Покана за представяне на предложения за 2012 г. — Програма „Европа за гражданите“ (2007—2013 г.)

Обн. C ОВ. бр.377 от 7 Декември 2012г.

Прилагане на действията по програмата: Активни граждани за Европа, Активно гражданско общество в Европа и Активно европейско възпоменание


2012/C 377/06


ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата покана за предложения се основава на Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаването на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство 1. Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения могат да бъдат намерени в ръководството за програмата „Европа за гражданите“, публикувано на уебсайта Europa (вж. точка VII). Ръководството за програмата представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения.


I. Цели


Програмата „Европа за гражданите“ има следните специфични цели:

— събиране на хората от местните общности в Европа, които да споделят и да обменят опит, мнения и ценности, да се поучат от историята и да изградят бъдещето,

— да поощрява действие, дебат и размишление, свързани с европейското гражданство и демокрацията, споделените ценности, общата история и култура чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище,

— да доведе Европа по-близо до нейните граждани, като насърчи европейските ценности и постижения и съхрани паметта за нейното минало;

— да насърчава взаимодействие между гражданите и организациите на гражданското общество от всички участващи страни, да допринася за междукултурния диалог и за извеждането на челно място разнообразието и единството на Европа, със специално внимание върху дейностите, насочени към развиване на по-тесни връзки между гражданите от държавите-членки на Европейския съюз, в неговия състав към 30 април 2004 г., и тези на държавите-членки, които са се присъединили след тази дата.


II. Допустими кандидати


Програмата е отворена за всички организации, установени в една от държавите, участващи в програмата, и които в зависимост от мярката са:

— обществен орган, или

— организация с нестопанска цел с юридически статут (правосубектност),

Всяко действие по програмата все пак е насочено към по-тесен кръг от организации. Поради това допустимостта на организациите заявители е определена конкретно за всяка мярка/подмярка в ръководство за програмата.

Допустими държави по програмата са:

— държавите-членки на ЕС 2,

— Хърватия,

— Бивша югославска република Македония (БЮРМ),

— Албания,

— Босна и Херцеговина,

— Черна гора,

— Сърбия.


III. Допустими дейности


Програмата „Европа за гражданите“ подкрепя проекти, които насърчават активното европейско гражданство.

Настоящото предложение обхваща следните дейности по програмата „Европа за гражданите“.

Действие 1: Активни граждани за Европа


М я р к а 1 : П о б р а т и м я в а н е н а г р а д о в е

Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове.

Мярка 1.1: Срещи на граждани от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове. Проектът трябва да включва общини от най- малко две участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 25 международни участници от поканените общини. Максималната продължителност на срещата е 21 дни. Максималният размер на безвъзмездните средства, които се предоставят, е 25 000 EUR за проект. Минималният размер на безвъзмездните средства, които се предоставят, е 5 000 EUR.

С предоставянето на безвъзмездни средства за срещи на граждани от побратимени градове се цели съвместно финансиране на организационните разходи на града-домакин, както и на пътните разноски на поканените участници. Размерът на безвъзмездните средства се изчислява на основата на единни ставки.

Мярка 1.2: Мрежи от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка подкрепя развитието на мрежи, създадени въз основа на връзки чрез побратимяване на градове, които имат съществено значение за гарантиране на структурирано, интензивно и разностранно сътрудничество между общините и следователно за постигане на максимално въздействие на програмата. Проектът трябва да предвижда поне три събития. Той трябва да включва общини от най-малко четири участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 30 международни участници от поканените общини. Максималната продължителност на проекта е 24 месеца; максималната продължителност на всяко събитие е 21 дни.

Максималната допустима сума за проект по тази мярка е 150 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR. Размерът на безвъзмездните средства се изчислява на основата на единни ставки.


М я р к а 2 : „ П р о е к т и н а г р а ж д а н и “ и „ М е р к и з а п о д к р е п а “

Мярка 2.1: Проекти на граждани (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка е насочена към днешното голямо предизвикателство пред Европейския съюз: как да се намали дистанцията между гражданите и Европейския съюз. Тя е предназначена за изследване на оригинални и иновативни методологии, чрез които може да се насърчи участието на гражданите и да се стимулира диалогът между европейските граждани и институциите на Европейския съюз.

Проектът трябва да включва общини от най-малко пет участващи държави, от които поне една е държава- членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 200 участници. Максималната продължителност на проекта е 12 месеца.

Стойността на безвъзмездните средства се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Предоставените безвъзмездни средства не може да превишават 60 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта. Минималната стойност на безвъзмездните средства ще бъде 100 000 EUR. Максималната допустима стойност на безвъзмездните средства за проект по тази мярка е 250 000 EUR.

Мярка 2.2: Мерки за подкрепа (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка цели подпомагане на дейностите, които могат да доведат до установяване на устойчиви партньорства и мрежи, достигащи до значителен брой различни заинтересовани страни, които насърчават активното европейско гражданство, като по този начин се допринася за една по-добра реакция спрямо целите на програмата и се постига максимално цялостно въздействие и ефективност на програмата.

Проектът трябва да включва общини от най-малко две участващи държави, от които поне една е държава- членка на ЕС. Максималната продължителност е 12 месеца. За всеки проект трябва да се предвидят поне 2 събития.

Стойността на безвъзмездните средства се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Размерът на безвъзмездните средства не може да превишава 80 % от стойността на допустимите разходи за въпросното действие. Минималната допустима стойност на безвъзмездните средства ще бъде 30 000 EUR. Максималната допустима стойност на безвъзмездните средства за проект по тази мярка е 100 000 EUR.

Действие 2: Активно гражданско общество в Европа


М я р к а 3 : П о д к р е п а з а п р о е к т и , и н и ц и и р а н и о т о р г а н и з а ц и и н а г р а ж д а н с к о т о о б щ е с т в о ( б е з в ъ з м е з д н и с р е д с т в а п о п р о е к т )

Целта на тази мярка е да подкрепя конкретни проекти, представяни от организации на гражданското общество от различните участващи държави. Тези проекти трябва да повишават осведомеността по въпроси от европейски интерес и да способстват за засилване на взаимното разбиране на различни култури и установяване на общи ценности чрез сътрудничество на европейско равнище.

Проектът трябва да включва най-малко две участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.

Размерът на безвъзмездните средства може да се изчисли, като се следват два различни метода, отговарящи на различни подходи и за които се прилагат специфични правила:

а) бюджет, основан на единни ставки;

б) бюджет, основан на действителни разходи. Изискваните в този случай безвъзмездни средства не могат да превишават 70 % от допустимите разходи за въпросното действие.

Максималният размер на безвъзмездните средства е 150 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR.

Организации от общ европейски интерес, които са били избрани да получат оперативни безвъзмездни средства през 2013 г. по линия на действие 2, мерки 1 и 2, нямат право на финансиране по линия на тази мярка през 2013 г.

Действие 4: Активно европейско възпоменание (безвъзмездни средства по проект)

Целта на проектите, подкрепяни по това действие, е да се запази жива паметта за жертвите на нацизма и сталинизма и да се подобри познанието и разбирането на настоящото и бъдещите поколения за това какво и защо се е случвало в лагерите и другите места за масово унищожаване на хора.

Максималната продължителност на проекта е 18 месеца.

Размерът на безвъзмездните средства може да се изчисли, като се следват два различни метода:

а) бюджет, основан на единни ставки;

б) бюджет, основан на действителни разходи. Изискваните в този случай безвъзмездни средства не могат да превишават 70 % от допустимите разходи за въпросното действие.

Максималният размер на безвъзмездните средства е 100 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR.


IV. Критерии за предоставяне на субсидия


За безвъзмездни средства по проект:

Качествени критерии (80 % от присъжданите точки):

— целесъобразност на проекта по отношение на целите и приоритетите на програмата (25 %),

— качество на проекта и предложените методи (25 %),

— въздействие (15 %),

— прозрачност и проследяване (15 %).

Количествени критерии (20 % от присъжданите точки):

— географско въздействие (10 %),

— целева група (10 %).

За страните, които са явно недостатъчно представени, въз основа на принципа на субсидиарност и при спазване на равно третиране по отношение на качеството Комисията и Изпълнителната агенция си запазват правото да осигурят балансирано географско представяне на избраните проекти за всяко действие.


V. Бюджет


Предвиден бюджет за 2013 г. за следните действияДействие 1 Срещи на граждани от 5 896 000 EUR
Мярка 1.1 побратимени градове  
Действие 1 Създаване на тематична 4 270 000 EUR
Мярка 1.2 мрежа от побра  
  тимени градове  
Действие 1 Проекти на граждани 1 163 000 EUR
Мярка 2.1    
Действие 1 Мерки за подкрепа 725 000 EUR
Мярка 2.2    
Действие 2 Подкрепа за проекти, 2 504 000 EUR
Мярка 3 инициирани от орга  
  низации на  
  гражданското общество  
Действие 4 Активно европейско 2 414 000 EUR
  възпоменание  
     


Осъществяването на настоящата покана за представяне на предложения, зависи от приемането на

бюджета на Европейския съюз за 2013 г. от бюджетния орган.


VI. Крайни срокове за подаване на заявления


Действия Краен срок за
  подаване
Действие 1 Срещи на граждани от 1 февруари
Мярка 1.1 побратимени градове 1 юни
    1 септември
Действие 1 Създаване на тематична 1 февруари
Мярка 1.2 мрежа от побра 1 септември
  тимени градове  
     
Действия Краен срок за
  подаване
Действие 1 Проекти на граждани 1 юни
Мярка 2.1    
Действие 1 Мерки за подкрепа 1 юни
Мярка 2.2    
Действие 2 Подкрепа за проекти, 1 февруари
Мярка 3 инициирани от орга  
  низации на  
  гражданското общество  
Действие 4 Активно европейско 1 юни
  възпоменание  
     


Заявленията трябва да бъдат подадени преди 12,00 ч. (на обяд брюкселско време) на крайната дата за подаване на заявления. Ако крайният срок за подаване на заявления изтича в почивен ден, за краен срок следва да бъде считан първият работен ден след почивните дни.


Заявленията трябва да се изпращат на следния адрес:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE


Ще бъдат разглеждани само предложения, които са подадени чрез официалния електронен формуляр за заявление за отпускане на безвъзмездни средства (eForm), надлежно попълнен и подписан от лицето, което е упълномощено да встъпи в правно задължение от името на заявителя.

Заявления, подадени на хартиен носител по пощата, по факс или електронна поща, няма да бъдат приемани за по-нататъшно оценяване.


VII. Допълнителна информация


Подробните условия за подаване на предложения за проекти и формулярите за заявление могат да бъдат намерени в ръководството за програма „Европа за гражданите“ с последни изменения на следните уебсайтове:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html


Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


_________________________

1 ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.

2 27-те държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.


Untitled Page