РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 108/2006 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) 1, 4, 6 и 7, международни счетоводни стандарти (МСС) 1, 14, 17, 32, 33 и 39, разяснение 6 на Международния комитет по разясненията на финансовите отчети (МКРФО)


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(Текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международни счетоводни стандарти(1) и по-специално, член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1) С Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията(2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, съществуващи към 14 септември 2002 г.

(2) На 30 юни 2005 г. Бордът по международни счетоводни стандарти (БМСС) публикува Изменения към МСФО 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансова отчетност и Основанията за заключения към МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси, за да изясни смисъла на изключението, предвидено за лицата, прилагащи стандартите МСФО за първи път, които са избрали да възприемат МСФО 6 преди 1 януари 2006 г.

(3) На 18 август 2005 г. БМСС публикува МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване. Този стандарт въвежда нови изисквания, които да подобрят информацията за финансовите инструменти, посочена във финансовите отчети на предприятията. Той замества МСС 30 Оповестявания на финансовите отчети на банки и сходни финансови институции, както и някои от изискванията в МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне.

(4) На 18 август 2005 г. БМСС публикува също така изменение към МСС 1 Представяне на финансови отчети - оповестяване на капитала, който въвежда изискванията за оповестяване на капитала на дадено предприятие.

(5) На 18 август 2005 г. БМСС публикува изменения към МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 4 Застрахователни договори - договори за финансова гаранция. Предвидено е измененията да осигурят вписването на произтичащите задължения в балансите на емитентите на договори за финансова гаранция.

(6) На 1 септември 2005 г. Международният комитет по разясненията на финансовите отчети (МКРФО) публикува разяснение 6 на МКРФО Задължения, произтичащи от участие на специален пазар - отпадъци от електрическо и електронно оборудване, наричано оттук нататък "МКРФО 6". МКРФО 6 изяснява осчетоводяването на задълженията във връзка с разходите за управление на отпадъци.

(7) Консултациите с технически експерти в областта потвърждават, че МСФО 1, МСФО 4, МСФО 7, МСС 1, МСС 39 и МКРФО 6 отговарят на техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(8) Възприемането на МСФО 7 предполага, като логическо следствие, изменения в други международни счетоводни стандарти, за да осигури съпоставимостта между международните счетоводни стандарти. Тези логически следващи изменения и допълнения променят МСФО 1, МСФО 4, МСС 14, МСС 17, МСС 32, МСС 33 и МСС 39.

(9) Следователно Регламент (ЕО) № 1725/2003 следва да бъде съответно изменен.

(10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Приложението към Регламент (ЕО) № 1725/2003 се изменя, както следва:

1. Международният стандарт за финансова отчетност (МСФО) 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансова отчетност се изменя и допълва в съответствие с Измененията и допълненията към МСФО 1 и Основанията за заключения към МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

2. Международният счетоводен стандарт (МСС) 30 Оповестявания на финансовите отчети на банки и сходни финансови институции се заменя от МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

3. Международният счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети - оповестяване на капиталовата наличност се изменя и допълва в съответствие с изменението към МСС 1, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

4. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 4 Застрахователни договори - договори за финансова гаранция се изменят и допълват в съответствие с измененията към МСС 39 и МСФО 4, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

5. Разяснение 6 на Международния комитет по разясненията на финансовите отчети (МКРФО) Задължения, произтичащи от участие на специален пазар - отпадъци от електрическо и електронно оборудване се добавя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

6. Приемането на МСФО 7 предполага, като логическо следствие, изменения в МСФО 1, МСФО 4, МСС 14, МСС 17, МСС 32, МСС 33 и МСС 39 в съответствие с допълнение В към МСФО 7, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

7. МСС 32 се изменя в съответствие с измененията към МСС 39 и МСФО 4, както е посочено в приложението към настоящия регламент.


Член 2

(1) Всяко предприятие прилага изменението към МСФО 1 и измененията към МСС 39 и МСФО 4, както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата финансова 2006 г.

(2) Всяко предприятие прилага МСФО 7 и изменението към МСС 1, както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата финансова 2007 г.

(3) Всяко предприятие прилага МКРФО 6, както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата финансова 2006 г.

Независимо от това, предприятията, за които финансовата година започва през м. декември, прилагат МКРФО 6 най-късно от датата, на която започва за тях финансовата 2005 г.


Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 11 януари 2006 година.


За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ


МСФО 1

Измененията към МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансова отчетност и Основанията за заключения към МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси

МСФО 7

МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване

МСС 1

Изменението и допълнението към МСС 1 Представяне на финансови отчети - оповестяване на капитала

МСС 39

МСФО 4

Измененията и допълненията към МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 4 Застрахователни договори - договори за финансова гаранция

МКРФО 6

Разяснение 6 на Международния комитет по разясненията на финансовите отчети (МКРФО) Задължения, произтичащи от участие на специален пазар - отпадъци от електрическо и електронно оборудване________________________________________________________________________

Възпроизвеждането им е разрешено в рамките на Европейското икономическо пространство. Всички съществуващи права са запазени извън ЕИП, с изключение на правото на възпроизвеждане за лична употреба или друга честна сделка. Допълнителна информация може да бъде получена в Интернет страницата на БМСС (IASB) www.iasb.org
Измененията към МСФО 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансова отчетност


Настоящият документ посочва измененията и допълненията към МСФО 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансова отчетност. Измененията представят окончателния вариант на предложенията, които се съдържат в Проектопредложението за изменения към този стандарт МСФО, публикуван на 29 април 2005 г.


Изменение към МСФО 1

Параграф 36 Б и предшестващото заглавие се изменят, както следва.

Изключение от изискването за представяне на сравнителна информация за МСФО 6

36Б Предприятията, които възприемат стандартите МСФО преди 1 януари 2006 г. и изберат да прилагат МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси преди 1 януари 2006 г., не са задължени да спазват изискванията на МСФО 6 относно сравнителната информация, представена в техните финансови отчети, изготвени за първи път съгласно МСФО.
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ 7

Финансови инструменти: оповестяване


ЦЕЛ

1. Целта на настоящия МСФО е да изиска от предприятията да оповестят в техните финансови отчети информация, която да позволи на потребителите да оценят:

а) значението на финансовите инструменти за финансовото състояние и представяне на предприятието;

и

б) естеството и степента на рисковете, произтичащи от финансовите инструменти, на които е изложено предприятието по време на отчетния период, и как предприятието управлява тези рискове.

2. Принципите в настоящия МСФО допълват принципите за признаване, оценяване и представяне на финансовите активи и финансовите пасиви в МСС 32 Финансови инструменти: представяне и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

ОБХВАТ

3. Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия спрямо всички видове финансови инструменти, с изключение на:

а) дяловите участия в дъщерни фирми, асоциирани дружества и смесени предприятия, които се осчетоводяват в съответствие с МСС 27 Консолидирани и самостоятелни финансови отчети, МСС 28 Инвестиции в асоциирани дружества или МСС 31 Дялове в смесени предприятия. Независимо от това, в някои случаи МСС 27, МСС 28 или МСС 31 позволяват на предприятието да осчетоводи дялово участие в дъщерна фирма, асоциирано дружество или смесено предприятие като използва МСС 39; в тези случаи предприятието прилага изискванията за оповестяване, съдържащи се в МСС 27, МСС 28 или МСС 31, в допълнение към изискванията в настоящия МСФО. Освен това предприятията прилагат настоящия МСФО и спрямо дериватите, свързани с дяловите участия в дъщерни фирми, асоциирани дружества и смесени предприятия, освен ако дериватът не отговаря на определението за капиталов инструмент в МСС 32.

б) правата и задълженията на работодателите, произтичащи от плановете за доходите на наетите лица, за които се прилага МСС 19 Доходи на наетите лица.

в) договорите за условно възнаграждение в бизнес-комбинация (виж. МСФО 3 Бизнес-комбинации). Това изключение се прилага само за получателя на възнаграждението.

г) застрахователните договори, дефинирани в МСФО 4 Застрахователни договори. Независимо от това настоящият МСФО се прилага спрямо дериватите, внедрени в застрахователни договори, ако МСС 39 изисква от предприятието те да бъдат осчетоводени поотделно.

д) финансовите инструменти, договорите и задълженията въз основа на разплащателни трансакции на базата на акции, по отношение на които се прилага МСФО 2 Плащания на базата на акции, освен в случаите, когато настоящият МСФО се прилага спрямо договори в обхвата на параграфи 5-7 от МСС 39.

4. Настоящият МСФО се прилага спрямо признатите и непризнатите финансови инструменти. Признатите финансови инструменти включват финансовите активи и пасиви, които попадат в обхвата на МСС 39. Непризнатите финансови инструменти включват някои финансови инструменти, които попадат в обхвата на настоящия МСФО, независимо че не се разглеждат от МСФО 39 (например някои задължения за изплащане на заеми).

5. Настоящият МСФО се прилага спрямо договорите за покупка или продажба на нефинансови активи и пасиви, които попадат в обхвата на МСС 39 (виж. параграфи 5-7 от МСС 39).


КЛАСОВЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И НИВА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ

6. Когато настоящият МСФО изисква оповестяване на информация по класове финансови инструменти, предприятията групират финансовите инструменти в класове, които отговарят на естеството на оповестяваната информация и които вземат под внимание характеристиките на тези финансови инструменти. Предприятията предоставят достатъчно информация, която да позволи съгласуване на статиите, отразени в бюджета.ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ

7. Предприятията оповестяват информация, която позволява на потребителите на техните финансови отчети да оценят значението на финансовите инструменти за тяхното финансово състояние и представяне.

Счетоводен баланс

Категории финансови активи и пасиви

8. Балансовите стойности на всяка от следните категории, дефинирани в МСС 39, се оповестяват или на лицевата страна на баланса, или в бележките:

а) финансови активи по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата; представят се поотделно (i) тези, разпределени в тази категория при първоначалното им признаване и (ii) такива, които се държат за продажба, в съответствие с класификацията в МСС 39;

б) инвестиции с фиксиран падеж, определени за държане до падеж;

в) заеми и вземания;

г) финансови активи на разположение за продажба;

д) финансови пасиви по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата; представят се поотделно (i) разпределените в тази категория при първоначалното им признаване и (ii) такива, които се държат за продажба, в съответствие с класификацията в МСС 39;

и

е) финансови пасиви, отчетени по амортизирана стойност.

Финансови активи или пасиви по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата

9. Ако предприятието е отразило заем или вземане (или група заеми или вземания) по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата, то оповестява:

а) максималната изложеност на кредитен риск (виж. параграф 36, буква а)) на заем или вземане (или група заеми или вземания) към датата на отчета.

б) сумата, с която свързаните кредитни деривати или подобни инструменти, намаляват максималната изложеност на кредитен риск.

в) стойността на промяната за периода, а също и кумулативната промяна в справедливата стойност на заема или вземането (или група заеми или вземания), която е свързана с промените в кредитния риск на финансовия актив, определен или:

(i) като стойност на промяната в справедливата стойност, която не може да се припише на измененията в пазарните условия, които повишават пазарния риск;

или

(ii) като се използва алтернативен метод, който предприятието счита за по-надежден при представянето на стойността на промяната на справедливата стойност на финансовия актив, която е свързана с промените в кредитния риск на актива.

Измененията в пазарните условия, които повишават пазарния риск, включват промени в отправния лихвен процент, цената на стока, валутния курс или в ценови или рейтингов индекс.

г) стойността на промяната в справедливата стойност на свързаните кредитни деривати или подобни инструменти, която е настъпила през отчетния период, и кумулативно от първоначалното определяне на заема или вземането.

10. Ако предприятието е определило финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата в съответствие с параграф 9 от МСС 39, то оповестява:

а) стойността на промяната за периода, а също и кумулативната промяна в справедливата стойност на финансовия пасив, която е свързана с промените в кредитния риск на финансовия пасив, определен или:

(i) като стойност на промяната в неговата справедлива стойност, която не е свързана с измененията в пазарните условия, които повишават пазарния риск;

или

(ii) като се използва алтернативен метод, който предприятието счита за по-надежден при представянето на стойността на промяната на справедливата стойност на финансовия пасив, която е свързана с промените в кредитния риск на пасива.

Измененията в пазарните условия, които повишават пазарния риск, включват промени в отправния лихвен процент, цената на финансов инструмент на друго предприятие, цената на стока, валутния курс или в ценови или рейтингов индекс. За договори, които съдържат елемент на променлив капитал, промените в пазарните условия включват изменения в представянето на свързания вътрешен или външен инвестиционен фонд.

б) разликата между балансовата стойност на финансовия пасив и стойността, която предприятието ще трябва евентуално да плати при падеж на държателя на дълга.

11. Предприятието оповестява:

а) методите, които отговарят на изискванията на параграф 9, буква в) и параграф 10, буква а).

б) ако предприятието счита, че информацията, която е оповестило, за да спази изискванията на параграф 9, буква в) или параграф 10, буква а), не отразява по достоверен начин промяната в справедливата стойност на финансовия актив или пасив, която е свързана с измененията в неговия кредитен риск, то посочва основанията за достигането до това заключение и факторите, които счита, че имат отношение.

Прекласифициране

12. Ако предприятието е прекласифицирало финансов актив в такъв, чието оценяване се извършва:

а) по себестойност или по амортизирана стойност, а не по справедлива стойност;

или

б) по справедлива стойност, а не по себестойност стойност или по амортизирана стойност,

то трябва да оповести прекласифицираната сума, която отчита в дадена категория и отписва от друга, както и причините за тази прекласификация (виж. параграфи 51-54 от МСС 39).

Отписване

13. Предприятието може да е прехвърлило финансови активи по такъв начин, че всички или част от тези активи да не отговарят на условията за отписване (виж. параграфи 15-37 от МСС 39). Предприятието оповестява за всеки клас от тези финансови активи:

а) естеството на активите;

б) естеството на рисковете и постъпленията от собствеността, на които може да подлежи предприятието;

в) когато предприятието продължава да признава всички активи, то оповестява балансовите стойности на активите и свързаните пасиви;

и

г) когато предприятието продължава да признава активите в степента, в която те продължават да бъдат използвани, то оповестява общата балансова стойност на първоначалните активи, стойността на активите, които предприятието продължава да признава и балансовата стойност на свързаните пасиви.

Обезпечение

14. Предприятието оповестява:

а) балансовата стойност на финансовите активи, които е предоставило като обезпечение на съществуващи или условни задължения, включително стойностите, които са били прекласифицирани в съответствие с параграф 37, буква а) от МСС 39;

б) сроковете и условията на обезпечението.

15. Когато предприятието държи обезпечение (на финансови или нефинансови активи) и има правомощията да го продаде или да я използва като друго обезпечение при неспазване на задълженията от страна на собственика на обезпечението, то оповестява:

а) справедливата стойност на обезпечението, което държи;

б) справедливата стойност на всяко обезпечение, което е било продадено или използвано като друго обезпечение от предприятието, както и дали предприятието е задължено да го върне;

и

в) сроковете и условията за ползването на обезпечението от негова страна.

Самостоятелно отчитане на кредитни загуби

16. Когато финансовите активи са обезценени от кредитни загуби и предприятието отразява обезценката в отделна сметка (напр. корективна сметка, използвана за отразяване на индивидуалното обезценяване или такава сметка, която отразява колективното обезценяване на активи) вместо директно да намали балансовата стойност на актива, то оповестява съпоставянето на промените в тази стойност през отчетния период за всеки клас финансови активи.

Сложни финансови инструменти с множество внедрени деривати

17. Ако предприятието емитира финансов инструмент, който съдържа както елементите на пасив, така и елементите на собствен капитал (виж. параграф 28 от МСС 32) и този инструмент включва множество внедрени деривати, чиито стойности са взаимнозависими (като например конвертируем дългов инструмент, подлежащ на изплащане при поискване), то оповестява наличието на тези особености.

Просрочване и неизпълнение на задължения

18. За заеми, дължими към датата на отчета, предприятието оповестява:

а) подробности за просрочване на плащания по главница, лихви, амортизационни фондове или условията за изплащане на тези задължения за отчетния период;

б) балансовата стойност на дължимите заеми, които са просрочени към датата на отчета;

и

в) дали просрочването е било отстранено или дали сроковете за изплащане на задълженията са били предоговорени, преди официалното оповестяване на финансовите отчети.

19. Ако по време на отчетния период, е наблюдавано неспазване на задължения по заемни споразумения, които не попадат между описаните в параграф 18, предприятието оповестява същата информация, която се изисква в параграф 18, ако неспазването на задължения позволява на заемодателя на поиска ускорено изплащане (освен ако неспазването е било отстранено или сроковете за изплащане на задълженията са били предоговорени, преди датата на отчета).

Отчет за доходите и отчет за собствения капитал

Приходи, разходи, печалба или загуба

20. Предприятието оповестява информация за следните приходи, разходи, печалба или загуба или на лицевата страна на финансовия отчет, или в бележките:

а) нетна печалба или нетна загуба върху:

(i) финансови активи или финансови пасиви по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата; представят се поотделно тези върху финансови активи или финансови пасиви, определени като такива при първоначалното им признаване и такива върху финансови активи или финансови пасиви, които се държат за продажба, в съответствие с класификацията в МСС 39;

(ii) финансови активи на разположение за продажба; показват се поотделно стойността на печалбата или загубата, отразена директно в собствения капитал през отчетния период и стойността, с която е намален собствения капитал и която е призната в печалбата или загубата за отчетния период;

(iii) инвестиции с фиксиран падеж, определени за държане до падеж;

(iv) заеми и вземания;

и

(v) финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност.

б) общата стойност на приходите от лихви и общата стойност на разходите за лихви (изчислени по метода на ефективната лихва) за финансови активи или пасиви, които не са оценени по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата;

в) приходи и разходи от такси (различни от стойностите, използвани за определяне на ефективния лихвен процент), получени от:

(i) финансови активи или пасиви, които не са оценени по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата;

и

(ii) управление на доверителна собственост и други фидуциарни дейности, които водят до притежаване или инвестиране на активи от името на физически лица, доверителни фондове, пенсионни осигурителни схеми (фондове) и други институции;

г) доходи от лихви върху обезценени финансови активи, натрупани в съответствие с параграф 93 от Ръководството за приложение (РП) към МСС 39;

и

д) стойността на всяка загуба от обезценяване за всеки клас финансови активи.

Други оповестявания

Счетоводни политики

21. В съответствие с параграф 108 от МСС 1 Представяне на финансови отчети предприятието оповестява в резюмето на основните счетоводни политики базата (или базите) за изчисление, използвана при изготвянето на финансовите отчети, както и другите използвани счетоводни политики, които имат отношение към разбирането на финансовите отчети.

Счетоводно отчитане на хеджирането

22. Предприятието оповестява следната информация поотделно за всеки вид хеджиране, описани в МСС 39 (напр. хеджиране на справедлива стойност, хеджиране на паричен поток и хеджиране на нетна инвестиция в предприятие в чужбина):

а) описание на всеки вид хеджиране;

б) описание на финансовите инструменти, определени като хеджиращи инструменти по тяхната справедлива стойност към датата на отчета;

и

в) естеството на рисковете, които се хеджират.

23. За хеджирането на парични потоци, предприятието оповестява:

а) периодите, през които се очаква да се появят паричните потоци и кога се очаква те да окажат въздействие върху печалбата или загубата;

б) описание на всяка прогнозна бъдеща сделка, която предварително е била хеджирана и която не се очаква да се реализира;

в) стойността, която е била призната в собствения капитал за отчетния период;

г) стойността, която е била приспадната от собствения капитал и е добавена към печалбата или загубата за отчетния период, отразявайки стойността, добавена към всяка статия от отчета за доходите;

и

д) стойността, която е била приспадната от собствения капитал през отчетния период и е добавена към първоначалните разходи или към друга балансова стойност на нефинансов актив или нефинансов пасив, чието придобиване или поява е представлявало хеджирана много вероятна бъдеща сделка.

24. Предприятието оповестява поотделно информация:

а) чрез хеджиране на справедлива стойност, за печалбите или загубите:

(i) върху хеджиращия инструмент;

и

(ii) върху хеджираната позиция, свързана с хеджирания риск.

б) за липсата на ефективност, отчетена в печалбата или загубата, получена от хеджирането на паричен поток;

и

в) за липсата на ефективност, отчетена в печалбата или загубата, получена от хеджиране на нетни инвестиции в предприятия в чужбина.

Справедлива стойност

25. С изключение на посоченото в параграф 29, за всеки клас финансови активи и финансови пасиви (виж параграф 6), предприятието оповестява справедливата стойност на този клас активи и пасиви по начин, който позволява, тя да бъде съпоставена с неговата балансова стойност.

26. При оповестяването на справедливи стойности предприятието групира финансовите активи и финансовите пасиви в класове, но ги компенсира само до степента, при която балансовите им стойности се нулират в счетоводния баланс.

27. Предприятието оповестява:

а) методите, а в случаите когато се използва техника на оценяване, и допусканията, които се използват при определянето на справедливите стойности на всеки клас финансови активи или финансови пасиви. Например, в случаите когато е приложимо, предприятието оповестява информация за допускания, отнасящи се до нормата на предварително плащане, нормата на очаквани кредитни загуби, както и лихвени и дисконтови проценти.

б) дали справедливите стойности са определени, изцяло или частично, въз основа на пряко позоваване на публикувани ценови котировки на активен пазар или са получени в резултат на използвана техника за оценяване (виж параграфи 71-79 от РП към МСС 39).

в) дали справедливите стойности, които са признати или оповестени във финансовите отчети, са определени изцяло или частично в резултат на използвана техника за оценяване, която се основава на допускания, които не са подкрепени от цени на наблюдавани текущи пазарни транзакции в рамките на същия инструмент (напр. без модификация или промяна в предварителните условията) и не се базират на налични данни от наблюдаван пазар. За справедливи стойности, които се признават във финансовите отчети, при изменение на едно или няколко от тези допускания в допустими алтернативни предположения, които биха изменили в голяма степен справедливата стойност, предприятието обявява това обстоятелство и оповестява ефекта от тези промени. За тази цел влиянието на тези промени се преценява по отношение на печалбата или загубата, общата стойност на активите или общата стойност на пасивите, или, когато промените в справедливата стойност са признати в собствения капитал, общата стойност на собствения капитал.

г) в случаите, когато се прилага буква в), общата стойност на промяната в справедливата стойност, получена в резултат на използвана такава техника за оценяване, и призната в печалбата или загубата за отчетния период.

28. Ако пазарът на финансов инструмент не е активен, предприятието установява неговата справедлива стойност, като използва техника за оценяване (виж. параграфи 71-79 от РП към МСС 39). Независимо от това най-доброто свидетелство за справедлива стойност при първоначално признаване е цената на транзакцията (т.е. справедливата стойност на полученото или дадено възнаграждение), освен ако не са изпълнени условията, описани в параграфи 71-79 от РП към МСС 39. От това следва, че може да съществува разлика между справедливата стойност при първоначално признаване и стойността, която се определя към датата на отчета в резултат на използваната техника за оценяване. Ако съществува такава разлика, предприятието оповестява по класове финансови инструменти:

а) използваната от него счетоводна политика за признаване на тази разлика в печалбата или загубата, с което се отразява промяната в условията (включително времето), която участниците на пазар ще вземат по внимание при определяне на дадена цена (виж параграф 76 от РП към МСС 39);

и

б) съвкупната стойност, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата в началото и в края на отчетния период и съгласуването на промените в салдото на тази разлика.

29. Оповестяване на справедлива стойност не се изисква:

а) когато балансовата стойност се доближава до голяма степен до справедливата стойност, например за финансови инструменти като краткосрочни търговски вземания и задължения;

б) за инвестиране в инструменти на собствения капитал, които нямат ценови котировки на активен пазар или за деривати, свързани с такива инструменти на собствения капитал, които се оценяват по себестойност в съответствие с МСС 39, тъй като тяхната справедлива стойност не може да бъде оценена достатъчно надеждно;

или

в) за договори, съдържащи елемент на участие по преценка (както е описано в МСФО 4), ако справедливата стойност на този елемент не може да бъде оценена достатъчно надеждно.

30. В случаите, описани в параграф 29, букви б) и в), предприятието оповестява информация, за да помогне на потребителите на финансовите отчети сами да оценят размера на възможните разлики между балансовата стойност на тези финансови активи или финансови пасиви и тяхната справедлива стойност, включително:

а) обстоятелството, че информация за справедливата стойност на тези инструменти не е била оповестявана, тъй като тяхната справедлива стойност не може да бъде определена достатъчно надеждно;

б) описание на финансовите инструменти, тяхната балансова стойност и обяснение защо справедливата стойност не може да бъде определена достатъчно надеждно;

в) информация за пазара на инструментите;

г) информация за това дали предприятието възнамерява да се освободи от финансовите инструменти и по какъв начин;

и

д) ако финансови инструменти, чиято справедлива стойност не е можело да бъде определена достатъчно надеждно, бъдат отписани, в този случай, предприятието оповестява това обстоятелство, тяхната балансова стойност към датата на отписването и стойността на признатата печалба или загуба.


ЕСТЕСТВО И СТЕПЕН НА РИСКОВЕТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

31. Предприятието оповестява информация, която позволява на потребителите на неговите финансови отчети да оценят естеството и степента на рисковете, произтичащи от финансови инструменти, на които предприятието е изложено към датата на отчета.

32. Оповестяванията, които се изискват от параграфи 33-42, поставят акцент върху рисковете, които произтичат от финансови инструменти и как те се управляват. Обикновено тези рискове включват, но не само, кредитния риск, ликвидния риск и пазарния риск.

Качествени оповестявания

33. За всеки вид риск, произтичащ от финансови инструменти, предприятието оповестява:

а) степента на изложеност на даден вид риск и откъде произтича тя;

б) целите, политиките и начините за управление на риска, които използва то, както и използваните от него методи за измерване на риска;

и

в) всяка промяна в букви а) или б) в сравнение с предходния отчетен период.

Количествени оповестявания

34. За всеки вид риск, произтичащ от финансови инструменти, предприятието оповестява:

а) обобщение на количествените данни относно степента на изложеност на този риск към датата на отчета. Това оповестяване се основава на вътрешнофирмената информация, предоставена на висшето ръководство на предприятието (както е дефинирано в МСС 24 Оповестяване на свързани лица), например борда на директорите на предприятието или неговия главен изпълнителен директор.

б) оповестяванията, които се изискват в параграфи 36-42, до размера, който не е предвиден в буква а), освен ако рискът не е значителен (виж параграфи 29-31 от МСС 1 относно понятието за важност).

в) концентрациите на риск, освен ако това не става видно от букви а) и б).

35. Ако количествените данни, оповестени към датата на отчета, не са представителни за степента на изложеност на предприятието на риск за отчетния период, предприятието предоставя допълнителна информация, която е представителна.

Кредитен риск

36. Предприятието оповестява по класове финансови инструменти:

а) стойността, която по най-добър начин представя максималната изложеност на кредитен риск на предприятието към датата на отчета, без да се отчита държано обезпечение или други кредитни застраховки (напр., споразумения за признаване на прихващане (netting), които не отговарят на условията за компенсиране съгласно МСС 32);

б) по отношение на стойността, оповестена в изпълнение на буква а), описание на държаното обезпечение и другите кредитни застраховки;

в) информация за кредитното качество на финансовите активи, които не са нито просрочени, нито обезценени;

и

(г) балансовата стойност на финансовите активи, които биха били просрочени или обезценени, ако техните условия и срокове не са били предоговорени.

Финансови активи, които са или просрочени, или обезценени

37. Предприятието оповестява по класове финансови активи:

а) анализ на възрастта на финансовите активи, които са просрочени към датата на отчета, но не са обезценени;

б) анализ на финансови активи, всеки от които е бил обявен за обезценен към датата на отчета, включително обстоятелствата, които предприятието е взело предвид при определянето на тези активи за обезценени;

и

в) за стойностите, оповестени в изпълнение на букви а) и б), описание на държаното обезпечение и другите кредитни застраховки, както и оценка на тяхната справедлива стойност, освен ако е невъзможно, да бъде извършена.

Получени обезпечения и други кредитни застраховки

38. Когато предприятието придобие финансови или нефинансови активи през отчетния период в резултат на влизане във владение на обезпечение или друга форма на кредитна застраховка (напр., залози) и тези активи отговарят на критериите за признаване в други Стандарти, предприятието оповестява:

а) характера и балансовата стойност на придобитите активи;

и

б) когато активите не са бързо ликвидни, политиките, които прилага, за да се освободи от подобни активи или как да ги използва в своите операции.

Ликвиден риск

39. Предприятието оповестява:

а) анализ на падежа на финансовите задължения, който показва оставащите падежи по договори;

и

б) описание как то управлява този ликвиден риск, произтичащ от буква а).

Пазарен риск

Анализ на чувствителността

40. Предприятието оповестява:

а) анализ на чувствителността за всеки вид пазарен риск, на който предприятието е изложено към датата на отчета, като показва по какъв начин са се повлияли печалбата или загубата, а също и собственият капитал от промени в съответната променлива величина, с която се определя допустимия риск към тази дата;

б) методите и допусканията, прилагани при изготвянето на анализа на чувствителността;

и

в) измененията в използваните методи и допускания в сравнение с предходния отчетен период, както и причините за тези промени,

освен ако не отговаря на изискванията на параграф 41.

41. Ако предприятието изготви анализ на чувствителността, като "стойност, изложена на риск", който отразява зависимостта между променливите, отразяващи риска (напр., лихвените нива и валутните курсове) и ги използва, за да управлява финансовите рискове, то предприятието може да използва този анализ на чувствителността вместо анализа, посочен в параграф 40. Предприятието оповестява също така:

а) обяснение на използвания метод при изготвянето на такъв анализ на чувствителността, както и параметрите и допусканията, залегнали в основата на предоставените данни;

и

б) обяснение на целта на използвания метод, както и на ограниченията, които е възможно да доведат до информация, която не отразява напълно справедливата стойност на разглежданите активи и пасиви.

Други оповестявания, свързани с пазарния риск

42. Когато анализите на чувствителността, оповестени в съответствие с параграфи 40 или 41, не са достатъчно представителни, за да представят риска, който произтича от даден финансов инструмент (напр., защото степента на изложеност в края на годината не отразява степента на изложеност на риск през годината), предприятието оповестява това обстоятелство, както и причината, поради която смята, че анализите на чувствителността не са представителни.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

43. Предприятията прилагат настоящия МСФО за отчитане на едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2007 г. По-ранното приложение се насърчава. В случай, че предприятията прилагат настоящия МСФО за по-ранен период, те оповестяват това обстоятелство.

44. В случай, че предприятията прилагат настоящия МСФО за едногодишни периоди, започнали преди 1 януари 2006 г., те не трябва да представят сравнителна информация за оповестяванията, които се изискват в параграфи 31-42 относно естеството и степента на рискове, произтичащи от финансови инструменти.

ОТМЯНА НА МСС 30

45. С настоящият МСФО се преустановява действието на МСС 30 Оповестявания във финансовите отчети на банки и сходни финансови институции.


ДОПЪЛНЕНИЕ А

Използвани термини

Настоящото допълнение е неделима част от МСФО.

кредитен риск

Рискът, при който едната страна по финансов инструмент причинява финансова загуба на другата страна, в резултат на неизпълнение на задължение.

валутен риск

Рискът, при който справедливата стойност или бъдещите парични потоци на даден финансов инструмент се колебаят, в резултат на промени във валутните курсове.

лихвен риск

Рискът, при който справедливата стойност или бъдещите парични потоци на даден финансов инструмент се колебаят, в резултат на промени в пазарните лихвени проценти.

ликвиден риск

Рискът, при който предприятието среща трудности при спазване на задължения, свързани с финансови пасиви.

дължими заеми

Дължимите заеми са финансови пасиви, различни от краткосрочните търговски заеми при нормални кредитни условия.

пазарен риск

Рискът, при който справедливата стойност или бъдещите парични потоци на даден финансов инструмент се колебаят в резултат на промени в пазарните цени. Пазарният риск включва три вида риск: валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск.

друг ценови риск

Рискът, при който справедливата стойност или бъдещите парични потоци на даден финансов инструмент се колебаят в резултат на промени в пазарните цени (различни от промените в пазарните цени, произтичащи от лихвения риск или валутния риск), независимо дали тези промени са причинени от специфични фактори за отделния финансов инструмент или за неговия емитент, или фактори, които въздействат върху всички сходни финансови инструменти, търгувани на пазара.

просрочен

Даден финансов актив се счита за просрочен, когато другата страна не е извършила плащане на посочената в договора дата.

Следните термини са дефинирани в параграф 11 от МСС 32 или в параграф 9 от МСС 39 и се използват в МСФО със значението, посочено в МСС 32 и МСС 39.

* амортизирана стойност на финансов актив или финансов пасив

* финансови активи на разположение за продажба

* отписване

* дериват

* метод на ефективната лихва

* инструмент на собствения капитал

* справедлива стойност

* финансов актив

* финансов инструмент

* финансов пасив

* финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата

* финансов актив или финансов пасив, държани за търгуване

* прогнозна бъдеща транзакция

* хеджиращ инструмент

* инвестиции с фиксиран падеж, определени за държане до падеж

* заеми и вземания

* "редовна" покупка или продажбаДОПЪЛНЕНИЕ Б

Ръководство за приложение

Настоящото допълнение е неделима част от МСФО.

КЛАСОВЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НИВО НА ОПОВЕСТЯВАНЕ (ПАРАГРАФ 6)

Б1 Параграф 6 изисква от предприятието да групира финансовите инструменти в класове, които съответстват на естеството на оповестената информация и които отчитат характеристиките на тези финансови инструменти. Класовете, описани в параграф 6, се определят от предприятието и по този начин се различават от категориите финансови инструменти, посочени в МСС 39 (тъй като те определят начините за оценяване на финансовите инструменти и къде в счетоводния баланс се признават промените в справедливата стойност).

Б2 При определянето на класовете финансови инструменти предприятието най-малко:

а) прави разграничение между инструментите, оценени по амортизирана стойност от онези, оценени по справедлива стойност.

б) разглежда в отделен клас или класове онези финансови инструменти, които не попадат в обхвата на настоящия МСФО.

Б3 Предприятието решава, предвид обстоятелствата, доколко подробна да бъде информацията, която предоставя в изпълнение на изискванията на настоящия МСФО, какво значение да отдаде на различните аспекти на тези изисквания и как да обобщи информацията, за да покаже цялостната картина, без по този начин да комбинира информация с различни характеристики. Необходимо е да се намери баланс между прекалено подробните финансови отчети, които едва ли са от полза на потребителите на финансови отчети и тези, които не отразяват важна информация, в резултат на прекалено много обобщавания. Например, предприятието не трябва да крие важна информация, като я представя между голямо количество несъществени подробности. По същия начин, предприятието не трябва да оповестява информация, която е обобщена до такава степен, че прикрива важни различия между отделните транзакции или свързаните с тях рискове.

ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ

Финансови пасиви по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата (параграфи 10 и 11)

Б4 Ако предприятието определи даден финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата, параграф 10 (а) изисква от него да оповести стойността на промяната в справедливата стойност на финансовия пасив, която има пряко отношение за промените в кредитния риск на пасива. Параграф 10, буква а), (i) позволява на предприятието да определи тази стойност като стойността на промяната в справедливата стойност на пасива, която не е свързана с промените в пазарните условия, които на свой ред повишават пазарния риск. Ако единствените промени в пазарните условия, които имат пряко отношение към даден пасив, са промените в отправния лихвен процент, тази стойност може да бъде оценена по следния начин:

а) На първо място, предприятието изчислява вътрешната норма на възвръщаемост на пасива в началото на отчетния период, като използва цената на пасива на наблюдавания пазар, и договорните парични потоци на пасива в началото на отчетния период. След това то изважда от тази норма на възвръщаемост лихвения процент, наблюдаван в началото на периода, за да получи специфичен за дадения инструмент компонент на вътрешната норма на възвръщаемост.

б) След това предприятието изчислява сегашната стойност на паричните потоци, свързани с пасива, като използва договорните парични потоци на пасива в края на отчетния период и дисконтов процент, равен на сумата от (i) лихвения процент, наблюдаван в края на периода и (ii) специфичния за дадения инструмент компонент на вътрешната норма на възвръщаемост, както е дефиниран в а).

в) Разликата между цената от наблюдавания пазар на пасива в края на периода и стойността, определена в буква б) е промяната в справедливата стойност, която не е свързана с промените в отправния лихвен процент. Това е стойността, която трябва да бъде оповестена.

Този пример допуска, че промените в справедливата стойност, произтичащи от фактори, различни от промените в кредитния риск на инструмента или промените в лихвените проценти не са съществени. Ако финансовият инструмент в примера съдържа в себе си дериват, промяната в справедливата стойност на този дериват не се включва при определянето на стойността, която трябва да бъде оповестена в съответствие с параграф 10, буква а).

Други оповестявания - счетоводни политики (параграф 21)

Б5 Параграф 21 изисква оповестяване на базата (или базите) за оценяване, използвана при изготвянето на финансовите отчети, както и другите използвани счетоводни политики, които имат отношение към разбирането на финансовите отчети. За финансови инструменти това оповестяване може да включва:

а) за финансови активи или финансови пасиви, определени по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата;

(i) естеството на финансовите активи или финансовите пасиви, които предприятието е определило по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата;

(ii) критериите за определянето на тези финансови активи или финансови пасиви при първоначалното им признаване;

и

(iii) по какъв начин предприятието е изпълнило условията, съдържащи се в параграфи 9, 11А или 12 от МСС 39 за това определяне. По отношение на финансови инструменти, определени в съответствие с буква б), (i) от определението за финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата в МСС 39, това оповестяване включва описание в свободен текст на обстоятелствата, които могат да бъдат причина за несъпоставимостта при оценяването или признаването, която в противен случай би възникнала. По отношение на финансови инструменти, определени в съответствие с буква б), (ii) от определението за финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата в МСС 39, това оповестяване включва описание в свободен текст за това по какъв начин определянето по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата е съпоставимо с документираните стратегии на предприятието за управление на риска или за инвестиране.

б) критериите за определянето на финансовите активи като финансови активи на разположение за продажба.

в) дали "редовните" покупки и продажби на финансови активи са осчетоводени към датата на търгуване или към датата на уреждане (виж параграф 38 от МСС 39).

г) когато се използва корективна сметка, за да се намали балансовата стойност на обезценени финансови активи в резултат на кредитни загуби:

(i) критериите, въз основа на които се определя кога балансовата стойност на обезценения финансов актив се намалява директно (или в случаите на обратно възстановена обезценка, се увеличава директно) и кога се прилага корективната сметка;

и

(ii) критериите за отписване на суми, прехвърлени към корективната сметка срещу балансовата стойност на обезценени финансови активи (виж параграф 16).

д) по какъв начин са определени нетните печалби или нетните загуби за всяка категория финансови инструменти (виж параграф 20, буква а)); например, дали нетните печалби или нетните загуби върху инструменти, определени по тяхната справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата включват дохода от лихви или дивиденти.

е) критериите, по които предприятието определя, дали съществува обективно свидетелство, че е настъпила загуба от обезценка (виж параграф 20, буква д)).

ж) когато условията на финансови активи, които в противен случай биха били просрочени или обезценени, не са били предоговорени, счетоводната политика по отношение на финансовите активи, които подлежат на предоговаряне (виж параграф 36, буква г)).

Параграф 113 от МСС 1 също поставя изискванията предприятието да оповестява в краткото описание на основните счетоводни политики или в други бележки, преценките, които е извършило ръководството на предприятието в процеса на прилагане на счетоводните политики на предприятието, с изключение на свързаните с изчисления и тези, които имат най-съществено въздействие върху стойностите, признати във финансовите отчети.


ЕСТЕСТВО И СТЕПЕН НА РИСКОВЕТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Б6 Оповестяванията, които се изискват в параграфи 31-42, се представят или във финансовите отчети, или се включват чрез пряко позоваване към друг отчет, като например коментар на ръководството или отчет за риска, който е на разположение на потребителите на финансови отчети по същото време и при същите условия, при каквито са и финансовите отчети. Без информацията, която се получава с прякото позоваване, финансовите отчети са непълни.

Количествени оповестявания (параграф 34)

Б7 Параграф 34, буква а) изисква оповестявания на обобщени количествени данни относно степента на изложеност на предприятието на риск, въз основа на информацията, която се предоставя вътрешно фирмено на висшето ръководство на предприятието. Когато предприятието използва няколко метода за управление на степента на изложеност на риск, предприятието оповестява информация, като използва метода или методите, които предоставят най-надеждната информация, с пряко отношение по темата. МСС 8 Счетоводни политики, промени в счетоводните прогнози и грешки разглежда приложимостта и надеждността.

Б8 Параграф 34, параграф в) изисква оповестявания относно концентрациите на риск. Концентрациите на риск произтичат от финансови инструменти, които имат сходни характеристики и се повлияват по сходен начин от промените в икономическите или други условия. Идентифицирането на концентрациите на риск изисква преценка, която отчита характеристиките на предприятието. Оповестяването на концентрациите на риск включва:

а) описание на това, по какъв начин ръководството на предприятието определя концентрациите;

б) описание на общата за всяка една концентрация особеност (например, бизнес партньори, географски район, валута или пазар);

в) степента на изложеност на даден риск, отнасящ се до всички финансови инструменти, които споделят тази обща характеристика.

Максимална изложеност на кредитен риск (параграф 36, буква а))

Б9 Параграф 36, буква а) изисква оповестяване на стойността, която по най-добър начин представя максималната изложеност на кредитен риск на предприятието. По отношение на финансов актив, това обикновено е брутната балансова стойност, нетната стойност на:

а) всички суми, компенсирани в съответствие с МСС 32;

и

б) всички загуби от обезценка, признати в съответствие с МСС 39.

Б10 Дейностите, които повишават кредитния риск и свързаната с тях максимална изложеност на кредитен риск, включват, но не се ограничават единствено до:

а) предоставяне на заеми и други кредити на клиенти, както и откриване на депозити в други предприятия. В тези случаи, максималната изложеност на кредитен риск представлява балансовата стойност на съответните финансови активи.

б) сключване на дериватни договори, например, валутни сделки, суапове на лихвени нива и кредитни деривати. Когато полученият в резултат на тези операции актив се оценява по справедлива стойност, максималната изложеност на кредитен риск към датата на отчета ще бъде равна на балансовата стойност.

в) предоставяне на финансови гаранции. В този случай максималната изложеност на кредитен риск представлява максималната сума, която предприятието би трябвало да изплати, ако гаранцията бъде активирана, и която може да бъде значително по-голяма от сумата, призната като пасив.

г) поемане на кредитно задължение, което е неотменимо за периода на жизнения цикъл на съоръжението или е отменимо единствено при наличие на неблагоприятна съществена промяна. Ако емитентът не може да уреди задължението за изплащане на заем с изплащането на нетната стойност в брой или чрез друг финансов инструмент, максималната изложеност на кредитен риск представлява цялата сума на задължението. Това е така, тъй като не е сигурно дали една част от сумата, която не е използвана още, няма да бъде изразходвана в бъдеще. Нетната стойност в този случай може да бъде значително по-голяма от сумата, призната като пасив.

Анализ на падежите на финансови задължения по договори (параграф 39, буква а))

Б11 При изготвянето на анализа на падежите на финансови задължения по договори, който се изисква в параграф 39, буква а), предприятието използва своята преценка, за да определи подходящ брой времеви интервали. Например, предприятието може да прецени, че следните времеви интервали са подходящи:

а) не по-късно от един месец;

б) повече от един месец, но не по-късно от три месеца;

в) повече от три месеца, но не по-късно от една година;

и

г) повече от една година, но не по-късно от пет години.

Б12 Когато на отсрещната страна е предоставена възможност да избере кога да бъде изплатена сумата, пасивът се вписва въз основа на най-ранната дата, на която предприятието може да бъде задължено да плати. Например, финансови пасиви, които предприятието може да бъде задължено да плати при поискване (напр., депозити при поискване), се вписват в най-ранния времеви интервал.

Б13 Когато предприятието е поело ангажимента да изплати сумата на вноски, всяка вноска се предвижда за най-ранния период, през който предприятието може да бъде задължено да плати. Например непотърсенеото кредитно задължение се вписва във времевия интервал, съдържащ най-ранната дата, на която може да бъде използван.

Б14 Сумите, оповестени в анализа на падежите на финансови задължения представляват договорни недисконтирани парични потоци, например:

а) брутните задължения по финансов лизинг (преди прихващането на финансовите такси);

б) цените, посочени във форуърдни споразумения за покупка на финансови активи с пари в брой;

в) нетните суми по суапове, по които се плаща плаваща лихва и се получава фиксирана лихва, за които се разменят нетни парични потоци;

г) договорни суми, които предстои да бъдат разменени чрез дериватен финансов инструмент (напр. валутен суап), за които се разменят нетни парични потоци;

и

д) нетни задължения по заеми.

Подобни недисконтирани парични потоци се различават от сумата, отразена в счетоводния баланс, тъй като сумата в счетоводния баланс се основава на дисконтирани парични потоци.

Б15 Ако е приложимо, предприятието оповестява анализа на дериватните финансови инструменти отделно от този за недериватните финансови инструменти в анализа на падежите на финансови задължения по договори, който се изисква от параграф 39, буква а). Например, самостоятелното отразяване на паричните потоци от дериватни финансови инструменти и недериватни финансови инструменти би било подходящо, ако паричните потоци, произтичащи от дериватни финансови инструменти, са уредени по брутната им стойност. Това е така, тъй като брутният изходящ паричен поток може да бъде съпътстван от свързан с него входящ паричен поток.

Б16 Когато дължимата сума не е фиксирана, сумата, която се оповестява, се определя чрез позоваване на условията, съществуващи към датата на отчета. Например, когато дължимата сума варира заедно с промените в даден индекс, сумата, която се оповестява, може да се базира върху нивото на индекса към датата на отчета.

Пазарен риск - анализ на чувствителността (параграфи 40 и 41)

Б17 Параграф 40, буква а) изисква да бъде изготвен анализ на чувствителността за всеки вид пазарен риск, на който е изложено предприятието. В съответствие с параграф Б3 предприятието решава по какъв начин да обобщи информацията, която да представи цялостната картина, без да комбинира информация с различни характеристики относно изложеността на различни рискове, произтичащи от значително различаващи се икономически условия. Например:

а) предприятието, което търгува с финансови инструменти, може да оповести тази информация отделно за финансовите инструменти, които държи за търгуване и за тези, които не са предвидени за търгуване.

б) предприятието не трябва да обобщава своята изложеност на пазарни рискове от зони с хиперинфлация с изложеността си на същите пазарни рискове от зони с много ниска инфлация.

Ако предприятието е изложено само на един вид пазарен риск при определени икономически условия, то не трябва да представя информация, отделена на компоненти.

Б18 Параграф 40, буква а) изисква анализът на чувствителността да отразява по какъв начин са се повлияли печалбата или загубата, а също и собственият капитал от възможни промени в съответната променлива величина, отразяваща риска (например, преобладаващото равнище на пазарните лихвени проценти, валутните курсове, цените на собствения капитал или цените на стоките). За тази цел:

а) не се изисква от предприятията да определят каква би била печалбата или загубата за отчетния период, ако съответните променливи величини, отразяващи риска, са били различни. Вместо това предприятията оповестяват ефекта върху печалбата или загубата, а също и върху собствения капитал към датата на счетоводния отчет, допускайки, че в разглежданата променлива величина много възможната промяна, отразяваща риска, е настъпила към датата на счетоводния отчет и е била приложена спрямо изложеността на различни видове риск, съществуващи към тази дата. Например, ако предприятието има пасив по плаваща лихва в края на годината, то трябва да оповести ефекта върху печалбата или загубата (разходите за лихви) за текущата година, ако лихвените проценти бяха варирали в допустими граници.

б) не се изисква от предприятията да оповестяват ефекта върху печалбата или загубата за всяка стойност от диапазона на много възможните промени на разглежданата променлива величина, отразяваща риска. Достатъчно е оповестяването да бъде направено за промените в граничните стойности на диапазона на много възможните промени на разглежданата променлива величина, отразяваща риска.

Б19 При определянето на това какво представлява много възможната промяна в разглежданата променлива величина, отразяваща риска, предприятието трябва да отчете:

а) икономическите условия, при които функционира. Допустимата промяна не трябва да включва "най-песимистичния възможен сценарий" или възможни сложни ситуации ("stress tests"). Освен това, ако нормата на промяната в съответната променлива, отразяваща риска, е стабилна, предприятието не трябва да променя избраното допустимо изменение в променливата величина, отразяваща риска. Например, допускаме, че лихвените равнища възлизат на 5 процента и предприятието определя, че е напълно възможно те да се променят с ± 50 базови пункта. В този случай, предприятието трябва да оповести ефекта върху печалбата или загубата, както и върху собствения капитал, ако лихвените равнища бяха 4.5 процента или 5.5 процента. През следващия период, лихвените равнища нарастват на 5.5 процента. Предприятието продължава да счита, че е напълно възможно те да се променят с ± 50 базови пункта (т.е. приемат, че нормата на промяната е стабилна). В този случай, предприятието трябва да оповести ефекта върху печалбата или загубата, както и върху собствения капитал, ако лихвените равнища бяха 5 процента или 6 процента. От предприятието няма да се изисква да преразгледа своята преценка, че лихвените равнища биха могли да варират с ± 50 базови пункта, освен ако лихвените равнища не са станали значително по-нестабилни.

б) времевата рамка, за която то прави своите оценки. Анализът на чувствителността трябва да отразява ефектите от промените, за които се счита, че са много вероятни за отчетния период, докато предприятието не направи новите оповестявания, които обикновено отговарят за следващия едногодишен отчетен период.

Б20 Параграф 41 позволява на предприятието да използва анализ на чувствителността, който да отразява зависимостта между променливите величини, отразяващи риска, като методология за определяне на стойност, изложена на риск, ако използва този анализ, за да управлява своята изложеност на финансови рискове. Това се отнася дори и ако методологията изчислява единствено възможностите да бъде получена загуба, но не и печалба. В този случай предприятието трябва да спази изискванията на параграф 41, буква а), като оповести типа на използвания модел за определяне на стойност, изложена на риск (например, дали моделът се основава на метода за симулиране Монте Карло), описание за начина, по който работи модела и основните допускания (например, срока на притежание и нивото на доверие). Предприятията трябва да оповестят също така и разглеждания период, и претеглените нива, прилагани спрямо наблюденията в рамките на този период, да представят обяснение за начина, по който се отчитат различните опции при изчисленията и какви промени и зависимости (или, например, метода Монте Карло за симулиране на разпределението на вероятностите) са използвани.

Б21 Предприятието предоставя анализи на чувствителността за целия набор от стопански дейности, които извършва, но може да представи различни видове анализи на чувствителността за различните класове финансови инструменти.

Лихвен риск

Б22 Лихвеният риск произтича от лихвоносни финансови инструменти, признати в счетоводния баланс (например заеми и вземания, и емитирани дългови инструменти), както и от някои финансови инструменти, непризнати в счетоводния баланс (напр. някои задължения по заеми).

Валутен риск

Б23 Валутният риск произтича от финансови инструменти, които са деноминирани в чуждестранна валута, т.е. във валута, различна от функционалната валута, в която са изчислени. По смисъла на настоящия МСФО, валутен риск не произтича от непарични финансови инструменти или от финансови инструменти, които са деноминирани във функционалната валута.

Б24 Оповестява се анализ на чувствителността за всяка валута, за която степента на изложеност на предприятието е значителна.

Друг ценови риск

Б25 Друг ценови риск произтича от финансови инструменти, поради промени, например в ценовите равнища на стоките или цените на собствения капитал. За да се спазят изискванията на параграф 40, предприятието може да оповести ефекта от едно понижение на индекса на специфичния стоков пазар, на стоково ценово равнище или на дадена друга променлива величина, отразяваща риска. Например, ако предприятието предоставя гаранции за остатъчна стойност, които представляват финансови инструменти, то оповестява повишението или понижението в стойността на активите, за които се отнася гаранцията.

Б26 Два примера за финансови инструменти, които повишават риска, свързан с цените на собствения капитал, са притежаването на дялове в друго предприятие и инвестиция в доверителен фонд, който на свой ред инвестира в инструменти на собствения капитал. Други примери включват форуърдните договори и опциите за закупуване или продажба на конкретни количества от даден инструмент на собствения капитал, както и суапове, които се индексират по цените на собствения капитал. Справедливите стойности на такива финансови инструменти се влияят от промени в пазарните ценови равнища на съответните инструменти на собствения капитал.

Б27 В съответствие с параграф 40, буква а) чувствителността на печалбата или загубата (която произтича, например, от инструменти, класифицирани по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата и обезценки от финансови активи на разположение за продажба) се оповестява отделно от чувствителността на собствения капитал (която произтича, например, от инструменти, класифицирани като инструменти на разположение за продажба).

Б28 Финансови инструменти, които предприятието класифицира като инструменти на собствения капитал, не се оценяват повторно. Печалбата или загубата, както и собственият капитал няма да бъдат повлияни от риск, свързан с промяна в цената на такива инструменти на собствения капитал. Съответно, не се изисква и никакъв анализ на чувствителността.ДОПЪЛНЕНИЕ В

Изменения към други международни стандарти за финансова отчетност (МСФО)


Измененията в настоящото допълнение се прилагат за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2007 г. Ако предприятията приложат МСФО за по-ранен период, тези изменения и допълнения се прилагат за по-ранния период. В изменените и допълнени параграфи, новият текст е почернен, а изтритият текст е зачеркнат.

В1 В международните стандарти за финансова отчетност, включително международните счетоводни стандарти и разяснения, позоваванията на МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне се заменят с позовавания на МСС 32 Финансови инструменти: представяне, освен ако не е посочено друго в самия текст.

В2 МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне (редакцията от 2003 г.) се изменя и допълва по начина, описан по-долу.

Заглавието се променя на "МСС 32 Финансови инструменти: представяне".

Параграф 1 се заличава, а параграф 2 до параграф 4, буква а) се изменят по следния начин:

2. Целта на настоящия стандарт е да се установят принципи за представянето на финансови инструменти като пасиви или собствен капитал, както и за компенсиране на финансови активи и финансови пасиви. Той се прилага по отношение на класификацията на финансовите инструменти, от гледна точка на емитента, на финансови активи, финансови пасиви и инструменти на собствения капитал; класификацията на свързаните с тях дялови участия, дивиденти, загуби и печалби; както и обстоятелствата, при които финансовите активи и финансовите пасиви трябва да се компенсират.

3. Принципите в настоящия стандарт допълват принципите за признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, както и тези за оповестяване на информация за тях в МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания.

ОБХВАТ

4. Настоящият стандарт се прилага от всички предприятия за всички видове финансови инструменти, с изключение на:

а) дяловите участия в дъщерни фирми, асоциирани дружества и смесени предприятия, които се осчетоводяват в съответствие с МСС 27 Консолидирани и самостоятелни финансови отчети, МСС 28 Инвестиции в асоциирани дружества или МСС 31 Дялове в смесени предприятия. Независимо от това, в някои случаи МСС 27, МСС 28 или МСС 31 позволяват на предприятието да осчетоводи един дял в дъщерна фирма, асоциирано дружество или смесено предприятие като използва МСС 39; в тези случаи предприятието прилага изискванията за оповестяване, съдържащи се в МСС 27, МСС 28 или МСС 31, в допълнение към изискванията в настоящия стандарт. Освен това предприятията прилагат настоящия стандарт и спрямо всички деривати, свързани с дяловите участия в дъщерни фирми, асоциирани дружества и смесени предприятия.

Параграфи 5 и 7 се заличават.

Второто изречение на параграф 40 се изменя и допълва, както следва:

40. ... В допълнение към изискванията на настоящия стандарт, оповестяването на дялови участия и дивиденти подлежи на изискванията и на МСС 1 и МСФО 7.

Последното изречение на параграф 47 се изменя, както следва:

47. ... Когато предприятието има право на компенсация, но не възнамерява да уреди нетната стойност или едновременно да реализира актива и да уреди пасива, ефектът от правото за компенсация за изложеността на предприятието на кредитен риск се оповестява в съответствие с параграф 36 от МСФО 7.

Последното изречение на параграф 50 се изменя, както следва:

50. ... Когато финансовите активи и финансовите пасиви, обект на общо споразумение за признаване на прихващане, не са компенсирани, ефектът от споразумението върху изложеността на предприятието на кредитен риск се оповестява в съответствие с параграф 36 от МСФО 7.

Параграфи 51-95 се заличават.

Параграф 98 става бележка под линия със следния текст:

През август 2005 година БМСС прехвърли всички оповестявания, отнасящи се до финансови инструменти, към МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания.

В допълнението (Ръководство за приложение) се заличават параграфи РП 24 и РП 40, както и последното изречение на параграф РП 39.

В3 МСС 1 Представяне на финансови отчети се изменя по описания по-надолу начин:

Параграф 4 се заличава.

В параграф 56 изразът "МСС 32" се заменя с "МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания", а в параграф 105, буква г), (ii) и параграф 124 "МСС 32" се заменя с "МСФО 7".

Последното изречение на параграф 71, буква б) се изменя, както следва:

71 б) ... Например, дадената финансова институция може да измени представените по-горе описания, за да предостави информация, която има отношение към дейностите, които извършва една финансова институция.

Четвъртото изречение на параграф 84 се изменя, както следва:

84. ... Например, дадената финансова институция може да измени представените по-горе описания, за да предостави информация, която има отношение към дейностите, които извършва една финансова институция.

В4 МСС 14 Отчитане по сектори се изменя, както е описано по-надолу.

В параграф 27, букви а) и б), параграфи 31, 32, 46 и 74 изразът "бордът на директорите и [на] главния изпълнителен директор" се заменя с израза "висшето ръководство".

В параграф 27, буква б), параграфи 30 и 32 изразът "директорите и ръководството" се заменя с "висшия изпълнителски състав".

Първото изречение на параграф 27 се изменя, както следва:

27. Вътрешнофирмената организационна и управленска структура, както и системата за вътрешнофирмено финансово отчитане пред висшето ръководство на предприятието (например, борда на директорите и главния изпълнителен директор) обикновено се взема за основа при идентифицирането на преобладаващия източник и естество на рискове, както и за различаването на нормите на печалба на предприятието, а следователно и за определянето на това коя е водещата форма на отчетност и коя вторична, с изключение на предвиденото в букви а) и б) по-долу:...

Третото изречение на параграф 28 се изменя, както следва:

28. ...Следователно, предприятието представя информация по сектори в своите финансови отчети при същата основа, при която се отчита вътрешнофирмено пред висшето ръководство; изключение на това е допустимо само в някои редки случаи. ...

Първото изречение на параграф 33 се изменя, както следва:

33. Съгласно разпоредбите на настоящия стандарт, повечето предприятия ще идентифицират своите стопански и географски сектори, като организационни звена, за които се отчита информация пред висшето ръководство или пред главната структура, която взима оперативни решения, в някои случаи това може да бъде група от хора, с цел оценяване на представянето на всяко от звената за предходен период и за вземането на решения относно бъдещото разпределение на ресурсите. ...

В5 В параграф 31 на МСС 17 Лизинг изразът "МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне" се заменя с "МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания", а в параграфи 35, 47 и 56 "МСС 32" се заменя с "МСФО 7".

В6 В параграф 72 от МСС 33 Доходи на акция, изразът "МСС 32" се заменя с "МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания".

В7 МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (редакцията от април 2005 г.) се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 1 се изменя, както следва:

1. Целта на настоящия стандарт е да установи принципи за признаване и оценяване на финансови активи, финансови пасиви и някои договори за продажба или закупуване на нефинансови активи или пасиви. Изискванията за представяне на информацията за финансови инструменти се съдържат в МСС 32 Финансови инструменти: представяне. Изискванията за оповестяване на информация за финансови инструменти се съдържа в МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания.

В параграф 45 изразът "МСС 32" се заменя от израза "МСФО 7".

Параграф 48 се изменя по следния начин:

48. При определянето на справедливата стойност на финансов актив или финансов пасив с цел прилагането на настоящия стандарт, МСС 32 или МСФО 7, предприятието прилага параграфи РП 69 - РП 82 от допълнение А.

В8 МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (редакцията от юни 2005 г.) се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 9 определението за финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата, се изменя и допълва по следния начин:

... В МСФО 7 параграфи 9-11 и Б4 изискват от предприятието да оповести информация за финансовите активи и финансовите пасиви, които е определило по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата,...

В9 В МСФО 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансова отчетност параграф 36А се изменя, добавят се заглавие и параграф 36В, както следва:

36А При първоначалното прилагане на МСФО в своите финансови отчети предприятието, което е приело стандартите МСФО преди 1 януари 2006 г., представя сравнителна информация най-малко за една година. Не е необходимо тази сравнителна информация да отговаря на изискванията на МСС 32, МСС 39 или МСФО 4. Предприятието, което избере да представя сравнителна информация, която не отговаря на изискванията на МСС 32, МСС 39 или МСФО 4 през своята първа година от прехода трябва:

а) да приложи изискванията за признаване и оценяване, съдържащи се в Общоприети счетоводни принципи (ОПСП), които е прилагало преди това, в сравнителната информация за финансовите инструменти, попадащи в обхвата на МСС 32 и МСС 39, както и за договорите за застраховка, попадащи в обхвата на МСФО 4;

...

В случаите, когато предприятието, което е избрало да представя сравнителна информация, не спазва изискванията на МСС 32, МСС 39 и МСФО 4, позоваванията на "датата на прехода към стандартите МСФО" ще означава, само в случаите на тези стандарти, началото на отчетния период, за който за първи път се прилагат МСФО. От такива предприятия се изисква да спазват разпоредбите на параграф 15, буква в) от МСС 1 за извършване на допълнителни оповестявания, когато спазването на специфичните изисквания на стандартите МСФО е недостатъчно, за да позволи на потребителите да разберат ефекта от конкретни транзакции, други събития и условия, отнасящи се до финансовото състояние и финансовото представяне на предприятието.

Изключение от изискването да се предоставят сравнителни оповестявания съгласно МСФО 7

36В Не е необходимо предприятието, което е приело стандартите МСФО и е избрало да приложи МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания преди 1 януари 2006 г., при първоначалното прилагане на МСФО в своите финансови отчети да представя сравнителната информация, която се изисква от МСФО 7, в тези финансови отчети.

В10 МСФО 4 Застрахователни договори се изменя и допълва, както е описано по-надолу.

Параграф 2, буква б) се изменя, както следва:

б) финансовите инструменти, които то емитира, съдържащи елемент на участие по преценка (виж. параграф 35). МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания изисква оповестяването на информация относно финансовите инструменти, включително финансовите инструменти, които съдържат такива елементи.

Параграф 35, буква г) се добавя, както следва:

г) независимо, че тези договори са финансови инструменти, емитентът, който прилага параграф 19, буква б) от МСФО 7 спрямо договорите, съдържащи елемент на участие по преценка, оповестява пълния размер на разходите за лихви, признат в печалбата или загубата, но не трябва да изчислява разходите за лихви, като използва метода на ефективната лихва.

След параграф 37 заглавието и параграфи 38 и 39 се изменят и се добавя параграф 39А, както следва:

Естество и степен на рискове, произтичащи от застрахователни договори

38. Застрахователят оповестява информация, която позволява на потребителите на неговите финансови отчети да оценят естеството и степента на рисковете, произтичащи от застрахователни договори.

39. За да спази изискванията на параграф 38, застрахователят оповестява:

а) своите цели, политики и процеси за управление на рискове, произтичащи от застрахователни договори, както и методите, които използва, за да управлява тези рискове.

б) [заличена]

в) информация за застрахователния риск (както преди, така и след намаляването на риска посредством презастраховане), включително информация за:

(i) чувствителността към застрахователен риск (виж. параграф 39 А).

(ii) концентрациите на застрахователен риск, включително описание за начина, по който ръководството определя концентрациите, както и описание на общите характеристики, които идентифицират всяка концентрация (напр., вид на застрахователното събитие, географска област или валута).

(iii) действителните искове, сравнени с предварителните оценки (т.е. развитие на исковете). Оповестяването за развитието на исковете обхваща и периода, от момента, в който е възникнал първият иск, за който все още има неяснота относно сумата и сроковете за изплащане на иска; не е необходимо този период да бъде по-голям от 10 години. Не е необходимо застрахователят да оповестява тази информация за искове, за които несигурността относно сумата или сроковете за изплащане на иска обичайно се разрешава в рамките на една година.

г) информация относно кредитния риск, ликвидния риск и пазарния риск, която се изисква в параграфи 31-42 от МСФО 7, ако договорите за застраховка попадат в обхвата на МСФО 7. Независимо от това:

(i) застрахователят не трябва да представя анализ на предстоящите падежи, какъвто се изисква в параграф 39 (а) от МСФО 7, ако вместо това оповести информация относно очаквания времеви график на нетните парични потоци, произтичащи от признати застрахователни задължения. Това може да стане под формата на анализ на сумите по очаквания график, признати в счетоводния баланс.

(ii) ако застрахователят използва алтернативен метод, за да управлява чувствителността към пазарните условия, като анализ на внедрени стойности, той може да използва този анализ на чувствителността, за да отговори на изискванията на параграф 40 (а) от МСФО 7. Този застраховател трябва да оповести също и информацията, която се изисква от параграф 41 от МСФО.

д) информация относно излагането на пазарен риск, произтичащ от внедрени деривати, съдържащи се в основния застрахователен договор, в случай че застрахователят не е задължен да оценява и не оценява внедрени деривати по справедлива стойност.

39А За да спази изискванията на параграф 39, буква б), (i), застрахователят трябва да оповести информацията по буква а) или по буква б), както следва:

а) анализ на чувствителността, който показва какъв би бил ефектът върху печалбата или загубата и собствения капитал, ако бяха настъпили промените в съответните променливи величини, отразяващи риска, които са били много вероятни към датата на счетоводния баланс; методите и допусканията, използвани при изготвянето на анализа на чувствителността; както и всички промени в използваните методи и допускания в сравнение с предходния период. Независимо от това, ако застрахователят използва алтернативен метод, за да управлява чувствителността към пазарните условия, като анализа на внедрените стойности, той може да спази това изискване като оповести този алтернативен анализ на чувствителността, както и оповестяванията, които се изискват в параграф 41 от МСФО 7.

б) качествена информация относно чувствителността, а също и информация относно онези срокове и условия на застрахователните договори, които имат значим ефект върху стойността, времевия график и несигурността на бъдещите парични потоци на застрахователя.
ДОПЪЛНЕНИЕ Г

Изменения към МСФО 7, в случай че не бъдат приложени измененията към МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване - опция на справедливата стойност

През юни 2005 г. Бордът издаде изменения към МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване - опция на справедливата стойност, които да бъдат приложени за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. Ако предприятието прилага МСФО 7 за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. и не приложи тези изменения спрямо МСС 39, то трябва да промени МСФО 7 за този период по начина, описан по-надолу. В изменените параграфи, новият текст е почернен, текстът, който е заличен, е зачеркнат.

Г1 Заглавията над параграф 9 и параграф 11 се изменят, както следва, а параграф 9 се заличава.

Финансови пасиви по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата

11. Предприятието оповестява:

а) методите, които използва, за да спази изискванията на параграф 10, буква а).

б) ако предприятието счита, че оповестяването, което е направило, за да спази изискванията на параграф 10, буква а), не отразява по достатъчно надежден начин промяната в справедливата стойност на финансовия пасив, която води до промени в кредитния риск, то оповестява причините за достигането на това заключение, както и факторите, които счита, че имат пряко отношение.

Параграф Б5, буква а) се изменя по следния начин:

а) критериите за определяне на финансовите активи или финансовите пасиви, при първоначалното им признаване, по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата.
Изменения към МСС 1 Представяне на финансови отчети

Настоящият документ представя измененията и допълненията в МСС 1 Представяне на финансови отчети. Измененията и допълненията представят окончателния вариант на предложенията, които се съдържат в Проектопредложението 7 Финансови инструменти: оповестявания (ПП 7), публикувано през м. юли 2004 г. Останалите предложения, съдържащи се в ПП 7, са представени в окончателен вариант в МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания.

Предприятията прилагат измененията и допълненията в настоящия документи за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2007 г. По-ранното прилагане се насърчава.

В Стандарта се добавят заглавие и параграфи 124А-124В, както следва.

Капитал

124А Предприятието оповестява информация, която позволява на потребителите на неговите финансови отчети да оценят целите, политиките и процесите за управление на капитала на предприятието.

124Б За да спазят изискванията на параграф 124А, предприятието оповестява следното:

а) качествена информация относно своите цели, политики и процеси за управление на капитала, включително (но не само):

(i) описание на елементите, които са обект на управлението на капитала;

(ii) когато предприятието е задължено да спазва външно наложени изисквания за капитала, естеството на тези изисквания и начина, по който тези изисквания са внедрени в управлението на капитала;

и

(iii) как постига своите цели по отношение на управлението на капитала.

б) обобщение на количествени данни за елементите, които са обект на управлението на капитала. Някои предприятия разглеждат някои финансови пасиви (напр., някои форми на вторичен дълг) като елементи на капитала. Други предприятия разглеждат капитала без някои компоненти на собствения капитал (например, компоненти, произтичащи от хеджирането на парични потоци).

в) всички промени в букви а) и б), в сравнение с предходния период.

г) дали по време на периода предприятието е спазило външно наложените изисквания за капитала, които е било длъжно да спазва.

д) когато предприятието не е спазило тези външно наложени изисквания за капитала, последиците от това неспазване.

Тези оповестявания се основават на информацията, която се предоставя вътрешнофирмено на висшето управленско ръководство.

124В Предприятието може да управлява капитала по редица начини и може да бъде задължено да изпълни редица различни изисквания за капитала. Например, даден конгломерат може да включва предприятия, които се занимават със застрахователни и банкови дейности, като тези предприятия могат да функционират в няколко държави. Когато обобщеното оповестяване на капиталовите изисквания и начинът, по който се управлява капитала не предоставят полезна информация или представят неточни сведения за източниците на капитал на потребителите на финансовите отчети на предприятието, тогава предприятието оповестява отделна информация за всяко капиталово изискване, което е длъжно да спазва.
Изменения към международните стандарти за финансова отчетност

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

МСФО 4 Застрахователни договори

Договори за финансова гаранция


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СТАНДАРТИТЕ

Настоящият документ представя измененията и допълненията в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 4 Застрахователни договори, както и произтичащите от тях изменения и допълнения в МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания. Настоящият документ съдържа също така и изменения и допълнения в Основанията за заключения към МСС 39 и МСФО 4, ръководството за приложение на МСФО 4 и допълнение В към МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи. Измененията и допълненията са в резултат на предложенията, които се съдържат в проектопредложението за изменения и допълнения в МСС 39 и МСФО 4 - Договори за финансова гаранция и кредитно застраховане, публикувани през м. юли 2004 г.

Предприятията прилагат тези изменения и допълнения за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. По-ранното прилагане се насърчава. В случай че предприятията приемат тези изменения и допълнения за по-ранен период, те оповестяват този факт.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ МСС 39

В Стандарта параграф 3 се заличава, а параграф 2, буква д), параграф 2, буква з) и параграфи 4 и 47 се изменят. В параграф 9 дефиницията за финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата се променя; нова дефиниция се добавя непосредствено след дефиницията за финансови активи на разположение за продажба. Параграф РП4 е със сменен номер и става РП3А, а параграф РП4А се изменя и става РП4. Добавят се нови параграфи РП4А и 103Б.

Параграф 43 е представен по-надолу за удобство, но не се изменя.

Измененията и допълненията в параграф 2, буква з) и параграф 47, буква г) прехвърлят изискванията за оценяване спрямо някои задължения за изплащане на заеми от секцията с обхвата на стандарта към секцията с оценяването, но не променят тези изисквания.

2. Настоящият стандарт се прилага от всички предприятия по отношение на всички видове финансови инструменти, с изключение на:

...

д) правата и задълженията, произтичащи от (i) застрахователен договор, съгласно дефиницията в МСФО 4 Застрахователни договори, различни от правата и задълженията на застрахователя, произтичащи от застрахователен договор, който отговаря на дефиницията за договор за финансова гаранция в параграф 9, или (ii) договор от обхвата на МСФО 4, тъй като съдържа елемент на участие по преценка. Независимо от това, настоящият Стандарт се прилага спрямо деривати, внедрени в договори от обхвата на МСФО 4, ако самите деривати не представляват договори от обхвата на МСФО 4 (виж параграфи 10-13 и допълнение А, параграфи РП27-РП33). Освен това, ако емитентът на договори за финансова гаранция е заявил изрично на по-ранен етап, че разглежда тези договори като застрахователни договори и е използвал осчетоводяване, приложимо спрямо застрахователните договори, емитентът може сам да избере дали да приложи настоящия стандарт или МСФО 4 по отношение на тези договори за финансова гаранция (виж. параграфи РП4 и РП4А). Емитентът може да направи този избор договор по договор, но изборът за всеки договор е неотменим.

...

з) задълженията за изплащане на заеми, различни от описаните в параграф 4 задължения за изплащане на заеми. Емитентът на задължения за изплащане на заеми прилага МСС 37 спрямо задълженията за изплащане на заеми, които попадат в обхвата на настоящия стандарт. Независимо от това, всички задължения за изплащане на заеми са обект на разпоредбите за отписване на настоящия стандарт (виж параграфи 15-42 и допълнение А, параграфи РП36 - РП63).

4. Следните задължения за изплащане на заеми попадат в обхвата на настоящия стандарт:

а) задълженията за изплащане на заеми, които предприятието отчита като финансови пасиви по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата. Предприятието, което има минал опит в продажбата на активи, получени в резултат на негови задължения за изплащане на заеми малко след тяхното възникване, прилага настоящия стандарт спрямо всички свои задължения за изплащане на заеми в същия клас.

б) задълженията за изплащане на заеми, които могат да бъдат уредени с изплащането на нетната стойност в брой или чрез друг финансов инструмент. Тези задължения за изплащане на заеми са деривати. Не се счита, че задължението за изплащане на заем е уредено по нетна стойност, тъй като заемът е изплатен на вноски (напр. заем за строеж, обвързан с ипотека, който се изплаща на вноски паралелно с напредването на строежа).

в) задължения да се предостави заем по лихва, по-ниска от пазарната. Параграф 47, буква г) уточнява последващото оценяване на пасивите, произтичащи от тези задължения за изплащане на заеми.

9. ...

Определения за четирите категории финансови инструменти

Финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата е финансовият актив или финансовият пасив, който отговаря на едно от следните условия.

а) Той се класифицира, като държан за търгуване. Финансовият актив или финансовият пасив се класифицира като държан за търгуване, ако той е:

...

(iii) дериват (с изключение на дериват, който представлява договор за финансова гаранция или определен и ефективен хеджиращ инструмент).

...

Определение за договор за финансова гаранция

Договорът за финансова гаранция е договор, който изисква от емитента да извърши конкретни плащания, за да компенсира титуляра за загуба, която е претърпял, тъй като даден длъжник не е успял да извърши дължимо плащане в съответствие с първоначалните или изменените условия на дълговия инструмент.

...

Първоначално оценяване на финансовите активи и финансовите пасиви

43. При първоначалното признаване на финансов актив или финансов пасив, предприятието го оценява по неговата справедлива стойност, като в случаите на финансови активи или финансови пасиви, оценени не по тяхната справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата, се добавят и разходите за транзакцията, които са свързани директно с придобиването или емитирането на финансовия актив или финансовия пасив.

Последващо оценяване на финансови пасиви

47. След първоначалното оценяване предприятието оценява всички финансови пасиви по амортизирана стойност, като използва метода на ефективната лихва, с изключение на:

а) финансови пасиви по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата. Тези пасиви, включително деривати, които представляват пасиви, се оценяват по справедлива стойност, с изключение на производно задължение, което е свързано с и което трябва да бъде уредено с прехвърлянето на инструмент на собствения капитал, който няма пазарна цена, и чиято справедлива стойност не може да бъде оценена по надежден начин и той трябва да се оцени по себестойност.

б) финансови пасиви, които са натрупани в резултат на прехвърляне на финансов актив, който не отговаря на условията за отписване или когато се прилага подхода на продължаващото използване. Параграфи 29 и 31 се използват за оценяването на такива финансови пасиви.

в) договори за финансова гаранция, съгласно дефиницията в параграф 9. След първоначалното признаване, емитентът на такъв договор (освен ако не се прилагат параграф 47, букви а) и б)) го оценява по по-голямата от следните две стойности:

(i) стойността, определена в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи;

и

(ii) първоначално признатата стойност (виж параграф 43) минус, когато това е възможно, натрупаната амортизация, призната в съответствие с МСС 18 Доход.

(г) задължения за предоставяне на заем с лихва под пазарната. След първоначалното признаване, емитентът на такова задължение (освен ако не се прилага параграф 47, буква а)) го оценява по по-голямата от следните две стойности:

(i) стойността, определена в съответствие с МСС 37;

и

(ii) първоначално признатата стойност (виж параграф 43) минус, когато това е възможно, натрупаната амортизация, призната в съответствие с МСС 18.

Финансови пасиви, които са отчетени като хеджирани позиции, са обект на изискванията за осчетоводяване на хеджиране, съдържащи се в параграфи 89-102.

РП4 Договорите за финансова гаранция могат да имат разнообразни юридически форми, като гаранция, някои видове акредитив, договор за кредит с покритие на риска от неплащане или застрахователен договор. Начинът, по който те се осчетоводяват, не зависи от тяхната юридическа форма. По-надолу са представени примери на подходящо отчитане (виж параграф 2, буква д)):

а) Въпреки че договорът за финансова гаранция отговаря на определението за застрахователен договор, съдържащо се в МСФО 4, ако прехвърленият риск е значителен, емитентът прилага настоящия Стандарт. Независимо от това, ако емитентът преди това е посочил изрично, че той счита тези договори за застрахователни договори и ги е осчетоводявал по начин, приложим за застрахователните договори, той може да избере дали да приложи настоящия стандарт или МСФО 4 спрямо договорите за финансова гаранция. В случаите, когато се прилага настоящия стандарт, параграф 43 изисква от емитента първоначално да признае договора за финансова гаранция по неговата справедлива стойност. Ако договорът за финансова гаранция е издаден в полза на лице, което е свързано с независима сделка, сключена в условията на нормална конкуренция, неговата първоначална справедлива стойност вероятно ще бъде равна на получената премия, освен ако не съществуват доказателства за противното. Следователно, освен ако договорът за финансова гаранция е бил определен първоначално по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата или освен ако не се прилагат параграфи 29-37 и РП47-РП52 (когато прехвърлянето на финансов актив не отговаря на условията за отписване или когато се прилага подхода на продължаващото използване), емитентът го оценява по по-голямата от следните две стойности:

(i) стойността, определена в съответствие с МСС 37;

и

(ii) първоначално признатата стойност минус, когато това е възможно, натрупаната амортизация, призната в съответствие с МСС 18 (виж параграф 43, буква в)).

б) Някои кредитни гаранции не изискват, като предварително условие за плащане, титулярът да бъде изложен на риск от неплащане от страна на длъжника по гарантирания актив в уговорения срок, както и да претърпи загуба от това неплащане. Пример за такава гаранция е гаранцията, която изисква плащания в отговор на промени в посочения кредитен рейтинг или кредитен индекс. Тези гаранции не представляват договори за финансова гаранция, съгласно определението в настоящия стандарт, и не са застрахователни договори, съгласно определението в МСФО 4. Тези гаранции са деривати и емитентът прилага спрямо тях настоящия стандарт.

в) ако договорът за финансова гаранция е издаден във връзка с продажбата на стоки, емитентът прилага МСС 18 при определянето на момента, когато да признае дохода от гаранцията и от продажбата на стоките.

РП4А Свидетелства, че емитентът разглежда договорите като застрахователни договори, обикновено се намират в кореспонденцията му с клиенти и регулаторни органи, в договори, в бизнес документация и във финансови отчети. Освен това застрахователните договори често подлежат на счетоводни изисквания, които се различават от изискванията за другите видове транзакции, като договори, издадени от банки или търговски компании. В тези случаи, финансовите отчети на емитента обикновено включват заявление, че емитентът е използвал тези счетоводни изисквания.

103Б Договори за финансова гаранция (Изменения към МСС 39 и МСФО 4), публикувано през м. август 2005 година, изменя и допълва параграф 2, букви д) и з), параграфи 4, 47 и РП4, добавя параграф РП4А, добавя ново определение за договори за финансова гаранция в параграф 9 и премахва параграф 3. Предприятията трябва да приложат тези изменения и допълнения за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. По-ранното приложение се насърчава. Ако предприятието приложи тези промени за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага същевременно свързаните с тях изменения и допълнения в МСС 32 и МСФО 4.


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ МСФО 4

Изменят се параграф 4, буква г), параграф Б18, буква ж), добавя се параграф 41 А, добавя се и определение за договор за финансова гаранция в допълнение А след определението на справедлива стойност и преди определението за финансов риск, както следва.

4. Предприятието не прилага настоящия МСФО спрямо:

...

г) договори за финансова гаранция, освен ако емитентът не е заявил изрично в предходен отчет, че разглежда тези договори като застрахователни договори и е използвал осчетоводяване, приложимо спрямо застрахователните договори; в този случай емитентът може сам да избере дали да приложи МСС 39 и МСС 32 или настоящия стандарт по отношение на тези договори за финансова гаранция. Емитентът може да направи този избор чрез договор, но изборът за всеки договор е неотменим.

41А Договори за финансова гаранция (Изменения към МСС 39 и МСФО 4), публикувано през м. август 2005 година, изменя и допълва параграф 4, буква г), параграф Б18, буква ж) и параграф Б19, буква е). Предприятията прилагат тези изменения и допълнения за едногодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. По-ранното приложение се насърчава. Ако предприятието приложи тези промени за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага едновременно свързаните с тях изменения в МСС 39 и МСС 32.
ДОПЪЛНЕНИЕ А

Дефинирани термини

Договор за финансова гаранция

Договор, който изисква от емитента да извърши конкретни плащания, за да компенсира титуляра за загуба, която е претърпял, тъй като даден длъжник не е успял да извърши дължимо плащане в съответствие с първоначалните или изменените условия на дълговия инструмент.

ДОПЪЛНЕНИЕ Б

Б18 По-долу са представени примери на договори, които представляват застрахователни договори, ако прехвърлянето на застрахования риск е значително:

...

ж) кредитна застраховка, която предвижда да бъдат извършени конкретни плащания, за да се компенсира титулярът за загуба, която е претърпял, тъй като даден длъжник не е успял да извърши дължимо плащане, в съответствие с първоначалните или изменените условия на дълговия инструмент. Тези договори могат да имат разнообразни юридически форми, като гаранция, някои видове акредитив, договор за кредит с покритие на риска от неплащане или застрахователен договор. Независимо от това, въпреки че тези договори отговарят на определението за застрахователен договор, те също отговарят и на определението за договор за финансова гаранция, съдържащо се в МСС 39, и попадат в обхвата на МСС 32 и МСС 39, но не и в обхвата на настоящия МСФО (виж параграф 4, буква г)). Независимо от това, ако емитентът е заявил изрично в предходен отчет, че разглежда тези договори като застрахователни договори и е използвал осчетоводяване, приложимо спрямо застрахователните договори, той може сам да избере дали да приложи МСС 39 и МСС 32 или настоящия стандарт по отношение на тези договори за финансова гаранция.

Б19 По-долу са представени примери на договори, които не са застрахователни договори:

...

е) кредитна гаранция (акредитив, договор за кредит с покритие на риска от неплащане или застрахователен договор), която изисква да бъде извършено плащане, дори ако титулярът не е претърпял загуба в резултат на неплатена дължима сума от страна на длъжника (виж МСС 39).
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ДРУГИ СТАНДАРТИ

Предприятията прилагат следните изменения в МСС 32 (и МСФО 7, ако вече прилагат МСФО 7), когато прилагат измененията, отнасящи се до МСС 39 и МСФО 4.

МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне

Параграф 4, буква г) и параграф 12 се изменят и допълват, както следва.

4. Настоящият стандарт се прилага от всички предприятия по отношение на всички видове финансови инструменти, с изключение на:

...

г) застрахователни договори, съгласно дефиницията в МСФО 4 Застрахователни договори. Независимо от това, настоящият стандарт се прилага спрямо деривати, които се съдържат в застрахователни договори, ако МСС 39 изисква от предприятието да ги осчетоводи отделно. Освен това, емитентът прилага настоящия стандарт спрямо договори за финансова гаранция, ако прилага МСС 39 при признаването и оценяването на договорите, но прилага МСФО 4, ако избере да прилага МСФО за тяхното признаване и оценяване, в съответствие с параграф 4, буква г) от МСФО 4.

12. Следните термини са дефинирани в параграф 9 от МСС 39 и се използват в настоящия стандарт със значението, посочено в МСС 39.

...

* финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата

* договор за финансова гаранция

* неотменим ангажимент

...

МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания

Параграф 3, буква г) от МСФО 7 и списъкът с дефинирани термини в допълнение А се изменят по същия начин, както МСС 32, както следва.

3. Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия по отношение на всички видове финансови инструменти, с изключение на:

...

г) застрахователни договори, съгласно дефиницията в МСФО 4 Застрахователни договори. Независимо от това, настоящият Стандарт се прилага спрямо деривати, които се съдържат в застрахователни договори, ако МСС 39 изисква от предприятието да ги осчетоводи отделно. Освен това, емитентът прилага настоящия Стандарт спрямо договори за финансова гаранция, ако прилага МСС 39 при признаването и оценяването на договорите, но прилага МСФО 4, ако избере да прилага МСФО за тяхното признаване и оценяване, в съответствие с параграф 4, буква г) от МСФО 4.
ДОПЪЛНЕНИЕ А

Дефинирани термини

...

Следните термини са дефинирани в параграф 11 от МСС 32 или в параграф 9 от МСС 39 и се използват в МСФО със значението, посочено в МСС 32 и МСС 39.

...

* финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата

* договор за финансова гаранция

* финансов актив или финансов пасив, държан за търгуване

...

Позовавания, които трябва да бъдат актуализирани, когато предприятието одобри МСФО 7

Когато предприятието приложи МСФО 7, позоваванията на МСС 32 се заменят с позовавания на МСФО 7 в следните параграфи, които са или добавени или изменени от настоящия документ:

* МСС 39, параграф 103Б

* МСФО 4, параграф 4, буква г), параграф 41 А и параграф Б18, буква ж) от допълнение Б (две позовавания)
РАЗЯСНЕНИЕ 6 НА МКРФО

Задължения, произтичащи от участие на специален пазар - отпадъци от електрическо и електронно оборудване


ПОЗОВАВАНИЯ

* МСС 8 Счетоводни политики, промени в приблизителни счетоводни оценки и грешки

* МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи

КОНТЕКСТ

1. Параграф 17 от МСС 37 посочва, че задължаващо събитие е минало събитие, което води до сегашно задължение, за което предприятието няма реална алтернатива за погасяване.

2. Параграф 19 от МСС 37 гласи, че провизиите се признават единствено като "задължения, произтичащи от минали събития и съществуващи независимо от бъдещите действия на предприятието".

3. Директивата на ЕС относно Отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WE&EE), която регламентира събирането, обработването, възстановяването и безопасното елиминиране на отпадъците от оборудване, поставя въпроси, отнасящи се до това, кога задължението за изваждане от употреба на отпадъци от електрическо и електронно оборудване трябва да бъде признато. Директивата прави разграничението между "нови" и "исторически" отпадъци, както и между отпадъци от частни домакинства и такива от други източници, различни от домакинствата. Новите отпадъци се отнасят до продукти, продадени след 13 август 2005 г. По смисъла на тази директива домакинското оборудване, продадено преди тази дата, се счита за произвеждащо "исторически" отпадъци.

4. Директивата гласи, че разходите за управление на отпадъци по отношение на историческото домакинско оборудване трябва да се поемат от производителите на този вид оборудване, които присъстват на пазара за период, който трябва да бъде конкретизиран в приложимото законодателство на всяка държава-членка (период на оценяване). Директивата гласи, че всяка държава-членка установява механизъм, съгласно който производителите се задължават да направят своя принос пропорционално, "т.е. в съответствие с техния пазарен дял по видове оборудване".

5. Няколко термина, използвани в разяснението, като "пазарен дял" и "период на оценяване" могат да се дефинират по много различни начини в приложимото законодателство на отделните държави-членки. Например продължителността на периода за оценяване може да бъде една година или само един месец. По същия начин, оценяването на пазарния дял и формулите за изчисляване на задължението могат да се различават в различните национални законодателства. Независимо от това, всички тези примери се отнасят само до оценяването на задължението, което не попада в обхвата на Разяснението.

ОБХВАТ

6. Настоящото разяснение предоставя указания относно признаването във финансовите отчети на производителите на задълженията за управление на отпадъци съгласно Директивата на ЕС относно Отпадъците от електрическо и електронно оборудване по отношение на продажбите на историческо домакинско оборудване.

7. Разяснението не разглежда нови или исторически отпадъци от други източници освен от частни домакинства. Задължението за управление на такива отпадъци е разгледано по подобаващ начин в МСС 37. Независимо от това, ако в националното законодателство, новите отпадъци от частни домакинства се разглеждат по същия начин както историческите отпадъци от частни домакинства, принципите на Разяснението се прилагат с позоваване на йерархията на източниците, дефинирани в параграфи 10-12 от МСС 8. Йерархията в МСС 8 има отношение и към други регламенти, които налагат задължения по начин, който е сходен на модела за присъждане на разходи, посочен в Директивата на ЕС.

РАЗГЛЕЖДАНИ ВЪПРОСИ

8. МКРФО беше помолен да определи в контекста на изваждането от употреба на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, какво съставлява задължително събитие в съответствие с параграф 14, буква а) от МСС 37 относно признаването на провизия за разходите за управление на отпадъци:

* производството или продажбата на историческо домакинско оборудване?

* участието на пазара през периода на оценяване?

* извършването на разходи, свързани с дейности по управлението на отпадъци?

КОНСЕНСУС

9. Участието на пазара през периода на оценяване е задължителното събитие съгласно параграф 14, буква а) от МСС 37. Следователно, производството или продажбата на историческо домакинско оборудване не пораждат пасив по отношение на разходи за управление на отпадъци от такова оборудване. Тъй като задължението по отношение на историческо домакинско оборудване е свързано по-скоро с участието на пазара през периода на оценяване, отколкото с производството и продажбата на оборудване, което трябва да бъде премахнато, задължение има, ако и докато съществува пазарен дял през периода на оценяване. Времето на задължителното събитие също може да бъде независимо от конкретен период, през който се извършват дейностите, свързани с управлението на отпадъците, и се натрупват свързаните с тях разходи.

ДАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

10. Предприятието прилага настоящото разяснение за едногодишни периоди, започващи на или след 1 декември 2005 г. По-ранното приложение се насърчава. Ако предприятието приложи Разяснението за период преди 1 декември 2005 г., то трябва да оповести този факт.

ПРЕХОД

11. Промените в счетоводните политики се извършват в съответствие с МСС 8.


_________________________

(1) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2) ОВ L 261, 13.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2106/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 16).


32006R0108 - ЦПР-редактиран


32006R0108 - ЦПР-редактиран


Untitled Page