Избор на заместник-председател на Съда

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/04


На събрание от 9 октомври 2012 г. на основание на член 9а, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз съдиите на Съда избраха г-н Lenaerts за заместник-председател на Съда за периода от 9 октомври 2012 г. до 6 октомври 2015 г.


Untitled Page