ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ (ШИС II) януари 2012 г. - юни 2012 г. /* COM/2012/0587 final */

Актът е внесен на дата 11.10.2012


1. ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящия доклад за напредъка се описва работата, извършена през първата половина на 2012 г. във връзка с разработването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и с подготовката за миграция от ШИС 1+ към ШИС II. Докладът се представя на Съвета и на Европейския парламент в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 г.1 и Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.2 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към ШИС II.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОЕКТА

2.1. Преглед на постигнатия през разглеждания период напредък

След проведените през предишното полугодие изпитвания на компонентите на националните системи и на централната система, през първата половина на 2012 г. дейността бе съсредоточена върху активното изпитване на централната система и върху нарастващото ? взаимодействие с националните системи. През отчетния период значително напредна подготовката за заключителните етапи на проекта, а именно приключването на цялостното изпитване и реалната миграция на данни.

Успешният резултат от изпитването на втория ориентир, проведено между 2 и 7 май от Комисията с участието на единадесет държави членки, бе доказателство за зрелостта на централната система и свидетелства за постигнатия напредък по изпълнението на проекта.

Осигурено бе спазването на цялостния график въпреки предизвикателствата, свързани с изискващите време дейности по изпитване, които бяха проведени успоредно на централно и национално равнище:

(i) Няколко държави членки се възползваха от удължаването на графика, за да приключат сериите от разширени изпитвания за съответствие (СТЕ) на национално равнище. Тъй като успешното приключване на тази фаза на изпитванията представлява предпоставка за участие в цялостното изпитване, оставащите на национално равнище проблеми бяха решавани постепенно от съответните държави членки и Комисията според степента им на неотложност.

(ii) Липсата на отговарящи на изискванията и валидирани инструменти на ШИС 1+ за изпитване, които Франция трябваше да предостави, повлия на изпитванията на централно равнище, по-конкретно на подготовката за изпитването на втория ориентир. Свързаният с това риск от забавяне в цялостния график бе предотвратен, след своевременни консултации с държавите членки, посредством използването на инструментите на ШИС II за изпитване. Тези инструменти, вече предвидени за използване по време на изпитването на втория ориентир, изцяло изпълниха изискванията и бяха валидирани при пълна прозрачност по отношение на държавите членки. Наличието на един от двата инструмента на ШИС 1+ за изпитване в крайна сметка бе осигурено в рамките и за целите на цялостното изпитване.

(iii) След като бе потвърдена липсата на първоначално предвидения главен ръководител на изпитванията (т.е. изпълнителя на проекта ШИС 1 в държавите членки), тази функция бе поета от експерт от една от държавите членки, който бе избран от съответната работна група на Съвета. След покана от Председателството Комисията се зае с намирането на вариант с възлагане на договор, за да предостави техническа подкрепа на ръководителя на изпитванията в държавите членки.

Тези предизвикателства наложиха тясно сътрудничество между Комисията, експертите от държавите членки в рамките на Съвета за управление на цялостната програма (СУЦП) и Комитета за ШИС-ВИС. Като цяло преобладаващият конструктивен подход на участниците гарантира оставането на проекта в предварително зададените граници, както от гледна точка на сроковете, така и от гледна точка на бюджета.

2.2. Техническа рамка за приключването на проекта

Изпитвания

Изминалите месеци бяха посветени на дейности по изпитването, за да се провери дали ШИС II функционира правилно като цяло. През този отчетен период бяха проведени няколко серии от изпитвания с цел да се докаже стабилността, правилното функциониране и качеството на работа на централната система и националните системи.

а) Разширени изпитвания за съответствие (СТЕ)

Целта на серията от разширени изпитвания за съответствие (СТЕ) е да се провери дали националните системи съответстват на спецификациите на ШИС II. До средата на юни по-голямата част от държавите членки (26) бяха приключили успешно сериите от разширени изпитвания за съответствие на национално равнище. Четири държави членки обаче все още имаха технически проблеми, което забави тяхната готовност за първите групи за цялостното изпитване. Прехвърлянето на по-голямата част от засегнатите държави членки към последната тестова група (група 4) за цялостното изпитване, докато се търси решение на проблемите в тясно сътрудничество с Комисията и изпълнителите на проекта, би трябвало да осигури време за осъществяване на необходимите подобрения най-късно до август 2012 г.

б) CSQT без държавите членки

Чрез провеждането на хиляди ситуации за изпитване изпитванията за валидиране на централната система (CSQT) без държавите членки имаха за цел да се провери дали централната система отговаря на функционалните и нефункционалните изисквания. Връзката между централното звено (ЦЗ) на системата в Страсбург и резервното централно звено (РЦЗ) в Санкт Йохан им Понгау бе подложена на изпитване с цел да се установи дали данните в двете бази данни са еквивалентни. Тази фаза от изпитванията започна през юли 2011 г. и приключи през януари 2012 г.

в) CSQT с държавите членки

Въз основа на постигнатото по време на предишната серия от изпитвания, но с разлика на това, че участваха осем активни национални системи, изпитванията за валидиране на централната система (CSQT) с държавите членки започнаха на 16 януари 2012 г., както бе предвидено, и приключиха на 19 февруари. Изпитването бе прието на 27 април 2012 г.

г) Изпитвания за временно приемане на системата (PSAT)

Изпитването за временно приемане на системата (PSAT) се проведе през март 2012 г. То продължи пет дни, през които дванадесетте доброволно участващи държави членки изпробваха зареждането на своите данни в централното звено и в резервното централно звено. Анализът на резултатите показва, че и двете звена преминаха изпитването без съществени проблеми, макар че се наложи провеждането на частично повторно изпитване на РЦЗ. Освен това тази фаза от изпитванията разкри неустойчивостта на някои национални системи, които трябваше да бъдат заменени от симулатори по време на извършване на изпитването. Междувременно за тези слабости на национално равнище бяха намерени своевременни решения.

д) Изпитване на втория ориентир (М2)

Най-важният момент през този отчетен период бе провеждането на изпитването на втория ориентир. Това изпитване бе вторият допълнителен елемент на контрол, въведен в графика на изпитванията по проекта по искане на Съвета по ПВР през юни 2009 г.3

Съгласно Заключенията на Съвета от юни 2009 г. Франция трябваше да пригоди някои инструменти на ШИС1 за изпитване спрямо целите на изпитванията на ориентирите. Първият инструмент, който трябваше да записва протичащите трансакции между централната система и националните системи, бе оставен през март 2012 г., а вторият, чиято цел бе да анализира записите, за да определя дали качеството на работа на системата съответства на спецификациите, покри изискванията само частично до момента на провеждане на цялостното изпитване, но не бе готов за изпитването на втория ориентир. Като мярка за намаляване на степента на проблема с цел спазване на заплануваната дата за пускане на системата в действие през март 2013 г. и същевременно осигуряване на надеждността на тази серия от изпитвания бе взето решение, съгласувано с по-голямата част от експертите на държавите членки, за целите на втория ориентир да се използват единствено тези инструменти за изпитване, споменати изрично в Заключенията на Съвета от юни 2009 г., които са готови, а именно инструментите на ШИС II за изпитване, разработени от избраните от Комисията изпълнители. След задълбочени изпитвания тези инструменти бяха валидирани от всички държави членки.

Най-съществената част от изпитването на втория ориентир се проведе между 2 и 7 май и в нея се включиха националните системи на единадесет държави членки. Между централната система и националните системи протекоха без прекъсване над 2 млн. стандартни трансакции (включващи създаването, актуализирането или заличаването на сигнали в ШИС II), като така за пет дни бе надхвърлено натоварването на ШИС 1 за цял месец, както и изискванията, заложени в Заключенията на Съвета от юни 2009 г. Успоредно с това през тези пет дни системата също така обработи около 50 млн. заявки към централната база данни - функционалност, която не съществува в ШИС 1. Изпитването показа, че централното и резервното звено остават напълно синхронизирани. Не бе наблюдавано никакво прекъсване или моментно загубване на сигнала, само в една държава членка имаше кратко спиране на захранването, но централната и националната система се справиха с този инцидент ефективно.

Всъщност изпитването на втория ориентир доказа стабилността на централната система на ШИС II в работни условия. Както е обяснено подробно в доклада на Комисията за валидиране, целта на ориентира (да се докаже стабилността, надеждността и качеството на работа на централната система) бе постигната. Условията за въвеждане, изпълнение и излизане бяха изпълнени, също както и 12-те критерия за успех.

В съответствие с процедурата, определена в Заключенията на Съвета от юни 2009 г.4 , резултатът от изпитването бе оценен от техническа гледна точка и валидиран от Комисията съвместно със СУЦП и специализираната група за ШИС II на 26 юни. Корепер и Съветът официално признаха тази положителна оценка през юли 2012 г. Комисията също така официално уведоми Европейския парламент за резултата от изпитването.

е) Цялостно изпитване

Окончателната версия на плана за цялостното изпитване, в която последната фаза на изпитванията е предвидена за периода от юни до септември 2012 г., бе одобрена от работна група ,,Шенгенски въпроси" (в състав SIS-TECH) на 24 май 2012 г.

Отчитайки серията от вече проведени изпитвания на централната система и по-специално положителния резултат от изпитването на втория ориентир, на заседанието на Корепер на 30 май 2012 г. Комисията обяви, че компонентите, за които отговаря, са готови5. Уведомлението, направено в съответствие с правното основание за ШИС II, даде възможност на участниците в проекта да преминат към провеждане на цялостното изпитване.

Целта на цялостното изпитване е да се провери функционирането на системата открай докрай и затова от държавите членки се изисква значителна степен на участие. За представяне на начина, по който е организирано изпитването, и за изясняване на неговите елементи бе проведен подготвителен технически семинар на 31 май 2012 г.

Вследствие на ограниченията от договорно естество, с които се сблъска френската администрация и които не ? позволиха да назначи първоначално предвидения изпълнител на проекта ШИС 1, експерт от една държава членка бе назначен за ръководител на цялостното изпитване за всички държави членки. По искане на държавите членки обаче Комисията се съгласи да поеме на договорна основа предоставянето на услуги в подкрепа на изпълнителя на проекта ШИС 1. СУЦП също подпомогна екипа, ръководещ изпитванията. Официалната част на цялостното изпитване започна на 19 юни с първата група от осем държави членки, която ще бъде последвана от други три групи през следващото полугодие. Първият кръг от изпитването приключи на 27 юни. Според предварителен анализ не е имало големи затруднения нито в централната система, нито в националните системи. Редките проблеми, като например продължилата кратко (един ден) нестабилност на инструмента за мрежов мониторинг или разногласията относно техническите процедури в една ситуация за изпитване, бяха решени бързо благодарение на цялостното добро сътрудничество между засегнатите страни.


2.3. Подготовка за миграцията

В центъра на временната архитектура за миграция е конвертор, който ще допуска трансфера на данни от ШИС 1 към новата система6.

След като премина фабричните изпитвания (Factory Acceptance Tests) през октомври 2011 г., конверторът бе инсталиран в Страсбург и тестван спрямо ШИС II (системни тестове, или System Solution Testing - SST1) в очакване на по-нататъшни изпитвания с ШИС 1+. Освен това Комисията инсталира и тества необходимите комуникационни компоненти на ШИС 1+ в самия конвертор - необходима стъпка преди свързването на конвертора с ШИС 1+. Направена бе подготовка за свързването на конвертора със средата за изпитвания в началото на 2012 г.

През първата половина на 2012 г. конверторът бе тестван спрямо ШИС 1+ (изпитвания за валидиране). От края на май 2012 г. конверторът е подложен на изпитвания спрямо двете системи (системни тестове - цялостна интеграция, или System Solution Testing - Full Integration (SST2)). Подготовката на инфраструктурата приключи и функционалните изпитвания започнаха на 11 юни 2012 г., както беше предвидено. Тази фаза на изпитванията предстои да приключи до края на август 2012 г. След фаза на пробни миграции ще последва миграцията на данни в реално време от ШИС 1+ към ШИС II в началото на 2013 г.

Планиране на миграцията

През май 2012 г. Комисията внесе предложение за изменение на правната рамка, която урежда реалната миграция на данни (т.нар. ,,инструменти относно миграцията"). С него се цели въвеждането на съответствие между правните разпоредби и техническия подход, както бе договорено с държавите членки през 2011 г., и осигуряването за държавите членки на допълнителен финансов механизъм за ясно определени дейности по миграцията. Предложението се очаква да бъде прието през втората половина на 2012 г. след консултации с Европейския парламент.

Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки за съставяне на Наръчник за миграцията - документ, в който подробно са изложени стъпките, набелязани в плана за миграция. В края на март се проведе семинар по въпросите на миграцията и Наръчника и тогава държавите членки се споразумяха за подобрения подход на преминаване, т.е. сега държавите членки са организирани в четири групи, вместо да мигрират една по една. В Наръчника ще бъдат определени ролите и отговорностите по време на целия процес и ще бъде описан подробният график на миграцията. Започната през декември 2011 г., тази задача трябва да бъде изпълнена до края на 2012 г.

В правните инструменти относно миграцията се предвижда, че участващите в ШИС 1+ държави членки провеждат изпитване на обмена на допълнителна информация (функционални изпитвания на SIRENE)7. Комисията продължи да подкрепя държавите членки в подготовката им за преглед на техническите спецификации за обмена на данни между бюрата SIRENE и в съставянето на подробно описание на функционалните изпитвания на SIRENE - дейност, която предстои да се извърши през втората половина на 2012 г.

В периода между февруари и юни 2012 г. Комитетът за ШИС-ВИС (в състав SIRENE) проведе четири заседания, на които направи преглед и актуализация на наръчника за SIRENE и на други мерки за изпълнение за целите на ШИС II, за да могат да бъдат финализирани процедурите и формулярите по SIRENE преди започването на функционалните изпитвания на SIRENE през септември 2012 г. Приемането на съответното решение за изпълнение на Комисията е предвидено за второто полугодие.

2.4. Мрежата ШИС II

Проектът ШИС II предвижда осигуряването на комуникационна мрежа, покриваща голямо пространство, която отговаря на изискванията за достъпност, сигурност, географско покритие и ниво на обслужване и благодарение на която да се осъществява комуникацията между централната система и националните системи.

За оперативни цели държавите членки разполагат както с основни, така и с резервни интерфейси с мрежата. През отчетния период продължи процесът на повторно активиране на резервните интерфейси на държавите членки, за да се извърши подготовка за изпитвания, свързани с превключването между основните и резервните системи.

Правните инструменти относно ШИС II съдържат описание на комуникационната инфраструктура, предназначена за данните от ШИС II и за обмена на данни между бюрата SIRENE8. След като държавите членки потвърдиха техническите спецификации на релейното предаване на електронна поща на SIRENE в рамките на ШИС II, Комисията приключи процедурите по възлагане на поръчки. Релейното предаване на електронна поща бе инсталирано през първата половина на 2012 г., в очакване на изпитването на обмена на допълнителна информация, проведено от държавите членки. Първата фаза на изпитванията за базова свързаност се проведе на 15 и 16 май. Втората фаза последва на 14 и 15 юни. В момента се прави оценка на резултатите от изпитванията за базова свързаност от втората фаза. Третата и последна фаза е планирана за 18 юли 2012 г.


2.5. Сигурност

Проучването относно осигуряването на допълнителна мрежова сигурност за ШИС II беше представено на Комитета за ШИС-ВИС през предходния отчетен период. Беше намерено техническо решение, отговарящо на всички изисквания, и впоследствие бе стартиран пилотен проект. Закупено беше необходимото оборудване и между октомври 2011 г. и февруари 2012 г. в контролирана среда протече първа фаза на изпитванията. Всички технически варианти за внедряването на решение бяха валидирани. Следващата стъпка в пилотния проект ще се състои в провеждането на допълнително изпитване, за което ще е необходимо доброволното участие на три държави членки. Германия и Австрия вече изразиха желанието си да участват и е необходимо още една държава членка да изрази желание да участва. Изпитването предстои да се проведе през септември 2012 г.


3. УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Финансови аспекти

Бюджет за ШИС II

До края на разглеждания в доклада период общите бюджетни задължения, поети от Комисията по проекта ШИС II от 2002 г. насам, достигнаха 149 811 765 EUR. Съответните договори включват проучванията за осъществимост, разработването на самата централна ШИС II, поддръжката и осигуряването на качеството, мрежата ШИС II, подготовката на оперативното управление в Страсбург, сигурността, подготовката, свързана с биометричните данни, комуникацията и командировъчните разходи на експертите.

От тази сума от 2002 г. до края на юни 2012 г. реално са изплатени 109 899 337 EUR. Основните разходни пера бяха разработката (62 364 845 EUR), мрежата (27 379 985 EUR), поддръжката и осигуряването на качеството (11 207 827 EUR) и подготовката на оперативното управление в Страсбург и Санкт Йохан им Понгау (7 279 228 EUR).Изпълнение на бюджета
  От 2002 г. до юни 2012 г. От януари до юни 2012 г.
(в EUR) Поети Плащания Поети Плащания
  задължения   задължения  
Разработка (HP/Stйria) 80 593 047 59 285 803 0 8 213 662
Разработка (Atos) 3 535 041 3 079 041 0 1 814 541
Поддръжка и 14 281 792 11 207 827 1 189 523 1 715 330
осигуряване на        
качеството        
Мрежа 38 526 008 27 379 985 0 2 396 868
Подготовка на 9 201 624 7 279 228 235 730 201 925
оперативното        
управление        
Сигурност 1 358 310 221 739 0 4 027
Проучвания / 1 064 410 963 207 103 279 20 947
Консултантски        
дейности        
Информационна 33 373 33 373 0 0
кампания        
Командировъчни 1 203 286 434 259 0 117 682
разходи на        
експертите        
Други 14 874 14 874 0 0
ОБЩО: 149 811 765 109 899 337 1 528 532 14 484 983
         


Допълнително финансиране за разработката на национално равнище в държавите членки

В рамките на програмирането за Фонда за външните граници (ФВГ) за 2011 г. бе извършено значително преразпределяне на средства в посока към националните проекти за ШИС II, за да може да се подпомогне завършването на разработката им по линия на този фонд. До частта на ФВГ за действия на Общността получиха достъп осем държави членки, изпитващи затруднения да вместят извънредните си нужди в рамките на годишните си програми за 2011 г.

Тези проекти започнаха в края на 2011 г. и предстои да приключат в края на лятото или началото на есента на 2012 г.

3.2. Оперативно управление

След като през октомври 2011 г. бе приет регламентът9 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, тази агенция ще поеме задълженията си по оперативното управление на ШИС II, когато системата влезе в експлоатация.

Комисията се занимава с административните задачи, необходими за стартирането на Агенцията. Държавите членки и Комисията номинираха свои представители за Управителния съвет на Агенцията и за съответните консултативни групи. В съответствие с разпоредбите на регламента за създаване на Агенцията временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор бе назначен на 16 април.

През това полугодие Управителният съвет проведе две заседания, като официалното първо заседание бе на 22 и 23 март 2012 г. в Талин, а второто - на 28 юни, когато бе избран редовно изпълняващият длъжността изпълнителен директор. На 10 юли избраният кандидат направи изявление пред Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и сега Европейският парламент предстои да приеме становище за него. След това успелият кандидат следва да бъде назначен от Управителния съвет посредством писмена процедура. Първото заседание на консултативната група по ШИС II се проведе на 6 и 7 юни.

В момента протичат по-нататъшни подготвителни дейности за изграждане на Агенцията и създаване на работната ? среда, за да може тя да започне да изпълнява възложените ? задачи от 1 декември 2012 г. (т.е. набиране на персонал, подготвяне на временните помещения, финализиране на най-важните документи, благодарение на които Агенцията ще може да функционира, като например работната програма за 2012 и 2013 г., договаряне на споразуменията с приемащите държави членки и асоциираните държави).


3.3. Управление на проекта

3.3.1. Съвет за управление на цялостната програма (СУЦП)

В рамките на своя мандат, определен официално с приетия на 3 юни 2010 г. правен инструмент относно миграцията, СУЦП продължи да предоставя съвети за изясняването на най-различни въпроси, свързани с проекта и отнасящи се до подготовката за изпитването на втория ориентир и до цялостното изпитване. Обменът на становища между Председателството, Комисията, експерти от няколко държави членки и избрания от Комисията главен изпълнител благоприятства допълнително за постигането на целта на СУЦП, а именно да се подпомогне съгласуваността между проектите за централна ШИС II и национални ШИС II.

През периода, отразен в настоящия доклад, бяха проведени двадесет пленарни заседания на СУЦП.

3.3.2. Комитет за ШИС-ВИС (ШИС ІІ)

През периода януари-юни 2012 г. бяха проведени пет заседания на Комитета за ШИС-ВИС по технически въпроси, свързани с ШИС II. В рамките на тази процедура на комитета бяха постигнати няколко много важни одобрения по отношение на миграцията и изпитванията.

Освен редовните заседания на Комитета за ШИС-ВИС се организират и срещи на работни групи на Комитета и семинари с участието на експерти на държавите членки, на които подробно се обсъждат технически въпроси. Обикновено тези семинари и срещи се съсредоточават върху въпроси, възникнали в контекста на постигането на конкретни резултати по проекта:

* Консултативната група по изпитванията (КГИ) предоставя на Комитета за ШИС-ВИС становища по въпроси, свързани с организацията и осъществяването на изпитванията и тълкуването на резултатите от тях. През отчетния период групата проведе 23 заседания.

* Съветът за управление на промените (СУП) дава съвети относно класификацията, окачествяването и потенциалното отражение на коригирането на проблеми, за които е докладвано. Поради огромните усилия, положени за постигането на споразумение по актуализираните технически спецификации на централната система през периода 2010-2011 г., и поради последвалото стабилизиране на изискванията тази работна група, която докладва и пред Комитета за ШИС-ВИС, не беше свикана на официално заседание през отчетния период. Въпреки това държавите членки и Комисията прегледаха и актуализираха процедурния правилник на СУП, за да дадат възможност на държавите членки да преценят дали заплануваните промени в националните им системи са в съответствие с централната система.

* През този период се проведе един семинар по въпросите на миграцията към ШИС II.

3.3.3. Национално планиране и координиране

С цел предоставянето на консултации на работещия по проекта екип на Комисията е създадена работна група, съставена от националните ръководители на проекта (НРП) в държавите членки. Целта на заседанията на НРП е обсъждането и решаването на въпроси, свързани с подробното планиране, рисковете и дейностите по проекта на централно и национално равнище. През настоящия отчетен период се проведоха пет заседания на НРП.

3.3.4. Съветът

В съответствие със Заключенията на Съвета и с цел запазване на пълна прозрачност Комисията редовно осведомява Съвета относно изпълнението на цялостния график за ШИС II и разходите по централния проект.

Комисията продължава да участва активно в заседанията на всички органи на Съвета и в подготовката за тях. Приносът на Комисията за изясняване и намиране на решения на всички въпроси, повдигнати от държавите членки, не се свежда просто до предоставяне на редовна актуална информация относно състоянието на проекта. Като цяло, благодарение на общия дух на сътрудничество, проблемите бяха решавани на техническо равнище. В резултат на задълбочената подготвителна работа, която включваше и изпращането на писмо от комисаря преди заседанието на Съвета по ПВР през април, на министерско равнище бе постигнат конструктивен напредък.

Сред колегите, участващи в проекта на национално равнище, Комисията продължава да разпространява седмичен бюлетин, в който са обобщени техническитеновости.

3.3.5. Европейският парламент

Европейският парламент държи в резерв част от бюджетните кредити за проекта ШИС II в общия бюджет на ЕС. Комисията осведомява Европейския парламент за актуалното състояние на проекта ШИС II. Освен че изпълнява задълженията си за докладване, предвидени в правните инструменти за ШИС II, посредством доклада за напредъка на ШИС II10, Комисията, в съответствие със Заключенията на Съвета от 5 юни 2009 г., на няколко пъти предостави на представителите на Европейския парламент актуализирана информация относно финансовите и договорните въпроси, въпросите, свързани с графика, и състоянието на проекта. Комисията отговори и на един парламентарен въпрос по теми, свързани с ШИС II.

3.3.6. Оценка на риска

Комисията следи отблизо рисковете при изпълнението на проекта ШИС II с помощта на своя изпълнител, отговарящ за осигуряване на качеството. За всеки установен риск се съставя план, в който са конкретизирани мерките за намаляване на степента на проблема, които трябва да бъдат взети с цел управление на риска. Списъкът с установените рискове се актуализира всяка седмица, като всеки месец се представя на Съвета за управление на цялостната програма и се обсъжда с него.


Основните рискове през този отчетен период бяха следните:


* наблюдаваното забавяне на разширените изпитвания за съответствие (СТЕ);

* липсата или наличността на инструмент SFR (инструмент за анализ на заявките в Шенген), отговарящ напълно на изискванията;

* недостигът на ресурси за Ц.ШИС;

* малкото оставащо време в графика на миграцията за намиране на резервни варианти в случай на непредвидена ситуация;

* евентуалното забавяне на преработения текст на правния инструмент относно миграцията.

4. ПРИОРИТЕТИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

През следващия отчетен период, от юли до декември 2012 г., ще се работи в седем основни области:


* приключването на разширените изпитвания за съответствие (CTE) на национално равнище;

* приключването на цялостното изпитване;

* приемането на преработения текст на правните инструменти относно миграцията към ШИС II;

* нефункционалният системен тест, или System Solution Test 2 (SST2), на конвертора;

* функционалните изпитвания на SIRENE;

* ограничената и цялостната пробна миграция;

* приемането на решение за изпълнение на Комисията относно наръчника за SIRENE и други мерки за изпълнение по отношение на ШИС II.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Кулминацията на интензивната подготовка за последните серии от важни изпитвания и впоследствие за миграцията на данни бе валидирането на изпитването на втория ориентир и началото на цялостното изпитване.

Всички предизвикателства, които бяха налице по време на тези финални фази на изпитванията, бяха успешно преодолени благодарение на преобладаващия дух на сътрудничество между държавите членки и Комисията и това направи възможно спазването на графика на проекта ШИС II с оглед на заплануваното пускане на системата в действие през първото тримесечие на 2013 г. Тъй като бе постигнат значителен напредък по отношение на зрелостта на системата, почвата е подготвена за извършването на три ключови действия до края на 2012 г. с цел подготовка за миграцията между ШИС 1+ и ШИС II. С тези действия приключва цялостното изпитване, функционалните изпитвания на SIRENE и приемането на правните инструменти относно миграцията.


Заседания на Комитета за ШИС-ВИС (ШИС ІІ) и на работната група

Заседания, проведени през отчетния период


ЯНУАРИ 2012 г.
5, 11, 18, 24 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
25 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
25 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
10, 17, 24, 31 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
ФЕВРУАРИ 2012 г.
1, 8, 15, 23, 29 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
22 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
22 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
7, 14, 21, 28 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
МАРТ 2012 г.
6, 14, 22, 27 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
21 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
21 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
6, 13, 20, 27 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
28 Семинар по въпросите на миграцията към ШИС II
   
АПРИЛ 2012 г.
3, 11, 19, 25 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
10, 17, 24 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
МАЙ 2012 г.
2, 7, 10, 16, 29 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
30 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
30 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
31 Семинар по въпросите на провеждането на цялостното
  изпитване за ШИС II
8, 15, 22, 29 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
ЮНИ 2012 г.
13, 20, 26, 27 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
27 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
27 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
5, 12, 19, 26 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   


Заседания на Комитета за ШИС-ВИС (ШИС ІІ) и на работната група

б) Заседания, които се очаква да се проведат през предстоящия отчетен период

ЮЛИ 2012 г.
4, 10, 18, 24 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
26 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
26 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
3, 10, 17, 24, Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
31 изпитванията)
   
АВГУСТ 2012 г.
1, 8, 22, 29 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
7 , 14 , 21 , 28 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
СЕПТЕМВРИ 2012 г.
5 , 12 , 19 , 26 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
27 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на
  ШИС ІІ)
27 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
4 , 11 , 18 , 25 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
ОКТОМВРИ 2012 г.
3, 10 , 17 , 24, Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
31  
26 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на
  ШИС ІІ)
26 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
2 , 9, 16 , 23 , Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
30 изпитванията)
   
НОЕМВРИ 2012 г.
7 , 14 , 21, 28 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
29 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
29 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
6 , 13 , 20 , 27 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   
ДЕКЕМВРИ 2012 г.
5 , 12 , 19 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
20 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация
  на ШИС ІІ)
20 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
4 , 11 , 18 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по
  изпитванията)
   


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 1).

2 Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 43).

3 Документ на Съвета 10708/09.

4 Специализираната група за ШИС II, съставена от експерти от заинтересованите държави членки, бе създадена по силата на Заключенията на Съвета по ПВР от октомври 2006 г. с цел да ,,помага на Съвета, в сътрудничество с Комисията, за управлението и координирането на проекта ШИС II, включително във връзка със състоянието на подготвеност на всички държави членки".

5 Общ член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24.10.2008 г. и от Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24.10.2008 г.

6 Общ член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24.10.2008 г. и от Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24.10.2008 г.

7 Общ член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета и от Решение 2008/839/ПВР на Съвета.

8 Общ член 4 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4) и от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) ) (OВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).

9 Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.

10 Общ член 18 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета и от Решение 2008/839/ПВР на Съвета.


Untitled Page