Поправка на Временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна (Официален вестник на Европейския съюз L 57 от 28 февруари 2009 г.)

Обн. L ОВ. бр.10 от 15 Януари 2013г.

Поправка на Временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна


На страници 47—356 приложение III (Мита върху продуктите с произход от Европейската общност), което е публикувано на френски език, се заменя със следното:


„ПРИЛОЖЕНИЕ III


Мита върху продуктите с произход от Европейската общност


    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
010110 Расови коне и магарета за разплод 30 % 1
010190 Живи коне, магарета, мулета и катъри (с 30 % 3
  изключение на расовите за разплод)    
010210 Расови животни от рода на едрия рогат 5 % 1
  добитък за разплод    
010290 Живи животни от рода на едрия рогат 30 % 3
  добитък (с изключение на расовите за    
  разплод)    
010310 Расови животни от рода на свинете за 5 % 1
  разплод    
010391 Расови живи животни от рода на свинете с 30 % 3
  тегло, по-малко от 50 kg (с изключение на    
  расовите за разплод)    
010392 Расови живи животни от рода на свинете с 30 % 3
  тегло, равно или по-голямо от    
  50 kg (с изключение на расовите за    
  разплод)    
010410 Живи животни от рода на овцете 30 % 3
010420 Живи животни от рода на козите 30 % 3
010511 Живи петли и кокошки с тегло, 5 % 1
  непревишаващо 185 g (с изключение на    
  пуйки и токачки)    
010512 Живи домашни пуйки с тегло, 5 % 1
  непревишаващо 185 g    
010519 Живи домашни патици, гъски и токачки с 5 % 1
  тегло, непревишаващо 185 g    
010592 Живи петли и кокошки с тегло, 30 % 3
  превишаващо 185 g, но непревишаващо 2    
  kg    
010593 Живи петли и кокошки с тегло, 30 % 3
  превишаващо 2 kg    
010599 Живи домашни патици, гъски, пуйки и 30 % 3
  токачки с тегло, превишаващо 185 g    
010611 Живи примати 30 % 1
010612 Живи китове, делфини и морски свине 30 % 1
  (бозайници от разред Китоподобни    
  (Cetacea) и ламантини и дюгони    
  (бозайници от разред Сиреноподобни    
  (Sire nia))    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
010619 Живи бозайници (с изключение на 30 % 1
  примати, делфини и морски свине    
  (бозайници от разред Китоподобни    
  (Cetacea)), ламантини и дюгони (бозайници    
  от разред Сиреноподобни (Sirenia)) и    
  коне, магарета, мулета, катъри, животни от    
  рода на едрия рогат добитък, свине, овце    
  и кози)    
010620 Живи влечуги (напр. змии, морски 30 % 1
  костенурки, алигатори, каймани, игуани,    
  гавиал и гущери)    
010631 Живи грабливи птици 30 % 3
010632 Живи птици от разред Папагалоподобни 30 % 3
  (Psittaciformes), включително качулати    
  папагали, сенегалски папагали,    
  дългоопашати и огърличести папагали,    
  папагали ара и какаду    
010639 Живи птици (с изключение на грабливи 30 % 3
  птици и птици от разред Папагало    
  подобни (Psittaciformes), включително    
  качулати папагали, сенегалски папагали,    
  дългоопашати и огърличести папагали,    
  папагали ара и какаду)    
010690 Живи животни (с изключение на 30 % 3
  бозайници, влечуги, птици, риби, ракооб    
  разни, мекотели и други водни    
  безгръбначни и култури от    
  микроорганизми и т.н.)    
020110 Цели или половин трупове от животни от 20 % 5
  рода на едрия рогат добитък,    
  пресни или охладени    
020120 Пресни или охладени разфасовки от 20 % 5
  животни от рода на едрия рогат добитък,    
  необезкостени (с изключение на цели и    
  половин трупове)    
020130 Пресни или охладени меса от животни от 20 % 5
  рода на едрия рогат добитък,    
  обезкостени    
020210 Замразени цели и половин трупове от 20 % 5
  животни от рода на едрия рогат добитък    
020220 Замразени разфасовки от животни от 20 % 5
  рода на едрия рогат добитък, необез    
  костени (с изключение на цели и половин    
  трупове)    
020230 Замразени, обезкостени меса от животни 20 % 5
  от рода на едрия рогат добитък    
020311 Пресни или охладени цели и половин 20 % 5
  трупове от животни от рода на свинете    
020312 Пресни или охладени бутове, плешки и 20 % 5
  разфасовки от тях от животни от рода на    
  свинете, необезкостени    
020319 Пресни или охладени меса от животни от 20 % 5
  рода на свинете (с изключение на цели и    
  половин трупове, и бутове, плешки и    
  разфасовки от тях, необезкос тени)    
020321 Замразени цели и половин трупове от 20 % 5
  животни от рода на свинете    
020322 Замразени бутове, плешки и разфасовки 20 % 5
  от тях от животни от рода на свинете,    
  обезкостени    
020329 Замразени меса от животни от рода на 20 % 5
  свинете (с изключение на цели и половин    
  трупове, и бутове, плешки и разфасовки    
  от тях, обезкостени)    
020410 Пресни или охладени цели и половин 20 % 5
  трупове от агнета    
020421 Пресни или охладени цели и половин 20 % 5
  трупове от животни от рода на овцете    
  (с изключение на агнета)    
020422 Пресни или охладени разфасовки от 20 % 5
  животни от рода на овцете, необез    
  костени (с изключение на цели и половин    
  трупове)    
020423 Пресни или охладени обезкостени 20 % 5
  разфасовки от животни от рода на овцете    
020430 Замразени цели и половин трупове от 20 % 5
  агнета    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
020441 Замразени цели и половин трупове от 20 % 5
  животни от рода на овцете (с изключение    
  на агнета)    
020442 Замразени разфасовки от животни от 20 % 5
  рода на овцете, необезкостени (с    
  изключение на цели и половин трупове)    
020443 Замразени обезкостени разфасовки от 20 % 5
  животни от рода на овцете    
020450 Пресни, охладени или замразени меса от 20 % 5
  животни от рода на козите    
020500 Меса от животни от рода на конете, 20 % 5
  магаретата, мулетата или катърите,    
  пресни, охладени или замразени    
020610 Пресни или охладени карантии, годни за 20 % 5
  консумация, от животни от рода на едрия    
  рогат добитък    
020621 Замразени езици, годни за консумация, от 20 % 5
  животни от рода на едрия рогат добитък    
020622 Замразен черен дроб, годен за 20 % 5
  консумация, от животни от рода на едрия    
  рогат добитък    
020629 Замразени карантии, годни за 20 % 5
  консумация, от животни от рода на едрия    
  рогат добитък (с изключение на езици и    
  черен дроб)    
020630 Пресни или охладени карантии, годни за 20 % 5
  консумация, от животни от рода на    
  свинете    
020641 Замразен черен дроб, годен за 20 % 5
  консумация, от животни от рода на    
  свинете    
020649 Замразени карантии, годни за 20 % 5
  консумация, от животни от рода на    
  свинете (с изключение на черен дроб)    
020680 Пресни или охладени карантии, годни за 20 % 5
  консумация, от животни от рода на овцете,    
  козите, конете, магаретата, мулетата и    
  катърите    
020690 Замразени карантии, годни за 20 % 5
  консумация, от животни от рода на овцете,    
  козите, конете, магаретата, мулетата и    
  катърите    
020711 Пресни или охладени домашни петли и 20 % 5
  кокошки, неразфасовани    
020712 Замразени домашни петли и кокошки, 20 % 5
  неразфасовани    
020713 Пресни или охладени разфасовки и 20 % 5
  карантии, годни за консумация, от    
  домашни петли и кокошки    
020714 Замразени разфасовки и карантии, годни 20 % 5
  за консумация, от домашни петли и    
  кокошки    
020724 Пресни или охладени домашни пуйки, 20 % 5
  неразфасовани    
020725 Замразени домашни пуйки, 20 % 5
  неразфасовани    
020726 Пресни или охладени разфасовки и 20 % 5
  карантии, годни за консумация, от    
  домашни пуйки    
020727 Замразени разфасовки и карантии, годни 20 % 5
  за консумация, от домашни пуйки    
020732 Пресни или охладени домашни патици, 20 % 5
  гъски и токачки, неразфасовани    
020733 Замразени домашни патици, гъски и 20 % 5
  токачки, неразфасовани    
020734 Пресен или охладен тлъст черен дроб, 20 % 3
  годен за консумация, от домашни патици    
  или гъски    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
020735 Пресни или охладени разфасовки и 20 % 5
  карантии, годни за консумация, от    
  домашни патици, гъски или токачки    
  (различни от тлъст черен дроб)    
020736 Замразени разфасовки и карантии, годни 20 % 5
  за консумация, от домашни патици,    
  гъски или токачки    
020810 Пресни, охладени или замразени меса и 20 % 5
  карантии, годни за консумация, от    
  домашни или диви зайци    
020820 Пресни, охладени или замразени 20 % 3
  жабешки бутчета    
020830 Пресни, охладени или замразени меса и 20 % 3
  карантии, годни за консумация, от    
  примати    
020840 Пресни, охладени или замразени меса и 20 % 3
  карантии, годни за консумация, от китове,    
  делфини и морски свине (бозайници от    
  разред Китоподобни (Cetacea)    
  и от ламантини и дюгони (бозайници от    
  разред Сиреноподобни (Sirenia))    
020850 Пресни, охладени или замразени меса и 20 % 3
  карантии, годни за консумация, от влечуги    
  (напр. змии, костенурки, крокодили)    
020890 Пресни, охладени или замразени меса и 20 % 3
  карантии, годни за консумация, от гълъби,    
  тюлени, дивеч, северни елени и други    
  животни (различни от животни от рода на    
  едрия рогат добитък, свинете, овцете,    
  козите, конете, магаретата, мулетата или    
  катърите, домашните птици (домашни    
  петли и кокошки, патици, гъски, пуйки,    
  токачки), домашните и дивите зайци,    
  приматите, китовете, делфините и    
  морските свине (бозайници от разред    
  Китоподобни (Cetacea), ламантините и    
  дюгоните (бозайници от разред    
  Сиреноподобни (Sire nia)), влечугите и    
  жабешките бутчета)    
020900 Сланина, с изключение на шарената 20 % 5
  сланина, свинско сало и мазнина от птици,    
  неразтопени, нито по друг начин    
  извлечени, пресни, охладени, замразени,    
  осолени или в саламура, сушени или    
  пушени    
021011 Бутове, плешки и разфасовки от тях от 20 % 5
  животни от рода на свинете, осолени или    
  в саламура, сушени или пушени,    
  необезкостени    
021012 Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях 20 % 5
  от животни от рода на свинете,    
  осолени или в саламура, сушени или    
  пушени    
021019 Меса от животни от рода на свинете, 20 % 5
  осолени или в саламура, сушени или    
  пушени (с изключение на бутове, плешки    
  и разфасовки от тях, необезкостени,    
  и гърди и разфасовки от тях)    
021020 Меса от животни от рода на едрия рогат 20 % 5
  добитък, осолени или в саламура,    
  сушени или пушени    
021091 Меса и карантии, годни за консумация, 20 % 3
  осолени или в саламура, сушени или    
  пушени, и брашна и прахове, годни за    
  консумация, от меса или карантии, от    
  примати    
021092 Меса и карантии, годни за консумация, 20 % 3
  осолени или в саламура, сушени или    
  пушени, и брашна и прахове, годни за    
  консумация, от меса или карантии, от    
  китове, делфини и морски свине    
  (бозайници от разред Китоподобни    
  (Cetacea))    
  и от ламантини и дюгони (бозайници от    
  разред Сиреноподобни (Sirenia)    
021093 Меса и карантии, годни за консумация, 20 % 3
  осолени или в саламура, сушени или    
  пушени, и брашна и прахове, годни за    
  консумация, от меса или карантии, от    
  влечуги (напр. змии, морски костенурки,    
  алигатори)    
021099 Меса и карантии, годни за консумация, 20 % 5
  осолени или в саламура, сушени или    
  пушени, и брашна и прахове, годни за    
  консумация, от меса или карантии (с    
  изключение на меса от животни от рода    
  на едрия рогат добитък и свинете, и меса    
  и карантии, годни за консумация, от    
  примати, китове, делфини и морски свине    
  (бозайници от разред Китоподобни    
  (Cetacea)), ламантини и дюгони (бозайници    
  от разред Сиреноподобни (Sirenia)) и    
  влечуги)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
030110 Живи декоративни риби 30 % 3
030191 Живи пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus 30 % 3
  mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncor    
  hynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,    
  Oncorhynchus apache и Oncorhynchus    
  chrysogaster)    
030192 Живи змиорки (Anguilla spp.) 30 % 3
030193 Живи шарани 30 % 3
030199 Живи риби (с изключение на декоративни 30 % 3
  риби, пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus    
  mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus    
  aguabonita, Oncor hynchus gilae,    
  Oncorhynchus apache и Oncorhynchus    
  chrysogaster), змиорки (Anguilla spp.) и    
  шарани)    
030211 Пресни или охладени пъстърви (Salmo 20 % 3
  trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncor    
  hynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,    
  Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache    
  и Oncorhynchus chrysogaster)    
030212 Пресни или охладени тихоокеански сьомги 20 % 5
  (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus    
  gorbuscha, Oncorhynchus keta,    
  Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus    
  kisutch, Oncorhynchus masou и    
  Oncorhynchus rhodurus), атлантически    
  сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви    
  (Hucho hucho)    
030219 Пресни или охладени риби от семейство 20 % 5
  Пъстървови (с изключение на пъстърви    
  (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,    
  Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus    
  aguabonita, Oncorhynchus gilae,    
  Oncorhynchus apache и Oncorhynchus    
  chryso gaster), тихоокеански сьомги    
  (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus    
  gorbuscha, Oncorhynchus keta,    
  Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus    
  kisutch, Oncor hynchus masou и    
  Oncorhynchus rhodurus), атлантически    
  сьомги (Salmo salar)    
  и дунавски пъстърви (Hucho hucho))    
030221 Пресни или охладени черни писии 20 % 5
  (Reinhardtius hippoglossoides),    
  атлантически писии (Hippoglossus    
  hippoglossus) и тихоокеански писии    
  (Hippoglossus steno lepis)    
030222 Пресни или охладени писии от вида 20 % 5
  Pleuronectes platessa    
030223 Пресен или охладен морски език (Solea 20 % 5
  spp.)    
030229 Пресни или охладени плоски риби 20 % 5
  (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,    
  Soleidae, Scophthalmidae и Catharidae) (с    
  изключение на писии (Reinhardtius    
  hippoglossoides, Hippoglossus    
  hippoglossus и Hippoglossus stenolepis),    
  писии от вида Pleuronectes platessa и    
  морски език (Solea spp.))    
030231 Пресен или охладен бял тон (Thunnus 20 % 5
  alalunga)    
030232 Пресен или охладен тон с жълти перки — 20 % 5
  албакор (Thunnus albacares)    
030233 Пресни или охладени скокливи риби или 20 % 5
  риби с набразден корем    
030234 Пресен или охладен тон от вида Thunnus 20 % 5
  obesus    
030235 Пресен или охладен червен тон от вида 20 % 5
  Thunnus thynnus    
030236 Пресен или охладен южен червен тон от 20 % 5
  вида Thunnus maccoyii    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
030239 Пресен или охладен тон от рода Thunnus 20 % 5
  (с изключение на Thunnus alalunga,    
  Thunnus albacares, Thunnus obesus,    
  Thunnus thynnus и Thunnus maccoyii)    
030240 Пресни или охладени херинги (Clupea 20 % 5
  harengus, Clupea pallasii)    
030250 Прясна или охладена треска (Gadus 20 % 5
  morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
030261 Пресни или охладени сардини (Sardina 20 % 5
  pilchardus, Sardinops spp.), сардинели    
  (Sardinella spp.) и трицона (Sprattus    
  sprattus)    
030262 Прясна или охладена треска пикша 20 % 5
  (Melanogrammus aeglefinus)    
030263 Пресни или охладени трескови риби с 20 % 5
  черни петна по гърба (Pollachius virens)    
030264 Пресни или охладени скумрии (Scomber 20 % 5
  scombrus, Scomber australasicus, Scomber    
  japonicus)    
030265 Пресни или охладени акули 20 % 5
030266 Пресни или охладени змиорки (Anguilla 20 % 5
  spp.)    
030269 Пресни или охладени сладководни и 20 % 5
  морски риби (с изключение на риби от    
  семейство Пъстървови, плоски риби, риба    
  тон, скокливи риби или риби с набразден    
  корем, херинги, треска, сардини,    
  сардинели, трицона, треска пикша,    
  трескови риби с черни петна по гърба,    
  скумрии, акули и змиорки)    
030270 Пресен или охладен черен дроб, хайвер и 20 % 3
  семенна течност, от риби    
030311 Замразена червена сьомга (Oncorhynchus 20 % 5
  nerka)    
030319 Замразени тихоокеански сьомги 20 % 5
  (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus    
  keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
  Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus    
  masou и Oncor hynchus rhodurus) (с    
  изключение на червена сьомга    
  (Oncorhynchus nerka))    
030321 Замразени пъстърви (Salmo trutta, 20 % 5
  Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,    
  Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus    
  gilae, Oncorhynchus apache и Oncor    
  hynchus chrysogaster)    
030322 Замразени атлантически сьомги (Salmo 30 % 5
  salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)    
030329 Замразени риби от семейство Пъстървови 20 % 5
  (с изключение на тихоокеански сьомги,    
  атлантически сьомги, дунавски пъстърви)    
030331 Замразени черни писии (Reinhardtius 20 % 5
  hippoglossoides), атлантически писии    
  (Hippoglossus hippoglossus) и    
  тихоокеански писии (Hippoglossus    
  stenolepis)    
030332 Замразени писии от вида Pleuronectes 20 % 5
  platessa    
030333 Замразен морски език (Solea spp.) 20 % 5
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
030339 Замразени плоски риби (Pleuronectidae, 20 % 5
  Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,    
  Scophthalmidae и Citharidae) (с изключение    
  на писии (Reinhardtius hippoglos soides,    
  Hippoglossus hippoglossus и Hippoglossus    
  stenolepis), писии от вида Pleu ronectes    
  platessa и морски език (Solea spp.))    
030341 Замразен бял тон (Thunnus alalunga) 20 % 5
030342 Замразен тон с жълти перки — албакор 20 % 5
  (Thunnus albacares)    
030343 Замразени скокливи риби или риби с 20 % 5
  набразден корем    
030344 Замразен тон от вида Thunnus obesus 20 % 5
030345 Замразен червен тон от вида Thunnus 20 % 5
  thynnus    
030346 Замразен южен червен тон от вида 20 % 5
  Thunnus maccoyii    
030349 Замразен тон от рода Thunnus (с 20 % 5
  изключение на Thunnus alalunga, Thunnus    
  albacares, Thunnus obesus, Thunnus    
  thynnus и Thunnus maccoyii)    
030350 Замразени херинги (Clupea harengus, 20 % 5
  Clupea pallasii)    
030360 Замразена треска (Gadus morhua, Gadus 20 % 5
  ogac и Gadus macrocefalus)    
030371 Замразени сардини (Sardina pilchardus, 20 % 3
  Sardinops spp.), сардинели (Sardinella    
  spp.) и трицона (Sprattus sprattus)    
030372 Замразена треска Пикша (Melanogrammus 20 % 5
  aeglefinus)    
030373 Замразени трескови риби с черни петна 20 % 5
  по гърба (Pollachius virens)    
030374 Замразени скумрии (Scomber scombrus, 20 % 3
  Scomber australasicus, Scomber japonicus)    
030375 Замразени акули 20 % 5
030376 Замразени змиорки (Anguilla spp.) 20 % 5
030377 Замразени лавраци (Dicentrarchus llabrax, 20 % 5
  Dicentrarchus punctatus)    
030378 Замразени мерлузи (Merluccius spp., 20 % 3
  Urophycis spp.)    
030379 Замразени сладководни и морски риби (с 20 % 5
  изключение на риби от семейство    
  Пъстървови, плоски риби, риба тон,    
  скокливи риби или риби с набразден    
  корем, херинги, треска, сардини,    
  сардинели, трицона, треска пикша,    
  трескови риби с черни петна по гърба,    
  скумрии, акули, змиорки, лавраци и    
  мерлузи)    
030380 Замразен черен дроб, хайвер и семенна 30 % 3
  течност от риби    
030410 Пресни или охладени филета и други 30 % 5
  меса от риби (дори смлени)    
030420 Замразени филета от риби 30 % 5
030490 Замразени меса от риби (дори смлени), с 30 % 5
  изключение на филета    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
030510 Брашна, прахове и агломерати под форма 20 % 5
  на гранули от риби, годни за консумация    
  от човека    
030520 Черен дроб, хайвер и семенна течност, от 20 % 5
  риби, сушени, пушени, осолени или    
  в саламура    
030530 Филета от риби, сушени, осолени или в 20 % 5
  саламура, непушени    
030541 Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, 20 % 3
  Oncorhynchus gorbuscha, Oncor hynchus    
  keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
  Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus    
  masou и Oncorhynchus rhodurus),    
  атлантически сьомги (Salmo salar) и    
  дунавски пъстърви (Hucho hucho), пушени,    
  включително филета    
030542 Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), 20 % 5
  пушени, включително филета    
030549 Риби пушени, включително филетата (с 20 % 5
  изключение на тихоокеански сьомги,    
  атлантически сьомги, дунавски сьомги и    
  херинги)    
030551 Сушена треска (Gadus morhua, Gadus 20 % 3
  ogac, Gadus macrocephalus), дори    
  осолена,    
  непушена (с изключение на филета)    
030559 Риби сушени, дори осолени, непушени (с 20 % 3
  изключение на треска и други филета)    
030561 Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), 20 % 5
  само осолени или в саламура (с    
  изключение на филета)    
030562 Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 20 % 5
  macrocephalus), само осолена или в    
  саламура (с изключение на филета)    
030563 Аншоа (Engraulis spp.), само осолена или в 20 % 5
  саламура (с изключение на филета)    
030569 Риби, само осолени или в саламура (с 20 % 5
  изключение на херинги, треска, аншоа    
  и филета като цяло)    
030611 Замразени лангусти (Palinurus spp., 30 % 5
  Panulirus spp., Jasus spp.), дори без    
  черупки, включително лангусти с    
  черупките, варени във вода или на пара    
030612 Замразени омари (Homarus spp.), дори 30 % 5
  без черупки, включително омари с    
  черупките, варени във вода или на пара    
030613 Замразени скариди, дори без черупки, 30 % 5
  включително скариди с черупките,    
  варени във вода или на пара    
030614 Замразени раци, дори без черупки, 30 % 3
  включително раци с черупките, варени    
  във вода или на пара    
030619 Замразени ракообразни, годни за 30 % 5
  консумация от човека, дори без черупки,    
  включително ракообразни с черупките,    
  варени във вода или на пара (с    
  изключение на лангусти, омари, скариди и    
  раци); замразени брашна, прахове и    
  агломерати под форма на гранули, от    
  ракообразни, годни за консумация от    
  човека    
030621 Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., 30 % 3
  Jasus spp.), дори без черупки, живи,    
  сушени, осолени или в саламура,    
  включително с черупките, варени във    
  вода или на пара    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
030622 Омари (Homarus spp.), дори без черупки, 30 % 3
  живи, сушени, осолени или в саламура,    
  включително омари с черупките, варени    
  във вода или на пара    
030623 Скариди, дори без черупки, живи, 30 % 5
  сушени, осолени или в саламура, вклю    
  чително скариди с черупките, варени във    
  вода или на пара    
030624 Раци, дори без черупки, живи, сушени, 30 % 3
  осолени или в саламура, включително    
  омари с черупките, варени във вода или    
  на пара    
030629 Ракообразни, годни за консумация от 30 % 3
  човека, дори без черупки, живи, пресни,    
  охладени, сушени, осолени или в    
  саламура, включително ракообразни с    
  черупките, варени във вода или на пара (с    
  изключение на лангусти, омари, скариди и    
  раци); брашна, прахове и агломерати под    
  форма на гранули, от ракообразни, годни    
  за консумация от човека    
030710 Стриди, живи, пресни, охладени, 30 % 3
  замразени, сушени, осолени или в    
  саламура    
030721 Живи, пресни или охладени миди Сен 30 % 3
  Жак (морски гребени), калугерици,    
  други миди от родовете Pecten, Сhlamуs    
  или Placopecten, дори без черупки    
030729 Миди Сен Жак (морски гребени), 30 % 3
  калугерици, други миди от родовете    
  Pecten, Сhlamуs или Placopecten,    
  замразени, сушени, осолени или в    
  саламура, дори без черупки    
030731 Живи, пресни или охладени миди (Mytilus 30 % 3
  spp. и Perna spp.), дори без черупки    
030739 Миди (Mytilus spp. и Perna spp.), 30 % 3
  замразени, сушени, осолени или в    
  саламура,    
  дори без черупки    
030741 Живи, пресни или охладени сепии (Sepia 30 % 3
  officinalis, Rossia macrosoma), сепиоли    
  (Sepiola spp.), калмари и рогачи    
  (Ommastrephes spp., Loligo spp.,    
  Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), дори    
  без черупки    
030749 Сепии (Sepia officinalis, Rossia 30 % 3
  macrosoma), сепиоли (Sepiola spp.),    
  калмари и рогачи (Ommastrephes spp.,    
  Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis    
  spp.), замразени, сушени, осолени или в    
  саламура, дори без черупки    
030751 Живи, пресни или охладени октоподи 30 % 3
  (Octopus spp.), дори без черупки    
030759 Октоподи (Octopus spp.), замразени, 30 % 3
  сушени, осолени или в саламура, дори    
  без черупки    
030760 Охлюви, живи, пресни, охладени, 30 % 3
  замразени, осолени, сушени или в    
  саламура, дори без черупки(с изключение    
  на морски охлюви)    
030791 Живи, пресни или охладени мекотели, 30 % 3
  годни за консумация от човека, дори без    
  черупки, включително морски таралежи,    
  морски краставици и други водни    
  безгръбначни (различни от ракообразни);    
  пресни или охладени брашна, прахове и    
  агломерати под форма на гранули от    
  водни безгръбначни (различни от    
  ракообразни), годни за консумация от    
  човека (с изключение на стриди, миди Сен    
  Жак (морски гребени), калугерици, миди    
  (Mytilus spp. и Perna spp.), сепии, калмари,    
  рогачи, октоподи и охлюви, различни от    
  морските)    
030799 Мекотели, годни за консумация от човека, 30 % 3
  дори без черупки, замразени, осолени,    
  сушени или в саламура, включително    
  морски таралежи, морски краставици и    
  други водни безгръбначни (различни от    
  ракообразни); брашна, прахове и    
  агломерати под форма на гранули, от    
  водни безгръбначни (различни от    
  ракообразни), годни за консумация от    
  човека (с изключение на охладени, и    
  стриди, миди Сен Жак (морски гребени),    
  калугерици, миди (Mytilus spp. и Perna    
  spp.), сепии, калмари, рогачи, октоподи и    
  охлюви, различни от морските)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
040110 Мляко и сметана с тегловно съдържание 5 % 5
  на мазнини, непревишаващо 1 %,    
  неконцентрирани, нито подсладени със    
  захар или други подсладители    
040120 Мляко и сметана с тегловно съдържание 5 % 5
  на мазнини, превишаващо 1 %, но    
  непревишаващо 6 %, неконцентрирани,    
  нито подсладени със захар или други    
  подсладители    
040130 Мляко и сметана с тегловно съдържание 5 % 5
  на мазнини, превишаващо 6 %,    
  неконцентрирани, нито подсладени със    
  захар или други подсладители    
040210 Мляко и сметана в твърди форми, с 5 % 5
  тегловно съдържание на мазнини, непре    
  вишаващо 1,5 %    
040221 Мляко и сметана в твърди форми, с 5 % 5
  тегловно съдържание на мазнини, преви    
  шаващо 1,5 %, неподсладени    
040229 Мляко и сметана в твърди форми, с 5 % 5
  тегловно съдържание на мазнини, преви    
  шаващо 1,5 %, подсладени    
040291 Мляко и сметана, концентрирани, но 5 % 5
  неподсладени (с изключение на мляко    
  и сметана в твърди форми)    
040299 Мляко и сметана, концентрирани и 5 % 5
  подсладени (с изключение на мляко и    
  сметана в твърди форми)    
040310 Кисело мляко, дори ароматизирано или с 30 % 5
  прибавка на захар или други    
  подсладители, или с прибавка на плодове    
  или какао    
040390 Мътеница, заквасени млека и сметана, 30 % 5
  кефир и други ферментирали или    
  подкиселени млека и сметана, дори    
  концентрирани или ароматизирани, или с    
  прибавка на захар или други    
  подсладители, или с прибавка на плодове    
  или какао (с изключение на кисело мляко)    
040410 Суроватка, видоизменена или не, дори 30 % 5
  концентрирана или с прибавка на захар    
  или други подсладители    
040490 Продукти от естествени съставки на 30 % 5
  млякото, дори подсладени, неупоменати    
  другаде    
040510 Масло (с изключение на дехидратираното 30 % 5
  масло и масло тип „гхи“)    
040520 млечни пасти за намазване с тегловно 30 % 5
  съдържание на мазнини, по-голямо или    
  равно на 39 %, но непревишаващо 80 %    
040590 Млечни мазнини, дехидратирано масло и 30 % 5
  масло тип „гхи“ (с изключение на    
  натурално масло, възстановено масло и    
  масло от суроватка)    
040610 Пресни сирена (с незавършено зреене), 30 % 5
  включително извара и сирене от    
  суроватка    
040620 Сирена, стъргани или на прах 30 % 5
040630 Топени сирена, различни от стърганите 30 % 5
  или от прахообразните    
040640 Сини сирена 30 % 5
040690 Сирена (с изключение на пресни сирена, 30 % 5
  включително извара, нефермен тирала,    
  сирене от суроватка, топени сирена, сини    
  сирена и сирена, стъргани или на прах)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
040700 Птичи яйца с черупки, пресни, 30 % 3
  консервирани или варени    
040811 Сушени яйчни жълтъци, дори подсладени 30 % 3
040819 Яйчни жълтъци, пресни, варени във вода 30 % 3
  или на пара, представени в различни    
  форми, замразени или консервирани по    
  друг начин, дори подсладени (с    
  изключение на сушените)    
040891 Сушени птичи яйца без черупки, дори 30 % 3
  подсладени (с изключение на яйчните    
  жълтъци)    
040899 Птичи яйца без черупки, пресни, варени 30 % 3
  във вода или на пара, представени в    
  различни форми, замразени или    
  консервирани по друг начин, дори    
  подсладени (с изключение на сушените)    
040900 Естествен мед 30 % 5
041000 Яйца от морска костенурка, птичи гнезда и 30 % 3
  други продукти от животински произход,    
  годни за консумация, неупоменати    
  другаде    
050100 Необработена човешка коса, дори измита 10 % 1
  или обезмаслена; отпадъци от коса    
050210 Четина от свине или глигани и отпадъци от 10 % 1
  същата    
050290 Косми от борсук и други косми за 10 % 1
  четкарската промишленост и отпадъци от    
  тях    
050300 Конски косми и отпадъци от тях, дори в 10 % 1
  разстлано състояние, със или без    
  подложка    
050400 Черва, пикочни мехури и стомаси на 30 % 3
  животни, цели или на парчета, различни    
  от тези на рибите, пресни, охладени,    
  замразени, осолени или в саламура,    
  сушени или пушени    
050510 Пера от видовете, използвани за 10 % 1
  пълнене, пух, необработени или само    
  почистени, дезинфекцирани или    
  обработени, с цел да се съхранят    
050590 Кожи и други части от птици, покрити с 30 % 3
  пера или пух, пера и части от пера (дори    
  подкастрени), необработени или само    
  почистени, дезинфекцирани или    
  обработени, с цел да се съхранят; прах и    
  отпадъци от пера или от части от пера (с    
  изключение на пера от видовете,    
  използвани за пълнене, и пух)    
050610 Осеин и кости, обработени с киселини 30 % 3
050690 Кости и сърцевина от рога, прах и 30 % 3
  отпадъци от тях, необработени, обез    
  маслени, дежелатинирани или само    
  подготвени (с изключение на осеин и    
  кости, обработени с киселини и изрязани    
  във форми)    
050710 Слонова кост, необработена или само 30 % 3
  подготвена, прах и отпадъци от нея (но    
  неизрязана във форми)    
050790 Черупки от костенурки, балени на кит или 30 % 3
  на други морски бозайници, рога, копита,    
  нокти и човки, необработени или само    
  подготвени, прах и отпадъци от тях (с    
  изключение на изрязаните във форма и    
  слонова кост)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
050800 Корали и подобни материали, черупки и 30 % 3
  обвивки от мекотели, от ракообразни или    
  от иглокожи, кости от сепия, прах и    
  отпадъци от същите, необработени или    
  само подготвени, но неизрязани във    
  форма    
050900 Естествени сюнгери от животински 30 % 3
  произход    
051000 Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и 30 % 3
  мускус; кантаридис; жлъчка, дори    
  изсушена; жлези и други субстанции от    
  животински произход, използвани за    
  приготвяне на фармацевтични продукти,    
  пресни, охладени, замразени или    
  временно запазени по друг начин    
051110 Сперма от бикове 30 % 1
051191 Продукти от риби, ракообразни, мекотели 30 % 5
  или други водни безгръбначни; мъртви    
  риби, ракообразни, мекотели или други    
  водни безгръбначни, непод ходящи за    
  консумация от човека    
051199 Продукти от животински произход, 30 % 3
  неупоменати другаде, мъртви животни,    
  неподходящи за консумация от човека (с    
  изключение на риби, ракообразни,    
  мекотели или други водни безгръбначни)    
060110 Луковици, туберкули, грудки, грудести 5 % 1
  корени и ризоми във вегетативен покой (с    
  изключение на тези, използвани за    
  консумация от човека, и разсад, растения    
  и корени от цикория)    
060120 Луковици, туберкули, грудки, грудести 5 % 1
  корени и ризоми във вегетация или    
  цъфтене; разсад, растения и корени от    
  цикория (с изключение на тези,    
  използвани за консумация от човека, и    
  корени от цикория от вида Cichorum    
  intibus sativum)    
060210 Издънки, невкоренени и калеми 5 % 1
060220 Дървета, храсти и дръвчета с годни за 5 % 1
  консумация плодове, присадени или    
  неприсадени    
060230 Рододендрони и азалии, присадени или 5 % 1
  неприсадени    
060240 Рози, присадени или неприсадени 5 % 1
060290 Живи растения, включително корените им, 5 % 1
  и гъбен мицел (с изключение на луковици,    
  туберкули, грудки, грудести корени и    
  ризоми, включително разсад, растения и    
  корени от цикория, издънки, невкоренени    
  и калеми, дървета с плодове,    
  рододендрони, азалии и рози)    
060310 Свежи цветя и цветни пъпки, отрязани, за 30 % 5
  букети или украса    
060390 Сушени, боядисани, избелени, 30 % 3
  импрегнирани или приготвени по друг    
  начин отрязани цветя и цветни пъпки, за    
  букети или украса    
060410 Мъхове и лишеи за букети или украса, 30 % 2
  свежи, сушени, боядисани, избелени,    
  импрегнирани или приготвени по друг    
  начин    
060491 Шума, листа, клони и други части на 30 % 3
  растенията, без цветове и цветни пъпки,    
  треви, свежи, за букети или украса    
060499 Шума, листа, клони и други части на 30 % 3
  растенията, без цветове и цветни пъпки,    
  треви, за букети или украса, сушени,    
  боядисани, избелени, импрегнирани или    
  приготвени по друг начин    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
070110 Картофи за посев 5 % 1
070190 Пресни или охладени картофи (с 30 % 5
  изключение на картофи за посев)    
070200 Домати, пресни или охладени 30 % 5
070310 Пресен или охладен лук и шалот 30 % 5
070320 Чесън, пресен или охладен 30 % 5
070390 Праз и други лукови зеленчуци, пресни 30 % 5
  или охладени (с изключение на лук,    
  шалот и чесън)    
070410 Пресен или охладен карфиол и броколи 30 % 5
070420 Брюкселско зеле, прясно или охладено 30 % 5
070490 Прясно или охладено зеле, къдраво зеле, 30 % 5
  алабаш и подобни, годни за консумация    
  зеленчуци от вида Brassica (с изключение    
  на карфиол, броколи    
  и брюкселско зеле)    
070511 Прясна или охладена топ салата 30 % 5
070519 Пресни или охладени марули (с 30 % 5
  изключение на топ салата)    
070521 Прясна или охладена цикория от вида 30 % 5
  Cichorium intybus var. foliosum    
070529 Прясна или охладена цикория (с 30 % 5
  изключение на цикория от вида Cichorium    
  intybus var. foliosum)    
070610 Пресни или охладени моркови и репи 30 % 5
070690 Прясно или охладено салатено цвекло, 30 % 5
  козя брада, целина с едри глави, репички    
  и подобни кореноплодни, годни за    
  консумация (с изключение на моркови и    
  репи)    
070700 Краставици и корнишони, пресни или 30 % 5
  охладени    
070810 Пресен или охладен грах (Pisum sativum), 30 % 5
  със или без шушулките    
070820 Пресен или охладен фасул (Vigna spp., 30 % 5
  Phaseolus spp.), със или без шушулките    
070890 Пресни или охладени бобови зеленчуци, 30 % 5
  със или без шушулките (с изключение на    
  грах (Pisum sativum) и фасул (Vigna spp.,    
  Phaseolus spp.))    
070910 Пресни или охладени ангинарии 30 % 5
070920 Пресни или охладени аспержи 30 % 5
070930 Пресни или охладени патладжани 30 % 5
070940 Прясна или охладена целина (с 30 % 5
  изключение на целина с едри глави)    
070951 Пресни или охладени гъби от рода 30 % 5
  Agaricus    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
070952 Пресни или охладени трюфели 30 % 5
070959 Пресни или охладени гъби, годни за 30 % 5
  консумация (с изключение на гъби от рода    
  Agaricus и трюфели)    
070960 Пресни или охладени пиперки от вида 30 % 5
  Capsicum или от вида Pimenta    
070970 Пресен или охладен спанак, 30 % 5
  новозеландски спанак и лобода    
070990 Пресни или охладени зеленчуци (с 30 % 5
  изключение на картофи, домати,    
  зеленчуци от вида Allium spp., зеле от    
  вида Brassica, марули от вида Lactuca    
  sativa и цикория от вида Cichorium spp.,    
  моркови, репи, салатено цвекло, козя    
  брада, целина с едри глави, репички и    
  подобни кореноплодни, годни за    
  консумация, краставици и корнишони,    
  бобови зеленчуци, анги нарии, аспержи,    
  гъби, трюфели, пиперки от вида Capsicum    
  или от вида Pimenta, спанак,    
  новозеландски спанак и лобода)    
071010 Картофи, неварени или варени във вода 30 % 5
  или на пара, замразени    
071021 Грах (Pisum sativum), със или без 30 % 5
  шушулките, неварен или варен във вода    
  или на пара, замразен    
071022 Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), със 30 % 5
  или без шушулките, неварен или варен    
  във вода или на пара, замразен    
071029 Бобови зеленчуци, със или без 30 % 5
  шушулките, неварени или варени във    
  вода или на пара, замразени (с    
  изключение на грах и фасул)    
071030 Спанак, новозеландски спанак и лобода, 30 % 5
  неварени или варени във вода или на    
  пара, замразени    
071040 Сладка царевица, неварена или варена 30 % 5
  във вода или на пара, замразена    
071080 Зеленчуци, неварени или варени във 30 % 5
  вода или на пара, замразени (с    
  изключение на картофи, бобови    
  зеленчуци, спанак, новозеландски спанак    
  и лобода, и сладка царевица)    
071090 Зеленчукови смеси, неварени или варени 30 % 5
  във вода или на пара, замразени    
071120 Маслини, временно консервирани (напр. 30 % 3
  посредством газ серен диоксид или във    
  вода — солена, сулфурирана или с    
  прибавка на други вещества, подсигу    
  ряващи временното им консервиране), но    
  негодни за консумация в това състояние    
071130 Каперси, временно консервирани (напр. 30 % 3
  посредством газ серен диоксид или във    
  вода — солена, сулфурирана или с    
  прибавка на други вещества, подсигу    
  ряващи временното им консервиране), но    
  негодни за консумация в това състояние    
071140 Краставици и корнишони, временно 30 % 5
  консервирани (напр. посредством газ    
  серен диоксид или във вода — солена,    
  сулфурирана или с прибавка на други    
  вещества, подсигуряващи временното им    
  консервиране), но негодни    
  за консумация в това състояние    
071151 Гъби от рода Agaricus, временно 30 % 3
  консервирани (напр. посредством газ    
  серен диоксид или във вода — солена,    
  сулфурирана или с прибавка на други    
  вещества, подсигуряващи временното им    
  консервиране), но негодни за консумация    
  в това състояние    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
071159 Гъби и трюфели, временно консервирани 30 % 3
  (напр. посредством газ серен диоксид или    
  във вода — солена, сулфурирана или с    
  прибавка на други вещества,    
  подсигуряващи временното им    
  консервиране), но негодни за консумация    
  в това състояние (с изключение на гъби от    
  рода Agaricus)    
071190 Зеленчуци и зеленчукови смеси, 30 % 5
  временно консервирани (напр.    
  посредством газ серен диоксид или във    
  вода — солена, сулфурирана или с    
  прибавка на други вещества,    
  подсигуряващи временното им    
  консервиране), но негодни за консумация    
  в това състояние (с изключение на лук,    
  маслини, каперси, крас тавици и    
  корнишони, несмесени)    
071220 Лук, сушен, дори нарязан на парчета или 30 % 5
  резенки, смлян или на прах, но    
  необработен по друг начин    
071231 Гъби от рода Agaricus, сушени, дори 30 % 3
  нарязани на парчета или резенки,    
  смлени или на прах, но необработени по    
  друг начин    
071232 Гъби от вида Auricularia spp. (юдино ухо), 30 % 3
  сушени, дори нарязани на парчета или    
  резенки, смлени или на прах, но    
  необработени по друг начин    
071233 Гъби от вида Тremella spp., сушени, дори 30 % 3
  нарязани на парчета или резенки,    
  смлени или на прах, но необработени по    
  друг начин    
071239 Гъби и трюфели, сушени, дори нарязани 30 % 3
  на парчета или резенки, смлени или на    
  прах, но необработени по друг начин (с    
  изключение на гъби от рода Agaricus, гъби    
  от вида Auricularia spp. (юдино ухо) и гъби    
  от вида Тremella spp.)    
071290 Зеленчуци и зеленчукови смеси, сушени, 30 % 5
  дори нарязани на парчета или резенки,    
  смлени или на прах, но необработени по    
  друг начин (с изключение на лук, гъби и    
  трюфели, несмесени)    
071310 Сух грах (Pisum sativum), без шушулките, 30 % 5
  дори с обелени люспи или начупен    
071320 Сух нахут (Garbanzos), без шушулките, 30 % 5
  дори с обелени люспи или начупен    
071331 Сух фасул от видовете Vigna mungo (L.) 30 % 5
  Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek,    
  без шушулките, дори с обелени люспи    
  или начупен    
071332 Сух ситен червен фасул от вида Adzuki 30 % 5
  (Phaseolus или Vigna angularis), без    
  шушулките, дори с обелени люспи или    
  начупен    
071333 Сух фасул, обикновен (Phaseolus 30 % 5
  vulgaris), без шушулките, дори с обелени    
  люспи или начупен    
071339 Сух фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), 30 % 5
  без шушулките, дори с обелени люспи    
  или начупен (с изключение на фасул от    
  видовете Vigna mungo (L.) Hepper или    
  Vigna radiata (L.) Wilczek, ситен червен    
  фасул от вида Adzuki и обикновен фасул    
  (Phaseolus vulgaris))    
071340 Суха леща, без шушулките, дори с 30 % 3
  обелени люспи или начупена    
071350 Суха бакла (от видовете Vicia faba var. 30 % 3
  major, Vicia faba var. equina, Vicia faba    
  var. minor), без шушулките, дори с    
  обелени люспи или начупена    
071390 Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, 30 % 3
  дори с обелени люспи или начупени    
  (с изключение на грах, нахут, фасул,    
  леща и видове бакла)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
071410 Пресни, охладени, замразени или сушени 30 % 1
  корени и грудки от маниока, дори    
  нарязани на парчета или агломерирани    
  под формата на гранули    
071420 Сладки патати, пресни, охладени, 30 % 1
  замразени или сушени, дори нарязани на    
  парчета или агломерирани под формата    
  на гранули    
071490 Корени и грудки от арарут, салеп, земни 30 % 1
  ябълки и подобни корени и грудки    
  с високо съдържание на нишесте или    
  инулин, пресни, охладени, замразени или    
  сушени, дори нарязани на парчета или    
  агломерирани под формата на гранули, и    
  сърцевина на сагово дърво (с изключение    
  на маниока и сладки    
  патати)    
080111 Изсушени кокосови орехи 30 % 3
080119 Пресни кокосови орехи, дори без 30 % 3
  черупките им или обелени    
080121 Пресни или сушени бразилски орехи, с 30 % 3
  черупките    
080122 Пресни или сушени бразилски орехи, без 30 % 3
  черупките    
080131 Прясно или сушено кашу, с черупките 30 % 3
080132 Прясно или сушено кашу, без черупките 30 % 3
080211 Пресни или сушени бадеми, с черупките 30 % 3
080212 Пресни или сушени бадеми, без 30 % 3
  черупките и обелени    
080221 Пресни или сушени лешници (Corylus 30 % 3
  spp.), с черупките    
080222 Пресни или сушени лешници (Corylus 30 % 3
  spp.), без черупките и обелени    
080231 Пресни или сушени обикновени орехи, с 30 % 3
  черупките    
080232 Пресни или сушени обикновени орехи, без 30 % 3
  черупките и обелени    
080240 Пресни или сушени кестени (Castanea 30 % 3
  spp.), дори без черупките им или обелени    
080250 Пресен или сушен шам фъстък, дори без 30 % 5
  черупките или обелен    
080290 Черупкови плодове, пресни или сушени, 30 % 3
  дори без черупките им или обелени    
  (с изключение на кокосови орехи,    
  бразилски орехи, кашу, бадеми, лешници,    
  обикновени орехи, кестени (Castanea spp.)    
  и шам фъстък)    
080300 Банани, включително хлебните, пресни 30 % 2
  или сушени    
080410 Пресни или сушени фурми 30 % 3
080420 Пресни или сушени смокини 30 % 3
080430 Пресни или сушени ананаси 30 % 2
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
080440 Прясно или сушено авокадо 30 % 2
080450 Пресни или сушени гуаява, манго и 30 % 2
  мангустани    
080510 Пресни или сушени портокали 30 % 5
080520 Пресни или сушени мандарини, 30 % 5
  включително тангерини и сатсумаси,    
  клемен    
  тинки, Wilkings и други подобни    
  цитрусови хибриди    
080540 Пресни или сушени грейпфрути 30 % 5
080550 Пресни или сушени лимони (Citrus limon, 30 % 5
  Citrus limonum) и сладки лимони    
  (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)    
080590 Пресни или сушени цитрусови плодове (с 30 % 5
  изключение на портокали, лимони (Citrus    
  limon, Citrus limonum) и сладки лимони    
  (Citrus aurantifolia, Citrus lati folia),    
  грейпфрути, мандарини, включително    
  тангерини и сатсумаси, клемен тинки,    
  wilkings и други подобни цитрусови    
  хибриди)    
080610 Прясно грозде 30 % 3
080620 Сушено грозде 30 % 3
080711 Пресни дини 30 % 3
080719 Пресни пъпеши (с изключение на дини) 30 % 3
080720 Пресни папаи 30 % 2
080810 Пресни ябълки 30 % 5
080820 Пресни круши и дюли 30 % 3
080910 Пресни кайсии 30 % 3
080920 Пресни череши 30 % 3
080930 Пресни праскови (включително праскови 30 % 3
  без мъх)    
080940 Пресни сливи и трънки 30 % 3
081010 Пресни ягоди 30 % 3
081020 Преси малини, къпини или черници, 30 % 3
  кръстоска на малина и къпина    
081030 Прясно френско грозде, включително 30 % 3
  касис и цариградско грозде    
081040 Пресни боровинки и други плодове от 30 % 3
  рода Vaccinium    
081050 Прясно киви 30 % 3
081060 Пресни дуриани 30 % 3
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
081090 Пресни тамарини, кашу, плодове от 30 % 3
  хлебно дърво, личи, саподила, пасион    
  фрут, карамбол, питайя и други плодове,    
  годни за консумация (с изключение на    
  черупкови плодове, банани, фурми,    
  смокини, ананаси, авокадо, гуаява, манго    
  и мангустани, папаи, цитрусови плодове,    
  грозде, пъпеши, ябълки, круши, дюли,    
  кайсии, череши, праскови, сливи, трънки,    
  ягоди, малини, къпини или черници,    
  кръстоска на малина и къпина, френско    
  грозде, вклю чително касис и    
  цариградско грозде, боровинки и други    
  плодове от рода Vaccinium, киви и    
  дуриани)    
081110 Замразени ягоди, неварени или варени 30 % 3
  във вода или на пара, дори подсладени    
081120 Замразени малини, къпини или черници, 30 % 3
  кръстоска на малина и къпина, френско    
  грозде, включително касис и цариградско    
  грозде, неварени или варени във вода    
  или на пара, дори подсладени    
081190 Замразени плодове, неварени или варени 30 % 3
  във вода или на пара, дори подсладени (с    
  изключение на ягоди, малини, къпини или    
  черници, кръстоска на малина и къпина,    
  френско грозде, включително касис и    
  цариг радско грозде)    
081210 Череши, временно консервирани (напр. 30 % 3
  посредством газ серен диоксид или във    
  вода — солена, сулфурирана или с    
  прибавка на други вещества, подсигу    
  ряващи временното им консервиране), но    
  негодни за консумация в това състояние    
081290 Плодове, временно консервирани (напр. 30 % 3
  посредством газ серен диоксид или във    
  вода — солена, сулфурирана или с    
  прибавка на други вещества, подсигу    
  ряващи временното им консервиране), но    
  негодни за консумация в това състояние (с    
  изключение на череши)    
081310 Сушени кайсии 30 % 3
081320 Сушени сливи 30 % 3
081330 Сушени ябълки 30 % 3
081340 Сушени праскови, круши, папаи, тамарини 30 % 3
  и други плодове, годни за консумация (с    
  изключение на черупкови плодове,    
  банани, фурми, смокини, ананаси,    
  авокадо, гуаява, манго и мангустани,    
  цитрусови плодове, грозде, кайсии, сливи    
  и ябълки, несмесени)    
081350 Смеси от сушени плодове или от 30 % 3
  черупкови плодове    
081400 Кори от цитрусови плодове или от пъпеши 30 % 3
  и дини, пресни, замразени, поставени във    
  вода — солена или с прибавка на други    
  вещества, подсигу ряващи временното им    
  консервиране, или сушени    
090111 Кафе (с изключение на печеното или 30 % 5
  декофеинизираното)    
090112 Декофеинизирано кафе (с изключение на 30 % 5
  печеното)    
090121 Печено кафе (с изключение на 30 % 5
  декофеинизирано)    
090122 Печено декофеинизирано кафе 30 % 5
090190 Черупки и люспи от кафе; заместители на 30 % 5
  кафе, съдържащи кафе, независимо от    
  съотношението в сместа    
090210 Зелен чай в директни опаковки, със 30 % 5
  съдържание, непревишаващо 3 kg    
090220 Зелен чай в директни опаковки, със 30 % 5
  съдържание, превишаващо 3 kg    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
090230 Черен ферментирал чай и частично 30 % 5
  ферментирал чай, дори ароматизиран, в    
  директни опаковки, със съдържание,    
  непревишаващо 3 kg    
090240 Черен ферментирал чай и частично 30 % 5
  ферментирал чай, дори ароматизиран, в    
  директни опаковки, със съдържание,    
  превишаващо 3 kg    
090300 Мате 30 % 5
090411 Пипер (от рода Piper), несмлян, нито 30 % 3
  пулверизиран    
090412 Пипер (от рода Piper), смлян или 30 % 3
  пулверизиран    
090420 Сушени, смлени или пулверизирани 30 % 3
  плодове от рода Capsicum или от рода    
  Pimenta    
090500 Ванилия 30 % 5
090610 Канела и канелени цветове (с изключение 30 % 5
  на смлени и пулверизирани)    
090620 Смлени или пулверизирани канела и 30 % 5
  канелени цветове    
090700 Карамфил (цвят, пъпки и корени) 30 % 5
090810 Индийски орехчета 30 % 3
090820 Обвивки на индийски орехчета 30 % 3
090830 Амоми и кардамоми 30 % 3
090910 Семена от анасон и звезден анасон 30 % 3
090920 Семена от кориандър 30 % 3
090930 Семена от кимион 30 % 3
090940 Семена от ким 30 % 3
090950 Семена от копър от вида Foeniculum 30 % 3
  vulgare; плодове от хвойна    
091010 Джинджифил 30 % 5
091020 Шафран 30 % 5
091030 Куркума 30 % 5
091040 Мащерка и дафинови листа 30 % 3
091050 Къри 30 % 5
091091 Смеси от различни видове подправки 30 % 5
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
091099 Подправки (с изключение на пипер от 30 % 5
  рода Piper, плодове от рода Capsicum или    
  от рода Pimenta, ванилия, канела,    
  канелени цветове, карамфил (цвят, пъпки    
  и корени), индийски орехчета, обвивки на    
  индийски орехчета, амоми, кардамоми,    
  семена от анасон, звезден анасон, копър    
  от вида Foeniculum vulgare, кориандьр,    
  кимион, ким и плодове от хвойна, джин    
  джифил (исиот), шафран, куркума,    
  мащерка, дафинови листа, къри и други    
  смеси от различни видове подправки)    
100110 Твърда пшеница 5 % 3
100190 Пшеница и смес от пшеница и ръж (с 10 % 3
  изключение на твърда пшеница)    
100200 Ръж 10 % 3
100300 Ечемик 10 % 3
100400 Овес 10 % 1
100510 Царевица за посев 5 % 1
100590 Царевица (с изключение на тази за посев) 30 % 5
100610 Неолющен ориз 20 % 5
100620 Олющен ориз (Cargo или кафяв) 20 % 3
100630 Ориз, полубланширан или бланширан 20 % 3
  (избелен), дори полиран или глан    
  циран    
100640 Ориз, натрошен 5 % 3
100700 Сорго на зърна 30 % 3
100810 Елда 30 % 3
100820 Просо (с изключение на сорго на зърна) 30 % 3
100830 Семе за птици 30 % 3
100890 Житни растения (с изключение на 30 % 5
  пшеница и смес от пшеница и ръж, ръж,    
  ечемик, овес, царевица, ориз, елда,    
  просо, семе за птици и сорго на зърна)    
110100 Брашно пшенично или брашно от смес от 30 % 5
  пшеница и ръж    
110210 Ръжено брашно 30 % 5
110220 Царевично брашно 30 % 5
110230 Оризово брашно 30 % 5
110290 Брашна от житни растения (с изключение 30 % 5
  на пшеничното или брашното от смес от    
  пшеница и ръж, ръженото, царевичното и    
  оризовото)    
110311 Едрозърнест и дребнозърнест грис от 10 % 5
  пшеница    
110313 Едрозърнест и дребнозърнест грис от 10 % 5
  царевица    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
110319 Едрозърнест и дребнозърнест грис от 20 % 5
  житни растения (с изключение на пшеница    
  и царевица)    
110320 Агломерати под формата на гранули 30 % 5
110412 Зърна, сплескани или на люспи, от овес 20 % 5
110419 Зърна, сплескани или на люспи, от житни 20 % 5
  растения (с изключение на ечемик    
  и овес)    
110422 Зърна от овес, олющени, закръглени, 20 % 5
  нарязани, натрошени или обработени по    
  друг начин (с изключение на овесено    
  брашно)    
110423 Зърна от царевица, олющени, закръглени, 20 % 5
  нарязани, натрошени или обра    
  ботени по друг начин (с изключение на    
  царевично брашно)    
110429 Зърна от житни растения, олющени, 20 % 5
  закръглени, нарязани, натрошени или    
  обработени по друг начин (с изключение    
  на овес и царевица, брашно от зърна, и    
  олющен, полубланширан или бланширан    
  (избелен) и натрошен ориз)    
110430 Зародиши на житни растения, цели, 20 % 5
  сплескани, на люспи или смлени    
110510 Брашно, грис и прах от картофи 30 % 5
110520 Люспи, гранули и агломерати под формата 30 % 5
  на гранули, от картофи    
110610 Брашна, грис и прах от грах, фасул, леща 30 % 5
  и други сухи бобови зеленчуци от    
  № 0713    
110620 Брашна, грис и прах от сагу или от корени 30 % 5
  или грудки от маниока, арарут, салеп,    
  земни ябълки, сладки патати и подобни    
  корени и грудки с високо съдържание на    
  нишесте или инулин от № 0714    
110630 Брашна, грис и прах от продуктите от 30 % 5
  глава 8: „Плодове, годни за консу    
  мация; цитрусови или пъпешови кори“    
110710 Малц (с изключение на печен) 10 % 5
110720 Печен малц 10 % 5
110811 Скорбяла от пшеница 30 % 5
110812 Скорбяла от царевица 10 % 5
110813 Нишесте от картофи 10 % 5
110814 Нишесте от маниока 30 % 5
110819 Скорбяла и нишесте (с изключение на 30 % 5
  такива от пшеница, царевица, картофи    
  и маниока)    
110820 Инулин 10 % 1
110900 Глутен от пшеница, дори в изсушено 10 % 3
  състояние    
120100 Семена от соя, дори натрошени 10 % 3
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
120210 Фъстъци, необелени, непечени, нито 30 % 5
  претърпели друга топлинна обработка    
120220 Фъстъци, обелени, дори натрошени (с 30 % 5
  изключение на печени или претърпели    
  друга топлинна обработка)    
120300 Копра 30 % 3
120400 Семена от лен, дори натрошени 10 % 1
120510 Семена от репица или рапица с ниско 10 % 1
  съдържание на ерукова киселина, от които    
  се добива нелетливо масло с тегловно    
  съдържание на ерукова киселина    
  по-малко от 2 % и твърд компонент,    
  съдържащ по-малко от 30 микромола    
  глюкозинолати на грам    
120590 Семена от репица или рапица с високо 10 % 1
  съдържание на ерукова киселина, от които    
  се добива нелетливо масло с тегловно    
  съдържание на ерукова киселина    
  по-голямо или равно на 2 % и твърд    
  компонент, съдържащ 30 или повече    
  микромола глюкозинолати на грам, дори    
  натрошени    
120600 Семена от слънчоглед, дори натрошени 10 % 1
120710 Палмистови орехи или ядки, дори 10 % 1
  натрошени    
120720 Семена от памук, дори натрошени 10 % 1
120730 Семена от рицин, дори натрошени 10 % 1
120740 Семена от сусам, дори натрошени 10 % 1
120750 Семена от синап, дори натрошени 10 % 1
120760 Семена от шафран, дори натрошени 10 % 1
120791 Семена от мак, дори натрошени 10 % 1
120799 Други маслодайни семена и плодове, 10 % 1
  дори натрошени (с изключение на    
  черупкови плодове, годни за консумация,    
  маслини, семена от соя, фъстъци, копра,    
  семена от лен, семена от репица или    
  рапица, семена от слънчоглед, палмистови    
  орехи или ядки, семена от памук, рицин,    
  сусам, синап, див шафран и мак)    
120810 Брашно от семена от соя 10 % 5
120890 Брашна от маслодайни семена или 10 % 5
  плодове (с изключение на соя и синап)    
120910 Семена от захарно цвекло, за посев 5 % 1
120921 Семена от люцерна, за посев 5 % 1
120922 Семена от детелина (Trifolium spp.), за 5 % 1
  посев    
120923 Семена от власатка, за посев 5 % 1
120924 Семена от ливадна метлица (Poa pratensis 5 % 1
  L.), за посев    
120925 Семена от райграс (Lolium multiflorum 5 % 1
  Lam., Lolium perenne L.), за посев    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
120926 Семена от кощрява, за посев 5 % 1
120929 Семена от фуражни растения, за посев (с 5 % 1
  изключение на семена от житни растения    
  и от захарно цвекло, люцерна, детелина    
  (Trifolium spp.), власатка, ливадна метлица    
  (Poa pratensis L.), райграс (Lolium    
  multiflorum Lam., Lolium perenne L.) и    
  кощрява)    
120930 Семена от тревни растения, използвани 5 % 1
  главно за техните цветове, за посев    
120991 Зеленчукови семена, за посев 5 % 1
120999 Семена, плодове и спори, за посев (с 5 % 1
  изключение на бобови зеленчуци и    
  сладка царевица, кафе, чай, мате и    
  подправки, житни растения, маслодайни    
  семена и плодове, цвекло, фуражни    
  растения, зеленчукови семена и семена от    
  тревни растения, използвани главно за    
  техните цветове или използвани главно    
  в парфюмерията, медицината или като    
  средство за унищожаване на насе    
  комите, паразитите или други подобни)    
121010 Шишарки от хмел, пресни или сушени (с 10 % 3
  изключение на надробени, смлени или    
  под формата на гранули)    
121020 Шишарки от хмел, надробени, смлени или 10 % 3
  под формата на гранули; прах от хмел    
121110 Корени от сладка папрат, пресни или 10 % 1
  сушени, дори нарязани, натрошени или    
  под формата на прах    
121120 Корени от женшен, пресни или сушени, 10 % 1
  дори нарязани, натрошени или под    
  формата на прах    
121130 Листа от кока, пресни или сушени, дори 10 % 5
  нарязани, натрошени или под формата на    
  прах    
121140 Макова слама, прясна или сушена, дори 10 % 5
  нарязана, натрошена или под формата на    
  прах    
121190 Растения, части от растения, семена и 10 % 1
  плодове от видовете, използвани главно    
  в парфюмерията, медицината или като    
  средство за унищожаване на насе    
  комите, паразитите или други подобни,    
  пресни или сушени, дори нарязани,    
  натрошени или под формата на прах (с    
  изключение на корени от сладка папрат и    
  женшен, листа от кока и макова слама)    
121210 Рожкови, включително семена от рожкови, 10 % 1
  пресни, охладени, замразени или сушени,    
  дори на прах    
121220 Водорасли, пресни, охладени, замразени 10 % 1
  или сушени, дори на прах    
121230 Кайсии, праскови (включително праскови 10 % 1
  без мъх) или ядки и костилки от сливи    
121291 Захарно цвекло, прясно, охладено, 10 % 2
  замразено или сушено, дори на прах    
121299 Ядки и костилки от плодове и други 10 % 1
  растителни продукти (включително    
  непечените корени от цикория от вида    
  Cichorum intybus sativum), служещи    
  главно за консумация от човека,    
  неупоменати другаде    
121300 Слама, шума и плява от необработени 10 % 1
  житни растения, дори нарязани,    
  смлени, пресовани или агломерирани под    
  формата на гранули    
121410 Брашна и агломерати от люцерна 10 % 5
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
121490 Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, 10 % 1
  сено, люцерна, детелина, еспарзета,    
  фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни    
  фуражни култури, дори агломе рирани    
  под формата на гранули (с изключение на    
  брашна и агломерати от люцерна)    
130110 Естествен лак 10 % 5
130120 Естествена гума арабик 10 % 5
130190 Естествени клейове, смоли, смолисти 10 % 2
  клейове, балсами и други естествени    
  олеорезини (с изключение на гума арабик)    
130211 Опиум 10 % 5
130212 Екстракти от сладка папрат (с изключение 10 % 5
  на такива с тегловно съдържание на    
  захароза над 10 % или под формата на    
  захарни изделия)    
130213 Екстракти от хмел 10 % 2
130214 Екстракти от пиретрум и от корени на 10 % 1
  растения, съдържащи ротенон    
130219 Растителни сокове и екстракти (с 10 % 5
  изключение на такива от сладка папрат,    
  хмел, пиретрум, корени на растения,    
  съдържащи ротенон, и опиум)    
130220 Пектинови материали, пектинати и пектати 10 % 1
130231 Агар-агар, дори модифициран 10 % 1
130232 Лепкави и сгъстяващи материали от 10 % 1
  рожкови, от семена от рожкови или от    
  семена от гуар, дори модифицирани    
130239 Лепкави и сгъстяващи материали, 10 % 1
  извлечени от растения, дори    
  модифицирани    
  (с изключение на такива от рожкови,    
  семена от рожкови, семена от гуар и    
  агар-агар)    
140110 Бамбук 10 % 1
140120 Ратан 10 % 1
140190 Тръстика, ракита, рафия, слами от 10 % 1
  почистени житни растения, избелени или    
  боядисани, кори от липа и други    
  материали от растителен произход от    
  видовете, използвани главно в    
  кошничарството или за изплитане на    
  рогозки и други подобни изделия (с    
  изключение на бамбук и ратан)    
140200 Материали от растителен произход от 10 % 1
  видовете, използвани главно за пълнене    
  (напр. капок, растителен пух и морска    
  трева), дори разстлани, със или без    
  подложки от други материали    
140300 Материали от растителен произход от 10 % 5
  видовете, използвани главно за    
  производството на метли или четки (напр.    
  сорго, пиасава, троскот), дори на връзки    
  или снопове    
140410 Растителни суровини, използвани главно 10 % 1
  за боядисване или дъбене, неупо    
  менати другаде    
140420 Памучен линтер 10 % 3
140490 Продукти от растителен произход, 10 % 5
  неупоменати другаде    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
150100 Мазнини от свине (включително свинската 30 % 5
  мас) и мазнини от домашни птици,    
  разтопени или по друг начин извлечени (с    
  изключение на стеарин от свинска мас и    
  масло от свинска мас)    
150200 Мазнини от животни от рода на едрия 30 % 5
  рогат добитък, овцете или козите (с    
  изключение на стеарин от свинска мас,    
  масло от свинска мас, олеостеарин,    
  олеомаргарин и масло от лой,    
  неемулгирани, нито смесени, нито    
  обработени по друг начин)    
150300 Стеарин от свинска мас, масло от свинска 10 % 1
  мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло    
  от лой (с изключение на емулгираните,    
  смесените или обработените по друг    
  начин)    
150410 Масла от черен дроб от риби и техните 30 % 3
  фракции, дори рафинирани (с изключение    
  на химически променените)    
150420 Мазнини и масла от риби и техните 10 % 1
  фракции, дори рафинирани (с изключение    
  на масла от черен дроб и химически    
  променените)    
150430 Мазнини и масла от морски бозайници и 30 % 3
  техните фракции, дори рафинирани    
  (с изключение на химически променените)    
150500 Мазнини от вълна (серей) и производни 30 % 3
  мастни вещества от тях, включително    
  ланолин    
150600 Други видове мазнини и масла от 30 % 5
  животински произход и техните фракции,    
  дори рафинирани, но не химически    
  променени (с изключение на мазнини от    
  свине, мазнини от домашни птици,    
  мазнини от животни от рода на едрия    
  рогат добитък, овцете и козите, мазнини    
  от риби и други морски бозайници,    
  стеарин от свинска мас, масло от свинска    
  мас, олеостеарин, олеомаргарин, масло от    
  лой, мазнини от вълна (серей) и    
  производни мастни вещества от тях)    
150710 Сурово соево масло, дори дегумирано 30 % 5
150790 Соево масло и неговите фракции, дори 30 % 5
  рафинирани (с изключение на химически    
  променените и суровите)    
150810 Сурово фъстъчено масло 30 % 5
150890 Фъстъчено масло и неговите фракции, 30 % 5
  дори рафинирани (с изключение на    
  химически променените и суровите)    
150910 Необработено (Virgin) маслиново масло и 30 % 5
  неговите франкции, получени от    
  плодовете на маслиновото дърво само    
  посредством механични методи или други    
  физични методи, при условия, които не    
  водят до изменения на качествата на    
  маслото    
150990 Маслиново масло и неговите фракции, 30 % 5
  получени от плодовете на маслиновото    
  дърво само посредством механични    
  методи или други физични методи, при    
  условия, които не водят до изменения на    
  качествата на маслото (с изключение на    
  необработените (Virgin) и химически    
  променените)    
151000 Други масла и техните фракции, получени 30 % 5
  изключително от маслини, дори    
  рафинирани, но не химически променени    
  и смеси от тези масла или фракции    
  с масла или фракции от № 1509    
151110 Сурово палмово масло 30 % 5
151190 Палмово масло и неговите фракции, дори 30 % 5
  рафинирани (с изключение на химически    
  променените и суровите)    
151211 Сурово слънчогледово или шафраново 30 % 5
  масло    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
151219 Слънчогледово или шафраново масло и 30 % 5
  техните фракции, дори рафинирани,    
  но не химически променени (с изключение    
  на суровите)    
151221 Сурово памучно масло 30 % 5
151229 Памучно масло и неговите фракции, дори 30 % 5
  рафинирани, но не химически променени    
  (с изключение на суровите)    
151311 Сурово кокосово масло 30 % 5
151319 Кокосово масло и неговите фракции, дори 30 % 5
  рафинирани, но не химически променени    
  (с изключение на суровите)    
151321 Сурово палмистово масло и масло от 10 % 5
  бабасу    
151329 Палмистово масло и масло от бабасу и 30 % 5
  техните фракции, дори рафинирани,    
  но не химически променени (с изключение    
  на суровите)    
151411 Масло от репица или рапица с ниско 30 % 5
  съдържание на ерукова киселина    
  (нелетливо масло с тегловно съдържание    
  на ерукова киселина по-малко от    
  2 %), сурово    
151419 Масло от репица или рапица с ниско 30 % 5
  съдържание на ерукова киселина    
  (нелетливо масло с тегловно съдържание    
  на ерукова киселина по-малко от    
  2 %) и неговите фракции, дори    
  рафинирани, но не химически променени    
  (с изключение на суровите)    
151491 Масло от репица или рапица с високо 30 % 5
  съдържание на ерукова киселина    
  (нелетливо масло с тегловно съдържание    
  на ерукова киселина от 2 % или повече) и    
  синапено масло, сурови    
151499 Масло от репица или рапица с високо 30 % 5
  съдържание на ерукова киселина    
  (нелетливо масло с тегловно съдържание    
  на ерукова киселина от 2 % или повече) и    
  синапено масло, и техните фракции, дори    
  рафинирани, но не химически променени    
  (с изключение на суровите)    
151511 Сурово ленено масло 10 % 1
151519 Ленено масло и неговите фракции, дори 30 % 5
  рафинирани, но не химически променени    
  (с изключение на суровите)    
151521 Сурово царевично масло 30 % 5
151529 Царевично масло и неговите фракции, 30 % 5
  дори рафинирани, но не химически    
  променени (с изключение на суровите)    
151530 Рициново масло и неговите фракции, дори 10 % 1
  рафинирани, но не химически променени    
151540 Тунгово масло и неговите фракции, дори 30 % 5
  рафинирани, но не химически променени    
151550 Сусамово масло и неговите фракции, дори 30 % 5
  рафинирани, но не химически променени    
151590 Нелетливи растителни мазнини и масла и 30 % 5
  техните фракции, дори рафи нирани, но    
  не химически променени (с изключение на    
  соево, фъстъчено, маслиново, палмово,    
  слънчогледово, шафраново, памучно,    
  кокосово, палмистово, от бабасу, рапично,    
  репично и синапено, ленено, царевично,    
  рициново, тунгово и сусамово масло)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
151610 Мазнини и масла от животински произход 30 % 5
  и техните фракции, частично или напълно    
  хидрогенирани, интерестерифицирани,    
  преестерифицирани или елай динирани,    
  дори рафинирани, но необработени по    
  друг начин    
151620 Мазнини и масла от растителен произход 30 % 5
  и техните фракции, частично или напълно    
  хидрогенирани, интерестерифицирани,    
  преестерифицирани или елай динирани,    
  дори рафинирани, но необработени по    
  друг начин    
151710 Маргарин (с изключение на течния) 30 % 5
151790 Хранителни смеси или препарати от 10 % 5
  животински или растителни мазнини или    
  масла или от фракции от различни    
  мазнини или масла (с изключение на    
  мазнини, масла и техните фракции,    
  частично или напълно хидрогенирани,    
  интерестерифицирани,    
  преестерифицирани или елайдинирани,    
  дори рафи нирани, но необработени по    
  друг начин, смеси от маслинови масла и    
  техните фракции, и твърд маргарин)    
151800 Животински или растителни мазнини и 10 % 2
  масла и техните фракции, обработени    
  чрез загряване, окислени, обезводнени,    
  сулфурирани, продухани, полимери    
  зирани чрез загряване във вакуум или в    
  инертен газ или по друг начин химически    
  модифицирани, негодни за консумация    
  смеси или препарати от животински или    
  растителни мазнини или масла или от    
  фракции от различни мазнини или масла,    
  неупоменати другаде    
152000 Суров глицерол, глицеролови води и луги 10 % 3
152110 Растителни восъци, дори рафинирани или 10 % 1
  оцветени (с изключение на тригли    
  церидите)    
152190 Восък от пчели, от други насекоми и 10 % 1
  спермацет, дори рафиниран или оцветен    
152200 Дегра; остатъци, получени при 10 % 1
  обработката на продукти, съдържащи    
  мазнини или восъци от животински или    
  растителен произход    
160100 Колбаси и подобни продукти от месо, 30 % 5
  карантии или кръв; приготвени храни на    
  база на тези продукти    
160210 Хомогенизирани приготвени храни от 30 % 5
  месо, карантии или кръв, пригодени за    
  продажба на дребно като детски храни    
  или диетични храни в съдове със    
  съдържание, непревишаващо 250 g    
160220 Храни, приготвени от черен дроб от 30 % 5
  всякакви животни (с изключение на    
  колбаси и подобни продукти, и фино    
  хомогенизирани храни, пригодени за    
  продажба на дребно като детски храни    
  или диетични храни в съдове със    
  съдържание, непревишаващо 250 g)    
160231 Приготвени храни и консерви от месо или 30 % 5
  карантии от пуйки Gallus domesticus (с    
  изключение на колбаси и подобни    
  продукти, и фино хомогени зирани храни,    
  пригодени за продажба на дребно като    
  детски храни или диетични храни в    
  съдове със съдържание, непревишаващо    
  250 g нетно тегло; храни, приготвени от    
  черен дроб, и екстракти и сокове от месо)    
160232 Приготвени храни и консерви от месо или 30 % 5
  карантии от петли и кокошки (с    
  изключение на месо или карантии от    
  пуйки Gallus domesticus или токачки,    
  колбаси и подобни продукти, фино    
  хомогенизирани храни, пригодени за    
  продажба на дребно като детски храни    
  или диетични храни в съдове със    
  съдържание, непревишаващо 250 g;    
  храни, приготвени от черен дроб, и    
  екстракти и сокове от месо)    
160239 Приготвени храни и консерви от месо или 30 % 5
  карантии от патици, гъски и токачки от    
  домашните видове (с изключение на    
  колбаси и подобни продукти, фино    
  хомогенизирани храни, пригодени за    
  продажба на дребно като детски храни    
  или диетични храни в съдове със    
  съдържание, непреви шаващо 250 g;    
  храни, приготвени от черен дроб, и    
  екстракти и сокове от месо)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
160241 Бутове и разфасовки от тях, приготвени 30 % 5
  или консервирани    
160242 Приготвени или консервирани плешки и 30 % 5
  разфасовки от тях, от животни от рода на    
  свинете    
160249 Приготвени храни и консерви от месо или 30 % 5
  карантии от животни от рода на свинете,    
  включително смеси (с изключение на    
  бутове, плешки и разфасовки от тях,    
  колбаси и подобни продукти, фино    
  хомогенизирани храни, пригодени    
  за продажба на дребно като детски храни    
  или диетични храни в съдове със    
  съдържание, непревишаващо 250 g;    
  храни, приготвени от черен дроб, и    
  екстракти и сокове от месо)    
160250 Приготвени храни и консерви от месо или 30 % 5
  карантии от животни от рода на едрия    
  рогат добитък (с изключение на колбаси и    
  подобни продукти, фино хомогенизирани    
  храни, пригодени за продажба на дребно    
  като детски храни или диетични храни в    
  съдове със съдържание, непревишаващо    
  250 g; храни, приготвени от черен дроб, и    
  екстракти и сокове от месо)    
160290 Приготвени храни и консерви от месо, 30 % 5
  карантии или кръв (с изключение на месо    
  или карантии от домашни птици, животни    
  от рода на свинете и едрия рогат добитък,    
  колбаси и подобни продукти, фино    
  хомогенизирани храни, пригодени за    
  продажба на дребно като детски храни    
  или диетични храни в съдове със    
  съдържание, непревишаващо 250 g;    
  храни, приготвени от черен дроб, и    
  екстракти и сокове от месо)    
160300 Екстракти и сокове от месо, риби или 30 % 5
  ракообразни, мекотели и други водни    
  безгръбначни    
160411 Приготвени храни и консерви от сьомги, 30 % 3
  цели или на парчета (с изключение на    
  смлените риби)    
160412 Приготвени храни и консерви от херинги, 30 % 3
  цели или на парчета (с изключение на    
  смлените риби)    
160413 Приготвени храни и консерви от сардини, 30 % 5
  сардинели или трицона, цели или на    
  парчета (с изключение на смлените риби)    
160414 Приготвени храни и консерви от тон, 30 % 5
  скокливи риби и паламуд, цели или на    
  парчета (с изключение на смлените риби)    
160415 Приготвени храни и консерви от скумрии, 30 % 5
  цели или на парчета (с изключение на    
  смлените риби)    
160416 Приготвени храни и консерви от аншоа, 30 % 3
  цяла или на парчета (с изключение на    
  смлените риби)    
160419 Приготвени храни и консерви от риби, 30 % 5
  цели или на парчета (с изключение на    
  смлените риби и сьомги, херинги, сардини,    
  сардинели, трицона, тон, скокливи риби и    
  паламуд (Sarda spp.), скумрии и аншоа)    
160420 Приготвени храни и консерви от риби (с 30 % 5
  изключение на цели риби или на парчета)    
160430 Хайвер и неговите заместители, 30 % 5
  приготвени на основата на яйца от риби    
160510 Раци, приготвени или консервирани 30 % 5
160520 Скариди, приготвени или консервирани 30 % 5
160530 Омари, приготвени или консервирани 30 % 5
160540 Ракообразни, приготвени или 30 % 5
  консервирани (с изключение на раци,    
  скариди    
  и омари)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
160590 Мекотели и водни безгръбначни, 30 % 5
  приготвени или консервирани    
170111 Сурова захар от захарна тръстика (с 30 % 5
  изключение на тази с ароматизиращи или    
  оцветяващи добавки)    
170112 Сурова захар от цвекло (с изключение на 30 % 5
  тази с ароматизиращи или оцве    
  тяващи добавки)    
170191 Рафинирана захар от захарна тръстика 30 % 5
  или от цвекло, с ароматизиращи или    
  оцветяващи добавки, в твърдо състояние    
170199 Захар от захарна тръстика или от цвекло и 30 % 5
  химически чиста захароза, в твърдо    
  състояние (с изключение на захар от    
  захарна тръстика и от цвекло    
  с ароматизиращи или оцветяващи    
  добавки и сурова захар)    
170211 Лактоза в твърдо състояние и сироп от 10 % 3
  лактоза, без ароматизиращи или    
  оцветяващи добавки, съдържащи    
  тегловно 99 % или повече лактоза,    
  изразена в безводна лактоза, изчислена    
  в сухо вещество    
170219 Лактоза в твърдо състояние и сироп от 10 % 3
  лактоза, без ароматизиращи или    
  оцветяващи добавки, съдържащи    
  тегловно по-малко от 99 % лактоза,    
  изразена в безводна лактоза, изчислена    
  върху сухо вещество    
170220 Захар от клен, в твърдо състояние, и 10 % 5
  сироп от клен (с изключение на такива с    
  ароматизиращи или оцветяващи добавки)    
170230 Глюкоза в твърдо състояние и сироп от 10 % 3
  глюкоза, без ароматизиращи или    
  оцветяващи добавки и несъдържащи    
  фруктоза или съдържащи тегловно в сухо    
  състояние по-малко от 20 % фруктоза    
170240 Глюкоза в твърдо състояние и сироп от 10 % 3
  глюкоза, без ароматизиращи или    
  оцветяващи добавки и съдържащи    
  тегловно в сухо състояние от 20 % или    
  повече, но по-малко от 50 % фруктоза (с    
  изключение на инвертната захар)    
170250 Фруктоза, химически чиста, в твърдо 10 % 3
  състояние    
170260 Фруктоза в твърдо състояние и сироп от 10 % 5
  фруктоза, без ароматизиращи или    
  оцветяващи добавки и съдържащи    
  тегловно в сухо състояние повече от 50 %    
  фруктоза (с изключение на химически    
  чистата фруктоза и инвертната захар)    
170290 Захар в твърдо състояние, включително 10 % 5
  инвертна захар и химически чиста    
  малтоза, и захари и захарни сиропи,    
  съдържащи тегловно в сухо състояние    
  50 % фруктоза, без ароматизиращи или    
  оцветяващи добавки; заместители на    
  мед, дори смесени с естествен мед;    
  карамелизирана захар и карамелизирани    
  меласи (с изключение на захар от захарна    
  тръстика или от цвекло, химически чиста    
  захароза, лактоза, захар от клен,    
  глюкоза, фруктоза и сиропи от тях)    
170310 Меласа от захарна тръстика, получена в 30 % 3
  резултат на извличането или рафи    
  рането на захарта    
170390 Меласа от захарно цвекло, получена в 30 % 3
  резултат на извличането или рафи    
  рането на захарта    
170410 Дъвка (chewing-gum), дори със захарно 30 % 5
  покритие    
170490 Захарни изделия без какао, включително 30 % 5
  белия шоколад (с изключение на дъвка    
  (chewing-gum))    
180100 Какао на зърна, цели или натрошени, 30 % 3
  сурови или печени    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
180200 Черупки, обелки, люспи и други отпадъци 30 % 5
  от какао    
180310 Какаова маса (с изключение на 30 % 5
  обезмаслена)    
180320 Какаова маса, напълно или частично 30 % 5
  обезмаслена    
180400 Масло, мазнина и течно масло от какао 30 % 5
180500 Какао на прах, без прибавка на захар или 30 % 5
  други подсладители    
180610 Какао на прах, подсладено 30 % 5
180620 Шоколад и други хранителни продукти, 30 % 5
  съдържащи какао, представени на    
  блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg    
  или в течно, кашесто или прахо образно    
  състояние, на гранули или подобни    
  форми, в съдове или в директни опаковки    
  със съдържание над 2 kg (с изключение на    
  какао на прах)    
180631 Шоколад и други продукти, съдържащи 30 % 5
  какао, представени на блокове или на    
  пръчки, с тегло, непревишаващо 2 kg, с    
  пълнеж    
180632 Шоколад и други продукти, съдържащи 30 % 5
  какао, представени на блокове или на    
  пръчки, с тегло, непревишаващо 2 kg (с    
  изключение на тези с пълнеж)    
180690 Шоколад и други продукти, съдържащи 30 % 5
  какао, в съдове или в директни опаковки    
  със съдържание, непревишаващо 2 kg (с    
  изключение на такива, представени на    
  блокове или на пръчки, и какао на прах)    
190110 Хранителни продукти — детски храни, 5 % 3
  пригодени за продажба на дребно, от    
  брашна, едрозърнест и дребнозърнест    
  грис, скорбяла, нишесте или екстракти от    
  малц, несъдържащи какао или съдържащи    
  тегловно по-малко от 40 % какао,    
  изчислено на базата на напълно    
  обезмаслена маса, неупоменати другаде,    
  и от мляко, подквасена сметана,    
  суроватка, кисело мляко, кефир и подобни    
  продукти от № 0401 до 0404,    
  несъдържащи какао или съдържащи    
  тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено    
  на базата на напълно обезмаслена маса,    
  неупоменати другаде    
190120 Смеси и теста от брашна, едрозърнест и 30 % 5
  дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте    
  или екстракти от малц, несъдържащи    
  какао или съдържащи тегловно по-малко    
  от 40 % какао, изчислено на базата на    
  напълно обез маслена маса, неупоменати    
  другаде, и смеси и теста от мляко,    
  сметана, мътеница, подквасени млека и    
  сметана, суроватка, кисело мляко, кефир и    
  подобни продукти от № 0401 до 0404,    
  несъдържащи какао или съдържащи    
  тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено    
  на базата на напълно обезмаслена маса,    
  неупоменати другаде, за приготвяне на    
  хлебарски, сладкарски или бисквитни    
  продукти от № 1905    
190190 Екстракти от малц; хранителни продукти 30 % 5
  от брашна, едрозърнест и дребно    
  зърнест грис, скорбяла, нишесте или    
  екстракти от малц, несъдържащи какао    
  или съдържащи тегловно по-малко от 40 %    
  какао, изчислено на базата на напълно    
  обезмаслена маса, неупоменати другаде,    
  и хранителни продукти от мляко, сметана,    
  мътеница, подквасени млека и сметана,    
  суроватка, кисело мляко, кефир и подобни    
  продукти от № 0401 до 0404,    
  несъдържащи какао или съдържащи    
  тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено    
  на базата на напълно обезмаслена маса,    
  неупоменати другаде (с изключение на    
  детски храни, пригодени за продажба на    
  дребно, и смеси и теста за приготвяне на    
  хлебарски, сладкарски или бисквитни    
  продукти от № 1905)    
190211 Макаронени изделия, неварени, нито 30 % 5
  пълнени, нито обработени по друг начин,    
  съдържащи яйца    
190219 Макаронени изделия, неварени, нито 30 % 5
  пълнени, нито обработени по друг начин,    
  несъдържащи яйца    
190220 Макаронени изделия, пълнени с месо или 30 % 5
  с други продукти, дори варени или    
  обработени по друг начин    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
190230 Макаронени изделия, варени или 30 % 5
  обработени по друг начин (с изключение    
  на пълнените)    
190240 Кус-кус, дори приготвен 30 % 3
190300 Тапиока и нейните заместители, 30 % 5
  приготвени от нишесте, под формата на    
  люспи, зърна, заоблени зрънца, отсевки    
  или подобни форми    
190410 Продукти на базата на приготвени чрез 30 % 5
  набъбване или печене житни растения,    
  напр. „corn flakes“    
190420 Продукти, приготвени от непечени люспи 30 % 5
  от житни растения или от смеси от    
  непечени люспи от житни растения с    
  печени такива или с набъбнали зърна    
190430 Пшеничен булгур под формата на 30 % 5
  преработени зърна, приготвен чрез    
  варене на зърна от твърда пшеница    
190490 Житни растения (с изключение на 30 % 5
  царевицата) на зърна или под формата на    
  люспи или други преработени зърна,    
  варени или приготвени по друг начин,    
  неупоменати другаде (с изключение на    
  брашно и едрозърнест или дребно    
  зърнест грис, хранителни продукти,    
  приготвени чрез набъбване или печене,    
  или от непечени люспи от житни растения    
  или от смеси от непечени люспи от житни    
  растения с печени такива или с набъбнали    
  зърна житни растения и пшеничен булгур)    
190510 Хрупкав хляб (кнекброт) 30 % 5
190520 Меденки, дори съдържащи какао 30 % 5
190531 Сладки бисквити 30 % 5
190532 Гофрети и вафли 30 % 5
190540 Сухари и подобни препечени продукти 30 % 3
190590 Хлебарски, тестени сладкарски или 30 % 5
  бисквитни продукти, дори с прибавка на    
  какао; нафора, празни капсули от тесто за    
  медикаменти, тесто за запечатване, сухи    
  тестени листа от брашно, скорбяла или    
  нишесте и подобни продукти (с    
  изключение на хрупкав хляб (кнекброт),    
  меденки, сладки бисквити, гофрети    
  и вафли със съдържание на вода,    
  непревишаващо 10 %, сухари и подобни    
  препечени продукти)    
200110 Краставици и корнишони, приготвени или 30 % 5
  консервирани с оцет или с оцетна    
  киселина    
200190 Зеленчуци, плодове и други годни за 30 % 5
  консумация части от растения, приготвени    
  или консервирани с оцет или с оцетна    
  киселина (с изключение на краставици и    
  корнишони)    
200210 Домати, цели или нарязани на парчета, 30 % 5
  приготвени или консервирани по начин,    
  различен от този с оцет или с оцетна    
  киселина    
200290 Домати, приготвени или консервирани по 30 % 5
  начин, различен от този с оцет или    
  с оцетна киселина (с изключение на    
  целите домати или нарязаните на парчета)    
200310 Гъби от рода Agaricus, приготвени или 30 % 5
  консервирани по начин, различен от този    
  с оцет или с оцетна киселина    
200320 Трюфели, приготвени или консервирани 30 % 3
  по начин, различен от този с оцет или с    
  оцетна киселина    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
200390 Гъби, приготвени или консервирани по 30 % 3
  начин, различен от този с оцет или с    
  оцетна киселина (различни от гъбите от    
  рода Agaricus)    
200410 Картофи, приготвени или консервирани по 30 % 3
  начин, различен от този с оцет или с    
  оцетна киселина, замразени    
200490 Зеленчуци и смеси от зеленчуци, 30 % 5
  приготвени или консервирани по начин,    
  различен от този с оцет или с оцетна    
  киселина, замразени (с изключение на    
  тези, консервирани със захар, и домати,    
  гъби, трюфели и картофи, несмесени)    
200510 Хомогенизирани зеленчуци, пригодени за 30 % 5
  продажба на дребно като детски храни    
  или диетични храни в съдове със    
  съдържание, непревишаващо 250 g    
200520 Картофи, приготвени или консервирани по 30 % 3
  начин, различен от този с оцет или с    
  оцетна киселина (с изключение на    
  замразените)    
200540 Грах (Pisum sativum), приготвен или 30 % 5
  консервиран по начин, различен от този    
  с оцет или с оцетна киселина (с    
  изключение на замразен)    
200551 Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), без 30 % 5
  шушулките, приготвен или консервиран по    
  начин, различен от този с оцет или с    
  оцетна киселина (с изключение на    
  замразен)    
200559 Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), с 30 % 5
  шушулките, приготвен или консервиран по    
  начин, различен от този с оцет или с    
  оцетна киселина (с изключение на    
  замразен)    
200560 Аспержи, приготвени или консервирани по 30 % 3
  начин, различен от този с оцет или с    
  оцетна киселина (с изключение на    
  замразените)    
200570 Маслини, приготвени или консервирани по 30 % 3
  начин, различен от този с оцет или с    
  оцетна киселина (с изключение на    
  замразените)    
200580 Сладка царевица (Zea mays var. 30 % 5
  saccharata), приготвена или консервирана    
  по начин, различен от този с оцет или с    
  оцетна киселина (с изключение на    
  замразена)    
200590 Зеленчуци и смеси от зеленчуци, 30 % 5
  приготвени или консервирани по начин,    
  различен от този с оцет или с оцетна    
  киселина (с изключение на тези,    
  консервирани със захар,    
  хомогенизираните зеленчуци от №    
  2005.10, и домати, гъби, трюфели,    
  картофи, грах (Pisum sativum), фасул    
  (Vigna spp., Phaseolus spp.), аспержи,    
  маслини и сладка царевица (Zea mays var.    
  Sacc harata), несмесени)    
200600 Зеленчуци, плодове, кори от плодове и 30 % 5
  други части от растения, годни за    
  консумация, консервирани със захар    
  (изцедени, захаросани или кристализи    
  рани)    
200710 Хомогенизирани продукти от конфитюри, 30 % 5
  желета, мармелади, пюрета или каши от    
  плодове, приготвени чрез варене, със или    
  без прибавка на захар или други    
  подсладители, пригодени за продажба на    
  дребно като детски храни или диетични    
  храни в съдове със съдържание,    
  непревишаващо 250 g    
200791 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета 30 % 5
  или каши от цитрусови плодове,    
  приготвени чрез варене, със или без    
  прибавка на захар или други подсла    
  дители (с изключение на    
  хомогенизираните храни от № 2007.10)    
200799 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета 30 % 5
  или каши от плодове, приготвени чрез    
  варене, със или без прибавка на захар    
  или други подсладители (с изключение на    
  цитрусови плодове и хомогенизираните    
  храни от № 2007.10)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
200811 Фъстъци, приготвени или консервирани (с 30 % 5
  изключение на консервираните със захар)    
200819 Черупкови плодове и други ядки или 30 % 5
  семена, включително смеси, приготвени    
  или консервирани (с изключение на    
  приготвени или консервирани с оцет,    
  консервирани със захар, но непотопени в    
  сироп, конфитюри, желета, мармелади,    
  пюрета и каши от плодове, приготвени    
  чрез варене, и фъстъци)    
200820 Ананаси, приготвени или консервирани, 30 % 5
  със или без прибавка на захар или други    
  подсладители или алкохол (с изключение    
  на такива, консервирани със захар, но    
  непотопени в сироп, конфитюри, желета,    
  мармелади, пюрета и каши от плодове,    
  приготвени чрез варене)    
200830 Цитрусови плодове, приготвени или 30 % 5
  консервирани, със или без прибавка на    
  захар или други подсладители или    
  алкохол, неупоменати другаде    
200840 Круши, приготвени или консервирани, със 30 % 3
  или без прибавка на захар или други    
  подсладители или алкохол, неупоменати    
  другаде    
200850 Кайсии, приготвени или консервирани, със 30 % 3
  или без прибавка на захар или други    
  подсладители или алкохол (с изключение    
  на такива, консервирани със захар, но    
  непотопени в сироп, конфитюри, желета,    
  мармелади, пюрета и каши от плодове,    
  приготвени чрез варене)    
200860 Череши, приготвени или консервирани, 30 % 3
  със или без прибавка на захар или други    
  подсладители или алкохол (с изключение    
  на такива, консервирани със захар, но    
  непотопени в сироп, конфитюри, желета,    
  мармелади, пюрета и каши от плодове,    
  приготвени чрез варене)    
200870 Праскови, включително броньоните и 30 % 3
  нектарините, приготвени или консер    
  вирани, със или без прибавка на захар    
  или други подсладители или алкохол    
  (с изключение на такива, консервирани    
  със захар, но непотопени в сироп,    
  конфитюри, желета, мармелади, пюрета и    
  каши от плодове, приготвени чрез варене)    
200880 Ягоди, приготвени или консервирани, със 30 % 5
  или без прибавка на захар или други    
  подсладители или алкохол, неупоменати    
  другаде    
200891 Сърцевина от палмово дърво, приготвена 30 % 3
  или консервирана, със или без прибавка    
  на захар или други подсладители или    
  алкохол (с изключение на приготвена или    
  консервирана с оцет)    
200892 Смеси от плодове и други части от 30 % 5
  растения, годни за консумация,    
  приготвени или консервирани, със или без    
  прибавка на захар или други    
  подсладители или алкохол (с изключение    
  на смеси от черупкови плодове, фъстъци и    
  други ядки или семена, и храни от вида    
  Mьsli на базата на непечени люспи от    
  житни растения от подпозиция 1904.20.10,    
  и приготвени или консервирани с оцет,    
  консервирани със захар, но непотопени    
  в сироп, конфитюри, желета, мармелади,    
  пюрета и каши от плодове,    
  приготвени чрез варене)    
200899 Плодове и други части от растения, годни 30 % 5
  за консумация, приготвени или    
  консервирани, със или без прибавка на    
  захар или други подсладители или    
  алкохол (с изключение на такива,    
  приготвени или консервирани с оцет,    
  консервирани със захар, но непотопени в    
  сироп, конфитюри, желета, мармелади,    
  пюрета и каши от плодове, приготвени    
  чрез варене, и черупкови плодове,    
  фъстъци и други ядки или семена,    
  ананаси, цитрусови плодове, круши,    
  кайсии, череши, праскови и ягоди)    
200911 Сок от портокали, неферментирал, със или 30 % 5
  без прибавка на захар или други    
  подсладители (с изключение на прибавка    
  на алкохол)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
200912 Сок от портокали, неферментирал, със 30 % 5
  стойност Брикс, непревишаваща 20 при    
  20°C, със или без прибавка на захар или    
  други подсладители (с изключение на    
  прибавка на алкохол и различен от    
  замразен)    
200919 Сок от портокали, неферментирал, със или 30 % 5
  без прибавка на захар или други    
  подсладители (с изключение на прибавка    
  на алкохол и различен от замразен    
  и такъв със стойност Брикс,    
  непревишаваща 20 при 20°C)    
200921 Сок от грейпфрути, неферментирал, със 30 % 5
  стойност Брикс, непревишаваща 20 при    
  20°C, със или без прибавка на захар или    
  други подсладители (с изключение на    
  прибавка на алкохол)    
200929 Сок от грейпфрути, неферментирал, със 30 % 5
  стойност Брикс, превишаваща 20 при    
  20°C, със или без прибавка на захар или    
  други подсладители (с изключение на    
  прибавка на алкохол)    
200931 Сок от цитрусови плодове, 30 % 5
  неферментирал, със стойност Брикс,    
  непреви    
  шаваща 20 при 20°C, със или без прибавка    
  на захар или други подсладители    
  (с изключение на прибавка на алкохол и с    
  изключение на смеси, сок от портокали и    
  сок от грейпфрути)    
200939 Сок от цитрусови плодове, 30 % 5
  неферментирал, със стойност Брикс,    
  превишаваща    
  20 при 20°C, със или без прибавка на    
  захар или други подсладители (с    
  изключение на прибавка на алкохол и с    
  изключение на смеси, сок от    
  портокали и сок от грейпфрути)    
200941 Сок от ананас, неферментирал, със 30 % 5
  стойност Брикс, непревишаваща 20 при    
  20°C, със или без прибавка на захар или    
  други подсладители (с изключение на    
  прибавка на алкохол)    
200949 Сок от ананас, неферментирал, със 30 % 5
  стойност Брикс, превишаваща 20 при    
  20°C, със или без прибавка на захар или    
  други подсладители (с изключение на    
  прибавка на алкохол)    
200950 Доматен сок, неферментирал, със или без 30 % 5
  прибавка на захар или други    
  подсладители (с изключение на прибавка    
  на алкохол)    
200961 Сок от грозде, включително мъст от 30 % 5
  грозде, неферментирал, със стойност    
  Брикс, непревишаваща 30 при 20°C, със    
  или без прибавка на захар или други    
  подсладители (с изключение на прибавка    
  на алкохол)    
200969 Сок от грозде, включително мъст от 30 % 5
  грозде, неферментирал, със стойност    
  Брикс, превишаваща 30 при 20°C, със или    
  без прибавка на захар или други    
  подсладители (с изключение на прибавка    
  на алкохол)    
200971 Сок от ябълки, неферментирал, със 30 % 5
  стойност Брикс, непревишаваща 20 при    
  20°C, със или без прибавка на захар или    
  други подсладители (с изключение на    
  прибавка на алкохол)    
200979 Сок от ябълки, неферментирал, със 30 % 5
  стойност Брикс, превишаваща 20 при    
  20°C, със или без прибавка на захар или    
  други подсладители (с изключение на    
  прибавка на алкохол)    
200980 Сокове от плодове или зеленчуци, 30 % 5
  неферментирали, със или без прибавка на    
  захар или други подсладители (с    
  изключение на прибавка на алкохол и с    
  изключение на смеси и сокове от    
  цитрусови плодове, ананас, домати,    
  грозде, включително мъст от грозде, и    
  ябълки)    
200990 Смеси от плодови сокове, включително 30 % 5
  мъст от грозде, или зеленчукови сокове,    
  неферментирали, със или без прибавка на    
  захар или други подсла дители (с    
  изключение на прибавка на алкохол)    
210111 Екстракти, есенции и концентрати от кафе 30 % 5
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
210112 Препарати на базата на екстракти, на 30 % 5
  есенции или на концентрати от кафе,    
  или на базата на кафе    
210120 Екстракти, есенции и концентрати от чай 30 % 5
  или мате и препарати, приготвени на    
  базата на тези екстракти, есенции или    
  концентрати или на базата на чай или на    
  мате    
210130 Печена цикория и други печени 30 % 5
  заместители на кафе и техните екстракти,    
  есенции и концентрати    
210210 Активни маи 10 % 2
210220 Неактивни маи; други неактивни 10 % 2
  едноклетъчни микроорганизми (с    
  изключение на опакованите като    
  медикаменти)    
210230 Набухватели 10 % 2
210310 Сос от соя 30 % 5
210320 Кетчуп от домати и други сосове от 30 % 3
  домати    
210330 Синапено брашно, дори приготвено, и 30 % 3
  горчица    
210390 Препарати за сосове и готови сосове; 30 % 5
  комбинирани подправки (с изключение на    
  сос от соя, кетчуп от домати и други    
  сосове от домати, горчица и синапено    
  брашно)    
210410 Препарати за супи или бульони; готови 30 % 3
  супи или бульони    
210420 Хранителни продукти от фино 30 % 5
  хомогенизирани смеси от две или повече    
  основни съставки като месо, риба,    
  зеленчуци или плодове, пригодени за    
  продажба на дребно като детски храни    
  или диетични храни в съдове със    
  съдържание, непревишаващо 250 g    
210500 Сладолед за консумация, дори съдържащ 30 % 3
  какао    
210610 Протеинови концентрати и текстурирани 10 % 2
  протеинови вещества    
210690 Хранителни продукти, неупоменати 30 % 5
  другаде    
220110 Минерални води и газирани води, 30 % 5
  неподсладени със захар или други    
  подсла    
  дители, нито ароматизирани    
220190 Обикновени естествени води, 30 % 5
  неподсладени със захар или други    
  подсла    
  дители, нито ароматизирани; лед и сняг (с    
  изключение на минерални води    
  и газирани води, морска вода,    
  дестилирана вода, проводими води или    
  води със същата степен на чистота)    
220210 Води, включително минералните води и 30 % 5
  газираните води, подсладени със захар    
  или други подсладители или    
  ароматизирани, за директна консумация    
  като напитка    
220290 Безалкохолни напитки (с изключение на 30 % 5
  водите, плодовите и зеленчуковите    
  сокове и млякото)    
220300 Бири от малц 30 % 5
220410 Пенливи вина от прясно грозде 30 % 5
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
220421 Вина от прясно грозде, включително 30 % 5
  обогатените с алкохол, и мъст от грозде,    
  чиято ферментация е била спряна с    
  прибавка на алкохол, в съдове с вмес    
  тимост, непревишаваща 2 l (с изключение    
  на пенливи вина)    
220429 Вина от прясно грозде, включително 30 % 5
  обогатените с алкохол, и мъст от грозде,    
  чията ферментация е била спряна с    
  прибавка на алкохол, в съдове с вмес    
  тимост, превишаваща 2 l (с изключение на    
  пенливи вина)    
220430 Мъст от грозде, с действително алкохолно 30 % 3
  съдържание по обем, превишаващо    
  0,5 % vol (с изключение на мъст от грозде,    
  чията ферментация е била спряна    
  с прибавка на алкохол)    
220510 Вермути и други видове вина от прясно 30 % 5
  грозде, ароматизирани с растения или    
  ароматични вещества, в съдове с    
  вместимост, непревишаваща 2 l    
220590 Вермути и други видове вина от прясно 30 % 5
  грозде, ароматизирани с растения или    
  ароматични вещества, в съдове с    
  вместимост, превишаваща 2 l    
220600 Ферментирали напитки от ябълки, от 30 % 5
  круши, медовина и други фермен тирали    
  напитки и смеси от ферментирали напитки    
  и безалкохолни напитки, неупоменати    
  другаде (с изключение на бири, вина от    
  прясно грозде, мъст от грозде, вермут и    
  други видове вина от прясно грозде,    
  арома тизирани с растения или    
  ароматични вещества)    
220710 Етилов алкохол, неденатуриран, с 20 % 5
  алкохолно съдържание по обем 80 % vol    
  или повече    
220720 Етилов алкохол и дестилати, 20 % 5
  денатурирани, с всякакво алкохолно    
  съдържание    
220820 Дестилати от вино или от гроздови 30 % 5
  джибри    
220830 Уиски 30 % 5
220840 Ром и тафия 30 % 5
220850 Джин и хвойново питие 30 % 5
220860 Водка 30 % 5
220870 Ликьори 30 % 5
220890 Етилов алкохол с алкохолно съдържание 30 % 5
  по обем под 80 % vol, неденату риран;    
  дестилати и други спиртни напитки (с    
  изключение на сложни алкохолни    
  препарати от видовете, използвани за    
  производство на напитки, дестилати от    
  вино или от гроздови джибри, уиски, ром,    
  тафия, джин, хвойново питие, водка и    
  ликьори)    
220900 Оцет, ферментирал оцет и заместители на 30 % 5
  оцет, получени от оцетна киселина    
230110 Брашна, прахове и агломерати под 5 % 1
  формата на гранули от меса или карантии,    
  негодни за консумация от човека; пръжки    
230120 Брашна, прахове и агломерати под 5 % 1
  формата на гранули от риби или ракооб    
  разни, мекотели или други водни    
  безгръбначни, негодни за консумация от    
  човека    
230210 Трици и други видове отпадъци от 10 % 1
  царевица, дори агломерирани под    
  формата на гранули, получени при    
  пресяване, смилане или друг вид    
  обработка    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
230220 Трици и други видове отпадъци от ориз, 5 % 1
  дори агломерирани под формата на    
  гранули, получени при пресяване,    
  смилане или друг вид обработка    
230230 Трици и други видове отпадъци от 5 % 1
  пшеница, дори агломерирани под    
  формата на гранули, получени при    
  пресяване, смилане или друг вид    
  обработка    
230240 Трици и други видове отпадъци от житни 5 % 1
  растения, дори агломерирани под    
  формата на гранули, получени при    
  пресяване, смилане или друг вид    
  обработка (с изключение на царевица,    
  ориз и пшеница)    
230250 Трици и други видове отпадъци от бобови 5 % 1
  растения, дори агломерирани под    
  формата на гранули, получени при    
  пресяване, смилане или друг вид обра    
  ботка    
230310 Остатъци от производството на нишесте 10 % 1
  или скорбяла и подобни остатъци    
230320 Резенки от цвекло, остатъци от захарна 10 % 1
  тръстика и други отпадъци от    
  производството на захар    
230330 Остатъци и отпадъци от пивоварни или от 10 % 1
  спиртоварни    
230400 Кюспета и други твърди остатъци, дори 5 % 3
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането на    
  соево масло    
230500 Кюспета и други твърди остатъци, дори 10 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането на    
  фъстъчено масло    
230610 Кюспета и други твърди остатъци, дори 10 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането от    
  семена от памук    
230620 Кюспета и други твърди остатъци, дори 5 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането от    
  семена от лен    
230630 Кюспета и други твърди остатъци, дори 5 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането от    
  семена от слънчоглед    
230641 Кюспета и други твърди остатъци, дори 5 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането на    
  семена от репица или рапица с ниско    
  съдържание на ерукова киселина, от които    
  се добива нелетливо масло с тегловно    
  съдържание на ерукова киселина    
  по-малко от    
  2 % и твърд компонент, съдържащ    
  по-малко от 30 микромола глюкози    
  нолати на грам    
230649 Кюспета и други твърди остатъци, дори 5 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането на    
  семена от репица или рапица с високо    
  съдържание на ерукова киселина, от които    
  се добива нелетливо масло с тегловно    
  съдържание на ерукова киселина    
  по-голямо или равно на 2 % и твърд    
  компонент, съдържащ 30 или повече    
  микромола глюкозинолати на грам    
230650 Кюспета и други твърди остатъци, дори 5 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането от    
  кокосови орехи или от копра    
230660 Кюспета и други твърди остатъци, дори 10 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането от    
  палмистови орехи или ядки    
230670 Кюспета и други твърди остатъци, дори 10 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането на    
  растителни мазнини или масла от    
  царевични зародиши    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
230690 Кюспета и други твърди остатъци, дори 5 % 1
  смлени или агломерирани под формата на    
  гранули, получени при извличането на    
  растителни мазнини или масла (с    
  изключение на такива, получени при    
  извличането от семена от памук, семена    
  от лен, семена от слънчоглед, семена от    
  репица или рапица, кокосови орехи или    
  копра, палмистови орехи или ядки,    
  царевични зародиши, или при    
  извличането на соево масло или    
  фъстъчено масло)    
230700 Винени утайки; суров винен камък (тригия) 10 % 1
230800 Дъбови желъди, индийски кестени, 10 % 1
  джибри и други растителни материали и    
  отпадъци, растителни остатъци и    
  субпродукти от видовете, използвани за    
  храна на животни, дори агломерирани под    
  формата на гранули, неупоменати    
  другаде    
230910 Храни за кучета и котки, пригодени за 30 % 5
  продажба на дребно    
230990 Препарати от видовете, използвани за 30 % 3
  храна на животни (с изключение на храни    
  за кучета и котки, пригодени за продажба    
  на дребно)    
240110 Тютюни на листа (тютюни, неочистени от 10 % 5
  твърдите жилки)    
240120 Тютюни, частично или изцяло очистени от 10 % 5
  твърдите жилки, необработени по друг    
  начин    
240130 Отпадъци от тютюн 10 % 5
240210 Пури (включително тези с отрязани 30 % 5
  краища) и пурети, съдържащи тютюн    
240220 Цигари, съдържащи тютюн 30 % 5
240290 Пури (включително тези с отрязани 30 % 5
  краища), пурети и цигари, съставени    
  изцяло от заместители на тютюн    
240310 Тютюн за пушене, дори съдържащ 10 % 5
  заместители на тютюна във всякакво съот    
  ношение    
240391 Тютюни, „хомогенизирани“ или 10 % 5
  „възстановени“ от фино нарязани листа от    
  тютюн, отпадъци от тютюн или прах от    
  тютюн    
240399 Тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и 30 % 5
  други видове обработени тютюни и    
  обработени заместители на тютюна, и    
  тютюн на прах, тютюневи екстракти и    
  сокове (с изключение на пури,    
  включително тези с отрязани краища,    
  пурети    
  и цигари, тютюн за пушене, дори    
  съдържащ заместители на тютюна във    
  всякакво съотношение, „хомогенизирани“    
  или „възстановени“ тютюни,    
  никотин, извлечен от тютюневи растения,    
  и инсектициди, произведени от тютюневи    
  екстракти и сокове)    
250100 Сол (включително готварска сол и 20 % 5
  денатурирана сол) и чист натриев хлорид,    
  дори във воден разтвор или с    
  противоагломериращи добавки или с    
  добавки, осигуряващи добра течливост;    
  морска вода    
250200 Непържени железни пирити 10 % 1
250300 Сяра от всякакъв вид (с изключение на 10 % 1
  сублимираната, утаената и коло    
  идната сяра)    
250410 Естествен графит на прах или на люспи 10 % 1
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
250490 Естествен графит (с изключение на прах 10 % 1
  или на люспи)    
250510 Силициев пясък и кварцов пясък, дори 10 % 1
  оцветен    
250590 Всякакви видове естествен пясък, дори 10 % 1
  оцветен (с изключение на силициевия    
  пясък, кварцовия пясък, златоносните и    
  платиноносните пясъци, цирко новите,    
  рутиловите и илменитови пясъци,    
  монацитовите пясъци и катранените или    
  асфалтовите пясъци)    
250610 Кварц (с изключение на кварцовия пясък) 10 % 1
250621 Необработен или грубо дялан кварцит 10 % 1
250629 Кварцит, само нарязан с трион или по друг 10 % 1
  начин, на блокове или на плочи    
  с квадратна или правоъгълна форма (с    
  изключение на грубо дялан)    
250700 Каолин и други каолинови глини, дори 10 % 1
  калцинирани    
250810 Бентонит 10 % 1
250820 Белилна пръст и фулардова пръст 10 % 1
250830 Огнеупорни глини (с изключение на 10 % 1
  каолин и други каолинови глини и    
  експандирани глини)    
250840 Глини (с изключение на огнеупорни глини, 10 % 1
  каолин и други каолинови глини    
  и експандирани глини)    
250850 Андалузит, кианит и силиманит 10 % 1
250860 Мулит 10 % 1
250870 Шамотна или динасова пръст 10 % 1
250900 Креда 10 % 1
251010 Естествени калциеви фосфати и 10 % 1
  естествени калциево-алуминиеви    
  фосфати,    
  естествени и фосфатирани креди,    
  несмлени    
251020 Естествени калциеви фосфати и 10 % 1
  естествени калциево-алуминиеви    
  фосфати,    
  естествени и фосфатирани креди, смлени    
251110 Естествен бариев сулфат (барит) 5 % 1
251120 Естествен бариев карбонат (витерит), дори 10 % 1
  калциниран с изключение на бариевия    
  оксид)    
251200 Инфузорна силикатна пръст, напр. 10 % 1
  кизелгур, трипел, диатомит, и други    
  аналогични видове силикатна пръст, дори    
  калцинирани, с привидна плътност,    
  непревишаваща 1    
251311 Пемза, необработена или на неправилни 10 % 1
  парчета, включително натрошената пемза    
  (чакъл от пемза или „bimskies“)    
251319 Пемза, натрошена или смляна 10 % 1
251320 Шмиргел; естествен корунд, естествен 10 % 1
  гранат и други естествени абразиви,    
  дори термично обработени    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
251400 Шисти, дори грубо дялани или само 10 % 1
  нарязани с трион или по друг начин, на    
  блокове или на плочи с квадратна или    
  правоъгълна форма; прах и отпадъци от    
  шисти    
251511 Мрамор и травертин, необработени или 10 % 2
  грубо дялани    
251512 Мрамор и травертин, само нарязани с 10 % 5
  трион или по друг начин, на блокове или    
  на плочи с квадратна или правоъгълна    
  форма    
251520 Мушелкалк и други варовици, използвани 10 % 2
  за направа на паметници или в    
  строителството, с привидна плътност,    
  равна или по-голяма от 2,5, и алабастър,    
  дори грубо дялани или само нарязани с    
  трион или по друг начин, на блокове или    
  на плочи с квадратна или правоъгълна    
  форма (с изключение на тези под    
  формата гранули, отломки или прах, и от    
  мрамор    
  и травертин)    
251611 Гранит, необработен или грубо дялан (с 10 % 2
  изключение на тези, вече имащи    
  характеристиките на павета, бордюри за    
  тротоари и плочи за паваж)    
251612 Гранит, само нарязани с трион или по друг 10 % 2
  начин, на блокове или на плочи    
  с квадратна или правоъгълна форма (с    
  изключение на тези, вече имащи    
  характеристиките на павета, бордюри за    
  тротоари и плочи за паваж)    
251621 Пясъчник, необработен или грубо дялан (с 10 % 2
  изключение на този, вече имащ    
  характеристиките на павета, бордюри за    
  тротоари и плочи за паваж)    
251622 Пясъчник, само нарязан с трион или по 10 % 2
  друг начин, на блокове или на плочи    
  с квадратна или правоъгълна форма (с    
  изключение на този, вече имащ харак    
  теристиките на павета, бордюри за    
  тротоари и плочи за паваж)    
251690 Порфир, базалт и други камъни, 10 % 2
  използвани за направа на паметници или    
  в строителството, дори грубо дялани или    
  само нарязани с трион или по друг начин,    
  на блокове или на плочи с квадратна или    
  правоъгълна форма (с изключение на тези    
  под формата гранули, отломки или прах,    
  или вече имащи характеристиките на    
  павета, бордюри за тротоари и плочи за    
  паваж; камъни, използвани за направа на    
  паметници или в строителството,    
  с привидна плътност, равна или по-голяма    
  от 2,5, гранит и пясъчник)    
251710 Чакъл, трошени камъни от видовете, 10 % 2
  използвани главно за бетониране или    
  настилане на пътища, на железопътни    
  линии или други видове баластра, речен    
  чакъл и кремък, дори термично    
  обработени    
251720 Макадам от шлаки или от други подобни 10 % 2
  промишлени отпадъци, дори съдържащ    
  трошени камъни, чакъл, кремък и речен    
  чакъл за бетониране или настилане на    
  пътища, на железопътни линии, или други    
  видове баластра    
251730 Смолен макадам 10 % 2
251741 Гранули, отломки и прах от мрамор, дори 10 % 1
  термично обработени    
251749 Гранули, отломки и прах, дори термично 10 % 1
  обработени, от травертин, мушелкалк,    
  алабастър, базалт, гранит, пясъчник,    
  порфир, сиенит, лава, гнайс, трахит и    
  други скали от № 2515 и 2516 (с    
  изключение на мрамор)    
251810 Суров доломит, некалциниран, нито 10 % 2
  фритован, включително доломит, грубо    
  дялан или само нарязан с трион или по    
  друг начин, на блокове или на плочи    
  с квадратна или правоъгълна форма (с    
  изключение на трошен доломит за    
  бетониране или настилане на пътища, на    
  железопътни линии, или други видове    
  баластра)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
251820 Доломит, калциниран или фритован (с 10 % 2
  изключение на трошен доломит за    
  бетониране или настилане на пътища, на    
  железопътни линии, или други видове    
  баластра)    
251830 Доломит, агломериран с помощта на 10 % 2
  свързващи вещества    
251910 Естествен магнезиев карбонат (магнезит) 10 % 1
251990 Електростопен магнезиев оксид; 10 % 1
  калциниран до пълно обезводняване    
  магнезиев оксид (фритован), дори    
  съдържащ малки количества други    
  оксиди, прибавени преди фритоването;    
  друг магнезиев оксид (с изключение на    
  естествен магнезиев карбонат (магнезит))    
252010 Природен гипс; анхидрит 10 % 1
252020 Гипсови свързващи вещества, дори 10 % 2
  оцветени или съдържащи малки коли    
  чества ускорители или забавители    
252100 Варовиков флюс; варовици за 10 % 1
  производство на вар или цимент    
252210 Негасена вар 5 % 1
252220 Гасена вар 5 % 1
252230 Хидратна вар (с изключение на чистия 10 % 2
  калциев оксид и калциев хидроксид)    
252310 Несмлян цимент, наречен „клинкер“ 10 % 2
252321 Бял портландцимент, дори изкуствено 20 % 3
  оцветен    
252329 Портландцимент (с изключение на белия, 20 % 3
  дори изкуствено оцветен)    
252330 Алуминиев цимент 20 % 3
252390 Цимент, дори оцветен (с изключение на 20 % 3
  алуминиев цимент и портландци    
  мент)    
252400 Азбест (с изключение на продукти, 10 % 5
  произведени от азбест)    
252510 Слюда, необработена или разцепена на 10 % 2
  неравномерни листа или люспи    
252520 Слюда на прах 10 % 2
252530 Отпадъци от слюда 10 % 2
252610 Естествен стеатит, дори грубо дялан или 10 % 1
  само нарязан с трион или по друг начин,    
  на блокове или на плочи с квадратна или    
  правоъгълна форма, и талк, несмлени,    
  нито стрити на прах    
252620 Естествен стеатит и талк, смлени или 10 % 1
  стрити на прах    
252810 Естествени натриеви борати и техните 10 % 1
  концентрати, дори калцинирани, (с    
  изключение на натриевите борати,    
  извлечени от естествени солени води)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
252890 Естествени борати и техните концентрати, 10 % 1
  дори калцинирани, и естествена борна    
  киселина, съдържаща 85 % или по-малко    
  Н3ВО3 в сухо вещество (с изключение на    
  натриевите борати и техните концентрати,    
  и борати, извлечени от естествени солени    
  води)    
252910 Фелдшпат 10 % 1
252921 Флуорит (флусшпат), съдържащ тегловно 10 % 1
  97 % или по-малко калциев флуорид    
252922 Флуорит (флусшпат), съдържащ тегловно 10 % 1
  повече от 97 % калциев флуорид    
252930 Левцит; нефелин и нефелин сиенит 10 % 1
253010 Вермикулит, перлит и хлорити, 10 % 1
  неекспандирани    
253020 Кизерит и епсомит (естествени магнезиеви 10 % 1
  сулфати)    
253090 Арсенови сулфиди, алунит, пуцолан, 10 % 3
  багрилна пръст и други минерални    
  продукти, неупоменати другаде    
260111 Неагломерирани железни руди и техните 10 % 1
  концентрати (с изключение на пържените    
  железни пирити (пиритни пепели)    
260112 Агломерирани железни руди и техните 10 % 1
  концентрати (с изключение на пържените    
  железни пирити (пиритни пепели)    
260120 Пържени железни пирити (пиритни пепели) 10 % 1
260200 Манганови руди и техните концентрати, 10 % 1
  включително желязосъдържащите    
  манганови руди и техните концентрати,    
  съдържащи тегловно 20 % или повече    
  манган, изчислен върху сух продукт    
260300 Медни руди и техните концентрати 10 % 1
260400 Никелови руди и техните концентрати 10 % 1
260500 Кобалтови руди и техните концентрати 10 % 1
260600 Алуминиеви руди и техните концентрати 10 % 1
260700 Оловни руди и техните концентрати 10 % 1
260800 Цинкови руди и техните концентрати 10 % 1
260900 Калаени руди и техните концентрати 10 % 1
261000 Хромови руди и техните концентрати 10 % 1
261100 Волфрамови руди и техните концентрати 10 % 1
261210 Уранови руди и техните концентрати 10 % 1
261220 Ториеви руди и техните концентрати 10 % 1
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
261310 Пържени молибденови руди и техните 10 % 1
  концентрати    
261390 Молибденови руди и техните концентрати 10 % 1
  (с изключение на пържените)    
261400 Титанови руди и техните концентрати 10 % 1
261510 Циркониеви руди и техните концентрати 10 % 1
261590 Руди на ниобия, тантала или ванадия, и 10 % 1
  техните концентрати    
261610 Сребърни руди и техните концентрати 10 % 1
261690 Руди на благородните метали и техните 10 % 1
  концентрати (с изключение на сребърни    
  руди и техните концентрати)    
261710 Антимонови руди и техните концентрати 10 % 1
261790 Руди и техните концентрати (с изключение 10 % 1
  на железни, манганови, медни, никелови,    
  кобалтови, алуминиеви, оловни, цинкови,    
  калаени, хромови, волфрамови, уранови,    
  ториеви, молибденови и титанови руди,    
  руди на ниобия, тантала, ванадия,    
  циркония, руди на благородните метали    
  или анти монови руди и техните    
  концентрати)    
261800 Гранулирана шлака, получена при 10 % 1
  производството на чугун, желязо или    
  стомана    
261900 Шлаки (с изключение на гранулираните), 10 % 1
  окалина и други отпадъци от    
  производството на чугун, желязо или    
  стомана    
262011 Щейн от галванизация (hard zinc spelter) 10 % 1
262019 Пепели и остатъци, съдържащи главно 10 % 1
  цинк (с изключение на щейн от    
  галванизация (hard zinc spelter)    
262021 Утайки от оловосъдържащ бензин и 10 % 5
  утайки от оловосъдържащи антидето    
  наторни препарати, от резервоари за    
  съхраняване на оловосъдържащ бензин    
  и оловосъдържащи антидетонаторни    
  препарати, и съдържащи главно олово,    
  оловни съединения и железни оксиди    
262029 Пепели и остатъци, съдържащи главно 10 % 5
  олово (с изключение на утайки от    
  оловосъдържащ бензин и утайки от    
  оловосъдържащи антидетонаторни препа    
  рати)    
262030 Пепели и остатъци, съдържащи главно 10 % 5
  мед    
262040 Пепели и остатъци, съдържащи главно 10 % 5
  алуминий    
262060 Пепели и остатъци, съдържащи арсен, 10 % 5
  живак, талий или техни смеси от видовете,    
  използвани за извличане на арсен или на    
  тези метали или за производството на    
  техни химически съединения (с    
  изключение на получените при    
  производството на чугун, желязо или    
  стомана)    
262091 Пепели и остатъци, съдържащи антимон, 10 % 5
  берилий, кадмий, хром или техни смеси (с    
  изключение на получените при    
  производството на чугун, желязо или    
  стомана)    
262099 Пепели и остатъци, съдържащи метали или 10 % 5
  съединения на метали (с изключение на    
  получените при производството на чугун,    
  желязо или стомана, на тези, съдържащи    
  главно цинк, олово, мед или алуминий, на    
  тези, съдържащи арсен, живак, талий или    
  техни смеси от видовете, използвани за    
  извличане на арсен или на тези метали    
  или за производството на техни    
  химически съединения, и на тези,    
  съдържащи антимон, берилий, кадмий,    
  хром или техни смеси)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
262110 Пепели и остатъци от изгарянето на 10 % 5
  битови отпадъци    
262190 Шлаки и пепели, включително пепелите от 10 % 3
  морски водорасли (с изключение на    
  шлаки, включително гранулирани,    
  получени при производството на чугун,    
  желязо или стомана, на пепели и остатъци,    
  съдържащи арсен, метали или съединения    
  на метали, и на тези от изгарянето на    
  битови отпадъци)    
270111 Антрацит, дори на прах, неагломериран 10 % 1
270112 Битуминозни въглища, дори на прах, 10 % 1
  неагломерирани    
270119 Каменни въглища, дори на прах, 10 % 1
  неагломерирани (с изключение на    
  антрацитни и битуминозни въглища)    
270120 Брикети, яйцевидни брикети и подобни 10 % 1
  твърди горива, получени от каменни    
  въглища    
270210 Лигнити, дори на прах, неагломерирани (с 10 % 1
  изключение на черния кехлибар)    
270220 Лигнити, агломерирани (с изключение на 10 % 1
  черния кехлибар)    
270300 Торф (включително торфа за постилане), 10 % 1
  дори агломериран    
270400 Коксове и полукоксове от каменни 10 % 1
  въглища, от лигнит или от торф, дори    
  агломерирани; ретортен въглен    
270500 Газ от каменни въглища, воден газ, 10 % 1
  генераторен газ, сух газ и подобни газове    
  (с изключение на нефтения газ и другите    
  газообразни въглеводороди)    
270600 Катрани от каменни въглища, от лигнит 10 % 1
  или от торф и други минерални катрани,    
  дори обезводнени или частично    
  дестилирани, включително възста    
  новените катрани    
270710 Бензол (бензен), съдържащ над 50 % 10 % 2
  бензен (с изключение на този с    
  определен химичен състав)    
270720 Толуол (толуен), съдържащ над 50 % 10 % 2
  толуен (с изключение на този с определен    
  химичен състав)    
270730 Ксилол (ксилени), съдържащ над 50 % 10 % 2
  ксилени (с изключение на този с    
  определен химичен състав)    
270740 Нафтален, съдържащ над 50 % нафтален 10 % 2
  (с изключение на този с определен    
  химичен състав)    
270750 Смеси на ароматни въглеводороди, които 10 % 2
  при дестилация по метод ASTM D    
  86, до 250°C дестилират 65 обемни % или    
  повече, включително загубите (с    
  изключение на съединенията с определен    
  химичен състав)    
270760 Феноли, съдържащи над 50 % феноли (с 10 % 2
  изключение на тези с определен химичен    
  състав)    
270791 Креозотни масла (с изключение на тези с 10 % 2
  определен химичен състав)    
270799 Масла и други продукти, получени при 10 % 2
  дестилацията на високотемпературни    
  каменовъглени катрани; аналогични    
  продукти, в които ароматните съставки    
  преобладават тегловно по отношение на    
  неароматните (с изключение на    
  съединенията с определен химичен    
  състав, бензол (бензен), толуол (толуен),    
  ксилол (ксилени), нафтален, смеси на    
  ароматни въглеводороди от    
  № 2707.50, феноли и креозотни масла)    
270810 Смола от каменовъглен катран или от 10 % 2
  други минерални катрани    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
270820 Смолен (пеков) кокс от каменовъглен 10 % 2
  катран или от други минерални катрани    
270900 Сурови нефтени масла и сурови масла от 10 % 2
  битуминозни минерали    
271011 Леки масла и препарати, от нефт или 10 % 3
  битуминозни минерали, които при    
  дестилация по метод ASTM D 86 до 210°C    
  дестилират 90 обемни % или повече    
271019 Средни масла и препарати, от нефт или 10 % 3
  битуминозни минерали, неупоменати    
  другаде    
271091 Отпадъчни масла, съдържащи 10 % 3
  полихлорирани бифенили (РСВs),    
  полихло    
  рирани терфенили (РСТs) или    
  полибромирани бифенили (РВВs)    
271099 Отпадъчни масла, съдържащи главно 10 % 3
  нефт или битуминозни минерали (с    
  изключение на тези, съдържащи    
  полихлорирани бифенили (РСВs),    
  полихло рирани терфенили (РСТs) или    
  полибромирани бифенили (РВВs)    
271111 Природен газ, втечнен 10 % 1
271112 Пропан, втечнен 10 % 1
271113 Бутани, втечнени (с изключение на тези с 10 % 1
  чистота, превишаваща или равна на    
  95 % N-бутан или изобутан)    
271114 Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен, 10 % 1
  втечнени (с изключение на етилен с    
  чистота, превишаваща или равна на 95 %,    
  и пропилен, бутилен и бутадиен с чистота,    
  превишаваща или равна на 90 %)    
271119 Газообразни въглеводороди, втечнени, 10 % 1
  неупоменати другаде (с изключение на    
  природен газ, пропан, бутан, етилен,    
  пропилен, бутилен и бутадиен)    
271121 Природен газ в газообразно състояние 10 % 1
271129 Въглеводороди в газообразно състояние, 10 % 1
  неупоменати другаде (с изключение на    
  природен газ)    
271210 Вазелин 20 % 5
271220 Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 10 % 1
  0,75 % масло    
271290 Парафин, микрокристален нефтен восък, 10 % 1
  суров парафин (slack wax), озокерит,    
  лигнитен восък, торфен восък, други    
  минерални восъци и подобни продукти,    
  получени по синтетичен или друг начин,    
  дори оцветени (с изключение на вазелин    
  и парафин, съдържащ тегловно по-малко    
  от 0,75 % масло)    
271311 Нефтен кокс, некалциниран 10 % 1
271312 Нефтен кокс, калциниран 10 % 1
271320 Нефтен битум 10 % 1
271390 Остатъци от нефтени масла или от масла 10 % 1
  от битуминозни минерали (с изключение    
  на нефтен кокс и нефтен битум)    
271410 Битуминозни шисти и пясъци 10 % 1
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
271490 Природни битуми и природни асфалти; 10 % 1
  асфалтити и асфалтени скали    
271500 Битумни замазки, битум, разтворен в 10 % 1
  нефтен дестилат „cut backs“ и други    
  битумни смеси на базата на природни    
  асфалт или битум, нефтен битум,    
  минерален катран или пек от минерален    
  катран    
271600 Електрическа енергия 10 % 1
280110 Хлор 10 % 1
280120 Йод 10 % 1
280130 Флуор; бром 10 % 1
280200 Сублимирана или утаена сяра; колоидна 10 % 1
  сяра    
280300 Въглерод (сажди и други форми на 10 % 1
  въглерода), неупоменат(и) другаде    
280410 Водород 10 % 1
280421 Аргон 10 % 1
280429 Благородни газове (с изключение на 10 % 1
  аргон)    
280430 Азот 10 % 1
280440 Кислород 10 % 1
280450 Бор; телур 10 % 1
280461 Силиций, съдържащ тегловно 99,99 % или 10 % 1
  повече силиций    
280469 Силиций, съдържащ тегловно по-малко от 10 % 1
  99,99 % силиций    
280470 Фосфор 10 % 1
280480 Арсен 10 % 1
280490 Селен 10 % 1
280511 Натрий 10 % 1
280512 Калций 10 % 1
280519 Алкални или алкалоземни метали (с 10 % 1
  изключение на натрий и калций)    
280530 Редкоземни метали, скандий и итрий, 10 % 1
  дори смесени или сплавени помежду си    
280540 Живак 10 % 1
280610 Хлороводород (солна киселина) 10 % 1
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
280620 Хлорсулфонова киселина 10 % 1
280700 Сярна киселина; олеум 10 % 1
280800 Азотна киселина; смеси от азотна и сярна 10 % 1
  киселини    
280910 Дифосфорен пентаоксид 10 % 1
280920 Фосфорна киселина; полифосфорни 10 % 1
  киселини с определен или неопределен    
  химичен състав    
281000 Борни оксиди; борни киселини 10 % 1
281111 Флуороводород (флуороводородна 10 % 1
  киселина)    
281119 Неорганични киселини (с изключение на 10 % 1
  хлороводород (солна киселина),    
  хлорсулфонова киселина, сярна киселина,    
  олеум, азотна киселина, смеси от азотна и    
  сярна киселини, фосфорна киселина,    
  полифосфорни киселини, борни киселини    
  и флуороводород (флуороводородна    
  киселина)    
281121 Въглероден диоксид 10 % 1
281122 Силициев диоксид 10 % 1
281123 Серен диоксид 10 % 1
281129 Кислородни неорганични съединения на 10 % 1
  неметалните елементи (с изключение на    
  дифосфорен пентаоксид, борни оксиди,    
  въглероден диоксид, силициев диоксид и    
  серен диоксид)    
281210 Хлориди и оксихлориди 10 % 1
281290 Халогениди и оксихалогениди на 10 % 1
  неметалните елементи (с изключение на    
  хлориди и оксихлориди)    
281310 Въглероден бисулфид 10 % 1
281390 Сулфиди на неметалните елементи (с 10 % 1
  изключение на въглероден бисулфид);    
  технически фосфорен трисулфид    
281410 Безводен амоняк 10 % 1
281420 Амоняк във воден разтвор (амонячна 10 % 1
  вода)    
281511 Натриев хидроксид (сода каустик), твърд 10 % 1
281512 Натриев хидроксид (сода каустик), във 10 % 1
  воден разтвор    
281520 Калиев хидроксид 10 % 1
281530 Натриев или калиев пероксид 10 % 1
281610 Хидроксид и пероксид на магнезия 10 % 1
281640 Оксиди, хидроксиди и пероксиди на 10 % 1
  стронция или бария    
281700 Цинков оксид; цинков пероксид 10 % 1
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
281810 Изкуствен корунд с определен или 10 % 1
  неопределен химичен състав    
281820 Алуминиев оксид (с изключение на 10 % 1
  изкуствения корунд)    
281830 Алуминиев хидроксид 10 % 1
281910 Хромов триоксид 10 % 1
281990 Хромови оксиди и хидроксиди (с 10 % 1
  изключение на хромов триоксид)    
282010 Манганов диоксид 10 % 1
282090 Манганови оксиди (с изключение на 10 % 1
  манганов диоксид)    
282110 Железни оксиди и хидроксиди 10 % 1
282120 Багрилна пръст, съдържаща тегловно 70 % 10 % 1
  или повече свързано желязо,    
  изчислено като дижелезен триоксид    
  (Fe2O3)    
282200 Кобалтови оксиди и хидроксиди; 10 % 1
  технически кобалтови оксиди    
282300 Титанови оксиди 10 % 1
282410 Оловен монооксид (оловна глеч, масикот) 10 % 1
282420 Миний и оранжев миний 10 % 1
282490 Оловни оксиди (с изключение на 10 % 1
  монооксид (оловна глеч, масикот))    
282510 Хидразин и хидроксиламин и техните 10 % 1
  неорганични соли    
282520 Литиев оксид и хидроксид 10 % 1
282530 Ванадиеви оксиди и хидроксиди 10 % 1
282540 Никелови оксиди и хидроксиди 10 % 1
282550 Медни оксиди и хидроксиди 10 % 1
282560 Германиеви оксиди и циркониев диоксид 10 % 1
282570 Молибденови оксиди и хидроксиди 10 % 1
282580 Антимонови оксиди 10 % 1
282590 Неорганични основи и оксиди, 10 % 1
  хидроксиди и пероксиди на металите,    
  неупо    
  менати другаде    
282611 Амониеви или натриеви флуориди 10 % 1
282612 Алуминиеви флуориди 10 % 1
282619 Флуориди (с изключение на амониеви, 10 % 1
  натриеви и алуминиеви)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
282620 Натриеви и калиеви флуоросиликати 10 % 1
282630 Натриев хексафлуороалуминат 10 % 1
  (синтетичен криолит)    
282690 Флуоросиликати, флуороалуминати и 10 % 1
  други комплексни флуорни соли (с    
  изключение на натриеви или калиеви    
  флуоросиликати и натриев хексафлуо    
  роалуминат (синтетичен криолит)    
282710 Амониев хлорид 10 % 1
282720 Калциев хлорид 10 % 1
282731 Магнезиев хлорид 10 % 1
282732 Алуминиев хлорид 10 % 1
282733 Железни хлориди 10 % 1
282734 Кобалтови хлориди 10 % 1
282735 Никелов хлорид 10 % 1
282736 Цинков хлорид 10 % 1
282739 Хлориди (с изключение на амониев, 10 % 1
  калциев, магнезиев, алуминиев, железен,    
  кобалтов, никелов и цинков хлорид)    
282741 Медни оксихлориди и хидроксихлориди 10 % 1
282749 Оксихлориди и хидроксихлориди (с 10 % 1
  изключение на медните)    
282751 Натриеви и калиеви бромиди 10 % 1
282759 Бромиди и оксибромиди (с изключение на 10 % 1
  натриевите и калиевите)    
282760 Йодиди и оксийодиди 10 % 1
282810 Калциеви хипохлорити, включително 10 % 1
  технически калциев хипохлорит    
282890 Хипохлорити, хлорити и хипобромити (с 20 % 3
  изключение на калциеви хипохло    
  рити)    
282911 Натриеви хлорати 10 % 1
282919 Хлорати (с изключение на натриевите) 10 % 1
282990 Перхлорати; бромати и пербромати; 10 % 1
  йодати и перйодати    
283010 Натриеви сулфиди 10 % 1
283020 Цинков сулфид 10 % 1
283030 Кадмиев сулфид 10 % 1
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
283090 Сулфиди (с изключение на натриевия, 10 % 1
  цинковия и кадмиевия); полисулфиди,    
  с определен или неопределен химичен    
  състав    
283110 Натриеви дитионити и сулфоксилати 10 % 1
283190 Дитионити и сулфоксилати (с изключение 10 % 1
  на натриевите)    
283210 Натриеви сулфити 10 % 1
283220 Сулфити (с изключение на натриевите) 10 % 1
283230 Тиосулфати 10 % 1
283311 Динатриев сулфат 10 % 1
283319 Натриеви сулфати (с изключение на 10 % 1
  динатриевите)    
283321 Магнезиев сулфат 10 % 1
283322 Алуминиев сулфат 10 % 1
283323 Хромови сулфати 10 % 1
283324 Никелов сулфат 10 % 1
283325 Медни сулфати 10 % 1
283326 Цинков сулфат 10 % 1
283327 Бариев сулфат 10 % 1
283329 Сулфати (с изключение на натриеви, 10 % 1
  магнезиеви, алуминиеви, хромови,    
  никелови, медни, цинкови и бариеви)    
283330 Стипци 10 % 1
283340 Пероксосулфати (персулфати) 10 % 1
283410 Нитрити 10 % 1
283421 Калиев нитрат 10 % 1
283429 Нитрати (с изключение на калиевите) 10 % 1
283510 Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати 10 % 1
  (фосфити)    
283522 Моно- или динатриев фосфат 10 % 1
283523 Тринатриев фосфат 10 % 1
283524 Калиеви фосфати 10 % 1
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
283525 Кисел калциев фосфат (дикалциев 10 % 1
  фосфат)    
283526 Калциеви фосфати (с изключение на 10 % 1
  кисел калциев фосфат (дикалциев    
  фосфат)    
283529 Фосфати (с изключение на моно- или 10 % 1
  динатриеви, тринатриеви, калиеви и    
  калциеви)    
283531 Натриев трифосфат (натриев 10 % 1
  триполифосфат), с определен или    
  неопределен химичен състав    
283539 Полифосфати, с определен или 10 % 1
  неопределен химичен състав (с    
  изключение на натриев трифосфат    
  (натриев триполифосфат)    
283610 Технически амониев карбонат и други 10 % 1
  амониеви карбонати    
283620 Динатриев карбонат (калцинирана сода) 10 % 1
283630 Натриев бикарбонат 10 % 1
283640 Калиеви карбонати 10 % 1
283650 Калциев карбонат 10 % 1
283660 Бариев карбонат 10 % 1
283670 Оловни карбонати 10 % 1
283691 Литиеви карбонати 10 % 1
283692 Стронциев карбонат 10 % 1
283699 Карбонати и пероксокарбонати 10 % 1
  (перкарбонати) (с изключение на    
  технически амониев карбонат и други    
  амониеви карбонати, динатриев карбонат    
  (калци нирана сода), натриев бикарбонат,    
  калиеви карбонати, калциев карбонат,    
  бариев карбонат, оловен карбонат,    
  литиеви карбонати и стронциев карбонат)    
283711 Натриев цианид 10 % 1
283719 Цианиди и оксицианиди (с изключение на 10 % 1
  натриевите)    
283720 Комплексни цианиди 10 % 1
283800 Фулминати, цианати и тиоцианати 10 % 1
283911 Натриеви метасиликати, включително 10 % 1
  технически метасиликати    
283919 Натриеви силикати, включително 10 % 1
  технически силикати (с изключение на    
  натриеви метасиликати)    
283920 Калиеви силикати, включително 10 % 1
  технически силикати    
283990 Силикати, включително технически 10 % 1
  силикати на алкалните метали (с    
  изключение на натриеви и калиеви    
  силикати)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
284011 Безводен динатриев тетраборат 10 % 1
  (пречистен боракс)    
284019 Динатриев тетраборат (пречистен боракс) 10 % 1
  (с изключение на безводния)    
284020 Борати (с изключение на динатриевия 10 % 1
  тетраборат (пречистен боракс))    
284030 Пероксоборати (перборати) 10 % 1
284110 Алуминати 10 % 1
284120 Цинкови или оловни хромати 10 % 1
284130 Натриев бихромат 10 % 1
284150 Хромати и бихромати; пероксохромати (с 10 % 1
  изключение на цинкови или оловни    
  хромати и натриев бихромат)    
284161 Калиев перманганат 10 % 1
284169 Манганити, манганати и перманганати (с 10 % 1
  изключение на калиев перманганат)    
284170 Молибдати 10 % 1
284180 Волфрамати 10 % 1
284190 Соли на оксометалните или 10 % 1
  пероксометалните киселини (с изключение    
  на алуминати, хромати, бихромати,    
  пероксохромати, манганити, манганати,    
  перманганати, молибдати и волфрамати)    
284210 Двойни или комплексни силикати на 10 % 1
  неорганичните киселини или пероксо    
  киселините, включително    
  алуминосиликати с определен или    
  неопределен химичен състав    
284290 Соли на неорганичните киселини или 10 % 1
  пероксокиселините (с изключение на    
  солите на оксометалните или    
  пероксометалните киселини, двойните или    
  комплексните силикати (включително    
  алуминосиликати с определен или    
  неопределен химичен състав) и азидите)    
284310 Благородни метали в колоидно състояние 10 % 1
284321 Сребърен нитрат 10 % 1
284329 Съединения на среброто, неорганични или 10 % 1
  органични, с определен или неопределен    
  химичен състав (с изключение на    
  сребърен нитрат)    
284330 Съединения на златото, неорганични или 10 % 1
  органични, с определен или неопределен    
  химичен състав    
284390 Неорганични или органични съединения 10 % 1
  на благородни метали, с определен или    
  неопределен химичен състав (с    
  изключение на сребърните и златните);    
  амалгами на благородни метали    
284410 Естествен уран и неговите съединения; 10 % 1
  сплави, дисперсии, включително мета    
  локерамиките, керамични продукти и    
  смеси, съдържащи естествен уран или    
  съединения на естествения уран (Евратом)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
284420 Уран, обогатен с U 235 и неговите 10 % 1
  съединения; плутоний и неговите съеди    
  нения; сплави, дисперсии, включително    
  металокерамиките, керамични продукти и    
  смеси, съдържащи уран, обогатен с U 235,    
  плутоний или съединения на тези    
  продукти (Евратом)    
284430 Уран, обеднен на U 235 и неговите 10 % 1
  съединения; торий и неговите съеди    
  нения; сплави, дисперсии, включително    
  металокерамиките, керамични продукти и    
  смеси, съдържащи уран, обеднен на U    
  235, торий или съединения на тези    
  продукти    
284440 Радиоактивни елементи и изотопи и 10 % 1
  радиоактивни съединения, и сплави и    
  дисперсии, включително    
  металокерамиките, керамични продукти и    
  смеси, съдържащи тези елементи, изотопи    
  и съединения; радиоактивни отпадъци    
  (с изключение на естествен уран, уран,    
  обогатен с и обеднен на U 235;    
  плутоний, торий и съединения на тези    
  продукти)    
284450 Отработени (облъчени) топлоотделящи 10 % 1
  елементи (касети) за ядрени реактори    
  (Евратом)    
284510 Тежка вода (деутериев оксид) (Евратом) 10 % 1
284590 Нерадиоактивни изотопи; техните 10 % 1
  неорганични или органични съединения с    
  определен или неопределен химичен    
  състав (с изключение на тежка вода    
  (деутериев оксид))    
284610 Съединения на церия 10 % 1
284690 Неорганични или органични съединения 10 % 1
  на редкоземните метали, на итрия или на    
  скандия или на техните смеси (с    
  изключение на церия)    
284700 Водороден пероксид (кислородна вода), 10 % 1
  дори втвърден с карбамид    
284800 Фосфиди с определен или неопределен 10 % 1
  химичен състав (с изключение на    
  ферофосфорите)    
284910 Калциеви карбиди с определен или 10 % 1
  неопределен химичен състав    
284920 Силициеви карбиди с определен или 10 % 1
  неопределен химичен състав    
284990 Карбиди с определен или неопределен 10 % 1
  химичен състав (с изключение на    
  калциевите и силициевите)    
285000 Хидриди, нитриди, азиди, силициди и 10 % 1
  бориди с определен или неопределен    
  химичен състав (с изключение на    
  съединенията, различни от карбидите от    
  № 2849)    
285100 Неорганични съединения, включително 10 % 1
  дестилирани води, проводими води или    
  води със същата степен на чистота,    
  неупоменати другаде; втечнен въздух,    
  включително втечнения въздух с    
  отстранени благородни газове; сгъстен    
  въздух; амалгами, без тези на    
  благородните метали    
290110 Наситени ациклени въглеводороди 10 % 1
290121 Етилен 10 % 1
290122 Пропен (пропилен) 10 % 1
290123 Бутен (бутилен) и неговите изомери 10 % 1
290124 Бута-1,3-диен и изопрен 10 % 1
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
290129 Въглеводороди, ациклени, ненаситени (с 10 % 1
  изключение на етилен, пропен (про    
  пилен), бутен (бутилен) и неговите    
  изомери и бута-1,3-диен и изопрен)    
290211 Циклохексан 10 % 1
290219 Циклани, циклени или циклотерпени (с 10 % 1
  изключение на циклохексан)    
290220 Бензен 10 % 1
290230 Толуен 10 % 1
290241 о-Ксилен 10 % 1
290242 m-Ксилен 10 % 1
290243 p-Ксилен 10 % 1
290244 Смеси от изомери на ксилена 10 % 1
290250 Стирен 10 % 1
290260 Етилбензен 10 % 1
290270 Кумен 10 % 1
290290 Циклени въглеводороди (с изключение на 10 % 1
  циклани, циклени, бензен, толуен,    
  ксилени, стирен, етилбензен и кумен)    
290311 Хлорметан (метилхлорид) и хлоретан 10 % 1
  (етилхлорид)    
290312 Дихлорметан (метиленхлорид) 10 % 1
290313 Хлороформ (трихлорметан) 10 % 1
290314 Тетрахлорметан 10 % 1
290315 1,2-дихлоретан (етилен дихлорид) 10 % 1
290319 Наситени хлорни производни на 10 % 1
  ациклените въглеводороди (с изключение    
  на хлорметан (метилхлорид), хлоретан    
  (етилхлорид), дихлорметан (метилен    
  хлорид), хлороформ (трихлорметан),    
  тетрахлорметан и 1,2-дихлоретан (ети    
  лендихлорид)    
290321 Винилхлорид (хлоретилен) 10 % 1
290322 Трихлоретилен 10 % 1
290323 Тетрахлоретилен (перхлоретилен) 10 % 1
290329 Ненаситени хлорни производни на 10 % 1
  ациклените въглеводороди (с изключение    
  на винилхлорид (хлоретилен),    
  трихлоретилен и тетрахлоретилен    
  (перхлоре тилен)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
290330 Флуорни, бромни и йодни производни на 10 % 1
  ациклените въглеводороди    
290341 Трихлорфлуорметан 10 % 1
290342 Дихлордифлуорметан 10 % 1
290343 Трихлортрифлуоретани 10 % 1
290344 Дихлортетрафлуоретани и 10 % 1
  хлорпентафлуоретан    
290345 Производни на ациклените 10 % 1
  въглеводороди, перхалогенирани,    
  съдържащи само флуор и хлор (с    
  изключение на трихлорфлуорметан,    
  дихлордифлуорметан,    
  трихлортрифлуоретани,    
  дихлортетрафлуоретани и    
  хлорпентафлуоретан)    
290346 Бромхлордифлуорметан, 10 % 1
  бромтрифлуорметан и    
  дибромтетрафлуоретани    
290347 Перхалогенирани производни на 10 % 1
  ациклените въглеводороди, съдържащи    
  най- малко два различни халогенни    
  елемента (с изключение на съдържащите    
  само флуор и хлор и на    
  бромхлордифлуорметан,    
  бромтрифлуорметан и дибромтет    
  рафлуоретани)    
290349 Халогенопроизводни на ациклените 10 % 1
  въглеводороди, съдържащи най-малко    
  два различни халогенни елемента (с    
  изключение на перхалогенирани    
  производни)    
290351 1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексан 10 % 1
290359 Халогенопроизводни на цикланите, 10 % 1
  циклените или циклотерпените (с    
  изключение на    
  1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан)    
290361 Хлорбензен, о-дихлорбензен и 10 % 1
  р-дихлорбензен    
290362 Хексахлоробензен и DDT 10 % 1
  (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан)    
290369 Халогенопроизводни на ароматните 10 % 1
  въглеводороди (с изключение на хлор    
  бензен, о-дихлорбензен и    
  р-дихлорбензен, хексахлоробензен и DDT    
  (1,1,1-    
  трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан)    
290410 Производни на въглеводородите, които 10 % 1
  са само със сулфогрупи, техните соли    
  и етилови естери    
290420 Производни на въглеводородите, които 10 % 1
  са само с нитро- или с нитрозогрупи    
290490 Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на 10 % 1
  въглеводородите, дори халоге нирани (с    
  изключение на тези, които са само със    
  сулфо-, нитро- или нитрозогрупи)    
290511 Метанол (метилов алкохол) 10 % 1
290512 Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и 10 % 1
  пропан-2-ол (изопропилов алкохол)    
290513 Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол) 10 % 1
290514 Бутилови алкохоли (с изключение на 10 % 1
  бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
290515 Пентанол (амилов алкохол) и неговите 10 % 1
  изомери    
290516 Октанол (октилов алкохол) и неговите 10 % 1
  изомери    
290517 Додекан-1-ол (лаурилов алкохол), 10 % 1
  хексадекан-1-ол (цетилов алкохол) и окта    
  декан-1-ол (стеарилов алкохол)    
290519 Наситени ациклени моноалкохоли (с 10 % 1
  изключение на метанол (метилов алкохол),    
  пропан-1-ол (пропилов алкохол),    
  пропан-2-ол (изопропилов алкохол),    
  бутилови алкохоли, пентанол (амилов    
  алкохол) и неговите изомери, октанол    
  (октилов алкохол) и неговите изомери,    
  додекан-1-ол (лаурилов алкохол),    
  хексадекан-1-ол (цетилов алкохол) и    
  октадекан-1-ол (стеарилов алкохол)    
290522 Ациклени терпенови алкохоли 10 % 1
290529 Ненаситени ациклени моноалкохоли (с 10 % 1
  изключение на ациклени терпенови    
  алкохоли)    
290531 Етиленгликол (етандиол) 10 % 1
290532 Пропиленгликол (пропан-1,2-диол) 10 % 1
290539 Диоли (с изключение на етиленгликол 10 % 1
  (етандиол) и пропиленгликол (пропан-    
  1,2-диол)    
290541 2-етил-2-(хидроксиметил)пропан-1,3-диол 10 % 1
  (триметилолпропан)    
290542 Пентаеритритол (пентаеритрит) 10 % 1
290543 Манитол 10 % 3
290544 D-Глюцитол (сорбитол) 10 % 3
290545 Глицерол 10 % 3
290549 Три- и други ациклени полиалкохоли (с 10 % 1
  изключение на 2-етил-2-(хидрокси    
  метил)пропан-1,3-диол    
  (триметилолпропан), пентаеритритол    
  (пентаеритрит), манитол, D-глюцитол    
  (сорбитол) и глицерол)    
290551 Етхлорвинол (INN) 10 % 1
290559 Халогено-, сулфо-, нитро- или 10 % 1
  нитрозопроизводни на ациклените    
  алкохоли (с изключение на етхлорвинол    
  (INN)    
290611 Ментол 10 % 1
290612 Циклохексанол, метилциклохексаноли и 10 % 1
  диметилциклохексаноли    
290613 Стероли и инозитоли 10 % 1
290614 Терпинеоли 10 % 1
290619 Алкохоли на цикланите, циклените и 10 % 1
  циклотерпените, и техните халогено-,    
  сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни (с    
  изключение на ментол, циклохек санол,    
  метилциклохексаноли,    
  диметилциклохексаноли, стероли,    
  инозитоли и терпинеоли)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
290621 Бензилов алкохол 10 % 1
290629 Ароматни циклени алкохоли и техните 10 % 1
  халогено-, сулфо-, нитро- или    
  нитрозопроизводни (с изключение на    
  бензилов алкохол)    
290711 Фенол (хидроксибензен) и неговите соли 10 % 1
290712 Крезоли и техните соли 10 % 1
290713 Октилфенол, нонилфенол и техните 10 % 1
  изомери; соли на тези продукти    
290714 Ксиленоли и техните соли 10 % 1
290715 Нафтоли и техните соли 10 % 1
290719 Монофеноли (с изключение на фенол 10 % 1
  (хидроксибензен) и неговите соли,    
  крезоли и техните соли, октилфенол,    
  нонилфенол и техните изомери и соли,    
  ксиленоли и техните соли, и нафтоли и    
  техните соли)    
290721 Резорцинол и неговите соли 10 % 1
290722 Хидрохинон (хинол) и неговите соли 10 % 1
290723 4,4-Изопропилидендифенол (бисфенол А, 10 % 1
  дифенилолпропан) и неговите соли    
290729 Полифеноли и фенолни алкохоли (с 10 % 1
  изключение на резорцинол и хидрохинон    
  (хинол) и техните соли, и    
  4,4-изопропилидендифенол (бисфенол А,    
  дифенилолпропан) и неговите соли)    
290810 Производни, съдържащи само халогенни 10 % 1
  заместители и техните соли, на фенолите    
  или на фенолните алкохоли    
290820 Сулфопроизводни, техните соли и естери, 10 % 1
  на фенолите или на фенолните алкохоли    
290890 Халогено-, сулфо-, нитро- или 10 % 1
  нитрозопроизводни на фенолите или на    
  фенолните алкохоли (с изключение на    
  производни, съдържащи само халогенни    
  заместители и техните соли или само    
  сулфогрупи, техните соли    
  и естери)    
290911 Диетилов етер (диетилов оксид) 10 % 1
290919 Ациклени етери и техните халогено-, 10 % 1
  сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
  (с изключение на диетиловия етер    
  (диетилов оксид)    
290920 Етери на цикланите, циклените и 10 % 1
  циклотерпените, и техните халогено-,    
  сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
290930 Ароматни етери и техните халогено-, 10 % 1
  сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
290941 2,2-Оксидиетанол (диетиленгликол, дигол) 10 % 1
290942 Монометилови етери на етиленгликола 10 % 1
  или на диетиленгликола    
290943 Монобутилови етери на етиленгликола или 10 % 1
  на диетиленгликола    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
290944 Моноалкилови етери на етиленгликола 10 % 1
  или на диетиленгликола (с изключение на    
  монометилови етери и монобутилови    
  етери)    
290949 Етер-алкохоли и техните халогено-, 10 % 1
  сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни (с    
  изключение на 2,2-оксидиетанол    
  (диетиленгликол, дигол) и моноалкилови    
  етери на етиленгликола или на    
  диетиленгликола)    
290950 Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и 10 % 1
  техните халогено-, сулфо-, нитро- или    
  нитрозопроизводни    
290960 Алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, 10 % 1
  кетонни пероксиди, и техните халогено-,    
  сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
291010 Оксиран (етиленов оксид) 10 % 1
291020 Метилоксиран (пропиленов оксид) 10 % 1
291030 1-Хлор-2,3-епоксипропан (епихлорхидрин) 10 % 1
291090 Епоксиди, епокси-алкохоли, 10 % 1
  епокси-феноли и епокси-етери с три атома    
  в пръстена, и техните халогено-, сулфо-,    
  нитро- или нитрозопроизводни (с    
  изключение на оксиран (етиленов оксид),    
  метилоксиран (пропиленов оксид)    
  и 1-хлор-2,3-епоксипропан    
  (епихлорхидрин)    
291100 Ацетали и полуацетали, дори съдържащи 10 % 1
  други кислородни функционални групи, и    
  техните халогено-, сулфо-, нитро- или    
  нитрозопроизводни    
291211 Метанал (формалдехид) 10 % 1
291212 Етанал (ацеталдехид) 10 % 1
291213 Бутанал (бутиралдехид, нормален 10 % 1
  изомер)    
291219 Ациклени алдехиди, несъдържащи други 10 % 1
  кислородни функционални групи (с    
  изключение на метанал (формалдехид),    
  етанал (ацеталдехид) и бутанал (бути    
  ралдехид, нормален изомер)    
291221 Бензалдехид (бензоен алдехид) 10 % 1
291229 Циклени алдехиди, несъдържащи други 10 % 1
  кислородни функционални групи (с    
  изключение на бензалдехид (бензоен    
  алдехид)    
291230 Алкохолни алдехиди 10 % 1
291241 Ванилин 10 % 1
  (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)    
291242 Етилванилин 10 % 1
  (3-етокси-4-хидроксибензалдехид)    
291249 Етерни алдехиди, фенолни алдехиди и 10 % 1
  алдехиди, съдържащи други кислородни    
  функционални групи (с изключение на    
  етилванилин (3-етокси-    
  4-хидроксибензалдехид) и ванилин    
  (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)    
291250 Циклени полимери на алдехидите 10 % 1
291260 Параформалдехид 10 % 1
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
291300 Халогено-, сулфо-, нитро- или 10 % 1
  нитрозопроизводни на циклени полимери    
  на алдехидите или на параформалдехид    
291411 Ацетон 10 % 1
291412 Бутанон (метилетилкетон) 10 % 1
291413 4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон) 10 % 1
291419 Ациклени кетони, несъдържащи други 10 % 1
  кислородни функционални групи (с    
  изключение на ацетон, бутанон    
  (метилетилкетон) и 4-метилпентан-2-он    
  (метилизобутилкетон)    
291421 Камфор 10 % 1
291422 Циклохексанон и метилциклохексанони 10 % 1
291423 Йонони и метилйонони 10 % 1
291429 Кетони на цикланите, циклените или 10 % 1
  циклотерпените, несъдържащи други    
  кислородни функционални групи (с    
  изключение на камфор, циклохексанон,    
  метилциклохексанони, йонони и    
  метилйонони)    
291431 Фенилацетон (фенилпропан-2-он) 10 % 1
291439 Ароматни кетони, несъдържащи други 10 % 1
  кислородни функционални групи (с    
  изключение на фенилацетон    
  (фенилпропан-2-он)    
291440 Алкохолни кетони и алдехидни кетони 10 % 1
291450 Фенолни кетони и кетони, съдържащи 10 % 1
  други кислородни функционални групи    
291461 Антрахинон 10 % 1
291469 Хинони (с изключение на антрахинон) 10 % 1
291470 Халогено-, сулфо-, нитро- или 10 % 1
  нитрозопроизводни на кетоните или на    
  хиноните    
291511 Мравчена киселина 10 % 1
291512 Соли на мравчената киселина 10 % 1
291513 Естери на мравчената киселина 10 % 1
291521 Оцетна киселина 10 % 1
291522 Натриев ацетат 10 % 1
291523 Кобалтови ацетати 10 % 1
291524 Оцетен анхидрид 10 % 1
291529 Соли на оцетната киселина (с изключение 10 % 1
  на натриевите и кобалтовите)    
       
    Максимални ставки,  
    приложими към  
  Описание на продуктите 31.12.2007 г. Кате
Позиция   Централноафриканска гория
по   икономическа и  
ХС 2002   парична общност  
    (CEMAC)  
291531 Етилов ацетат 10 % 1
291532 Винилов ацетат 10 % 1
291533 n-Бутилов ацетат 10 % 1
291534 Изобутилов ацетат 10 % 1
291535 2-Етоксиетилов ацетат 10 % 1
291539 Естери на оцетната киселина (с 10 % 1
  изключение на етиловите, виниловите, n-