МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност и Ислямска република Пакистан относно търговските спогодби за достъп до пазара на текстилни продукти


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


1. В съответствие със съгласието, постигнато между правителството на Пакистан и Европейската комисия по време на срещата на министрите, състояла се в Маракеш през месец април 1994 г. за приключване на Уругвайския кръг от търговски преговори, представителите на двете делегации проведоха консултации за намиране на задоволително разрешение на някои спорни въпроси, касаещи достъпа до пазара на текстилни изделия и облекла, с цел създаване на по-добра и стабилна рамка, в която да се развиват бъдещите двустранни търговски отношения.

2. Правителството на Пакистан взе под внимание предложението на Европейската общност за тарифните ставки за текстилните продукти и облеклата, приложени към Споразумението за създаване на СТО и поместено в обобщен вид в приложение І.

3. Европейската комисия взе под внимание, че правителството на Пакистан е намалило прилаганите от него тарифни ставки за всички текстилни продукти и облекла до максимален размер от 70 % на 1 юли 1994 г., който ще обвърже съгласно съответните разпоредби по СТО преди 31 декември 1995 г. Освен това тарифните ставки ще бъдат намалени и обвързани за продуктите, изброени в приложение ІІ, в размера и съгласно графика, указани в него.

4. През 1994 г. правителството на Пакистан ще отмени всички количествени ограничения за текстилните изделия, изброени в приложение ІІ, но си запазва правото по силата на ГАТТ (1994 г.) и разпоредбите на СТО да ги въведе отново след консултации с Европейската комисия, в случай че развитието на пакистанската текстилна промишленост е изправено пред критична ситуация или е застрашен платежният баланс на страната.

5. Правителството на Пакистан потвърди премахването на мерките на двойната ценова политика за износа на суров памук, като по този начин се надява да отговори на изразеното от представителите на европейската текстилна промишленост безпокойство. Заявявайки, че политика на правителството е да избягва прилагането на такива мерки, страната си запазва правото в рамките на ГАТТ да предприеме необходимите действия при възникването на евентуална критична ситуация в сектора.

6. С оглед на значителния принос на тези допълнителни ангажименти за ефективното подобряване достъпа до пакистанския пазар на текстилни изделия и облекла Европейската комисия е готова да разгледа благоприятно исканията, които пакистанската страна може да отправи, за изключително гъвкаво прилагане на ограниченията по отношение на администрирането на съществуващите квоти (включително и прехвърляне на неизползван остатък от предходната за настоящата година, прехвърляне между категориите, авансово използване на част от едно ограничение за следващата година през настоящата), което да се използва за не превишаващи следните стойности количества за всяка година, за която се отнася съответната квота:



1995: 3 000 т;
1996: 3 000 т;
1997: 3 000 т;
1998: 3 000 т;
1999: 3 000 т;
2000: 4 000 т;
2001: 4 000 т;
2002: 4 000 т;
2003: 4 000 т;
2004: 4 000 т.

^За всяка година с определена квота общото количеството, за което могат да се използват разпоредбите за изключително гъвкаво прилагане, не може да превишава 2 000 т за всяка отделна категория.

7. Европейската комисия ще задвижи незабавно необходимите вътрешни процедури за премахване на всички сега действащи ограничения за вноса на ръчно тъкани изделия и текстилни артикули, произведени от занаятчии, от Пакистан преди датата на влизане в сила на Споразумението за създаване на СТО.

8. Пакистанската делегация подчерта пред Комисията значението, което нейната страна отдава на навременното интегриране в ГАТТ на някои категории продукти, за които Европейският съюз понастоящем упражнява ограничителни мерки.

9. Делегацията на Пакистан и Европейската комисия припомниха, че в съответствие с нотификациите, които те следва да изпратят на Секретариата на СТО, относно условията на съществуващото двустранно споразумение за текстила, които ще продължат да се поддържат под формата на административни разпоредби в рамките на Споразумението по СТО, механизмът за изключване на определени артикули от списъка на предназначените за износ продукти ще бъде заменен със защитната клауза, предвидена в Споразумението за текстила и облеклата по СТО, и че процедурите, насочени към или целящи предотвратяване на измама, ще продължат да се прилагат, т.е. таксите, определени за квотите след консултации, не могат да превишават количеството продукти.

10. Правителството на Пакистан и Европейската комисия се споразумяха да провеждат редовни консултации с цел осигуряване както на необходимите условия за правилното изпълнение на този Меморандум за разбирателство, така и на допълнителни възможности за разширяване на търговията с текстилни изделия и облекла на взаимна основа.


Za Evropskou komisi

Por la Comunidad Europea

For Det Europ?iske F?llesskab

Fur die Europaische Gemeinschaft

???????????????????????????

For the European Community

Pour la Communaute europeenne

Per la Comunita europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteison puolesta

Pa Europeiska gemenskapens vagnar



ПРИЛОЖЕНИЕ I

НАМАЛЕНИЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТЕКСТИЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛЕКЛА

Като част от ангажиментите по Споразумението по СТО за достъп до пазара Европейският съюз определи следния график за намаление на тарифните ставки, съгласно който размерът на митата върху текстилните изделия и облеклата не може да превишава следните максимални нива:


Влакна и прежди: 4 %,
Прежди, пригодени за продажба на дребно: 5 %,
Тъкани: 8 %,
Конфекционирани изделия и облекла: 12 %.


В случаите когато действащите мита вече са претърпели намаление, намаленият размер ще продължи да се прилага и за в бъдеще


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЕКСПОРТНИ ПРОДУКТИ ЗА ПАКИСТАН


Описание на продукта Код по Тарифна ставка
  КН (%)
    След След 10
    5 години
    години 1.07.2005
    1.07. г.
    2000 г.  
Прежди от синтетични 5402 30 25
нишки      
Прежди от изкуствени 5403 25 20
нишки      
Синтетични щапелни 5503    
влакна:      
- акрилни   25 20
- други   35 25
Тъкани от прежди от 5007 35 30
естествена коприна      
Прежди от 5106,    
щрайхгарна вълна: 5107    
-неизбелени      
- обагрени   35 30
Тъкани от щрайхгарна 5111    
вълна      
Тъкани от камгарна 5112 35 30
вълна      
Тъкани от лен 5309 35 30
Памучни прежди 5205, 15 10
  5206,    
  5207    
Шевни конци от 5401 25 20
синтетични или      
изкуствени нишки      
Тъкани от прежди от 5407    
синтетични нишки 10, 20,    
(обагрени/печатани) 42, 43,    
  44, 53,    
  54, 60,    
  72, 73,    
  74, 82,    
  83, 84,    
  92, 93,    
  94    
Тъкани от прежди от 5408 25 20
изкуствени нишки 10, 22,    
(обагрени/печатани) 24, 32,    
  34    
Прежди от синтетични 5509 20 15
щапелни влакна 31, 32,    
(смесени с вълна) 52, 61,    
  91, 99    
Тъкани от синтетични 5512 35 30
щапелни влакна 19, 35 30
(обагрени/печатани/от 29,99 35 30
прежди с различни 5513 21    
цветове) до 49,    
  5514 21    
  до 49    
Други тъкани от 5515 35 30
синтетични щапелни 13, 22,    
влакна 92    
Нетъкани текстилни 5603 35 30
материали      
Тревно покритие от ex 57 15 10
синтетични материали 03 20,    
за приложение в 30    
спорта      
Тъкани с влас 5801 40 35
Текстилни тъкани, 5903 40 35
импрегнирани      
Текстилни продукти и 5911 35 30
артикули за      
техническо      
приложение      
Фланели и пуловери 611010 50 35
Мъжки костюми от 6203 11 50 35
вълна      
Дамски рокли:   50 35
- плетени 6104    
  41, 42,    
  43, 44,    
  49    
- тъкани 6104 50 35
  41, 42,    
  43, 44,    
  49    
Мъжки палта, от вълна 6201 50 35
  11, 91    
Мъжки ризи, 6105 90 50 35
трикотажни, от вълна 10    
Дамски ризи от вълна, 6106 90 50 35
трикотажни 10    
Текстилни тъкани с 6001 10 35 30
дълъг влас      
Други тъкани, 6002 50 35
трикотажни 10, 30    
Мъжки панталони от 6103 11 50 35
вълна, трикотажни      
Мъжки панталони от 6103 41 50 35
вълна, трикотажни      
Трикотажни дамски 6104 11 50 35
костюми от вълна      
Трикотажни дамски 6104 21 50 35
ансамбли от вълна      
Облекла за бебета от 6111 10 50 35
вълна      
Чорапогащи и чорапи 6115 50 35
Мъжки костюми от 6203 11 50 35
вълна      
Мъжки сака от вълна 6203 31 50 35
Шалове и ешарпи 6214 50 35
  (без 20)    
Вратовръзки 6215 50 35
Одеала 6301 50 35
  20, 90    





21996A0627(01) -редактиран-ЦПР


Untitled Page