Proposal for a COUNCIL DECISION on conclusion of the Protocol between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two Parties currently in force/* COM/2012/0546 final - 2012/0258 (NLE) */

Актът е внесен на дата 24.09.2012


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ


1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Въз основа на разрешението, дадено ? от Съвета, Европейската комисия проведе преговори с Ислямска република Мавритания с оглед подновяване на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания. След приключването на преговорите на 26 юли 2012 г. беше парафиран нов протокол. Новият протокол обхваща период от 2 години, считано от датата на подписването му.

Основната цел на протокола към Споразумението е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Ислямска република Мавритания, в границите на наличния остатък. Комисията се основава, наред с другото, на становището на научния комитет, създаден в рамките на Споразумението.

Общата цел е да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания за развитието на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в мавританската риболовна зона, в интерес и на двете страни.

По-специално, протоколът предвижда годишни възможности за риболов в следните категории и количества:

5 000 тона за риболовните кораби за ракообразни, с изключение на лангуста и рак;

4 000 тона за траулери (нехладилни) и кораби с дънна парагада за улов на черна мерлуза;

2 500 тона за риболовни кораби, специализирани за улов на дънни видове, различни от черна мерлуза, посредством риболовни съоръжения, различни от трал;

200 тона раци;

22 кораба за улов на риба тон със сейнер;

22 кораба за улов на риба тон с въдици и такива с повърхностна парагада

300 000 тона за хладилни траулери за пелагичен риболов;

15 000 тона за корабите за пелагичен риболов без замразяване (приспадат се от предвиденото за хладилните траулери за пелагичен риболов).

Въз основа на това Комисията предлага Съветът, с одобрението на Парламента, да приеме с решение този нов протокол.


2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Със заинтересованите страни бяха проведени консултации преди преговорите, в рамките на регионалния консултативен съвет за флота за далечно плаване извън общностните води1, обединяващ сектора на рибарството и НПО, действащи в областта на околната среда и на развитието. Бяха проведени консултации и с експертите на държавите членки в рамките на технически срещи. Тези консултации потвърдиха ползата от това да се запази протоколът с Мавритания в областта на рибарството.


3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Настоящата процедура се открива едновременно с процедурите, свързани с решението на Съвета за одобряване на временното прилагане на протокола, както и с регламента на Съвета относно разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки на Европейския съюз.

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Общото финансово участие по протокола от 70 000 000 EUR за целия период, предвиден в протокола, се основава на: а) финансово участие за достъпа до рибните ресурси в размер на 67 000 000 EUR и б) подпомагане за развитието на секторната политика по рибарство на Ислямска република Мавритания, възлизащо на 3 000 000 EUR. Това подпомагане отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството.


5. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ


2012/0258 (NLE)

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,


като взе предвид предложението на Европейската комисия,


след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,


като взе предвид съгласието на Европейския парламент2,


като имат предвид, че:


(1) На 30 ноември 2006 г. Съветът прие Регламент (EО) № 1801/2006 относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания 3.


(2) Съюзът договори с Ислямска република Мавритания нов протокол, с който на корабите на Съюза се предоставят възможности за риболов във водите, над които Мавритания упражнява юрисдикция в областта на рибарството.


(3) С Решение № .../2012/ЕС4 Съветът разреши подписването и временното прилагане на този протокол, без да се засяга неговото сключване на по-късна дата.


(4) Протоколът следва да бъде сключен,ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания, се сключва от името на Съюза.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.


Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), оправомощено(ени) да извърши(ат) от името на Съюза нотифицирането, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан от протокола.


Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Съвета:

Председателят


ПРОТОКОЛ

за определяне на риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания за период от две години


Член 1

Срок на прилагане и възможности за риболов

1. Считано от датата на временното прилагане на протокола и за период от две години, възможностите за риболов, предоставени в съответствие с членове 5 и 6 от Споразумението, са определени в таблицата, приложена към настоящия протокол.

2. Достъпът до рибните ресурси в мавританските риболовни зони се предоставя на чуждестранни флоти, дотолкова, доколкото е наличен остатък, така както е дефиниран в член 62 от Конвенцията на Обединените нации за морското право5 и след като се отчете експлоатационния капацитет на мавританските национални флоти.

3. Съгласно мавританското законодателство, целите, които трябва да бъдат постигнати в областта на развитието и устойчивото управление, както и допустимият обем на улова за всяко рибно стопанство, се определят от мавританските държавни органи в съответствие със становищата на органа за океанографски изследвания на Мавритания и компетентните регионални организации по рибарство.

4. Настоящият протокол гарантира приоритетен достъп на флотите на Европейския съюз при наличие на остатък в мавританските риболовни зони. Възможностите за риболов, предоставени на флоти на Европейския съюз, така както са определени в приложение I към протокола, са от наличния остатък, с предимство пред възможностите за риболов, предоставени на други чуждестранни флоти, на които е разрешено да извършват риболов в мавританските риболовни зони.

5. Съвкупността от техническите мерки за опазване, управление и експлоатация на ресурса, както и финансовите условия, такси и други права, обуславящи предоставянето на разрешенията за риболов, определени за всяко рибно стопанство в приложение I към настоящия протокол, се прилагат към всеки чуждестранен флот за промишлен риболов с дейност в мавританските риболовни зони при технически условия, сходни на тези за флотите на Европейския съюз.

6. Съгласно член 6 от Споразумението корабите, плаващи под флаг на държава членка на Европейския съюз, могат да извършват риболовни дейности в мавританските риболовни зони, само ако притежават разрешително за риболов, издадено в рамките на настоящия протокол и съобразно условията, описани в приложение I към настоящия протокол.


Член 2

Финансово участие - начини на плащане

1. Годишното финансово участие, свързано с достъпа на кораби на Европейския съюз до мавританските риболовни зони, предвидено в член 7 от Споразумението е определено на шестдесет и седем (67) милиона евро.

2. В допълнение, е предвидено годишно финансово подпомагане в размер на три (3) милиона евро за изпълнението на националната политика за отговорен и устойчив риболов.

3. Параграф 1 се прилага, при условията на членове 4, 7 и 10 от настоящия протокол.

4. Съюзът изплаща финансовото участие по параграф 1, във връзка с достъпа на кораби на Европейския съюз до мавританските риболовни зони, най-късно (3) месеца след временното прилагане за първата година, а за следващите години - най-късно на всяка годишнина от влизането в сила на протокола.


Член 3

Научно сътрудничество

1. Двете страни се задължават да насърчават отговорния риболов в мавританските риболовни зони въз основа на принципите за устойчива експлоатация на рибните ресурси и на морските екосистеми.

2. За срока на настоящия протокол двете страни си сътрудничат, за да следят развитието на състоянието на ресурсите и на рибните стопанства в мавританските риболовни зони. За тази цел, най-малко веднъж годишно се провежда заседание на Независимия съвместен научен комитет при разменено домакинство - в Мавритания и в Европа. В допълнение на член 4, параграф 1 от Споразумението и доколкото е необходимо в Независимия съвместен научен комитет могат да участват и научни работници от трети страни, както и наблюдатели, представляващи заинтересовани страни или регионални органи за управление на рибарството, например COPACE.

3. Пълномощията на Независимия съвместен научен комитет включват, по-специално следните дейности:

а) изготвяне на годишен научен доклад относно рибните стопанства, предмет на настоящия протокол;

б) набелязване и представяне на съвместния комитет на програми или дейности, разглеждащи специфични научни въпроси за подобряване на разбирането на динамиката на рибните стопанства, състоянието на ресурсите и развитието на морските екосистеми;

в) анализиране на научните въпроси, които възникват в хода на изпълнението на настоящия протокол и ако е необходимо, формулиране на научно становище съгласно процедура, одобрена с консенсус на заседание на комитета;

г) събиране и анализиране на данни, свързани с риболовните усилия и улова на всеки от сегментите на националните риболовни флоти, от Европейския съюз и извън него, експлоатиращи ресурсите в мавританските риболовни зони и като част от рибните стопанства, предмет на настоящия протокол;

д) програмиране на изпълнението на ежегодните кампании за оценка, подпомагащи процеса на оценяване на запасите и позволяващи да се определят възможностите за риболов и вариантите за експлоатация, които гарантират опазването на ресурсите и тяхната екосистема;

е) изготвяне по собствена инициатива или по искане на съвместния комитет или на една от страните, на всякакви научни становища, свързани с целите, стратегиите и мерките за управление, счетени за необходими за устойчивата експлоатация на запасите и на рибните стопанства, обект на настоящия протокол;

ж) предлагане, когато е целесъобразно, в рамките на съвместния комитет, на програма за преразглеждане на възможностите за риболов, съгласно член 1 от настоящия протокол.


Член 4

Преразглеждане на възможностите за риболов

1. Страните могат да приемат на заседание на съвместния комитет мерки по член 1 от настоящия протокол, които налагат преразглеждане на възможностите за риболов. В такъв случай финансовото участие се коригира пропорционално и prorata temporis.

2. По отношение на категориите, непредвидени в действащия протокол, в съответствие с член 6, втора алинея от Споразумението, двете страни могат да включат нови възможности за риболов на основата на най-добрите научни становища, потвърдени от Независимия съвместен научен комитет и приети от съвместния комитет.

3. Първият съвместен комитет се провежда най-късно три (3) месеца след влизането в сила на настоящия протокол.


Член 5

Прекратяване поради слабо използване на възможностите за риболов

При констатиране на слабо използване на възможностите за риболов Европейският съюз уведомява писмено мавританската страна за намерението си да прекрати действието на протокола. Прекратяването влиза в сила четири (4) месеца след уведомяването.


Член 6

Финансово подпомагане за насърчаване на отговорен и устойчив риболов

1. Финансовото подпомагане, посочено в член 2, параграф 2, е в размер на три (3) милиона евро годишно и цели да допринесе за развитието на устойчив и отговорен риболов в мавританските риболовни зони в съответствие със стратегическите цели за опазване на рибните ресурси и за по-добрата интеграция на сектора в националната икономика.

2. Това подпомагане е публична помощ за развитие, отделно от финансовата страна, свързана с достъпа на кораби на Европейския съюз до мавританските риболовни зони, което допринася за изпълнението на национални секторни стратегии в областта на устойчивото развитие на сектора на риболова от една страна, и опазването на защитените крайбрежни морски зони от друга, както и за действащата стратегическа рамка за борба с бедността.

3. Финансовото подпомагане по настоящия протокол влиза в действие веднага щом остатъкът по секторното подпомагане за 2008?2012 г. (чийто размер ще се определи в рамките на двустранен преглед) бъде прехвърлен от Министерството на финансите по сметката за специални бюджетни кредити, и в съответствие с плана за използване, изпратен предварително от Мавритания.

4. Финансовата подкрепа е на базата на подход, ориентиран към резултатите. Плащането се извършва на траншове по схема, определена от съвместния комитет.

5. Мавритания се задължава всяко полугодие да публикува поканите за участие в тръжни процедури и договорите за проектите, финансирани с настоящото подпомагане, и гарантира прозрачността на предприетите действия съгласно условията, описани подробно в приложение II.


Член 7

Временно преустановяване на прилагането на протокола

1. Всеки спор между страните, свързан с тълкуването на разпоредбите на този протокол и неговите приложения и неговото прилагане, е предмет на консултации между страните в съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението и ако е необходимо, се свиква извънредно негово заседание.

2. Прилагането на протокола може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните, когато спорът, противопоставящ двете страни, с счете за сериозен и когато водените в съвместния комитет, съгласно параграф 1 по-горе, консултации не са позволили прекратяването на спора по взаимно съгласие.

3. Временното преустановяване на прилагането на протокола подлежи на писмено уведомяване от заинтересованата страна за нейните намерения най-малко четири (4) месеца преди датата на влизането в сила на временното преустановяване.

4. Освен това, прилагането на настоящия протокол може да бъде временно преустановено в случай на неплащане. В този случай Министерството уведомява писмено Европейската комисия за липсата на плащане. Европейската комисия извършва съответните проверки и ако е необходимо ? плащането в максимален срок от 30 работни дни, считано от датата на получаване на уведомлението.

При липса на плащане или на основателни причини за това в предвидения по-горе срок, компетентните органи на Мавритания са в правото си временно да преустановят прилагането на настоящия протокол. Те уведомяват незабавно Европейската комисия.

Прилагането на настоящия протокол се възобновява веднага след като бъде платена дължимата сума.

5. Двете страни се съгласяват, че в случай на нарушаване на правата на човека, протоколът може да бъде временно преустановен въз основа на член 9 от Споразумението от Котону.


Член 8

Приложими разпоредби от националното право

Без да се нарушават разпоредбите на протокола и на приложение I към него, дейностите на пристанищните служби и снабдяването на корабите, с дейност по настоящия протокол и приложение I, се уреждат от действащите в Мавритания законови и подзаконови актове.


Член 9

Срок на действие

Настоящият протокол и приложенията към него се прилагат за срок от две години, считано от датата на временното прилагане, която е датата на подписването, освен ако има прекратяване


Член 10

Прекратяване

1. В случай на прекратяване на протокола, заинтересованата страна уведомява писмено другата страна за своето намерение да прекрати протокола най-малко четири (4) месеца преди датата на влизане в сила на това прекратяване.

2. Изпращането на уведомлението, посочено в предходния параграф, открива процедура по консултации между двете страни.


Член 11

Влизане в сила

Настоящият протокол с приложенията към него влизат в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно, че необходимите за това процедури са изпълнени.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Условия за риболовните дейности на съдове на ЕС в мавританските риболовни зони

ГЛАВА I - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

6. Определяне на компетентен орган

За целите на настоящото приложение, и ако не е посочено друго, всяка препратка към Европейския съюз (ЕС) и към Мавритания в смисъла на "компетентен орган" се отнася до:

- За Европейския съюз: Европейската комисия, посредством делегацията на Европейския съюз в Нуакшот (фокусна точка);

- За Мавритания: Министерството по рибарство, посредством дирекцията по програмиране и сътрудничество (фокусна точка), наричано по-нататък "Министерството".

7. Изключителна икономическа зона (ИИЗ) на Мавритания

Мавритания съобщава на Европейския съюз, преди влизането в сила на протокола, географските координати на своята ИИЗ, както и изходната си линия, която е тази при най-големия отлив.

8. Идентификация на корабите

8.1. Идентификационната маркировка на всеки кораб на Европейския съюз трябва да отговаря на съответното законодателство на Европейския съюз. Това законодателство трябва да бъде предоставено на Министерството преди влизането в сила на протокола.

8.2. Всяка промяна в това законодателство трябва да бъде съобщена на Министерството най-малко един месец преди нейното влизане в сила.

8.3. Всеки кораб, прикриващ своята маркировка, име и регистрационен номер, подлежи на санкции, предвидени в действащото мавританско законодателство.

9. Банкови сметки

Мавритания съобщава на Европейския съюз, преди влизането в сила на протокола, данните на банковата(ите) сметка(и) (код BIC и IBAN), по която(ито) трябва да се превеждат сумите, дължими от корабите на Европейския съюз по силата на протокола. Разходите по банковите преводи са за сметка на корабособствениците.

10. Начини на плащане

10.1. Плащанията се извършват в евро, както следва:

- за таксите: с банков превод по една от сметките в чужбина на Централната банка на Мавритания, в полза на Министерството на финансите на Мавритания.

- за разходите, свързани с парафискалната такса: с банков превод по една от сметките в чужбина на Централната банка на Мавритания, в полза на надзорния орган по рибарство.

- за глобите: с банков превод по една от сметките в чужбина на Централната банка на Мавритания, в полза на Министерството на финансите на Мавритания.

10.2. Сумите, посочени в точка 1 по-горе, се считат за ефективно постъпили при потвърждение от Министерството на финансите или Министерството въз основа на уведомяване от страна на Централната банка на Мавритания.

ГЛАВА II - Лицензии

Настоящата глава се прилага без да се засягат специфичните разпоредби, определени в глава XI по отношение на корабите, извършващи целеви риболов на далекомигриращи видове.

За целите на настоящото приложение лицензията, издадена от Мавритания на кораби на Европейския съюз е еквивалентна на разрешението за риболов, предвидено в действащото законодателство на Европейския съюз.

1. Необходими документи за заявление за лицензия

При първото подаване на заявление за лицензия от всеки кораб, Европейският съюз подава в Министерството попълнен формуляр за заявление за лицензия за всеки кораб кандидат за лицензия, съгласно образеца, определен в допълнение 1 на настоящото приложение.

1.1 При първото подаване на заявление корабособственикът прилага към заявлението за лицензия:

- заверено от държавата на флага копие от международния сертификат за бруто тонаж, посочващ тонажа на кораба, изразен в GT, както е сертифициран от признати международни органи;

- заверена от компетентните органи на държавата на флага скорошна цветна снимка на кораба в страничен изглед, в настоящото му състояние. Минималните размери на снимката са 15 cm x 10 cm;

- необходимите документи за вписване в Националния корабен регистър на Мавритания. Това вписване е без регистрационна такса. Предвидената инспекция в рамките на вписването в Националния корабен регистър е изцяло административна.

1.2 Всяко изменение в тонажа на кораба води до задължение за корабособственика на съответния кораб да предостави копие от нов международен сертификат за тонаж, изразен в GT, заверено от държавата на флага, както и по-специално да предаде документите, удостоверяващи това изменение, копие от заявлението на корабособственика до неговите компетентни власти, съгласието на тези власти и подробното описание на извършените промени.

Също така е задължително да се предостави нова снимка, заверена от компетентните власти на държавата на флага, в случай на промяна в конструкцията или външния вид на плавателния съд.

1.3 Заявленията за лицензия за риболов се приемат само за корабите, чиито необходими документи са предоставени в съответствие с горните точки 1.1 и 1.2.

2. Допускане до риболов

2.1 Всеки кораб, който иска да упражнява риболовна дейност в рамките на настоящия протокол трябва да е вписан в регистъра на риболовните кораби на Европейския съюз и да отговаря на условията за упражняване на риболов в мавританските риболовни зони.

2.2 За да отговаря даден кораб на изискванията, корабособственикът, капитанът и самият кораб не трябва да имат наложена забрана за упражняване на риболовни дейности в Мавритания. Те трябва да бъдат изправни по отношение на мавританската администрация, т.е. трябва да са изпълнили всичките си предишни задължения, произтичащи от риболовната им дейност в Мавритания.

3. Заявления за лицензии

3.1 За всички лицензии Комисията подава на всеки три месеца в Министерството списъците на корабите по риболовни категории желаещи да упражняват своята дейност в границите, определени в техническите фишове към протокола, един (1) месец преди началото на периода на валидност на заявените лицензии. Тези списъци трябва да бъдат придружени от доказателства за извършено плащане. Неполучените в срок заявления за лицензии може да не бъдат обработени.

3.2 Тези списъци включват по риболовни категории:

- броя кораби;

- основните технически характеристики на всеки кораб, както са вписани във фиша на риболовните кораби на Европейския съюз.

- риболовните съоръжения;

- сумите по дължимите плащания, по рубрики;

- броя на мавританските моряци.


4. Издаване на лицензии

4.1 Министерството издава лицензиите на корабите след представяне от агента на корабособственика на доказателства за извършени плащания за всеки кораб поотделно (квитанции, издадени от Министерство на финансите), както са определени в глава І, най-малко десет (10) дни преди началото на валидност на лицензиите. Лицензиите са на разположение в службите на Министерството в Нуадибу или в Нуакшот.

4.2 В лицензиите са посочени продължителността на валидност, техническите характеристики на плавателния съд, броят мавритански моряци и сведенията за извършените плащания на таксите, както и условията относно осъществяването на риболовните дейности така, както са предвидени в съответните технически фишове.

4.3 Корабите, които получават лицензия, се вписват в списъка на корабите с разрешение за риболов, който едновременно се предава на надзорния орган и на Европейския съюз.

4.4 За заявленията, за които не са издадени лицензии от Министерството, се уведомява Европейския съюз. Когато е целесъобразно, Министерството предоставя кредитно известие по съответните евентуални плащания след приспадане на евентуалното салдо по останалите дължими глоби.

5. Валидност и използване на лицензиите

5.1 Лицензията е валидна единствено за периода, за който е извършено плащане на такса при определените в техническия фиш условия.

Лицензиите се издават за периоди от 2 месеца за улова на скариди и за 3, 6 или 12 месеца за другите категории. Те могат да бъдат подновявани.

Срокът на валидност на лицензиите, започва да тече на първия ден от периода, посочен в заявлението.

Срокът на валидност на лицензиите се определя въз основа на периоди от календарни години, като първият период започва на датата на влизане в сила на настоящия протокол, и свършва на 31 декември същата година. Последният период свършва в края на срока на прилагане на протокола. Нито една лицензия не може да започне през един годишен период и да завърши в следващ годишен период.

5.2 Всяка лицензия се издава на името на определен кораб. Тя не може да се прехвърля. Въпреки това, в случай на загуба или продължителен престой на кораб поради сериозна техническа повреда, лицензията на първоначалния кораб, се заменя от лицензия, издадена за друг кораб от същата категория, при условие че тонажът, разрешен за тази категория не е надвишен.

5.3 Необходимото допълнително коригиране на сумите за плащане в случай на замяна на лицензия се извършва преди издаване на заменящата лицензия.


6. Технически инспекции

6.1 Един път годишно, както и при промяна на тонажа или при смяна на риболовната категория, налагаща използването на риболовни съоръжения, различни от съществуващите, всеки кораб на Европейския съюз трябва да се яви в пристанището на Нуадибу или на Нуакшот за извършване на необходимите инспекции, предвидени в действащото законодателство. Тези инспекции се извършват задължително в течение на 48 часа след пристигането на кораба в пристанището.

Процедурите за техническите инспекции на корабите за улов на риба тон и кораби с повърхностна парагада, са определени в глава XI от настоящото приложение.

6.2 При приключване на техническата инспекция, на капитана на кораба се издава удостоверение с валидност, равна на тази на валидността на лиценза, и което се удължава автоматично и безплатно за корабите, подновяващи своята лицензия в хода на годината. Това удостоверение трябва да се съхранява през цялото време на борда на кораба. В него също така се посочва капацитетът за трансбордиране за корабите за пелагичен риболов.

6.3 С техническата инспекция се осъществява контрол на съответствието на техническите характеристики и на съоръженията на борда, и се извършва проверка за спазването на разпоредбите по отношение на мавританските членове на екипажа.

6.4 Разходите по техническите прегледи са за сметка на корабособственика и се определят по таблица, определена от мавританското законодателство и изпратена на Европейския съюз, посредством делегацията на ЕС. Те не могат да бъдат по-високи от обичайно заплащаните суми от други кораби за същите услуги.

6.5 Неспазването на една от предвидените разпоредби в точки 1 и 2 води до автоматично временно прекратяване на лицензията за риболов до изпълняването на задълженията от страна на корабособственика.

ГЛАВА III - Такси

1. Такси

Таксите се изчисляват за всеки кораб въз основа на годишни стойности, определени в техническите фишове на протокола. Сумите по таксите включват всички такси или налози, с изключение на парафискалната такса, пристанищните такси или таксата за извършена услуга.

2. Парафискална такса

Стойностите на парафискалната такса за корабите, извършващи промишлен риболов, са платими във валута, в съответствие с указа, въвеждащ парафискалната такса, и са както следва:


Риболовна категория ракообразни, главоноги и дънни:

Тонаж (GT) Сума на тримесечие (MRO)

<99 50 000

100-200 100 000

200-400 200 000

400-600 400 000

> 600 600 000

Риболовна категория (далекомигриращи и пелагични):

Тонаж Месечна сума (MRO)

<2000 50 000

2000-3 000 150 000

3000-5 000 500 000

5 000-7 000 750 000

7 000-9 000 1 000 000

>9000 1 300 000

С изключение на категории 5 и 6, парафискалната такса се дължи на цяло тримесечие или за няколко тримесечия, независимо дали в този период попада период на биологично възстановяване.

Обменният курс (MRO/EUR), който трябва да се използва в плащането на парафискалната такса за календарната година е средният обменен курс за предходната година, изчислен от Централната банка на Мавритания и предоставен от Министерството най-късно на 1 декември на годината, предхождаща прилагането му.

Едно тримесечие отговаря на период от три месеца с начало 1 октомври, 1 януари, 1 април и 1 юли, с изключение на първия и последния период на протокола.

3. Такси в натура

Корабособствениците от Европейския съюз на кораби за пелагичен риболов, които извършват риболов в рамките на настоящия протокол, допринасят за политиката за безплатно предоставяне на риба на нуждаещи се, в размер на 2 % от своя трансбордиран пелагичен улов. Тази разпоредба изрично изключва всякаква друга форма на наложен принос.

4. Изчисляване на таксите за корабите за улов на риба тон и за корабите с повърхностна парагада

За всеки кораб за улов на риба тон и кораб за риболов с повърхностна парагада, Европейският съюз изготвя, въз основа на техните доклади за улов в електронен формат, потвърдени от посочените по-горе научни институти, окончателен отчет на таксите, дължими от съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година или за текущата година в последната година на прилагане на протокола.

Европейският съюз съобщава този окончателен отчет на Мавритания и на корабособственика преди 15 юли на годината, която следва годината на извършване на улова. Ако окончателният отчет се отнася до текущата година, той се съобщава на Мавритания не по-късно от един (1) месец след датата на изтичане на протокола.

В срок от 30 дни след датата на съобщаване Мавритания може да оспори окончателния отчет въз основа на документални доказателства. В случай на несъгласие страните провеждат консултация в рамките на съвместния комитет. Ако Мавритания не направи възражение в срок от 30 дни, окончателният отчет се счита за приет.

Ако сумата по окончателния отчет е по-голяма от авансово платената фиксирана такса за получаването на лицензията, корабособственикът плаща остатъка в срок от 45 дни, считано от одобряването на отчета от страна на Мавритания. Ако сумата по окончателния отчет е по-малка от авансово платената фиксирана такса, остатъкът не се възстановява на корабособственика.

Глава IV - Докладване на улова

1. Риболовен дневник

1.1 Капитаните на корабите вписват ежедневно всички операции, посочени в риболовния дневник, образец на който е приложен в допълнение 2 на настоящото приложение и който може да претърпи промени съгласно мавританското законодателство. Този документ трябва да се попълва точно и четливо и се подписва от капитана на кораба. За корабите, извършващи риболов на далекомигриращи видове, се прилагат разпоредбите на глава ХІ на настоящото приложение.

1.2. След всяко плаване оригиналът на риболовния дневник се предава от капитана на кораба на надзорния орган. В срок от 15 работни дни корабособственикът изпраща копие от този дневник на националните органи на държавата членка, както и на Комисията, посредством делегацията.

1.3. Неспазването на някоя от разпоредбите, предвидени в точки 1.1 и 1.2 по-горе, без да се засягат санкциите, предвидени от мавританското законодателство, води до автоматично временно прекратяване на лицензията за риболов до изпълняването от страна на корабособственика на неговите задължения.

1.4 Успоредно с това, Мавритания и Европейският съюз се стремят да въведат електронен риболовен дневник (ЕРД) най-късно до края на първата година на действие на протокола.

2. Допълнителен риболовен дневник (Декларации за разтоварване и трансбордиране)

2.1 При разтоварване или трансбордиране капитаните на корабите трябва да попълнят четливо и вярно и да подпишат допълнителния риболовен дневник, образец на който е приложен в допълнение 6 на настоящото приложение.

2.2 След всяко разтоварване корабособственикът предава в срок от 30 дни оригинала на допълнителния риболовен дневник на надзорния орган с копие до Министерството. В същия срок се предава едно копие на националните органи на държавата членка, както и на Комисията, посредством делегацията. За пелагичните кораби срокът е определен на 15 дни.

2.3 Накрая на всяко разрешено трансбордиране капитанът незабавно предава оригинала на допълнителния риболовен дневник на надзорния орган с копие до Министерството. В срок от 15 работни дни се предава едно копие на националните органи на държавата членка, както и на Комисията, посредством делегацията.

2.4 Неспазването на някоя от разпоредбите, предвидени в точки 2.1, 2.2 и 2.3 по-горе, води до автоматично временно прекратяване на лицензията за риболов до изпълняването от страна на корабособственика на неговите задълженият.

3. Достоверност на данните

Информацията в документите, посочени по-горе трябва да отразява действителната риболовна ситуация, за да послужи при проследяването на развитието на рибните ресурси.

Прилага се действащото мавританско законодателство за минималните размери на улова, който може да бъде задържан на борда, и което е предоставено в допълнение 4.

Списък с приложимите коефициенти за преобразуванията без глави/цели и/или изкормени/цели е предоставен в допълнение 5.

4. Допустими отклонения

Въз основа на представителна извадка, допустимото отклонение между декларирания в риболовния дневник улов и оценката на улова по време на инспекция или на разтоварване, не трябва да надвишава:

9 % за улова в прясно състояние,

4 % за замразения непелагичен улов,

2 % за замразения пелагичен улов.

5. Прилов

Приловът е определен в техническите фишове, които са част от настоящия протокол. Законовите разпоредби относно прилова се посочват в издадените лицензии. Всяко надвишаване на разрешения процент прилов подлежи на санкции.

6. Неспазване на задължението за докладване на улова

Неспазването на разпоредбите, отнасящи се до докладването на улова, без да се засягат санкциите, предвидени от настоящия протокол, води до автоматично временно прекратяване на лицензията до изпълняването от страна на корабособственика на неговите задължения.

7. Обобщено докладване на улова

Европейският съюз съобщава на Мавритания, в електронна форма, обобщените количества, уловени от неговите кораби за всички категории преди края на всяко тримесечие за предходното тримесечие.

Данните се представят по месеци, по вид риболов, по кораби и животински видове.

Коефициентите на преобразуване, приложими за пелагичен риболов, за преобразуванията без глави/цели и/или изкормени/цели са предоставени в допълнение 5.

ГЛАВА V - Разтоварвания и трансбордирания

1. Разтоварвания

1.1 Флотът за дънен риболов е задължен да разтоварва улова.

1.2 Специфични дерогации се предоставят на флота за улов на скариди по искане на корабособственика през периоди на горещини, по-специално през август и септември.

1.3 Задължението за разтоварване на брега не води до задължение за съхранение или преработка.

1.4 Флотът за пелагичен риболов без замразяване е задължен да разтоварва улова в рамките на приемния капацитет на преработвателните предприятия в Нуадибу и действителното търсене на пазара.

1.5 Последното плаване (плаването, което е преди излизането от мавританските риболовни зони за срок не по-малък от три месеца), не е обект задължението за разтоварване. За корабите за улов на скариди този срок е два месеца.

1.6 Капитанът на кораб на Европейския съюз уведомява пристанищните власти на Нуадибу (PAN) и надзорния орган с факс или по електронна поща с копие до Делегацията на Европейския съюз най-малко 48 часа предварително (24 часа за корабите без замразяване) за датата на разтоварване, като дава следната информация:

а) името на риболовния кораб, който ще разтоварва;

б) планираните дата и час на разтоварването;

в) количеството (в килограми живо тегло от всеки вид за разтоварване или трансбордиране (обозначени с кодовете alpha-3 на FAO).

В отговор на горепосоченото уведомяване надзорният орган, през следващите 12 часа, уведомява за своето съгласие капитана или неговия агент с обратен факс или електронно писмо с копие до Делегацията на Европейския съюз.

1.7 Кораб на Европейския съюз, разтоварващ в мавританско пристанище, е освободен от всички данъци или аналогични такси, различни от пристанищните такси и разходи, които се налагат, при същите условия, на мавританските кораби.

Продуктите на рибарството се ползват от безмитен икономически режим в съответствие с действащото законодателство на Мавритания. В резултат на това те са освободени от всички процедури и мита или съответните подобни такси при влизане в мавританското пристанище или при техния износ и се считат за стока при режим "временен транзит" ("временен склад").

Корабособственикът взема решение за предназначението на продукцията на своя кораб. Тя може да бъде преработена, складирана под митнически режим, продадена в Мавритания или изнесена (срещу валута).

Продажбите в Мавритания, предназначени за мавританския пазар, подлежат на същите такси и отчисления, като тези прилагани към мавританските продукти на рибарството.

Печалбите могат да бъдат изнасяни без допълнителни такси (освобождаване от мито и съответните подобни такси).

2. Трансбордиране

2.1 Всички хладилни кораби за пелагичен риболов, които могат да трансбордират, съгласно сертификата за съответствие, са задължени да трансбордират на буй № 10 в акваторията пристанището "Port Autonome de Nouadhibou" с изключение на последното плаване.

2.2 Кораб на Европейския съюз, разтоварващ в пристанището "Port Autonome de Nouadhibou", е освободен от всички данъци или такси със същото действие, различни от пристанищните такси и разходи, които се налагат, при същите условия, на мавританските кораби.

2.3 Последното плаване (плаването, което е преди излизането от мавританските риболовни зони за срок не по-малък от три месеца), не е обект на задължението за трансбордиране.

2.4 Мавританската страна си запазва правото да откаже трансбордирането, ако транспортиращият кораб е извършил незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов както във, така и извън мавританските риболовни зони.

ГЛАВА VІ - Контрол

1. Влизане и излизане от мавританските риболовни зони

1.1 С изключение на корабите за улов на риба тон, корабите с повърхностна парагада и корабите за пелагичен риболов (сроковете, за които са съгласно разпоредбите на глава XI на настоящото приложение), корабите на Европейския съюз, действащи по силата на настоящото Споразумение, задължително да уведомяват за:

а) влизанията:

Те се съобщават най-малко 36 часа предварително и се предоставя следната информация:

- местоположението на кораба по време на съобщението;

- деня, датата и приблизителния час на влизане в мавританските риболовни зони;

- уловът по видове, задържан на борда в момента на уведомяването, за корабите, посочили предварително притежаването на лицензия за риболов за друга риболовна зона в подрегиона. В този случай надзорният орган ще има достъп до риболовния дневник за тази друга риболовна зона и продължителността на евентуалната проверка не може да превишава определения за това срок в точка 4 на настоящата глава.

б) излизанията:

Те се съобщават най-малко 48 часа предварително и се предоставя следната информация:

- местоположението на кораба по време на съобщението;

- денят, датата и часът на излизане от мавританските риболовни зони;

- уловът по видове, задържан борда в момента на уведомяването.

1.2 Корабособствениците уведомяват надзорния орган за влизането и излизането на своите кораби от мавританските риболовни зони с факс, електронна поща или по пощата, на номерата за факс и адреса, указани в допълнение 1 на настоящото приложение. В случай на трудност за уведомяване по посочените начини, по изключение информирането може да стане посредством Европейския съюз.

Всяка промяна на номерата за връзка и адресите се съобщава на Комисията, посредством Делегацията на Европейския съюз, в срок от 15 дни преди влизането ? в сила.

1.3 По време на пребиваването си в мавританските риболовни зони, корабите на Европейския съюз са длъжни непрекъснато да прослушват международните честоти на повикване (VHF канал 16 или HF 2182 Khz).

1.4 При получаване на съобщение за излизане от риболовната зона, мавританските власти си запазват правото да извършат проверка преди излизането на корабите, въз основата на проби, взети в акваториите на пристанищата на Нуадибу или на Нуакшот.

Тези проверки следва да не продължават повече от 6 часа за корабите за пелагичен риболов (категории 7 и 8) и повече от 3 часа за останалите категории.

1.5 Неспазването на предвидените в точките по-горе разпоредби води до следните санкции:

а) за първо нарушение:

- плавателният съд се отклонява, ако е възможно;

- товарът на борда се разтоварва и се конфискува в полза на Министерство на финансите;

- плавателният съд заплаща най-малката глоба, предвидена в мавританското законодателство.


б) за второ нарушение:

- плавателният съд се отклонява, ако е възможно;

- товарът на борда се разтоварва и се конфискува в полза на Министерство на финансите;

- плавателният съд заплаща най-голямата глоба, предвидена от мавританското законодателство.

- лицензията се анулира за остатъка на периода си на валидност.

в) за трето нарушение:

- плавателният съд се отклонява, ако е възможно;

- товарът на борда се разтоварва и се конфискува в полза на Министерство на финансите;

- лицензията се отнема окончателно;

- на капитана и кораба се забранява дейност в Мавритания.

1.6 В случай на бягство на кораб, извършил нарушение, Министерството информира Комисията и държавата членка на флага, с цел предвидените в точка 1.5 санкции да бъдат изпълнени.

2. Инспекции в морето

Инспекциите в морето в зоната на Мавритания на кораби на Европейския съюз, притежаващи лицензия, се извършва от кораби и инспектори на Мавритания, ясно разпознаваеми като извършващи контрол по рибарството.

Преди качване на борда, инспекторите на Мавритания информират кораба на Европейския съюз за решението си да извършат инспекция. Инспекцията се извършва от не повече от двама инспектори, които трябва да удостоверят своята самоличност и качеството си на инспектори, преди да извършат инспекцията.

Инспекторите на Мавритания пребивават на борда на кораба на Европейския съюз само за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията. Начинът на провеждане на инспекцията е с минимално въздействие върху кораба, риболовната му дейност и товара. Тя следва да не продължава повече от три часа за корабите за пелагичен риболов и час и половина за останалите категории.

По време на инспекциите в морето, при трансбордирането и при разтоварването, капитаните на кораби на Европейския съюз улесняват качването на борда и работата на инспекторите на Мавритания, по-специално чрез разпореждане на дейностите, счетени за необходими от инспекторите.

Накрая на всяка инспекция инспекторите на Мавритания изготвят доклад от инспекцията. Капитанът на кораба от ЕС има право да впише забележки в доклада от инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, и от капитана на кораба на Европейския съюз

Преди да напуснат кораба на Европейския съюз, инспекторите на Мавритания предават на капитана копие от доклада от инспекцията. Мавритания изпраща копие от доклада от инспекцията на Европейския съюз в срок от 4 дни след инспекцията.

3. Инспекция в пристанище

Инспекцията в пристанище на кораби на Европейския съюз, които разтоварват или трансбордират улов от мавританските риболовни зони се извършва от инспектори на Мавритания, ясно разпознаваеми като извършващи контрол по рибарството.

Инспекцията се извършва от не повече от двама инспектори, които трябва да удостоверят своята самоличност и качеството си на инспектори, преди да извършат инспекцията. Инспекторите на Мавритания пребивават на борда на кораба на Европейския съюз само за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията и провеждат инспекцията по начин, който е с минимално въздействие върху кораба, операцията по разтоварване или трансбордиране и товара. Тя не трябва да продължи повече от операцията по разтоварване или трансбордиране.

Накрая на всяка инспекция инспекторът на Мавритания изготвя доклад от инспекцията. Капитанът на кораба на Европейския съюз има право да впише забележки в доклада от инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, и от капитана на кораба на Европейския съюз

Накрая на инспекцията инспекторът на Мавритания предава на капитана на кораба на Европейския съюз копие от доклада от инспекцията. Мавритания изпраща копие от доклада от инспекцията на Европейския съюз в срок от 24 часа след инспекцията.

4. Съвместна система за наблюдение за контрол на сушата

Двете страни решават да въведат съвместна система за наблюдение за контрол на сушата. За тази цел те определят представители, които присъстват при операциите за контрол и при инспекциите, извършвани от съответните национални служби за контрол, и могат да формулират становище за изпълнението на настоящия протокол.

Тези представители следва да притежават:

- професионална квалификация;

- достатъчен опит в областта на рибарството;

- задълбочено познаване на разпоредбите на Споразумението и на настоящия протокол.

Когато тези представители присъстват на инспекциите, провеждани от националните служби за контрол, те не могат да упражнят по собствена инициатива правомощията за инспекция, предоставени на националните длъжностни лица.

Когато тези представители придружават националните длъжностни лица, те имат достъп до корабите, помещенията и документите, които са обект на инспекцията, извършвана от тези длъжностни лица, с цел да съберат непоименни данни, необходими за изпълнението на техните задачи.

Представителите придружават националните служби за контрол при техните посещения в пристанищата на борда на акостирали кораби, в центрове за продажба чрез публичен търг, в обектите на търговците на едро на продукти на рибарството, в хладилните складове и други помещения, свързани с разтоварването и складирането на риба преди нейната първа продажба на територията, на която тя се пуска за пръв път на пазара.

Представителите изготвят и представят доклад на всеки 4 месеца относно проверките, на които са присъствали. Този доклад е предназначен за компетентните органи. Тези органи предоставят копие от доклада на другата договаряща се страна.

Двете страни решават да извършват най-малко две проверки годишно, последователно в Мавритания и Европа.

4.1 Поверителност

Представителят в операциите за съвместен контрол пази имуществото и оборудването на борда на кораба и останалите съоръжения, както и поверителността на информацията във всички документи, до които има достъп. Двете страни се споразумяват да гарантират изпълнението при най-строга поверителност.

Представителят съобщава за резултатите от работата си единствено на своите компетентни органи.

4.2 Локализация

Настоящата програма се прилага в пристанищата на разтоварване на Европейския съюз и в мавританските пристанища.

4..3 Финансиране

Всяка договаряща се страна поема всички разходи на своя представител при операциите за съвместен контрол, включително тези за пътни и дневни.

ГЛАВА VII - Система за спътниково наблюдение (VMS)

Спътниковото проследяване на кораби на Европейския съюз се осъществява чрез двукратно предаване на основата на триангулачна система, въведена на експериментална основа за целия период на действие на настоящия протокол, както следва:

(1) кораб ЕС - ЦМР държава на флага - ЦМР Мавритания

(2) кораб ЕС - ЦМР Мавритания - ЦМР държава на флага

1. Условия на предаването

Всяко съобщение за местоположението трябва да съдържа следната информация:

а) идентификация на кораба;

б) последното географско местоположение на кораба (географска дължина и ширина) с допустимо отклонение не повече от 500 m и доверителен интервал от 99 %;

в) датата и часа на отчитане на местоположението;

г) скоростта и курса на кораба.

ЦМР на държавата на флага и ЦМР на Мавритания осигуряват автоматичната обработка и, когато е целесъобразно, електронното предаване на съобщенията за местоположение. Съобщенията за местоположение трябва да се записват по защитен начин и да се съхраняват в продължение на три години.

2. Предаване от кораба в случай на повреда на системата VMS

Капитанът трябва да се увери, че във всеки един момент системата VMS на неговия кораб функционира изправно и че съобщенията за местоположение се предават правилно на ЦМР на държавата на флага.

При техническа неизправност или повреда, засягаща монтирания на борда на риболовния кораб уред за непрекъснато следене чрез спътник, капитанът своевременно изпраща факс до центъра за контрол на държавата на флага, и до мавританския ЦМР информацията предвидените в точка 5. При такива обстоятелства е необходимо изпращане на доклад за географското местоположение на всеки 4 часа. Този доклад за географското местоположение съдържа докладите за местоположението, както са записани от капитана на кораба въз основа на часови график съгласно условията, предвидени в точка 5.

Центърът за контрол на държавата на флага, изпраща незабавно тези съобщения на мавританския ЦМР. Повреденото оборудване се ремонтира или подменя в максимален срок от 5 дни. След този краен срок, въпросният кораб трябва да излезе от мавританските риболовни зони или да влезе в мавританско пристанище. В случай на сериозен технически проблем, изискващ допълнително време, след искане на капитана може да бъде предоставена дерогация от най-много 15 дни. В тези случаи разпоредбите, предвидени в точка 7, остават в сила за всички кораби, с изключение на корабите за улов на риба тон, и е необходимо да влязат в пристанището, за да вземат на борда мавритански научен наблюдател.

3. Защитено предаване на съобщенията за местоположение между ЦМР на държавата на флага и Мавритания

ЦМР на държавата на флага предава автоматично съобщенията за местоположение на засегнатите кораби до ЦМР на Мавритания, и обратно. ЦМР на държавата на флага и ЦМР на Мавритания си разменят своите електронни адреси за връзка, и без забавяне се уведомяват взаимно за всяка промяна на тези адреси.

Предаването на съобщенията за местоположение между ЦМР на държавата на флага и на Мавритания се извършва по електронен път чрез система за защитени комуникации.

ЦМР на Мавритания без забавяне информира ЦМР на държавата на флага и Европейския съюз за всяко прекъсване в получаването на поредни съобщения за местоположението на кораб с разрешение за риболов, когато корабът не е уведомил за излизането си от мавританските риболовни зони

4. Неизправност в комуникационната система

Мавритания осигурява съвместимостта на своето електронно оборудване с това на ЦМР на държавата на флага и без забавяне уведомява Европейския съюз за всяка неизправност при комуникациите и получаването на съобщенията за местоположение с оглед намирането на техническо решение в най-кратки срокове. Съвместният комитет се сезира за евентуалните спорове.

Капитанът се счита за отговорен за всяко доказано манипулиране на системата VMS на кораба, целящо нарушаване на функционирането ? или подправяне на съобщенията за местоположение. Всяко нарушение е обект на санкциите, предвидени в настоящия протокол.

ГЛАВА VIII - Нарушения

1. Доклад от посещение и констативен протокол за нарушение

Докладът от посещение, уточняващ обстоятелствата и причините, довели до нарушението, се подписва от капитана на кораба, който има право да изрази несъгласие, и копие от него се връчва на капитана от надзорния орган. Този подпис не накърнява правата и средствата, които капитанът може да използва в своя защита по отношение на нарушението, в което е обвинен.

Констативният протокол се съставя от надзорния орган достоверно въз основа на евентуалните констатирани нарушения, които са описани в доклада от посещението, изготвен вследствие на проверката на кораба.

При проверката се взема предвид съответствието на характеристиките, получени в резултат на техническата инспекция (глава II).

2. Уведомяване за нарушение

В случай на нарушение надзорният орган изпраща на агента на кораба по куриер констативния протокол, свързан с нарушението, придружен от доклада от посещението за инспекция. Надзорният орган информира без забавяне Европейския съюз.

В случай на нарушение, което не може да бъде отстранено в морето, капитанът, по искане на надзорния орган, е длъжен да отведе кораба си в пристанището на Нуадибу. В случай на нарушение, признато от капитана, което може да бъде отстранено в морето, корабът продължава риболова.

И в двата случая, след отстраняване на констатираното нарушение, корабът продължава риболова.

3. Уреждане на нарушения

Съгласно настоящия протокол, нарушенията могат да бъдат уредени извънсъдебно или по съдебен ред.

Преди да се предприемат каквито и да е мерки спрямо кораба, капитана, екипажа или товара, с изключение на мерките за запазване на доказателства, Мавритания организира по искане Европейския съюз, ако е необходимо, в срок от три (3) работни дни след уведомяването за задържането на кораба, информационна среща за изясняване на фактите, довели до задържането на кораба, и за излагане на евентуалните бъдещи действия. На тази информационна среща трябва да могат да присъстват представител на държавата на флага и представител на корабособственика.

След това надзорният орган свиква комисията за уреждане на спорове. Цялата информация, свързана с развитието на извънсъдебната или съдебна процедура за нарушения, извършени от кораби на Европейския съюз се изпраща без забавяне на Европейския съюз. Ако е необходимо, чрез дерогация, предоставена от председателя на комисията по уреждане на спорове, корабособственикът може да бъде представляван от две лица в нея.

Плащането на евентуалната глоба се извършва чрез банков превод най-късно 30 дни след извънсъдебното споразумение. Ако корабът възнамерява да излезе от мавританските риболовни зони, плащането трябва да е извършено ефективно преди посоченото излизане.. Като валидно доказателство за платена глоба, за да бъде освободен корабът, може да послужи квитанция, издадена от Министерство на финансите или, през почивните дни ? SWIFT, заверен от Централната банка на Мавритания.

Ако процедурата за извънсъдебно уреждане не е приключила, Министерството без забавяне предава делото на прокурора на Републиката. Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, корабособственикът внася банкова гаранция, която да покрие евентуалната глоба. Освобождаването на кораба става 72 часа след датата на внасяне на гаранционния депозит. Банковата гаранция е неотменима до приключване на съдебното производство. Тя се освобождава от Министерството, веднага щом процедурата завърши с оправдателна присъда. Същото важи и в случай на наказателна присъда, която води до глоба, плащането на която се извършва съгласно действащото законодателство, което предвижда по-специално, освобождаване на банковата гаранция веднага след извършване на плащането в 30-дневен срок от съдебното решение.

Корабът се освобождава и на екипажа му се разрешава да напусне пристанището:

- след изпълнение на задълженията, произтичащи от процедурата за извънсъдебно уреждане на спорове; или

- веднага след като посочената в точка 5 по-горе банкова гаранция е била внесена и приета от Министерството в очакване на приключването на съдебното производство.

ГЛАВА IX - Наемане на мавритански моряци

1. С изключение на корабите за улов на риба тон със сейнер, които задължително наемат по 1 мавритански моряк на кораб и на корабите за улов на риба тон с въдици, които задължително наемат по трима (3) мавритански моряци на кораб, всеки кораб на Европейския съюз задължително наема за периода на присъствие в мавританските риболовни зони 60 % мавритански моряци, които свободно се избират от списък, съставен от Министерството, като офицерите не са включени в този процент. Въпреки това, в случай на наемане на мавритански стажант-офицери, броят им се включва в този на мавританските моряци.

2. Корабособственикът или неговият агент изпращат на Министерството имената на наетите мавритански моряци на съответния кораб, като се упоменава тяхната длъжност в екипажа.

3. Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за моряците, наети на кораби на Европейския съюз. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на работниците на колективно договаряне и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

4. Трудовите договори на мавританските моряци, копие от които се предоставя на подписалите ги, се изготвят между агента(ите) на корабособственика и моряците и/или техните профсъюзи или представители при консултации с компетентния орган на Мавритания. Тези договори гарантират на моряците социалното осигуряване, приложимо към тях, включително застраховка живот, заболяване и злополука.

5. Корабособственикът или неговият агент трябва да изпратят направо на Министерството, в срок от два месеца след издаване на лицензията, копие от горепосочения договор, надлежно заверен от компетентните органи на съответната държавата членка.

6. Заплащането на мавританските моряци е за сметка на корабособствениците. То се определя преди издаването на лицензиите по взаимно съгласие между корабособствениците или техните агенти и мавританските моряци или техните представители. Същевременно условията на заплащане на мавританските моряци не могат да бъдат по-лоши от тези, приложими за мавританските екипажи и трябва да отговарят или да надвишават стандартите на МОТ.

7. Ако един или повече наети моряци не се явят в определения час за отплаването, корабът може да започне планираното плаване, след като уведоми компетентните органи на пристанището на качване за недостига в необходимия брой моряци и след като актуализира списъка на екипажа. Тези органи уведомяват надзорния орган.

8. Корабособственикът трябва да вземе необходимите мерки, за да осигури, че на кораба му е нает броят моряци, изискван от настоящото споразумение, най-късно за следващото плаване.

9. В случай, че мавритански моряци не се качат на борда по причини, различни от посочената в предходната точка, корабособствениците на кораби на Европейския съюз трябва да заплатят фиксирана сума от 20 EUR на моряк на риболовен ден в мавританските риболовни зони, в срок от 3 месеца.

10. Плащането за некачени на борда моряци се осъществява въз основа на броя на действителните дни на риболов, а не въз основа на продължителността на лицензията.

11. Тази сума се използва за обучение на мавритански моряци риболовци и се превежда по сметката, указана в глава IV, общи разпоредби на настоящото приложение.

12. На всеки шест месеца Европейският съюз изпраща на Министерството списъка на мавританските моряци, наети на борда на корабите на Европейския съюз на 1 юли и на 1 януари за всяка година, като се посочва техния номер в регистъра на морските лица и обозначението на кораба, на който са наети.

13. Без да се засягат разпоредбите на точка 7 по-горе, повтарящото се неспазване от страна на корабособствениците на наемането на предвидения брой мавритански моряци води да автоматично временно прекратяване на лицензията за риболов на кораба, докато това задължение бъде изпълнението.


ГЛАВА X - Научни наблюдатели

На борда на корабите на Европейския съюз е установена система за научно наблюдение.

1. За всяка риболовна категория двете страни определят най-малко два плавателни съда годишно, които вземат на борда мавритански научен наблюдател, с изключение на корабите за улов на риба тон със сейнер, за които вземането на борда става по искане на Министерството. При всички случаи, даден кораб взема само по един наблюдател.

Времето, което научният наблюдател престоява на борда, е едно плаване. Въпреки това, по изрично настояване на двете страни, неговият престой може да бъде продължен до няколко плавания, в зависимост от средната продължителност на предвидените плавания на съответния кораб.

2. Министерството информира Европейския съюз за имената на определените научни наблюдатели, снабдени с необходимите документи, най-малко седем работни дни преди предвидената дата за качването им на борда.

3. Всички разходи, свързани с дейностите на научните наблюдатели, включително заплата, хонорари, обезщетения, са за сметка на Министерството.

4. Министерството предприема всичко необходимо за качването и слизането на научния наблюдател.

Условията за живот на борда на научния наблюдател са като тези на корабните офицери.

Научният наблюдател разполага с всички улеснения, необходими за изпълнението на функциите си. Капитанът на кораба следва да му даде достъп до средствата за връзка, необходими за изпълнението на неговите задължения, до документите, които се отнасят пряко до риболовните дейности на кораба, т.е. до риболовния дневник, до допълнителния риболовен дневник и до навигационния дневник, както и до тези части на кораба, необходими за улесняването на изпълнението на неговите задачи за наблюдение.

5. Научният наблюдател е длъжен да се представи на капитана на определения кораб един ден преди датата, определена за качването му. В случай, че научният наблюдател не се яви, капитанът на кораба информира Министерството и Европейския съюз. В такъв случай плавателният съд има право да напусне пристанището. При все това, Министерството може без забавяне и на свои разноски, да пристъпи към изпращане на нов научен наблюдател, без да нарушава риболовната дейност на кораба.

6. Научният наблюдателят трябва да притежава:

- професионална квалификация,

- достатъчен опит в областта на рибарството и задълбочено познаване на разпоредбите на настоящия протокол.

7. Научният наблюдател следи за спазване на разпоредбите на настоящия протокол от корабите от Европейския съюз, които работят в мавританските риболовни зони.

Той изготвя доклад за това. И по-специално:

- наблюдава риболовните дейности на корабите,

- определя местоположението на корабите, извършващи риболовна дейност,

- взема биологични проби в рамките на научни програми,

- води бележки за използваните риболовни съоръжения и размера на окото на мрежите.

8. Всички задачи на научния наблюдател се ограничават до риболовните дейности и дейностите, свързани с риболова, уредени с настоящия протокол.

9. Научният наблюдател:

- предприема всички необходими мерки, за да може условията на неговото качване и присъствие на борда да не прекъсват или пречат на риболовните дейности,

- използва одобрени уреди и процедури за измерване на окото на мрежите, използвани в рамките на настоящия протокол,

- пази имуществото и оборудването, които се намират на борда, както и поверителността на всички документи, които са собственост на съответния кораб.

10. Накрая на периода на наблюдение и преди да напусне кораба, научният наблюдател изготвя доклад за дейността си по образец, намиращ се в допълнение 9 към настоящото приложение. Той го подписва в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени всички наблюдения, които счита за полезни, и се подписва. При слизането си от борда, научният наблюдател връчва копие от доклада на капитана, а също и на Министерството и на Европейския съюз.

ГЛАВА XI - Кораби, извършващи целеви риболов на далекомигриращи видове

1. Лицензиите на корабите за улов на риба тон със сейнер, на риба тон с въдици и корабите за риболов с повърхностна парагада се издават за периоди, съвпадащи с календарните години, с изключение на първата и последната година от настоящия протокол.

Веднага след представяне на доказателства за авансово плащане Министерството изготвя лицензията и вписва съответния кораб в списъка на корабите, на които е разрешено да извършват риболов, който се предоставя на надзорния орган и на Европейския съюз.

2. Преди получаване на лицензията всеки кораб, действащ за първи път съгласно Споразумението, преминава предвидените от действащото законодателство инспекции. Тези инспекции могат да бъдат извършени в чуждо пристанище по споразумение. Разходите по такава инспекция са изцяло за сметка на корабособственика.

3. Корабите, притежаващи лицензии за риболов в държавите от подрегиона, могат да посочат в заявлението за лицензия държавата, животинските видове и срока на валидност на лицензиите си, с цел да улеснят многократните си влизания и излизания от риболовната зона.

4. Лицензиите се издават след извършването на банков превод по сметката, посочена в глава І, на фиксираната сума, отговаряща на аванса, посочен в техническите фишове на протокола. Тази фиксирана сума се определя пропорционално на времето на валидност на лицензията за първата и за последната година на протокола.

Парафискалната такса, от своя страна се заплаща пропорционално на времето, прекарано в мавританската риболовна зона. Месечните вноски обхващат периоди от 30 дни на фактически риболов. Настоящата разпоредба запазва неделимия характер на тази такса и вследствие на това, таксата е дължима за всеки започнат месечен период.

Кораб, извършвал риболов от 1 до 30 дни през годината, заплаща такса за един месец; Втората месечна вноска на тази такса е дължима след първия период от 30 дни и т.н.

Допълнителните месечни вноски се плащат най-късно 10 дни след първия ден на всеки допълнителен период.

5. Корабите са длъжни да водят бордови дневник по образец, приложен в допълнение 3 към настоящото приложение, за всеки период на риболов в мавритански води. Той се попълва дори при липса на улов.

6. Встрани от всички проверки, които Мавритания би поискала да извърши, Европейският съюз предоставя на Министерството, преди 15 юни всяка година, отчет на дължимите такси за кампанията от предходната година, на основата на декларациите за извършения улов на всеки корабособственик и заверени от компетентните научни институти за проверка на данните за улов в държавите членки, например IRD (Institut de Recherche pour le Developpement), IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigacao Agraria e das Pescas) и IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Oceanographiques et des Peches).

7. Корабите за улов на риба тон и корабите за риболов с повърхностна парагада спазват всички препоръки, приети от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).

8. За последната година на прилагане на протокола, уведомяването за отчета на дължимите такси за кампанията от предходната година се извършва в срок от 4 месеца след изтичането на протокола.

9. Окончателният отчет се изпраща на засегнатите корабособственици, които разполагат със срок от 30 дни, считано от датата на уведомяването и одобряването на сумите от Министерството, да платят финансовите си задължения пред компетентните национални органи. Плащането се извършва в евро, в полза на Министерство на финансите, по сметката, посочена в глава І, в срок един месец и половина след горепосоченото уведомление.

Въпреки това, ако окончателният отчет е с по-малка стойност от аванса по точка 3, съответната остатъчна сума не се възстановява на корабособственика.

10. 10. Корабите са длъжни в рамките на 3 часа преди всяко влизане и излизане от зоната да съобщят пряко на мавританските власти по електронен път, а при невъзможност - по радиото, своето местоположение и задържания на борда улов.

Адресите и честотите се предоставят от надзорния орган.

11. 11. По молба на мавританските власти и с взаимното съгласие на засегнатите корабособственици корабите за улов на риба тон със сейнер вземат на борда за договорен срок по един научен наблюдател на кораб.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКИ ФИШОВЕРИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 1:
КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РАКООБРАЗНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЛАНГУСТА И РАК
1. Риболовна зона
Северно от паралел 19°00 с.ш., зоната, ограничена от линията, съединяваща следните точки:
20°46,30 с.ш. 17°03,00 з.д.
20°40,00 с.ш. 17°07,50 з.д.
20°05,00 с.ш. 17°07,50 з.д.
19°49,00 с.ш. 17°10,60 з.д.
19°43,50 с.ш. 16°57,00 з.д.
19°18,70 с.ш. 16°46,50 з.д.
19°00,00 с.ш. 16°22, 00 з.д.
б) Южно от паралел 19°00,00 с.ш., до паралел 16°04,00 с.ш., на 6 морски мили от линията на
най-големия отлив за специално упълномощени кораби и на 8 морски мили от линията на най-големия
отлив за останалите кораби.
2. Разрешени съоръжения
Дънен трал за скариди, включително такъв с допълнителна верига за скариди или друго селективно
устройство.
Допълнителната верига за скариди е неразделна част от окачването на траулерите за скариди,
оборудвани с допълнителни странични мачти. Тя се състои от една цяла верига с брънки с
максимален диаметър 12 mm, и е окачена между тралните платна, пред футропа.
Задължителното използване на селективни съоръжения е предмет на решение на съвместния
комитет, на базата на съвместна научна, техническа и икономическа оценка.
Забранено е дублирането на тралната торба.
Забранено е дублирането на влакната на тралната торба.
Защитните престилки са разрешени.
3. Минимално разрешено око на мрежата
50 mm
4. Минимален размер
За дълбоководните скариди, минималният размер се измерва от върха на рострума до края на
опашката. Върхът на рострума представлява продължение на карапакса и се намира в предната
централна част на главогръда.
Дълбоководни скариди:
розова скарида или гамба (Parapeneus longirostrus) 6 cm
Крайбрежни скариди:
бяла скарида или лангостино (Penaeus notialis) и сива скарида (Penaeus kerathurus) 200 бр./kg
Съвместният комитет може да определи минимален размер за видовете, които не са посочени
по-горе.
 
 
5. Прилов
Разрешен Забранен
10 % риба Лангусти
5% раци Главоноги
Съвместният комитет може да определи величина на прилова за видовете, които не са посочени
по-горе.
6. Риболовни възможности / Такси
Период Година 1 Година 2
Количество на 5 000 5 000
разрешения улов (в    
тонове)    
Такса 620 EUR/t 620 EUR/t
  Таксата се изчислява за период от два месеца, в които на кораба е разрешено
  да извършва риболов, като се взема предвид количеството на улова през
  този период.
  Лицензията се издава след авансово плащане от 1 000 EUR на кораб, което се
  приспада от общата сума на таксата. Авансовото плащане се извършва в
  началото на всеки период от два месеца, в които на кораба е разрешено да
  извършват риболовна дейност.
  Броят на корабите, които едновременно имат разрешение е ограничен на 36;
  На 50 % от общия брой на плавателните съдове, извършващи дейност по едно
  и също време в мавританските риболовни зони, може да бъде разрешено да
  работят едновременно в един и същ риболовен период в зоната, разположена
  на запад от линията на 6 морски мили от линията на най-големия отлив, южно
  от 19°00,00 с.ш.
  Ако този праг от 50% съответства на брой плавателни съдове, равен или
  по-малък от 10, на всичките се разрешава да извършват риболов на запад от
  линията на 6 морски мили от линията на най-големия отлив, южно от 19°00,00
  с.ш.
  В лицензията, издаден на кораб за ограничен срок от два месеца се уточнява
  дали на кораба е разрешено да извършва риболов оттатък линията, която е на
  6 морски мили от линията на най-големия отлив, южно от 19°00,00 с.ш.
  Северно от паралел 19°00,00 с.ш. на всички кораби с разрешително да ловят
  скариди, се разрешава да извършват риболов на запад от линията, чиито
  координати са посочени в точка 1 на настоящия фиш.
7. Биологично възстановяване
Два (2) периода от по два (2) месеца: май-юни и октомври-ноември.
Всяка промяна в периода на биологично възстановяване на базата на научно становище, се
съобщава без забавяне на Европейския съюз.
8. Забележки
Таксите са определени за целия срок на прилагане на протокола.
 
РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 2:
ТРАУЛЕРИ (НЕХЛАДИЛНИ) И КОРАБИ ЗА РИБОЛОВ С ДЪННА ПАРАГАДА ЗА ЧЕРНА МЕРЛУЗА
1. Риболовна зона
а) Северно от паралел 19°15'60 с.ш.: западно от линията, съединяваща точките:
20° 46,30 с.ш. 17° 03,00 з.д.
20° 36,00 с.ш. 17° 11,00 з.д.
20° 36,00 с.ш. 17° 36,00 з.д.
20° 03,00 с.ш. 17° 36,00 з.д.
19° 45,70 с.ш. 17° 03,00 з.д.
19° 29,00 с.ш. 16° 51,50 з.д.
19° 15,60 с.ш. 16° 51,50 з.д.
19° 15,60 с.ш. 16° 49,60 з.д.
б) Южно от паралел 19° 15,60 с.ш. до паралел 17° 50,00 с.ш.: западно от линията на 24 м. мили от
линията на най-големия отлив.
в) Южно от паралел 17° 50,00 с.ш.: западно от линията на 18 м. мили от линията на най-големия
отлив.
г) По време на периодите на биологично възстановяване за рибните стопанства на главоноги:
1) Между Cap Blanc и Cap Timiris, забранената зона се определя от следните точки:
20° 46,00 с.ш. 17° 03,00 з.д.
20° 46,00 с.ш. 17° 47,00 з.д.
20° 03,00 с.ш. 17° 47,00 з.д.
19° 47,00 с.ш. 17° 14,00 з.д.
19° 21,00 с.ш. 16° 55,00 з.д.
19° 15,60 с.ш. 16° 51,50 з.д.
19° 15,60 с.ш. 16° 49,60 з.д.
2) Южно от паралел 19° 15,60 с.ш. (Cap Timiris) до паралел 17° 50,00 с.ш. (Нуакшот), риболовът е
забранен отвъд линията на 24 м. мили от линията на най-големия отлив..
3) Южно от паралел 17° 50,00 с.ш. (Нуакшот) риболовът е забранен отвъд линията на 18 м. мили от
линията на най-големия отлив.
2. Разрешени риболовни съоръжения
Дънна парагада
Дънен трал за мерлуза
Забранено е дублирането на тралната торба.
Забранено е дублирането на влакната на тралната торба.
3. Минимално разрешено око на мрежата
70 mm (трал)
4. Минимален размер
1) За риби минималният размер се измерва от върха на най-издадената част на главата до края на
опашната перка (обща дължина) (вж. допълнение 4)
Съвместният комитет може да определи минимален размер за видовете, които не са посочени
по-горе.
5. Прилов
Разрешен Забранен
Траулери: 25 % риба Главоноги и ракообразни
Кораби с парагада: 50 % риба  
Съвместният комитет може да определи величина на прилова за видовете, които не са посочени
по-горе.
6. Риболовни възможности / Такси
Период Година 1 Година 2
Количество на 4 000 4 000
разрешения улов    
(в тонове)    
Такса 90 EUR/t 90 EUR/t
  Таксата се изчислява за период от три месеца, в който на кораба е разрешено
  да извършва риболов, като се взема предвид количеството на улова през
  този период.
  Лицензията се издава след авансово плащане от 1 000 EUR на кораб, което се
  приспада от общата сума на таксата. Авансовото плащане се извършва в
  началото на всеки период от три месеца, в които на кораба е разрешено да
  извършват риболовна дейност.
  Броят на корабите, които едновременно имат разрешение е ограничен на 11.
7. Биологично възстановяване
При необходимост съвместният комитет определя период за биологичен възстановяване въз
основа на научното становище на Съвместния научен комитет.
8. Забележки
Таксите са определени за целия срок на прилагане на протокола.
 
РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 3:
РИБОЛОВНИ КОРАБИ ЗА УЛОВ НА ДЪННИ ВИДОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЧЕРНА МЕРЛУЗА,
ПОСРЕДСТВОМ РИБОЛОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРАЛОВЕ
1. Риболовна зона
а) Северно от паралел 19°48,50 с.ш., отвъд линията на 3 м. мили от линията Cap Blanc-Cap Timiris;
б) Южно от паралел 19°48,50 с.ш. до паралел 19°21,00 с.ш., западно от меридиан 16°45,00 з.д.
в) Южно от паралел 19° 21,00 с.ш., отвъд линията на 9 м. мили от линията на най-големия отлив
г) По време на периодите на биологично възстановяване за рибните стопанства на главоноги:
Между Cap Blanc и Cap Timiris:
20° 46,00 с.ш. 17° 03,00 з.д.
20° 46,00 с.ш. 17° 47,00 з.д.
20° 03,00 с.ш. 17° 47,00 з.д.
19° 47,00 с.ш. 17° 14,00 з.д.
19° 21,00 с.ш. 16° 55,00 з.д.
19° 15,60 с.ш. 16° 51,50 з.д.
19° 15,60 с.ш. 16° 49,60 з.д.
Южно от паралел 19° 15,60 с.ш. (Cap Timiris) риболовът е забранен отвъд линията на 9 м. мили от
линията на най-големия отлив.
2. Разрешени риболовни съоръжения
Парагада
Фиксирани хрилни мрежи с максимална дълбочина от 7 m и максимална дължина 100 m.
Еднонишковата плетка от полиамидни влакна е забранена
Въдица от ръка
Кошове
Сейнер за улов на стръв
3. Минимално разрешено око на мрежата
120 mm за хрилна мрежа
20 mm за мрежа за риболов с жива стръв
 
4. Минимален размер
За риби минималният размер се измерва от върха на най-издадената част на главата до края на
опашната перка (обща дължина) (вж. допълнение 4)
съвместният комитет може въз основата на научни мнения да определи минимален размер за
видовете, които не са посочени по-горе.
5. Прилов
Разрешен Забранен
10 % от общото количество на разрешения  
целеви вид или група видове (в живо тегло)  
съвместният комитет може да определи величина на прилова за видовете, които не са посочени
по-горе.
6. Риболовни възможности / Такси
Период Година 1 Година 2
Количество на 2 500 2 500
разрешения улов    
(в тонове)    
Такса 105 EUR/t 105 EUR/t
  Таксата се изчислява за период от три месеца, в който на кораба е разрешено
  да извършва риболов, като се взема предвид количеството на улова през този
  период.
  Лицензията се издава след авансово плащане от 1 000 EUR на кораб, което се
  приспада от общата сума на таксата. Авансовото плащане се извършва в
  началото на всеки период от три месеца, в които на кораба е разрешено да
  извършват риболовна дейност.
  Броят на корабите, които имат разрешение и ловуват едновременно е
  ограничен на 9.
7. Биологично възстановяване
При необходимост съвместният комитет определя период за биологичен възстановяване въз основа
на научното становище на Съвместния научен комитет.
8. Забележки
Таксите са определени за целия срок на прилагане на протокола.
Сейнерът се използва само за улов на стръв за риболов с въдица или кошове.
Използването на кошове е разрешено за най-много 7 кораба, на всеки от които тонажът е по-малък
от 135 GT.
 
РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 4:
РАЦИ
1. Риболовна зона
а) Северно от паралел 19° 15,60 с.ш.: западно от линията, съединяваща следните точки:
20° 46,30 с.ш. 17° 03,00 з.д.
20° 36,00 с.ш. 17° 11,00 з.д.
20° 36,00 с.ш. 17° 36,00 з.д.
20° 03,00 с.ш. 17° 36,00 з.д.
19° 45,70 с.ш. 17° 03,00 з.д.
19° 29,00 с.ш. 16° 51,50 з.д.
19° 15,60 с.ш. 16° 51,50 з.д.
19° 15,60 с.ш. 16° 49,60 з.д.
б) Южно от паралел 19° 15,60 с.ш. до паралел 17° 50 с.ш.: западно от линията на 18 м. мили от
линията на най-големия отлив.
2. Разрешени риболовни съоръжения
Капан
3. Минимално разрешено око на мрежата
60 mm (платно на мрежата)
4. Минимален размер
За ракообразни, минималният размер се измерва от върха на рострума до края на опашката.
Върхът на рострума представлява продължение на карапакса и се намира в предната централна
част на главогръда (вж. допълнение 4).
Съвместният комитет може да определи минимален размер за видовете, които не са посочени
по-горе.
5. Прилов
Разрешен Забранен
- Риби, главоноги и ракообразни, различни от
  целевите видове
Съвместният комитет може да определи величина на прилова за видовете, които не са посочени
по-горе.
6. Риболовни възможности / Такси
Период Година 1 Година 2
Количество на 200 200
разрешения улов (в    
тонове)    
Такса 310 EUR/t 310 EUR/t
  Таксата се изчислява за период от три месеца, в който на кораба е
  разрешено да извършва риболов, като се взема предвид количеството на
  улова през този период.
  Лицензията се издава след авансово плащане от 1 000 EUR на кораб, което
  се приспада от общата сума на таксата. Авансовото плащане се извършва в
  началото на всеки период от три месеца, в които на кораба е разрешено да
  извършват риболовна дейност.
  Максималният разрешен брой на капаните не може да надхвърля 500 на
  лицензия.
   
7. Биологично възстановяване
Два (2) периода от по два (2) месеца:май-юни и октомври-ноември.
Всяка промяна в периода на биологично възстановяване е предмет на решение на съвместния
комитет, на базата на научни становища
8. Забележки
Таксите са определени за целия срок на прилагане на протокола.
 
 
РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 5:
КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН СЪС СЕЙНЕР
1. Риболовна зона
а) Северно от паралел 19° 21,00 с.ш.:западно от линията на 30 м. мили от линията Cap Blanc-Cap
Timiris
б) Южно от паралел 19° 21,00 с.ш.: западно от линията на 30 м. мили от линията на най-големия
отлив.
2. Разрешени риболовни съоръжения
Сейнер
3. Минимално разрешено око на мрежата
--
4. Минимален размер
За риби минималният размер се измерва от върха на най-издадената част на главата до края на
опашната перка (обща дължина).
Съвместният комитет може да определи минимален размер за видовете, които не са посочени в
допълнение 4.
5. Прилов
Разрешен Забранен
- Други видове, различни от целевия вид или
  група видове
Съвместният комитет може да определи величина на прилова за видовете, които не са посочени в
бордовия дневник, приет от ICCAT.
6. Риболовни възможности / Такси
Брой разрешени кораби 22 кораба за улов на риба тон със сейнер
Фиксирана годишна такса 1 750 EUR за кораби за улов на риба тон със сейнер, за улова на
  5 000 тона далекомигриращи и свързани с тях видове
Част, изчислена върху улова 35 EUR/t
7. Биологично възстановяване
--
8. Забележки
Таксите са определени за целия срок на прилагане на протокола.
 
РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 6:
КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН С ВЪДИЦИ И КОРАБИ ЗА РИБОЛОВ С ПОВЪРХНОСТНА ПАРАГАДА
1. Риболовна зона
Кораби с повърхностна парагада
а) Северно от паралел 19° 21,00 с.ш.: западно от линията на 30 м. мили от линията Cap Blanc-Cap
Timiris
б) Южно от паралел 19° 21,00 с.ш.: западно от линията на 30 м. мили от линията на най-големия
отлив.
Кораби за улов на риба тон с въдици
в) Северно от паралел 19° 21,00 с.ш.: западно от линията на 15 м. мили от линията Cap Blanc-Cap
Timiris
г) Южно от паралел 19° 21,00 с.ш.: западно от линията на 12 м. мили от линията на най-големия
отлив.
Риболов с жива стръв
д) Северно от паралел 19° 48,50 с.ш.: западно от линията на 3 м. мили от линията Cap Blanc-Cap
Timiris
е) Южно от паралел 19° 48,50 с.ш. до паралел 19° 21,00 с.ш.: западно от меридиан 16° 45,00 з.д.
ж) Южно от паралел 19° 21,00 с.ш.: западно от линията на 3 м. мили от линията на най-големия
отлив.
2. Разрешени риболовни съоръжения
Кораби за улов на риба тон с въдици: Въдица и трал (за риболов с жива стръв)
Кораби с повърхностна парагада: Повърхностна парагада
3. Минимално разрешено око на мрежата
16 mm (риболов с жива стръв)
4. Минимален размер
За риби минималният размер се измерва от върха на най-издадената част на главата до края на
опашната перка (обща дължина) (вж. допълнение 4)
Съвместният комитет може да определи минимален размер за видовете, които не са посочени в
допълнение 4.
5. Прилов
Разрешен Забранен
-- Други видове, различни от целевия вид или
  група видове
Съвместният комитет може да определи величина на прилова за видовете, които не са посочени
по-горе.
6. Риболовни възможности / Такси
Брой разрешени кораби 22 кораба за улов на риба тон с въдици или парагада
Фиксирана годишна такса 2 500 EUR за кораби за улов на риба тон с въдици и
  3 500 EUR за кораби с повърхностна парагада
  за риболова на 10 000 тона на далекомигриращи видове и
  свързани с тях видове
Част, изчислена върху улова 25 EUR/t за кораби за риболов на риба тон с въдици
  35 EUR/t за кораби с повърхностна парагада
7. Биологично възстановяване
--
8. Забележки
Таксите са определени за целия срок на прилагане на протокола.
Риболов с жива стръв
Риболовът със стръв ще бъде ограничен до брой дни месечно, определен от съвместния комитет.
Началото и краят на тази дейност трябва да се съобщят на надзорния орган.
Двете страни се договарят за определянето на практическите условия, за да може тази категория
да извършва риболов или да осигурява необходимата жива стръв за дейността на корабите си. В
случай, че тези дейности се развиват в чувствителни зони или с неконвенционални средства за
улов, условията се определят в съответствие с препоръките на IMROP и се съгласуват с надзорния
орган.
Акули
При спазване на препоръките на ICCAT и FAO в тази област, уловът на видовете слънцелюбива
акула (Cetorhinus maximus), бяла акула (Carcharodon carcharias), акула-бик (Carcharias taurus) и
акулата от вида Galeorhinus galeus е забранен.
При спазване на препоръките на ICCAT 04-10 и 05-05 относно опазването на акулите, уловени във
връзка с рибните стопанства управлявани от ICCAT.
 
РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 7:
ХЛАДИЛНИ ПЕЛАГИЧНИ ТРАУЛЕРИ
1. Риболовна зона
а) Северно от паралел 19 ° 00,00 с.ш., зоната, ограничена от линията, съединяваща следните точки:
20°46,30 с.ш. 17°03,00 з.д.
20°36,00 с.ш. 17°11,00 з.д.
20°36,00 с.ш. 17°35,00 з.д.
20°00,00 с.ш. 17°30,00 з.д.
19°34,00 с.ш. 17°00,00 з.д.
19°21,00 с.ш. 16°52,00 з.д.
19°10,00 с.ш. 16°41,00 з.д.
19°00,00 с.ш. 16°39,50 з.д.
б) Южно от паралел 19°00,00 с.ш. до паралел 16°04,00 с.ш. на 20 м. мили от линията на най-големия
отлив.
2. Разрешени риболовни съоръжения
Пелагичен трал:
Торбата на трала може да бъде подсилен с мрежа с минимални размери на окото 400 mm в
разтегнато положение, и с ленти, разположени най-малко на метър и половина (1,5 m) една от друга
с изключение на тази, намираща се в края на трала, която не може да се намира на по-малко от 2 m
от прозореца на торбата. Подсилването или дублирането на торбата по какъвто и да е друг начин е
забранено, и с трала не трябва да се извършва целеви риболов на каквито и да е други видове
освен разрешените малки пелагични видове.
3. Минимално разрешено око на мрежата
40 mm
4. Минимален размер
За риби минималният размер се измерва от върха на най-издадената част на главата до края на
опашната перка (обща дължина) (вж. допълнение 4)
Съвместният комитет може да определи минимален размер за видовете, които не са посочени
по-горе.
5. Прилов
Разрешен Забранен
3 % от общото количество на Ракообразни или главоноги с изключение на калмари
разрешения целеви вид или група  
видове (в живо тегло)  
Съвместният комитет може да определи величина на прилова за видовете, които не са посочени в
допълнение 4.
6. Риболовни възможности / Такси
Период Година 1 Година 2
Количество на 300 000 300 000
разрешения улов (в    
тонове)    
Такса 123 EUR/t 123 EUR/t
     
  Таксата се изчислява за период от три месеца, в който на кораба е
  разрешено да извършва риболов, като се взема предвид количеството на
  улова през този период.
  Лицензията се издава след авансово плащане от 5 000 EUR на кораб, което
  се приспада от общата сума на таксата. Авансовото плащане се извършва в
  началото на всеки период от три месеца, в които на кораба е разрешено да
  извършват риболовна дейност.
  Броят на корабите, които едновременно имат разрешение е ограничен на 19.
7. Биологично възстановяване
В съвместния комитет двете страни могат да се договорят за период на биологично
възстановяване, на базата на научни становища на Съвместния научен комитет
8. Забележки
Таксите са определени за целия срок на прилагане на протокола.
Коефициентите на преобразуване за малките пелагични видове, са определени в допълнение 5.
Неизползваните възможности за риболов от категория 8 могат да бъдат използвани максимум до 2
лицензии на месец.
 
РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 8:
НЕХЛАДИЛНИ ПЕЛАГИЧНИ КОРАБИ
1. Риболовна зона
а) Северно от паралел 19° 00,00 с.ш.: западно от линията, съединяваща следните точки:
20° 46,30 с.ш. 17° 03,00 з.д.
20° 36,00 с.ш. 17° 11,00 з.д.
20° 36,00 с.ш. 17° 35,00 з.д.
20° 00,00 с.ш. 17° 30,00 з.д.
19° 34,00 с.ш. 17° 00,00 з.д.
19° 21,00 с.ш. 16° 52,00 з.д.
19° 10,00 с.ш. 16° 41,00 з.д.
19° 00,00 с.ш. 16° 39,50 з.д.
б) Южно от паралел 19°00,00 с.ш. до паралел 16°04,00 с.ш. на 20 м. мили от линията на най-големия
отлив.
2. Разрешени риболовни съоръжения
Пелагичен трал и сейнер, тип гъргър, за промишлен риболов.
Торбата на трала може да бъде подсилен с мрежа с минимални размери на окото 400 mm в
разтегнато положение и с ленти, разположени най-малко на метър и половина (1,5 m) една от друга
с изключение на тази, намираща се в края на трала, която не може да се намира на по-малко от 2 m
от прозореца на торбата. Подсилването или дублирането на торбата по какъвто и да е друг начин е
забранено и с трала не трябва да се извършва целеви риболов на каквито и да е други видове
освен разрешените малки пелагични видове.
3. Минимално разрешено око на мрежата
40 mm за траловете и 20 mm за сейнерите
4. Минимален размер
За риби минималният размер се измерва от върха на най-издадената част на главата до края на
опашната перка (обща дължина). (вж. допълнение 4).
Съвместният комитет може да определи минимален размер за видовете, които не са посочени
по-горе.
5. Прилов
Разрешен Забранен
3 % от общото количество на Ракообразни и главоноги, с изключение на калмари
разрешения целеви вид или група  
видове (в живо тегло)  
Съвместният комитет може да определи величина на прилова за видовете, които не са посочени
по-горе.
 
6. Риболовни възможности / Такси
Количество на 15 000 тона годишно
разрешения улов Ако тези възможности за риболов са използвани, те се приспадат от 300 000
(в тонове) тона, предвиден за категория 7.
Период Година 1 Година 2
Такса 123 EUR/t 123 EUR/t
  Таксата се изчислява за период от три месеца, в който на кораба е разрешено
  да извършва риболов, като се взема предвид количеството на улова през този
  период.
  Лицензията се издава след авансово плащане от 5 000 EUR, което се приспада
  от общата сума на таксата. Авансовото плащане се извършва в началото на
  всеки период от три месеца, в които на кораба е разрешено да извършват
  риболовна дейност.
  Броят на корабите, които едновременно имат разрешение е ограничен на 2,
  еквивалентно на 2 тримесечни лицензии за хладилни траулери за пелагичен
  риболов от категория 7.
7. Биологично възстановяване
В съвместния комитет двете страни могат да се договорят за период на биологично възстановяване
на базата на научни становища на Съвместния научен комитет
8. Забележки
Таксите са определени за целия срок на прилагане на протокола.
Коефициентите на преобразуване за малките пелагични видове, са определени в допълнение 5.
 
РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 9:
ГЛАВОНОГИ
1. Риболовна зона
p.m.
2. Разрешени риболовни съоръжения
p.m.
3. Минимално разрешено око на мрежата
p.m.
4. Прилов
Разрешен Забранен
p.m. p.m.
5. Разрешен тонаж / Такси
Период Година 1 Година 2
Количество на p.m. p.m.
разрешения улов    
(в тонове)    
Такса p.m. p.m.
6. Биологично възстановяване
p.m.
7. Забележки
p.m.
 


Допълнение 1

РИБОЛОВНО СПОРАЗУМЕНИЕ МАВРИТАНИЯ - ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РИБОЛОВ

I- ЗАЯВИТЕЛ

1. Корабособственик: .....................................................................................................................................................

2. Наименование на сдружението или корабен агент: .............................................................................................

3. Адрес на сдружението или на корабния агент: ........................................................................................

...................................................................................................................................................................................

4. Телефон: Факс: ................................... Телекс:

5. Капитан: .................................................................................. Националност: ......................................

II-КОРАБ И ОБОЗНАЧЕНИЯТА МУ

1. Име на кораба: ..........................................................................................................................................................

2. Държава на флага: .............................................................................................................................................

3. Външен регистрационен номер: .............................................................................................................................

4. Пристанище на домуване: ............................................................................................................................................................

5. Година и място на строителство: ........................................................................... ........................................................

6. Радио позивна: .................................. Честота за радиоповикване: ............................................................

7. Вид на корпуса: Стомана [ ] Дърво [ ] Полиестер [ ] Друг [ ]

III-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБА И ОБОРУДВАНЕТО

1. Обща дължина: : .................................................. Ширина: ..............................................................................

2. Тонаж (изразен в GT): ......................................................................................................................................

3. Мощност на главния двигател в к.с. : ................ Марка: .............................. Вид: ....................

4. Вид на кораба: .................................................. Риболовна категория: ..........................................................

5. Риболовни съоръжения: ......................................................................................................................................................

6. Общ брой на екипажа: ...........................................................................................................................

7. Начин на съхраняване на борда: Прясно състояние [ ] Охлаждане [ ] Смесено [ ] Замразяване [ ]

8. Капацитет на замразяване за 24 часа (в тонове): ................................................................................................

9. Вместимост на трюмовете: ................................................. Брой: ...........................................................

Изготвено в .............................................................., на

Подпис на заявителя...............................................................................

Допълнение 2

РУБРИКА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ                        
№ 1 РИБОЛОВЕН ДНЕВНИ               Ден   Месец   Година Час  
 
Име на кораба (1) .......................................................................
Отплаване от (4)   Дата (6)                            
   
................................................................
                               
 
Радиопозивна (2)............................................................................
                               
 
Капитан (3)....................................................................................
Връщане в (5).....................................................
  Дата (6)                            
                                                 
                                                 
                                     
Дата Статистичен Брой Продължителност Оценка на уловените количества по видове: (в килограми) (16) Общо Общо Общо тегло на рибното брашно
(12) сектор риболовни на (или коментари за прекъсването на риболова) тегло тегло на (kg)
  (13) операции риболова   на рибата (19)
    (14) (часове)   улова (kg)  
      (15)   (kg) (18)  
          (17)    
        Саф- Сардини Сарди- Аншоа Скум- Риба Риба Мерлуза Северен Калмари Сепии Окоподи Скари- Лан- Други      
        рид   нели   рия нож тон   пагел       ди густи риби      
        A                                  
        Лан- Дълбоководна Океански Червени Други Бял Розова Други Тъпомуцунест Мерлуза Други Разни Разни          
        густа скарида розови скариди скариди тон лан- рако- скат   риби главоноги черупчести          
        B   скариди       густа образни                    
                                           
                                           
                                           
Допълнение 3
РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК НА ІССАТ ЗА РИБА ТОН
Име на кораба: ............................................................................................................................
БРТ:   Месец Ден Година Пристанище    
 
.................................................................................................................
ОТПЛАВАНЕ            
Държава на флага: Капацитет - (MТ)...: на кораба:            
    ВРЪЩАНЕ на            
Регистрационен номер:
Капитан: ..........................................................................................................
кораба:            
.........................................................................................................................................
               
Корабособственик: Брой членове на екипажа:              
............................................................................................................................................
...................................................................................................................
             
Адрес: .....................................................................................................................................
Дата на доклада:              
 
....................................................................................................................
             
 
(Автор на доклада): .................................................................................................
    Брой дни на    
    Брой дни в   риболов:    
 
..................................................................................................................
морето:   Брой на   № на риболовниято плаване:
        хвърлянията:        
          Месец Ден Ширина Дължина Червен тон Жълтопер Дебел Бял тон Риба меч (Ивичест (Черен (Риба Ивичест (Смесен улов)   водната усилие
              С/Ю И/З   тон (голямоок)     марлин) марлин) платно) тунец     повърхност Брой на
                  Thunnus   тон Thunnus Xiphias (Бял Makaira Istiophorus       (єC) използваните
                  thynnus uли Thunnus   alalunga gladius марлин) Indica albicane uли Katsuwonus       куки
                  maccoyi albacares Thunnus     Tetraptunus   platypterus pelamis        
                      obesus     audax uли              
                            albidus              
            Брой Тегло Брой kg Брой kg Брой kg Брой kg Брой kg Брой kg Брой kg Брой kg Брой kg
              kg                                    
                                                   
Забележки      
1 - Да се използва по един лист на месец и по един ред на   3 - Под думата "ден" се разбира ден, в който се пуска 5 - Последният ред (разтоварени количества) се попълва накрая на риболовното плаване. Трябва да се попълни реалното тегло в момента на разтоварване.
ден.   парагада.  
2 - В края на всяко плаване да се предаде копие от дневника   4 - Риболовният сектор показва   6 - Цялата включена по-горе информация остава строго поверителна.
на Вашия кореспондент или на ICCAT, адрес: Calle Corazуn de   местоположението на кораба.    
Marнa, 8, 28002 Madrid. Espaсa   Минутите се закръглят и се    
    отбелязват градусите на    
    географската ширината и    
    дължината. Моля, посочете С/Ю и    
    И/З.    
         


Допълнение 4

Действащо законодателство относно минималните размери на улова, задържан на борда

"Раздел III: Минимални размери и тегло на видовете

1. Минималните размери на видовете се измерват:

за рибите, от върха на най-издадената част на главата до края на опашната перка (обща дължина);

за главоногите, дължината само на тялото (мантията) без пипалата;

за ракообразните, от върха на рострума до края на опашката.

Върхът на рострума представлява продължение на карапакса и се намира в предната централна част на главогръда. При розовата лангуста за референтна точка се взима средата на вдлъбната част на карапакса, между двата челни рога.

2. Минималните размери и тегла на морски риби, главоноги и ракообразни, чиито улов е разрешен, са:

а) За морски риби:

Сардинела (Sardinella aurita и Sardinella maderensis) 18 cm

Сардина (Sardina pilchardus) 16 cm

Сафрид и конска скумрия (Trachurus spp.) 19 cm

Фалшив сафрид (Decapturus rhonchus ) 19 cm

Скумрия (Scomber japonicus) 25 cm

Чупара (Sparus auratus) 20 cm

Пагел на сини точки (Sparus coeruleostictus), 23 cm

Ивичест златист пагел (Sparus auriga), червена морска каракуда (Sparus pagrus) 23 cm

Зъбар (Dentexspp.) 15 cm

Пагел на червени точки, сребрист пагел (Pagellus bellottii, Pagellus acarne) 19 cm

Средиземноморски сладкогуб (Plectorhynchus mediterraneus) 25 cm

Черен морски костур 25 cm

Тъмен горбил (Sciana umbra) 25 cm

Горбил (Argirosomus regius) и сенегалски горбил (Pseudotholithus senegalensis) 70 cm

Бодливка, червена и черна, меру - Групери. (Epinephelus spp.) 40 cm

Лефер (Pomatomus saltator) 30 cm

Мавритански салмонети (Pseudupeneus prayensis) 17 cm

Кефал (Mugil spp.) 20 cm

Гладка хрътка, обикновена акула (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi) 60 cm

Морска пъстърва (Dicentrarchus punctatus) 20 cm

Писия, морски език (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi) 20 cm

Писия, морски език (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis) 30 cm

Мерлуза (Merliccius Spp) 30 cm

Жълтопер тон (Thunnus albacares) с тегло под 3,2 kg

Дебел тон, Патудо (Thunnus obesus) с тегло под 3,2 kg

б) За главоноги:

Октопод (Octopus vulgaris) 500 gr (изкормен)

Калмар (Loligo vulgaris) 13 cm

Сепия Монго (Sepia officinalis) 13 cm

Сепия Сепиола (Sepia bertheloti) 07 cm

в) За ракообразни:

Зелена лангуста (Panulirus regius) 21 cm

Розова лангуста (Palinurus mauritanicus) 23 cm

Дълбоководни скариди (Parapeneus longriostrus) 6 cm

Дълбоководен рак (Geyryon maritae) 6 cm

Лангостино или крайбрежни скариди (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus) 200 бр./kg

Допълнение 5

Списък на коефициентите на преобразуване

КОЕФИЦИЕНТИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ НА РИБАРСТВОТО, ПОЛУЧЕНИ НА ОСНОВАТА НА МАЛКИ ПЕЛАГИЧНИ ВИДОВЕ, ПРЕРАБОТЕНИ НА БОРДА НА ТРАУЛЕРИТЕ

Продукция Метод на преработка Коефициент на
    преобразуване
Сардинела Ръчно рязане 1,416
Обезглавена Ръчно рязане 1,675
Обезглавена, изкормена Машинно рязане 1,795
Обезглавена, изкормена    
Скумрия Ръчно рязане 1,406
Обезглавена Ръчно рязане 1,582
Обезглавена, изкормена Машинно рязане 1,445
Обезглавена Машинно рязане 1,661
Обезглавена, изкормена    
Риба-нож Ръчно рязане 1,323
Обезглавена, изкормена Ръчно рязане 1,340
Парчета Ръчно рязане 1,473
Обезглавена, изкормена    
(специално рязане)    
Сардина Ръчно рязане 1,416
Обезглавена Ръчно рязане 1,704
Обезглавена, изкормена Машинно рязане 1,828
Обезглавена, изкормена    
Сафрид Ръчно рязане 1,570
Обезглавена Машинно рязане 1,634
Обезглавена Ръчно рязане 1,862
Обезглавена, изкормена Машинно рязане 1,953
Обезглавена, изкормена    
     


NB: За рибата, преработвана на брашно, коефициентът на преобразуване е 5,5 тона прясна риба за 1 тон брашно.

Допълнение 6

ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ                        
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА                            
РАЗТОВАРВАНЕ/ТРАНСБОРДИРАНЕ                            
                      Ден   Месец   Година Час  
(A) Име на кораба (1) ...................................................................................
Отплаване от   Дата (6)                            
 
(4).....................................................
                               
Радиопозивна (2)...........................................................................................
                               
Капитан (3)...........................................................................................
Връщане в   Дата (6)                            
 
(5)........................................................
                               
                                   
Националност Радиопозивна Име на кораба получател    
                         
            Подпис на капитана на риболовния кораб
ПОСОЧЕТЕ ТЕГЛОТО В КИЛОГРАМИ    
Вид Търговска Представяне Нетно Продажна Парична Вид Търговска Представяне Нетно Продажна Парична единица
(B) категория (D) тегло цена единица (B) категория (D) тегло цена (G)
  (C)   (E) (F) (G)   (C)   (E) (F)  
                       
                       
                       
                       


Допълнение 7

ГРАНИЦИ НА МАВРИТАНСКИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНИ
                       
                       
                       
                       
2 Координати Г. 16° 30'   с.ш. Г. дълж. 19° 54'   з.д.
    шир.                  
3 Координати Г. 17° 00'   с.ш. Г. дълж. 19° 47'   з.д.
    шир.                  
4 Координати Г. 17° 30'   с.ш. Г. дълж. 19° 33'   з.д.
    шир.                  
5 Координати Г. 18° 00'   с.ш. Г. дълж. 19° 29'   з.д.
    шир.                  
6 Координати Г. 18° 30'   с.ш. Г. дълж. 19° 28'   з.д.
    шир.                  
7 Координати Г. 19° 00'   с.ш. Г. дълж. 19° 43'   з.д.
    шир.                  
8 Координати Г. 19° 23'   с.ш. Г. дълж. 20° 01'   з.д.
    шир.                  
9 Координати Г. 19° 30'   с.ш. Г. дълж. 20° 04'   з.д.
    шир.                  
10 Координати Г. 20° 00'   с.ш. Г. дълж. 20° 14,5'   з.д.
    шир.                  
11 Координати Г. 20° 30'   с.ш. Г. дълж. 20° 25,5'   з.д.
    шир.                  
12 Северна граница Г. 20° 46'   с.ш. Г. дълж. 20° 04,5'   з.д.
    шир.                  
                       


Допълнение 8

ДОКЛАД НА НАУЧНИЯ НАБЛЮДАТЕЛ

Име на наблюдателя: ..............................................................................................................................................................................................
 
Кораб: ............................................. Националност:
..........................................................................................................................................................................................................................
Номер и пристанище на регистрация:
.......................................................................................................................................................................................................................
Обозначителна маркировка: .............................., тонаж: .................... GT, Мощност:
........................... к.с.
Лицензия: ............................. №: .......................... Тип: .......................................................................................................................................
Капитан: ................................................Националност: ................................................................................................................................................
 
Качване на борда на наблюдателя: Дата: ................................., Пристанище:
................................................................................................................................................................................................................................
Слизане на наблюдателя: Дата: ................................., Пристанище: ......................................................................................................................................
 
Разрешена техника на риболов............................................................................................................................................................................................
Използвани риболовни съоръжения:
....................................................................................................................................................................................................................
Мрежа и/или размери: ..............................................................................................................................................................................................
Посетени риболовни зони: ............................................................................................................................................................................................
Разстояние от брега:
......................................................................................................................................................................................................................
Брой мавритански моряци на борда: .........................................................................................................................................................................................
Деклариране на влизането .../.../... и на излизането.../.../... от риболовната зона
 
Оценка на наблюдателя
Обща продукция (kg): .................. ....................., декларирана в РД/БД: ...................................................................................................................................
Прилов: Видове ..................................................., оценка на процента: ...........%
Изхвърляне: Видове: Количество (kg): .........................................................................................................................................................................................
Задържани видове            
Количество (kg)            
Задържани видове            
Количество (kg)            
             
Констатации на наблюдателя:
Характер на констатацията дата местоположение
     
     
     
     
     
Бележки на наблюдателя (общи положения):................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Изготвено в .................................................., на .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Подпис на наблюдателя:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Забележки на
капитана:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Копие от доклада, получено на ..................... Подпис на капитана....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Доклад, предаден на ...................................................................................................................................................................................................
Длъжност: .............................................................................................................................................................................................................
 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Финансово подпомагане за насърчаване на отговорен и устойчив риболов

1. Предмет и суми

Финансовото подпомагане е публична помощ за развитие, отделно от търговския елемент, предвиден в член 7, параграф 1, буква а) от Споразумението и член 2, параграф 1 от настоящия протокол.

Финансовото подпомагане, предвидено в член 2, параграф 2 от настоящия протокол, възлиза на 3 млн. EUR годишно. То има за цел да допринесе за развитието на устойчив и отговорен риболов в мавританските риболовни зони в съответствие със стратегическите цели на опазването на рибните ресурси и по-доброто интегриране на сектора в националната икономика.

Финансовото подпомагане се състои от три направления за намеса, както следва:

  Действия
Направление I: Подпомагане при изпълнението на планове за развитие на
НАУЧНО сектора рибарството (IMROP, ONISPA, ENEMP)
СЪТРУДНИЧЕСТВО  
И ОБУЧЕНИЕ  
Направление ІІ: Подпомагане на дейностите на DSPCM
НАДЗОРЕН  
ОРГАН  
Направление ІІІ Опазването на морската и крайбрежната околна среда (PNBA и
ОКОЛНА СРЕДА PND)
   


2. Бенефициери

Бенефициерите на подпомагането са Министерството на рибарството и Министерството на околната среда и устойчивото развитие. Тези институционални бенефициери работят в тясно сътрудничество с Министерството на финансите.

3. Рамка за изпълнение

Европейският съюз и Мавритания се договарят в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението, след влизането в сила на настоящия протокол, за критериите за допустимост до финансовото подпомагане, правните основания, програмирането, мониторинга и оценката, както и начините на плащане.

4. Видимост

Мавритания се задължава да гарантират видимостта на дейностите, изпълнявани с финансовото подпомагане. За тази цел бенефициерите се координират с делегацията на Европейския съюз в Нуакшот за изпълнението на "visibility guidelines", както са определени от Европейската комисия. По-специално, всеки проект трябва да бъде придружаван от клауза за видимост на подпомагането от Европейския съюз, по-специално чрез използването на символа ("знамето на ЕС"). И накрая, Мавритания изпраща на Европейския съюз планираните церемонии за откриване.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

1.2. Съответна(и) област(и) на политики в рамката на УД/БД

1.3. Естество на предложението/инициативата

1.4. Цел(и)

1.5. Основание(я) за предложението/инициативата

1.6. Продължителност на финансовото отражение

1.7. Предвиден(и) метод(и) на управление

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

2.2. Система за управление и контрол

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове)

3.2. Очаквано отражение върху разходите

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3. Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

3.3. Очаквано въздействие върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокола, договорен между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни.

1.2. Съответна(и) области(и) на политиката в структурата на УД/БД

11. - Морско дело и рибарство

11.03 - Международно рибарство и морско право

1.3. Естество на предложението/инициативата

[ ]Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

[ ]Предложението/инициативата е във връзка с ново действие, вследствие на пилотен проект/подготвителна дейност

X Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуващо действие

[ ]Предложението/инициативата е във връзка с действие, пренасочено към ново действие

1.4. Цел(и)

1.4.1. Многогодишна(и) стратегическа(и) цел(и) на Комисията, към която(които) е насочено/а предложението/инициативата

Договарянето и сключването на споразумения в областта на рибарството с трети държави отговаря на общата цел за поддържане и запазване на риболовните дейности на флота на Европейския съюз, включително на риболовния флот за далечно плаване, и за развитие на взаимоотношения в духа на партньорство с оглед засилване на устойчивото използване на рибните ресурси извън водите на Европейския съюз.

Споразуменията за партньорство в областта на рибарството (СПОР) осигуряват също така съгласуваност между принципите, регулиращи общата политика в областта на рибарството, и залегналите в други европейски политики ангажименти (устойчиво използване на ресурсите на трети държави, борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов), интеграция на партньорските държави в глобалната икономика, както и по-добро политическо и финансово управление на рибарството).

1.4.2. Конкретна(и) цел(и) и съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД

Конкретна цел № 1

Да се допринесе за устойчивия риболов извън водите на Съюза, да се поддържа европейското присъствие в отдалечените риболовни райони и да се защитят интересите на европейския сектор на рибарството и интересите на потребителите чрез договаряне и сключване на СПОР с крайбрежни държави в съгласуваност с други европейски политики.

Съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД

Морско дело и рибарство, международно рибарство и морско право, международни споразумения в областта на рибарството (бюджетен ред 11.0301)


1.4.3. Очакван(и) резултат(и) и отражение

Посочете въздействието, което предложението/инициативата се очаква да окаже върху бенефициерите/целевите групи.

Сключването на протокола допринася за запазване на възможностите за риболов за европейските риболовни кораби в мавританските риболовни зони.

Протоколът допринася също за подобряване на управлението и опазването на рибните ресурси чрез финансова подкрепа (подкрепа за сектора) за изпълнението на програмите, приети на национално равнище от държавата партньор.

1.4.4. Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи осъществяването на предложението/инициативата.

Процент на усвояване на възможностите за риболов (процентен дял на използваните разрешения за риболов спрямо наличните възможности, предлагани в рамките на протокола);

Събиране и анализиране на данните за улова и търговската стойност на Споразумението;

Принос към заетостта и добавената стойност в Европейския съюз и за стабилизиране на пазара на Европейския съюз (заедно с други СПОР);

Брой на техническите срещи и на заседанията на съвместния комитет.

1.5. Основание(я) за предложението/инициативата

1.5.1. Нужда(и), която(ито) трябва да бъде(ат) задоволена(и) в краткосрочен или дългосрочен план

Срокът на прилагане на протокола за периода 2008-2012 г. изтича на 31 юли 2012 г. Предвидено е новият протокол да се прилага временно от датата на неговото подписване. Успоредно на настоящата процедура е започната и процедура за приемане на решение от страна на Съвета за неговото временно прилагане.

Новият протокол ще осигури рамка за риболовните дейности на европейския флот и по-специално, ще позволи на корабособствениците да продължат да получават разрешения за риболов в мавританските риболовни зони. Освен това, новият протокол укрепва сътрудничеството между Европейския съюз и Мавритания за насърчаване на устойчива политика в областта на рибарството. В него по-специално се предвижда проследяването на корабите чрез VMS и насърчава съобщаването на данните за улова по електронен път.

1.5.2. Добавена стойност от намесата на ЕС

По отношение на този нов протокол, ненамесата на Европейския съюз би освободила място за частни споразумения, които не биха гарантирали устойчиво рибарство. Европейският съюз също се надява, че с този протокол Мавритания ще продължи да си сътрудничи ефикасно със Европейския съюз за постигане на устойчив риболов.

Наличните средства по протокола ще позволят също така на Мавритания да продължи своите усилия за стратегическо планиране за изпълнението на своята политика в областта на рибарството.

1.5.3. Изводи от подобен опит в миналото

Поради недостатъчното използване на някои риболовни категории по предишния протокол, и в съответствие със заключенията от научното становище, страните решиха да намалят възможностите за риболов. Съответната търговска стойност, независимо от това, беше леко повишена, за да се вземат предвид ценовите тенденции на пазара.

1.5.4. Съгласуваност и евентуална синергия с други съответни инструменти

Средствата, изплащани съгласно СПОР, представляват заменяеми приходи в бюджета на третите държави партньори. Въпреки това, насочването на част от тези средства за предприемане на действия в рамките на националната секторна политика е условие за сключването и за мониторинга на СПОР. Тези финансови ресурси, отделени от търговската част на протокола, са съвместими с други източници на финансиране от други международни донори за осъществяването на проекти и/или програми, провеждани на национално равнище в сектора на рибарството.


1.6. Продължителност на финансовото отражение

X Предложение/инициатива с ограничена продължителност

X Предложение/инициатива, влизащо/а в сила от датата на подписване на протокола за срок от 2 години.

X Финансово отражение от 2012 г. до 2014 г

[ ] Предложение/инициатива с неограничена продължителност

[ ] Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

[ ] последвано от функциониране с пълен капацитет.

1.7. Предвиден(и) метод(и) на управление

X Пряко централизирано управление от Комисията

[ ] Непряко централизирано управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

[ ] изпълнителни агенции

[ ] органи, създадени от Общностите

[ ] национални органи от публичния сектор/органи със задължение за предоставяне на обществена услуга

[ ] лица, натоварени с изпълнението на специфични действия по силата на дял V от Договора за Европейския съюз и посочени в съответния основен акт по смисъла на член 49 от Финансовия регламент

[ ]Споделено управление с държавите членки

[ ]Децентрализирано управление с трети държави

[ ]Съвместно управление с международни организации (да се уточни)

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта "Забележки".

Забележки

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

Посочете честотата и условията.

Комисията (ГД "Морско дело и рибарство" в сътрудничество делегацията на Европейския съюз в Нуакшот) осигурява редовен мониторинг на изпълнението на настоящия протокол, по-специално по отношение на усвояването на възможностите за риболов от страна на операторите и по отношение на данните за улова.

Освен това в СПОР се предвижда по едно заседание годишно на съвместния комитет, по време на което Комисията и третата държава обсъждат привеждането в действие на Споразумението и на неговия протокол и, ако е необходимо, коригират програмирането и при необходимост - финансовото участие.

2.2. Система за управление и контрол

2.2.1. Установен(и) риск(ове)

Прилагането на протокол за рибарство е придружено от определен брой рискове, по-специално във връзка със сумите, предназначени за финансиране на секторната политика по рибарство (подпрограмиране).

2.2.2. Предвиден(и) метод(и) на контрол

Предвижда се постоянен диалог, свързан с програмирането и изпълнението на секторната политика. Съвместният анализ на постигнатия напредък, посочен в точка 2.1, също представлява част от тези методи за контрол.

Освен това в протокола се предвиждат специфични клаузи за неговото временно преустановяване при определени условия и дадени обстоятелства.

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Посочете съществуващи или предвидени мерки за превенция и защита.

Комисията се ангажира да се опита да установи постоянен политически диалог и сътрудничество с оглед подобряване на управлението на споразумението и за укрепване на приноса на Европейския съюз за устойчивото управление на ресурсите. Във всеки случай, плащанията, които Комисията извършва по СПОР, са съобразени с нейните правила и обичайните бюджетни и финансови процедури. Това позволява, по-специално, да се идентифицират напълно банковите сметки на третите държави, по които се превежда финансовото участие. За настоящия протокол, съгласно глава І, член 5 от приложение 1 цялата сума на финансовото участие, се плаща по сметка на Централната банка на Мавритания.

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове)

Съществуващи разходни бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от Бюджетен ред Вид на Участие
многогодишната   разхода  
финансова рамка Номер МБК/ЕБК от от държави от трети по смисъла
  [Описание..........................................] () държави кандидатки държави на член 18,
      от ЕАСТ     параграф 1,
            буква аа) от
            Финансовия
            регламент
2 11.0301 МБК Няма Няма Няма Няма
  Международни споразумения в          
  областта на рибарството          
             


Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от Бюджетен ред Вид на Участие
многогодишната   разхода  
финансова рамка Номер МБК/ЕБК от от държави от трети по смисъла
  [Описание..........................................]   държави кандидатки държави на член 18,
      от ЕАСТ     параграф 1,
            буква аа) от
            Финансовия
            регламент
  [XX.YY.YY.YY]   ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ


3.2. Очаквано отражение върху разходите

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова Номер Опазване и управление на природните ресурси
рамка:    
     
ГД: "Морско дело и рибарство"     Година Година Година Година да се добавят толкова ОБЩО
      N N+1 N+2 N+3 колони, колкото е  
      2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. необходимо, за да се  
              обхване  
              продължителността на  
              отражението (вж. точка  
              1.6)  
џ Бюджетни кредити за оперативни разходи                
Номер на бюджетния ред Поети (1) 70,000 70000           140,000
  задължения                  
  Плащания (2) 70,000 70,000           140,000
Номер на бюджетния ред Поети (1a)                
  задължения                  
  Плащания (2a)                
Бюджетни кредити с административен характер,                
финансирани от пакета за специфични програми                
Номер на бюджетния ред   (3)                
ОБЩО бюджетни кредити Поети =1+1a 70,000 70,000            
за ГД ...........................................................................................
задължения +3                
  Плащания =2+2a 70,000 70,000            
    +3                
                     
  Поети (4) 70,000 70,000           140,000
џ ОБЩО бюджетни кредити за задължения                  
оперативни разходи Плащания (5) 70,000 70,000           140,000
џ ОБЩО бюджетни кредити с административен (6) 0 0           0
характер, финансирани от пакета за специфични                  
програми                  
ОБЩО бюджетни кредити Поети =4+ 6 70,000 70,000           140,000
за ФУНКЦИЯ ........................................................................................
задължения                  
от многогодишната финансова Плащания =5+ 6 70,000 70,000            
рамка                    
                     


Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

џ ОБЩО бюджетни кредити за Поети (4)                
оперативни разходи задължения                  
  Плащания (5)                
џ ОБЩО бюджетни кредити с административен (6)                
характер, финансирани от пакета за специфични                  
програми                  
ОБЩО бюджетни кредити Поети =4+ 6                
за ФУНКЦИИ 1-4 задължения                  
от многогодишната финансова Плащания =5+ 6                
рамка                    
(Референтна сума)                    
                     
  5 "Административни разходи"
Функция от многогодишната финансова    
рамка:    
     


в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

      Година Година Година Година да се добавят толкова ОБЩО
      N N+1 N+2 N+3 колони, колкото е  
      2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. необходимо, за да се  
              обхване  
              продължителността на  
              отражението (вж. точка  
              1.6)  
ГД: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
џ Човешки ресурси 0,298 0,298            
џ Други административни разходи 0,010 0,010            
ОБЩО ГД ........................................................................................
Бюджетни кредити 0,308 0,308            
                   
ОБЩО бюджетни кредити (Общо поети 0,308 0,308           0,616
за ФУНКЦИЯ 5 задължения =                
от многогодишната финансова общо плащания)                
рамка                  
                   


в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

      Година Година Година Година да се добавят толкова ОБЩО
      N N+1 N+2 N+3 колони, колкото е  
      2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. необходимо, за да се  
              обхване  
              продължителността на  
              отражението (вж. точка  
              1.6)  
ОБЩО бюджетни кредити Поети задължения 70,308 70,308           140,616
за ФУНКЦИИ 1-5 Плащания 70,308 70,308           140,616
от многогодишната финансова                  
рамка                  
                   


3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

[ ] Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

X Предложението/инициативата води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се     Година Година Година Година да се добавят толкова колони, ОБЩО
посочат     N N+1 N+2 N+3 колкото е необходимо, за да се  
целите и     2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. обхване продължителността на  
резултатите             отражението (вж. точка 1.6)  
т РЕЗУЛТАТИ
  Вид Среден Брой Разход Брой Разход Брой Разход Брой Разход Брой Разход Брой Разход Брой Разход Общ Общо
    разход                             брой разходи
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1.....................................................................
                               
- Лицензии Тонаж 65 2500 0,163 2500 0,163                        
за кораби   EUR/t                                
за риба тон                                    
- Лицензии Цена на 249 2684 0,668 2684 0,668                        
за траулери лицензията EUR/t                                
- Секторна   3,000 1 3,000 1 3,000                        
подкрепа                                    
Междинна сума за конкретна   70,000   70,000                        
цел № 1                                
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2.....................................................................
                               
- Постигане                                    
Междинна сума за конкретна                                
цел № 2                                
ОБЩО РАЗХОДИ   70,000   70,000                        
                                 


3.2.3. Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1. Резюме

[ ] Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за административни разходи

[ ] Предложението/инициативата води до използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

  Година Година Година Година да се добавят толкова колони, ОБЩО
  N N+1 N+2 N+3 колкото е необходимо, за да  
  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. се обхване  
          продължителността на  
          отражението (вж. точка 1.6)  
             
ФУНКЦИЯ 5                
от                
многогодишната                
финансова рамка                
Човешки ресурси 0,298 0,298           0,596
Други 0,010 0,010           0,020
административни                
разходи                
Междинно общо 0,308 0,308           0,616
ФУНКЦИЯ 5                
от                
многогодишната                
финансова рамка                
                 
Извън ФУНКЦИЯ                
5 от                
многогодишната                
финансова рамка                
Човешки ресурси                
Други разходи                
с                
административен                
характер                
Междинен сбор                
извън ФУНКЦИЯ 5                
от                
многогодишната                
финансова рамка                
                 
ОБЩО 0,308 0,308           0,616
                 


3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси

[ ] Предложението/инициативата не води до използване на човешки ресурси

[ ] Предложението/инициативата води до използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

  Година Година Година Година N+3 да се добавят
  N N+1 N+2 2015 г. толкова колони,
  2012 г. 2013 г. 2014 г.   колкото е
          необходимо, за да
          се обхване
          продължителността
          на отражението (вж.
          точка 1.6)
џ Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)
XX 01 01 01 (седалище и 0,298 0,298          
представителства на Комисията)              
XX 01 01 02 (Делегации)              
XX 01 05 01 (Непряка изследователска              
дейност)              
10 01 05 01 (Пряка изследователска              
дейност)              
џ Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ)
XX 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия              
финансов пакет)              
XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и              
КНЕ в делегациите)              
XX 01 04 yy - в              
  централата              
  - в              
  делегациите              
XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ - Непреки              
изследвания)              
10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА - Преки              
изследвания)              
Други бюджетни редове (да се              
посочат)              
ОБЩО 0,298 0,298          
               


XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно Управление и мониторинг и на процеса на (пре)договарянето на
наети лица СПОР и одобряване на резултатите от преговорите на институциите,
  управлението на настоящото СПОР, включително постоянно
  финансово наблюдение и наблюдение на работата, управление на
  лицензии.
  2 длъжностни лица ГД "Морско дело и рибарство" + нач. отдел/зам.
  началник отдел + секретариат: обща прогнозна оценка 2,35
  души/година
  Изчисляване на разходите 2,35 души/година x 127 000 EUR/година
  = 298 450 EUR = 0,298 млн. EUR
Външен персонал  
   


3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

X Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

[ ] Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете нужното препрограмиране, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

[ ] Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете нуждата, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

X Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

  Година Година Година Година да се добавят толкова Общо
  N N+1 N+2 N+3 колони, колкото е  
          необходимо, за да се  
          обхване  
          продължителността на  
          отражението (вж. точка  
          1.6)  
Да се посочи                
съфинансиращият                
орган                
ОБЩО съфинасирани                
бюджетни кредити                
                 


3.3. Очаквано отражение върху приходите

X Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

[ ] Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

[ ] върху собствените ресурси

[ ] върху разните приходи

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен Налични Отражение на предложението/инициативата
бюджетен ред: бюджетни Година Година Година Година да се добавят толкова колони,
  кредити за N N+1 N+2 N+3 колкото е необходимо, за да
  текущата         се обхване продължителността
  бюджетна         на отражението (вж. точка 1.6)
  година          
Статия............................................
               
                 


За разните целеви приходи посочете съответния(те) разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове).

Да се посочи методът за изчисляване на въздействието върху приходите.


_________________________

1 Решение 2004/585/ЕО на Съвета от 19 юли 2004 г. относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството, ОВ L 142M, 30.5.2006 г., стр. 176-181.

2 ОВ С , [...] г., стр. [...].

3 OВ L 343, 8.12.2006 г.

4 ОВ C

5 Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право (с приложенията, окончателния акт и протоколите за коригиране на окончателния акт от 3 март 1986 г. и 26 юли 1993 г.), сключена в Монтего Бей на 10 декември 1982 г. - Сборник на договорите на Организацията на обединените нации от 16.11.1994 г., том 1834, I-31363, стр. 3-178.


Untitled Page