Покани за представяне на предложения по работната програма за 2013 г. в рамките на специалната програма „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)

Обн. C ОВ. бр.390 от 18 Декември 2012г.

2012/C 390/11


С настоящото се известява за отправянето на покана за представяне на предложения по работната програма „Капацитети“ за 2011 г. на Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)


Кандидатите се приканват да представят предложенията си за следните покани. Крайните срокове за представяне на предложенията, както и бюджетите, са посочени в текста на поканите, публикувани на съответната интернет страница на Европейската комисия.Част Номер на поканата
3. Региони на знанието FP7-JPROG-REGIONS-2013
4. Научноизследователски FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013
потенциал  
   


Тези покани за подаване на предложения са свързани с работните програми, приети с Решение C(2012) 9379 на Комисията от 17 декември 2012 г.


Информация за условията във връзка с поканите, работните програми и указанията за кандидатите относно начина на подаване на предложенията са на разположение на съответната интернет страница на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/research/participants/portal).


Untitled Page