РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 6/2002 от 12 декември 2001 година за промишления дизайн на Общността


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 308 от него,


като взе предвид предложението на Комисията (1),


като взе предвид становището на Европейския парламент (2),


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет(3),


като има предвид, че:


(1) Една единна система за придобиване на дизайн или модел на Общността, който да се ползва с еднаква закрила и да има еднакъв ефект за цялата територия на Общността, би допринесла за изпълнение целите на Общността, определени в Договора.


(2) Единствено страните от Бенелюкс са въвели уеднаквено законодателство за закрила на дизайните и моделите. Във всички останали държави-членки закрилата на дизайните и моделите е обект на национално законодателство и се ограничава до територията на въпросната държава-членка. Така идентичните дизайни и модели могат да се ползват от различна закрила в различните държави-членки и тя да обхваща различни собственици. Това неизбежно води до конфликти при търговския обмен между държавите-членки.


(3) Значителните различия между законодателствата на държавите-членки, регламентиращи дизайните и моделите, представляват пречка и източник на нарушения за конкуренцията в Общността. За разлика от вътрешната търговия на продукти, включващи дизайн или модел и конкуренцията на тези продукти в национален мащаб, търговията и конкуренцията в Общността са затруднени и деформирани от големия брой заявки, служби, процедури, закони, изключителни права, ограничени в рамките на една страна, както и от нарастващите административни разноски, които са свързани с плащането на високи разходи и данъци от страна на заявителя. Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г., относно правната закрила на дизайните и моделите(4), допринася за поправяне на това положение.

(4) Ограничаването на закрилата на дизайните и моделите в рамките на територията на отделните държави-членки, независимо дали законодателствата им са сближени, може да доведе до разделение на вътрешния пазар, когато става въпрос за продукти, включващи дизайн или модел, обект на права на различни лица в рамките на държавата и даващ основание за възпрепятстване на свободното движение на стоки.

(5) В тази връзка е необходимо създаването на дизайн или модел на Общността, пряко приложим във всяка държава-членка, тъй като само по този начин е възможно, с представянето на единна заявка пред Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни или модели), да се получи закрила на дизайн или модел за една единна територия, включваща всички държави-членки, съгласно единна процедура и по силата на единно законодателство.

(6) Тъй като целите на предприетото действие, а именно закрилата на единен дизайн или модел за единна територия, включваща всички държави-членки, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от отделните държави-членки, поради значимостта и резултатите от създаването на единен дизайн или модел на Общността и от единен орган на Общността с правомощия в тази сфера, а могат да се осъществят по-добре на общностно ниво, Общността може да вземе мерки, съгласно принципа за субсидиарност, както е изложен в член 5 от Договора. Съгласно принципа за пропорционалност, както е формулиран в споменатия член, настоящият регламент не надхвърля рамките на необходимото за постигане на тези цели.

(7) Една засилена закрила на промишлената естетика би имала резултат не само за насърчаване на отделните автори, да дадат своя принос в установяване на върховенството на Общността в тази област, но и в даването на предимство на иновацията и развитието на новите продукти и инвестирането в тяхното производство.

(8) Поради това, една по-достъпна и по-добре адаптирана към нуждите на вътрешния пазар система за закрила на дизайните и моделите е от съществено значение за икономиката на Общността.

(9) Материалните разпоредби на настоящия регламент, относно законодателството в сферата на дизайните и моделите, трябва да са в съответствие със съответните разпоредби от Директива 98/71/ЕО.

(10) Технологичното новаторство не би трябвало да възпрепятства разрешаването на закрила на дизайните и моделите с особености, обусловени изключително от техническите им функции. Разбираемо е, че от това не произтича определен дизайн или модел да е с естетически характер. Същото се отнася и за взаимозаменяемите функции на продукти от различни производства, т.е. това не би трябвало да попречи на разгръщането на закрилата върху дизайни и модели на механичните връзки. Поради това, особеностите на един дизайн или модел, които са извън обсега на закрила поради тези причини, не трябва да се вземат предвид, при оценката на това дали други особености на този дизайн или модел отговарят на изискванията за получаване на закрила.

(11) Механичните връзки на модулните продукти обаче, могат да представляват значим елемент от новаторските характеристики на модулните продукти и да дадат ценен принос за тяхната търговия, така че би трябвало да се приеме закрила за тях.

(12) Закрилата не трябва да се разпростира върху детайлите, които не са видими при нормалната употреба на определен продукт, нито върху особеностите на детайл, които не са видими, когато той е монтиран, нито пък върху особеностите на детайлите, които не отговарят сами по себе си на изискванията за новост и оригиналност. Особеностите на определен дизайн или модел, които не са предмет на закрила поради тези причини, не би трябвало вследствие на този факт да се отчитат при оценка на това, дали други особености на този дизайн или модел отговарят на изискванията за получаване на закрила.

(13) Директива 98/71/ЕО не разрешава пристъпването към пълно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно използването на защитени дизайни и модели, за да се осигури възможност за поправка на съставни продукти, с цел възстановяване на първоначалния им вид, когато дизайнът или моделът се прилага към определен продукт или е включен в продукт, който е съставна част от комплексен продукт, чиято външност предопределя защитения дизайн или модел. В рамките на помирителната процедура на упоменатата директива, Комисията се задължава да анализира влиянието на разпоредбите на тази директива три години след крайната дата на въвеждане на същата и по-специално върху най-засегнатите промишлени сектори. При тези условия е целесъобразно да не се предоставя закрила като дизайн или модел на Общността, който се използва при продукт или е съставна част от продукт, който е елемент от съставно изделие и чийто външен вид предопределя дизайна или модела и се използва за възможно разделяне на съставния продукт, с цел възстановяване на първоначалния му вид, до момента в който Съветът, по предложение на Комисията, не е установи своята политика по отношение на разглежданата област.

(14) Оценката на оригиналността на един дизайн или модел трябва да се състои в определянето на това дали съществува ясно разграничение между цялостното впечатление, което той произвежда у опитния потребител и впечатлението, което създава у него съвкупността от основните дизайни или модели, предвид същността на продукта, към който се прилага дизайнът или моделът или в който същият е включен и по-точно, промишления сектор, който го произвежда и степента на свобода на автора при създаването на дизайна или модела.

(15) Дизайнът или моделът на Общността трябва да отговаря, в рамките на максимално възможното, на нуждите на всички сектори на икономиката на Общността.

(16) Някои от тези сектори произвеждат значителни количества дизайни или модели, предназначени за продукти, които често са с кратък икономически живот, и за които би било изгодно да получат закрила, без да преминават през формалностите по регистрация и за които продължителността на закрилата е от второстепенно значение. В замяна на това пък има сектори, които биха оценили предимствата на регистрацията поради по-високата степен на юридическа стабилност, която тя осигурява и биха заявили интерес от по-дълготрайна закрила, отговаряща на прогнозно продължителното присъствие на техните продукти на пазара.

(17) Това положение изисква две форми на закрила, а именно краткотрайна закрила, съответствуваща на нерегистриран дизайн или модел и по-дълготрайна закрила, съответствуваща на регистриран дизайн или модел.

(18) Регистрираният дизайн или модел на Общността изисква създаването и поддържането на регистър, в който да се вписват всички заявки, които отговарят на официалните изисквания, както и вписана дата на подаване на заявката за регистрация. По принцип системата за регистрация не би трябвало да се базира на предварителен преглед, с цел предварително да се определи дали един дизайн или модел отговаря на изискванията за получаване на закрила, тъй като това би ограничило до минимум вариантите за регистрация и другите стъпки, които заявителят трябва да предприеме.

(19) За да се счита за действителен един дизайн или модел на Общността, той трябва да е нов и оригинален по отношение на другите дизайни или модели.

(20) Необходимо е също така да се даде възможност на автора или на неговия правоприемник, да изпитат продуктите, включващи определен дизайн или модел на пазара, преди да реши дали закрилата, предлагана чрез регистрацията в Общността е желателна. За тази цел е необходимо да се предвиди дали разпространението на определен дизайн или модел от автора му или неговия правоприемник или недобросъвестното му разпространение за период от дванадесет месеца преди датата на подаване на заявката за регистрация, не би попречило на оценката за новост или оригиналност на въпросния дизайн или модел.

(21) Изключителните права, предоставяни от регистрирания дизайн или модел на Общността, са свързани със стремежа да му се осигури по-голяма правна сигурност, докато при нерегистрирания дизайн или модел на Общността се придобива само правото за възпрепятстване на копирането му. Закрилата не би трябвало да се разпростира върху продукти, за които се прилагат дизайни или модели, резултат от дизайни или модели, създадени независимо от друг автор. Това право би трябвало също така да се простира и върху продажбата на продукти, за които противозаконно се прилагат дизайни или модели.

(22) Мерките за гарантиране на упражняването на тези права са оставени на националното законодателство. Необходимо е, в такъв случай, да се предвидят някои санкции, почиващи на еднаква за всички държави-членки основа.

(23) Всяка трета страна, която заявява, че е започнала да използва добросъвестно, дори и в търговската си дейност в Общността или прави сериозна подготовка и влага средства за това, дизайн или модел, който е обхванат от закрилата на регистриран дизайн или модел на Общността и не представлява копие на последния, може да се ползва от правото на ограничено използване на този дизайн или модел.

(24) Една от основните цели на настоящия регламент е процедурата за регистрация на дизайн или модел на Общността да е свързана с минимум разходи и затруднения за заявителя, с цел тя да стане по-достъпна за малките и средните предприятия, както и за независимите му създатели.

(25) Секторите на икономиката, които произвеждат, в рамките на кратки периоди от време, голям брой дизайни или модели с относително кратък жизнен цикъл, и само малка част от които, в крайна сметка, излизат на пазара, биха предпочели да използват нерегистрирания дизайн или модел на Общността. Тези сектори също така се нуждаят от възможност по-лесно да прибягват до регистрираните дизайни или модели на Общността. Впоследствие тази необходимост ще се удовлетворява от възможността за комбинирането на няколко дизайна или модела в една множествена заявка. Дизайните или моделите, обхванати от една множествена заявка, могат все пак да бъдат третирани независимо едни от други, що се отнася до въвеждането им, лицензирането им, вещните права, принудителното изпълнение, производството по несъстоятелност, отказа, подновяването, отстъпването, отлагането на публикацията или обявяването на недействителност.

(26) Нормалната публикация след регистрация на дизайн или модел на Общността може в известни случаи да провали или застраши успеха на дадена търговска операция, включваща този дизайн или модел. В такива случаи решението се състои в отлагане на публикацията за разумен срок.

(27) Разглеждането на молбите за обявяване на недействителност на даден регистриран дизайн или модел на Общността от една инстанция би спестило средства и време, в сравнение със съдебните процедури с намеса на различни национални съдилища.

(28) Поради тази причина е необходимо да се предвидят гаранции, включващи право на обжалване пред апелативна комисия и Съда на Европейските общности. Това решение ще допринесе за уеднаквено тълкуване на условията за действителност на дизайните и моделите на Общността.

(29) Особено важно е, упражняването на поверените от дизайна или модела на Общността права да бъдат ефективно гарантирани за цялата територия на Общността.

(30) При системата за уреждане на спорове трябва да избягват във възможно най-голяма степен "forum shopping". В този смисъл е необходимо да се установят ясни правила относно международните правомощия.

(31) Настоящият регламент не изключва прилагането към защитените чрез дизайна или модела на Общността дизайни или модели, на нормативната уредба за индустриалната собственост или други такива, на нормативната уредба на държавите-членки, като например тази, отнасяща се до закрила чрез регистриране или тези разпоредби, отнасящи се до нерегистрираните дизайни или модели, търговските марки, патентите и полезните модели, до нелоялната конкуренция и гражданската отговорност.

(32) При липса на пълна хармонизация на авторското право е важно да се разреши кумулативният принцип на особената закрила на дизайните или моделите на Общността и закрилата с авторското право, като същевременно на държавите-членки се предоставя пълна свобода за определяне обхвата на закрилата с авторско право и на условията, при които е осигурена тази закрила.

(33) Необходимите разпоредби за осъществяване на настоящия регламент са приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., определящо условията на упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


ДЯЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1

Дизайн или модел на Общността


1. Дизайните или моделите, които изпълняват изискванията, отразени в настоящия регламент, се наричат по-долу "дизайни или модели на Общността".

2. Един дизайн или модел на Общността е защитен:

а) в качеството си на "нерегистриран дизайн или модел на Общността", ако се разпространява публично, според предвидените в настоящия регламент условия;

б) в качеството си на "регистриран дизайн или модел на Общността", ако е регистриран, според предвидените в настоящия регламент условия.

3. Дизайнът или моделът на Общността е с единен характер. Той има еднакво действие в цялата Общност. Той може да бъде регистриран, прехвърлян, да бъде предмет на решение за обявяване на недействителност и неговото използване може да бъде забранявано, като това важи за цялата Общност. Този принцип се прилага винаги, с изключение на случаите, когато с настоящия регламент се предвижда друго.


Член 2

Служба


Службата за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели), наричана по-долу "Службата", учредена с Регламент на Съвета (ЕО) № 40/94 от 20 септември 1993 г., относно търговските марки на Общността (6) , по-долу наричан " Регламент за търговските марки на Общността", изпълнява задачите, с които е натоварена, съгласно настоящия регламент.


ДЯЛ ІІ

ПРАВОТО, СВЪРЗАНО С ДИЗАЙНИ И МОДЕЛИ


РАЗДЕЛ 1

Изисквания за закрила


Член 3

Дефиниции


По смисъла на настоящия регламент:

а) под "дизайн или модел" се разбира: видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на линиите, рисунъка, цветовете, формата, тъканта и/или материалите на самия продукт и/или украсата му;

б) под "продукт" се разбира: всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, опаковка, представяне, графични символи или печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

в) под "съставно изделие" се разбира: продукт, съставен от няколко части, които могат да се заместват така, че да е възможен демонтаж или монтаж на продукта.


Член 4

Условия на закрила


1. Закрилата на дизайна или модела чрез дизайн или модел на Общността се осигурява в зависимост от това, доколко той е нов и оригинален.

2. Дизайн или модел, приложен към даден продукт или включен в даден продукт като част от съставно изделие, се счита за нов или оригинален, доколкото:

а) веднъж включената в съставния продукт част е видима при обикновена употреба на продукта и

б) видимите особености на частта отговарят като такива на изискванията за новост и оригиналност.

3. Под "обикновена употреба" по смисъла на параграф 2, буква а) се разбира, употреба от крайния потребител, с изключение на поддръжката, обслужването или поправката.


Член 5

Новост


1. Дизайнът или моделът се счита за нов, ако липсва идентичен дизайн или модел, който да е публично разгласен:

а) в случая на нерегистриран дизайн или модел на Общността, преди датата на първото публично разгласяване на дизайна или модела, за който се иска закрила.

б) в случая на регистриран дизайн или модел на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на дизайна или модела, за който се иска закрила или, ако се претендира за приоритет, преди датата на приоритета.

2. Дизайните или моделите се считат за идентични, когато техните особености се различават само в несъществени детайли.


Член 6

Оригиналност


1. Дизайнът или моделът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което създава у опитния потребител, се различава от това, което създава върху такъв потребител всеки друг дизайн или модел, който е разгласен публично:

а) в случая на нерегистриран дизайн или модел на Общността, преди датата на първото публично разгласяване на дизайна или модела, за който се иска закрила.

б) в случая на регистриран дизайн или модел на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на дизайна или модела, за който се иска закрила или, ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета.

2. За да се оцени оригиналността, се отчита степента на свобода на автора при създаването на дизайна или модела.


Член 7

Разгласяване


1. За целите на прилагането на членове 5 и 6, един дизайн или модел се счита за публично разгласен, ако е публикуван, след регистрация или по друг начин, или изложен, използван преди предвижданата дата в член 5, параграф 1, буква а) и член 6, параграф 1, буква а) или член 5, параграф 1, буква б) и член 6, параграф 1, буква б), освен ако тези факти, не са могли да станат достатъчно познати в нормалната бизнес практика на специализираните среди от съответния сектор, действащ в Общността. Дизайнът или моделът не се счита за публично разгласен, обаче, ако е разгласен само пред трета страна при категорични или пълни условия за поверителност.

2. За целите на прилагането на членове 5 и 6, не се счита за разгласяване случая, когато дизайнът или моделът, за който се иска закрила като регистриран дизайн или модел на Общността, е бил публично разгласен:

а) от създателя си или неговия правоприемник или от трето лице на основание на предоставена информация или осъществени от създателя или неговия правоприемник действия и то

б) в дванайсет месечния период, преди датата на подаване на заявка за регистрация или датата на приоритета, ако се претендира приоритет.

3. Параграф 2 се прилага и за дизайн или модел, който е публично разгласен вследствие на противозаконно поведение по отношение на създателя му или на неговия правоприемник.


Член 8

Дизайни или модели, обусловени от техническата им функция и дизайни или модели за междинни връзки


1. Дизайнът или моделът на Общността не предоставя права върху особеностите на външния изглед на един продукт, които са наложени изключително от техническата му функция.

2. Дизайнът или моделът на Общността не предоставя права върху особеностите на външния изглед на един продукт, които трябва непременно да се възпроизвеждат в точната форма и размери, за да може продуктът, в който е включен или към който се прилага дизайнът или моделът, да бъде механически свързан към друг продукт или поставен във, около или в допир до друг продукт, така че и двата продукта да изпълняват функциите си.

3. Независимо от параграф 2, дизайнът или моделът на Общността дава права върху дизайн или модел, отговарящ на определените с членове 5 и 6 условия, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.


Член 9

Дизайни или модели, противоречащи на обществения ред или морала


Дизайнът или моделът на Общността не предоставя права, когато дизайнът или моделът противоречи на обществения ред или на морала.


РАЗДЕЛ 2

Обхват и срок на действие на закрилата


Член 10

Обхват на закрилата


1. Закрилата, предоставяна от дизайна или модела на Общността, се разпростира върху всеки дизайн или модел, който не създава у потребителя различно цялостно визуално впечатление.

2. За да се даде оценка на закрилата, се отчита степента на свобода на автора за създаване на дизайна или модела.


Член 11

Срок на действие на закрилата на нерегистрирания дизайн или модел на Общността


1. Дизайн или модел, който отговаря на условията, изложени в Раздел 1, се ползва от закрила в качеството си на нерегистриран дизайн или модел на Общността за период от три години, считано от датата, на която дизайнът или моделът е бил публично разгласен за първи път в рамките на Общността.

2. По смисъла на параграф 1, един дизайн или модел се счита публично разгласен в рамките на Общността, ако е бил публикуван, излаган, разпространяван в търговската мрежа или публично разгласяван по всякакъв друг начин, така че, в рамките на нормалната бизнес практика, тези събития да могат достатъчно добре да станат познати на специализираните среди от въпросния сектор, действащ в Общността. Въпреки това, един дизайн или модел може да не се счита за публично разгласен, когато е разгласен на трета страна при изрични или мълчаливи условия за поверителност.


Член 12

Срок на действие на закрилата на регистрирания дизайн или модел на Общността


Дизайн или модел, който отговаря на условията, изложени в Раздел 1, се ползва от закрила в качеството си на регистриран дизайн или модел на Общността, чрез регистрация от Службата, за период от пет години, считано от датата на депозиране на заявката за регистрация. Притежателят на правото може да удължава срока на закрилата с един или няколко периода от по пет години до максимум двадесет и пет години, считано от датата на депозиране на заявката.


Член 13

Подновяване


1. Регистрацията на дизайн или модел на Общността се подновява при заявка на притежателя или всяко друго изрично упълномощено от него лице, ако е заплатена такса за подновяване.

2. Своевременно преди изтичането на срока на регистрацията, Службата осведомява за това притежателя на регистрирания дизайн или модел на Общността, както и всеки притежател на право върху този регистриран дизайн или модел, вписано в регистъра на дизайните или моделите на Общността, съгласно член 72, наричан по-нататък "регистър". За липсата на информация Службата не носи отговорност.

3. Заявката за подновяване се представя и таксата за подновяване се заплаща в срок от шест месеца, считано от последния ден на месеца, през който изтича срокът на закрилата. При пропуск, заявката може да се предяви и таксата да се заплати в допълнителен срок от шест месеца от датата, посочена в първото изречение, при условие че бъде заплатена допълнителна такса в рамките на допълнителния срок.

4. Подновяването влиза в сила в деня след датата на изтичане на срока на регистрация. То се вписва в регистъра.


РАЗДЕЛ 3

Право върху дизайн или модел на Общността


Член 14

Право върху дизайн или модел на Общността


1. Правото върху дизайн или модел на Общността принадлежи на автора или неговия правоприемник.

2. Ако няколко души са реализирали съвместно даден дизайн или модел, правото върху дизайна или модела на Общността им принадлежи съвместно.

3. Ако обаче, даден дизайн или модел е създаден от наемен работник при изпълнение на служебните му задължения или по нареждане на неговия работодател, правото върху дизайна или модела принадлежи на работодателя, освен ако няма изрична спогодба или разпореждане на действащото национално законодателство.


Член 15

Претендиране на правото върху дизайн или модел на Общността


1. Ако дизайн или модел на Общността е разгласен или към него има претенции от страна на лице, което няма право на това по смисъла на член 14 или ако регистриран дизайн или модел на Общността е заявен или регистриран на името на такова лице, то лицето което има право може, по силата на горе-цитирания член, без да се засягат други права или действия, да претендира да бъде признато за легитимен притежател на дизайна или модела на Общността.

2. Когато едно лице притежава, съвместно с друго, правото върху дизайн или модел на Общността, то може, съгласно параграф 1, да претендира да бъде обявено за съпритежател.

3. Визираните в параграфи 1 или 2 действия се погасяват по давност на три години, считано от датата на публикуване на регистриран дизайн или модел на Общността или от датата на разгласяването му като нерегистриран дизайн или модел на Общността. Тази разпоредба не се прилага, ако лицето, което няма право върху дизайн или модел на Общността е било недобросъвестно към момента на заявяване или разгласяване на този дизайн или модел или към момента, в който му е прехвърлен.

4. В случая на регистриран дизайн или модел на Общността, в регистъра се вписват следните елементи:

а) данни за съдебното производство, започнато по параграф 1;

б) влязлото в сила решение по съдебния иск или всяка друга мярка по приключване на производството;

в) всяка промяна в собствеността на регистрирания дизайн или модел на Общността по силата на влязлото в сила решение.


Член 16

Правни последици на съдебното решение за правото върху регистриран дизайн или модел на Общността


1. Когато, вследствие на съдебното производство по член 15, параграф 1, настъпи цялостна промяна на собствеността върху регистриран дизайн или модел на Общността, лицензите и другите права се погасяват чрез вписване в регистъра на лицето, което притежава правото.

2. Ако, преди започването на съдебното производство по член 15, параграф 1, притежателят на регистрирания дизайн или модел на Общността или притежателят на лиценз е използвал дизайна или модела в рамките на Общността или е започнал действителна и сериозна подготовка в тази посока, то той има право да продължи това използване, при условие че поиска в определения от регламента за прилагане срок неизключителен лиценз от новия притежател, вписан в регистъра, като лицензът трябва да бъде отстъпена за разумен период и при разумни условия.

3. Параграф 2 не се прилага, ако притежателят на регистрирания дизайн или модел на Общността или на лиценза е бил недобросъвестен към момента на започване използването му или подготовката за него.


Член 17

Презумпции в полза на регистрирания притежател


Лицето, на името на което е регистриран дизайна или модела на Общността или, преди регистрацията, лицето, от името на което е подадена заявката за регистрация на дизайн или модел на Общността, се счита за лице, притежаващо притежателното право при всяко производство пред Службата, както и всяка друга процедура.


Член 18

Право на автора да бъде посочван


Авторът има право, по подобие на заявителя или притежателя на регистрирания дизайн или модел на Общността, да бъде посочван като такъв пред Службата и в регистъра. Ако дизайнът или моделът е резултат от колективна работа, посочването на автора може да се замести от посочване на колектива.


РАЗДЕЛ 4

Последици на дизайна или модела на Общността


Член 19

Права, предоставяни от дизайна или модела на Общността


1. Регистрираният дизайн или модел на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на дизайна или модел, без негово съгласие. Под използване, по смисъла на настоящата разпоредба се разбира по-специално производството, предлагането, разпространението на пазара, вносът, износът или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайнът или моделът или складирането на такъв продукт.

2. Нерегистрираният дизайн или модел на Общността не дава на своя притежател правото да забранява действията, визирани в параграф 1, освен ако използването се оспорва поради това, че е резултат на копиране на защитения дизайн или модел.

Оспорваното използване не се счита за резултат от копиране на защитения дизайн или модел, ако е резултат от независим творчески труд, извършен от автор, за който с право може да се счита, че не е познавал разгласения от притежателя дизайн или модел.

3. Параграф 2 се прилага и за регистриран дизайн или модел на Общността, който е бил с отложена публикация, тъй като задължителните вписвания в регистъра и досието не са били публично разгласени, съгласно изискванията на член 50, параграф 4.


Член 20

Ограничаване на правата, предоставяни от дизайна или модела на Общността


1. Правата, предоставени от дизайна или модел на Общността, не се упражняват по отношение на:

а) действия, извършвани на частни начала и с нетърговска цел;

б) действия извършвани с експериментална цел;

в) действия по репродуциране с демонстрационна или учебна цел, доколкото тези действия са съвместими със законните търговски практики, не вредят неправомерно на обикновената употреба на дизайна или модела и източникът им е посочен.

2. Освен това, отредените от дизайна или модела на Общността права не се упражняват по отношение на:

а) оборудване на борда на плавателен или въздухоплавателен съд с регистрация на трета страна, когато то се намира временно на територията на Общността;

б) внос в Общността на резервни части и помощни приспособления с цел използването им за ремонт на тези превозни средства

в) извършване на ремонт на тези превозни средства.


Член 21

Изчерпване на правата


Установените с дизайна или модела на Общността права не се разпростират върху действията свързани с продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн или модел, влизащ в рамките на закрила на дизайн или модел на Общността, когато продуктът е пуснат на пазара на територията на Общността от името и със съгласието на притежателя на дизайна или модела на Общността.


Член 22

Права върху регистриран дизайн или модел на Общността, основаващи се на предходно използване


1. С право, основаващо се на предходно използване, може да се ползва всяко друго лице, за което се установява, че преди датата на подаване на заявката или ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета, е започнало да използва добросъвестно в Общността или е извършило сериозна и действителна подготовка за това използване на дизайн или модел, включен в обхвата на закрила на регистриран дизайн или модел на Общността и когато той не представлява копие на последния.

2. Правото, основаващо се на предходно използване, дава възможност на това трето лице да използва дизайна или модела за целите, за които е започнал да го използва или за които е направил сериозна и действителна подготовка, преди датата на подаване на заявката и преди датата на приоритета на регистрирания дизайн или модел на Общността.

3. Правото, основаващо се на предходно използване, не дава основание за отстъпване на лиценз на друг, с цел използване на дизайна или модела.

4. Правото, основаващо се на предходно използване, ако засегнатата страна е предприятие, може да се прехвърля само с частта от дейността на упоменатото предприятие, в рамките на която използването или подготовката са направени.


Член 23

Ползване от правителството


Всяка правна разпоредба на държава-членка, която разрешава използването на национални дизайни или модели от правителството или за негова сметка, може да се приложи към дизайните или моделите на Общността, но само доколкото това използване е необходимо за важни цели на закрилата и сигурността.


РАЗДЕЛ 5

Недействителност


Член 24

Обявяване на недействителност


1. Регистрираният дизайн или модел на Общността се обявява за недействителен при иск, предявен пред Службата, в съответствие с предвидената в Дял VІ и VІІ процедура или пред съда за дизайни или модели на Общността на основание насрещен иск при производство за нарушение.

2. Дизайн или модел на Общността може да бъде обявен за недействителен дори след изтичането на срока му или отказа от него.

3. Нерегистриран дизайн на Общността се обявява за недействителен от съда за дизайни или модели на Общността, при иск, предявен пред съда или на основание насрещен иск при производство за нарушение.


Член 25

Основания за обявяване на недействителност


1. Дизайн или модел на Общността може да бъде обявен за недействителен, само ако:


а) дизайнът или моделът не отговаря на дефиницията по член 2, буква а);

б) той не отговаря на условията, определени от членове 4 до 9;

в) по силата на съдебно решение, притежателят не притежава правото върху дизайн или модел на Общността по смисъла на член 14;

г) дизайнът или моделът на Общността е в конфликт с определен предходен дизайн или модел, обект на публично разгласяване след датата на подаване на заявка за регистрация или след датата на приоритет за дизайна или модела на Общността, ако се претендира приоритет и този дизайн или модел е защитен от по-ранна дата, чрез регистриране на дизайн или модел на Общността или със заявка за регистрация на такъв дизайн или модел, или чрез регистрация на дизайна или модела в някоя държава-членка, или чрез заявка за получаване право върху въпросния дизайн или модел;

д) е използван отличителен знак в последващ дизайн или модел и когато, съгласно правото на Общността или законодателството на съответната държава-членка, регулиращо този знак, на притежателя на знака се предоставя правото да забранява неговото използване;

е) дизайнът или моделът представлява неразрешено използване на произведение, защитено от законодателството за авторското право на държава-членка;

ж) дизайнът или моделът представлява недобросъвестно използване на един от елементите, изброени в член 6в на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (по-долу наричана "Парижката конвенция") или недобросъвестно използване на знаци, емблеми и гербове, различни от тези, визирани в член 6в, които са със специална обществена значимост за определена държава-членка.

2. На основанието, предвидено в параграф 1, буква в) може да се позовава само лице, което е притежател на дизайн или модел на Общността във връзка с член 14.

3. На основанията, предвидени в параграф 1, букви г), д) и е) може да се позовава само заявител или притежател на предходното право.

4. На основанието, предвидено в параграф 1, буква ж) може да се позовава само засегнатото от използването му лице или орган.

5. Параграфи 3 и 4 не засягат свободата на държавите-членки да предвиждат и други основания, освен тези, визирани в параграф 1, букви г) и ж) и на тях могат да се позовават служебно компетентните органи на съответната държава-членка.

6. Регистриран дизайн или модел на Общността, който съгласно параграф 1, букви б), д), е) или ж) е обявен за недействителен, може да се поддържа в променен вид, ако гореспоменатият вид отговаря на критериите за получаване на закрила и се запазва идентичността на дизайна или модела. Под "поддържане в променен вид" се разбира избирателната регистрация на частичен отказ от страна на притежателя от регистриран дизайн или модел на Общността или вписване в регистъра на съдебно решение или решение на Службата, с което се обявява частична недействителност на регистрирания дизайн или модел на Общността.


Член 26

Правни последици от обявяването на недействителност


1. Дизайн или модел на Общността се счита, от самото начало, за незасегнат от предвидените с настоящия регламент последици, от тогава, откогато е бил обявен за недействителен.

2. Освен ако няма изрични национални разпоредби, било по отношение на иск за възстановяване на причинени вреди поради вина или недобросъвестност на притежателя на дизайна или модел на Общността, било за незаконно обогатяване, последиците с обратна сила на обявяването на недействителност не засягат:

а) решения за нарушения, придобили сила на пресъдено нещо, които са изпълнени преди решението за обявяването на недействителност;

б) договори, сключени преди решението за обявяването на недействителност, доколкото те са изпълнени преди това решение. Може обаче, по съображения за справедливост, да бъде изисквано възстановяването на вложени по силата на договора суми, доколкото обстоятелствата го обосновават.


ДЯЛ ІІІ


ДИЗАЙНИТЕ И МОДЕЛИТЕ НА ОБЩНОСТТА КАТО ОБЕКТИ НА СОБСТВЕНОСТ


Член 27

Приравняване на дизайните и моделите на Общността към националните дизайни и модели


1. Освен в случаите когато друго е предвидено в членове 28, 29, 30, 31 и 32, дизайнът или моделът на Общността, в качеството си на обект на собственост, се счита в своята цялост и за цялата Общност като регистрация на дизайн или модел на държавата-членка на територията, на която:


а) е седалището или местожителството на притежателя към визираната дата или


б) ако точка а) не намира приложение, на територията, на която притежателят има учреждение към визираната дата.

2. Когато се касае за регистриран дизайн или модел на Общността, приложението на параграф 1 се основава на вписванията, направени в регистъра.

3. В случай на съпритежание, ако няколко притежатели отговарят на условията от параграф 1, визираната в параграфа държава-членка се определя:

- в случаите на нерегистриран дизайн или модел на Общността, позовавайки се на посочения по взаимно съгласие на притежателите съпритежател;

- в случаите на регистриран дизайн или модел на Общността, на базата на първия по реда на вписване в регистъра съпритежател.

4. Когато не се прилагат параграфи 1, 2 и 3, визираната в параграф 1 държава-членка е тази, на територията на която има седалище Службата.


Член 28


Прехвърляне на регистриран дизайн или модел на Общността


Прехвърлянето на регистриран дизайн или модел на Общността се подчинява на следните разпоредби:

а) по заявка на една от страните по прехвърлянето се прави вписване в регистъра и публикация;

б) до вписването на прехвърлянето в регистъра, засегнатата страна не може да претендира за права, произтичащи от регистрацията на дизайн или модел на Общността;

в) когато трябва да се спазват сроковете по отношение на Службата, засегнатата страна може да направи необходимите постъпки пред Службата, веднага след като тя получи заявка за регистрация на прехвърлянето;

г) всички документи, които по силата на член 66, трябва да се оповестят на притежателя на регистрирания дизайн или модел на Общността, се адресират от Службата до регистрираното в качеството си на притежател лице, или ако е необходимо, до неговия представител.


Член 29

Вещни права върху регистриран дизайн или модел на Общността


1. Регистрираният дизайн или модел на Общността може да бъде даван в залог или да бъде обект на всякакви вещни права.

2. По искане на някоя от страните, визираните в параграф 1 права се вписват в регистъра и се публикуват.


Член 30

Принудително изпълнение


1. Регистрираният дизайн или модел на Общността може да бъде обект на мерки по принудително изпълнение.

2. По отношение на принудително изпълнение за регистриран дизайн или модел на Общността, изключителни правомощия имат съдилищата и властите на държавите-членки, определени в съответствие с член 27.

3. По искане на някоя от страните, принудителното изпълнение се вписва в регистъра и се публикува.


Член 31

Производство по несъстоятелност


1. Единственото производство по несъстоятелност, което касае дизайн или модел на Общността е това, започнато в държава-членка, на територията на която са основните интереси на длъжника.

2. В случаите на съсобственост върху дизайн или модел на Общността, параграф 1 се прилага само за част от съсобствеността.

3. Когато дизайн или модел на Общността е включен в производство по несъстоятелност, в регистъра трябва да се направи вписване в този смисъл и да се публикува в Бюлетина на дизайните и моделите на Общността, визиран в член 73, параграф 1, по искане на компетентните национални власти.


Член 32

Лицензиране


1. Дизайнът или моделът на Общността може да бъде обект на лицензиране за цялата или част от Общността. Лицензите могат да бъдат изключителни или неизключителни.

2. Без да се засягат евентуални съдебни производства, основаващи се на договорното право, притежателят може да се позове на правата, предоставени му от дизайна или модела на Общността спрямо притежател на лиценз, който нарушава някоя от клаузите на лицензионния договор, отнасящи се до срока, формата, в която дизайнът или моделът може да се използва, обхвата на продуктите, за които е даден лиценз и качеството на продуктите, произведени от притежателя на лиценз.

3. Когато не се засягат клаузите на договора за лиценз, притежателят на лиценз може да предприеме съдебни действия, във връзка с нарушение на дизайна или модела на Общността, само със съгласието на притежателя на правата върху него. Притежателят на изключителен лиценз може да предяви иск, ако притежателят на правата за дизайн или модел на Общността, след като е бил уведомен, не реагира в надлежния срок срещу нарушението.

4. Всеки притежател на лиценз може да вземе участие в производството по нарушение, започнато от притежателя на дизайна или модела на Общността, с цел възстановяване на причинени вреди.

5. По искане на една от страните, даването или прехвърлянето на лиценз върху регистриран дизайн или модел на Общността се вписва в регистъра и се публикува.


Член 33

Действие спрямо трети лица


1. Действието спрямо трети лица на правните действия, визирани в членове 28, 29, 30 и 32 се регулира от законодателството на държавата-членка, определена съгласно член 27.

2. За регистрираните дизайни или модели на Общността, правните действия, визирани в членове 28, 29 и 32, могат да бъдат противопоставени на трети страни във всички държави-членки, само след вписване в регистъра. Такова действие може да се противопостави на трети лица, придобили права върху регистрирания дизайн или модел на Общността, след датата на това действие, ако те са знаели за него по време на придобиването на тези права.

3. Параграф 2 не се прилага по отношение на лице, придобило правото на регистриран дизайн или модел на Общността или право на регистриран дизайн или модел на Общността чрез прехвърляне на цялото предприятие или чрез друго универсалното правоприемство.

4. До влизането в сила на общи разпоредби за несъстоятелност в държавите-членки, действието спрямо трети лица на производство по несъстоятелност се регулира от законодателството на държавата-членка, в която такова производство е образувано за първи път, по смисъла на националното законодателство или подзаконовите актове, приложими в областта.


Член 34

Заявката за регистрация на дизайн или модел на Общността като предмет на собственост


1. Заявката за регистрация на дизайн или модел на Общността като предмет на собственост се счита, в своята цялост и за цялата територия на Общността, като регистрация на дизайн или модел на държавата-членка, определена съгласно член 27.

2. Членове 28, 29, 30, 31, 32 и 33 се прилагат със съответните изменения към заявките за регистрация на дизайни или модели на Общността. Когато действието на тези разпоредби е подчинено на условие за вписване в регистъра, тази формалност трябва да се извърши при регистрацията на дизайна или модела на Общността.


ДЯЛ ІV

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН ИЛИ МОДЕЛ НА ОБЩНОСТТАРАЗДЕЛ 1

Подаване на заявки и условия, на които трябва да отговарят


Член 35

Подаване и препращане на заявка за регистрация


1. Заявката за регистрация на дизайн или модел на Общността се подава, по избор на заявителя:

а) в Службата или

б) в Централната служба за индустриална собственост на държавата-членка или

в) за страните от Бенелюкс, в Бюрото за дизайните на Бенелюкс.

2. Когато заявката се подава в Централната служба за индустриална собственост на държава-членка или в Бюрото за дизайните на Бенелюкс, тази служба или това бюро взима всички необходими мерки за препращане на заявката до Службата в срок от две седмици от датата на подаването й. От заявителя може да се изисква заплащането на определена такса, която да не надхвърля административните разходи по получаването и препращането на заявката.

3. Веднага след получаване на заявката, препратена от Централната служба за индустриална собственост на държава-членка или от Бюрото за дизайните на Бенелюкс, Службата информира за това заявителя, като посочва датата на получаване на заявката.

4. Десет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията изготвя доклад за функционирането на системата за подаване на заявки за регистрация на дизайни или модели на Общността, придружен, при необходимост, от предложения за промяна на тази система.


Член 36

Условия, на които трябва да отговаря заявката


1. Заявката за регистрация на дизайн или модел на Общността трябва да съдържа:

а) искане за регистрация

б) данни за идентификация на заявителя

в) изображение на дизайна или модела, което да може да се възпроизвежда. Ако заявката касае двуизмерен дизайн или модел и съдържа искане за отлагане на публикацията по смисъла на член 50, то изображението може да се замени от спесимен.

2. Заявката трябва да включва и данни за продуктите, в които е предназначен да бъде включен или към които ще се прилага дизайнът или моделът.

3. Освен това заявката трябва да съдържа:

а) описание с обяснение на изображението или спесимена;

б) заявка за отлагане на публикацията на регистрацията, съгласно член 50;

в) данни за представителя, ако заявителят е посочил такъв;

г) указания за класификационния индекс на продуктите, в които ще се включва или към които ще се прилага дизайнът или моделът;

д) посочване на автора или авторския колектив или декларация от заявителя, с която се удостоверява, че авторът или авторският колектив се е отказал от правото си на посочване.

4. Към заявката се прилага платена такса за регистрация и такса за публикация. Когато има молба за отлагане съгласно параграф 3, буква б), таксата за публикация се заменя с такса за отлагане на публикацията.

5. Заявката трябва да съответствува на условията, предвидени от регламента за прилагане.

6. Информациите, визирани в параграф 2 и параграф 3, букви а) и г) не засягат обхвата на закрилата на дизайна или модела като такъв.


Член 37

Множествена заявка


1. Няколко дизайна или модела могат да се включат в една множествена заявка за регистрация на дизайн или модел на Общността. При условие, че не става дума за украса, тази възможност се подчинява на условието, че продуктите в които са предвидени да се включат или, към които се прилагат дизайните или моделите, принадлежат към един клас на Международната класификация за промишлените дизайни и модели.

2. Освен заплащането на таксите, съгласно член 36, параграф 4, множествената заявка за регистрация предвижда заплащането на допълнителна такса за регистрация и допълнителна такса за публикация. Ако множествената заявка за регистрация съдържа заявка за отлагане на публикацията, допълнителната такса за публикация се замества от допълнителна такса за отлагане на публикацията. Допълнителните такси съответствуват процентно на базисните такси, дължими за всеки допълнителен дизайн или модел.

3. Множествената заявка за регистрация трябва да спазва условията, предвидени в регламента за прилагане.

Всеки дизайн или модел, включен в множествена заявка или множествена регистрация, може да се разглежда независимо от другите по смисъла на настоящия регламент. По-специално, той може да бъде въведен в употреба, да бъде обект на лиценз, на вещни права, на принудително производство, да бъде включен в производство по несъстоятелност, да бъде предмет на отказ, подновяване, преотстъпване, отлагане на публикация или да бъде обявен за недействителен. Множествената заявка или множествената регистрация не може да се разделя на независими заявки или регистрации, освен при условията, изложени в регламента за приложение.


Член 38

Дата на подаване


1. За датата на подаване на заявка за регистрация на дизайн или модел на Общността се счита датата, на която документите с предвидената информация по силата на член 36 , параграф 1, се подадат в Службата или, ако заявката се подаде в централното управление за индустриална собственост на някоя от държавите-членки или в Бюрото за дизайните на Бенелюкс, датата на депозиране в това управление или това бюро.

2. По дерогация от параграф 1, когато заявката е подадена в централно управление за индустриална собственост на държавата-членка или в Бюрото за дизайните на Бенелюкс и бъде придвижена до Службата след повече от два месеца от подаването на документите, включващи необходимите елементи, съгласно член 36, параграф 1, датата на подаване на заявката е тази, на която Службата е получила тези документи.


Член 39

Равностойност на подаването но национална заявка и на подаването на заявка на Общността


1. Заявка за регистрация на дизайн или модел на Общността, която е със заверена дата на подаване, е равностойна за държавите-членки на редовно подадена заявка в национален мащаб, като се взема предвид, когато има такова, правото на приоритет, на което се позовава тази заявка.


Член 40

Класификация


1. Приложението към спогодбата от Локарно от 8 октомври 1968 г. учредяващо Международна класификация на промишлените дизайни и модели се прилага по смисъла на настоящия регламент.


РАЗДЕЛ 2

Приоритет


Член 41

Право на приоритет


1. Лице, подало редовна заявка за регистрация на дизайн или модел или на полезен модел в или за една от държавите, страни по Парижката конвенция или по Спогодбата за учредяване на Световната търговска организация, или неговият правоприемник, се ползва, при подаването на заявка за регистрация на дизайн или модел на Общността, с правото на приоритет за същия този дизайн или модел или полезен модел за срок от шест месеца, считано от датата на подаване на първата заявка.

2. За възникване на право на приоритет се признава всяко подаване на заявка, равностойно на редовно подаване на национална заявка, по силата на националното законодателство на държавата, в която е извършено или по силата на двустранни или многостранни спогодби.

3. Под "редовно подаване на национална заявка" се разбира всяко такова, при което може да се установи датата, на която е подадена заявката, независимо от по-нататъшния ход на тази заявка.

4. С цел определяне на приоритета, като първа заявка се определя заявката, последваща регистрирането на един дизайн или модел, който вече е бил обект на предходна заявка в или от името на една държава, при условие, че към датата на подаване на по-късно подадената заявка, предходната заявка е била оттеглена, бил е направен отказ от нея, без тя да е станала обект на публично разглеждане и без да са произтекли права от това и не е послужила все още за основа на претендиране правото на приоритет. Предходната заявка може да послужи в този случай само за претендиране на право на приоритет.

5. Ако първото подаване на заявка е извършено в държава, която е страна по Парижката конвенция или по Спогодбата за учредяване на Световната търговска организация, параграфи 1 до 4 са приложими само доколкото тази държава, според публикациите, дава право на приоритет, основавайки се на подадена в Службата заявка, като това право се подчинява на условията и има равностойни правни последици на тези, предвидени с настоящия регламент.


Член 42

Претенция за приоритет


Заявителят за регистрация на дизайн или модел на Общността, който иска да се възползва от приоритет заради по-рано подадена заявка, е длъжен да изготви декларация за приоритет и копие от предходната заявка. Ако езикът на предходната заявка не е един от езиците ползвани от Службата, тя може да изиска превод на предходната заявка на един от тези езици.


Член 43

Последици от правото на приоритет


Като следствие от правото на приоритет, датата на приоритета се счита за дата на подаване на заявката за регистрация на дизайн или модел на Общността, по силата на членове 5, 6, 7 и 22, на член 25, параграф 1, буква г)

и член 50, параграф 1.


Член 44

Приоритет за изложение


1. Ако заявителят на регистриран дизайн или модел на Общността е разпространил продукти, в които е включен или към които е приложен дизайнът или моделът, в рамките на официална международна изложба или официално призната такава, по смисъла на Конвенцията за международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г., то той има право, при условие, че е подал заявка в срок от шест месеца, считано от датата на първото разгласяване на тези продукти, да се ползва от тази дата на право на приоритет по смисъла на член 43.

2. Всеки заявител, който желае да се ползва от приоритет съгласно параграф 1, трябва, при условията определени с регламента за прилагане, да предостави доказателство, че е представил на изложение продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът или моделът.

3. Приоритет за изложение, предоставен в държавата-членка или трета страна, не удължава срока на приоритета, визиран в член 41.ДЯЛ V

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА


Член 45

Проверка на съответствието на заявката с формалните изисквания за подаване


1. Службата проверява дали заявката отговаря на изискванията, за да се установи датата на подаване, съгласно член 36, параграф 1.

2. Службата проверява дали:

а) заявката отговаря на изискванията, предвидени в член 36, параграфи 2, 3, 4 и 5, а в случая с множествена заявка, условията на член 37, параграфи 1 и 2;

б) заявката отговаря на формалните изисквания, установени с регламента за прилагане в изпълнение на членове 36 и 37;

в) изискванията, съгласно член 77, параграф 2, са изпълнени;

г) в случай на претенция за приоритет, дали са изпълнени формалните изисквания по предявяване на претенцията.

3. Регламента за прилагане определя условията на проверка за съответствие на заявката с формалните изисквания за подаване.


Член 46

Неизправности, които подлежат на отстраняване


1. Когато Службата констатира, в рамките на предвидената с член 45 проверка, неизправности, които могат да се коригират, тя поканва заявителя да ги отстрани в предвидения срок.

2. Ако неизправностите касаят условията, визирани в член 36, параграф 1 и ако заявителят се съобрази с поканата на Службата в предвидения срок, то тя установява като дата на подаване, датата, към която са отстранени констатираните неизправности. Ако неизправностите не се отстранят в предвидения срок, заявката не се счита за заявка за регистрация на дизайн или модел на Общността.

3. Ако неизправностите се отнасят до условията, визирани в член 45, параграф 2, букви а), б) и в), включително заплащането на таксите и ако заявителят не се отзове на поканата на Службата в предвидения срок, то тя установява като дата на подаване, първоначалната дата на подаване на заявката. Ако недостатъците и неизправностите не бъдат отстранени в установения срок или не се извършат констатираните пропуснати плащания, Службата отхвърля заявката.

4. Ако неизправностите се отнасят до условията, визирани в член 45, параграф 2, буква г) и ако заявителят не реагира в установения срок, правото на приоритет по заявката се губи.


Член 47

Основания за отхвърляне на заявки за регистрация


1. Ако Службата констатира, в рамките на предвидената в член 45 проверка, че дизайнът или моделът, предмет на заявка за закрила:

а) не отговаря на визираната в член 3, буква а) или буква б) дефиниция или

б) е в противоречие с обществения ред и добрите нрави

Службата отхвърля заявката.

2. Заявката може да бъде отхвърлена само след като на заявителя е дадена възможност за оттегляне или промяна на заявката или за представяне на неговите съображения.


Член 48

Регистрация


Ако заявката изпълнява изискванията, на които трябва да отговаря заявка за регистрация на дизайн или модел на Общността и ако тази заявка не е била отхвърлена по член 47, Службата вписва заявката в регистъра на дизайните и моделите на Общността в качеството й на регистриран дизайн или модел на Общността. Вписването в регистъра е с датата на подаване на заявката, визирана в член 38.


Член 49

Публикация


След регистрацията, дизайнът или моделът на Общността се публикува от Службата в Бюлетина на дизайните или моделите на Общността, съгласно член 73, параграф 1. Регламентът за прилагане определя елементите, които трябва да бъдат включени в публикацията.


Член 50

Отлагане на публикация


1. Заявителят на регистриран дизайн или модел на Общността може да изиска, при подаване на заявката, отлагане на публикацията на регистрирания дизайн или модел на Общността за срок от тридесет месеца, считано от датата на подаване на заявката или, ако се претендира приоритет, считано от датата на приоритета.

2. Като следствие от тази заявка, ако визираните в член 48 условия са изпълнени, регистрираният дизайн или модел на Общността се вписва в регистъра, но публично не са открити нито изображението на дизайна или модела, нито каквото и да е досие, свързано с тази заявка, при условията на член 74, параграф 2.

3. Службата публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн или модел на Общността в Бюлетина на дизайните и моделите на Общността. Това съобщение е придружено с информация за идентификация на притежателя на регистрирания дизайн или модел на Общността, за датата на заявката и всички други сведения, предвидени от регламента за приложение.

4. При изтичане на срока на отлагането или на всяка дата, предхождаща тази на подаване на заявката от притежателя, Службата може да открие процедура за обществено разглеждане на вписванията в регистъра и на досието по заявката за регистриране и да публикува регистрирания дизайн или модел на Общността в Бюлетина на дизайните или моделите на Общността, при условие, че в предвидения от регламента за прилагане срок:

а) таксата за публикуване, а в случаите на множествена заявка, допълнителната такса за публикуване е платена;

б) предвид ползването на възможността, предвидена от член 36, параграф 1, буква в), притежателят е подал изображението на дизайна или модела в Службата.

Ако притежателят не се е съобразил с тези разпоредби се счита, че регистрираният дизайн или модел на Общността от началото не е произвел упоменатите в настоящия регламент последици.

5. Когато е на лице множествена заявка, параграф 4 може да се прилага само към дизайни или модели, които са част от нея.

6. Започването на правни процедури относно регистриран дизайн или модел на Общността, в течение на срока за отлагане на публикацията, се предопределя от това, доколко съдържащата се в регистъра и в съответното досие по заявката информация е предоставена на лицето, срещу което се образува производство.


ДЯЛ VІ


ОТКАЗ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ДИЗАЙН ИЛИ МОДЕЛ НА ОБЩНОСТТА


Член 51

Отказ


1. Отказът от регистриран дизайн или модел на Общността се оповестява в писмен вид от притежателя до Службата. Той е в сила след вписване в регистъра.

2. В случай на отказ от дизайн или модел на Общността, чието публикуване е било отложено, счита се, че упоменатият дизайн или модел на Общността от началото не е произвел упоменатите в настоящия регламент последици.

3. Регистриран дизайн или модел на Общността може да бъде обект на частичен отказ, при условие, че променената форма на този дизайн или модел отговаря на критериите за получаване на закрила и идентичността на дизайна или модела е съхранена.

4. Отказът се вписва в регистъра само със съгласието на притежателя на вписаното в регистъра на дизайните и моделите на Общността право. Ако лицензът е вписан в регистъра, отказът се вписва в него, ако притежателят на правото върху регистрирания дизайн или модел на Общността представи доказателства, че е информирал притежателя на лиценз за своето намерение за отказ. Вписването става в предвидения в регламента за прилагане срок.

5. Ако пред съда по дизайните и моделите на Общността е предявен иск по член 14 във връзка с правото върху регистриран дизайн или модел на Общността, съгласно, Службата не вписва отказа в регистъра без съгласието на заявителя.


Член 52

Искане за обявяване на недействителност


1. Съгласно член 25, параграфи 2, 3, 4 и 5 всяко физическо или юридическо лице, както и обществен орган, оправомощен за тази цел, може да подаде до Службата искане за обявяване на недействителност на регистриран дизайн или модел на Общността.

2. Искането се подава в писмен вид и се мотивира. То се счита за подадено след заплащането на съответната такса за искане за обявяване на недействителност.

3. Искането за обявяване на недействителност е недопустимо, ако съдът по дизайните и моделите на Общността, е постановил решение между същите страни по иск със същия предмет и със същото основание и това решение е влязло в сила.


Член 53

Разглеждане на искането


1. Ако Службата счете за допустимо искането за обявяване на недействителност, тя разглежда дали основанията, визирани в член 25, са в противоречие с поддържането на регистрирания дизайн или модел на Общността.

2. При разглеждане на искането, съгласно регламента за прилагане, Службата кани страните, колкото често е необходимо това, да представят в съответния срок своите съображения по съображенията на другите страни или адресираните от Службата до тях.

3. Решението за обявяване на недействителност на регистрирания дизайн или модел на Общността се вписва в регистъра на дизайните и моделите на Общността, когато е окончателно.


Член 54

Участие в производство срещу предполагаем нарушител


1. Когато е направено искане за обявяване на недействителност на регистриран дизайн или модел на Общността и доколкото Службата не е взела окончателно решение, всяка трето лице, което докаже, че спрямо него е започнало производство за нарушение на същия дизайн или модел на Общността, може да се присъедини като страна в производството по обявяване на недействителност, при условие че то поиска това в срок от три месеца, считано от датата, на която е започнало производството за нарушение.

Същото се прилага спрямо всяко трето лице, която докаже, че притежателят на дизайна или модела на Общността е изискал от него да прекрати предполагаемо нарушение на този дизайн или модел и че то е предявило иск, за да установи по съдебен ред, че не нарушава дизайна или модела на Общността.

2. Искането за встъпване като страна се подава в писмен вид и да се мотивира. То се счита за подадено след заплащане на визираната в член 52, параграф 2 такса. След това искането се счита за искане за обявяване на недействителност, съгласно условията, предвидени от регламента за прилагане.


ДЯЛ VІІ


ОБЖАЛВАНЕ


Член 55

Решения, които подлежат на обжалване


1. Решенията на проверяващите от отдела за управление на търговските марки, дизайните и моделите и правните въпроси, както и отделите за обявяване на недействителност, подлежат на обжалване. Жалбите са със суспензивен ефект.

2. Решение, което не приключва производството по отношение на някоя от страните, може да бъде обжалвано само при постановено окончателно решение, освен ако упоменатото решение не предвижда независимо обжалване.


Член 56

Лица, които имат право на обжалване и да бъдат страни в производството


Всяка страна в производство, довело до съответно решение, може да обжалва това решение, доколкото последното не е удовлетворило нейните претенции. Другите страни по производството са по право страни по жалбата.


Член 57

Срок и форма на жалбата


Жалбата се подава в писмен вид в Службата, в срок от два месеца от деня на съобщаване на решението. Жалбата се счита за подадена след заплащане на такса за обжалване. В срок от четири месеца от датата на съобщаване на решението трябва да се представи писмено изложение на основанията за обжалването.


Член 58

Междинна ревизия


1. Ако инстанцията, чието решение се атакува, счете жалбата за допустима и основателна, тя я удовлетворява. Тази разпоредба важи само, ако производството противопоставя жалбоподателя на друга страна.

2. Ако жалбата не бъде удовлетворена в срок от един месец, считано от получаването на изложението с мотивите, жалбата незабавно се отнася до апелативната комисия без становище по същество.


Член 59

Разглеждане на жалбата


1. Ако жалбата е допустима, апелативната комисия разглежда жалбата, с цел да установи дали да я уважи.

2. При разглеждането на жалбата, апелативната комисия призовава страните, колкото често това е необходимо, да представят в съответния срок, своите съображения по мненията на другите страни или тези адресирани до тях от нейно име.


Член 60

Решение по жалбите


1. В резултат на разглеждане по същество на жалбата, апелативната комисия се произнася по нея. Тя може или да упражни правомощията на отдела, който е взел атакуваното решение, или да препрати делото към този отдел, за да му бъде даден ход.

2. Ако апелативната комисия препрати делото за даване на ход на отдела, който е взел атакуваното решение, този отдел е обвързан с мотивите и разпоредбите на решението на апелативната комисия, доколкото фактите по делото са същите.

3. Решенията на апелативната комисия влизат в сила от датата на изтичане на визирания в член 61, параграф 5 срок или, ако жалбата е внесена в Съда на ЕО, за този срок, считано от датата на отхвърлянето им.


Член 61

Обжалване пред Съда на Европейските общности


1. Решенията на апелативните комисии, които се произнасят по жалбите, могат да се обжалват пред Съда на Европейските общности.

2. Искът може да бъде предявен на основание некомпетентност, нарушение на съществени процесуални изисквания, нарушение на Договора, на настоящия регламент или на правна норма, свързана с приложението им или злоупотреба с власт.

3. Съдът на Европейските общности има юрисдикция, както за обявяване на недействителност, така и за преразглеждане на атакуваното решение.

4. Обжалване се допуска за всяка страна по производство в апелативната комисия, чиито претенции не са удовлетворени от решението на комисията.

5. Искът се предявява пред Съда на Европейските общности в срок от два месеца, считано от съобщаването на решението на апелативната комисия.

6. Службата е длъжна да предприеме съответните мерки по изпълнение на решението на Съда на Европейските общности.


ДЯЛ VІІІ


ПРОИЗВОДСТВО В СЛУЖБАТА


РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби


Член 62

Мотивиране на решенията


Решенията на Службата се мотивират. Те се основават само на мотиви или доказателства, по които страните са имали възможност да вземат отношение.


Член 63

Служебно разглеждане на фактите


1. В хода на производството Службата пристъпва към служебно разглеждане на обстоятелствата. Когато обаче има дело за обявяване на недействителност, разглеждането се ограничава до средствата за закрила и исканията, представени от страните.

2. Службата може да не вземе предвид обстоятелства, на които страните не са се позовали или доказателства, които заинтересованите страни не са представили в надлежния срок.


Член 64

Устно производство


1. Службата прибягва към устно производство, било служебно или по искане на страните по делото, при условие, че бъде счетено за целесъобразно.

2. Устното производство, включително произнасяне на решението, е публично, освен ако няма друго решение от страна на сезираната инстанция, в случаите, когато откритото заседание би могло да причини тежки и необосновани неудобства за някоя от страните по производството.


Член 65

Събиране на доказателства


1. При производство в Службата, средствата за вземане или получаване на доказателства са следните:

а) изслушване на страните;

б) изискване на сведения;

в) изготвяне на документи и доказателствени материали;

г) показания на свидетели;

е) експертиза;

ж) писмени клетвени или тържествени декларации или декларации с равностойна сила, според законодателството на държавата, в която са направени.

2. Компетентния орган на Службата може да натовари един от своите членове да извърши следствените действия.

3. Ако службата счете за необходимо някоя от страните, или свидетел или експерт да даде устни показания, то те биват призовани.

4. Страните се информират за показанията на свидетеля или експерта пред Службата. Те имат право да присъствуват и да задават въпроси на свидетеля или експерта.


Член 66

Уведомление


1. Службата уведомява служебно заинтересованите лица за всички решения и призовавания пред нея, както и за съобщенията, спрямо които се определя някакъв срок и уведомлението, за които е предвидено в други разпоредби на настоящия регламент или на регламента по прилагането или се изискат от председателя на Службата.


Член 67

Restitutio in integrum


1. На заявителя или на притежателя на регистриран дизайн или модел на Общността или всяка друга страна по производство пред Службата, които въпреки че са проявили необходимата грижа, налагана от обстоятелствата, не са имали възможност да спазят срока на Службата, по изрично заявено искане се възстановяват правата, при условие, че неспазването на срока, по силата на настоящия регламент, е имало като непосредствен резултат, загуба на определено право или средства за закрила.

2. Искането трябва да се представи в писмен вид, в срок от два месеца от отстраняване на причината за неспазване на срока. Съответно неизвършеното действие трябва да бъде извършено в този срок. Искането е редовно в срок от една година, считано от изтичането на неспазения срок. В случай на непредставяне на заявка за подновяване на регистрацията или незаплащане на таксата за подновяване, допълнителният срок от шест месеца по член 13, параграф 3, второ изречение, се приспада от едногодишния период.

3. Искането трябва да се мотивира и да излага обстоятелствата на които се основава. То се счита за подадено след заплащане на такса за restitutio in integrum.

4. Инстанцията, която има право да се произнесе по неизвършеното действие се произнася по искането.

5. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за сроковете, предвидени в неговия параграф 2 и в член 41, параграф 1.

6. Когато заявителят или притежателят на регистриран дизайн или модел на Общността е с възстановени права, той не може да предяви тези си права срещу трета страна, която добросъвестно е пуснала в търговската мрежа продукти, в които е включен или към които е приложен дизайнът или моделът, защитен от регистрирания дизайн или модел на Общността, в периода между загубата на правото по заявката или регистрацията на дизайна или модела на Общността и публикуване на съобщението за възстановяване на това право.

7. Трета страна, която се позовава на параграф 6, има право да се яви като трета страна срещу решението за възстановяване правата на заявителя или притежателя на регистриран дизайн или модел на Общността, в срок от два месеца, считано от датата на публикуване на съобщението за възстановяване на правото.

8. Никоя от разпоредбите на този член не засяга правото на държава-членка да предостави restitutio in integrum по отношение на предвидените с настоящия регламент срокове и които са задължителни за тази държава.


Член 68

Препращане към основните принципи


При липса на процедурни разпоредби в настоящия регламент, регламента за прилагането му, регламента за таксите или регламентите по производство на апелативните комисии, Службата взема предвид основните принципи, възприети в тази област от държавите-членки.


Член 69

Приключване на финансовите задължения


1. На период от четири години, считано от края на календарната година, през която таксата е била изискуема, правото на Службата да изисква заплащането на такси се погасява по давност.

2. Правата срещу Службата за възстановяване на такси или надвзети от нея суми при заплащане на таксите, се погасяват по давност на четири години, считано от края на календарната година, през която тези права са възникнали.

3. Срокът предвиден в параграфи 1 и 2 се прекъсва, в случая, визиран в параграф 1, при покана за изплащане на таксата и в случая, визиран в параграф 2, с писмено искане за ползване на това право. Срокът продължава да тече, считано от датата на неговото прекъсване. Той изтича най-късно в края на период от шест години, считано от края на календарната година, през която е започнал да тече първоначално, освен ако междувременно не е започнало съдебно производство по изпълнение на това право. В този случай, срокът изтича най-рано в края на период от една година, считано от датата, на която решението е влязло.


РАЗДЕЛ 2

Разноски


Член 70

Разпределение на разноските


1. Загубилата страна по дело за обявяване на недействителност на регистриран дизайн или модел на Общността или по обжалване понася разноските, направени от другата страна, както и всички свои разноски за производството, включително разноските за командировъчни, дневни и заплати на представителя, съветника или адвоката, съгласно определените за различните категории разходи норми, при условията, предвидени в регламента по прилагането.

2. Когато обаче страните претърпят неуспех съответно по едно или няколко искания и доколкото справедливостта го изисква, отделът за обявяване на недействителност или апелативната комисия решава различно разпределение на разноските.

3. Страната, която прекратява производство чрез отказ от регистриран дизайн или модел на Общността или чрез неподновяваване на неговото регистриране или чрез оттегляне на заявка за обявяване на недействителност или на жалбата, понася таксите, както и произтичащите за другата страна разноски, при условията предвидени с параграфи 1 и 2.

4. В случай на прекратяване на производството, разноските се определят по преценка на отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия.

5. Когато страните сключат пред отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия споразумение за подялба на разноските, различна от тази, предвидена в приложение на параграфи 1, 2, 3 и 4, произнасящата се инстанция признава това споразумение за валидно.

6. По изрично искане, канцеларията на отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия определя размера на разноските, които да се възстановят по силата на параграфи 1, 2, 3, 4 и 5. Този размер може, по искане, представено в предвидения от регламента за прилагане срок, може да бъде ревизирано по решение на отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия.


Член 71

Привеждане в изпълнение на решенията за определяне размера на разноските


1. Всяко окончателно решение на Службата, което определя размера на разноските, се привежда в изпълнение.

2. Принудителното изпълнение се регламентира от гражданското процесуално право на държавата, на територията, на която се извършва. Нареждането за принудително изпълнение се добавя към решението, без допълнителна формалност, освен проверка на автентичността на решението, от националния орган, който всяко от правителствата на държавите-членки е посочил за тази цел, за което се информира Службата и Съдът на Европейските общности.

3. След изпълнение на тези формалности по иска на заинтересованото лице, то може да продължи принудителното производство като сезира пряко компетентния, съгласно националното законодателство, орган.

4. Принудителното изпълнение може да се спре само по силата на решение на Съда на Европейските общности. Съдилищата на държавата-членка са компетентни да разглеждат жалби по редовността на мерките по изпълнението.


РАЗДЕЛ 3

Информиране на обществеността и на властите на държавите-членки


Член 72

Регистър на дизайните и моделите на Общността


Службата поддържа регистър, наименован регистър на дизайните и моделите на Общността, в който се включват данните, чието вписване е предвидено по силата на настоящия регламент и регламента по прилагането. Регистърът е публичен, при условията на член 50, параграф 2.


Член 73

Периодична публикация


1. Службата публикува периодично Бюлетин на дизайните и моделите на Общността, който съдържа вписвания, които са публично достояние в регистъра на дизайните и моделите на Общността, както и всички други данни, чието публикуване предвижда настоящия регламент или регламента по прилагането.

2. Съобщенията и информацията от общ характер на председателя на Службата, както и всяка друга информация, отнасяща се до настоящия регламент и неговото прилагане се публикуват в "Официален вестник" на Службата.


Член 74

Инспекция на досиетата


1. Досиетата, свързани със заявки за регистрация на дизайн или модел на Общността, които още не са публикувани, както и досиета за регистрирани дизайни или модели на Общността, които са предмет на мярка за отлагане на публикацията, съгласно член 50 или които, по време на прилагането на тази мярка са станали предмет на отказ преди или след изтичане на срока за отлагането, могат да бъдат публично достъпни само със съгласието на заявителя или на притежателя на регистрирания дизайн и модел на Общността.

2. Всеки, който се позовава на легитимен интерес, може да получи достъп до досието, без съгласието на заявителя или притежателя на регистрирания дизайн или модел на Общността, преди публикацията му или след отказ от него, при случаите предвидени в параграф 1.

Тази разпоредба се прилага в частност, когато заинтересованото лице докаже, че заявителят или притежателят на дизайна или модела на Общността е предприел постъпки срещу него за позоваване на права върху дизайн или модел на Общността, предоставени на лицето.

3. След публикуването на регистрирания дизайн или модел на Общността, досието е с публичен достъп при постъпило изрично искане за това.

4. Когато обаче досието е публично достъпно, съгласно параграфи 2 или 3, от него могат да бъдат изключени някои части, съгласно регламента по прилагане.


Член 75

Административно сътрудничество


При липса на други разпоредби на настоящия регламент или националните законодателства, Службата и правораздаващите органи или другите компетентни власти на държавите-членки си помагат взаимно, по целесъобразност, като си обменят информация или разрешават взаимно достъп до своите досиета.

Когато Службата предоставя достъп до своите досиета на органи от системата на правораздаването, обществените власти или централните управления за индустриална собственост, този достъп не подлежи на ограниченията, предвидени в член 74.


Член 76

Размяна на публикации


1. Службата и централните управления по индустриална собственост на държавите-членки си разменят безвъзмездно, по изрично искане и за свои нужди, един или повече екземпляра на съответните свои публикации.

2. Службата може да сключи споразумения относно размяната и изпращането на публикации.


РАЗДЕЛ 4


Представителство


Член 77

Основни принципи относно представителството


1. При условията предвидени в член 2, никой не е задължен да бъде представляван пред Службата.

2. Без да се засяга параграф 3, алинея 2, физическите или юридически лица, които не са с местожителство, нито имат седалище, нито действително и сериозно промишлено или търговско предприятие в Общността трябва да бъдат представлявани пред Службата, съгласно член 78, параграф 1, при производство в Службата, учредена по силата на настоящия регламент, освен в случай на подаване на заявка за регистрация за дизайн или модел на Общността. Други изключения могат да се съдържат в регламента за прилагане.

3. Физическите или юридически лица, които са с местожителство или имат седалище, или действително и сериозно промишлено или търговско предприятие в Общността, могат да правят постъпки пред Службата чрез свой служител, депозирал пред службата подписано пълномощно, което се прилага към досието и чиито условия са уточнени в регламента за прилагане.

Служителят на юридическото лице, визиран в настоящия параграф, може да прави постъпки и от името на други юридически лица, които са икономически свързани с това лице, дори ако тези юридически лица не са с местожителство, нито имат седалище или действително и сериозно промишлено или търговско предприятие в Общността.


Член 78

Професионално представителство


1. Съгласно настоящия регламент, представителството на физическите или юридическите лица при образувано производство в Службата, може да се осигури от:

а) адвокат, който има право да практикува на територията на една от държавите членки и е с място на дейност в Общността, доколкото има пълномощия в упоменатата държава по дела за индустриална собственост;

б) от всеки одобрен пълномощник, вписан във визирания от член 89, параграф 1, буква б) на регламента за търговските марки на Общността списък.

в) всяко лице, вписано в специалния списък на пълномощниците по дизайните или моделите, предвиден от параграф 4.

2. Лицата, визирани в параграф 1, буква в) не са оправомощени да представляват трети страни в производство за дизайн или модел, за което е сезирана Службата.

3. Регламентът по прилагане предвижда дали и при какви условия представителите са длъжни да депозират в службата подписано пълномощно, което да се приложи към досието.

4. В специалния списък на одобрените пълномощници по дела за дизайн или модел може да бъде вписано всяко физическо лице:

а) което е с националност на една от държавите-членки;

б) има адрес на дейност или месторабота в Общността;

в) има правомощия да представлява физически или юридически лица по дела за дизайн или модел пред централните управления по индустриална собственост на държава-членка или пред Бюрото за дизайните на Бенелюкс. Когато в тази държава, правомощията за представителството на физически или юридически лица по дела за дизайн или модел не са подчинени на изисквания за специализирана професионална квалификация, лицата, заявяващи искане да бъдат вписани в списъка трябва да са практикували по дела за дизайни или модели в централното управление за индустриална собственост на съответната държава в продължение най-малко на пет години. От това условие за упражняване на професията са освободени лица, чиято професионална квалификация по делата за дизайн или модел, представителството на физическите или юридически лица пред централното управление по индустриална собственост на държава-членка, е официално призната, съгласно нормативната уредба на тази държава.

5. Вписването в списъка, предвиден от член 4, се извършва по искане, придружено с атестация, предоставена от централното управление по индустриална собственост на засегнатата държава-членка, в която се посочва дали условията, предмет на този параграф, са спазени.

6. Председателят на Службата може да разреши освобождаване от:

а) изискването на параграф 4, буква а) при наличието на специални обстоятелства;

б) изискването на параграф 4, буква в), второ изречение, когато молителят предостави доказателство, че е придобил изискваната квалификация по друг начин.

7. Регламентът по прилагане определя условията, при които дадено лице може да бъде извадено от списъка.


ДЯЛ ІХ


ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО ПО ИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДИЗАЙНИТЕ ИЛИ МОДЕЛИТЕ НА ОБЩНОСТТА


РАЗДЕЛ 1

Подведомственост и привеждане в изпълнение


Член 79

Приложение на Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение


1. Ако няма други изрични разпоредби, предвидени от настоящия регламент, към съдебни производства, относно дизайни или модели на Общността и заявки за регистрация на дизайн или модел на Общността, както и производства по дела, заведени на основание дизайни или модели на Общността или национални дизайни или модели, ползващи се с кумулативна закрила, се прилагат разпоредбите на Конвенцията относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право, подписана в Брюксел на 27 септември 1968 г.(7), по-долу наричана "Конвенция за подведомствеността и привеждането в изпълнение".

2. Разпоредбите на Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение, които се прилагат по силата на параграф 1, имат действие спрямо дадена държава-членка само в текста на Конвенцията, който е в сила за тази държава в определения момент.

3. По отношение на производства, в резултат на заведените дела или подадени искове, предмет на член 81:

а) не се прилагат членове 2 и 4, член 5, параграфи 1, 2, 3, 4 и 5, член 16, параграф 4, както и член 24 от Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение;

б) членове 17 и 18 от Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение се прилагат в рамките, предвидени от член 82, параграф 4 на настоящия регламент;

в) разпоредбите на Дял ІІ от Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение, които се прилагат спрямо лица с местожителство в държава-членка, се прилагат и спрямо лица, които нямат местожителство в държава-членка, но имат предприятие в такава.

4. Разпоредбите на Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение не засягат държави-членки, в които упоменатата Конвенция все още не се прилага. До влизането в сила на тази Конвенция, визираните производства по смисъла на параграф 1 на настоящия член се уреждат за тази държава-членка от всяка двустранна или многостранна конвенция, уреждаща тези отношения с друга държава-членка или ако липсва такава конвенция, уреждането става съгласно националното законодателство в областта на компетентността, признаването и изпълнението на решенията в тази област.


РАЗДЕЛ 2

Съдебни спорове относно нарушения и обявяване на недействителност на дизайни и модели на Общността


Член 80

Съдилища, които се произнасят по дизайните или моделите на Общността


1. Държавите-членки посочват на своя територия възможно най-ограничен брой национални първоинстанционни и второинстанционни правораздаващи органи (съдилища, които се произнасят по дизайните и моделите на Общността), натоварени с функциите, предоставени им от настоящия регламент.

2. Всяка държава-членка представя на Комисията, най-късно на 6 март 2005 г., списък на съдилищата, които се произнасят по дизайните и моделите на Общността, с данни за тяхното наименование и териториална юрисдикция.

3. Всяко изменение, след предоставяне на списъка, визиран от параграф 2 и свързано с броя, наименованието или териториалната юрисдикция на упоменатите съдилища, се съобщава незабавно от съответната държава-членка на Комисията.

4. Информацията, съгласно параграфи 2 и 3 е предмет на уведомление от страна на Комисията до държавите-членки и на публикация в "Официален вестник" на Европейските общности.

5. До тогава, докато една държава-членка не е направила предвиденото в параграф 2 съобщение, всяко производство по заведено дело, по смисъла на член 81 и, което е под юрисдикцията на съдилищата в тази държава, в приложение на член 82, се отнася до съд в тази държава, който има териториална юрисдикция и статут, ако се касае за производство по регистрация на дизайн или модел на въпросната държава.


Член 81

Юрисдикция за нарушения и обявяване на недействителност


Съдилищата, произнасящи се по дизайни или модели на Общността имат изключителна юрисдикция:

а) по искове за нарушения и - ако националното законодателство го предвижда - за заплаха от нарушение на дизайн или модел на Общността

б) по искове за констатиране на липса на нарушение, ако националното законодателство го предвижда;

в) по искове за обявяване на недействителност на нерегистриран дизайн или модел на Общността;

г) по насрещен иск за обявяване на недействителност на дизайн или модел на Общността, подаден във връзка с исковете по буква а).


Член 82

Международна юрисдикция


1. Ако няма други изрични разпоредби на настоящия регламент, както и разпоредби на Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение, които се прилагат по силата на член 79, производствата по дела и искове по член 81, се отнасят до съдилищата на държавата-членка, на територията на която ответникът има местожителство или, ако не е с местожителство в една от държавите-членки, в която и да е държава-членка, в която той има предприятие.

2. Ако ответникът няма местожителство, нито предприятие на територията на държава-членка, производството се отнася до съдилищата на държавата-членка, на територията на която ищецът има местожителство или ако последният няма местожителство в държава-членка, то в която и да е държава-членка, на територията на която последният има предприятие.

3. Ако нито ответникът, нито ищецът имат такова местожителство или предприятие, тези производства се отнасят до съдилищата на държавата-членка, в която Службата има седалище.

4. Независимо от постановеното в параграфи 1, 2 и 3:

а) член 17 от Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение се прилага, ако страните се споразумеят, че друг съд, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността ще бъде инстанция;

б) член 18 от Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение се прилага, ако ответникът се яви пред друг съд, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността.

5. Производства по делата и исковете, визирани в член 81, буква а) и буква г) могат да се отнесат до съдилища на държавата-членка на територията, на която е извършено нарушението или заплахата за нарушение.


Член 83

Обхват на юрисдикцията при нарушение


1. Съд, произнасящ се по дизайни или модели на Общността, чиято юрисдикция се основава на член 82, параграфи 1, 2, 3 или 4, е в правото си да постанови съдебно решение за нарушение, извършена или заплашваща да бъде извършена на територията на всяка държава-членка.

2. Съд, произнасящ се по дизайни или модели на Общността, чиято юрисдикция се основава на член 82, параграф 5, е в правото си да постанови съдебно решение за нарушение, извършено или заплашващо да бъде извършено на територията на държавата-членка, на територията, на която е разположен съдът.


Член 84

Иск или насрещен иск за обявяване на недействителност на дизайн или модел на Общността


1. Иск или насрещен иск за обявяване на недействителност на дизайн или модел на Общността трябва да се основава единствено на основанията за обявяване на недействителност съгласно член 25.

2. В случаите, визирани в член 25, параграфи 2, 3, 4 и 5, искът или насрещният иск може да се заведе само от упълномощено лице, по смисъла на тези разпоредби.

3. Ако насрещният иск е подаден при съдебен спор, по който притежателят на дизайна или модела на Общността не е страна, той бива информиран за това и може да се включи в него, съгласно предвидените от законодателството на държавата-членка, в която заседава съдът, условия.

4. Действителността на дизайна или модела на Общността не може да се оспорва с иск за установяване на липса на нарушение.


Член 85

Презумпция за действителност - закрила по същество


1. При производство за нарушение или за заплаха от нарушение на регистриран дизайн или модел на Общността, съдилищата, произнасящи се по дизайните и моделите на Общността, считат дизайна или модела на Общността за действителен. Действителността може да се оспорва само с насрещен иск за обявяване на недействителност. Друго искане за обявяване на недействителност на дизайн или модел на Общността, различно от насрещен иск е допустимо, доколкото ответникът се позовава на факта, че този дизайн или модел на Общността е могъл да бъде обявен за недействителен поради съществуването на предхождащо национално право на ищеца по смисъла на член 25, параграф 1, буква г).

2. При производство за нарушение или за заплаха от нарушение на нерегистриран дизайн или модел на Общността, съдилищата, произнасящи се по дизайните и моделите на Общността, считат дизайна или модела на Общността за действителен, когато притежателят на дизайна или модела на Общността предостави доказателство, че условията предвидени от член 11 са изпълнени или ако посочи с какво неговият дизайн или модел на Общността е оригинален. Ответникът може, въпреки това, да оспори действителността с друг вид искане или насрещен иск за обявяване на недействителност.


Член 86

Решения за обявяване на недействителност


1. Когато в производство пред съд, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, действителност на дизайн или модел на Общността се оспорва с насрещен иск:

а) ако съдът счита, че някой от мотивите за обявяване на недействителност, визирани в член 25, се противопоставя на поддържането на този дизайн или модел на Общността, той обявява недействителността на дизайна или модела на Общността;

б) ако съдът счита, че никой от мотивите за обявяване на недействителност, визирани в член 25, не се противопоставя на поддържането на дизайна или модела на Общността, той отхвърля насрещния иск.

2. Съдът, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, сезиран с насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран дизайн или модел на Общността съобщава на Службата датата, на която е подадена молбата. Службата вписва това обстоятелство в регистъра на дизайните и моделите на Общността.

3. Съдът, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, сезиран с насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран дизайн или модел на Общността може, по искане на притежателя на регистрирания дизайн или модел на Общността и след изслушване на страните, да спре производството и да покани ответника да направи искане за обявяване на недействителност в Службата в срок, който съдът определя. Ако това искане не бъде направено в необходимия срок, производството продължава; насрещният иск се счита за оттеглен. Прилага се член 91, параграф 3.

4. Когато съдът, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, се е произнесъл с влязло в сила решение по насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран дизайн или модел на Общността, копие от решението се изпраща на Службата. Всяка страна може да изиска информация за това предаване. Службата вписва решението в регистъра на дизайните и моделите на Общността при предвидените от регламента по прилагане условия.

5. Не може да се предяви насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран дизайн или модел на Общността, ако влязло в сила решение вече е било произнесено от Службата между същите страни и по иск със същия предмет и основание.


Член 87

Правни последици на съдебно решение за обявяване на недействителност


Когато решение на съда, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, за обявяване на недействителност на дизайн или модел на Общността влезе в сила, то има във всички държави-членки последиците, изброени в член 26.


Член 88

Приложимо право


1. Съдилищата, произнасящи се по дизайните и моделите на Общността, прилагат разпоредбите на настоящия регламент.

2. За всички въпроси, които не влизат в приложното поле на настоящия регламент, съдът, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, прилага своето национално право, включително и частното международно право.

3. Ако няма други изрични разпоредби, предвидени с настоящия регламент, съдът, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността прилага процесуалните правила за този тип производство по регистриране на дизайни или модели на Общността, важащи в държавата-членка, на чиято територия е разположен съдът.


Член 89

Санкции по дела за нарушение


1. Когато по иск за нарушение или заплаха за нарушение съдът, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността констатира, че ответникът е имитирал или е заплашил с нарушение дизайн или модел на Общността, той разпорежда, освен ако има особени причини да действа по друг начин, следните мерки:

а) мярка, забраняваща на ответника да продължи действията по нарушението или заплахата за нарушение;

б) мярка за изземване на продуктите от нарушението;

в) мярка за изземване на материалите и инструментите, основно послужили за създаването или производството на стоки на нарушение, ако техният собственик е знаел за целта на използване на тези материали и инструменти или ако тази цел е била явна при разглежданите обстоятелства.

г) всяка мярка, налагаща други санкции, предвидени от законодателството, включително от частното международно право, на държавата-членка, в която е извършено нарушението или заплахата за нарушение.

2. Съдът, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността предприема, съгласно националното законодателство, съответните мерки за гарантиране съблюдаването на постановените мерки, визирани в параграф 1.


Член 90

Временни мерки и мерки за закрила


1. По отношение на дизайн или модел на Общността може да се изисква от правораздаващите органи, включително съдилищата, произнасящи се по дизайните и моделите на Общността в тази държава прилагането на временни мерки и мерки за закрила, предвидени в законодателството на държавата-членка, относно националния дизайн или модел, дори и когато по силата на настоящия регламент съд по дизайните и моделите на Общността на друга държава-членка е компетентен да се произнесе по същество.

2. При производства относно временни мерки и мерки за закрила, се допуска и искане за обявяване на недействителност на дизайн или модел на Общността, направено от ответника по начин, различен от насрещен иск. Член 85, параграф 2 се прилага със съответните изменения.

3. Съдът, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, който е компетентен на основание член 82, параграфи 1, 2, 3 или 4, е компетентен да разпореди временни или защитни мерки, при условията на всяко необходимо производство по признаване или изпълнение, съгласно Дял ІІІ на Конвенцията за подведомствеността и привеждането в изпълнение, на територията на всяка държава-членка. Друг съд няма такива правомощия.


Член 91

Специфични правила по свързани дела


1. Съд, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, разглеждащ иск по член 81, различен от иск за установяване на липса на нарушение, доколкото няма особени причини за продължаване на производството, спира по собствена инициатива производството след изслушване на страните или по искане на една от страните и след изслушване на другата страна, когато действителността на дизайна или модела на Общността вече е оспорена с насрещен иск пред друг съд, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността или, когато се касае за регистриран дизайн или модел на Общността, за който в Службата вече е направено искане за обявяване на недействителност.

2. Службата, когато разглежда искане за обявяване на недействителност на регистриран дизайн или модел на Общността, доколкото няма особени причини за продължаване на производството, спира производството по своя собствена инициатива, след изслушване на страните или по искане на една от страните при изслушване на другите страни, когато действителността на регистрирания дизайн или модел на Общността е бил оспорен с насрещен иск пред съд, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността. Ако обаче една от страните по съдебното производство пред този съд го изиска, съдът може, след изслушване на другите страни в производството да спре производството. В този случай Службата продължава производството, висящо пред нея.

3. Когато съдът, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността спре производството, може да разпореди временни или защитни мерки за периода на спирането.


Член 92

Компетентност на съдилищата, произнасящи се по дизайни и модели на Общността -касационно обжалване


1. Решенията на първоинстанционните съдилища, произнасящи се по дизайни и модели на Общността, произнесени по производства следствие на искове и молби по член 81, подлежат на обжалване пред второинстанционните съдилища, произнасящи се по дизайните и моделите на Общността.

2. Условията, при които може да се обжалва пред второинстанционен съд, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, се определят от националното законодателство на държавата-членка, на територията на която се намира съдът.

3. Националните разпоредби относно касационното обжалване се прилагат към решенията на второинстанционните съдилища, произнасящи се по дизайни и модели на Общността.


РАЗДЕЛ 3


Други съдебни спорове, касаещи дизайни или модели на Общността


Член 93

Допълнителни разпоредби относно компетентността на националните съдилища, които не се произнасят по дизайни и модели на Общността


1. В държавата-членка, чиито съдилища са компетентни по член 79, параграф 1 или 4, компетентни да разглеждат искове за дизайни и модели на Общността, различни от тези, визирани в член 81 са тези съдилища, които биха били териториално и материално компетентни по искове за национална регистрация на дизайни и модели в съответната страна.

2. Когато, по силата на член 79, параграфи 1 и 4, и параграф 1 на настоящия член, няма съд компетентен по искове за дизайн или модел на Общността, различни от визираните в член 81, те могат да се разглеждат от съдилищата на държавата-членка, на територията на която има седалище Службата.


Член 94

Задължение на националния съд


1. Националният съд, сезиран с иск за дизайн или модел на Общността, различен от визираните в член 81, счита този дизайн или модел на Общността за действителен. Член 85, параграф 2 и член 90, параграф 2 обаче се прилагат mutatis mutandis.


ДЯЛ Х


ПОСЛЕДИЦИ ВЪРХУ ПРАВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ


Член 95

Искове, предявени едновременно въз основа на дизайни или модели на Общността и на национални регистрации на дизайни или модели


1. Когато искове за нарушение или за заплаха за нарушение въз основа на същите факти и между същите страни са предявени пред съдилища на различни държави-членки, един на основание дизайн или модел на Общността, втори на основание национална регистрация на дизайн или модел, даваща право на кумулативна закрила, съдът сезиран втори трябва, служебно, да се десезира в полза на първия сезиран съд. Съдът, който се десезира, може да спре производството, ако компетентността на другия съд бъде оспорена.

2. Съд, произнасящ се по дизайните и моделите на Общността, сезиран с иск за нарушение или заплаха за нарушение на основание дизайн или модел на Общността, отхвърля иска, ако на същите основания е произнесено окончателно решение по същество между същите страни, но въз основа на национална регистрация на дизайн или модел, даваща правото на кумулативна закрила.

3. Съдът, сезиран с иск за нарушение или заплаха за нарушение въз основа национална регистрация на дизайн или модел, отхвърля иска, ако на същите основания е произнесено окончателно решение по същество между същите страни, но въз основа на регистриран дизайн или модел на Общността, даващ право на кумулативна закрила.

4. Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за временните мерки и мерките за закрила.


Член 96

Отношение към другите форми на закрила, предвидени от националното законодателство


1. Настоящият регламент се прилага без да се накърняват разпоредбите на правото на Общността или правото на съответната държава-членка, приложими към нерегистрираните дизайни или модели, към търговските марки и други отличителни знаци, към патентите и полезните модели, към печатарските шрифтове, гражданската отговорност и нелоялната конкуренция.

2. Дизайн или модел, ползващ се със закрила на дизайн или модел на Общността, се ползва и от предоставената му закрила от законодателството в сферата на авторското право на държавите-членки, от датата, на която е бил създаден и установен в определена форма. Обхватът и условията за получаване на такава закрила, включително и необходимата степен на оригиналност, се определят за всяка държава-членка поотделно.


ДЯЛ ХІ


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА СЛУЖБАТА


РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби


Член 97

Обща разпоредба


Ако няма други изрични разпоредби в настоящия дял, Дял ХІІ на регламента за търговските марки на Общността се прилага за Службата по отношение на задачите, които трябва да изпълнява по силата на настоящия регламент


Член 98

Език на производството


1. Заявката за регистрация на дизайна или модела на Общността се подава на един от официалните езици на Общността

2. Заявителят трябва да посочи и втори език, който да е установен като език на Службата и който той приема като евентуален език по производството в Службата.

Ако заявката е изготвена на език, който не е един от езиците на Службата, тя контролира осигуряването на превод на заявката на един от езиците, посочени от заявителя.

3. Когато авторът на заявка за регистрация на дизайн или модел на Общността е единствена страна по производство в Службата, езикът, на който се води производството, е използваният език при подаване на заявката за регистрация. Ако заявката е направена на език, който не е един от езиците на Службата, то Службата може да изпрати писмено съобщение на заявителя на един от двата посочени от него в заявката езици.

4. В случай на производство за обявяване на недействителност, езикът на производството е езикът, използван за подаване на заявката за регистрация, ако той е един от езиците на Службата. Ако подаването е изготвено на език, различен от този на Службата, за език на производството се приема вторият език, посочен в заявката.

Заявката за обявяване на недействителност се подава на езика на производството.

Когато езикът на производството не е езикът използван при подаване на заявката, притежателят на дизайна или модела на Общността може да излага своите съображения на езика, на който е направена заявката. Службата контролира осигуряването на превод на тези съображения на езика на производството.

Регламентът за прилагане може да предвижда, че разходите, за сметка на Службата, освен при дерогация от Службата, предвид сложността на делото, не трябва да превишават сумата, определена за всеки вид производство, в зависимост от средния размер на изложението на съображенията, които Службата получава. Разходите, които надвишават този размер могат да са за сметка на загубилата страна, съгласно член 70.

5. Страните по производство за обявяване на недействителност могат да се договорят за използването на друг официален език на Общността за целите на производството.


Член 99

Публикуване и регистър


1. Всички данни, чието публикуване се предвижда от настоящия регламент и регламента за прилагане, се публикуват на всички официални езици на Общността.

2. Всички вписвания в регистъра на дизайните и моделите на Общността се правят на всички официални езици на Общността.

3. В случай на съмнение, текстът, който е на език на Службата, в който е подадена заявката за дизайн или модел на Общността, се приема за достоверен. Ако заявката е на един от официалните езици на Общността, различен от езиците на Службата, е валиден текстът, изготвен на втория език, посочен от заявителя.


Член 100

Допълнителни правомощия на председателя


В допълнение на функциите и правомощията, отредени на председателя на Службата по силата на член 119 от регламента за търговските марки на Общността, председателят има право да предложи на вниманието на Комисията всеки проект за изменение на настоящия регламент, на регламента за прилагане и регламента за таксуване, или всяка друга нормативна уредба, доколкото тя касае регистрираните дизайни и модели на Общността, след като е изслушал управителния съвет, а по отношение на регламента свързан с таксите, бюджетната комисия.


Член 101

Допълнителни правомощия на управителния съвет


В допълнение на правомощията, предоставени му по силата на член 121 и съгласно регламента за търговските марки на Общността или по силата на други разпоредби на настоящия регламент, управителният съвет:

а) определя датата, от която заявките за регистрация на дизайни или модели на Общността могат да се подават съгласно член 111, параграф 2.

б) провежда консултации преди приемане на директиви, относно формална експертиза, експертизата на мотиви за отказ на регистрация и дела за обявяване на недействителност, чието производство е в Службата, както и в другите случаи, предвидени в настоящия регламент.


РАЗДЕЛ 2

Производства


Член 102

Компетентност


За вземане на решение в рамките на производствата, предвидени от настоящия регламент компетентност имат:

а) проверителите;

б) отделът за администрация на търговските марки, дизайните и моделите и правните въпроси;

в) отделите за обявяване на недействителност;

г) апелативните комисии.


Член 103

Проверители


Проверителят е отговорен да взема решение от името на Службата по отношение на заявки за регистрация на дизайн или модел на Общността.


Член 104

Отдел за администрация на търговските марки, дизайните и моделите и правните въпроси


1. Отделът за администрация на търговските марки и правните въпроси, съгласно член 128 от регламента за търговските марки на Общността става отдел за администрация на търговските марки, дизайните и моделите и правните въпроси.

2. В допълнение на правомощията, които са му предоставени с регламента за търговските марки на Общността, той е компетентен да взима всички решения, изисквани от настоящия регламент, които не попадат в правомощията на проверителя или на отдела за обявяване на недействителност.


Член 105

Отдел за обявяване на недействителност


1. Отделът за обявяване на недействителност е компетентен за вземане на решение по отношение на искания за обявяване на недействителност на регистриран дизайн или модел на Общността.

2. Отделът за обявяване на недействителност се състои от трима члена. Най-малко един от неговите членове е юрист.


Член 106

Апелативна комисия


В допълнение на правомощията, предоставени им от член 131 на регламента за търговските марки на Общността, апелативните комисии, образувани съгласно упоменатия регламент, са компетентни да се произнасят по жалби срещу решения, относно дизайни и модели на Общността, взети от проверителите, отделите за обявяване на недействителност и отдела за администрация на търговските марки, дизайните и моделите и правните въпроси.


ДЯЛ ХІІ


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 107

Регламент за прилагане


1. Условията, при които се прилага настоящият регламент, се определят с регламента за прилагането му.

2. Освен вече предвидените с настоящия регламент такси, такси се изискват, съгласно условията на прилагане, определени в регламента за прилагане или регламента за таксуване, в следните случаи:

а) закъсняло плащане на такса за регистрация;

б) закъсняло плащане на такса за публикация;

в) закъсняло плащане на такса за отлагане на публикация;

г) закъсняло плащане на допълнителни такси за множествени заявки;

д) предоставяне на копие от свидетелството за регистрация;

е) регистрация на прехвърляне на регистриран дизайн или модел на Общността;

ж) регистриране на недействителност на лиценз или друго право върху регистриран дизайн или модел на Общността;

з) обявяване на недействителност на регистрация на лиценз или друго право;

е) предоставяне на извлечение от регистъра;

ж) проверка на досиетата;

з) предоставяне на копия от документи по подаване на заявката;

и) предоставяне на данни, съдържащи се в досието;

к) преразглеждане на определените, подлежащи за възстановяване, разноски по производството;

л) предоставяне на легализирани заверени копия на заявката.

3. Регламентът за прилагане и регламентът за таксуване се приемат и изменят съгласно предвидената в член 109, параграф 2 процедура.


Член 108

Процедурни правила за апелативните комисии


Процедурните правила за апелативните комисии се прилагат при обжалване пред тези инстанции по силата на настоящия регламент, без да се засяга друго изменение или допълнителна разпоредба и се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 109, параграф 2.


Член 109

Комитет


1. Комисията се подпомага от комитет.

2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден по член 5, параграф 6 на Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.

3. Комитетът приема свой вътрешен правилник.


Член 110

Преходна разпоредба


1. До датата на влизане в сила на измененията на настоящия регламент, по предложение на Комисията по този въпрос, не съществува закрила за дизайн или модел на Общността по отношение на дизайн или модел, който представлява част от съставен продукт, който по смисъла на член 19, параграф 1, се използва при поправка на съставния продукт, с цел да се възстанови първоначалният му изглед.

2. Предложението на Комисията, визирано в параграф 1, се представя едновременно с промените, които Комисията ще предложи по същия въпрос, съгласно член 18 на Директива 98/71/ЕО и ще отчита тези промени.


Член 111

Влизане в сила


1. Настоящият регламент влиза в сила на 60 ден след публикуването му в "Официален вестник" на Европейските общности.

2. Заявките за регистрация на дизайни или модели на Общността могат да се подават в Службата, считано от датата, определена от управителния съвет по препоръка на председателя на службата.

3. Заявките за регистрация на дизайни или модели на Общността, подадени в рамките на трите месеца, предхождащи визираната в параграф 2 дата, се считат за подадени на тази дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 12 декември 2001 година


За Съвета:


М.АЕЛВОЕТ,

Председател


_________________________

(1) ОВ № С 29, 31.1.1994 г. и ОВ № С 248 от 29.8.2000 г., стр.

(2) ОВ № С 67, 1.1.2001 г., стр.318.

(3) ОВ С № 110, 2.5.1995 г. и ОВ, С 75 от 15.1.2000 г., стр. 35.

(4) ОВ № L 289, 28.10.1998 г., стр. 28.

(5) ОВ № L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

6 ОВ № L 11 от 14.1.1994 г., стр.1. последно изменен с Регламент (ЕО) №3288/94 (ОВ № L 349 от 31.12.1994 г., стр. 83).

(7) ОВ№ L 299, 31.12.1972 г., стр.32 Конвенция последно изменена от конвенциите, отнасящи се до присъединяване към тази Конвенция на държавите, присъединяващи се към Европейските общности.


32002R0006- РЕДАКТИРАН-ЦПР


Untitled Page