МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност и Република Индия относно търговските спогодби за достъп до пазара на текстилни продукти


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


1. Делегациите на правителството на Индия и Европейската общност проведоха консултации в Брюксел в периода от 10 до12 и от 30 до31 декември 1994 г., за да продължат обсъжданията по въпроси на либерализацията на пазара за текстилни продукти и облекла.


2. Правителството на Индия ще обвърже прилаганите от страната мита за текстилните продукти и облеклата, изброени в приложението, в размера и съгласно графика, поместени в същото. Размерът на ставките ще бъде обявен на Секретариата на СТО в рамките на шестдесет дни от датата на влизане в сила на Споразумението за създаване на СТО. Както в случая с тарифните ангажименти, които Индия вече е поела по отношение на някои текстилни продукти в рамките на Уругвайския кръг, предложенията за допълнително обвързване на митата, упоменати в това приложение ще зависят от условието, ако процесът на интеграция, предвиден в членове 2, параграфи 6 и 8 от Споразумението за текстил и облеклата по СТО не бъде изцяло доведен до край или се забави, нивото на прилаганите мита ще бъде това, което е действащото към 1 януари 1990 г. В допълнение, правителството на Индия има право да въведе конкретни алтернативни ставки за определени изделия, изброени в приложението. Облагаемото мито се определя като процент на адвалорна база или като сума в групи за отделно изделие/квадратен метър/килограми, което от двете е по-голямо. При определяне размера на конкретните ставки индийското правителство се задължава да вземе под внимание съответните данни за експортните цени на продуктите, предоставени от ЕО. В случай, че ЕО прецени, че подобни мита имат неблагоприятен ефект върху износа на въпросните продукти, правителството на Индия е съгласно да участва в незабавни консултации по искане на другата страна в опит да се разрешат поставените наболели проблеми по взаимно приемлив начин.


3. Правителството на Индия ще осигури условия за отваряне на пазара чрез премахване на всички количествени ограничения за продуктите и изделията, изброени в приложението, до определените в същото дати.


4. Като взе предвид изразената в това отношение от ЕО загриженост, правителството на Индия потвърди, че не прилага мерки, които съставляват двойна ценова политика за износа на суров памук от страната.


5. Европейската общност се съгласи да премахне, считано от 1 януари 1995 г., всички действащи понастоящем ограничения за износа от Индия на ръчно тъкани изделия и артикули, произведени от занаятчии, упоменати в член 5 от Споразумението за търговия със текстилни изделия между ЕО и Индия.


6. Към датата на влизане в сила на Споразумението за създаване на СТО и за всяка следваща година, за която са определени квоти, Комисията ще разглежда благоприятно исканията от страна на Индия за евентуално въвеждане на изключително гъвкаво прилагане на ограниченията в допълнение към договорените разпоредби за гъвкаво прилагане по двустранното споразумение за търговия със продукти от текстил за всяка или всички категории, за които ограниченията се прилагат, за следните количества:1995: 7000 т;
1996: 7000 т;
1997: 7000 т;
1998: 8 000 т;
1999: 8 000 т;
2000: 8 000 т;
2001: 8 000 т;
2002: 8 000 т;
2003: 8000 т;
2004: 8 000т.

Правителството на Индия ще прибегне към изключително гъвкаво прилагане на ограниченията в следния ред: прехвърляне на неизползван остатък от предходната година за настоящата, прехвърляне между категориите и авансово използване на част от едно ограничение за следващата година през настоящата, в рамките на възможностите за използване на квотите. Освен това за всяка година, за която се отнася квотата, общото количество, за което се използва изключително гъвкаво прилагане на ограниченията, не може да надвишава съответно 2500 т за всяка отделна категория текстилни продукти или 3000 т за отделна категория облекла.


7. Настоящият Меморандум за разбирателство се изготви без да противоречи на правото на двете страни да разглеждат всеки засегнат от него въпрос в рамките на членове XXII или XXIII от ГАТТ.


8. Правителството на Индия и Европейската общност ще провеждат редовни консултации с цел да осигурят необходимите условия за правилното изпълнение на настоящия Меморандум за разбирателство.
Por la Comunidad Europea


For Det Europ?iske F?llesskab


Fur die Europaische Gemeinschaft


??? ??? ????????? ?????????


For the European Community


Pour la Communaute europeenne


Per la Comunita europea


Voor de Europese Gemeenschap


Pela Comunidade Europeia


Euroopan yhteison puolesta


Pa Europeiska gemenskapens vagnar


[Eiropas Kopienas varda]АНЕКС
ХС-6 Обвързани мита между Индия и ЕС (%) Отваряне на пазара Описание на продукта
  1.1.1995 1.1.1998 1.1.2000 1.1.2002 1.1.2005 I.I.L. Безмитен  
510610 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Прежди от щрайхгарна вълна, съдържащи тегловно /= 85% вълна,
                непригодени за продажба на дребно
                 
510620 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Прежди от щрайхгарна вълна, съдържащи тегловно 50 % до 85 %
                вълна, непригодени за продажба на дребно
                 
5111 11 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани от вълна или от щрайхгарни фини
                косми, съдържащи тегловно /= 85% вълна или фини косми, /=
                300 g/m2
5111 19 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани от щрайхгарна
                вълна или от
                щрайхгарни фини
                косми, съдържащи
                тегловно /= 85% вълна
                или фини косми, 300
                g/m2
51 1 1 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Други тъкани от
20               щрайхгарна вълна
                или щрайхгарни фини
                косми, съдържащи
                тегловно 50 % до 85
                %, смесени със
                синтетични или
                изкуствени нишки
51 1 1 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Други тъкани от
30               щрайхгарна вълна
                или щрайхгарни фини
                косми, съдържащи
                тегловно 50 % до 85
                %, смесени с
                щапелни синтетични
                или изкуствени
                влакна
51 1 1 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Други тъкани от
90               щрайхгарна вълна
                или щрайхгарни фини
                косми, съдържащи
                тегловно 50 % до 85
                %, без смесените със
                синтетични или
                изкуствени нишки или
                щапелни синтетични
                или изкуствени
                влакна
511211 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани от камгарна
                вълна или от камгарни
                фини косми,
                съдържащи тегловно
                /= 85 % вълна или
                фини косми, =/ 200
                g/m2
511219 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани от камгарна
                вълна или от камгарни
                фини косми,
                съдържащи тегловно
                /= 85 % вълна или
                фини косми, 200 g/m2
511220 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани от камгарна
                вълна или от камгарни
                фини косми,
                съдържащи тегловно
                50% до 85 % вълна
                или фини косми,
                смесени със
                синтетични или
                изкуствени нишки
511230 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани от камгарна
                вълна или от камгарни
                фини косми,
                съдържащи тегловно
                50% до 85 % вълна
                или фини косми,
                смесени с щапелни
                синтетични или
                изкуствени влакна
511290 65 40 30 30 25 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани от камгарна
                вълна или от камгарни
                фини косми,
                съдържащи тегловно
                50% до 85 % вълна
                или фини косми, без
                смесените със
                синтетични или
                изкуствени нишки или
                щапелни синтетични и
                изкуствени влакна
511300 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани от груби косми
                или от косми от гриви
                и опашки, различни от
                тъканите по позиция
                5911
5204 1 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Шевни конци от памук
1               , съдържащи тегловно
                /= 85% памук,
                непригодени за
                продажба на дребно
5204 19 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Шевни конци от памук
                , съдържащи тегловно
                50% и 85% памук,
                непригодени за
                продажба на дребно
5204 20 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Шевни конци от памук,
                пригодени за
                продажба на дребно
5309 1 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани от лен,
1               съдържащи тегловно
                /=85% лен,
                неизбелени или
                избелени
5309 19 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани от лен,
                съдържащи тегловно
                /=85% лен, различни
                от неизбелени или
                избелени
5309 21 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани от лен,
                съдържащи тегловно
                50% и 85 % лен,
                неизбелени или
                избелени
5309 29 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани от лен,
                съдържащи тегловно
                50% и 85 % лен,
                различни от
                неизбелените или
                избелените
5401 10 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Шевни конци от
                синтетични нишки
5401 20 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Шевни конци от
                изкуствени нишки
540210 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Прежди с висока
                здравина (различни
                от шевните конци), от
                найлон или други
                полиамиди,
                непригодени за
                продажба на дребно
5402 20 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Прежди с висока
                здравина (различни
                от шевните конци), от
                полиестер,
                непригодени за
                продажба на дребно
540231 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Текстурирани
                синтетични прежди от
                найлон или други
                полиамиди , с
                линейна плътност на
                единичната прежда /=
                50teх, без шевни
                конци и прежда,
                предназначени за
                продажба на дребно
5402 32 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Текстурирани
                синтетични прежди от
                найлон или други
                полиамиди, с линейна
                плътност на
                единичната прежда
                50teх, без шевни
                конци и прежда,
                пригодени за
                продажба на дребно
5402 33 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Текстурирани
                синтетични прежди от
                полиестери,
                непригодени за
                продажба на дребно
5402 39 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Текстурирани
                синтетични прежди,
                без шевни конци,
                прежда, пригодена за
                продажба на дребно,
                и текстурирани
                прежди от полиестер,
                найлон или други
                полиамиди
5402 41 65 40 20 20 20   1.1.1995 Синтетични прежди от
                найлон или други
                полиамиди, с
                единична нишка 67
                deciteх, със или без
                сук =/ 50 на метър, без
                шевни конци, прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно,
                прежди с висока
                здравина и
                текстурирани прежди
5402 42 65 40 20 20 20   1.1.1995 Синтетични прежди от
                полиестер, с
                единична нишка 67
                deciteх, със или без
                сук =/ 50 на метър, без
                шевни конци, прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно,
                прежди с висока
                здравина и
                текстурирани прежди
5402 43 65 40 20 20 20   1.1.1995 Синтетични прежди от
                полиестер, с
                единична нишка 67
                deciteх, със или без
                сук =/ 50 на метър, без
                шевни конци, прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно,
                прежди с висока
                здравина и
                текстурирани прежди
                и прежди с частично
                ориентирана
                полиестерна нишка
5402 49 65 40 20 20 20   1.1.1995 Синтетични прежди от
                полиестер, с
                единична нишка 67
                deciteх, със или без
                сек =/ 50 на метър, без
                шевни конци, прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно,
                прежди с висока
                здравина и
                текстурирани прежди
                и синтетични прежди
                от полиестер, найлон
                или други полиамиди
5402 51 65 40 20 20 20   1.1.1995 Синтетични прежди от
                найлон или други
                полиамиди, с нишка
                67 deciteх, единични,
                със сук =/ 50 на метър,
                без шевни конци,
                прежда, пригодена за
                продажба на дребно,
                прежда с висока
                здравина и
                текстурирана прежда
5402 52 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Синтетични прежди от
                полиестер, с нишка 67
                deciteх, единични, със
                сук =/ 50 на метър, без
                шевни конци, прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно,
                и текстурирана
                прежда
5402 59 65 40 20 20 20 - 1.1. 1995 Синтетични прежди от
                полиестер, с нишка 67
                deciteх, единична, със
                сук 50 на метър, без
                шевни конци, прежда,
                пригодена за
                продажба на
                дребно,
                текстурирана прежда
                и прежди от
                полиестер, найлон или
                други полиамиди
5402 61 65 40 20 20 20   1. 1.1995 Синтетични прежди от
                найлон или други
                полиамиди,
                многократно
                пресукани, с нишка 67
                deciteх, без шевни
                конци, прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно,
                и прежда с висока
                здравина и
                текстурирана прежда
5402 62 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Синтетични прежди от
                полиестер,
                многократно
                пресукани, с нишка 67
                deciteх, безшевни
                конци, прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно,
                и текстурирана
                прежда
5402 69 65 40 20 20 20   1.1.1995 Синтетични прежди,
                многократно
                пресукани, с
                единична синтетична
                нишка 67 deciteх, без
                шевни конци, прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно,
                текстурирана прежда
                и синтетични прежди
                от полиестер, найлон
                или други полиамиди
5407 42 65 40 30 30 30 1.1. 1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                нишки от найлон или
                други полиамиди с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, обагрени
5407 43 65 40 30 30 30 1. 1.1995 1.1. 1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                нишки от найлон или
                други полиамиди с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, от прежди с
                различни цветове
5407 44 65 40 30 30 30 1.1. 1995 1. 1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                нишки от найлон или
                други полиамиди с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, печатани
5407 52 65 40 30 30 30 1. 1.1995 1. 1. 1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                текстурирани нишки
                от полиестер с /=67
                deciteх и максимален
                диаметър =/ 1мм,
                обагрени
5407 53 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                текстурирани нишки
                от полиестер с /=67
                deciteх и максимален
                диаметър =/ 1мм, от
                прежди с различни
                цветове
5407 54 65 40 30 30 30 1.1.1995 1. 1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                текстурирани нишки
                от полиестер с /=67
                deciteх и максимален
                диаметър =/ 1мм,
                печатани
5407 60 65 40 30 30 30 1.1.1995 1. 1. 1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                нетекстурирани нишки
                от полиестер с /=67
                deciteх и максимален
                диаметър =/ 1мм
5407 72 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                синтетични нишки с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, обагрени, без
                тъкани от полиестер,
                найлон, или с други
                полиамидни нишки, и
                тъкани с единична
                нишка
5407 73 65 40 30 30 30 1.1.1995 1. 1. 1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                синтетични нишки с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, от прежди с
                различни цветове,
                без тъкани от
                полиестер, найлон,
                или с други
                полиамидни нишки, и
                тъкани с единична
                нишка
5407 74 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /= 85%
                синтетични нишки с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, печатани, без
                тъкани от полиестер,
                найлон, или с други
                полиамидни нишки, и
                тъкани с единична
                нишка
5407 82 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, смесени с
                вълна, обагрени
5407 83 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, смесени с
                вълна, от прежда с
                различни цветове
5407 84 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, смесени с
                вълна, печатани
5407 92 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм,, различни от
                смесените с вълна,
                обагрени
5407 93 65 40 30 30 30 1. 1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, различни от
                смесените с вълна, от
                прежди с различни
                цветове
5407 94 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, различни от
                смесените с вълна, от
                прежди с различни
                цветове, печатани
5408 22 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /=85%
                изкуствени нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/ 1мм, обагрени,без
                тези от вискозна
                прежда с висока
                здравина
5408 23 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /=85%
                изкуствени нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/1мм, от прежди с
                различни цветове,
                без тези от вискозна
                прежда с висока
                здравина
5408 24 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /=85%
                изкуствени нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/1мм, печатани, без
                тези от вискозна
                прежда с висока
                здравина
5408 32 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1. 1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                изкуствени нишки, с
                единична нишка с
                /=67 deciteх и
                максимален диаметър
                =/1мм, обагрени, без
                тези от вискозна
                прежда с висока
                здравина
5503 10 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Синтетични щапелни
                влакна, некардирани,
                нито пенирани, от
                найлон или други
                полиамиди
5503 20 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Синтетични щапелни
                влакна, некардирани,
                нито пенирани, от
                полиестери
5503 30 65 40 20 20 20 - 1.1. 1995 Синтетични щапелни
                влакна, некардирани,
                нито пенирани,
                акрилни или
                модакрилни
5503 40 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Синтетични щапелни
                влакна, некардирани,
                нито пенирани, от
                полипропилен
5503 90 65 40 20 20 20 - 1.1.1995 Синтетични щапелни
                влакна, некардирани,
                нито пенирани, без
                тези от полипропилен,
                акрил, модакрил,
                полиестери, найлон
                или други полиамиди
550931 65 40 20 20 20   1. 1.1995 Прежди, съдържащи
                тегловно /= 85 %
                акрилни или
                модакрилни щапелни
                влакна, единични, без
                шевни конци и
                прежда, пригодена за
                продажба на дребно
5509 32 65 40 20 20 20   1.1.1995 Прежди, съдържащи
                тегловно /= 85 %
                акрилни или
                модакрилни щапелни
                влакна, многократно
                пресукани, без конци
                за шев и прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно
5509 52 65 40 20 20 20   1.1.1995 Прежди, съдържащи
                тегловно 50 до 85 %
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени с
                вълна или фини
                косми, без конци за
                шев и прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно
5509 61 65 40 20 20 20   1.1.1995 Прежди, съдържащи
                тегловно 50 до 85 %
                акрилни или
                модакрилни щапелни
                влакна, смесени с
                вълно или фини
                косми, без шевни
                конци и прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно
5509 91 65 40 20 20 20   1.1.1995 Прежди, съдържащи
                тегловно 50 до 85 %
                синтетични щапелни
                влакна, смесени с
                вълна или фини
                косми, без шевни
                конци и прежда,
                пригодена за
                продажба на дребно,
                и прежди от
                полиестерни, акрилни
                или модакрилни
                щапелни влакна
5512 19 65 40 30 30 30 1.1.1995 1. 1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /=85 %
                полиестерни щапелни
                влакна, обагрени, от
                прежди с различни
                цветове, или печатани
551229 65 40 30 30 30 1. 1.1995 1.1. 1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /=85 %
                акрилни или
                модакрилни щапелни
                влакна, обагрени, от
                прежди с различни
                цветове, или печатани
551299 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно /=85 %
                синтетични щапелни
                влакна, обагрени, от
                прежди с различни
                цветове, или
                печатани, без тъкани,
                съдържащи акрилни,
                модакрилни или
                полиестерни щапелни
                влакна
551321 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, със сплитка
                лито, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                =/170 g/m2, обагрени
551322 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, със сплитка
                кепър, смесени с
                памук, с тегло =/170
                g/m2, обагрени
551323 65 40 35 35 35 1. 1. 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
            1995   тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени с
                памук, с тегло =/170
                g/m2, обагрени, без
                тъкани със спитка лито
                и кепър
551329 65 40 35 35 35 1. 1. 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
            1995   тегловно 50 до 85%
                синтетични щапелни
                влакна, смесени с
                памук, с тегло =/170
                g/m2, обагрени, без
                тъкани от полиестерни
                щапелни влакна
551331 65 40 30 30 30 1.1.1995 1. 1. 1998 Тъкани, със сплитка
                лито, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                =/170 g/m2, от прежди
                с различни цветове
551332 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, със сплитка
                кепър, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                =/170 g/m2, от прежди
                с различни цветове
551333 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                =/170 g/m2, от прежди
                с различни цветове,
                без тъкани със
                сплитка кепър и лито
5513 39 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                =/170 g/m2, от прежди
                с различни цветове,
                без тъкани от
                полиестерни щапелни
                влакна
551341 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1. 1998 Тъкани със сплитка
                лито, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                =/170 g/m2, печатани
551342 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани със сплитка
                кепър, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                =/170 g/m2, печатани
551343 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                =/170 g/m2, печатани,
                без тъкани със
                сплитка кепър и лито
551349 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                =/170 g/m2, печатани,
                без тъкани от
                полиестерни щапелни
                влакна
551421 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани със сплитка
                лито, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, обагрени
551422 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани със сплитка
                кепър, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, обагрени
5514 23 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, обагрени,
                без тъкани със
                сплитка кепър и лито
5514 29 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, обагрени,
                без тъкани от
                полиестерни щапелни
                влакна
551431 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани със сплитка
                лито, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, от прежди с
                различни цветове
551432 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1. 1998 Тъкани със сплитка
                кепър, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, от прежди с
                различни цветове
551433 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани със сплитка
                кепър, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, от прежди с
                различни цветове,
                без тъкани със
                сплитка лито и кепър
5514 39 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, от прежди с
                различни цветове,
                без тъкани от
                полиестерни щапелни
                влакна
551441 65 40 30 30 30 1.1.1995 1. 1.1998 Тъкани със сплитка
                лито, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, печатани
551442 65 40 35 35 35 1.1.1995 1. 1.2002 Тъкани със сплитка
                кепър, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, печатани
551443 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, печатани,
                без тъкани със
                сплитка кепър и лито
551449 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични щапелни
                влакна, смесени със
                или от памук, с тегло
                170 g/m2, печатани,
                без тъкани от
                полиестерни щапелни
                влакна
551511 65 40 30 30 30 1.1.1995 1. 1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                или от щапелни
                влакна от вискозна
                коприна
551512 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени със
                синтетични или
                изкуствени нишки
551513 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, смесени с
                памук или фини косми
551519 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                полиестерни щапелни
                влакна, различни от
                тъканите смесени с
                вълна или фини
                косми, синтетични или
                изкуствени нишки,
                вискозни щапелни
                влакна от памук
551521 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                акрилни или
                модакрилни щапелни
                влакна, различни от
                тъканите, смесени със
                синтетични или
                изкуствени нишки
551522 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                акрилни или
                модакрилни щапелни
                влакна, различни от
                тъканите, смесени с
                щрайхгарна вълна
                или щрайхгарни фини
                косми
551529 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                акрилни или
                модакрилни щапелни
                влакна, различни от
                тъканите, смесени с
                вълна, фини косми,
                синтетични или
                изкуствени нишки или
                памук
551591 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични щапелни
                влакна, смесени със
                или от синтетични и
                изкуствени нишки,
                без тъкани от
                акрилни, модакрилни
                или полиестерни
                щапелни влакна
551592 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични щапелни
                влакна, смесени със
                или от вълна или
                фини косми, без
                тъкани от акрилни,
                модакрилни или
                полиестерни щапелни
                нишки
551599 65 40 30 30 30 1.1.1995 1.1.1998 Тъкани, съдържащи
                тегловно 50 до 85%
                синтетични щапелни
                влакна, различни от
                тъканите, смесени с
                вълна, фини косми,
                синтетични или
                изкуствени нишки или
                памук, без тези от
                акрилни, модакрилни
                или полиестерни
                щапелни влакна
5603 00 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Нетъкани текстилни
                материали, дори
                импрегнирани,
                промазани, покрити
                или ламинирани,
                невключени другаде
5702 32 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Килими и други
                подови постелки от
                синтетични или
                изкуствени текстилни
                материали, нито
                тъфтинг, нито флок, с
                влас, без килими,
                наречени "Кelem",
                "Schumacks, Кarmanie
                и подобни килими,
                тъкани на ръка
5702 42 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Килими и други
                подови постелки от
                синтетични или
                изкуствени текстилни
                материали, нито
                тъфтинг, нито флок, с
                влас, дори
                конфекционирани,
                без килими, наречени
                "Кelem", "Schumacks,
                Кarmanie и подобни
                килими, тъкани на
                ръка
5702 52 65 40 35 35 35 1.1. 1995 1.1.2002 Килими и други
                подови постелки от
                синтетични или
                изкуствени текстилни
                материали, нито
                тъфтинг, нито флок, с
                влас,
                неконфекционирани,
                без килими, наречени
                "Кelem", "Schumacks,
                Кarmanie и подобни
                килими, тъкани на
                ръка
5702 92 65 40 35 35 35 1.1. 1995 1.1.2002 Килими и други
                подови постелки от
                синтетични или
                изкуствени текстилни
                материали, нито
                тъфтинг, нито флок,
                без влас,
                конфекционирани,
                без килими, наречени
                "Кelem", "Schumacks,
                Кarmanie и подобни
                килими, тъкани на
                ръка
5703 20 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Килими и други
                подови постелки от
                найлон или други
                полиамиди, тъфтинг,
                дори
                конфекционирани
5703 30 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Килими и други
                подови постелки от
                синтетични или
                изкуствени текстилни
                материали, тъфтинг,
                дори
                конфекционирани,
                различни от тези от
                найлон или други
                полиамиди
5704 90 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Килими и други
                подови постелки, от
                филц, нито тъфтинг,
                нито флок, дори
                конфекционирани,
                без тези с квадратна
                форма, с повърхност,
                ненадвишаваща 0,3
                m2
5801 10 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Изтъкани кадифета и
                плюшове, и тъкани
                от шенилна прежда,
                различни от хавлиени
                тъкани, тъфтинг
                изделия и ленти,
                състоящи се само от
                основа без вътък,
                чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 21 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Кадифета и плюшове,
                вътъчни, с неразрязан
                флор, различни от
                хавлиени тъкани,
                тъфтинг изделия и
                ленти, състоящи се
                само от основа без
                вътък, чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 22 65 40 35 35 35 1. 1.1995 1.1.2002 Рипсени кадифета и
                рипсени плюшове от
                памук, с разрязан
                флор, различни от
                хавлиени тъкани,
                тъфтинг изделия и
                ленти, състоящи се
                само от основа без
                вътък, чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 23 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Кадифета и плюшове,
                вътъчни, с разрязан
                флор, различни от
                хавлиени тъкани,
                тъфтинг изделия и
                ленти, състоящи се
                само от основа без
                вътък, чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 24 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Кадифета и плюшове
                от памук, основни, с
                неразрязан флор,
                епингле, различни от
                хавлиени тъкани,
                тъфтинг изделия и
                ленти, състоящи се
                само от основа без
                вътък, чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 25 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Кадифета и плюшове,
                от памук, основни, с
                разрязан флор,
                различни от хавлиени
                тъкани, тъфтинг
                изделия и ленти,
                състоящи се само от
                основа без вътък,
                чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 26 65 40 35 35 35 1.1.199 1.1.200 Тъкани от шенилна
                прежда, от памук,
                различни от хавлиени
                тъкани, тъфтинг
                изделия и ленти,
                състоящи се само от
                основа без вътък,
                чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 31 65 40 35 35 35 1.1.199 1.1.200 Плюшове, вътъчни, с
                неразрязан флор, от
                синтетични или
                изкуствени влакна,
                различни от хавлиени
                тъкани, тъфтинг
                изделия и ленти,
                състоящи се само от
                основа без вътък,
                чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 32 65 40 35 35 35 1.1.199 1.1.2002 Кадифета от
                синтетични или
                изкуствени нишки,
                вътъчни, с нарязян
                флор, различни от
                хавлиени тъкани,
                тъфтинг изделия и
                ленти, състоящи се
                само от основа без
                вътък, чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 33 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Плюшове, вътъчни, от
                синтетични или
                изкуствени нишки, с
                нарязан флор,
                различни от хавлиени
                тъкани, тъфтинг
                изделия и ленти,
                състоящи се само от
                основа без вътък,
                чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 34 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Плюшове от
                синтетични или
                изкуствени нишки, с
                неразрязан флор,
                епингле, различни от
                хавлиени тъкани,
                тъфтинг изделия и
                ленти, състоящи се
                само от основа без
                вътък, чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 35 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Плюшове от
                синтетични или
                изкуствени нишки, с
                разрязан флор,
                различни от хавлиени
                тъкани, тъфтинг
                изделия и ленти,
                състоящи се само от
                основа без вътък,
                чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 36 65 40 35 35 35 1.1.1995 1. 1.2002 Тъкани от шенилна
                прежда от синтетични
                или изкуствени
                влакна, различни от
                хавлиени тъкани,
                тъфтинг изделия и
                ленти, състоящи се
                само от основа без
                вътък, чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5801 90 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани плюшове и
                тъкани от шенилна
                прежда, различни от
                хавлиени тъкани,
                тъфтинг изделия и
                ленти, състоящи се
                само от основа без
                вътък, чиито нишки са
                свързани с лепило от
                № 5806
5802 19 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Хавлиени и подобни
                тъкани от памук,
                различни от
                неизбелени и тесни
                материи от № 5806,
                килими и други
                подови постелки
5804 10 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тюлове, включващи
                други мрежести
                тъкани
                (тюлове-бобини и
                тъкани със завързани
                бримки)
5804 21 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Машинно изработени
                дантели от синтетични
                или изкуствени
                нишки, на парчета,
                ленти или мотиви
5804 29 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Машинно изработени
                дантели, на парчета,
                ленти или мотиви,
                невключващи
                дантели от синтетични
                или изкуствени нишки
5804 30 65 40 35 35 35 1.1.1995 1. 1.2002 Ръчно изработени
                дантели, на парчета,
                ленти или мотиви
581010 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Бродерии без видима
                основа и бродерии с
                изрязана основа, на
                парчета, ленти или
                мотиви
5903 10 65 40 35 35 35 .1.1995 .1.2002 Текстилни тъкани,
                импрегнирани,
                промазани, покрити
                или ламинирани с
                поливинил хлорид,
                невключващи стенни
                облицовки от
                текстилни материали,
                импрегнирани или
                покрити с поливинил
                хлорид; подови
                постелки върху
                текстилна основа и
                покритие от
                полиуретан
5903 20 65 40 35 35 35 .1.1995 .1.2002 Текстилни тъкани,
                импрегнирани,
                промазани, покрити
                или ламинирани с
                полиуретан,
                невключващи стенни
                облицовки от
                текстилни материали,
                импрегнирани или
                покрити с полиуретан;
                подови постелки
                върху текстилна
                основа и с покритие от
                полиуретан
5903 90 65 40 35 35 35 .1.1995 .1.2002 Текстилни тъкани,
                импрегнирани,
                промазани, покрити
                или ламинирани с
                пластмаса, различна
                от поливинил хлорид
                и полиуретан,
                невключващи платна
                за пневматични гуми,
                получени на основата
                на прежди с висока
                здравина, от найлон
                или други полиамиди,
                от полиестери или от
                вискозна коприна;
                стенни облицовки от
                текстилни материали,
                импрегнирани или
                покрити с пластмаса;
                подови постелки
                върху текстилна
                основа и покритие от
                пластмаса
5911 10 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани, филцове и
                тъкани, съчетани с
                филц, промазани или
                покрити с каучук или
                други материали, или
                ламинирани с каучук,
                кожа или други
                материали, от
                видовете, използвани
                за производството на
                гарнитури за дараци
                и аналогични
                продукти за други
                технически
                приложения
5911 20 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани за пресяване и
                прецеждане, дори
                конфекционирани
5911 31 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани и филцове,
                безконечни или
                снабдени със
                свързващи средства
                от видовете,
                използвани за
                машините за
                производство на
                хартия или подобни
                машини (например за
                целулозна маса или
                азбестоцимент), с
                тегло, по-малко от 650
                g/m2
5911 32 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Тъкани и филцове,
                безконечни или
                снабдени със
                свързващи средства
                от видовете,
                използвани за
                машините за
                производство на
                хартия или подобни
                машини (например за
                целулозна маса или
                азбестоцимент), с
                тегло, равно или
                по-голямо от 650 g/m2
5911 40 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Филтриращи тъкани
                от видовете,
                използвани в пресите
                за масло или за
                аналогични
                технически
                приложения,
                включително тези от
                човешка коса
5911 90 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Текстилни продукти и
                артикули за
                техническо
                приложение съгласно
                забележка 7 към
                глава 59, невключени
                другаде
6101 10 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Палта, пелерини,
                анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, от вълна
                или фини косми,
                трикотажни или
                плетени, за мъже или
                момчета,
                невключващи
                костюми, ансамбли,
                сака, блейзери и
                панталони
6101 20 70 50 40 40 40 1.1.1995 1. 1.2002 Палта, пелерини,
                анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, от памук,
                трикотажни или
                плетени, за мъже или
                момчета,
                невключващи
                костюми, ансамбли,
                сака, блейзери и
                панталони
6101 30 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Палта, пелерини,
                анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, от
                синтетични или
                изкуствени нишки,
                трикотажни или
                плетени, за мъже или
                момчета,
                невключващи
                костюми, ансамбли,
                сака, блейзери и
                панталони
610210 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Палта, пелерини,
                анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, от вълна
                или фини косми,
                трикотажни или
                плетени, за жени или
                момичета,
                невключващи
                костюми, ансамбли,
                сака, блейзери, рокли,
                поли, поли-панталони
                и панталони
610220 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Палта, пелерини,
                анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, от памук,
                трикотажни или
                плетени, за жени или
                момичета,
                невключващи
                костюми, ансамбли,
                сака, блейзери, рокли,
                поли, поли-панталони
                и панталони
610230 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Палта, пелерини,
                анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, от
                синтетични или
                изкуствени влакна,
                трикотажни или
                плетени, за жени или
                момичета,
                невключващи
                костюми, ансамбли,
                сака, блейзери, рокли,
                поли, поли-панталони
                и панталони
610441 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Рокли от вълна или
                фини косми, за жени
                или момичета,
                трикотажни или
                плетени, различни от
                фусти
610443 70 50 35 35 35 1.1.1995 1. 1.2002 Рокли от синтетични
                влакна, за жени или
                момичета, трикотажни
                или плетени,
                различни от фусти
610444 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Рокли от изкуствени
                влакна, за жени или
                момичета, трикотажни
                или плетени,
                различни от фусти
610449 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Рокли от други
                текстилни материали,
                за жени или
                момичета, трикотажни
                или плетени,
                невключващи рокли
                от вълна, фини косми,
                памук, синтетични или
                изкуствени влакна и
                фусти
610451 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Поли и
                поли-панталони, за
                жени или момичета, от
                вълна или фини
                косми, трикотажни или
                плетени, различни от
                фусти
610452 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Поли и
                поли-панталони, за
                жени или момичета, от
                памук, трикотажни или
                плетени, различни от
                фусти
610453 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Поли и
                поли-панталони, за
                жени или момичета, от
                синтетични влакна,
                трикотажни или
                плетени, различни от
                фусти
610459 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Поли и
                поли-панталони, за
                жени или момичета, от
                други текстилни
                материали,
                трикотажни или
                плетени,
                невключващи поли и
                поли-панталони от
                вълна, фини косми
                или синтетични
                влакна и фусти
610510 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Ризи, трикотажни или
                плетени, от памук, за
                мъже или момчета,
                невключващи
                фланелки с ръкав, без
                яка (тениски) и долни
                фланелки
610520 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Ризи, трикотажни или
                плетени, от
                синтетични или
                изкуствени влакна, за
                мъже или момчета,
                невключващи
                фланелки с ръкав, без
                яка (тениски) и долни
                фланелки
610590 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Ризи, трикотажни или
                плетени, от други
                текстилни материали,
                за мъже или момчета,
                невключващи ризи от
                памук или синтетични
                и изкуствени влакна,
                фланелки с ръкав, без
                яка (тениски) и долни
                фланелки
610610 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Ризи, блузи,
                блузи-ризи и
                шемизетки,
                трикотажни или
                плетени, за жени или
                момичета, от памук,
                невключващи
                фланелки без яка
                (тениски) и долни
                фланелки
610620 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Ризи, блузи,
                блузи-ризи и
                шемизетки,
                трикотажни или
                плетени, за жени или
                момичета, от
                синтетични или
                изкуствени влакна,
                невключващи
                фланелки без яка
                (тениски) и долни
                фланелки
610690 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Ризи, блузи,
                блузи-ризи и
                шемизетки,
                трикотажни или
                плетени, за жени или
                момичета, от други
                текстилни материали,
                невключващи тези от
                памук или синтетични
                или изкуствени
                влакна, фланелки без
                яка (тениски) и долни
                фланелки
6109 10 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Фланелки с ръкав,
                без яка (тениски) и
                долни фланелки,
                трикотажни или
                плетени, от памук
610990 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Фланелки с ръкав,
                без яка (тениски) и
                долни фланелки,
                трикотажни или
                плетени, от други
                текстилни материали,
                невключващи памук
611010 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Фланели, пуловери,
                жилетки, елечета и
                подобни артикули,
                трикотажни или
                плетени, от вълна или
                фини косми,
                невключващи
                ватирани елечета
611020 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Фланели, пуловери,
                жилетки, елечета и
                подобни артикули,
                трикотажни или
                плетени, от памук,
                невключващи
                ватирани елечета
611030 70 50 40 40 40 1.1.1995 1. 1.2002 Фланели, пуловери,
                жилетки, елечета и
                подобни артикули,
                трикотажни или
                плетени, от
                синтетични или
                изкуствени влакна,
                невключващи
                ватирани елечета
611511 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Чорапогащи от
                синтетични влакна,
                трикотажни или
                плетени, с линейна
                плътност на
                единичната прежда,
                по-малка от 67 deciteх
611512 70 50 35 35 35 1.1.1995 1. 1.2000 Чорапогащи от
                синтетични влакна,
                трикотажни или
                плетени, с линейна
                плътност на
                единичната прежда
                67 deciteх или
                по-голяма
611519 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Чорапогащи от други
                текстилни материали,
                трикотажни или
                плетени, различни от
                чорапогащи от
                синтетични влакна и
                ританки за бебета от
                трикотаж
611520 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Дълги и три-четвърти
                дамски чорапи,
                трикотажни или
                плетени, с линейна
                плътност на
                единичната прежда,
                по-малка от 67 deciteх,
                невключващи
                чорапогащи
611591 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Чорапи, дълги,
                три-четвърти или
                къси и други
                подобни артикули,
                включително и
                медицински чорапи за
                разширени вени,
                трикотажни или
                плетени, от вълна или
                фини косми,
                невключващи
                чорапогащи, дамски
                дълги или
                три-четвърти чорапи с
                линейна дължина на
                единичната прежда,
                по-малка от 67 deciteх,
                и ританки за бебета от
                трикотаж
611593 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Чорапи, дълги,
                три-четвърти или
                къси и други
                подобни артикули,
                включително и
                медицински чорапи за
                разширени вени,
                трикотажни или
                плетени, от
                синтетични влакна,
                невключващи
                чорапогащи, дамски
                дълги или
                три-четвърти чорапи с
                линейна дължина на
                единичната прежда,
                по-малка от 67 deciteх,
                и ританки за бебета от
                трикотаж
611599 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Чорапи, дълги,
                три-четвърти или
                къси и други
                подобни артикули,
                включително и
                медицински чорапи за
                разширени вени,
                трикотажни или
                плетени, от други
                текстилни материали,
                невключващи
                чорапогащи, дамски
                дълги или
                три-четвърти чорапи с
                линейна дължина на
                единичната прежда,
                по-малка от 67 deciteх,
                и ританки за бебета от
                трикотаж
6201 11 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Палта, шлифери,
                пелерини и подобни
                артикули, за мъже или
                момчета, от вълна или
                фини животински
                косми, различни от
                трикотажните или
                плетените
6201 12 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Палта, шлифери,
                пелерини и подобни
                артикули, за мъже или
                момчета, от памук,
                различни от
                трикотажните или
                плетените
6201 91 70 50 35 35 35 1. 1.1995 1.1.2000 Анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, за мъже или
                момчета, от вълна или
                от фини животински
                косми, различни от
                трикотажни или
                плетени костюми,
                ансабли, сака,
                блейзъри и панталони
6201 92 70 50 40 40 40 1. 1.1995 1.1.2002 Анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, за мъже или
                момчета, от памук,
                нетрикотажни или
                неплетени, различни
                от костюми, ансабли,
                сака, блейзери,
                панталони и горнища
                на ски костюми
6202 1 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Палта, шлифери,
1               пелерини и подобни
                артикули, за жени или
                момичета, от вълна
                или фини животински
                косми, различни от
                трикотажни или
                плетени
6202 13 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Палта, шлифери,
                пелерини и подобни
                артикули, за жени или
                момичета, от
                синтетични или
                изкуствени влакна,
                различни от
                трикотажни или
                плетени
620291 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, за жени или
                момичета, от вълна
                или фини животински
                косми, невключващи
                трикотажни или
                плетени, костюми,
                ансамбли, сака,
                блейзери и панталони
6202 92 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Анораци, якета,
                блузони и подобни
                артикули, за жени или
                момичета, от вълна
                или фини животински
                косми, невключващи
                трикотажни или
                плетени, костюми,
                ансамбли, сака,
                блейзери, панталони
                и горнища на ски
                костюми
6203 1 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Костюми, за мъже или
1               момчета, от вълна или
                фини животински
                косми, различни от
                трикотажни или
                плетени, спортни и
                бански костюми
6203 12 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Костюми, за мъже или
                момчета, от
                синтетични влакна,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, спортни и
                бански костюми
6203 19 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Костюми, за мъже или
                момчета, от други
                текстилни материали,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, спортни и
                бански костюми
6203 21 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Ансамбли, за мъже
                или момчета, от вълна
                или фини животински
                косми, невключващи
                трикотажни или
                плетени, ски ансамбли
                и бански костюми
6203 22 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Ансамбли, за мъже
                или момчета, от
                памук, невключващи
                трикотажни или
                плетени, ски ансамбли
                и бански костюми
6203 23 70 50 40 40 40 1.1.1995 1. 1.2002 Ансамбли, за мъже
                или момчета, от
                синтетични влакна,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, ски ансамбли
                и бански костюми
6203 29 70 50 40 40 40 1. 1.1995 1.1.2002 Ансамбли, за мъже
                или момчета, от други
                текстилни материали,
                невключващи тези от
                вълна, фини
                животински косми,
                памук или синтетични
                влакна, трикотажни
                или плетени, ски
                ансамбли и бански
                костюми
620331 70 50 35 35 35 1. 1. 1.1.2000 Сака и блейзери, за
            1995   мъже или момчета, от
                вълна или фини
                животински косми,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, анораци и
                подобни артикули
6203 32 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Сака и блейзери, за
                мъже или момчета, от
                памук, невключващи
                трикотажни или
                плетени, анораци и
                подобни артикули
6203 39 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Сака и блейзери, за
                мъже или момчета, от
                други текстилни
                материали,
                невключващи от
                вълна, фини
                животински косми,
                памук или синтетични
                влакна, трикотажни
                или плетени, анораци
                и подобни артикули
6203 41 70 50 35 35 35 1. 1.1995 1.1.2000 Панталони, панталони
                с пластрон и
                презрамки, панталони
                до под коляното, къси
                панталони и шорти, за
                мъже или момчета, от
                вълна или фини
                животински косми,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, долни гащи
                и бански костюми
6203 42 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Панталони, панталони
                с пластрон и
                презрамки, панталони
                до под коляното, къси
                панталони и шорти, за
                мъже или момчета, от
                памук, невключващи
                трикотажни или
                плетени, долни гащи
                и облекло за плуване
6204 32 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Сака и блейзери, за
                жени или момичета, от
                памук, невключващи
                трикотажни или
                плетени, анораци и
                подобни артикули
6204 41 70 50 35 35 35 1. 1.1995 1.1.2000 Рокли, за жени или
                момичета, от вълна
                или от фини
                животински косми,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, и фусти
6204 43 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Рокли, за жени или
                момичета, от
                синтетични влакна,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, и фусти
620444 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Рокли, за жени или
                момичета, от
                изкуствени влакна,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, и фусти
6204 49 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Рокли, за жени или
                момичета, от други
                текстилни материали,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, и фусти
6204 51 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Поли и
                поли-панталони, за
                жени или момичета, от
                вълна или фини
                животински косми,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени и фусти
6204 61 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Панталони, панталони
                с пластрон и
                презрамки, панталони
                до под коляното и
                шорти, за жени или
                момичета, от вълна
                или фини животински
                косми, невключващи
                трикотажни или
                плетени, пликчета и
                бански костюми
6204 62 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Панталони, панталони
                с пластрон и
                презрамки, панталони
                до под коляното и
                шорти, за жени или
                момичета, от памук,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени, пликчета и
                бански костюми
6205 10 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Ризи, за мъже или
                момчета, от вълна или
                финни животински
                косми, невключващи
                трикотажни или
                плетени, фланелки с
                ръкав и долни
                фланелки
6206 20 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Ризи, блузи,
                блузи-ризи и
                шемизетки, за жени
                или момичета, от
                вълна или от фини
                животински косми,
                невключващи
                трикотажни или
                плетени и долни
                фланелки
6210 20 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Други облекла от
                видовете, класирани
                в № 6201 11 до 6201
                19, с каучукова нишка
                или импрегнирани,
                промазани, покрити
                или ламинирани с
                пластмаса или други
                материали
621030 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Други облекла от
                видовете, класирани
                в № 6201 11 до 6201
                19, с каучукова нишка
                или импрегнирани,
                промазани, покрити
                или ламинирани с
                пластмаса или други
                продукти
6211 32 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Горни спортни
                облекла и други
                облекла, за мъже и
                момчета, от памук,
                невключени другаде,
                различни от
                трикотажните и
                плетените
621 1 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Горни спортни
33               облекла и други
                облекла, за мъже и
                момчета, от
                синтетични или
                изкуствени влакна,
                невключени другаде,
                различни от
                трикотажните и
                плетените
621 1 70 50 40 40 40 .1.1995 1.1.2002 Горни спортни
42               облекла и други
                облекла, за жени и
                момичета, от памук,
                невключени другаде,
                различни от
                трикотажните и
                плетените
621 1 70 50 40 40 40 .1.1995 1.1.2002 Горни спортни
43               облекла и други
                облекла, за жени и
                момичета, от
                синтетични или
                изкуствени влакна,
                невключени другаде,
                различни от
                трикотажните и
                плетените
621210 70 50 40 40 40 1.1.1995 1.1.2002 Сутиени и бюстиета от
                всички видове
                текстилни материали,
                дори ластични,
                включително и
                трикотажни и плетени
621410 70 50 35 35 35 1.1.1995 1. 1.2000 Шалове, ешарпи,
                кърпи за глава,
                шалчета, мантили,
                була и воалетки и
                подобни артикули, от
                естествена коприна
                или от отпадъци от
                естествена коприна,
                различни от
                трикотажните или
                плетените
6214 20 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Шалове, ешарпи,
                кърпи за глава,
                шалчета, мантили,
                була и воалетки и
                подобни артикули, от
                вълна или фини
                животински косми,
                различни от
                трикотажните или
                плетените
621430 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Шалове, ешарпи,
                кърпи за глава,
                шалчета, мантили,
                була и воалетки и
                подобни артикули, от
                синтетични влакна,
                различни от
                трикотажните или
                плетените
621440 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Шалове, ешарпи,
                кърпи за глава,
                шалчета, мантили,
                була и воалетки и
                подобни артикули, от
                изкуствени влакна,
                различни от
                трикотажните или
                плетените
621490 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Шалове, ешарпи,
                кърпи за глава,
                шалчета, мантили,
                була и воалетки и
                подобни артикули, от
                други текстилни
                материали, различни
                от тези от естествена
                коприна или от
                отпадъци от
                естествена коприна,
                от вълна, фини
                животински косми, от
                синтетични или
                изкуствени влакна,
                трикотажните или
                плетените
621510 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Вратовръзки,
                папийонки,
                шалчета-вратовръзки
                от естествена коприна
                или от отпадъци от
                естествена коприна,
                различни от
                трикотажните и
                плетените
621520 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Вратовръзки,
                папийонки,
                шалчета-вратовръзки
                от синтетични или
                изкуствени влакна,
                различни от
                трикотажните и
                плетените
621590 70 50 35 35 35 1.1.1995 1.1.2000 Вратовръзки,
                папийонки,
                шалчета-вратовръзки
                от други текстилни
                материали, различни
                от тези от естествена
                коприна или от
                отпадъци от
                естествена коприна
                или от синтетични или
                изкуствени влакна,
                трикотажните и
                плетените
6301 20 65 40 35 35 35 1.1.1995 1.1.2002 Одеала от вълна или
                фини животински
                косми, различни от
                електрическите,
                покривките за маса,
                кувертюрите и
                артикулите от № 9404


Untitled Page