Полагане на клетва от нови членове на Общия съд

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/12


На 17 септември 2012 г. пред Съда положи клетва г-н Berardis, назначен за съдия в Общия съд за периода от 7 септември 2012 г. до 31 август 2013 г. с решение на представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз от 5 септември 2012 г. 1


На 8 октомври 2012 г. пред Съда положи клетва г-н Buttigieg, назначен за съдия в Общия съд за периода от 22 септември 2012 г. до 31 август 2013 г. с решение на представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз от 20 септември 2012 г. 2


_________________________

1 ОВ L 240, 6 септември 2012 г., стр. 6

2 ОВ L 255, 21 септември 2012 г., стр. 30


Untitled Page