Полагане на клетва от новите членове на Съда

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/02


На 8 октомври 2012 г. пред Съда положиха клетва г-н da Cruz Vilaca и г-н Vajda, назначени за съдии в Съда за периода от 7 октомври 2012 г. до 6 октомври 2018 г. с решения на представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз от 25 април 2012 г. 1 и от 20 юни 2012 г. 2


На 8 октомври 2012 г. пред Съда положи клетва г-н Wathelet, назначен за генерален адвокат в Съда за периода от 7 октомври 2012 г. до 6 октомври 2018 г. с решение на представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз от 25 април 2012 г. 3


_________________________

1 ОВ L 121, 8 май 2012 г., стр. 21

2 ОВ L 169, 29 юни 2012 г., стр. 60

3 ОВ L 121, 8 май 2012 г., стр. 21


Untitled Page