Определяне на състава, който разглежда делата, посочени в член 104б от Процедурния правилник на Съда

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/11


На събрание от 12 октомври 2012 г. на основание на член 9, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник Съдът определи, че за едногодишен период, който изтича на 6 октомври 2013 г., втори състав на Съда ще разглежда делата, посочени в член 104б от Правилника.


Untitled Page