ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ относно валидността по отношение на Княжество Лихтенщайн на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 година


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,


КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,


КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,


като имат предвид, че Княжество Лихтенщайн образува митнически съюз с Швейцария съгласно Договора от 29 март 1923 г. и че този договор не прави валидни по отношение на Княжество Лихтенщайн всички разпоредби на споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария, подписано на 22 юли 1972 г.;


като имат предвид, че Княжество Лихтенщайн изрази желание всички разпоредби на това споразумение да се отнасят и за него,СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария, подписано на 22 юли 1972 г., е валидно също и по отношение на Княжество Лихтенщайн.


Член 2


За целите на прилагането на споразумението, упоменато в член 1, и без да се променя характерът на двустранното споразумение между Общността и Швейцария, Княжество Лихтенщайн може да заяви своите интереси чрез представител в рамките на швейцарското представителство в смесения комитет.


Член 3


Настоящото допълнително споразумение се одобрява от Швейцария, Княжество Лихтенщайн и Общността съгласно процедурите на всяка една от тях. То влиза в сила едновременно със споразумението, упоменато в член 1, и ще бъде валидно докато е в сила Договорът от 29 март 1923 г.Съставено в Брюксел на двадесет и втори юли хиляда деветстотин седемдесет и втора година.

Udf?rdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Br?ssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait ? Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de twee?ntwintigste juli negentienhonderdtwee?nzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.От името на Съвета на Европейските общности:

P? R?det for De europ?iske F?llesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europ?ischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communaut?s europ?ennes

A nome del Consiglio delle Comunit? europee

Namens de Raad van de Europese GemeenschappenЗа Конфедерация Швейцария:

For R?det for De Europeiske Fellesskap

F?r die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Conf?d?ration suisse

Per la Confederazione svizzera


За Княжество Лихтенщайн:

F?r das F?rstentum Liechtenstein


21972A0722(04) – ЦПР - редактиран


Untitled Page