Дело C-102/12 P: Жалба, подадена на 27 февруари 2012 г. от Stefan St?dter срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 16 декември 2011 г. по дело T-532/11, Stefan St?dter/Европейска централна банка

Обн. C ОВ. бр.399 от 22 Декември 2012г.

2012/C 399/13

Език на производството: немски


Страни


Жалбоподател: Stefan St?dter (представител: M.C. Kerber, Rechtsanwalt)


Друга страна в производството: Европейска централна банка


С определение от 15 ноември 2012 г. Съдът на Европейския съюз (шести състав) отхвърли жалбата и определи, че жалбоподателят трябва да понесе направените от него съдебни разноски.


Untitled Page