ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 23-И ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2011 г.) /* COM/2012/0633 final */

Актът е внесен на дата 31.10.2012


Настоящият доклад се представя в съответствие с член 45, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 за определяне на общи разпоредби относно структурните фондове. Той обхваща дейностите през 2011 г., свързани с подпомагането по линия на структурните фондове за периода 2000 ? 2006 г.


1. ВЪВЕДЕНИЕ

2011 г. беше дванадесетата година на изпълнение на програми и проекти по структурните фондове за програмен период 2000 - 2006 г. Беше постигнато пълно изпълнение на бюджета за 2011 г. По отношение на бюджетните кредити за плащания бяха усвоени 100,0 % от средствата по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Освен в изпълнението на програмите и проектите по структурните фондове за периода 2000 ? 2006 г., както и в подготовката за тяхното приключване, службите на Комисията участваха и в изпълнението на 434 програми (317 по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 117 по Европейския социален фонд (ЕСФ)1 за програмния период 2007 ? 2013 г.

Беше насърчен обменът на опит, по-специално посредством създаването на мрежи от градове и региони и конференцията "Региони за икономическа промяна: насърчаване на интелигентен и устойчив растеж в градовете и регионите", проведена на 23 - 24 юни 2011 г. На конференцията бяха обявени петимата победители в конкурса "RegioStars" за 2011 г., избрани сред 66 кандидати. Целта на наградите "RegioStars" е да се набележат добри практики в регионалното развитие и да се даде гласност на оригинални и новаторски проекти, които могат да привлекат и вдъхновят и други региони.

Деветото издание на "Дните на отворените врати - Европейска седмица на регионите и градовете", организирано съвместно от Комисията и Комитета на регионите, се състоя в периода 10 - 13 октомври 2011 г. То събра 5700 местни, регионални, национални и европейски представители и експерти в областта на регионалното и местното развитие. Тази проява е платформа както за сътрудничество и изграждане на мрежи, така и за обмен на знания и опит, и дава възможност на регионите и градовете да демонстрират своите постижения. Тя също предлага идеална възможност да се изтъкне полезното взаимодействие между политиката на сближаване и другите политики на ЕС.

Полското председателство организира двудневна конференция (19 - 20 октомври 2011 г.) под надслов "Катализатор на реформите - подкрепа от ЕСФ за по-добро управление". Подпомагането на доброто управление започна през финансовия период 2000 - 2006 г., а за финансовия период 2007 - 2013 г. приоритетна цел беше неговото укрепване и прилагане.

На 17 ноември 2011 г. над 200 гости от 20 европейски страни участваха в разнообразни прояви, организирани в Маастрихт по повод на Европейската награда за постижения в областта на публичната администрация (EPSA) за 2011 г. под патронажа на полското председателство. Бяха подадени 274 кандидатури от 32 европейски държави и 7 от институции на ЕС. Сред тези кандидатури Европейският институт за публична администрация (EIPA) набеляза редица добри практики за изграждане на административен капацитет, част от които са съфинансирани с подкрепата на ЕСФ. Целта на наградата е да открои област, в която европейските институции в публичния сектор да постигат отлични резултати и да служат за пример в целия свят.


2. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

2.1. Изпълнение на бюджета

2.1.1. ЕФРР

Изпълнение на бюджета

Изпълнението на бюджета беше насочено към приключването през 2011 г. на програмите от периода 2000 - 2006 г. Последните документи по приключването бяха получени през март от държавите членки с удължен срок на допустимост. Общият дял на усвоените средства достигна 100 %, или 1457 млн. EUR (включително техническата помощ), възстановени по програмите.

Комисията управлява едновременно предишния и текущия програмен период. След бавното начало на програмите от периода 2007 - 2013 г. през 2011 г. подаването на искания за плащане се ускори. Тази тенденция, съчетана с факта, че повечето програми от периода 2000 - 2006 г. достигнаха тавана от 95 % за междинни плащания, доведе до прехвърляне на бюджетни кредити от периода 2000 - 2006 г. към периода 2007 - 2013 г. В резултат на това е налице 100,0 % изпълнение на бюджетните кредити за плащания по програмите на EФРР, финансирани в рамките и на двата програмни периода.

Плащанията по всички цели бяха в по-малък размер от първоначално предвиденото, главно поради прехвърлянето на бюджетни кредити в рамките на "общия трансфер" с цел увеличаване на бюджетните кредити за периода 2007 - 2013 г.. По Цел № 1 бяха изплатени 1205 млн. EUR вместо 1838 млн. ЕUR, по цел № 2 - 221 млн. EUR вместо 410 млн. EUR, а по "INTERREG" - 16 млн. EUR вместо 108 млн. EUR.


Плащания през 2011 г. по програми за периода 2000 - 2006 г.:


  ФЕОГА ЕФРР ЕСФ ФИОР Сума:
AT   14 394 959,85     14 394 959,85
BE 5 254 566,66 1 014 831,52 14 544 488,07   20 813 886,25
CB   15 403 515,36     15 403 515,36
CE   164 048,95     164 048,95
CY   1 401 140,35 1 186 299,92 170 953,65 2 758 393,92
CZ 4 094 783,06   21 148 761,57   25 243 544,63
DE 122 789 589,18 17 297 754,06 57 477 900,89   197 565 244,13
DK     3 541 889,88   3 541 889,88
EE 2 295 555,74       2 295 555,74
ES 73 787 602,49 172 807,37 77 731 182,47   151 691 592,33
FI 3 420 450,33 45 415 642,08     48 836 092,41
FR 18 412 572,56 95 433 002,76 8 362 550,00   122 208 125,32
GB   21 362 083,49 32 151 662,89 172 858,60 53 686 604,98
GR 25 084 599,31 581 662 512,98     606 747 112,29
HU   60 190 178,63 9 650 823,51   69 841 002,14
IE 9 978 215,00   44 856 572,31   54 834 787,31
IT 124 807 942,01 269 384 078,88 112 654 464,59 23 936,25 506 870 421,73
LT 5 850 767,25   24 481,07   5 875 248,32
LV 4 592 410,00   6 367 098,00   10 959 508,00
MT 210 000,00 2 334 881,95 493 763,85 119 535,31 3 158 181,11
NL 3 351 245,76 22 921 011,32 1 072 052,50   27 344 309,58
PL 55 988 004,63 643 191,12 28 620 387,05   85 251 582,80
PT 39 271 043,25 297 752 430,98 11 474 395,22   348 497 869,45
RG   978 970,08     978 970,08
SE   9 619 354,82 2 922 846,29   12 542 201,11
SI 633 009,35   2 760 201,06 89 052,00 3 482 262,41
SK   777 989,89   91 453,25 869 443,14
Сума: 499 822 356,58 1 458 324 386,44 437 041 821,14 667 789,06 2 395 856,353,22
           Приключени досиета

През 2011 г. продължи процедурата на проверки на документите по приключването, получени през 2010 г.Останалите документи по приключването бяха предоставени от държавите членки през март 2011 г. Това се дължи на удължаването на срока с 12 месеца, разрешено от Комисията по отношение на окончателната дата на допустимостта на разходите, за някои гръцки и трансгранични програми.

От 379 програми в края на 2011 г. бяха изплатени общо 152 искания за окончателно плащане на стойност 1457 млн. EUR. Освен това през 2011 г. бяха анализирани 138 декларации за приключване и 40 окончателни доклада.

На държавите членки бе изпратено предложение за приключване на 33 програми, а към 31 декември 2011 г. бяха изпратени и договорени още 42 писма за приключване. Подготвителните дейности, извършени през 2011 г., създадоха здрава основа за ефективен процес на приключване през 2012 г., когато ще бъдат закрити останалите програми.

За целия период 2000 - 2006 г., считано към 31 декември 2011 г., на държавите членки са изплатени 124 308 млн. EUR. Така средният дял на усвоените средства за всички държави членки представлява 96 % от общия отпуснат размер от 129 584 млн. EUR. Останалите плащания се отнасят до изравнителните суми за приключване на програмите.

Неизпълнени поети задължения (RAL)

В края на 2011 г. неизпълнените поети задължения от предходни години (RAL, "reste a liquider") по линия на ЕФРР възлизат на 4856 млн. EUR в сравнение с 6719 млн. EUR в края на 2010 г. Това представлява 3,9 % от общата сума, заделена за ЕФРР. Предвидено е допълнително намаляване на неизпълнените поети задължения след окончателните плащания през 2012 и 2013 г.

2.1.2. ЕСФ

Предстои приключването на 239 оперативни програми по ЕСФ за периода 2000 - 2006 г. Документите по приключването за всички 239 програми бяха представени навреме и са допустими. До момента са приети 212 декларации за приключване и 214 окончателни доклада. Приключени са 84 досиета на обща стойност 445 млн. EUR.

Усвоените кредити за плащания през 2011 г. достигнаха 437 млн. EUR.

Общият размер на неизпълнените поети задължения (RAL) в края на 2011 г. възлиза на 2367 млн. EUR (в сравнение с 3004 млн. EUR през 2010 г.). Това представлява 3,46 % от общия размер на поетите задължения за периода 2000 - 2006 г.

Към края на 2011 г. на държавите членки са изплатени 64 492 млн. EUR за целия период. Това представлява 94,09 % дял на усвоените средства за всички държави членки от общия отпуснат размер от 68 600 млн. EUR.

Въз основа на резултатите от анализа на приключените досиета през 2011 г. се проведоха целеви одити на декларациите за приключване по високорисковите програми, за да се постигне допълнителна увереност, че остатъчните рискове не надхвърлят прага на същественост.

2.1.3. ФЕОГА

Общата изплатена сума през 2011 г. по програмите по ФЕОГА - раздел "Ориентиране" възлизаше на 499,68 млн. EUR, от които 8,8 млн. EUR бяха изплатени от целевите приходи. Накрая за плащания бяха използвани 90,2 % от наличните бюджетни кредити за 2011 г.

Изпълнението на програмите от периода 2000 - 2006 г. беше завършено преди 2011 г. През 2011 г. в Комисията се получиха документите по приключването от останалите четири програми (през 2010 г. вече бяха получени документите по 148 от 152 програми за развитие на селските райони) и се работи усилено по приключването им. Освен 19-те вече приключени през 2010 г. програми Комисията приключи още 75 програми през 2011 г. Освен това беше предложено окончателно плащане за 88 програми, от които частично плащане бе извършено за 13 програми.

В края на 2011 г. размерът на неизплатените поети задължения (RAL) по ФЕОГА - раздел "Ориентиране", възлиза на 632,3 млн. EUR, което се равнява на 2,9 % от общия размер на отпуснатите средства за периода 2000 - 2006 г. Това е с 551 млн. EUR по-малко в сравнение с размера на неизплатените поети задължения от 1183,3 млн. EUR в края на 2010 г.

2.1.4. ФИОР

Общият дял на усвоените плащания e 29,03 %, като на държавите членки бяха изплатени 0,7 млн. EUR.

Що се отнася до процента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания, по цел № 1 бяха изплатени 0,5 млн. EUR, а по области извън цел № 1 - 0,2 млн. EUR.

Общите неизпълнени поети задължения (RAL) за ФИОР в края на 2011 г. достигнаха 295,7 млн. EUR (в сравнение с 296,44 млн. EUR през 2010 г.). Това представлява 7,4 % от общия размер на поетите задължения за периода 2000 - 2006 г.

Към края на 2011 г. на държавите членки са изплатени 3640 млн. EUR за целия период. Това представлява 92,5 % усвоени средства за всички държави членки от общия отпуснат размер от 3935 млн. EUR.


3. СЪГЛАСУВАНОСТ И КООРДИНАЦИЯ

3.1. Съгласуваност с други политики на ЕС

В предходните доклади бяха подробно изложени мерките за осигуряване на съгласуваност между политиката на сближаване и другите приоритети в политиката на ЕС, като целите в областта на конкуренцията, вътрешния пазар, околната среда, транспорта и равенството между половете. С навлизането в етап на приключване на програмите за периода 2000 - 2006 г. изискванията или очакванията към управляващите органи не претърпяха особени промени.

3.2. Координация на инструментите

3.2.1. Структурните фондове и Кохезионния фонд

В периода 2000 ? 2006 г. всички 25 държави членки са се възползвали от подпомагането по линия на структурните фондове, а тринадесет държави членки са се възползвали и от Кохезионния фонд, който подпомага по-слабо развитите държави членки. Програмирането и усвояването на структурните фондове (по-специално ЕФРР) бяха обект на старателна координация, включително по отношение на Кохезионния фонд, с цел да се избегне дублирането на подпомаганите проекти.

3.2.2. Структурните фондове и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) / Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)

През периода 2000 - 2006 г. Комисията, ЕИБ и ЕИФ засилиха сътрудничеството помежду си посредством създаването на трите инициативи JASPERS, JEREMIE и JESSICA. Подробности за това сътрудничество бяха изложени в предходните доклади. Тъй като изпълнението за периода 2000 - 2006 г. навлезе в етап на приключване през 2010 г., няма нищо по-специално за докладване.

4. ОЦЕНКИ

През 2011 г. Комисията продължи да извършва оценки в помощ на процеса на вземане на решения във връзка със структурните фондове. Повечето оценки за периода 2000 - 2006 г. обаче приключиха през 2010 г.

ЕФРР

Оценки, започнати през 2011 г., които се провеждат в момента:

- Проучване на оценяването на иновационните дейности, за да се определят последните достижения при оценяването на иновациите в държавите членки, да се анализират силните и слабите страни на наличните методологии за оценка на различни иновационни дейности, да се състави поредица от казуси за добро оценяване, и да се изготви проект за насоки за управляващите органи в подкрепа на дейностите им по оценяване.

Предоставянето на методологически насоки на държавите членки продължава да бъде важна задача за Комисията. В тази връзка постоянно ще се актуализира интерактивният онлайн инструмент за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED, като в момента се изгражда новият му раздел за оценка на теоретична основа.

ЕСФ

През 2012 г. приключиха две оценки, провеждани през 2011 г. Първата анализира икономическата криза и въздействието ? върху разходите на ЕСФ. Втората съдържа анализ на ефективността и ефикасността на разходите на ЕСФ за дейности в областта на ученето през целия живот. И двете оценки обаче не обхващат периода 2000 - 2006 г.

ФЕОГА

Последващата оценка на програмите за развитие на селските райони от периода 2000 - 2006 г. бе проведена през 2011 г. и приключи през първото тримесечие на 2012 г. Заключението от оценката беше, че за успеха на политиката за развитие на селските райони от ключово значение са гъвкавостта при адаптирането към различни условия в рамките на Съюза, както и ясно определени цели и подходящи критерии за допустимост и подбор, гарантиращи придържане към поставените цели. Ефективността на политиката се повишава и от целенасоченото полезно взаимодействие и допълняемостта на мерките. Като цяло политиката създава и/или поддържа заетост в селските райони, подпомага доходите в тях, допринася за запазването и подобряването на околната среда и биоразнообразието и повишава качеството на живот и устойчивото развитие в селските общности.

5. ПРОВЕРКИ

Подробна информация за резултатите от проверките се съдържа в годишните доклади за дейността на съответните генерални дирекции2.

5.1. ЕФРР

През годините постепенно се изгради увереност по отношение на програмите на ЕФРР за периода 2000 - 2006 г. Що се отнася до обхвата им, програмите, проверени от ГД "Регионална политика", представляват 43 % от националните и регионалните програми в числено изражение и 76 % от планираното финансово участие на ЕФРР. По отношение на "INTERREG" започнатата през 2006 г. отделна одитна проверка бе приключена през 2009 - 2010 г. за 23-те разглеждани програми (54 % от отпуснатата сума).

Като подготовка за приключване от 2007 г. нататък се проведе широкомащабно предварително проучване с цел да се направи преглед на органите по приключването. Целта беше да се установи увереността, с която може да се приеме тяхната работа по приключването, въз основа на която се изготвят декларациите за приключване, или с други думи, да се провери готовността на държавите членки за приключване на програмите и да се определят и ограничат свързаните с това рискове. Целта е да се вземе решение дали може да се разчита на одитната дейност на националните органи като основен източник на гаранции за остатъка от програмния период и дали декларациите за приключването ще се основават на достатъчно одити, за да бъдат надежден източник на гаранции към момента на приключването на програмата. Вследствие на извършените в рамките на споменатото проучване 42 одита и одитните мисии, проверяващи органа по приключването като част от редовните системни проверки, които започнаха през 2004 г., към края на 2010 г. бяха проверени органи по приключването, отговарящи за приблизително 85 % от определените суми по програмите за периода 2000 - 2006 г.

Предвид значителната одитна дейност, извършена през последните години от ГД "Регионална политика" по програмите от периода 2000 - 2006 г. и високата степен на обхват, постигнат при одитите, дейността на тази генерална дирекция беше съсредоточена върху два вида одит при приключването:

1) проверки на място на извадка от програмите посредством съвместно проучване с ГД "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване", ГД "Земеделие и развитие на селските райони" и ГД "Морско дело и рибарство" за приключването на подпомагането по линия на структурните фондове за периода 2000 - 2006 г. в 25-те държави членки. Меморандумът за планиране на проучване (МПП), изготвен през 2009 г., обхваща две действия:

i) одитиране на място с цел преглед на качествените и количествените аспекти на националните одитни дейности, въз основа на които се изготвят декларациите за приключване, издадени от органите по приключването, което включва повторно оценяване на извадка от 8 - 10 досиета, както и

ii) одитиране с цел оценяване на допустимостта на декларацията и придружаващия я доклад (както по-горе).

През 2010 и 2011 г. ГД "Регионална политика" проведе 21 одитни мисии на място в рамките на "Приключване на подпомагането: ММП за периода 2000-2006 г. в ЕС-25" в седем държави членки (CZ, DE, ES, IT, IE, UK, SK), включително някои програми по "INTERREG", които обхващат изцяло или частично 39 програми.

Тези одитни мисии за приключване позволиха на ГД "Регионална политика" да елиминира конкретни рискове при приключването (например ретроспективни проекти, обществени поръчки, отстраняване на нередности, изчисление на процента на грешка) и да завърши анализа на декларациите за приключване, като в някои случаи бяха предложени финансови корекции, насочени към системни слабости, които не са в достатъчна степен взети под внимание, или пък ненадеждни проценти на грешка, посочени в декларациите за приключване.

2) Анализ на декларациите за приключване: Дирекция "Одит" към ГД "Регионална политика" разгледа всички 379 декларации за приключване, подадени при приключване на програмите, в съответствие с вътрешните процедури, приети от ГД "Регионална политика" през 2009 г., за да определи валидността на искането за окончателно плащане. Тази дейност се извърши предимно през втората половина на 2010 г. и през 2011 г., като до средата на април 2012 г. бяха оценени всички 379 декларации. Общо бяха приети 336 декларации (89 %). По отношение на останалите 43 декларации (11 %) ГД "Регионална политика" завърши първоначалния анализ и поиска допълнителна одитна дейност или допълнителна информация от въпросните държави членки.


Приетите 336 декларации са от 15 държави членки (AT, DK, EL, FI, FR, HU, CY, LV, LX, MT, NL, PL, SE, SK, SL). Очакват се още 43 декларации за приключване от 11 италиански програми, 8 испански, 5 ирландски, 4 чешки, 3 португалски, 3 белгийски, 5 програми по "INTERREG" и по една програма от Естония, Германия, Литва и Обединеното кралство.

Органите по приключването класифицираха своите одитни становища в съответствие с указанията за приключване по следния начин: без резерви (84 % от случаите), заверка с резерви (16 % от случаите, обхващащи 4 % от междинните плащания) и отказ от изказване на становище в 3 случая. За нито една програма не бяха дадени отрицателни становища или отказ от отговорност. В резултат от прегледа от страна на ГД "Регионална политика" на декларациите за приключване генералната дирекция предложи финансови корекции в размер над 1,3 млрд. ЕUR в заключенията си относно 147 декларации за приключване. Освен това има вероятност да бъдат предложени допълнителни финансови корекции в някои от случаите, при които е в ход допълнителна одитна дейност или проучвания.

5.2. ЕСФ

През 2011 г. одиторите продължиха проверката на декларациите за приключване, предадени при приключването на програмите, за които срокът за предаване беше продължен до 2011 г. В нея бяха включени и последващите действия по исканията за допълнителна информация.

Въз основа на резултатите от анализа на приключените досиета през 2011 г. се проведоха 6 целеви одити на декларациите за приключване, а за 2012 г. са планирани още 8 по високорисковите програми, за да се осигури допълнителна увереност, че остатъчните рискове не надхвърлят прага на същественост. В няколко случая тази процедура доведе до определяне на изменени финансови корекции. Във всички наблюдавани случаи бяха започнати коригиращи процедури.

През 2011 г. за периода 2000 - 2006 г. бяха определени финансови корекции в размер на 8,6 млн. EUR, от които 8,1 млн. EUR вече са реализирани. Освен това през 2011 г. бяха реализирани 10,9 млн. EUR, определени в предишни години.

5.3. ФЕОГА

Към края на 2011 г. общо 110 програми от 152-те бяха предмет на одит (72,4 %) на стойност 21,8 млрд. EUR (96,9 %) от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения. Общо 46 програми бяха предмет на последващ одит.

До 31 декември 2011 г. завърши прегледът на декларациите за приключване, подадени от държавите членки, по отношение на 146 програми, което представлява 96,1 % от общия брой на програмите.

5.4. ФИОР

ФИОР понастоящем е в процес на приключване и през 2011 г. не се проведоха нови одити по ФИОР. От началото на програмния период 2000 - 2006 г. ГД "Морско дело и рибарство" проведе общо 58 одитни мисии, обхващащи всички финансирани само по един фонд програми (18 програми, които представляват първоначално бюджетно участие в размер на 3608,73 млн. EUR ? 87,4 % от общия бюджет за периода 2000 - 2006 г.), както и 18 финансирани по няколко фонда програми, представляващи участие в размер на 374,58 млн. EUR ? 9,2 % от общия размер на първоначалния бюджет за периода 2000 - 2006 г. Като цяло системните одити на ГД "Морско дело и рибарство" обхванаха програми, които представляват 96,6 % от общото първоначално участие по линия на ФИОР за периода 2000 ? 2006 г. За останалите програми увереността беше гарантирана от одитната дейност на други генерални дирекции по структурните фондове и от национални одити.

Завършен е първият анализ на 47 декларации за приключване; за останалите 13 анализът продължава. От 47-те анализирани случая бяха приети 16 декларации. От държавите членки бяха поискани допълнителни пояснения във връзка с останалите 31 декларации, чието разглеждане беше прекъснато: в ГД "Морско дело и рибарство" до момента са получени 27 отговора, от които 14 са анализирани. Поради това в момента се разглеждат 27 декларации за приключване (14 на етап първи анализ, 13 на етап след прекъсване).

5.5. Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

През 2011 г. OLAF проведе 29 мисии в държавите членки във връзка с мерки, съфинансирани от структурните фондове. По време на тези мисии бяха осъществени проверки на място3 на 57 икономически оператори и бяха проведени 18 мисии от друг вид за събиране на информация или в помощ на националните администрации или на съдебните органи. Както и през предходните години, типичните проблеми, установени от OLAF през 2011 г., включваха декларации с невярно съдържание, фалшиви фактури и неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, както и конкретни случаи на конфликт на интереси в някои тръжни процедури.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1681/944 след последното му изменение5 и Регламент (ЕО) № 1828/20066 след последното му изменение7 през 2011 г. държавите членки изпратиха до Комисията 38168 уведомления за нередности в размер на общо 1177 млрд. EUR, засягащи съфинансирани мерки от програмните периоди 1994 - 1999 г., 2000 - 2006 г. и 2007 - 2013 г9.

6. КОМИТЕТИ, ПОДПОМАГАЩИ КОМИСИЯТА

6.1. Комитет за координиране на фондовете (COCOF)

Единствената дейност по линия на COCOF през 2011 г. във връзка с изпълнението на периода 2000 - 2006 г. беше представянето на анализа на процеса на приключване по отношение на програмите за същия период.

6.2. Комитет за ЕСФ

През 2011 г. се проведоха три пленарни сесии и пет заседания на техническата работна група. Техническата работна група разгледа напредъка на процедурата по приключване за периода 2000 - 2006 г. на всичките си заседания през 2011 г. и представи подробна презентация за извлечените поуки от процедурата по приключване.

6.3. Комитет за земеделските структури и развитие на селските райони (STAR)

ГД "ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

Комитетът STAR проведе две заседания през 2011 г. и изнесе информация за финансовото третиране, приложимо върху разходите, финансирани от раздел "Ориентиране" на ФЕОГА в някои случаи на нередности. Не беше поискано становището на комитета.

6.4. Комитет за структурите за рибарството и аквакултурите (CSFA)

ГД "МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО"

Комитетът за структурите за рибарството и аквакултурите (CSFA) проведе две заседания през 2011 г. Основната тема, обсъждана на заседанията, беше приключването на ФИОР.


7. Списък на главните проекти, подпомагани от фондовете (за периода 2000 - 2006 г.)


CCI_MP НАИМЕНОВАНИЕ
1999NL053PR001 Megabanenmarkt Amsterdam
2001ES161PR001 Circumvalaciуn de Las Palmas - Fase II et Fase III
2001ES161PR002 Autovнa: Albacete-Murcia-Tramo: Albacete-Venta del Olivo
2001ES161PR003 Proyecto de la presa de la Brena II
2001ES161PR004 Desaladora de Aqua Marina de Carbonera
2001ES161PR005 Autovнa A-49: Sevilla-Frontera portuguesa. Tramo: San Juan del Puerto-Enlace de Lepe
2001FR162PR001 Port 2000 Le Havre
2001FR162PR002 Route Nationale 106 (Languedoc-Roussillon)
2001FR162PR003 Grand Projet ATMEL
2001PT161PR001 Terminal de Regasificaзгo de Gбs Natural Liquefeito
2001PT161PR002 Armazenagem subterrвnea de gбs natural no Carriзo-Pombal
2001PT161PR003 Linha do Douro - Remodelaзгo do troзo Cкte-Caнde
2001PT161PR004 IC 10 - Ponte sobre o Tejo em Santarйm e acessos imediatos
2002DE161PR002 Ausbau der Schienenstrecke Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze Deutschland/Polen
2002DE161PR003 Neubau der Bundesautobahn A 17 von Dresden (B 173) - Tschechische Republik
2002DE161PR004 Neu- und Ausbau der A 113, B 96 und B 96a
2002DE161PR005 Neubau der Bundesstrasse B 6n in den Abschnitten Wernigerode-Blankenburg und Quedlinburg-Bernburg
2002DE161PR006 Neubau der Bundesautobahn A71 AD Oberrolingen (A 38) - AS Erfurt-Bindersleben
2002DE162PR001 Design und Kulturstandort Zollverein
2002DE162PR002 Propylen Pipeline
2002ES161PR001 Gran Telescopio de Canarias
2002ES161PR002 Ampliaciуn de la Darsena de Escombreras en Cartagena
2002ES161PR003 Ampliaciуn del Puerto de Castellon
2002ES161PR004 Autovнa Ruta de la plata. CN-630-Construccion del tramo del Enlace de Gerena-Enlace de Camas
2002ES161PR005 Autovнa Ciudad Real-Atalaya de Canavate- Tramo: Enlace de Miguelturra - Enlace de Daimiel
2002ES161PR006 Autovнa de Castilla-La Mancha - Tramo: Abia de la Obispalia y Cuenca
2002ES161PR007 Ampliaciуn del Puerto de Ferrol (Puerto exterior)
2002ES161PR008 Autovнa A-381: Tramo: Jerez - Los Barrios, Provincia de Cadiz
2002ES161PR009 Autovнa de la Plata CN-630 de Gijуn a Sevilla. Tramo: Plasencia (Sur) - Canaveral (Este)
2002ES161PR010 Presa del Arenoso
2002ES161PR011 Autovнa A-92 Sur, Guadix-Almeria. Tramo: Hueneja-Interseccion N-340
2002ES161PR012 Lнnea de alta velocidad entre Cуrdoba y Mбlaga
2002ES161PR013 Autovнa de Castilla. Tramo Martin de Yeltes-Ciudad Rodrigo
2002ES161PR014 Planta de regasificaciуn de gas natural licuado en la Isla de Gran Canaria
2002ES161PR015 Impulsiуn de la IDAM de Carboneras
2002ES161PR016 Glapilk, A.I.E.
2002ES161PR018 Asturiana de Zinc, S.A.
2002ES161PR019 Conexiуn Almanzora-Poniente Almenriense. Fase I: Tramo venta del podre Nijar en Almerнa
2002ES161PR020 Autopista Santiago de Compostela-Ourense. Tramo: Santiago-Alto de Santo Domingo
2002ES161PR021 Autovнa del Cantбbrico - Carretera Nacional 632, de Ribadesella a Luarca. Tramo: Grases (Villaviciosa) -
  Infanzуn (Gijon)
2002ES161PR022 Delphi Automotive System Espaсa, S.A.
2002ES161PR023 Construcciуn del nuevo Hospital General Universitario de Murcia
2002ES161PR024 Autovнa del Cantбbrico. Carretra Nacional 632, de Ribadesella a Luarca. Tramo: Soto del Barco-Muros de
  Naon
2002ES161PR025 Conducciуn Jucar-Vinalopo
2002ES161PR026 Autovнa Alacant-Alcoit y Villena Ibi. Tramo: Rambla de Rambuchar-Catalla)
2002ES161PR027 Maspalomas Resort S.L.
2002ES161PR028 Dupont Ibйrica, S.L.
2002ES161PR029 Autovнa de la Plata. Tramo: Valverde de la Virgen-Ardon
2002FR161PR001 Dйviation de Sainte-Marie (Ile de la Rйunion)
2002FR162PR001 Cap 'Dйcouverte
2002FR162PR002 Grande Halle d'Auvergne
2002FR162PR003 ATMEL ROUSSET (Bouches du Rhфne) Phase 3
2002FR162PR004 Pikington-Glass France а Seingbouse
2002FR162PR005 Tunnel du Lioran
2002IE161PR001 Purchase of diesel railcars
2002IE161PR003 N 8 Watergrasshill by-pass
2002IE161PR004 N11 Rathnew-Ashford by-pass
2002IE161PR005 N18 Hurlers cross by-pass
2002IE161PR006 N22 Ballincollig by-pass
2003DE161PR002 AMD Piesteritz
2003ES161PR001 Nueva carretera de acceso al Puerto de Castellуn
2003ES161PR002 Fibras del Noreste S.A.
2003ES161PR003 Biotenol Galicia S.A.
2003ES161PR004 Autovнa del Mediterrбneo CN-240. Tramo: Nerja-Almuсйcar
2003ES161PR005 Autovнa del Cantбbrico. Carretera Nacional 632, de Ribadesella a Luarca. Tramo: Vegarrozadas-Soto del
  Barco
2003FR161PR001 SEVELNORD
2003FR162PR001 Lenglet
2003FR162PR002 Йlйctrification des lignes vosgiennes
2003FR162PR003 Plate-forme multimodale Dourges 2иme phase
2003FR162PR004 RCEA Limousin
2004IT161PR002 IVECO-Ristrutturazione stabilimento di Foggia e nuovo Lab. di Ricerca
2005ES161PR007 FIBRAS DEL NOROESTE
   


_________________________

1 Вж. съобщението относно резултатите от преговорите по стратегиите и програмите за програмен период 2007 ? 2013 г.

2 Публикуван на http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm

3 Регламент (ЕО) № 2185/1996, ОВ L 292, 15.10.1996 г., стр. 2.

4 ОВ L 178, 12.7.1994 г., стр. 43.

5 Регламент (ЕО) № 2035/2005, ОВ L 328, 15.12.2005 г. 8

6 ОВ L 371, 27.12.2006 г., стр. 1.

7 Регламент (ЕО) № 846/2009, ОВ L 250, 23.9.2009 г., стр. 1.

8 2010 г.: брой на докладваните случаи - 6910; обща сума по съобщените случаи: 1,1546 млрд. EUR.

9 Вж. Доклад на комисията относно защита на финансовите интереси на ЕС (COM (2012) 408 final)


Untitled Page