ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ 1. Служител „Общи съоръжения — операции“ и 2. Служител „Общи съоръжения — проекти“ РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР: EF-TA-12-06

Обн. C ОВ. бр.396 от 21 Декември 2012г.

2012/C 396 A/01


Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) със седалище в Дъблин, Ирландия, търси да назначи служител „Общи съоръжения — операции“ и служител „Общи съоръжения — проекти“.


Служителите „Общи съоръжения“ ще бъдат подчинени на ръководителя на звено „Администрация и финанси“ и ще имат следните задължения:


Служителят „Общи съоръжения — операции“ отговаря за управлението на сгради чрез надзор и координиране на услугите на дружество за управление на сгради. В допълнение към горепосоченото служителят „Общи съоръжения — проекти“ отговаря за управлението на проекти, свързани с общи съоръжения и свързани области.


Задълженията на служителя „Общи съоръжения — операции“ могат да включват някое или всички от изброените по-долу:

— надзор и координиране на дейността на изпълнител относно управление на сгради;

— редовно организиране на срещи с изпълнителя за обсъждане на изискваните планирани и ad hoc дейности;

— възлагане на поръчки и осъществяване на надзор на дейности чрез системата за клиентска поддръжка на изпълнителя;

— наблюдение отблизо на наличния бюджет и неговото усвояване по планираните и ad hoc услуги;

— оказване на принос по време на срещи за прогнозиране на бюджета;

— подробна проверка на фактурите на изпълнителя спрямо работния график, договорните предписания и работните протоколи;

— подписване в качеството си на отговорен ръководител на проект на фактурите на изпълнителя;

— надзор на изпълнителя чрез показатели за постигнатите резултати;

— обсъждане и постигане на съгласие с изпълнителя относно промени, свързани с договора или условията в него;

— изготвяне на нови спецификации на процедура за възлагане на обществена поръчка за нови процедури за възлагане на обществени поръчки и тяхното обработване;

— координиране на определени дейности в рамките на звено „Общи съоръжения“, за да се гарантира максимална достъпност на персонала на звеното;

— заместване на служителя „Общи съоръжения — проекти“;

— други задължения и отговорности, които могат да бъдат възложени от ръководителя на звеното.


В допълнение към изпълнението на някои от горепосочените задължения служителят „Общи съоръжения — проекти“ ще носи отговорност за следното:

— разработване на многогодишни графици за проекти на съоръжения и сгради;

— оценяване на нови идеи за проекти с оглед на приоритети, изпълнимост и необходимост от ресурси;

— изготвяне на спецификации за проекти;

— администриране на процедури за възлагане на обществени поръчки;

— осъществяване на връзка с наети служители на Eurofound във връзка с обществени поръчки, както и с архитекти и външни изпълнители;

— изпълнение и надзор на проекти за сгради и съоръжения;

— заместване на служителя „Общи съоръжения — операции“;

— други задължения и отговорности, които могат да бъдат възложени от ръководителя на звеното. Процедурата за подбор е отворена за кандидати, които:

— са граждани на една от държавите — членки на Европейския съюз;

— не са лишени от граждански права;

— са изпълнили законовите си задължения във връзка с наборната военна служба;

— са завършили средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до висше образование;

имат:

— за служител „Общи съоръжения — операции“: поне три години професионален опит след завършване на средно образование и получаване на диплома, включително минимум три години професионален опит в управление на сгради;

— за служител „Общи съоръжения — проекти“: поне шест години професионален опит след завършване на средно образование и получаване на диплома, включително три години професионален опит в управление на сгради, и по-специално в управление на сгради и/или проекти по поддръжка;

— са в състояние да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват посочените задължения;

— владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и удовлетворително още един език на Съюза, включително да владеят отлично английски език, който е основният работен език на Eurofound 1.

Одобрените кандидати ще бъдат назначени, както следва:

— служител „Общи съоръжения — проекти“: срочно назначен служител (AST 3) със срочен договор за 5 години. Договорът може да бъде подновен 2;

— служител „Общи съоръжения — операции“: договорно назначен служител (функционална група III, степен 8, 9 или 10 в зависимост от квалификациите и опита) със срочен договор за 5 години. Договорът може да бъде подновен.


В резултат от процедурата ще бъде изготвен списък с издържали конкурса кандидати, от който ще могат да се набират служители за свободни длъжности с подобен профил. Пълната информация за длъжността, както и формулярът на заявлението и подробностите относно процедурите на подбор могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Eurofound, от менюто за свободни длъжности:

http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm


Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, който също може да бъде изтеглен от уебсайта. Краен срок за подаване на заявления: 25 януари 2013 г.


_________________________

1 Кандидатите следва да имат предвид, че за срочно наетите служители преди първото им повишение след назначаването ще се изисква демонстриране на познания по трети език на ЕС (ниво B2 от Общата европейска референтна рамка за езиците).

2 Текущата политика на Eurofound е първото подновяване на срочните договори на срочно наетите служители да бъде за неопределен период.


Untitled Page