ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) ФИНАНСОВА 2011 ГОДИНА

Актът е внесен на дата 26.09.2012


/* COM/2012/0549 final */


1. БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА

1.1. Проектобюджет за 2011 г.

Проектобюджетът (ПБ) за 2011 г. бе приет от Комисията и предложен на бюджетния орган на 27 април 2010 г.

Проектобюджетът за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по функция 2 от финансовата рамка за 2007-2013 г. възлиза на 14 431 млн. EUR бюджетни кредити за поети задължения и 12 709 млн. EUR бюджетни кредити за плащания.

Таблица 1



Бюджетна позиция Бюджетни Бюджетни
  кредити за поети кредити за
  задължения плащания
  (в EUR) (в EUR)
05.040501 (Програми за развитие 14 408 211 311 12 700 000 000
на селските райони)    
05.040502 (Техническа помощ) 22 440 241 8 900 000
     


Съветът прие своята позиция относно проектобюджета за 2011 г. на 8.7.2010 г. Бюджетните кредити за плащания в полза на програмите по ЕЗФРСР бяха намалени с 98,0 млн. EUR в сравнение с ПБ на Комисията, докато бюджетните кредити за поети задължения остават непроменени. На 13.10.2010 г. Европейският парламент прие становището, с което бе възстановено предложението на Комисията като бюджетните кредити за плащания бяха увеличени с 98,0 млн. EUR. Помирителната процедура не позволи да се постигне споразумение между двете институции.

1.2. Проектобюджет за 2011 г.

През 2011 г. за първи път бе приложена новата годишна бюджетна процедура, предвидена с Договора от Лисабон. В резултат на различаващите се позиции на Съвета и на Европейския парламент относно проектобюджета на Комисията бе открита помирителна процедура за срок от 21 дни. След неуспеха на помирителния комитет за постигане на споразумение до 15.11.2010 г. относно бюджета за 2011 г. Комисията направи ново предложение за проектобюджет на 26.11.2010 г.

Новото предложение предвижда намаляване на бюджетните кредити за плащания за ЕЗФРСР с 772,8 млн. EUR в сравнение с първоначалния ПБ.

1.3. Приемане на бюджета за 2011 г.

Бюджетният орган прие новия проектобюджет на Комисията, който беше одобрен от Парламента при гласуване на 15 декември 2010 г. Одобреният бюджет за ЕЗФРСР възлиза на 14 431 млн. EUR бюджетни кредити за поети задължения и 11 909 млн. EUR бюджетни кредити за плащания.


Таблица 2


Бюджетна позиция Бюджетни Бюджетни
  кредити за поети кредити за
  задължения плащания
  (в EUR) (в EUR)
05.040501 (Програми за 14 408 211 311 11 900 560 364
развитие на селските райони)    
05.040502 (Техническа помощ) 22 440 241 8 339 763
     


2. Управление на бюджетните кредити

2.1. Управление на бюджетните кредити за поети задължения

2.1.1. Оперативни програми по ЕЗФРСР

През 2011 г. наличните бюджетни кредити за поети задължения възлизат общо на 14,41 млрд. EUR.

Поети са задължения за общата сума бюджетни кредити на разположение за програмите по ЕЗФРСР през 2011 г. (14,41 млрд. EUR).


Таблица 3


Управление на бюджетните кредити за поети Бюджетна позиция
задължения през 2011 г. - ЕЗФРСР 05.040501
  (сума в EUR)
Бюджетни кредити в началото на 2011 г. 14 408 211 311
Пренасяне от 2010 г. -
Налични бюджетни кредити през 2011 г. 14 408 211 311
Усвоени бюджетни кредити през 2011 г. 14 408 211 311
   


2.1.2. Техническа помощ

В член 69, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета се предвижда, че 0,25 % от ресурсите на Общността за развитие на селските райони се заделят за техническа помощ за Комисията. В бюджета за 2011 г. наличната сума за тази цел е била 22,4 млн. EUR. В края на 2011 г. общият размер на поетите задължения е бил 5,4 млн. EUR.

2.2. Управление на бюджетните кредити за плащания

2.2.1. Оперативни програми по ЕЗФРСР

През 2011 г. бюджетните кредити за плащания възлизаха на 11,9 млрд. EUR от гласувания бюджет, плюс 330 млн. EUR неусвоени бюджетни кредити, пренесени от 2010 г. С оглед на последната декларация за разходите, предадена от държави членки през 2011 г. през ноември бе установен излишък от 433 млн. EUR. Тази сума бе предоставена за целите на други политики чрез коригиращи бюджети 6 и 7 (съответно 395 млн. EUR и 38 млн. EUR). Към края на годината, неизползваните бюджетни кредити бяха 34,4 млн. EUR, от които 30,5 милиона EUR във връзка с възстановяването на неправомерно изплатените суми бяха автоматично пренесени за 2012 г.

Общият размер на изплатената на държавите членки сума за програмите по ЕЗФРСР през 2011 г. достигна 11,8 млрд. EUR.


Таблица 4


Управление на бюджетните кредити за плащания Бюджетна
през 2011 г. - ЕЗФРСР позиция
  05.040501
  (сума в EUR)
Бюджетни кредити в началото на 2011 г. 11 900 560 364
Пренасяне от 2010 г. 330 019 674
Коригиращи бюджети 6 и 7 -432 979 875
Възстановявания (целеви приходи) 30 866 483
Налични бюджетни кредити през 2011 г. 11 828 466 646
Усвоени бюджетни кредити през 2011 г. 11 794 000 249
Неусвоени средства в края на 2011 г. 34 466 397
Автоматично пренесените (възстановени суми) в 30 544 548
края на 2011 г.  
   


2.2.2. Техническа помощ

Бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2011 г. възлязоха на 8,3 млн. EUR. Тази сума бе намалена с 2,3 млн. EUR чрез общия трансфер. В края на годината общият размер на плащанията възлезе на 3,9 млн. EUR, което оставя неизползвани 2,1 млн. EUR.

3. Изпълнение на бюджета на ЕЗФРСР за 2011 г.

3.1. Въведение

Финансовата 2011 година представляваше най-вече период на консолидация, през който много програми за развитие на селските райони влязоха в нормалния си ритъм. Положението обаче не беше еднакво за всички програми, тъй като при прилагането на някои от тях се наблюдаваха значителни трудности явно поради влиянието на икономическата и финансова криза.

3.2. Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

3.2.1. Оперативни програми по ЕЗФРСР

В таблицата по-долу са посочени сумите на поетите задължения по държави членки през 2011 г., както и разпределените суми, установени с Решение 2006/636/ЕО на Комисията (изменение от април 2010 г., все още в сила през 2011 г.).

През 2011 г., наличните бюджетни кредити за поети задължения за програмите по ЕЗФРСР, 14,41 млрд. EUR, съвпадат с годишното разпределение, тъй като не е имало пренос от предходната година. Всички налични бюджетни кредити са поети задължения (14,41 млрд. EUR).


Таблица 5


Решение 2006/636/ЕО на Комисията (версия в сила) vs. средствата,
представляващи поети задължения в края на 2011 г.:
Бюджетна позиция: 05.040501   (в EUR)
ДЧ Решение 2006/636/ЕО Суми, пренесени Поети задължения
  на Комисията - за поети през бюджетна
  средства от ЕС за задължения през година 2011
  2011 г. 2011 г.  
  (a) (б) (в = а + б)
AT 556 070 574 - 556 070 574
BE 73 167 519 - 73 167 519
BG 398 058 913 - 398 058 913
CY 22 402 714 - 22 402 714
CZ 406 640 636 - 406 640 636
DE 1 365 559 200 - 1 365 559 200
DK 91 231 467 - 91 231 467
EE 104 639 066 - 104 639 066
ES 1 227 613 000 - 1 227 613 000
FI 298 490 092 - 298 490 092
FR 1 169 090 147 - 1 169 090 147
GR 665 568 186 - 665 568 186
HU 547 603 625 - 547 603 625
IE 351 698 528 - 351 698 528
IT 1 403 606 589 - 1 403 606 589
LT 248 002 433 - 248 002 433
LU 13 287 289 - 13 287 289
LV 148 781 700 - 148 781 700
MT 10 347 884 - 10 347 884
NL 90 406 648 - 90 406 648
PL 1 860 573 543 - 1 860 573 543
PT 582 642 601 - 582 642 601
RO 1 357 854 634 - 1 357 854 634
SE 278 775 513 - 278 775 513
SI 124 076 091 - 124 076 091
SK 263 028 387 - 263 028 387
UK 748 994 332 - 748 994 332
Общо 14 408 211 311 - 14 408 211 311
       


3.2.2. Техническа помощ

Таблица 6 представя бюджетните кредити за поети задължения за техническа помощ, използвани през 2011 г. Най-значителната част се отнася до Европейската мрежа за развитие на селските райони.


Таблица 6


Техническа помощ - изпълнение на бюджетните кредити за поети
задължения
Бюджетна позиция: 05.040502 (в EUR)
Описание Сума на поетите
  задължения
Звено за контакт в Европейската мрежа 4 201 627
за развитие на селските райони  
(ЕМРСР)  
Тематични работни групи ЕМРСР 360 000
Информационни технологии 302 940
Проучвания 188 300
Експертен комитет за оценка на 200 000
програми за развитие на селските  
райони  
Публикации 97 844
Общо 5 350 711
   


3.3. Усвояване на бюджетните кредити за плащания

3.3.1. Оперативни програми по ЕЗФРСР

Бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2011 г. възлязоха на 11,9 млрд. EUR. Тази първоначална сума е увеличена с пренос и прехвърлен приход от събирания съответно с 330 млн. EUR и 31 млн. EUR, докато сумата на коригиращи бюджети 6 и 7 е намалена с 433 млн. EUR. Следователно бюджетните кредити за годината в крайна сметка възлиза на 11,8 млрд. EUR. В края на 2011 г. общият размер на изплатените по програмите на ЕЗФРСР средства възлезе на 11,79 млрд. EUR. Плащанията, извършени през 2011 г. се увеличиха с повече от 6 % в сравнение с 2010 г. Таблицата по-долу показва разбивка на плащанията, извършени през 2011 г. по период на декларацията:


Таблица 7


Плащания за 2010 г. - оперативни програми по ЕЗФРСР (в млн. EUR)
Възстановяване на суми по искания за плащане за 72,44
третото тримесечие на 2010 г.  
Възстановяване на суми по искания за плащане за 3 969,73
четвъртото тримесечие на 2010 г.  
Възстановяване на суми по искания за плащане за 2 270,04
първото тримесечие на 2011 г.  
Възстановяване на суми по искания за плащане за 2 184,26
второто тримесечие на 2011 г.  
Възстановяване на суми по искания за плащане за 3 297,53
третото тримесечие на 2011 г.  
Общо за 2010 г. 11 794,00
   


Възстановяването на средства за третото тримесечие на 2011 г. по 4 програми по ЕЗФРСР бе изцяло или отчасти преустановено в края на годината, тъй като неизплатените бюджетните кредити за поети задължения за тези програми бяха напълно изчерпани поради извършените плащания по предходни искания. Плащанията бяха преустановени до осигуряването на новите бюджетни кредити за поети задължения за 2012 г. Таблица 8 показва гореспоменатите 4 програми по ЕЗФРСР и съответните суми.


Таблица 8


Програми на ЕЗФРСР - N° CCI Второ Трето Общо
  тримесечие тримесечие  
  на 2011 г. на 2011 г.  
  (в EUR) (в EUR)  
Vlaanderen (2007BE06RPO001) 238 128 14 772 928 15 011 056
Bayern (2007DE06RPO004)   1 870 550 1 870 550
Ireland National (2007IE06RPO001)   3 625 235 3 625 235
Luxembourg (2007LU06RPO001)   1 000 617 1 000 617
Общо 238 128 21 269 330 21 319 620
       


Месечното усвояване на бюджетните кредити за плащания през годината (от януари до декември 2011 г.) е представено в графиката по-долу. Темпът на усвояване се влияе от датите на изпращане на четирите декларации за плащания (31 януари, 30 април, 31 юли и 10 ноември за исканията за плащане съответно за четвъртото тримесечие на 2010 г., първото тримесечие на 2011 г., второто тримесечие на 2011 г. и третото тримесечие на 2011 г.) в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2006.

Графика 1



Разбивката по държави членки и по период на деклариране на изплатените от Комисията суми през 2011 бюджетна година е показана в таблица 9. Сумите от колоната за третото тримесечие на 2010 г. се отнасят до програмите по ЕЗФРСР, за които бюджетните кредити за поети задължения за 2010 г. бяха изчерпани и които трябваше да изчакат до 2011 г., за да могат средствата по тях да бъдат възстановени с новите бюджетни кредити за поети задължения през 2011 г.


Таблица 9


Реално извършени плащания между 1 януари 2011 г.   (в EUR)
и 31 декември 2011 г.    
ДЧ Трето Четвърто Първо Второ Трето Всичко
  тримесечие тримесечие тримесечие тримесечие тримесечие  
  на 2010 г. на 2010 г. на 2011 г. на 2011 г. на 2011 г.  
AT   415 520 171 79 421 389 37 383 559 28 180 052 560 505 171
BE 6 655 665 20 205 051 9 304 872 28 334 942 10 408 934 74 909 464
BG   31 127 912 36 560 060 27 906 988 27 667 619 123 262 579
CY   808 015 4 586 345 7 789 936 4 777 720 17 962 016
CZ   134 278 841 183 214 787 80 002 343 50 653 503 448 149 474
DE 29 517 043 499 934 389 148 213 403 92 909 203 382 397 1 152 971
          129 166
DK   18 495 694 11 236 246 10 317 646 9 944 567 49 994 154
EE   14 950 290 55 551 590 16 363 799 20 034 250 106 899 928
ES   351 338 439 168 599 414 191 438 269 634 981 011 118
        702 563  
FI   71 295 302 17 200 587 12 689 302 181 292 282 478 090
          899  
FR   191 982 200 106 491 239 122 960 319 238 740 672 381
        384 557  
GR   135 376 823 40 730 996 169 596 68 627 549 414 332 054
        687    
HU   101 803 302 153 963 033 112 292 64 626 120 432 685 163
        708    
IE 32 730 873 127 976 742 57 099 836 24 422 704 105 860 348 090 588
          433  
IT 990 232 544 420 549 176 085 598 167 769 213 875 1 103 141
        673 222 274
LT   95 153 270 57 452 452 49 102 237 47 008 321 248 716 280
LU 262 045 4 422 746 5 452 242 1 953 947 1 196 309 13 287 289
LV   50 597 292 33 825 961 35 182 165 40 239 987 159 845 406
MT   814 311 3 045 772 1 277 842 2 234 075 7 372 000
NL   25 772 466 3 367 208 11 878 089 14 764 135 55 781 898
PL   501 922 071 423 762 728 464 420 362 996 1 753 101
        777 136 711
PT   105 970 964 81 218 413 82 631 901 218 386 488 207 992
          715  
RO   117 074 704 113 205 528 134 899 529 743 894 923 044
        503 309  
SE   82 331 109 36 841 843 25 829 260 131 257 276 259 926
          713  
SI 2 280 860 40 363 416 17 279 226 38 024 200 13 864 277 111 811 978
SK   145 712 107 62 562 117 82 828 784 54 794 821 345 897 828
UK   140 080 274 183 770 831 154 052 123 826 601 730 275
        762 408  
Общо 72 436 718 3 969 728 2 270 043 2 184 260 3 297 531 11 794 000
    448 718 043 322 249
             


Общата сума, изплатена през 2011 г. - 11,79 млрд. EUR, се отнася само до възстановявания. Авансови плащания през 2011 г. не са осъществявани.

В таблица 10 на следващата страница за всяка държава членка се сравняват плащанията по ЕЗФРСР, извършени през 2011 г., с плащанията, извършени през 2010 г. Общият размер на плащанията се е увеличил с 6 % (11,79 млрд. EUR спрямо 11,12 млрд. EUR).


Таблица 10


Плащания, извършени към държавите членки - сравнение 2011     (в EUR)  
г. спрямо 2010 г.        
ДЧ 2010 2011 Разлика 2011 г.
      спрямо 2010 г.
  Междинни Предварително Общо Междинни Предварително Общо (в EUR) (в %)
  плащания финансиране   плащания финансиране      
AT 581 822 242 7 987 420 589 809 662 560 505 171 - 560 505 171 -29 304 -5,0%
              491  
BE 65 783 043 4 821 180 70 604 223 74 909 464 - 74 909 464 4 305 241 6,1%
BG 275 520 008 2 320 500 277 840 508 123 262 579 - 123 262 579 -154 577 -55,6%
              929  
CY 16 165 873 142 800 16 308 673 17 962 016 - 17 962 016 1 653 343 10,1%
CZ 438 345 322 2 940 000 441 285 322 448 149 474 - 448 149 474 6 864 152 1,6%
DE 1 062 399 173 67 702 460 1 130 101 633 1 152 971 166 - 1 152 971 166 22 869 533 2,0%
DK 51 099 659 9 328 060 60 427 719 49 994 154 - 49 994 154 -10 433 -17,3%
              565  
EE 92 516 971 635 460 93 152 431 106 899 928 - 106 899 928 13 747 497 14,8%
ES 807 508 885 58 741 200 866 250 085 981 011 118 - 981 011 118 114 761 13,2%
              033  
FI 287 003 048 5 256 020 292 259 068 282 478 090 - 282 478 090 -9 780 978 -3,3%
FR 790 758 986 79 977 240 870 736 226 740 672 381 - 740 672 381 -130 063 -14,9%
              845  
GR 404 639 436 13 924 680 418 564 116 414 332 054 - 414 332 054 -4 232 062 -1,0%
HU 451 494 772 3 797 360 455 292 132 432 685 163 - 432 685 163 -22 606 -5,0%
              969  
IE 370 374 432 10 823 820 381 198 252 348 090 588 - 348 090 588 -33 107 -8,7%
              664  
IT 615 587 478 48 564 040 664 151 518 1 103 141 274 - 1 103 141 274 438 989 66,1%
              756  
LT 240 086 941 1 570 380 241 657 321 248 716 280 - 248 716 280 7 058 959 2,9%
LU 15 604 016 344 400 15 948 416 13 287 289 - 13 287 289 -2 661 127 -16,7%
LV 156 840 158 928 200 157 768 358 159 845 406 - 159 845 406 2 077 048 1,3%
MT 17 108 384 71 400 17 179 784 7 372 000 - 7 372 000 -9 807 784 -57,1%
NL 65 410 394 7 467 320 72 877 714 55 781 898 - 55 781 898 -17 095 -23,5%
              816  
PL 1 428 215 650 11 822 300 1 440 037 950 1 753 101 711 - 1 753 101 711 313 063 21,7%
              761  
PT 447 149 827 9 078 860 456 228 687 488 207 992 - 488 207 992 31 979 305 7,0%
RO 753 363 627 7 118 580 760 482 207 894 923 044 - 894 923 044 134 440 17,7%
              837  
SE 285 271 358 8 918 980 294 190 338 276 259 926 - 276 259 926 -17 930 -6,1%
              412  
SI 111 415 753 1 100 820 112 516 573 111 811 978 - 111 811 978 -704 595 -0,6%
SK 375 746 953 1 924 300 377 671 253 345 897 828 - 345 897 828 -31 773 -8,4%
              425  
UK 507 798 938 33 841 220 541 640 158 601 730 275 - 601 730 275 60 090 117 11,1%
Общо 10 715 031 327 401 149 000 11 116 180 11 794 000 - 11 794 000 677 819 6,1%
      327 249   249 922  
                 


3.3.2. Техническа помощ

Бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2011 г. възлязоха на 8,3 млн. EUR. В таблицата по-долу са представени плащанията за техническа помощ в общ размер от 3,9 млн. EUR. Най-значителната част се отнася до Европейската мрежа за развитие на селските райони.


Таблица 11


Техническа помощ - изпълнение на бюджетните
кредити за поети задължения
Бюджетна позиция: 05.040502 (в EUR)
Описание Изплатена сума
Звено за контакт в Европейската 3 449 516
мрежа за развитие на селските  
райони (ЕМРСР)  
Тематични работни групи ЕМРСР 166 690
Информационни технологии 159 739
Експертен комитет за оценка на 37 009
програми за развитие на селските  
райони  
Публикации 100 809
Общо 3 913 763
   


3.4. Анализ на декларираните разходи по оси и по мерки

В таблица 12 са показани подадените от държавите членки искания за плащания, разбити по оси и по мерки, за развитието на селските райони през 2011 г. (от четвърто тримесечие на 2010 г. до трето тримесечие на 2011 г.), декларираните кумулативни разходи от 2007 г. до 2011 г. (от четвърто тримесечие на 2006 г. до трето тримесечие на 2011 г.), както и финансовите планове за програмите по ЕЗФРСР (2007-2013 г.; ЕС27).

През 2011 г. разходите продължаваха да бъдат съсредоточени по ос 2 (47,9 %), следвана от ос 1 с 31,7 %, ос 3 с 14,6 % и ос 4 с 4,3 %. Това разпределение на разходите все още значително се отклонява от разпределението според финансовите планове за програмния период 2007-2013 г. (съответно 33,6 %, 44,4 %, 13,3 % и 6 % за оси от 1 до 4).

Мерките по ос 2 включват главно годишни плащания (напр. агро-екологични мерки), докато оси 1, 3 и, в по-малка степен, ос 4, са свързани предимно с многогодишни мерки, които изискват по-продължителна процедура за тяхното одобрение и прилагане (напр. инвестиционни проекти).

В сравнение със средноаритметичната стойност за първите 4 години (2007-2010 г.) разходите през 2011 г. са по-балансирани между осите и делът на всяка ос показва тенденция към сближаване с дела във финансовите планове. Например ос 2 намалява от 50,9% през 2010 г. на 47,9 % през 2011 г., докато оси 3 и 4 се увеличават от 9,1 % и 2,5 % през 2010 г. съответно до 14,6 % и 4,3 % през 2011 г.


Таблица 12


Декларирани разходи за ЕЗФРСР за 2011 г. (от 4-то тримесечие на 2010 г. до 3-то тримесечие на
2011 г.) и общите кумулативни разходи (от 4-то тримесечие на 2006 г. до 3-то тримесечие на 2011
г.)
в сравнение с финансовите планове*
  Декларирани Декларирани Финансови
  разходи за 2011 кумулативни планове за
  г. (от 4-то разходи (от 4-то 2007-2013 г.
  тримесечие на тримесечие на  
  2010 г. до 3-то 2006 г. до 3-то  
  тримесечие на тримесечие на  
  2011 г.) 2011 г.)  
ЕЗФРСР, ос/мярка (в млн. (%) (в млн. (%) (в млн. (%)
  EUR)   EUR)   EUR)  
111 - Професионално обучение и 105,3 0,9% 261,8 0,7% 1 023,3 1,1%
информационни дейности            
112 - Установяване на млади земеделски 474,3 3,9% 1 312,4 3,3% 2 809,5 2,9%
производители            
113 - Ранно пенсиониране 331,6 2,7% 1 371,7 3,5% 2 600,7 2,7%
114 - Използване на консултантски 18,6 0,2% 38,3 0,1% 355,5 0,4%
услуги            
115 - Създаване на служби за 6,6 0,1% 10,6 0,0% 94,5 0,1%
управление, подпомагане и....................................................................................
           
121 - Модернизация на земеделските 1 502,4 12,3% 5 040,4 12,7% 11 117,4 11,6%
стопанства            
122 - Подобряване на икономическата 41,2 0,3% 121,3 0,3% 596,7 0,6%
стойност на горите            
123 - Повишаване стойността на 634,0 5,2% 1 649,9 4,2% 5 634,5 5,9%
селскостопанските и горските..............................................................................
           
124 - Сътрудничество за разработване 21,7 0,2% 39,6 0,1% 333,5 0,3%
на нови продукти            
125 - Инфраструктура, свързана с 435,4 3,6% 1 189,3 3,0% 4 999,6 5,2%
развитието......................................................................................................
           
126 - Възстановяване на потенциала на 79,1 0,6% 184,0 0,5% 477,6 0,5%
селскостопанското производство            
131 - Спазване на стандартите, основани 5,0 0,0% 49,9 0,1% 81,0 0,1%
на законодателството на Общността...........................................................................
           
132 - Участие на земеделските 15,4 0,1% 31,9 0,1% 237,4 0,2%
производители в системи за качество на            
храните            
133 - Информационни и промоционални 13,9 0,1% 26,9 0,1% 192,7 0,2%
дейности            
141 - Полупазарни стопанства 81,1 0,7% 472,0 1,2% 966,1 1,0%
142 - Групи от производители 25,1 0,2% 81,3 0,2% 323,5 0,3%
143 - Директни плащания (България и 0,6 0,0% 2,3 0,0% 131,8 0,1%
Румъния)            
144 - Стопанства в процес на 68,4 0,6% 68,4 0,2% 186,7 0,2%
преструктуриране            
Ос 1 3 859,5 31,7% 11 952,1 30,2% 32 162,1 33,4%
211 - Плащания за неблагоприятни 997,0 8,2% 4 160,9 10,5% 6 247,3 6,5%
природни условия на земеделски            
производители в................................................................................................
           
212 - Плащания на земеделски 1 056,2 8,7% 4 325,5 10,9% 7 242,9 7,5%
производители в области с            
неблагоприятни природни условия..............................................................................
           
213 - Плащания в рамките на "Натура 29,8 0,2% 85,5 0,2% 456,7 0,5%
2000" и плащания, свързани с..            
214 - Плащания за агроекологични мерки 3 077,0 25,3% 12 030,1 30,4% 22 537,0 23,4%
215 - Плащания за осигуряване на 64,8 0,5% 207,9 0,5% 547,4 0,6%
хуманно отношение към животните            
216 - Инвестиции в непроизводствени 69,3 0,6% 124,0 0,3% 576,1 0,6%
дейности            
221 - Първо залесяване на 192,5 1,6% 829,1 2,1% 2 194,8 2,3%
селскостопански площи            
222 - Първоначално установяване на 0,0 0,0% 0,0 0,0% 18,7 0,0%
агролесовъдни системи .......................................................................................
           
223 - Първо залесяване на 28,3 0,2% 65,5 0,2% 330,6 0,3%
неселскостопански площи            
224 - Плащания по програма "Натура 4,9 0,0% 11,9 0,0% 98,4 0,1%
2000"            
225 - Плащания за екологични дейности 7,3 0,1% 20,3 0,1% 227,0 0,2%
в горското стопанство            
226 - Възстановяване на потенциала на 235,5 1,9% 559,1 1,4% 1 660,2 1,7%
горското стопанство и .......................................................................................
           
227 - Инвестиции в непроизводствени 72,0 0,6% 185,5 0,5% 758,4 0,8%
дейности            
Ос 2 5 834,5 47,9% 22 605,4 57,0% 42 895,5 44,6%
311 - Разнообразяване с 173,8 1,4% 339,0 0,9% 1 388,5 1,4%
неселскостопански дейности            
312 - Създаване и развитие на бизнес 223,9 1,8% 373,7 0,9% 2 070,1 2,2%
313 - Насърчаване на туристическите 97,7 0,8% 225,3 0,6% 1 222,4 1,3%
дейности            
321 - Основни услуги за икономиката и 451,1 3,7% 771,5 1,9% 3 210,4 3,3%
населението в селските райони            
322 - Обновяване и развитие на селата 661,6 5,4% 1 148,8 2,9% 3 252,1 3,4%
323 - Съхраняване и възобновяване на 144,9 1,2% 339,7 0,9% 1 375,4 1,4%
селското наследство            
331 - Обучение и информация 13,0 0,1% 29,9 0,1% 131,7 0,1%
341 - Придобиване на умения, 16,4 0,1% 51,7 0,1% 147,5 0,2%
мероприятия за насърчаване и прилагане            
на...            
Ос 3 1 782,4 14,6% 3 279,6 8,3% 12 798,1 13,3%
411 - Прилагане на стратегии за местно 27,0 0,2% 53,4 0,1% 500,8 0,5%
развитие......................................................................................................
           
412 - Прилагане на стратегии за местно 3,5 0,0% 5,8 0,0% 162,3 0,2%
развитие......................................................................................................
           
413 - Прилагане на стратегии за местно 340,3 2,8% 552,8 1,4% 3 927,1 4,1%
развитие......................................................................................................
           
421 - Изпълнение на проекти за 9,1 0,1% 12,4 0,0% 278,0 0,3%
сътрудничество            
431 - Ръководство на местната група за 143,9 1,2% 265,4 0,7% 970,2 1,0%
действие, придобиване.......................................................................................
           
Ос 4 523,8 4,3% 889,8 2,2% 5 838,3 6,1%
511 - Техническа помощ 175,1 1,4% 463,0 1,2% 1 904,1 2,0%
611 - Директни плащания (България и -0,3 0,0% 437,8 1,1% 645,6 0,7%
Румъния)            
Всичко 12 100,0% 39 627,8 100,0% 96 243,8 100,0%
  175,0          
             


* сумата от 419 228,61 EUR, предвидена за Португалия, бе на практика отменена в края на 2011 г.

3.5. Изпълнение на програмите по ЕЗФРСР

Графика 2 на следващата страница показва равнището на финансовото изпълнение на програмите за развитие на селските райони (от началото до 2011 г., включително четвъртото тримесечие на 2011 г.) спрямо бюджетните кредити за периода 2007-2011 г. Средното равнище на финансовото изпълнение за всички програми по ЕЗФРСР е 74,7 %.

На графика 2 се вижда, че повечето държави членки са усвоили над 65 % от бюджетните кредити за 2007-2011 г.



Untitled Page