ХЕРКУЛЕС II Покана за представяне на предложения — OLAF/2012/D5/07. Техническа помощ за откриване на наличието на цигари и тютюн

Обн. C ОВ. бр.390 от 18 Декември 2012г.

2012/C 390/12


1. Цели и описание


Настоящото обявление за покана за представяне на предложения се основава на Решение № 878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2007 г. за създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма „Херкулес II“) 1. Тази покана се отнася до дейностите по член 1а, буква а) от Решението за програмата „Херкулес II“, които се състоят от:


— техническа помощ за националните органи посредством предоставяне на специални знания, оборудване и информационно-технологични (ИТ) средства за улесняване на транснационалното сътрудничество и сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (OLAF);


— поддръжка за съвместни операции, и


— подобряване на обмена на служители,


с цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности, както и с цел разработване и прилагане на политики за предотвратяване и откриване на измамите.


2. Допустими кандидати


Настоящото обявление е насочено към национални или регионални администрации („кандидати“) на държава-членка или държава извън Европейския съюз, които съдействат за укрепването на европейските действия за защита на финансовите интереси на Европейския съюз.


3. Допустими действия


Допустимите действия за техническа помощ се състоят от:


— техническа помощ за засилване на контрола на контейнери и камиони по външните граници на ЕС, насочен към борбата с контрабандата и фалшифицирането на цигари,


— оборудване в рамките на действие на правоприлагащите агенции за подобряване на разкриването и разследването на незаконни пратки тютюневи изделия,


— оборудване, животни и обучение в рамките на действие на правоприлагащите агенции за разкриване на контрабандни и фалшифицирани стоки въз основа на ароматните характеристики на стоките.


4. Критерии за възлагане


Всяко представено допустимо действие ще бъде оценено с оглед на следните критерии за възлагане:


1. съгласуваност на предложението с целите на OLAF за борба с измамите, и по-специално за предотвратяване, разкриване и разследване на потока от незаконни тютюневи изделия в ЕС;


2. пригодност на предложеното оборудване в мястото, където ще бъде разположено;


3. техническо качество и показатели на предложеното оборудване, за да отговори на нуждите, посочени от кандидата за безвъзмездни средства;


4. разходна ефективност: разходите за проекта следва да съответстват на неговите цели;


5. съвместимост на проекта с работата, която се извършва или е планирана във връзка с приоритетите на политиката на ЕС за предотвратяване на измамите, свързани с бюджета на ЕС (предотвратяване, анализ на информацията, методи на сътрудничество и т.н.);


6. съвместимост на проекта с подобни проекти, осъществявани в други държави-членки и осъществявани от други национални правоприлагащи агенции и митнически агенции;

7. възможност за използване на методите и/или резултатите от проекта за подобряване на сътрудничеството и ефективността в борбата с измамите и контрабандата на цигари (интегриране).


В случай че няколко проекта получат еднаква оценка с оглед на тези критерии за възлагане, предимство за финансиране може да се дава, в низходящ ред, на:


— правоприлагащите агенции, които не разполагат или за които не се счита, че разполагат с достатъчно оборудване за борба с контрабандата на цигари и фалшифицирането на цигари,


— предложенията, които дават възможност за справедливо географско разпределение,


— кандидатите, които не са получили през предходните години безвъзмездни средства за същия или подобен проект.


5. Бюджет


Общият бюджет възлиза на 2 500 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 50 % от допустимите разходи.


Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.


6. Допълнителна информация


Техническите спецификации и формулярът за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от следния сайт:


http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/items/call_proposals_2012_en.htm


Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с настоящата покана следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес:


OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu


Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на OLAF.


7. Краен срок за подаване на заявления


Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от: 14 февруари 2013 г., четвъртък.


Ще се приемат само заявления, които са подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно подписани от лицето, което е упълномощено да поема правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация. Върху запечатания плик трябва ясно да е посочено следното:


„Application for OLAF Technical Assistance Grant Programme (“Cigarettes”) — Second Call 2012 (OLAF/2012/D5/07) — Hercule II 2012“


Заявленията (оригинал и едно копие) трябва да бъдат изпратени по пощата на следния адрес:


European Commission — European Anti-Fraud Office (OLAF)


For the attention of Mr Johan KHOUW


Head of Unit Hercule, Pericles & EURO Protection


Office J-30 09/41


1049 Bruxelles/Brussel


BELGIQUE/BELGIЕ


Освен това е необходимо да се изпрати електронно копие на формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства, заедно с всички необходими приложения, преди 14 февруари 2013 г., 17 ч. (брюкселско време), на следния адрес:


OLAF-FMB-HERCULE-TA


_________________________

1 ОВ L 193, 25.7.2007 г., стр. 18.


Untitled Page