ЕС отпуска 129,8 млн. за реформи във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество


ЕС отправя покана за представяне на предложения - EACEA/35/12 ТЕМПУС IV - реформа във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество


1. Цели и описание


Четвъртата фаза на програма Темпус обхваща периода 2007-2013 г.


Общата цел на програмата е да подкрепи модернизирането в областта на висшето образование в съседните на ЕС държави. Програмата Темпус насърчава институционалното сътрудничество и е насочена към реформа и модернизация на системите за висшe образование в държавите партньори. Тя допринася към сътрудничество в област, обхващаща ЕС и съседните, в по-широк смисъл, държави партньори. По-специално програмата ще спомогне за насърчаване на доброволното сближаване с достиженията на ЕС в областта на висшето образование, произтичащи от Стратегията "Европа 2020", Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) и Болонския процес.


Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да насърчи многостранното сътрудничество между висшите учебни заведения, органите и организациите в държавите-членки на ЕС и държавите партньорки, като вниманието е насочено към реформата и модернизацията на висшето образование.


За управлението на настоящата покана за представяне на предложения отговаря Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура ("Агенцията"), действаща съгласно правомощията, предоставени от Европейската комисия ("Комисията").


2. Допустими кандидати


До получаване на безвъзмездни средства се допускат кандидати юридически лица ("правни субекти"), учредени съгласно изискванията на законите преди повече от 5 години в държави-членки на ЕС или в държави партньорки по програмата Темпус.


Кандидатите за Съвместни проекти трябва да бъдат признати от държавата публични или частни висши учебни заведения или асоциации, организации или мрежи от висши учебни заведения, занимаващи се с подпомагане, подобряване и реформа на висшето образование.


Кандидатите за Структурни мерки трябва да бъдат правни субекти, както е посочено по-горе, по отношение на съвместните проекти или национални или международни организации на ректори, преподаватели или студенти.


Участващите като партньори/съвместни бенефициери по програма Темпус институции и организации могат да бъдат както висши учебни заведения и организации, така и неакадемични институции и организации, например неправителствени организации, дружества, индустрии и публични органи.

Седалището на тези институции и организации трябва да е в някоя от следните четири групи допустими държави:

- 27-те държави-членки на Европейския съюз и Хърватия,

- 4-те държави от района на Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия) и Косово,

- 16-те държави от съседните южни и източни райони на Европейския съюз (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия, Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна) и Руската федерация,

- 5-те републики от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.


3. Допустими дейности

Двата основни инструмента за сътрудничество по настоящата покана за представяне на предложения по програма Темпус са:

- съвместни проекти: проекти на основата на "възходящ подход", насочени към модернизиране и реформа на институционално (университетско) равнище. Цел на съвместните проекти е обменът на знания между университети, организации и институции от ЕС и държавите партньорки, а също така и между учреждения в държавите партньорки при необходимост,

- структурни мерки: проекти, насочени към съдействие за развитие и реформа на системите за висше образование в държавите партньорки, както и към подобряване на качеството и значението им, и към по-голямо доброволно сближаване с достиженията на ЕС. Структурните мерки засягат посреднически дейности в подкрепа на структурните реформи в системите за висше образование, както и разработването на стратегическа рамка на национално равнище.

Според настоящата покана могат да бъдат финансирани национални проекти, както и проекти с участие на няколко държави:

Проектите на национално равнище трябва да отговарят на националните приоритети, установени в тесен диалог между делегациите на Европейския съюз и съответните органи в държавите партньорки.

- За национални проекти предложенията трябва да бъдат представени от групи институции, които включват:

- най-малко три висши учебни заведения от държава партньорка (когато предложението е от Черна гора и Косово, е достатъчен един университет поради малкия мащаб на сектора за висше образование),

- най-малко три висши учебни заведения от ЕС, като всяко от тях е от различна държава-членка на ЕС.


Проектите с участие на няколко държави трябва да бъдат съобразени с регионалните приоритети, определени въз основа на политиката на ЕС за сътрудничество с районите на държавите партньорки, установена в неговите стратегически документи относно съседните държави, държавите в процес на предприсъединяване към ЕС, както и държавите от Централна Азия, които са общи за всички държави партньорки в даден район или са насочени към национален приоритет, общ за всички участващи държави партньорки.

- За проекти с участие на няколко държави предложенията трябва да бъдат представяни от групи от институции, които включват:

- най-малко две висши учебни заведения от всяка от участващите държави партньорки (минимум две държави партньорки), включени в предложението (с изключение на Косово и Черна гора, за които изискването е за едно висше учебно заведение от всяка държава),

- най-малко три висши учебни заведения, като всяко от тях е от различна държава-членка на ЕС.


За структурните мерки се изисква допълнително условие: министерството/ата, отговарящо/и за висшето образование в държавата/ите партньорка/и, трябва да участва/т като партньор/и в проект за структурни мерки.


Максималната продължителност на проектите е 24 месеца или 36 месеца. Периодът на допустимост на разходите се очаква да започне на 1 декември 2013 г.


4. Критерии за възлагане

Допустимите кандидатури за съвместни проекти и за структурни мерки се оценяват от външни независими експерти по следните критерии за възлагане:

- яснотата на целите на проекта и тяхната уместност по отношение на приоритетите на висшето образование и нуждите на пазара на труда на всяка страна партньор, включително взаимодействие с други инициативи и избягване на дублиране; нуждите и ограниченията на всяка институция бенефициер; участието на нови висши учебни заведения; въздействието на проекта върху реформирането и модернизирането на системите за висше образование в страната партньор (максимален резултат 25 точки),

- качество на партньорството (умения, признат експертен опит и необходими компетенции за осъществяване на всички аспекти на работната програма, подходящо разпределение на задачите, ефективна комуникация и сътрудничество (максимален резултат 20 точки),

- качество на съдържанието на проекта и прилаганата методология, включваща (но не само), съответствие на резултатите от проекта и свързаните дейности с целта на проекта и конкретните цели, доказан капацитет за логично и разумно планиране (логическа рамкова матрица и работен план), очакван контрол на качеството, наблюдение и управление на проекта (показатели и ориентири) (максимален резултат 25 точки),

- устойчивост или трайно въздействие на проекта върху институциите, целевите групи и/или системата за висше образование, включително разпространение и използване на дейностите и резултатите от проекта (максимален резултат 15 точки),

- бюджет и ефективност на разходите, включително планиране на персонала при спазване на равнищата на дневното възнаграждение, закупуване на подходящо оборудване, ефективно използване на периодите на мобилност, справедливо разпределение на бюджета, изпълнимост на проекта в рамките на определения бюджет (максимален резултат 15 точки).


5. Бюджет

Общият бюджет за съфинансирането възлиза приблизително на 129,8 млн. EUR.

Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 90 % от общата сума на допустимите разходи. Изисква се съфинансиране от най-малко 10 % от общата сума на допустимите разходи.

Минималният размер на безвъзмездните средства както за съвместните проекти, така и за структурните мерки възлиза на 500 000 EUR. Максималният размер на безвъзмездните средства възлиза на 1 500 000 EUR. За национални проекти за Косово и Черна гора минималният размер на безвъзмездните средства и за двата вида проекти е определен на 300 000 EUR.

Агенцията си запазва правото да не разпредели всички налични средства.


6. Краен срок за представяне на заявления

Заявленията за съвместни проекти и структурни мерки трябва да бъдат представени на ЕАСЕА не по-късно от 26 март 2013 г., 12,00 ч. на обяд брюкселско време.

Ще бъдат приемани само електронните заявления изготвени на английски, френски или немски, подадени с официалния формуляр за кандидатсване, надлежно подписани от лицето, оправомощено да поема правно обвързващи задължения от името на организацията кандидат и които съдържат пълната информация и приложенията, посочени в пълния текст на поканата за представяне на предложения.

Подадените през интернет заявления са основният екземпляр. Допълнителни правни и административни документи (виж Указанията за подаване на заявления) трябва да бъдат изпратени на Агенцията по пощата до 26 март 2013 г. (дата на пощенското клеймо) на следния адрес:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Tempus & Bilateral Cooperation with Industrialised Countries

Call for proposals EACEA/35/12

Office: BOUR 2/17

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE


Не се приемат заявления, изпратени по факс или електронна поща.


7. Подробна информация

Инструкциите, заедно с формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/tempus


Заявленията трябва да отговарят на всички условия от инструкциите и да бъдат подадени чрез изполването на предоставените официални формуляри.Untitled Page