РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1751/2005 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на МСФО 1, МСС 39 и ПКР 12


(Текст от значение за ЕИП)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година относно прилагането на международни счетоводни стандарти (1) и, по-специално, член 3,параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1) С Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията(2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 14 септември 2002 г., включително разяснение на Постоянния комитет по разясненията (ПКР) 12 Консолидация - предприятия със специална цел.

(2) На 17 декември 2003 година Бордът по международни счетоводни стандарти (БМСС) публикува преработения Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване. МСС 39 установява главно основни принципи за признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви и е приет от Европейската комисия с Регламент (ЕО) № 2086/2004 на Комисията (3) от 19 ноември 2004 г., с изключение на някои разпоредби, отнасящи се до използването на опцията за пълна справедлива стойност и до счетоводното отчитане на хеджирането.

(3) На 17 декември 2004 г. БМСС публикува изменение към МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване - Преминаване и първоначално признаване на финансови активи и финансови пасиви като част от инициативата на БМСС да се улесни преминаването към МСС/МСФО на дружествата в Европейския съюз, по-специално регистрираните в Американската комисия за борсите и ценните книжа (SEC).

(4) На 11 ноември 2004 г. Международният комитет по разясненията на финансовите отчети (МКРФО) публикува изменение към Разяснение на МКРФО ПКР 12 Обхват на ПКР 12: Консолидация - предприятия със специална цел. Изменението разглежда съществуващите изключения от обхвата на ПКР 12 относно пенсионни планове и планове за компенсации под формата на дялове в собствен капитал (ПКР-12.6). Целта на промяната в обхвата е да се осигури съпоставимост с изискванията на МСС 19 Доходи на наети лица и да се въведат промените, които се изискват в резултат на неотдавна приетия МСФО 2 Плащания на базата на акции (4).

(5) Комисията стигна до заключението, че измененият стандарт и измененото разяснение отговарят на критериите, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. Консултациите с технически експерти в областта също потвърждават, че двете изменения отговарят на техническите критерии за приемане.

(6) Приемането на измененията към МСС 39 предполага като логическо следствие и изменения в МСФО 1 Първоначално приемане на международните стандарти за финансова отчетност, с цел да се осигури съпоставимост между международните счетоводни стандарти.

(7) Следователно Регламент (ЕО) № 1725/2003 следва да бъде съответно изменен.

(8) Измененията следва по изключение да бъдат приложени за финансовата година на предприятията, започваща на или след 1 януари 2005 г., т.е. от определен момент преди публикуването на настоящия регламент. Прилагането със задна дата е оправдано по изключение, за да улесни фирмите, които за първи път подготвят сметките си в съответствие с МСС/МСФО.

(9) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1725/2003 се изменя, както следва:

1. Текстът на Измененията към Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване - Преминаване и първоначално признаване на финансови активи и финансови пасиви се добавя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

2. Текстът на изменението на МКРФО към ПКР 12 Консолидация - предприятия със специална цел се добавя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

3. Приемането на измененията към МСС 39 предполага като логическо следствие и изменения в МСФО 1 Първоначално приемане на международните стандарти за финансова отчетност, с цел да се осигури съпоставимост между международните счетоводни стандарти.


Член 2

Настоящият Регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за всяка финансова година на предприятията, започваща на или след 1 януари 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 октомври 2005 година.


За Комисията:

Charlie McCREEVY

Член на Комисията
ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

МСС 39  
  Изменения към Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови
  инструменти: Признаване и оценяване - Преминаване и първоначално
  признаване на финансови активи и финансови пасиви
ПКР 12 Изменение на МКТФО към ПКР 12 Обхват на ПКР 12;
  Консолидация - предприятия със специална цел
________________________________________________________________

Възпроизвеждането им е разрешено в рамките на Европейското икономическо пространство. Всички съществуващи права са запазени извън ЕИП, с изключение на правото на възпроизвеждане за лична употреба или друга честна сделка. Допълнителна информация може да бъде получена в Интернет страницата на IASB (International Accounting Standards Board - Бордът по Международни счетоводни стандарти)www.iasb.org.uk


Изменения към МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване

В стандарта се добавя параграф 107А.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОД

107А. Независимо от разпоредбите на параграф 104, предприятието може да приложи изискванията, които се съдържат в последното изречение на параграф РП76 и параграф РП76 А, по един от следните начини:

а) по отношение на транзакциите, сключени след 25 октомври 2002 г.; или

б) по отношение на транзакциите, сключени след 1 януари 2004 г.


В Допълнение А, Ръководство за приложение, се добавя параграф РП76 А .


Ръководство за приложение

Оценяване (параграфи 43 до 70)

Липса на активен пазар: Техника на оценяване

...

РП76 А Последващото оценяване на финансовия актив или финансовия пасив, както и последващото признаване на печалбите или загубите отговаря на изискванията на настоящия стандарт. Приложението на параграф РП76 може да доведе до това да няма призната печалба или загуба при първоначалното признаване на даден финансов актив или финансов пасив. В този случай МСС 39 изисква печалбата или загубата да бъдат признати след първоначалното признаване само доколкото е получена в резултат на промяна в някой фактор (включително време), която участниците на пазара отчитат при определянето на дадена цена.Допълнение

Изменения към МСС 1

Измененията в настоящото допълнение се прилагат за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2005 година. Ако предприятието прилага МСФО 1 за по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.

А1. МСФО 1 Първоначално приемане на международните стандарти за финансова отчетност се изменя, както е описано по-надолу.

В параграф 13, букви й) и к) се изменят и се добавя буква л), както следва:

й) задълженията за изваждане от употреба, включени в стойността на дълготрайните материални активи (земи, сгради, съоръжения, машини и оборудване) (параграф 25Д);

к) договори за лизинг (параграф 25Е); и

л) оценяване на финансови активи или финансови пасиви по справедлива стойност при първоначалното признаване (параграф 25Ж);

След параграф 25Е се вмъкват ново заглавие и параграф 25Ж, както следва:


Оценяване на финансови активи или финансови пасиви по справедлива стойност

25Ж Независимо от изискванията на параграфи 7 и 9, предприятието може да приложи изискванията, които се съдържат в последното изречение на МСС 39, параграф РП76 и параграф РП76 А, по един от следните начини:

а) по отношение на транзакциите, сключени след 25 октомври 2002 г.; или

б) по отношение на транзакциите, сключени след 1 януари 2004 г.Международен комитет по разясненията на финансовите отчети

МКРФО

ИЗМЕНЕНИЕ НА МКРФО КЪМ ПКР-12

Обхват на ПКР-12

Консолидация - предприятия със специална цел

ПОЗОВАВАНИЯ

МСС 19 Доходи на наети лица

МСС 32 Финансови инструменти: Оповестяване и представяне

МСФО 2 Плащания на базата на акции

ПКР-12 Консолидация - предприятия със специална цел

КОНТЕКСТ

1. До влизането в сила на настоящото изменение ПКР-12 изключва от обхвата си пенсионните планове и плановете за компенсации под формата на дялове в собствения капитал (ПКР-12.6). До влизането в сила на МСФО 2, тези планове попадаха в обхвата на МСС 19 (с измененията и допълненията от 2002 година).

2. МСФО 2 е в сила за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. МСФО 2 ще измени МСС 19, като:

а) премахне от неговия обхват доходите на наетите лица, за които се прилага МСФО 2, и

б) премахне всички позовавания на компенсациите под формата на дялове в собствения капитал.

3. Освен това МСС 32 поставя изискването изкупените собствени акции да бъдат извадени от собствения капитал. Когато влезе в сила, МСФО 2 ще измени МСС 32, като постанови, че параграфи 33 и 34 от МСС 32 (отнасящи се до изкупени собствени акции) се прилагат спрямо купени, продадени, емитирани или отменени такива акции във връзка с плановете за опции акции на служителите, плановете за закупуване на акции на служителите и всички останали договори, при които плащането става на основата на акции.

РАЗГЛЕДАНИ ВЪПРОСИ

4. Първият въпрос, който се разглежда от настоящото изменение, е включването на плановете за компенсации под формата на дялове от собствения капитал в обхвата на ПКР-12.

5. Вторият въпрос, който се разглежда от настоящото изменение, е изключването от обхвата на ПКР-12 на другите дългосрочни планове за доходите на наетите лица. До влизането в сила на изменението, ПКР-12 не изключва от обхвата си другите дългосрочни планове за доходите на наетите лица. Въпреки това МСС 19 поставя изискването тези планове да бъдат осчетоводявани по начин, подобен на начина, по който се осчетоводяват плановете за възнаграждение след приключване на заетостта в предприятието.

ИЗМЕНЕНИЕ

6. Параграф 6 от ПКР-12 се изменя, както следва.

Настоящото разяснение не се прилага по отношение на плановете за възнаграждение след приключване на заетостта в предприятието или на другите дългосрочни планове за доходите на наетите лица, за които се прилага МСС 19.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

7. Предприятието прилага настоящото изменение за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. Ако предприятието прилага МСФО 2 за по-ранен период, настоящото изменение се прилага за този по-ранен период.


_________________________

(1) ОВ L 243, 11.9.2003 г., стр. 1.

(2) ОВ L 261, 13.10.2003 г., стр. 1. Регламент с последните изменения и допълнения, направени с Регламент (ЕО) № 1073/2005 (ОВ L 175, 8.7.2005 г., стр. 3).

(3) ОВ L 363, 9.12.2004 г., стр. 1.

(4) ОВ L 41, 11.2.2005 г., стр. 1.


32005R1751 - ЦПР-работен


32005R1751 - ЦПР-редактиран


Untitled Page