РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/888/ПВР НА СЪВЕТА от 6 декември 2001 година за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправката във връзка с въвеждането на еврото


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за Европейския съюз, и в частност член 31, буква д) и член 34, параграф 2, буква б),


като взе предвид инициативата на Кралство Швеция1,


като взе предвид становището на Европейския парламент,


като има предвид, че:


(1)На 29 май 2000 г. Съветът прие Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата срещу подправката, чрез наказателни и други санкции, във връзка с въвеждането на еврото2.


(2)Мерките, предвидени в Рамково решение 2000/383/ПВР, следва да се допълнят с разпоредби за признаване на рецидива за престъпленията, посочени в споменатото рамково решение,ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:


Член 1


Добавя се следният член след член 9 от Рамково решение 2000/383/ПВР:


“Член 9а


Признаване на рецидив


Всяка държава-членка приема принципа на признаване на рецидива при преобладаващите условия съгласно нейното вътрешно право и признава, при същите тези условия, като пораждащи рецидив, окончателните присъди, постановени в друга държава-членка, за едно от престъпленията, посочени в член 3 до 5 от настоящото рамково решение, или за едно от престъпленията, посочени в член 3 от Женевската конвенция, независимо от подправената валута.”


Член 2


Прилагане


1.Държавите-членки приемат необходимите мерки за спазване на настоящото рамково решение най-късно до 31 декември 2002 г.


2.На 31 декември 2002 г. държавите-членки изпращат на Генералния секретариат на Съвета, на Комисията и на Европейската централна банка текста на разпоредбите, които въвеждат в тяхното национално законодателство наложените им от настоящото рамково решение задължения.


Член 3


Влизане в сила


Настоящото рамково решение влиза в сила от деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейските общности.


Съставено в Брюксел на 6 декември 2001 година.


За Съвета:


M. VERWILGHEN


Председател


_________________________

1 ОВ С 225, 10. 8.2001 г., стр. 9.

2 ОВ L 140, 14. 6.2000 г., стр. 1.

32001F0888- ЦПР – 2003 - редактиран


Untitled Page