ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно петгодишната преоценка на многогодишните финансови насоки за управление на активите на ЕОВС при ликвидация и, при завършване на ликвидацията, за управление на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана Юли 2012 г. /* COM/2012/0594 final */

Актът е внесен на дата 17.10.2012


Въведение

С Решение 2003/77/ЕО на Съвета от 1 февруари 2003 г. бяха установени многогодишните финансови насоки за управление на активите на ЕОВС при ликвидация и, при завършване на ликвидацията, за управление на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана (финансовите насоки)1.

В член 2 от същото решение на Съвета се посочва, че на всеки пет години Комисията прави преоценка на функционирането и ефективността на финансовите насоки и предлага всякакви уместни поправки.

След първата преоценка, извършена през 2007 г., на 15 септември 2008 г. решението на Съвета бе изменено (вж. Решение 2008/750/ЕО на Съвета2). Измененията бяха предимно от техническо естество и се отнасяха до изясняването на някои определения, а именно - понятието за падеж на облигация, което е формулирано по-прецизно и вече включва определението, използвано за ценни книжа с гарантирано покритие, определението за емитирани или гарантирани от държавата ценни книжа и определението за дълг, емитиран от банките. Правилата за операциите по продажба и обратно изкупуване бяха приведени в съответствие с пазарните стандарти. Освен това бяха уточнени някои свързани с рейтинга разпоредби, а максимално допустимият падеж бе удължен с шест месеца предвид изменящите се схеми на емитиране, използвани от държавите членки на ЕС. И накрая, някои счетоводни разпоредби бяха актуализирани така, че да отразяват преминаването към международно приети счетоводни правила за цялата Комисия.

Настоящият доклад съдържа оценка на функционирането и ефективността на финансовите насоки за петгодишния период 2008-2012 г.

Функциониране и ефективност на финансовите насоки за петгодишния период 2008-2012 г.

В съответствие с Решение 2003/77/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2008/750/ЕО на Съвета, Комисията управлява активите на ЕОВС в процес на ликвидация, така че "финансовите средства да са в наличност, както и когато са необходими, като в същото време се генерира най-високата възвръщаемост, което е съвместимо с това, което се прави последователно при осигуряването на висока степен на сигурност и стабилност за дълъг период от време" (точка 3 от приложението към Решение 2003/77/ЕО на Съвета).

С оглед на тези цели финансовите насоки функционираха добре по време на петгодишния период 2008-2012 г. въпреки трудната пазарна среда, обусловена от световната финансова и дългова криза.

Независимо от значителното влошаване на финансовите пазари не само че не бяха наблюдавани неизпълнения на задълженията за плащане при управляваните активи (според данни от юни 2012 г.), но и бе регистрирана задоволителна възвръщаемост на портфейла. По-конкретно, през периода между 1 януари 2008 г. и 30 юни 2012 г. портфейлът е отбелязал обща възвръщаемост от 19,5 % или средногодишна възвръщаемост от 4 % от портфейл с високо качество и нисък риск. Данни относно състава на активите в портфейла са включени в приложението.

Тези данни показват, че капиталът на портфейла не само е бил запазен, но е отбелязал увеличение. Пазарната му стойност към 30 юни 2012 г. възлизаше на 1,74 милиарда EUR, докато към 31 декември 2007 г. тя бе 1,46 милиарда EUR.

През разглеждания период към портфейла постъпиха средства от новите държави членки с приблизителен размер 152,28 милиона EUR, като същевременно от него бяха използвани общо 229 милиона EUR за продължаване на научноизследователската дейност в секторите, свързани с производството на въглища и стомана съгласно Решение 2003/77/ЕО на Съвета.

По време на разглеждания период съществуващите финансови насоки осигуриха ефективна основа за предпазлива рамка за управление на риска и активите, която се преразглежда и актуализира непрекъснато в съответствие с пазарните изменения и стандартите на сектора.

Спазването на установената от Комисията рамка за управление на риска се следи постоянно от специално звено за управление на риска, което е независимо от управителите на активи и е пряко подчинено на висшето ръководство.

В допълнение към съществуващите рамка за наблюдение и контрол на риска се извършват редовни вътрешни и външни одитни проверки на системите и процедурите за управление на риска и на активите. Частните външни одитори не са повдигали въпроси, свързани с управлението на фонда и с подхода към управление на въздействието на кризата. Наред с проверките, извършвани от частните външни одитори, управлението на ЕОВС в процес на ликвидация е обект и на редовен одит от страна на Европейската сметна палата. Тези доклади не съдържат препоръки относно финансовите насоки на ЕОВС в процес на ликвидация.

Заключение

Въз основа на гореизложеното Комисията е на мнение, че не съществува необходимост от промяна на настоящите финансови насоки. Заедно с рамката на Комисията за управление на риска, която се преразглежда и актуализира непрекъснато според потребностите, настоящите финансови насоки са функционирали задоволително през разглеждания период. Портфейлът е постигнал положителна обща възвръщаемост, която съответства на неговия пазарен показател, и демонстрира сигурност и стабилност в дългосрочен план.Приложение 1.а - структура на портфейла към    
30.6.2012 г.    
       
       
       
       
Облигации 1 454 273 591 1 476 771 277 85 %
Междинна сума 1 454 273 591 1 476 771 277 85 %
облигации      
Парични средства 262 339 281 262 339 281 15 %
(вж. таблица в)      
ОБЩО 1 716 612 872 1 739 110 558 100 %
       
  Настоящ - 30.6.2012 г.    
Изменен времеви (2,62*)    
обхват 2,24    
(*) само частта с      
облигациите      
       
  Настоящ - 30.6.2012 г.    
Депозити на паричния 261 800 000    
пазар      
Начислени лихви 209 468    
Ностро сметки* 329 813    
ОБЩО 262 339 281    
       
       
       
       
       
Облигации 1 431 863,320 1 463 674 511 93 %
Междинна сума 1 431 863 320 1 463 674 511 93 %
облигации      
Парични средства 106 935 595 106 935 595 7 %
(вж. таблица в)      
ОБЩО 1 538 798 915 1 570 610 106 100 %
       
  Настоящ - 31.12.2008 г.    
Изменен времеви (3,99*)    
обхват 3,72    
(*) само частта с      
облигациите      
       
  Настоящ -    
  31.12.2008 г.    
Депозити на паричния 100 600 000    
пазар      
Начислени лихви 243 897    
Ностро сметки* 6 091 697    
ОБЩО 106 935 595    
       Приложение 2.а - структура на портфейла облигации към 30.6.2012 г.Приложение 2.б - структура на портфейла облигации към 31.12.2008 г._________________________

1 ОВ L 29, 5.2.2003 г., стр. 25.

2 Решение 2008/750/EО на Съвета от 15 септември 2008 г. за изменение на Решение 2003/77/ЕО за установяване на многогодишни финансови насоки за управление активите на ЕОВС при ликвидация и при завършване на ликвидацията, управлението на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана (ОВ L 255, 23.9.2008 г., стр. 28).


Untitled Page