Дело C-115/11: 2012 г. (преюдициално запитване от Sad Apelacyjny w Warszawie - Полша) - Format Urzadzenia i Montaze Przemyslowe Sp. z o.o./Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Социална сигурност - Определяне на приложимото законодателство - Регламент (ЕИО) № 1408/71 - Член 14, параграф 2, буква б) - Лице, което е обичайно заето на работа на територията на две или повече държави членки - Последователни трудови договори - Работодател, установен в държавата членка по обичайното пребиваване на работника - Дейност като заето лице, извършвана изключително в други държави членки)

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/17


Език на производството: полски 1


Запитваща юрисдикция

Sad Apelacyjny w Warszawie


Страни в главното производство

Жалбоподател: Format Urzadzenia i Montaze Przemyslowe Sp. z o.o.

Ответник: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych


Предмет

Преюдициално запитване - Sad Apelacyjny w Warszawie - Тълкуване на член 14, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26), изменен - Разграничаване на понятието "лице, което е обичайно заето на работа на територията на две или повече държави членки" от понятието "командирован работник" - Работник, който е нает от установено в държавата му на произход предприятие, но работи само в други държави - членки на Съюза, като същевременно запазва постоянното си местопребиваване и центъра на жизнените си интереси в държавата на произход


Диспозитив

Член 14, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, изменен и актуализиран с Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 година, изменен с Регламент (ЕО) № 1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите по главното производство лице, което в рамките на последователни трудови договори, в които като месторабота е посочена територията на няколко държави членки, на практика през периода на действие на всеки от тези договори работи по едно и също време само на територията на една от тези държави, не спада към понятието "лице, което е обичайно заето на работа на територията на две или повече държави членки" по смисъла на тази разпоредба.


_________________________

1 ОВ C 152, 21.5.2011 г.


Untitled Page