Избор на председатели на съставите, състоящи се от петима съдии

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/05


На събрание от 9 октомври 2012 г. на основание на член 16, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз съдиите на Съда избраха г-г Tizzano за председател на първи състав, г-жа Silva de Lapuerta за председател на втори състав, г-н Ilesic за председател на трети състав, г-н Bay Larsen за председател на четвърти състав и г-н von Danwitz за председател на пети състав за период от три години, който изтича на 6 октомври 2015 г.


Untitled Page