РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/500/ПВР НА СЪВЕТА от 26 юни 2001 година относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за Европейския съюз, и в частност член 31, букви а), в) и д), и член 34, параграф 2, буква б),


като взе предвид инициативата на Република Франция,


като взе предвид становището на Европейския парламент,


като има предвид, че:


(1)На 3 декември 1998 г. Съветът прие Общо действие 98/699/ПВР относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност1.


(2)Следва да се вземат предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. и заключенията на председателството на Европейския съвет от Виена на 11 и 12 декември 1998 г.


(3)Европейският съвет, като отбелязва, че тежките форми на престъпност все повече придобиват данъчни и митнически аспекти, призовава държавите-членки да оказват пълна правна взаимопомощ при разследването и съдебното преследване на този вид престъпност.


(4)Съветът на Европейския съюз призовава за сближаване на наказателното право и процес по отношение на прането на пари (в частност конфискацията на средства), като добавя, че обхватът на престъпната дейност, която съставлява основните престъпления в пране на пари, следва да бъде еднакъв и достатъчно широк във всички държави-членки.


(5)Европейският съвет от Тампере счита, че по отношение на националното наказателно право, усилията за постигане на съгласие за общи определения, престъпни състави и санкции следва да се съсредоточат на първо място върху ограничен брой области от особено значение, каквато е финансовата престъпност.


(6)Европейският съвет от Тампере отбеляза, че прането на пари е в основата на организираната престъпност и следва да се изкоренява навсякъде, където се осъществява. Европейският съвет е решен да гарантира приемането на конкретни стъпки за проследяване, замразяване, изземване и конфискация на приходи от престъпна дейност.


(7)Държавите-членки се присъединиха към принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. за прането, издирването, изземването и конфискацията на приходи от престъпна дейност, по-долу наричана “Конвенцията от 1990 г.”,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:


Член 1


Резерви към Конвенцията от 1990 г.


С оглед да се подобри борбата с организираната престъпност, държавите-членки приемат необходимите мерки, за да не правят или да не поддържат резерви към следните членове от Конвенцията от 1990 г.:


а) член 2, доколкото престъплението се наказва с лишаване от свобода или с мярка задържане с максимален срок повече от една година.


Въпреки това, държавите-членки могат да поддържат резерви във връзка с член 2 от Конвенцията от 1990 г. по отношение на конфискацията на приходите от данъчни престъпления единствено с цел да могат да конфискуват такива приходи както на национално равнище, така и в рамките на международно сътрудничество съгласно националното, общностното и международното право за възстановяване на данъчни задължения;


б) член 6, в случай на тежки престъпления. Тези престъпления във всички случаи трябва да включват престъпления, които се наказват с лишаване от свобода или с мярка задържане с максимален срок повече от една година, или престъпления, които се наказват с лишаване от свобода или с мярка задържане с минимален срок повече от шест месеца в държавите, чиито правни системи предвиждат минимален праг за престъпленията.


Член 2


Наказания

Всяка държава-членка приема необходимите мерки, съответстващи на системата й за налагане на наказания, с оглед престъпленията, посочени в член 6, параграф 1, буква а) и б) от Конвенцията от 1990 г., както произтичат от член 1, буква б) от настоящото рамково решение, да се наказват с лишаване от свобода за максимален срок, който не може да бъде по-малко от четири години.


Член 3


Конфискация на равностойно имущество


Всяка държава-членка приема необходимите мерки с оглед нейните материалноправни и процесуалноправни норми, уреждащи конфискацията на приходи от престъпна дейност, да разрешават също, поне в случая, когато тези приходи не могат да бъдат иззети, конфискация на имущество на стойност, съответстваща на тези приходи, в рамките както на чисто вътрешни производства, така и на производства, образувани по молба на друга държава-членка, включително молби за изпълнение на чуждестранни заповеди за конфискация. Въпреки това държавите-членки могат да изключат конфискацията на имущество на стойност, съответстваща на приходите от престъпна дейност, в случаите, когато тази стойност е под EUR 4 000.


Термините “имущество”, “приходи” и “конфискация” се разбират по смисъла на член 1 от Конвенцията от 1990 г.


Член 4


Обработване на молби за взаимопомощ


Държавите-членки приемат необходимите мерки с оглед всички молби на други държави-членки, които се отнасят за установяване, проследяване, замразяване или изземване и конфискация на активи, се обработват със същия приоритет, предоставен на такива мерки в националните производства.


Член 5


Отмяна на съществуващи разпоредби


Член 1, член 3, член 5, параграф 1, и член 8, параграф 2 от Съвместно действие 98/699/ПВР се отменят.


Член 6


Прилагане


1.Държавите-членки приемат необходимите мерки за спазване на разпоредбите на настоящото рамково решение най-късно до 31 декември 2002 г.


2.Държавите-членки изпращат най-късно до 1 март 2003 г. на Генералния секретариат на Съвета и на Комисията текста на разпоредбите, с които въвеждат в националното си законодателство произтичащите от настоящото рамково решение задължения, и ако е необходимо, уведомленията, направени съгласно член 40, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г. Въз основа на тази информация и на писмен доклад на Комисията, Съветът най-късно до 31 декември 2003 г. проверява степента, до която държавите-членки са приели необходимите мерки за спазване на настоящото рамково решение.


Член 7


Териториално приложение


Настоящото рамково решение се прилага за Гибралтар веднага след като прилагането на Конвенцията от 1990 г. се разпростре върху Гибралтар.


Член 8


Влизане в сила


Настоящото рамково решение влиза в сила от деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейската общност.


Съставено в Люксембург на 26 юни 2001 година.За Съвета:


T. ?STROS


Председател


_________________________

1 ОВ, бр. L 333, 9.12.1998 г., стр. 1.

32001F0500- ЦПР- 2003 - редактиран


Untitled Page