ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 30-ти годишен доклад на Комисията до Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС (2011 г.) /* COM/2012/0599 final */

Актът е внесен на дата 19.10.2012


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад за 2011 г. се представя на Европейския парламент в съответствие с резолюцията му от 16 декември 1981 г. относно антидъмпинговите мерки на Европейския съюз и с доклада на комисията на Европейския парламент по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика.


Настоящият доклад включва кратък преглед на основните акценти през 2011 г. и е придружен, както и при предходните години, от по-изчерпателен работен документ на службите на Комисията, наред с подробни приложения към него. Настоящият доклад следва общата структура на работния документ, включително разделите му, с оглед по-лесното намиране на по-подробна информация.


Настоящият доклад и пълният текст на работния документ могат да бъдат намерени на адрес:http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm.

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Антидъмпинговите разследвания, антисубсидийните разследвания и разследванията за защитни мерки се извършват на базата на основните регламенти на Съвета. В работния документ е направен преглед на съществуващото законодателство. Основните законодателни текстове, свързани с антидъмпинговите и антисубсидийните мерки, се наричат по-долу "основният(те) регламент(и)".

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

В раздел 2 от работния документ е направен преглед на терминологията и процедурите, използвани при разследванията, свързани с инструментите за търговска защита (ИТЗ).

3. МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИТЗ

За да проучи начините за подобряване на действащата понастоящем система от инструменти за търговска защита (ИТЗ), през октомври 2011 г. Комисията стартира инициатива за модернизиране на ИТЗ. Икономическата среда претърпя значителни промени през последното десетилетие, но след последните законодателни промени в основните регламенти през 2004 г. правилата на Европейския съюз в областта на инструментите за търговска защита останаха практически непроменени. Предвид гореизложеното и с оглед на трудната икономическа обстановка, пред която са изправени предприятията в момента, Комисията реши да анализира силните и слабите страни на съществуващите правила в областта на ИТЗ с цел да ги адаптира и да ги подобри по балансиран начин, който да бъде от полза за всички заинтересовани страни.

С цел да проучи възможните области за подобрение през пролетта на 2012 г. Комисията стартира обществена консултация. При подготовката на обществената консултация Комисията взе под внимание не само резултатите от проучването за оценка на инструментите на ЕС за търговска защита (вж. по-долу), но също и информация от събеседванията, проведени с редица експерти. Процесът на модернизация е в ход и предложения на Комисията няма да бъдат приемани преди ноември/декември 2012 г.

През 2011 г. продължи работата по проучването за оценка на инструментите на ЕС за търговска защита, провеждано от независим консултант. Окончателният доклад бе публикуван в началото на 2012 г. Целта на оценката бе да подпомогне Комисията при разработването на нови действия в тази област на политиката или за подобряване на съществуващите, както и при проследяването на постигнатите резултати. Очаква се оценката да бъде от полза и за гражданите, за да могат по-пълноценно да се възползват от правото си на пълен достъп до информация, да отправят критики и да упражняват влияние върху политиките и дейностите, които Комисията провежда от тяхно име.

4. ДЪРЖАВА СЪС СТАТУТ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (СПИ)

За целите на антидъмпинговите разследвания дадена държава може да бъде считана за държава с изцяло пазарна икономика, ако отговаря на петте критерия, определени подробно в работния документ, приложен към настоящия доклад.

През 2011 г. продължи оценката на четири от шестте заявления за признаване на СПИ, подадени от Китай, Виетнам, Армения, Казахстан, Монголия и Беларус. В рамките на годината всички държави, освен Беларус и Армения, продължиха да представят допълнителна информация в подкрепа на своите заявления, напредъкът по които е на различни етапи. Още през 2010 г. консултациите с органите на Република Беларус бяха временно преустановени поради политическата обстановка в страната. През юни 2010 г. на Армения бяха изпратени допълнителни въпроси относно по-нататъшния напредък на държавата в постигането на СПИ. До края на 2011 г. обаче Армения не изпрати нова информация на Комисията. Останалите четири страни кандидатки продължават работата си по заявленията за СПИ. При изпълнението на петте критерия за предоставяне на СПИ те са постигнали различен напредък.


Продължи работата по заявлението за СПИ на Китай, включително в рамките на проведената през ноември 2011 г. в Брюксел 11-та тематична среща на работната група за СПИ. На срещата на работната група двете страни обсъдиха напредъка на Китай в областта на правата върху интелектуалната собственост и антимонополното законодателство. През 2011 г. приключи и проучването на счетоводните практики в Китайската народна република. За съжаление резултатите от проучването бяха частични и се оказаха недостатъчни, за да бъдат направени надеждни заключения относно напредъка на Китай в тази област.


Срещата на работната група по СПИ между ЕС и Виетнам се проведе в Брюксел през декември 2011 г. Виетнамските органи отговориха на въпросите, поставени от Комисията във връзка с оставащите четири критерия. Бе договорено, че Виетнам ще изпрати допълнителна информация по въпросите, повдигнати по време на срещата. До края на 2011 г. Виетнам не изпрати допълнителна информация на Комисията.


По отношение на Казахстан, през февруари 2011 г. бе изпратена вербална нота до казахстанските органи, в която се излагат основните проблеми, свързани с 5-те критерия за СПИ. Въпреки че през 2010 г. бе договорено, че съвместно с Казахстан ще бъде разработена пътна карта за следващите стъпки, които трябва да се предприемат по отношение на СПИ, през 2011 г. не бе отбелязан напредък по този въпрос.


Срещата на работна група с органите на Монголия се състоя в Улан Батор през септември 2011 г. По време на срещата бе предоставена и обсъдена информация относно напредъка на Монголия по критериите за СПИ.


5. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ / ДВУСТРАННИ КОНТАКТИ

5.1. Малки и средни предприятия (МСП)

През 2011 г. Комисията публикува "Документ относно мерките с оглед на трудностите, пред които се изправят МСП, засегнати от прилагането на инструменти за търговска защита". Той съдържа редица конкретни действия с лесно приложение, чрез които МСП да бъдат подпомогнати във всички области, свързани с търговската защита, по които вече е постигнато известно сближаване с държавите членки. Документът, изготвен въз основа на резултатите от проучване, проведено от независим консултант, бе обсъден и одобрен от държавите членки през 2011 г. Целта на проучването бе да се определи, предвид важната роля на МСП за икономиката на ЕС и затрудненията, които те срещат при участието си в разследванията за търговска защита, какви са потребностите на МСП в 27-те държави - членки на ЕС, когато подават жалба или участват в разследвания за търговска защита като вносители или потребители, или като износители в разследвания, започнати от трети държави.

Специално ориентираното към МСП информационно бюро по въпросите на търговската защита бе създадено с оглед на това, че процедурите по ИТЗ са сложни, особено за МСП, поради малкия мащаб и разпръснатостта им. Ролята на информационното бюро е да разглежда специфични за МСП въпроси и проблеми във връзка с ИТЗ както от общо естество, така и по повод конкретни случаи. Част от уебсайта за ИТЗ е посветена на МСП и препраща към звената за контакт на информационното бюро по въпросите на търговската защита.


През 2011 г. тези звена за контакт получиха многобройни искания за информация, на които бе отговорено незабавно. Исканията бяха свързани както с организацията, така и със съдържанието на процедурите във връзка с ИТЗ.


5.2. Двустранни контакти/информационни дейности - промишленост и трети държави

Важна част от работата на службите, работещи по въпросите на търговската защита, е да разясняват законодателството и практиката на ЕС по отношение на дейностите, свързани с търговската защита.


През 2011 г. се проведе семинар по въпросите на търговската защита, предназначен за длъжностни лица от трети държави. Освен това през 2011 г. с редица трети държави, включително Китай, Корея, Турция и Австралия, бяха осъществени множество двустранни контакти по различни теми, свързани с търговската защита.


През същата година се проведоха и няколко срещи с ключови заинтересовани страни - асоциации и дружества, сред които "Business Europe" и "Eurocommerce".


6. СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНЕТО

През 2011 г. изтече петата година от началото на дейността на служителя по изслушването в ГД "Търговия" през април 2007 г. Служителят по изслушването действа независимо. Освен това в момента по административни съображения той е част от кабинета на комисаря по въпросите на търговията, докато през 2011 г. той бе част от екипа на генералния директор на ГД "Търговия". Официалният мандат на служителя по изслушването бе публикуван в началото на 2012 г1.


Неговата основна роля е да гарантира пълноценното упражняване на правото на защита в рамките на търговските процедури, започнати пред Европейската комисия. Правото на защита включва не само правото на изслушване и достъп до преписките, но и по-широк набор от права, посочени в Хартата на основните права на ЕС, както следва: правото на всяко лице i) "да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него", ii) "засягащите го въпроси да бъдат разглеждани безпристрастно, справедливо и в разумен срок" и iii) правото "на достъп до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна". Също така служителят по изслушването съветва генералния директор на ГД "Търговия" по въпроси, свързани с провеждането на справедлив процес, и по всякакви въпроси, възникващи в рамките на търговските процедури, когато това е необходимо.


Исканията за намеса от страна на служителя по изслушването следват възходяща тенденция от създаването на длъжността през 2007 г. През 2011 г. намесата на служителя по изслушването е била поискана 81 пъти в рамките на 35 дела за търговска защита, като той е провел 26 изслушвания, 4 от които са били съвместни изслушвания на страни с подобни интереси. Неговата намеса е била поискана от производители износители в трети държави, от промишлеността в Съюза, от потребители и вносители, както и от правителства на трети държави. Намесата на служителя по изслушването е касаела въпроси, свързани с всички етапи на разследването, като той е отправил редица препоръки, които до голяма степен бяха възприети от Комисията. Основната цел на препоръките е укрепване на правото на защита на заинтересованите страни.


Основните въпроси, по които служителят по изслушването е работил през 2011 г., могат да бъдат групирани в три категории: i) съдържание и качество на дейностите по оповестяване, ii) достъп до преписките и качество на преписките с неповерителен характер и iii) несъгласие с определения, констатации и заключения.


7. ПРЕГЛЕД НА АНТИДЪМПИНГОВИТЕ, АНТИСУБСИДИЙНИТЕ И ЗАЩИТНИТЕ МЕРКИ И РАЗСЛЕДВАНИЯ

7.1. Общи положения

В края на 2011 г. в ЕС са били в сила 117 антидъмпингови (вж. приложение О) и 10 антисубсидийни мерки (вж. приложение П).

През 2011 г. 0,25 % от общия внос в ЕС е бил засегнат от антидъмпингови или антисубсидийни мерки.

Подробна информация по въпросите, изложени по-долу, е представена в работния документ, приложен към настоящия доклад. Препратките към приложенията към работния документ са посочени до заглавията на разделите.

7.2. Нови разследвания (вж. приложения А-Д и приложение Н)

През 2011 г. са започнати 21 разследвания2. При 10 от процедурите са били наложени временни мита. 13 случая са приключили с налагането на окончателни мита. 11 разследвания са приключили без налагане на мерки. 21 мерки са били прекратени автоматично след изтичане на 5-годишния им срок на действие.

7.3. Разследвания за преразглеждане

Разследванията за преразглеждане продължават да бъдат основна част от дейността на службите за ИТЗ. За периода 2007-2011 г. те представляват 63 % от общия брой започнати разследвания. В таблица 2 от работния документ са посочени статистически данни за периода 2007-2011 г.

7.3.1. Преразглеждания с оглед изтичане на срока на действие на мерките (вж. приложение Е)

В член 11, параграф 2 и член 18 от основните регламенти се предвижда изтичане на мерките след пет години, освен ако не бъде доказано посредством преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, че те трябва да продължат да се прилагат в първоначалната си форма.

През 2011 г. са започнали 8 разследвания за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките. 8 преразглеждания от този вид са приключили с потвърждаване на митото за нов 5-годишен срок. 4 от преразглежданията са приключили с прекратяване на мерките.

7.3.2. Междинни преразглеждания (вж. приложение Ж)

В член 11, параграф 3 и член 19 от основните регламенти се предвижда преразглеждане на мерките по време на тяхното действие. Преразглеждането може да бъде ограничено до аспекти, свързани с дъмпинга/субсидирането или с вредата.

През 2011 г. са започнали общо 9 междинни преразглеждания. 7 от тях са приключили с потвърждаване или изменение на митото, a 5 - с прекратяване на мерките.

7.3.3. "Други" междинни преразглеждания (вж. приложение З)

През 2011 г. са започнали 2 "други" преразглеждания, т.е. такива, които не попадат в обхвата на член 11, параграф 3 или член 19 от основните регламенти.

7.3.4. Преразглеждания за нови износители (вж. приложение И)

В член 11, параграф 4 и член 20 от основните регламенти се предвижда съответно преразглеждане за "новоизносител" и "ускорен преглед" за определяне на индивидуален дъмпингов марж или индивидуално изравнително мито за нови износители, намиращи се в съответната държава износителка, които не са изнасяли продукта през периода на разследването. Тези износители трябва да докажат, че са същински нови износители и че действително са започнали да изнасят за ЕС след края на периода на разследването. В качеството им на нови износители за тях може да бъде изчислено индивидуално мито, което обикновено е по-ниско от митото, приложимо за цялата страна.

През 2011 г. са започнали 2 преразглеждания за нови износители.

7.3.5. Разследвания за неутрализиране на наложеното антидъмпингово мито (вж. приложение Й)

При наличието на достатъчно информация, че след първоначалния период на разследването и преди или след налагането на мерките износните цени са се понижили или че не е настъпила промяна в цените за препродажба или в производните от тях продажни цени на внесения в ЕС продукт или че тя е незначителна, може да бъде започнато преразглеждане за "неутрализиране", което да установи дали мерките са оказали въздействие върху посочените по-горе цени. В тези случаи дъмпинговите маржове може да бъдат преизчислени и митото да бъде повишено, за да бъдат отчетени тези по-ниски износни цени. Възможността за провеждане на разследвания за "неутрализиране" е предвидена в член 12 и член 19, параграф 3 от основните регламенти.

През 2011 г. няма нито едно започнато или приключено преразглеждане за "неутрализиране".

7.3.6. Разследвания за заобикаляне (вж. приложение К)

В член 13 и член 23 от основните регламенти се предвижда възможността дадено разследване да бъде възобновено в случаите, в които са налице доказателства, че мерките се заобикалят.

През 2011 г. са започнали 3 такива разследвания, като 4 са приключили с удължаване действието на мерките, а 2 - без удължаване действието на мерките.

7.4. Разследвания за защитни мерки (вж. приложение Л)

През 2011 г. няма започнати разследвания за защитни мерки. 1 разследване за защитни мерки, започнато през 2010 г., бе прекратено без налагане на мерки.

8. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА АНТИДЪМПИНГОВИ/АНТИСУБСИДИЙНИ МЕРКИ

8.1. Последващи дейности относно мерките

Последващите дейности по отношение на мерките в сила бяха в четири основни посоки: 1) предотвратяване на измамите; 2) наблюдение на търговските потоци и развитието на пазара; 3) подобряване на ефективността с подходящи инструменти и 4) реагиране при нередни практики. Тези дейности дадоха възможност на службите за ИТЗ да бъдат по-активни при осигуряването, съвместно с държавите членки, на адекватно привеждане в действие на мерките за търговска защита в Европейския съюз.

8.2. Мониторинг на доброволните ангажименти за спазване на определена цена (вж. приложения М и Р)

Мониторингът на доброволните ангажименти за спазване на определена цена е част от дейностите по привеждане в действие, като се има предвид, че доброволните ангажименти за спазване на определена цена са вид антидъмпингови или антисубсидийни мерки. Те се приемат от Комисията само ако е сигурно, че могат ефикасно да отстранят вредоносното действие на дъмпинга или субсидирането.

В началото на 2011 г. в сила са били 22 доброволни ангажимента за спазване на определена цена. През 2011 г. са настъпили следните промени в портфолиото на гаранциите: ангажиментите на 5 дружества са приключили поради изтичане/отмяна на мерките; приет е ангажиментът на едно дружество. Вследствие на това в края на 2011 г. в сила са били общо 18 ангажимента.

9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ВЖ. ПРИЛОЖЕНИЕ Ф)

В член 11, параграф 8 и член 21, параграф 1 от основните регламенти се дава право на вносителите да предявяват искане за възстановяване на съответните събрани мита, ако се докаже, че дъмпинговият/субсидийният марж е бил елиминиран или редуциран до ниво, по-ниско от нивото на действащото мито.

През 2011 г. са подадени 26 нови заявления за възстановяване. В края на 2011 г. в ход са били 12 разследвания, обхващащи 18 искания. През 2011 г. са приети 24 решения на Комисията: с 12 от тях се предоставя частично възстановяване, а с 12 се отхвърлят искания за възстановяване. Седем заявления са оттеглени.

10. СЪДЕБЕН КОНТРОЛ: РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (СЕС) / ОБЩИЯ СЪД (ОС)

През 2011 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) и Общият съд (ОС) са се произнесли с общо 9 решения в областта на антидъмпинга или антисубсидирането. В работния документ се съдържа резюме на някои от решенията.

През 2011 г. са били образувани 16 нови производства, 12 от които пред ОС, а 4 - пред СЕС.

В приложение Т от работния документ се съдържа списък на антидъмпинговите/антисубсидийните дела на ОС и СЕС, по които в края на 2011 г. все още не е било постановено решение.

11. ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (СТО)

11.1. Уреждане на спорове в областта на антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки

СТО предвижда строга процедура за уреждане на спорове между нейните членове във връзка с прилагането на споразуменията на организацията.

През юли 2011 г. Апелативният орган на СТО изготви доклад относно искане за уреждане на спор, подадено от Китай срещу ЕС във връзка с антидъмпингови мерки върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китай. Това бе първият случай, в който Китай оправя искане срещу ЕС в рамките на СТО, откакто страната се присъедини към организацията през 2001 г. Групата на съдебните заседатели разпространи доклада си до членовете на СТО през декември 2010 г., а през март 2011 г. ЕС обжалва някои аспекти на този доклад. Апелативният орган публикува своя доклад през юли 2011 г., а на заседанието си на 28 юли 2011 г. Органът за уреждане на спорове (ОУС) прие доклада. Макар че повечето от твърденията на Китай относно регламента за скрепителните елементи бяха отхвърлени от групата на съдебните заседатели и от Апелативния орган, бе отчетено, че все пак някои аспекти от регламента са в нарушение на законодателството на СТО. Групата на съдебните заседатели и Апелативният орган освен това установиха, че член 9, параграф 5 от основния регламент е в разрез със задълженията на Европейския съюз по антидъмпинговото споразумение на СТО. През септември 2011 г. Европейският съюз информира ОУС на СТО, че възнамерява да приложи препоръките и решенията му в този спор по начин, при който се съблюдават задълженията на ЕС в рамките на СТО. За да бъде взето предвид заключението на ОУС3, през февруари 2012 г. Комисията изпрати до Европейския парламент и до Съвета предложение за изменение на основния антидъмпингов регламент.

През октомври 2011 г. бе публикуван доклад на групата на съдебните заседатели на СТО по повод спора относно антидъмпинговите мерки по отношение на някои обувки от естествена кожа от Китай. Групата на съдебните заседатели бе сформирана през май 2010 г. Тя стигна до заключението, че в по-голямата част от разгледаните случаи ЕС е действал в пълно съответствие с правилата на СТО. Групата на съдебните заседатели потвърди констатациите по отношение на член 9, параграф 5 от основния регламент, направени по повод спора относно скрепителните елементи. Тъй като срокът на действие на регламентите, с които бяха наложени мерки върху вноса на обувки, изтече през март 2011 г., групата на съдебните заседатели стигна до извода, че няма основание за препоръка за "привеждане на [изтеклата/изтеклите] [мярка/мерки] в съответствие с член 19.1 от Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове. Групата на съдебните заседатели обаче отправи препоръка Европейският съюз да приведе член 9, параграф 5 от основния регламент в съответствие със задълженията си по споразуменията в рамките на СТО.

11.2. Други дейности на СТО

През 2011 г. председателят на групата за преговори относно правилата в рамките на Програмата за развитие от Доха стартира кампания за неформални многостранни консултации по теми, по които бе необходимо допълнително сближаване на позициите на членовете. В резултат на обсъжданията бяха разпространени нови текстове по въпросите на антидъмпинга, в които бяха очертани областите на сближаване, както и оставащите проблемни въпроси. Същевременно отчетеният напредък по преговорите за субсидиите и субсидиите в областта на рибарството бе обобщен в доклад (WTO Document TN/RL/W/254 от 21 април 2011 г.). Тези документи дават точна представа за състоянието на преговорите в посочените области, но работата по последния доклад не можа да продължи през 2011 г., отчасти поради общата динамика на преговорите по Програмата за развитие от Доха. След оставката на председателя Francis, с консенсус на членовете за председател на групата за преговори относно правилата бе избран посланик McCook (Ямайка). Назначаването му бе потвърдено на официална среща през февруари 2012 г. Впоследствие техническата група - подгрупа на групата за преговори, проведе две заседания (през февруари и април 2012 г.).

Едновременно с тези дейности продължи и участието на службите на Комисията в редовната работа на комитетите по антидъмпингови, антисубсидийни, изравнителни и защитни мерки. Комитетите проведоха по две редовни заседания, по време на които бе направен преглед на официалните уведомления и бяха повдигнати въпроси от специален интерес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сравнение с предходната година през 2011 г. се е увеличил както броят на започнатите нови случаи, така и броят на наложените окончателни мерки. Броят на разследванията, прекратени без налагане на мерки, също слабо се е увеличил, а броят на наложените временни мерки в сравнение с предходната година е спаднал почти с една четвърт. Преразглежданията продължават да бъдат значителна част от работата на службите, въпреки че броят на започнатите преразглеждания е спаднал с почти една шеста в сравнение с 2010 г. Броят на прекратените преразглеждания значително се е увеличил в сравнение с 2010 г.


На последно място следва да се припомни, че действащите през 2011 г. мерки за търговска защита са засегнали едва 0,25 % от общия внос, което потвърждава, че използването на тези инструменти от страна на ЕС се базира на умерен и съобразен с правилата подход.


_________________________

1 OВ L 107, 19.4.2012 г., стр. 5.

2 В таблица 1 от работния документ са посочени статистически данни за новите разследвания за периода 2007-2011 г., проведени в съответствие с разпоредбите на членове 5 и 10 от основните регламенти.

3 COM(2012) 41 окончателен


Untitled Page