Назначаване на първи генерален адвокат

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/10


На събрание от 11 октомври 2012 г. Съдът назначи г-н Jaaskinen за първи генерален адвокат за едногодишен период, който изтича на 6 октомври 2013 г.


Untitled Page