Полагане на клетва от нов член на Съда

Обн. C ОВ. бр.9 от 12 Януари 2013г.

2013/C 9/02

На 28 ноември 2012 г. г-н Wahl, назначен с решение от 25 април 2012 г. 1 на представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз за периода от 7 октомври 2012 г. до 6 октомври 2018 г., положи клетва пред Съда.


_________________________

1 ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 21


Untitled Page