредити.
 


В бюджета за 2011 г. за разходи под пряко централизирано управление бяха предвидени кредити за поети задължения в размер на 402,7 млн. EUR. През 2011 г. бяха поети задължения в размер на 385,2 млн. EUR. Остатъкът от тези бюджетни кредити (17,5 млн. EUR) беше освободен. 81,9 % от бюджетните кредити за поети задължения се отнасят до разходи за ветеринарни и фитосанитарни мерки в област на политиката 17. Останалата част се разпределя между област на политиката 05 "Земеделие и развитие на селските райони" (10,5 %) и област на политиката 11 "Морско дело и рибарство" (7,6 %).

От 2007 г. насам в съответствие с член 149 от Финансовия регламент по-голямата част от бюджетните кредити по линия на ЕФГЗ за разходи под пряко управление, извършени от Комисията, представляват многогодишни бюджетни кредити. Автоматичното пренасяне към 2012 г., което се отнася само за едногодишни бюджетни кредити, е за сума от 15,5 млн. EUR.

2.2. Месечни плащания

2.2.1. Месечни плащания в полза на държави членки

2.2.1.1. Месечни плащания за покриване на разходите

В член 15 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика4 е посочено, че "Комисията извършва месечни плащания ... за възстановяване на разходите, извършени от разплащателните агенции на държавите членки през референтния месец". Месечните плащания се извършват за всяка държава членка най-късно на третия работен ден от втория месец, следващ този, през който са направени разходите.

Месечните плащания представляват възстановяване на вече извършени нетни разходи (след приспадане на приходите) и се предоставят въз основа на месечни декларации, изпращани от държавите членки5. Ежемесечното осчетоводяване на разходите и приходите подлежи на проверки и корекции въз основа на подробна декларация6. Освен това въпросните плащания ще бъдат финализирани след като Комисията направи проверките съгласно процедурата за счетоводно уравняване на сметките.

Плащанията, извършени от държавите членки от 16.10.2010 г. до 15.10.2011 г., се покриват от системата за месечни плащания. Останалите плащания се извършват пряко от Комисията за ограничен брой мерки.

Общата нетна сума на осъществените месечни плащания за 2011 бюджетна година е 43 105 570 603,39 EUR.

2.2.1.2. Решения относно месечни плащания за 2011 г.

За бюджетната 2011 година Комисията прие дванадесет решения относно месечни плащания. Освен това през декември 2011 г. беше прието решение за допълнително месечно плащане, коригиращо вече отпуснатите спрямо общия размер на разходите за тази година.


3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2011 Г.

3.1. Усвояване на бюджетните кредити за ЕФГЗ

Изпълнението на бюджета възлезе на 43 970,1 млн. EUR. Тези разходи бяха финансирани от първоначалните бюджетни кредити, като беше използван целият размер на целевите приходи (905,1 млн. EUR), пренесени от 2010 година, и част от постъпилите през 2011 година целеви приходи (възлизащи на 225,3 млн. EUR от общо 666,8 млн. EUR).

В рамките на област на политиката 05 "Селско стопанство и развитие на селските райони" разходите за пазарни мерки възлязоха на 3 334,1 млн. EUR, а за преки помощи - на

40 178 млн. EUR. Направените разходи за пазарни мерки и преки помощи превишиха гласуваните бюджетни кредити и част от тях беше покрита чрез прехвърляне на кредити от други бюджетни позиции, а друга част - от приходите, предназначени за бюджета на ЕФГЗ.

Освен това горепосочената обща сума за изпълнението включва разходи в размер на 30 млн. EUR за мерки в подкрепа на пазарите на риба и рибни продукти от област на политиката 11 "Морско дело и рибарство", както и разходи в размер на 314,6 млн. EUR за ветеринарни и фитосанитарни мерки в област на политиката 17.

За подробности относно изпълнението на бюджета по области на политиката вж. приложение 3.

В приложение 5 се представя разпределението на разходите за пазарни мерки, преки плащания и одит на разходите за селското стопанство по позиции и по държави членки.


4. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2011 Г.

Кратък коментар на изпълнението на бюджетните кредити за селското стопанство е представен по-долу въз основа на информацията, включена в приложение 3.

4.1. Глава 05 02: Интервенции на селскостопанските пазари

4.1.1. Въведение

Общите плащания за тази част от бюджета възлязоха на 3 344,1 млн. EUR и бяха финансирани от гласуваните бюджетни кредити в размер на 2 964,9 млн. EUR и от целеви приходи в размер на 639,7 млн. EUR. Следва да се отбележи, че бюджетни кредити С1 в размер на 247,5 млн. EUR бяха прехвърлени в позиция 05 07 01 06, за да се покрие отрицателният разход в размер на -272 млн. EUR, който в крайна сметка беше включен в бюджета за 2011 година за счетоводно уравняване на сметките на ЕФГЗ. Що се отнася до целевите приходи, 628,9 млн. EUR бяха използвани за покриване на направените разходи в сектора на плодовете и зеленчуците, а наличният остатък беше пренесен към 2012 г. Разполагаемите бюджетни кредити, които не са усвоени изцяло, бяха прехвърлени от съответните бюджетни позиции в други бюджетни позиции за покриване на допълнителни разходи, където това е необходимо.

4.1.2. Зърнени култури

Направените разходи възлязоха на -156,2 млн. EUR. Тази отрицателна стойност отразява печалбите, реализирани в бюджета за 2011 г. в резултат на изтегляне на общо 5,4 млн. тона зърнени култури от публичните складове на средни цени, по-високи от цените на изкупуване.

4.1.3. Хранителни програми

Държавите членки изпълниха почти изцяло плана за 2011 г. за разпределяне на храни за най-нуждаещите се лица. Те освен това платиха административните и транспортните разходи по плановете за предходните години. В резултат на това бюджетните кредити за 2011 г. бяха надхвърлени с 15 млн. EUR.

4.1.4. Плодове и зеленчуци

Надхвърлянето на бюджетните кредити от този сектор се дължеше главно на разходите, които държавите членки извършиха във връзка с извънредните мерки за подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците, приети от Комисията за справяне с кризисната ситуация, предизвикана от бактерията Escherichia coli (Регламент (ЕС) № 585/2011), и за помощи за предварително признати групи производители. Тези плащания бяха покрити чрез прехвърляне на бюджетни кредити от други бюджетни позиции и от приходите, предназначени за този сектор.

4.1.5. Продукти от лозаро-винарския сектор

Основните мерки, финансирани в този сектор, са националните програми за подпомагане и схемата за изкореняване. Разходите на държавите членки по техните национални програми за подпомагане бяха малко по-ниски от сумите, предвидени във въпросните програми, но независимо от това програмите бяха удовлетворително изпълнени с усвояване на приблизително 98 % от предвидените бюджетни кредити. Държавите членки направиха по-ниски разходи и за помощите по схемата за изкореняване в сравнение със сумата, предвидена в бюджета.

4.1.6. Говеждо и телешко месо

Надхвърлянето на бюджетните кредити от този сектор се дължеше главно на по-големите плащания, направени от държавите членки за възстановявания при износ на по-големи количества прясно и замразено месо и на живи животни. То беше финансирано чрез прехвърляне на одобрени бюджетни кредити от други бюджетни позиции.

4.1.7. Статия 05 02 15: Свинско месо, яйца и птиче месо, пчеларство и други животински продукти

Надхвърлянето на бюджетните кредити от този сектор се дължеше главно на плащанията, направени от държавите членки за възстановявания при износ на птиче месо и по схемата за помощ за частно складиране на свинско месо, приета от Комисията през януари 2011 г. (Регламент (ЕС) № 68/2011). То беше финансирано чрез прехвърляне на одобрени бюджетни кредити от други бюджетни позиции.

4.2. Глава 05 03: Преки помощи

Гласуваните бюджетни кредити за тази глава от бюджета за 2011 г. възлязоха на

39 771,1 млн. EUR, а преките плащания - на приблизително

40 178 млн. EUR. Разходите за ЕФГЗ за 2011 г. бяха по-високи от тези за 2010 г. предимно поради продължаващото въвеждане на тези помощи в ЕС-12 през посочената година. Беше предвидено част от схемата за единно плащане да се финансира чрез целеви приходи, което доведе до очевидно надхвърляне на бюджетните кредити, което бе финансирано отчасти чрез посочените приходи и отчасти чрез прехвърляне на одобрени бюджетни кредити от други бюджетни позиции.

4.3. Глава 05 07: Одит на разходите за селско стопанство

4.3.1. Статия 05 07 01: Контрол на разходите за селско стопанство

Тази статия включва главно сумите за финансиране на бюджета на ЕФГЗ чрез корекции в резултат на счетоводно уравняване на сметки и от неспазване на сроковете за плащания към бенефициерите. Тази година обаче Комисията направи положителни корекции на сметките на държавите членки в общ размер 66,6 млн. EUR. За 2011 г. одобрените от бюджетния орган бюджетни кредити за отрицателни корекции на счетоводно уравняване на сметки възлязоха на -272 млн. EUR. Комисията приключи тази сметка, като прехвърли одобрени бюджетни кредити в размер на 338,6 млн. EUR от други бюджетни позиции.


5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ

5.1. Целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ

Действително пренесените от 2010 г. към 2011 г. целеви приходи възлязоха на 905,1 млн. EUR и, в съответствие с член 10 от Финансовия регламент, бяха изцяло усвоени за финансиране на разходите на 2011 бюджетна година. В тази сума се включват разходи в размер на 403,6 млн. EUR за оперативни средства за организации на производителите и 501,5 млн. EUR за схемата за единно плащане.

По отношение на събраните през 2011 г. целеви приходи, приложение 4-I показва, че те възлизат на 666,8 млн. EUR и произхождат от:

- корекциите по процедурата за уравняване по съответствие, които възлизат на приблизително 467,3 млн. EUR,

- постъпленията във връзка с нередности, които постъпления възлизат на приблизително 177,6 млн. EUR,

- събрания налог в сектора на млякото и млечните продукти, който възлиза на приблизително 21,9 млн. EUR.

От постъпилите през 2011 г. целеви приходи една част в размер на 225,3 млн. EUR беше използвана за покриване на направените през годината разходи в сектора на плодовете и зеленчуците.

Остатъкът от постъпилите през 2011 г. целеви приходи в размер на 441,5 млн. EUR автоматично беше пренесен в бюджета за 2012 г. за финансиране на бюджетните нужди за същата година.

За подробности вж. приложения 4-I и 4-II.

5.2. Целеви приходи, отнасящи се за временните суми за преструктуриране в сектора на захарта

В съответствие с нормативните документи, от ноември 2009 г. насам от държавите членки не са събирани нови временни суми за преструктуриране. Следователно, общият целеви приход за Фонда за преструктуриране на захарната промишленост възлиза на сумата 1 044,8 млн. EUR, пренесена от 2010 г. След като на държавите членки беше възстановена сумата 187,9 млн. EUR за разходи по помощи от Фонда за преструктуриране на захарната промишленост (вж. т. 5.3 по-долу), остатъкът от приблизително 856,8 млн. EUR ще бъде пренесен към бюджетната 2012 г. и ще се използва за финансиране на плащанията от Фонда за преструктуриране на захарната промишленост, които предстои да се извършат през тази година.

За подробности вж. приложения 4-I и 4-II.

5.3. Фонд за преструктуриране на захарната промишленост

Възстановяването на плащания, направени от държавите членки за помощи във връзка с мерките за преструктуриране, за помощи за диверсификация или помощи за рафиниране на захар, е на обща стойност 187,9 млн. EUR. Тези помощи бяха възстановени на държавите членки от целевите приходи в размер на 1 044,8 млн. EUR, споменати в точка 5.2 по-горе.

За подробности вж. приложение 3.

6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ

Общите разходи по линия на ЕФГЗ възлизат на 43 970,1 млн. EUR (без Фонда за преструктуриране на захарната промишленост). По-долу е представено разпределението на тези разходи по основни категории, заедно с техния дял в общите разходи по линия на ЕФГЗ за 2011 г.:

Складиране

Разходите за складиране възлизат на -194,6 млн. EUR. Тази отрицателна стойност отразява печалбите, реализирани в бюджета за 2011 г. главно в резултат на изтегляне на зърнени култури, масло и обезмаслено мляко на прах от публичните складове на средни цени, по-високи от цените на изкупуване. (За повече информация вж. точка 4.1.2 по-горе).

Възстановявания при износ

Разходите за възстановявания при износ възлязоха на 179,4 млн. EUR, т.е. 0,4 % от общите разходи, и се отнасяха главно за говеждо месо, птиче месо, свинско месо, млечни продукти и продукти, невлизащи в приложение I.

Други пазарни мерки

Разходите за други пазарни мерки, освен складирането и възстановяванията при износ, възлязоха на 3 428,3 млн. EUR, т.е. 7,8 % от общите годишни разходи. Тази категория обхваща разходи, свързани главно със зърнени култури, хранителни програми, плодове и зеленчуци, вино, мляко и млечни продукти, говеждо и телешко месо, и свинско месо. Тези разходи включват и други по-малки суми, както и корекциите вследствие финансовото уравняване на сметки.

Преки плащания

Разходите за преки плащания възлязоха на 40 178 млн. EUR, т.е. 91,4 % от общите разходи.

Преки разходи под централизирано управление

Тези разходи в размер на 385,6 млн. EUR, т.е. 0,9 %, бяха изплатени пряко от Комисията и бяха използвани главно за ветеринарни и фитосанитарни мерки, както и за системата за земеделска счетоводна информация и информация относно ОСП.

Развитие на селските райони, финансирано от секция "Гарантиране" на бившия ФЕОГА

За програмите по линия на бившия Фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция "Гарантиране", повече не могат да се правят бюджетни кредити за поети задължения. Понастоящем държавите членки приключват тези програми и възстановяват неправомерно изплатени суми. Окончателната нетна сума, възстановена по тази статия, се равнява на -6,6 млн. EUR.

Динамиката на това разпределение по вид на разходите за периода 2006?2011 г. е представена в приложение 6.