РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2106/2005 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международния счетоводен стандарт (МСС) 39


(Текст от значение за ЕИП)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международни счетоводни стандарти (1) и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1) С Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 14 септември 2002 г.

(2) Комисията прие Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 с изключение на някои разпоредби, отнасящи се до опцията на пълната справедлива стойност и счетоводно отчитане на хеджирането, с Регламент (ЕО) № 2086/2004 на Комисията от 19 ноември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с въвеждането на МСС 39 (3). Комисията прие подобрения стандарт МСС 39 в частта, отнасяща се до опцията за ограничена справедлива стойност с Регламент (ЕО) № 1864/2005 на Комисията (4).

(3) На 14 април 2005 година Бордът по международни счетоводни стандарти (БМСС) публикува изменение и допълнение към МСС 39, позволяващо на предприятията по-специално да отразяват при определени обстоятелства прогнозна вътрешногрупова сделка, деноминирана в чуждестранна валута като хеджирана позиция в консолидираните финансови отчети. Общоприета практика при управлението на риска е да се отразява валутният риск на една прогнозна вътрешногрупова сделка като хеджирана позиция, а МСС 39, в сегашния му вид, не позволява счетоводно отчитане на хеджирането в тези случаи. Съгласно МСС 39 в сегашния му вид единствено транзакциите, които са външни за предприятието, могат да бъдат отчитани като хеджирана позиция.

(4) Консултациите с технически експерти в областта потвърдиха, че измененията и допълненията в МСС 39 отговарят на техническите критерии за приемане, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(5) Следователно Регламент (ЕО) № 1725/2003 следва да бъде съответно изменен.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1

В приложението към Регламент (ЕО) № 1725/2003 Международният счетоводен стандарт (МСС) 39 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.


Член 2

Всяко предприятие прилага измененията в МСС 39, както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, от която започва неговата 2006 финансова година.


Член 3

Настоящият Регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и е директно приложим във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2005 година.


За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Международният счетоводен стандарт (МСС) 39 се изменя и допълва, както следва:

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ


МСС Наименование
 
МСС Финансови
39 инструменти:
  Признаване и
  оценяване______________________________________________________________________

Възпроизвеждането им е разрешено в рамките на Европейското икономическо пространство. Всички съществуващи права са запазени извън ЕИП, с изключение на правото на възпроизвеждане за лична употреба или друга честна сделка. Допълнителна информация може да бъде получена в Интернет страницата на IASB (БМСС) www.iasb.org

1. Параграф 80 се заменя със следното:

"80. За целите на счетоводното отчитане на хеджирането, единствено активи, пасиви, неотменими ангажименти или много вероятни бъдещи сделки, страна по които е външна за предприятието организация, могат да бъдат отразявани като хеджираните позиции. От това следва, че счетоводно отчитане на хеджирането може да бъде приложено и за транзакции между предприятия или сегменти в същата група единствено в индивидуалните или отделните финансови отчети на тези предприятия или сегменти, но не и в консолидираните финансови отчети на групата. По изключение валутният риск на вътрешногрупова парична позиция (напр. плащания между две дъщерни дружества) може да се квалифицира като хеджирана позиция в консолидираните финансови отчети, ако това доведе до печалби или загуби от разликите във валутния курс, които не са напълно премахнати при консолидацията в съответствие със МСС 21 "Ефекти от промените във валутните курсове". В съответствие с МСС 21 печалбите или загубите при вътрешногрупови парични позиции вследствие на разликите във валутния курс не са напълно премахнати при консолидацията, когато вътрешногруповата парична позиция е резултат на сделка между две групи предприятия, които имат различни функционални валути. В допълнение, валутният риск при много вероятна прогнозна вътрешногрупова транзакция може да се квалифицира като хеджирана позиция в консолидираните финансови отчети, при условие че транзакцията ще бъде деноминирана във валута, различна от функционалната валута на предприятието, което сключва сделката, а валутният риск ще окаже влияние върху консолидираната печалба или загуба.'

2. Добавят се следните параграфи 108А и 108Б:

"108А. Предприятието прилага последното изречение на параграф 80, а така също параграфи РП99А и РП99Б, за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. Насърчава се по-ранното прилагане. Ако предприятието отчита като хеджирана позиция външна прогнозна сделка, която

а) е деноминирана във функционалната валута на предприятието, което сключва сделката,

б) предполага по-голяма изложеност на риск, което би оказало влияние върху консолидираната печалба или загуба (т.е. е деноминирана във валута, различна от представителната валута на групата), и

в) би могла да бъде квалифицирана като счетоводно отчитане на хеджиране, ако не е била деноминирана във функционалната валута на предприятието, което сключва сделката,

то може да приложи счетоводно отчитане на хеджирането в консолидираните финансови отчети за период(и) преди датата на приложението на последното изречение на параграф 80, а така също на параграфи РП99А и РП99Б.

108Б. Не е необходимо предприятието да прилага параграф РП99Б по отношение на сравнителна информация, отнасяща се до периоди преди датата на приложението на последното изречение на параграф 80, а така също и на параграф РП99А."

3. В допълнение А, Ръководство за приложение, параграфи РП99А и РП99Б се преномерират на РП99В и РП99Г, а следните параграфи РП99А, РП99Б и РП133 се вмъкват:

"РП99А. Параграф 80 постановява, че в консолидираните финансови отчети валутният риск от много вероятна вътрешногрупова бъдеща сделка може да бъде квалифициран като хеджирана позиция при хеджиране на парични потоци, при условие че транзакцията ще бъде деноминирана във валута, различна от функционалната валута на предприятието, което сключва сделката, а валутният риск ще окаже влияние върху консолидираната печалба или загуба. За тази цел предприятието може да бъде компанията-майка, дъщерна фирма, асоциирано дружество, смесено предприятие или клон. Ако валутният риск от дадена вътрешногрупова прогнозна сделка не оказва влияние върху консолидираната печалба или загуба, вътрешногруповата прогнозна сделка не може да бъде квалифицирана като хеджирана позиция. Това обикновено се отнася до случаите при изплащане на роялти, лихви или разходи за управление между членовете на една и съща група, освен ако няма външна свързана транзакция. Независимо от това, когато валутният риск при прогнозна вътрешногрупова сделка ще окаже влияние върху консолидираната печалба или загуба, вътрешногруповата транзакция може да бъде квалифицирана като хеджирана позиция. Пример за това са прогнозните продажби или покупки на материални запаси между членовете на една и съща група, в случаите когато предстои продажба на материални запаси на организация, която е външна за групата. По подобен начин, прогнозна вътрешногрупова продажба на производствени съоръжения и оборудване от страна на предприятие от групата, което го произвежда, на друг член на групата, който ще използва съоръженията и оборудването в своята дейност, може да окаже влияние върху консолидираната печалба или загуба. Това може да стане, например, защото съоръженията и оборудването ще бъдат амортизирани от купуващото предприятие и първоначално признатата стойност на съоръженията и оборудването може да се промени, ако вътрешногруповата прогнозна сделка се деноминира във валута, която е различна от функционалната валута на купуващото предприятие.

РП99Б. Ако хеджирането на вътрешногрупова прогнозна транзакция отговаря на условията за прилагането на счетоводното отчитане на хеджиране, всяка печалба или загуба, която е призната директно в собствения капитал в съответствие с параграф 95, буква а), ще бъде прекласифицирана в печалба или загуба за същия период или за периоди, през които валутният риск от хеджираната сделка оказва влияние върху консолидираната печалба или загуба.

РП133. Предприятието може да е отразило дадена вътрешногрупова прогнозна сделка като хеджирана позиция в началото на едногодишния период, който започва на или след 1 януари 2005 година (или, за целите на повторното огласяване на сравнителна информация, началото на по-ранен период за сравнение) при хеджиране, което отговаря на условията за прилагане на счетоводното отчитане на хеджирането в съответствие с настоящия Стандарт (с последните изменения и допълнения, направени с последното изречение на параграф 80). Това предприятие може да използва това отразяване, за да приложи счетоводното отчитане на хеджирането при консолидираните финансови отчети от началото на едногодишния период, който започва на или след 1 януари 2005 г. (или началото на по-ранен период за сравнение). Това предприятие прилага също така параграфи РП99А и РП99Б от началото на едногодишния период, който започва на или след 1 януари 2005 година. Независимо от това, в съответствие с параграф 108Б, предприятието не трябва да прилага РП99Б по отношение на сравнителна информация за по-ранни периоди."


_________________________

(1) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2) ОВ L 261, 13.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1910/2005 (ОВ L 305, 24.11.2005 г., стр. 4).

(3) ОВ L 363, 9.12.2004 г., стр. 1.

(4) ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 45.32005R2106 - ЦПР-редактиран


32005R2106 - ЦПР-редактиран


Untitled Page