Нова национална страна на разменни евромонети

Обн. C ОВ. бр.375 от 5 Декември 2012г.

2012/C 375/06Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 EUR, емитирана от Малта

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на проектите на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица 1. В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. 2 държавите-членки от еврозоната и страните, сключили парично споразумение с Общността относно издаването на евромонети, имат право да емитират възпоменателни разменни евромонети при известния условия, сред които e използването единствено на номинала от 2 EUR. Тези монети притежават характеристиките на обикновените разменни монети от 2 EUR, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразено символично значение за конкретната държава или за Европа като цяло.


Емитираща държава: Малта

Тема: Представителство с мнозинство - 1887 г.


Описание на изображението: Изображението е дело на малтийския художник Джани Боничи и представлява ликуваща група хора на фона на губернаторския дворец във Валета. В горната част на вътрешния кръг фигурира дъговиден надпис "MALTA - Majority representation 1887". В долната част е изписана годината - "2012".

Външният пръстен на монетата носи изображението на дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж: 430 000


Дата на емисията: септември 2012 г.


_________________________

1 Виж ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, издадени през 2002 г.

2 Виж заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


Untitled Page