РЕГЛАМЕНТ № 2246/2202 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2002 година относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) във връзка с регистрацията на промишлен дизайн на Общността


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. за промишления дизайн на Общността1 и по-специално член 107 от него,


като има предвид, че:(1) В светлината на член 139 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността2, изменен с Регламент № 3288/943 , който по силата на член 97 от Регламент (ЕО) № 6/2002 е приложим също към настоящия регламент, размерите на таксите трябва да се определят на равнище, което гарантира, че съответните постъпления са по принцип достатъчни за балансиране бюджета на Службата.


(2) Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията от 21 октомври 2002 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността4 урежда също условията, при които предвидените в Регламент № 6/2002 такси трябва да се заплащат на Службата.


(3) С оглед да се осигури необходимата гъвкавост, председателят на Службата трябва да е упълномощен да определя, при определени условия, таксите, които могат да се плащат на Службата, във връзка с услугите, които тя може да предоставя, таксите за достъп до базите данни на Службата и предоставяне съдържанието на тези бази данни в машинно-четивна форма и да определя тарифите за продажба на изданията на Службата.


(4) С оглед да се улесни плащането на таксите, председателят на Службата трябва да е овластен да разрешава други начини на плащане, освен тези, които настоящият регламент изрично предвижда.


(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 109 от Регламент (ЕО) № 6/2002,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Предмет


Настоящият регламент определя размерите и начините на плащане на:


а) таксите, платими на Службата за хармонизиране в областта на вътрешния пазар (по-долу наричана службата) съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 и Регламент (ЕО) №2245;


б) тарифите, определяни от председателя на Службата съгласно член 3, параграфи 1 и 2.


Член 2


Такси, предвидени в Регламент (ЕО) № 6/2002 и в Регламент (ЕО)

№ 2245/2002


Таксите, предвидени в Регламент (ЕО) № 6/2002 и в Регламент (ЕО) № 2245/2002, са дадени в приложението.


Член 3


Тарифи, определяни от председателя


1. Председателят определя сумата, платима за всяка друга услуга, предоставяна от Службата , освен тези, предвидени в приложението.


2. Председателят определя сумата, платима за Бюлетина на промишлените дизайни на Общността, както и за всяко друго издание на Службата.


3. Размерите на тарифите се определят в евро.


4. Размерите на тарифите, определени от председателя в съответствие с параграфи 1 и 2, се публикуват в Официален вестник на Службата.


Член 4


Дата на плащане на таксите и тарифите


1. Таксите и тарифите, чиято дата на плащане не е уточнена в Регламент (ЕО) № 6/2002 или в Регламент № 2245/2002, се дължат, считано от датата на подаване на заявлението за услугата, за която се дължи такса.


2. Председателят може да реши предоставянето на услуги, визирано в параграф 1, да не подлежи на предварително плащане на съответните такси и тарифи.


Член 5


Плащане на такси и тарифи


1. Таксите и тарифите, платими на Службата, трябва да се плащат в евро:


а) чрез плащане или превод по банкова сметка на Службата;


б) чрез издаване или изпращане на чекове, платими на Службата;


в) в брой.


2. Председателят може да определя начини на плащания, различни от тези, уточнени в параграф 1, в частност чрез депозити по открити текущи сметки на Службата. Тези начини се публикуват в Официален вестник на Службата.


Член 6


Данни за плащането


1. Всяко плащане посочва името на лицето, което извършва плащането, и необходимите данни, за да може Службата да установи незабавно предмета на плащането. В частност, трябва да се предоставят следните данни:


а) когато се плаща такса за регистрация, предмета на плащането, а именно "такса за регистрация", и в зависимост от случая посочването, дадено от заявителя в заявлението за регистрация на промишлен дизайн;


б) когато се плаща такса за публикация, предмета на плащането, а именно "такса за публикация", и в зависимост от случая посочването, дадено от заявителя в заявлението за регистрация на общностен модел;


в) когато се плаща такса за публикация в съответствие с член 50, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002, предмета на плащането, а именно "такса за публикация" и регистрационния номер;


г) когато се плаща такса за отлагане на публикация, предмета на плащането, а именно "такса за отлагане" и в зависимост от случая позоваването, дадено от заявителя в заявката за регистрация на промишлен дизайн на Общността;


д) когато се плаща такса за обявяване в несъстоятелност, регистрационния номер и името на притежателя на регистрирания промишлен дизайн на Общността, срещу когото е насочено заявлението, и предмета на плащането, а именно "такса за обявяване в несъстоятелност".


2. Ако предметът на плащането не е пряко определим, Службата изисква от лицето, което е извършило плащането, да я уведоми писмено за това в определен от нея срок. Ако лицето не отговори в посочения срок, плащането се смята ненастъпило. Платената сума се възстановява.


Член 7


Дата, на която плащането се смята извършено


1. Датата, на която всяко плащане на Службата се смята извършено е следната:


а) в случаите, посочени в член 5, параграф 1, буква а): датата, на която сумата на плащането е действително вписана по кредита на банковата сметка на Службата;


б) в случая, посочен в член 5, параграф 1, буква б): датата на получаване на чека от Службата при условие, че чекът е осребрен;


в) в случите, посочени в член 5, параграф 1, буква в): датата на получаване на сумата на плащането в брой.


2. Когато председателят разрешава в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 5, други начини на плащане на таксите, освен тези, предвидени в член 5, параграф 1, той трябва да определи също датата, на която това плащане се смята извършено.


3. Когато в съответствие с параграф 1 и 2 плащането на таксата се смята извършено само след изтичането на определения срок, срокът се смята спазен, ако на Службата се представи доказателство, че лицето, което е извършило плащането:


а) в държава-членка в срока, в който плащането е трябвало да бъде извършено:


(i) е извършило плащане чрез банкова институция, или


(ii) надлежно е издало платежно нареждане до банкова институция за сумата на плащането, или


(iii) е представило в пощенска служба или е изпратило писмо с адреса на седалището на Службата и съдържащо чек по смисъла на член 5, параграф 1, буква г), при условия, че чекът е осребрен, и


б) е надплатило сума, равна на 10% от съответната такса или такси, но не по-голяма от 200 евро.


Никаква допълнителна такса не се дължи, ако едно от условията, посочени в буква а), е било изпълнено най-късно десет дни преди изтичането на срока на плащане.


4. Службата може да поиска от лицето, което е извършило плащането, да представи доказателство за датата, на която едно от условията, изброени в параграф 3, буква а), е било изпълнено, и в зависимост от случая да плати допълнителната такса, посочена в параграф 3, буква б), в срок, който тя определя. Ако лицето не отговори на заявлението на Службата или ако доказателството е недостатъчно или наложената свръхтакса не е платена навреме, срокът на плащането се смята неспазен.


Член 8


Непълно плащане


1. Срокът на плащане, по принцип, се смята спазен само ако цялата сума на таксата е платена в предвидения срок. Когато таксата не е платена изцяло, платената сума се възстановява след изтичането на срока.


2. Въпреки това Службата може, доколкото това е възможно в оставащия за изтичане срок, да даде възможност на лицето, което извършва плащането, да плати липсващата сума или, ако това е оправдано, да се откаже от малки неплатени суми, без да се накърняват правата на лицето, извършващо плащането.


Член 9


Възстановяване на незначителни суми


1. Когато е платена извънредно голяма сума за покриване на такса, надплатеното не се възстановява, ако е незначително, и ако съответната страна изрично не е поискала възстановяване.


Председателят определя какво представлява незначителна сума.


2. Решенията на председателя, взети по силата на параграф 1, се публикуват в Официален вестник на Службата.


Член 10


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила от седмия ден, след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 16 декември 2002 година.За Комисията:


Frederik BOLKESTEIN


Член на Комисията
ПРИЛОЖЕНИЕ

(в евро)
1. Такса за 230
  регистрация (член  
  36, параграф 4 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 6,  
  параграф 1,  
  буква a) от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
2. Допълнителна  
  такса за  
  регистрация за  
  всеки  
  допълнителен  
  дизайн, включен  
  в множествена  
  заявка (член 37,  
  параграф 2 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 6,  
  параграф 1,  
  буква в) от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002):  
  a) за всеки  
  дизайн от втория 115
  до десетия  
  дизайн;  
  б) за всеки  
  дизайн, считано 50
  от единадесетия  
  дизайн  
3. Такса за 120
  публикация (член  
  36, параграф 4 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 6,  
  параграф 1,  
  буква б) от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
4 Допълнителна  
  такса за  
  публикация за  
  всеки следващ  
  дизайн, включен  
  в множествена  
  заявка (член 37,  
  параграф 2 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 6,  
  параграф 1,  
  буква г) от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002):  
  a) за всеки дизйн  
  от втория до 60
  десетия дизайн;  
  б) за всеки  
  дизайн, считано 30
  от единадесетия  
  дизайн  
5. Такса за отлагане  
  на публикацията 40
  (член 36,  
  параграф 4 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 6,  
  параграф 1,  
  буква б) от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
6. Допълнителна  
  такса за отлагане  
  на публикацията  
  за всеки  
  следващ дизайн,  
  включен в  
  множествена  
  заявка, предмет  
  на отлагане на  
  публикацията  
  (член 37,  
  параграф 2 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 6,  
  параграф 1,  
  буква г) от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002):  
  a) за всеки  
  дизайн от втория 20
  до десетия  
  дизайн;  
  б) за всеки  
  дизайн, считано 10
  от единадесетия  
  дизайн  
7. Такса за 60
  забавено  
  плащане на  
  таксата за  
  регистрация (член  
  107, параграф 2,  
  буква a) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 10,  
  параграф 3 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
8. Такса за 30
  забавено  
  плащане на  
  таксата за  
  публикация (член  
  107, параграф 2,  
  буква б) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 10,  
  параграф 3, и  
  член 15,  
  параграф 4 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
9. Допълнителна 10
  такса за  
  забавено  
  плащане на  
  таксата за  
  отлагане на  
  публикацията  
  (член 107,  
  параграф 2,  
  буква в) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 10,  
  параграф 3 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
10. Такса за 25% от
  забавено допълнителната
  плащане на такса
  допълнителните  
  такси за  
  множествените  
  заявки, както е  
  посочено в точка  
  2, 4 и 6 от  
  настоящото  
  приложение (член  
  107, параграф 2,  
  буква г) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 10,  
  параграф 3, и  
  член 15,  
  параграф 4 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
11. Такса за  
  подновяване  
  (член 13,  
  параграф 1 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 22,  
  параграф 2,  
  буква a) от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002) за  
  дизайн, включен  
  или не, в  
  множествена  
  заявка:  
  a) за първия  
  период на 90
  подновяване  
  б) за втория  
  период на 120
  подновяване  
  в) за третия  
  период на 150
  подновяване  
  г) за четвъртия  
  период на 180
  подновяване  
12. Такса за 25% от таксата
  забавено за подновяване
  плащане на  
  таксата за  
  подновяване или  
  за закъсняло  
  подаване на  
  заявлението за  
  подновяване  
  (член 13,  
  параграф 3 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 22,  
  параграф 2,  
  буква б) от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
13. Такса за 350
  заявление за  
  обявяване в  
  несъстоятелност  
  (член 52,  
  параграф 2 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 28,  
  параграф 2 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
14. Такса за 800
  обжалване (член  
  57 от Регламент  
  (EО) № 6/2002;  
  член 35,  
  параграф 3 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
15. Такса за 200
  възстановяване в  
  предишно  
  състояние  
  (restitutio in  
  integrum) (член  
  67, параграф 3 от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002  
16. Такса за  
  вписване 200 за образец с
  прехвърлянето на таван 1 000,
  заявка за когато са
  промишлен представени
  дизайн на множество
  Общността (член искания в
  34, параграф 2, и същото
  член 107, заявление за
  параграф 2, регистрация на
  буква е) от прехвърлянето
  Регламент (EО) № или
  6/2002; член 23, едновременно
  параграф 7 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
17. Такса за  
  вписване 200 за образец с
  прехвърлянето на таван 1 000,
  регистриран когато са
  промишлен представени
  дизайн на множество
  Общността (член искания в
  107, параграф 2, същото
  буква е) от заявление за
  Регламент (EО) № регистрация на
  6/2002; член 23, прехвърлянето
  параграф 3 от или
  Регламент (EО) № едновременно
  2245/2002)  
18. Такса за 200 за образец с
  вписване на таван 1 000,
  лицензия или на когато са
  друго право представени
  върху множество
  регистриран искания в
  промишлен същото
  дизайн на заявление за
  Общността (член регистрация на
  107, параграф 2, лиценз или на
  буква ж) от друго право или
  Регламент (EО) № едновременно
  6/2002; член 23,  
  параграф 3, и  
  член 24,  
  параграф 1 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002) или на  
  заявка за  
  промишлен  
  дизайн на  
  Общността (член  
  34, параграф 2, и  
  член 107,  
  параграф 2,  
  буква ж) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 23,  
  параграф 3, член  
  24, параграф 1, и  
  член 24,  
  параграф 4 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002):  
  a) предоставяне  
  на лицензия;  
  б) прехвърляне  
  на лицензия;  
  в) учредяване на  
  вещно право;  
  г) прехвърляне на  
  вещно право;  
  д) принудително  
  изпълнение  
19. Такса за  
  заличаване 200 за образец с
  вписването на таван 1 000,
  лицензия или на когато са
  друго право представени
  (член 107, множество
  параграф 2, искания в
  буква з) от същата
  Регламент (EО) № заявление за
  6/2002; член 26, регистрация на
  параграф 3 от лиценз или на
  Регламент (EО) № друго право или
  2245/2002) едновременно
20. Такса за  
  издаване на  
  копие на  
  заявлението за  
  регистриран  
  промишлен  
  дизайн на  
  Общността (член  
  107, параграф 2,  
  буква н) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 74,  
  параграф 5 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002), на  
  копие от  
  удостоверението  
  за регистрация  
  (член 107,  
  параграф 2,  
  буква д) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 17,  
  параграф 2 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002) или на  
  извлечение от  
  регистъра (член  
  107, параграф 2,  
  буква и) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 69,  
  параграф 6 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002):  
  a) незаверено  
  копие или 10
  извлечение  
  б) заверено  
  копие или 30
  извлечение  
21. Такса за  
  проверка на 30
  досиетата (член  
  107, параграф 2,  
  буква й) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 74,  
  параграф 1 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  
22. Такса за  
  издаване на  
  копия на  
  документите от  
  досието (член  
  107, параграф 2,  
  буква к) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 74,  
  параграф 5 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002):  
  a) незаверено  
  копие 10
  б) заверено  
  копие 30
  плюс за всяка  
  следваща 1
  страница след  
  десетата  
23. Такса за  
  предоставяне на 10
  сведения,  
  съдържащи се в  
  досието (член  
  107, параграф 2,  
  буква л) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 75 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002):  
  плюс за всяка 1
  следваща  
  страница след  
  десетата  
24. Такса за 100
  преразглеждане  
  на определените  
  разходи по  
  процедурата за  
  възстановяване  
  (член 107,  
  параграф 2,  
  буква м) от  
  Регламент (EО) №  
  6/2002; член 79,  
  параграф 4 от  
  Регламент (EО) №  
  2245/2002)  


_________________________

1 ОВ, L 3, 5.1.2002 г., стр. 1.

2 ОВ, L 11, 14.1.1994 г. стр. 1.

3 ОВ, L 349, 31.12.1994 г., стр. 83.

4 Виж стр. 26 от настоящия Официален вестник.


32002R2246- ЦПР-редактиран


Untitled Page