ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария в резултат на присъединяването на Република Гърция към Общността


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

от една страна,

и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

от друга страна,

КАТО ОТЧИТАТ присъединяването на Република Гърция към Европейските общности на 1 януари 1981 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 г., наречено оттук нататък “Споразумението”;

РЕШИХА да определят с общо съгласие адаптациите и временните мерки по споразумението след присъединяването на Република Гърция към Европейската икономическа общност,

И ДА ПОДПИШАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:

ДЯЛ І

Адаптации


Член 1

Текстът на споразумението се съставя на гръцки език и този текст е в еднаква степен автентичен, както оригиналните текстове. Съвместният комитет одобрява текста на гръцки език.


Член 2

Република Гърция прилага разпоредбите, определени в таблицата, която се съдържа се в член 1, параграф 3 от протокол 1 към споразумението за всички продукти, включени в глави 48 и 49 от Общата митническа тарифа, които са с произход Швейцария и не са изброени в приложение І.

2.Швейцария прилага разпоредбите на член 5, параграфи 1 и 2 от протокол 1 към споразумението за всички продукти, включени в тези параграфи и с произход Гърция.

ДЯЛ ІІ

Преходни мерки


Член 3

За продуктите, изброени в приложение І, Република Гърция премахва постепенно митническите такси за внос на продукти с произход Швейцария, в съответствие със следния график:

-на 1 януари 1981 г., всяко мито се намалява на 90% от основното мито,

-на 1 януари 1982 г., всяко мито се намалява на 80% от основното мито,

-четирите други намаления от по 20% се правят съответно на:

- 1 януари 1983 г.,

- 1 януари 1984 г.,

- 1 януари 1985 г.,

- 1 януари 1986 г.


Член 4

1.За продуктите, изброени в приложение І, основното мито, към което трябва да се прилагат последователните намаления, предвидени в член 3, е при всеки продукт митото, което в действителност се прилага от Република Гърция по отношение на Швейцария на 1 юли 1980 г.

2.Въпреки това, по отношение на съпоставими стоки, включени в позиция № 36.06 от Общата митническа тарифа, основното мито е 17.2%, според стойността.


Член 5

1.За продуктите, изброени в приложение І, Република Гърция премахва постепенно таксите, които имат сила, еквивалентна на митнически такси за внос на продукти с произход Швейцария, съгласно следния график:

-на 1 януари 1981 г., всяка такса се намалява на 90% от основното мито,

-на 1 януари 1982 г., всяка такса се намалява на 80% от основното мито,

-четирите други намаления от по 20% се правят съответно на:

- 1 януари 1983 г.,

- 1 януари 1984 г.,

- 1 януари 1985 г.,

- 1 януари 1986 г.

2.Основната ставка, за която се прилагат последователните намаления, предвидени в параграф 1, е при всеки продукт ставката, която се прилага от Република Гърция спрямо Общността на 31 декември 1980 г., така както е определена понастоящем.

3.Всяка такса с еквивалентна сила на митническа такса за внос, въведена от 1 януари 1979 г. в търговията между Гърция и Швейцария, се премахва на 1 януари 1981 г.


Член 6

Ако Република Гърция суспендира или намали митата или таксите, които имат еквивалентен ефект за продукти, внесени от Общността, така както са определени в момента, по-рано, отколкото е посочено в установения график, Република Гърция суспендира или намалява и митата или таксите с еквивалентен ефект за продукти с произход Швейцария.


Член 7

1.Променливата съставка, която Република Гърция може да приложи в съответствие с член 1 от протокол 2 към споразумението за продуктите, изброени в таблица 1 от този протокол, с произход Швейцария, се адаптира с компенсаторната сума, прилагана в търговията между Общността, така както е определена в момента, и Гърция.

2.За продуктите, които са изброени както в таблица І от протокол 2 към споразумението, така и в приложение І към настоящия протокол, Република Гърция премахва в съответствие с графика, определен в член 3, разликата между:

-фиксираната съставка на митото, което се прилага от Република Гърция след присъединяване, и

-митото (с изключение на променливата съставка), посочено в последната колона на таблица І от протокол 2.


Член 8

1.Република Гърция може да запази количествените ограничения до 31 декември 31 декември 1985 г. за продукти, изброени в приложение ІІ, с произход Швейцария.

2.Ограниченията, посочени в параграф 1, са под формата на глобални квоти, определяни и по отношение на вноса с произход от Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция.

Глобалните квоти за 1981 г. са изброени в приложение ІІ.

3.Минималната ставка за постепенното нарастване на квотите, посочени в параграф 2, е 25% в началото на всяка година за квоти, изразени в Европейски разчетни единици (EUA) и 20% в началото на всяка година за квоти, изразени в обеми. Тези увеличения се добавят към всяка квота и следващото увеличение се изчислява на базата на така полученото общо количество.

Когато квотата се изразява както в обем, така и в стойност, квотата за обема се увеличава с най-малко 20% годишно, а квотата за стойност - с най-малко 25% годишно, като следващите квоти се изчисляват всяка година на базата на предишната квота плюс увеличението.

Въпреки това, по отношение на туристическите автобуси и автобусите, както и на другите превозни средства, включени в бившата подпозиция 87.02 А І на Общата митническа тарифа, квотата за обема се увеличава с 15% годишно, а квотата за стойност - с 20% годишно.

4.Ако се установи, че вносът в Гърция на продукт, включен в приложение ІІ, е бил в продължение на две последователни години по-малко от 90% от квотата, Република Гърция либерализира вноса на този продукт с произход от Швейцария и от страните, изброени в параграф 2, ако съответният продукт по това време е либерализиран по отношение на Общността, така както е определено понастоящем.

5.Ако Република Гърция либерализира вноса на продукт, който е включен в приложение ІІ и произхожда от Общността, така както е определено понастоящем, или увеличи дадена квота над минималната ставка, прилагана за Общността, така както е определена понастоящем, Република Гърция също либерализира вноса на тази стока с произход Швейцария или увеличава пропорционално глобалната квота.

6.По отношение на вноса на продукти, изброени в приложение ІІ, с произход Швейцария, Република Гърция прилага същите административни правила и практики, каквито се прилагат към такъв внос с произход Общността, така както е определено понастоящем, с изключение на квотата за изкуствени торове, които са включени в позиции 31.02 и 31.03 и подпозиции 31.05 А І, ІІ и ІV от Общата митническа тарифа, когато Република Гърция може да прилага правилата и практиките относно изключителните права за продажба.


Член 9

1.Депозитите за внос и плащанията в брой, които са в сила в Гърция на 31 декември 1980 г. по отношение на вноса на стоки с произход Швейцария, се отменят постепенно за период от три години, считано от 1 януари 1981 г.

Ставката на депозитите за внос и плащанията в брой се намаляват в съответствие със следния график:

- 1 януари 1981 г.: 25%,

- 1 януари 1982 г.: 25%,

- 1 януари 1983 г.: 25%,

- 1 януари 1984 г.: 25%.

2.Ако по отношение на Общността, така както е определено понастоящем, Република Гърция намали ставката на депозитите за внос и плащанията в брой по-рано, отколкото е посочено в графика, установен в параграф 1, Република Гърция прави същото намаление по отношение на продуктите с произход от Швейцария.

ДЯЛ ІІІ

Общи и заключителни разпоредби


Член 10

Съвместният комитет прави всички необходими изменения в първоначалните правила след присъединяването на Република Гърция към Европейската общност.


Член 11

Приложенията към настоящия протокол са неразделна част от него. Настоящият протокол е неразделна част от споразумението.


Член 12

Настоящият протокол подлежи на одобряване, в съответствие с процедурата във всяка от договарящите се страни. Той влиза в сила на 1 януари 1981 г., при условие, че договарящите страни се нотифицират взаимно преди тази дата за приключването на необходимите за тази цел процедури. След тази дата, протоколът влиза в сила на първия ден от втория месец, след месеца, през който е било извършено нотифицирането.


Член 13

Настоящият протокол е съставен в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, френски, немски, гръцки и италиански език, като всички текстове са автентични.

Съставено в Брюксел на седемнадесети юли хиляда деветстотин и осемдесета година.


Udf?rdiget i Bruxelles, den syttende juli nitten hundrede og firs.

Geschehen zu Br?ssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertachtzig.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty.

Fait ? Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt.

????? ???? В????????, ???? ???? ???? ‘??????? ????? ?????????? ???????.

Fatto a Bruxelles, add? diciassette luglio millenovecentoottanta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd tachtig.

За Европейската икономическа общност:


For Det europ?iske ?konomiske F?llesskab

F?r die Europ?ische Wirtschaftsgemeinschaft

For the European Economic Community

Pour la Communaut? ?conomique europ?enne

??? ??? ????????? ?????????? ?????????

Per la Comunit? economica europea

Voor de Europese Economische GemeenschapЗа Конфедерация Швейцария:


F?r die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Conf?d?ration suisse

Per la Confederazione svizzera
ПРИЛОЖЕНИЕ І

Списък, посочен в член 4

Номенклатура  
на Съвета за Описание
митническо  
сътрудничество  
Позиция №  
   
Глава 15  
   
еx 15.10 Продукти, получени от
  борово дърво, със
  съдържание на мастни
  киселини 90% или
  повече, тегловни
Глава 17 Захарни изделия,
17.04 несъдържащи какао
Глава 18 Шоколад и други
18.06 хранителни продукти,
  съдържащи какао
Глава 19 Екстракти от малц
еx 19.02  
19.03 Макарони, спагети и
  подобни продукти
19.05 Приготвени храни,
  получени чрез
  набъбване или изпичане
  на житни растения или
  житни продукти
  (набъбнал ориз,
  корнфлейкс и подобни
  продукти)
еx 19.07 Хляб, бисквити и други
  обикновени печива без
  прибавка на захар, мед,
  яйца, сирене или
  плодове
19.08 Пасти, бисквити, торти и
  други фини печива,
  съдържащи или
  несъдържащи какао в
  някакво съотношение
Глава 21  
еx 21.02 Заместители на печено
  кафе, без печена
  цикория; екстракти,
  есенции и концентрати
  на заместители на
  печено кафе, без печена
  цикория
еx 21.04 Сосове; комбинирани
  добавки и комбинирани
  подправки, без течна
  подправка от манго
еx 21.06 Мая за печива и
  неактивни естествени
  дрожди
Глава 22  
еx 22.02 Лимонада,
  ароматизирани
  минерални води и
  неароматизирани
  газирани води и други
  безалкохолни напитки,
  които не включват
  плодови и зеленчукови
  сокове, включени в
  позиция І 20.07,
  независимо дали
  - не съдържащи мляко
  или млечни мазнини, но
  съдържащи захар
  (захароза или
  инвертирана захар)
  или
  - съдържащи мляко или
  млечни мазнини
22.03 Бира, направена от малц
22.06 Вермути и други вина от
  прясно грозде,
  ароматизирани с
  ароматни екстракти
еx 22.09 Спиртни напитки,
  съдържащи яйца или
  яйчени белтъци и/или
  захар (захароза или
  инвертирана захар)
Глава 25  
25.20 Гипс, анхидрит,
  калциран гипс, както и
  мазилки с основа
  калциев сулфат,
  независимо дали
  оцветени или не, но
  невключващи състави на
  базата на гипс,
  подготвени специално
  за използване в
  зъболекарството
25.22 Негасена вар, гасена вар
  и хидравлична вар, с
  изключение на калциев
  окис и хидроокис
25.23 Портландцимент, глинест
  цимент, цимент от шлака,
  суперсулфатен цимент и
  подобни хидравлични
  цименти, независимо
  дали оцветени или не,
  или във формата на
  клинкер
еx 25.30 Необработена
  естествена борна
  киселина, съдържаща не
  повече от 85% Н 3ВО3,
  изчислени на сухо тегло
еx 25.32 Земни бои, независимо
  дали калцинирани или
  не, или смесени помежду
  си; санторин, поцолана
  (цимент от вулканична
  шлака), трас, използвани
  за приготвяне на
  хидравличен цимент,
  независимо дали е на
  прах или не
Глава 27  
27.05 а. Газ от каменни въглища,
  воден газ, генераторен
  газ и подобни газове
27.06 Катрани от каменни
  въглища, от лигнит или
  от торф и други
  минерални катрани,
  включително частично
  дестилирани катрани и
  смеси от катрани с
  креозотни масла или с
  други продукти от
  дестилация на
  каменовъглени катрани
27.08 Катран и кокс от катран,
  получени от
  каменовъглени катрани
  или от други минерални
  катрани
еx 27.10 Минерални масла и
  смазочни продукти
еx 27.11 Нефтени газове и други
  газообразни
  въглеводороди, с
  изключение на пропан с
  чистота не по-малко от
  99%, които се ползват за
  цели, които не са гориво
  за генериране на
  мощност или топлина
27.12 Вазелин
27.13 Парафинов восък,
  микрокристален восък,
  мек восък, озокерит,
  лигнитен восък, торфен
  восък и други минерални
  восъци, независимо
  дали оцветени или не
27.14 Нефтен битум, нефтен
  кокс и други остатъци от
  нефтени масла или от
  масла от битуминозни
  минерали
27.15 Природни битуми и
  природни асфалти;
  битуминозни шисти и
  пясъци, асфалтени скали
27.16 Битумни смеси на базата
  на природни асфалт или
  битум, нефтен битум,
  минерален катран или
  пек от минерален катран
  (например битумни
  замазки, битум,
  разтворен в нефтен
  дестилат “cut backs”)
Глава 28  
еx 28.01 Хлор
еx 28.04 Водород, кислород
  (включително озон) и
  азот
еx 28.06 Хлороводород (солна
  киселина)
28.08 Сярна киселина; олеум
28.09 Азотна киселина; смеси
  от азотна и сярна
  киселини
28.10 Фосфорен пентоксид и
  фосфорни киселини
  (мета-, орто- и пиро-)
28.12 Борен оксид и борна
  киселина
28.13 Други неорганични
  киселини и други
  кислородни неорганични
  съединения на
  неметалните елементи (с
  изключение на вода)
28.15 Сулфиди или неметални
  елементи; фосфорен
  трисулфид
28.16 Амоняк, безводен или
  във воден разтвор
28.17 Натриев хидроксид
  (сода каустик); калиев
  хидроксид (поташ);
  натриев или калиев
  пероксид
еx 28.19 Цинков оксид
еx 28.20 Изкуствен корунд
28.22 Манганови оксиди
еx 28.23 Железни оксиди и
  хидроксиди; багрилна
  пръст, съдържаща
  тегловно 70% или повече
  свързано желязо,
  изчислено като
  дижелезен триоксид
  (Fe2O3)
еx 28.27 Оранжев миний или
  оловен оксид
28.29 Флуориди;
  флуоросиликати,
  флуороалуминати и
  други комплексни
  флуорни соли
еx 28.30 Магнезиев хлорид,
  калциев хлорид
еx 28.31 Хипохлорити; търговски
  калциев хипохлорит;
  хлорити
28.35 Сулфиди; полисулфиди
28.36 Дитионити, включително
  такива, стабилизирани с
  органични субстанции;
  сулфоксилати
28.37 Сулфити и тиосулфати
еx 28.38 Натриеви, бариеви,
  железни, цинкови,
  магнезиеви и
  алуминиеви сулфати;
  стипци
еx 28.40 Фосфити, хипофосфити
  и фосфати, с
  изключение на
  двуосновен оловен
  фосфат
еx 28.42 Карбонати, включително
  технически амониев
  карбонат, съдържащ
  амониев карбамат, с
  изключение на оловен
  хидрокарбонат (бяло
  олово)
еx 28.44 Живачен фулминат
еx 28.45 Натриев силикат и
  калиев силикат,
  включително
  техническите им
  варианти
еx 28.46 Пречистен боракс
еx 28.48 Арсенити и арсенати
28.54 Водороден пероксид
  (включително втвърден
  водороден пероксид)
еx 28.56 Силициеви, борови и
  калциеви карбиди
еx 28.58 Дестилирана вода и
  проводима вода или
  вода със същата степен
  на чистота
Глава 29  
еx 29.01 Въглеводороди,
  ползвани като горива за
  генериране на мощност и
  топлина; нафтален и
  антрацен
еx 29.04 Амилови алкохоли
29.06 Феноли и фенолни
  алкохоли
еx 29.08 Дипентилов етер
  (диамилов етер),
  диетилов етер, анетол
еx 29.14 Палмитинови,
  стеаринова и олеинова
  киселини и техните
  водоразтвори
еx 29.16 Винена, лимонена и
  галиева киселини;
  калциев тартрат
еx 29.21 Нитроглицерин
еx 29.42 Никотинов сулфат
29.43 Захари, химически
  чисти, с изключение на
  захароза, глюкоза и
  лактоза; захарни етери и
  захарни естери, както и
  техните соли, с
  изключение на продукти
  от позиции 29.39, 29.41 и
  29.42
Глава 30  
еx 30.02 Антисеруми
еx 30.03 Медикаменти
  (включително
  ветеринарни
  медикаменти), с
  изключение на следните
  продукти:
  - Антиастматични цигари
  - Хинин, цинконин,
  гвинидин и техните соли,
  независимо дали във
  формата на защитени
  продукти, или не
  - Морфин, кокаин и
  други наркотици,
  независимо дали във
  формата на защитени
  продукти, или не
  - Антибиотици и
  препарати на основата
  на антибиотици
  - Витамини и препарати
  на основата на витамини
  - Сулфонамиди, хормони
  и препарати на основата
  на хормони
30.04 Вати, марли, бинтове и
  аналогични артикули
  (например превръзки,
  пластири, синапизми),
  напоени или промазани с
  фармацевтични
  субстанции или
  пригодени за продажба
  на дребноза медицински
  или хирургически цели, с
  изключение на стоките,
  посочени в забележка 3
  към настоящата глава.
Глава 31  
еx 31.03 Минерални или
  химически торове,
  фосфатни торове, с
  изключение на:
  - Основна шлака
  - Дезинтегрирани
  (калцинирани) калциеви
  фосфати
  (термо-фосфати и
  стопени фосфати) и
  калцинирани естествени
  алуминиеви калциеви
  фосфати
  - Калциев водороден
  фосфат, съдържащ не
  по-малко от 0,2%
  флуорин
31.05 Други торове; продукти
  от настоящата глава,
  представени под
  формата на таблетки или
  други подобни форми,
  или в опаковки с брутно
  тегло, непревишаващо
  10 kg
Глава 32  
еx 32.01 Дъбилни екстракти с
  растителен произход;
  танини (танинови
  киселини), включително
  воден извлек на танин
  от дъбилен орех
еx 32.04 Багрилни вещества от
  растителен произход
  (включително извлек на
  цветно дърво и други
  растителни боядисващи
  екстракти, но с
  изключение на индиго,
  къна и хлорофил) или от
  животински произход, с
  изключение на екстракт
  от кохинил и кермезит
еx 32.05 Синтетични органични
  багрилни вещества (като
  се включват пигментни
  багрила и се изключва
  изкуственото индиго);
  синтетични органични
  продукти от вид,
  използван за
  осветяване; продукти от
  вид, известни като
  оптични избелващи
  агенти, съществени за
  влакната
32.06 Цветни лакове
еx 32.07 Други багрилни
  вещества, с изключение
  на:
  а) неорганични пигменти
  или пигменти с
  минерален произход,
  независимо дали
  съдържат или не други
  субстанции, улесняващи
  боядисването, на
  основата на кадмиеви
  соли,
  б) хромови бои и пруско
  синьо, неорганични
  продукти от вид,
  използван за осветяване
32.08 Готови пигменти, готови
  препарати за матиране и
  оцветяване, остъкляващи
  емайли и ангоби, течни
  лустра и подобни
  препарати за
  керамичната,
  емайловата или
  стъкларската
  промишленост, стъклени
  фрити и други стъкла
  под форма на прах,
  гранули, пластинки или
  люспи
32.09 Вараци и лакове;
  темпера; подготвени
  водни пигменти от вид,
  използван за
  окончателна обработка
  на кожа; бои и емайли;
  пигменти, разпръснати в
  масло от ленено семе,
  бял спирт, терпентинов
  спирт, или други
  средства от вид,
  използван за
  производството на бои
  или емайли; печатни
  фолиа; бои или други
  оцветяващи вещества
  във форма или опаковка
  от вид за продажба на
  дребно; разтвори, така
  както са дефинирани в
  забележка 4 към
  настоящата глава
32.11 Подготвени сикативи
32.12 Кит за прозорци;
  свързващи смоли;
  покрития, използвани
  при боядисването;
  неогнеупорнипокрития; и
  други китове,
  включително кит от
  смоли и цименти
32.13 Печатарски мастила,
  мастила за писане или
  чертане и други мастила
Глава 33  
еx 33.01 Етерични масла
  (обезтерпенени или не);
  конкретни и абсолютни, с
  изключение на есенции
  от роза, розмарин,
  евкалипт, сандалово
  дърво и кедър;
  резиноиди (съдържащи
  смоли); концентрирани
  разтвори на етерични
  масла в мазнини, в
  нелетливи масла, във
  восъци или в аналогични
  материали, получени
  чрез екстракция или
  накисване
еx 33.06 Парфюми и тоалетни
  води; козметични
  продукти и препарати за
  поддържанена кожата,
  косата и ноктите;
  прахове и пасти за зъби,
  препарати за
  поддържане хигиената
  на устната кухина;
  готови дезодоранти за
  помещения, дори
  неароматизирани
Глава 34 Сапуни, повърхностно
  активни органични
  продукти, препарати за
  пране, смазочни
  препарати, изкуствени
  восъци, восъчни
  препарати, препарати за
  лъскане или почистване,
  свещи и подобни
  артикули, пасти за
  моделиране,
  зъболекарски восъци
Глава 35 Белтъчни вещества, с
  изключение на яйчен
  албумин и млечен
  албумин; лепила, ензими
Глава 36 Барути и експлозиви;
  пиротехнически
  артикули; кибрити;
  пирофорни сплави;
  възпламенителни
  материали
Глава 37  
37.03 Чувствителни
  фотографски хартия,
  картон и текстил,
  неекспонирани или
  експонирани, но не
  проявени
Глава 38  
38.03 Активен въглен;
  естествени активирани
  минерални материали;
  животински въглен,
  включително обеднен
  животински въглен
38.09 Дървесен катран;
  дървесни катранени
  масла (с изключение на
  съставни разтворители и
  разредители, включени
  в позиция № 38.18);
  дървесен креозот;
  дървесна нафта;
  ацетоново масло;
  растителни катрани;
  смоли за пивоварното
  производство и подобни
  продукти на базата на
  колофоните, смолните
  киселини или
  растителните катрани;
  спойки за леярски сърца
  на основата на
  естествени смолисти
  продукти
еx 38.11 Дезинфекционни
  средства, инсектициди,
  отрови за гризачи,
  пестициди и други
  подобни във вид на
  артикули като ленти,
  фитили и свещи,
  съдържащи сяра, и
  хартиени мухоловки,
  пръчки, покрити с
  хексахлородиклохексан
  (ВНС) и други подобни;
  препарати, състоящи се
  от активен продукт (като
  например ДДТ), смесени
  с други вещества и
  поставени в аерозолни
  съдове, готови за
  употреба
38.18 Съставни разтворители и
  разредители за лакове и
  подобни продукти
еx 38.19 Течности за
  хидравлични спирачки и
  други течни препарати
  за хидравлични
  трансмисии, които не
  съдържат нефтени масла
  или масла от
  битуминозни минерали
  или ги съдържат, но под
  70 % тегловно
Глава 39  
еx 39.02 Поливинилхлорид
еx 39.01} Полистирол във всичките
еx 39.02} му форми; други
еx 39.03} пластични материали,
еx 39.04} целулозни етери и
еx 39.05} естери, изкуствени
еx 39.06} смоли, с изключение на:
  а) тези във форми на
  гранули, люспи, прах,
  отпадък и скрап, които
  да се използват като
  суровини за
  производство на
  продуктите, споменати в
  настоящата глава
  б) йонни обменници
еx 39.07 Изделия от материали от
  видовете, описани в
  позиции 39.01 до 39.06,
  с изключение на
  вентилатори и ръчни
  екрани, немеханични
  рамки и дръжки да тях,
  както и части за такива
  рамки и дръжки, ролки и
  подобни носители за
  навиване на
  фотографски или
  кинематографски филми
  или на ленти, филми и
  подобни, включени в
  позиция № 92.12
Глава 40 Каучук, синтетичен
  каучук, фактис и
  изделия от тях, с
  изключение на позиции
  40.01, 40.02, 40.03 и
  40.04, латекс (ex. 40.06),
  разтвори и дисперсии
  (ex. 40.06), защитно
  облекло за хирурзи и
  рентгенолози и
  водолазни костюми (ex.
  40.13), и насипни форми
  или блокове, изрезки,
  отпадък и прах от
  втвърден каучук (ебонит
  и вулканит) (ex 40.15)
Глава 41 Сурови кожи (кожи с
  козина) и обработени
  кожи, с изключение на
  облечени с пергамент
  кожи и изделия,
  включени в позиция №
  41.01 и № 41.09
Глава 42 Кожени изделия;
  седларски или сарашки
  артикули; пътнически
  артикули, ръчни чанти и
  други подобни; изделия
  от черва (без копринена
  буба)
Глава 43 Кожухарски кожи и
  облекла от тях;
  изкуствени кожухарски
  кожи
   
Глава 44 Дървесина и изделия от
  дървесина; дървени
  въглища, с изключение
  на позиция № 44.07,
  изделия от плоскости,
  образуващи фибри (ex
  44.21, ex 44.23, ex 44.27,
  ex 44.28), бобини, макари
  и аналогични помощни
  материали за
  фотографски или
  кинематографски филм
  или за ленти, филми и
  подобни такива,
  включени в позиция №
  92.12 ex 44.26) дървени
  блокове за паваж (ex
  44.28)
Глава 45  
45.03 Изделия от естествен
  корк
45.04 Агломериран корк (със
  или без свързващо
  вещество) и изделия от
  агломериран корк
Глава 46 Сплитки и подобни
  артикули от материали
  за плетене; материали
  за кошници и плетени
  кошове, с изключение на
  сплитки и подобни
  артикули от материали
  за плетене, дори
  свързани на ленти (ex
  46.02)
Глава 48  
еx 48.01 Хартии и картони
  (включително целулозна
  вата), на роли или листа,
  с изключение на
  следните продукти:
  - обикновена
  вестникарска хартия от
  химически и механичен
  пулп, с тегло не повече
  от 60 g/m3
  - хартия за списания
  - хартия за цигари
  - копринена хартия
  - филтърна хартия
  - целулозна вата
  - ръчно направена
  хартия и картон
48.03 Папирус или
  масленоустойчиви
  хартия и картон, както и
  техни имитации, и
  гланцирана прозрачна
  хартия на рола или на
  листа
48.04 Композитни хартии и
  картони, плоско
  съединени чрез
  слепване, непокрити,
  нито импрегнирани, дори
  вътрешно подсилени, на
  роли или на листа
еx 48.05 Хартия и картон,
  нагънати (със или без
  плоски повърхностни
  листа), щамповани на
  роли или листа
еx 48.07 Хартия и картон,
  импрегнирани, с
  покритие, с оцветена
  повърхност, с
  декорирана или
  напечатана повърхност
  (които не съставляват
  отпечатан материал по
  смисъла на глава 49) на
  роли или листа, с
  изключение на хартия на
  квадрати, златна хартия
  или сребърна хартия и
  имитации на такива
  хартии, копирна хартия,
  индикаторна хартия и не
  светлочувствителна
  фотографска хартия
еx 48.13 Индиго
48.14 Пликове, листа-пликове,
  неилюстрирани
  пощенски картички и
  картички за
  кореспонденция, от
  хартия или картон; кутии,
  папки и други подобни,
  от хартия или картон,
  съдържащи комплекти от
  артикули за
  кореспонденция
еx 48.15 Друга хартия или картон,
  изрязани по размер или
  форма, с изключение на
  хартия за цигари, ленти
  за телексни машини,
  перфорирани ленти за
  монотипни машини и
  изчислителни машини,
  филтърни хартии и
  филтърни плоскости
  (включително такива за
  цигарени филтри) и
  гумирани ленти
48.16 Кутии, чанти и други
  опаковки от хартия или
  картон; кутии за папки,
  подноси за писма, кутии
  за съхранение и
  аналогични изделия от
  хартия и картон - от
  вида, какъвто се
  използва обикновено в
  офиси, магазини и други
  подобни
48.18 Регистри, книги за
  упражнения, тетрадки,
  блокчета за записки,
  книги за поръчки, книги
  за рецепти, дневници,
  подложки за
  писане,класьори,
  подвързии (с подвижни
  листа и други), папки за
  досиета и други
  ученически, канцеларски
  или книжарски артикули
  ,от хартия или
  картон;албуми за мостри
  или колекции и корици
  за книги, от хартия или
  картон
48.19 Хартиени или картонени
  етикети, независимо
  дали напечатани или
  гумирани
еx 48.21 Абажури за лампи;
  покривки и салфетки за
  маса, носни кърпички и
  кърпички за
  подсушаване на ръцете;
  дълбоки и плоски чинии,
  чаши, настолни
  подложки, подложки за
  шишета, подложки за
  чаши
Глава 49  
еx 49.01 Книги, брошури и
  подобни печатни
  издания, дори на
  отделни листа на гръцки
  език
еx 49.03 Албуми или книги с
  картинки и албуми за
  рисуване или
  оцветяване,
  предназначени за деца,
  напечатани изцяло или
  частично на гръцки език.
еx 49.07 Марки, които не са
  предназначени за
  държавни услуги
49.09 Илюстровани пощенски
  картички, коледни и
  други илюстровани
  картички, с напечатани
  пожелания или лични
  съобщения, напечатани
  чрез използване на
  всякакъв процес за
  производство, със или
  без декорации
еx 49.10 Календари от всякакъв
  вид, напечатани,
  включително календари
  във вид на блокове, но
  без календари,
  предназначени за
  рекламни цели,
  напечатани на други
  езици, без гръцки
еx 49.11 Други печатни
  материали, включително
  печатни картини и
  фотографии, но без
  следните изделия:
  - Театрални и
  фотографски студийни
  кулиси
  - Печатни материали за
  рекламни цели
  (включително
  туристическа реклама) ,
  напечатани на други
  езици, без гръцки
Глава 50 Естествена коприна или
  от отпадъци от
  естествена коприна
Глава 51 Изкуствени нишки
  (непрекъснати)
Глава 52 Метализиран текстил
Глава 53 Вълна и други
  животински косми, с
  изключение на сурови,
  избелени и небоядисани
  изделия от позиции
  53.01, 53.02, 53.03 и
  53.04
Глава 54 Лен и рами (китайска
  трева), с изключение на
  позиция № 54.01
Глава 55 Памук
Глава 56 Изкуствени нишки
  (прекъснати)
Глава 57 Други растителни
  текстилни материали, с
  изключение на № 57.01;
  книжно влакно и тъкани
  от книжно влакно
Глава 58 Килими, черги, рогозки и
  тапицерии; тъкани от
  плюш и плюшен шнур;
  тесни ленти; декорации;
  тюл и други мрежести
  тъкани; дантела;
  бродерия
Глава 59 Вати и филцове; върви,
  шнурове, въжета и
  кабели;специални
  тъкани; импрегнирани и
  покрити тъкани;
  текстилни изделия от
  вид, подходящ за
  промишлена употреба
   
Глава 60 Стоки, плетени на две и
  на една кука
Глава 61 Изделия за шивашки
  принадлежности и
  принадлежности за
  облекла от текстилна
  тъкан, без стоки, плетени
  на две и на една кука
Глава 62 Други изготвени
  текстилни изделия, с
  изключение на ветрила и
  ръчни екрани (ex. 62.05)
Глава 63 Стари дрехи и други
  текстилни изделия;
  черги
Глава 64 Обувки, гети и подобни
  артикули; части за тях
Глава 65 Шапки и части за шапки
   
Глава 66  
66.01 Чадъри, сенници и
  слънчобрани
  (включително
  чадърите-бастуни,
  плажните чадъри,
  градинските сенници и
  подобни артикули)
Глава 67  
еx 67.01 Четки и метлички от пера
67.02 Изкуствени цветя, листа
  и плодове, и техните
  части; артикули,
  изработени от
  изкуствени цветя, листа
  или плодове
Глава 68  
68.04 Камъни за ръчно
  полиране, камъни за
  точене, камъни за точене
  с масло, кости и други
  подобни, както и
  воденични камъни,
  камъни за точене и
  други подобни
  (включително колела за
  шлифоване, острене,
  полиране, изглаждане и
  рязане, глави, дискове и
  острила), от естествен
  камък (слепени или не),
  от слепени естествени
  или изкуствени
  абразиви, или от
  керамика, със и без
  сърцевина, шенкели,
  гнезда, оси и други
  подобни от друг
  материал, но без рамки;
  сегменти и други
  завършени части от
  такива камъни и колела,
  от естествен
  камък(слепени или не),
  от слепени естествени
  или изкуствени
  абразиви, или от
  керамика
68.06 Естествени или
  изкуствени абразивни
  прахове или гранули, на
  основата на тъкани
  материи, на хартия или
  на картон, или на други
  материали, независимо
  дали изрязани по форма
  или шити, или изготвени
  по друг начин
68.09 Пана, плоскости, плочки,
  блокчета и подобни
  артикули от растителни
  влакна, от слама или от
  талаш, стърготини или
  други отпадъци от
  дърво, агломерирани с
  цимент, с гипс или с
  други минерални
  свързващи вещества
68.10 Изделия от гипс
68.11 Изделия от цимент
  (включително бързо
  стягащ цимент), от бетон
  или от изкуствен камък
  (включително
  гранулиран мрамор,
  слепен с цимент),
  подсилен или не
68.12 Изделия от
  азбестоцимент,
  целулозен цимент или
  подобни
68.14 Триещи се гарнитури
  (например плочи, рула,
  ленти, сегменти,
  дискове, шайби),
  немонтирани, за
  спирачки, за
  съединители или за
  всякакви триещи се
  части, на базата на
  азбест, други минерални
  вещества или целулоза,
  дори комбинирани с
  текстил или други
  материали
Глава 69 Керамични изделия, с
  изключение на позиции
  69.01, 69.02, с
  изключение на тухли с
  основа от магнезит и
  магнезитохромит, 69.03,
  69.04 и 69.05, уреди и
  апарати за лабораторна
  и индустриална
  употреба, съдове за
  транспорт на киселини и
  други химически
  продукти и изделия - от
  вид, използван в
  селското стопанство, с
  позиция І 69.09, както и
  порцелан от позиции
  69.10, 69.13 и 69.14
Глава 70  
70.04 Необработено лято или
  листово стъкло
  (включително плакирано
  или армирано стъкло),
  независимо дали
  фигурално или не, на
  плочи
70.05 Необработено изтеглено
  или издухано стъкло
  (включително плакирано
  стъкло на плочи
еx 70.06 Лято, листово, изтеглено
  или издухано стъкло
  (включително плакирано
  или армирано стъкло) на
  плочи, с шлифована или
  полирана повърхност, но
  без по-нататъшна
  обработка, с изключение
  на неармирано стъкло за
  огледала
еx 70.07 Лято, листово, изтеглено
  или издухано стъкло
  (включително плакирано
  или армирано стъкло),
  изрязано в други форми,
  не правоъгълни, или
  огънато или обработено
  по друг начин (например
  с обработен или
  гравиран ръб),
  независимо дали с
  шлифована или
  полирана повърхност,
  или не; витражи и други
  подобни
70.08 Безопасно стъкло,
  съставено от подсилено
  или ламинирано стъкло,
  фигурално или не
70.09 Огледала от стъкло
  (включително
  огледалата за обратно
  виждане), без рамки, с
  рамки или с гръб
70.10 Дамаджани, бутилки,
  флакони, буркани,
  бурканчета, тубички,
  ампули и други съдове
  за транспорт или
  амбалаж от стъкло; тапи,
  похлупаци и други
  средства за затваряне
  от стъкло
еx 70.13 Стъкларски изделия (с
  изключение на
  изделията, попадащи в
  позиция № 70.19) от вид,
  използван обикновено
  за масата, кухнята, за
  тоалетни или
  канцеларии, за
  вътрешна декорация или
  за аналогични употреби,
  с изключение на
  огнеупорни стъкла от
  вид, използван
  обикновено за масата
  или кухнята, с нисък
  коефициент на
  разширение, аналогичен
  на Пайрекс или Дурекс
70.14 Стъклени изделия за
  сигнализация и стъклени
  оптични елементи,
  необработени оптически,
  нито от оптично стъкло
еx 70.15 Стъкло от вид,
  използван за слънчеви
  очила (но с изключение
  на стъкло, подходящо за
  коригиращи лещи),
  изпъкнали, дъгообразни,
  вдлъбнати или с
  подобни форми
еx 70.16 Многоклетъчно стъкло в
  блокчета, плочи, панели
  и подобни
еx 70.17 Лабораторна, хигиенна
  или аптечна стъклария,
  дори градуирана или
  оразмерена, с
  изключение на
  стъклария за химически
  лаборатории; стъклени
  ампули
еx 70.21 Други изделия от
  стъкло, с изключение на
  изделия за индустрията
Глава 71  
еx 71.12 Бижутерийни изделия,
  от сребро (включително
  сребро, покрито със
  злато, или плакирано с
  платина сребро), или
  валцуван благороден
  метал върху основен
  метал
71.13 Изделия от ковано злато
  или сребро, както и части
  от тях, от благороден
  метал или валцуван
  благороден метал, с
  изключение на стоки,
  включени в позиция №
  71.12
еx 71.16 Бижутерийна имитация
Глава 73 Чугун, желязо и стомана
  и изделия от тях, с
  изключение на:
  а) Продукти, попадащи
  под юрисдикцията на
  Европейската общност
  за въглища и стомана,
  включени в позиции
  73.01, 73.02, 73.03, 73.05,
  73.06, 73.07, 73.08, 73.09,
  73.10, 73.11, 73.12, 73.13,
  73.15 и 73.16
  б) Продукти, включени в
  позиции 73.02, 73.05,
  73.07 и 73.16, които не са
  под юрисдикцията на
  Европейската общност
  за въглища и стомана
  в) Позиции 73.04, 73.17,
  73.19, 73.30, 73.33 и
  73.34 и пружини и листа
  за пружини, от чугун,
  желязо или стомана, за
  железопътни вагони, от
  позиция № 73.35
Глава 74 Мед и изделия от мед, с
  изключение на медни
  сплави, съдържащи
  повече от 10%, по тегло,
  никел и изделия,
  включени в позиции
  74-01, 74.02, 74.06 и
  74.11
Глава 76 Алуминий и изделия от
  алуминий, с изключение
  на позиции 76.01 и 76.05
  и шпули, макари и
  подобни помощни
  материали за
  фотографски или
  кинематографски филм
  или за ленти, филми и
  подобни такива,
  включени в позиция №
  92.12 (ex.а 76.16)
Глава 78 Олово и изделия от
  олово
Глава 79 Цинк и изделия от цинк,
  с изключение на
  позиции 79.01, 79.02 и
  79.03
Глава 82  
еx 82.01 Ръчни инструменти, а
  именно следните: белове
  (лизгари), лопати, кирки,
  мотики, вили и гребла;
  брадви, градинарски
  ножици и подобни
  инструменти за кастрене;
  ножове за рязане на
  сено, ножици за трева,
  клинове за дървесина и
  други ръчни
  земеделски,
  градинарски или за
  дърводобив инструменти
82.02 Триони (немеханични) и
  листове за ръчни или
  машинни триони
  (включително
  неназъбените остриета
  за рязане)
еx 82.04 Преносими ковашки
  огнища; приспособления
  за шлайфане, монтирани
  на стойки, задвижвани
  ръчно или с педал;
  изделия за домашна
  употреба
82.09 Ножове и режещи
  остриета, назъбени или
  не (включително ножове
  за кастрене), с
  изключение на ножове,
  включени в позиция №
  82.06, както и ножове за
  тях
еx 82.11 Ножчета за
  самобръсначки и
  подобни
еx 82.13 Други ножарски
  артикули(например
  градинарски ножици,
  фризьорски ножици,
  месарски брадвички,
  ножове за разрязване
  на хартия), с изключение
  на ръчно задвижвани
  резачки и части от тях
82.14 Лъжици, вилици,
  специални ножове за
  риба или за масло,
  черпаци, и подобни
  кухненски и настолни
  изделия
82.15 Дръжки от основен
  метал за изделия,
  включени в позиции
  82.09, 82.13 и 82.14
Глава 83 Разни изделия от
  основен метал, с
  изключение на позиция
  № 83.08, статуетки и
  други орнаменти от вид,
  използван за вътрешна
  декорация (ex. 3.06),
  както и маниста и блесни
  (ex. 83.09)
Глава 84  
еx 84.06 Двигатели с искрово
  запалване, задвижвани
  с бензин и с работен
  режим 220 cm3или
  повече; двигатели с
  вътрешно горене,
  полудизел; двигатели с
  вътрешно горене, дизел,
  с мощност 37 киловата
  или по-малко; двигатели
  за мотоциклети и
  моторетки
еx 84.10 Помпи (включително
  водни помпи и турбинни
  помпи) за течности, дори
  с устройства за
  измерване
еx 84.11 Въздушни помпи или
  вакуум помпи
  (включително водни
  помпи и турбинни помпи);
  вентилатори за
  проветряване,
  вентилатори за
  охлаждане и други
  подобни, с вграден
  електродвигател, с
  тегло, непревишаващо
  150 kg, както и
  вентилатори за
  проветряване или
  вентилатори за
  охлаждане без
  двигатели, с тегло,
  непревишаващо 100 kg
еx 84.12 Климатични машини,
  автономни, съдържащи
  задвижван от двигател
  вентилатор и елементи
  за смяна на
  температурата и
  влажността на въздуха,
  за домашна употреба
еx 84.14 Пекарски пещи и части
  от тях
еx 84.15 Шкафове за охлаждане
  или замразяване и други
  хладилни инсталации,
  оборудвани с хладилен
  агрегат
еx 84.17 Неелектрически
  нагреватели за вода с
  моментално или
  акумулиращо загряване
84.20 Уреди и инструменти за
  претегляне, включително
  кантарите и везните за
  проверка на
  изработените изделия,
  но с изключение на
  везните с
  чувствителност 5 сg или
  по-голяма; теглилки за
  всякакви уреди за
  претегляне
еx 84.21 Механични апарати
  (дори ръчни) за
  изхвърляне,
  разпръскване или
  пулверизиране на течни
  или прахообразни
  материали за домашна
  употреба; подобни ръчно
  задействани уреди за
  селскостопанска
  употреба; подобни
  уреди за
  селскостопанска
  употреба, монтирани на
  камиони, с тегло 60 kg
  или по-малко
еx 84.24 Плугове, проектирани за
  теглене от трактори или
  животни, с тегло 700 kg
  или по-малко; плугове за
  монтиране на трактори, с
  два или три лемежа или
  дискове; брани,
  проектирани за теглене
  от трактори или животни,
  с фиксирана рама и
  фиксирани зъби;
  дискови брани, с тегло
  700 kg или по-малко
еx 84.25 Машини и устройства за
  вършитба на земеделски
  култури; машини за
  белене на царевица и
  вършачки за царевица;
  машини за събиране на
  реколтата, теглени от
  животни; преси за слама
  или фураж; вибриращи
  сортировачи и подобни
  машини за почистване
  или сортиранена
  зърнени земеделски
  култури
84.27 Преси, гроздомелачки и
  аналогични машини и
  устройства за
  производство на вино,
  на ябълково вино, на
  плодови сокове или
  подобни напитки
еx 84.28 Машини за
  раздробяване на
  семена; машини за
  смилане от фермерски
  тип
84.29 Машини и устройства за
  мелничарството , както и
  други машини (различни
  от машините и
  устройствата,
  използвани във
  фермите) за обработка
  на житни култури или
  сухи бобови растения
еx 84.34 Печатан вид
еx 84.38 Совалки; бърда за
  тъкачни станове
еx 84.40 Перални машини,
  независимо дали
  електрически или не, за
  домашна употреба
еx 84.47 Инструментални машини
  (включително машините
  за забиване на пирони,
  захващане със скоби,
  залепване или
  съединяване по друг
  начин) за обработка на
  дърво, корк, кост,
  ебонит, твърди
  пластмаси или подобни
  материали за дълбаене,
  с изключение на
  машините, включени в
  позиция № 84.49
еx 84.56 Машини за слепване,
  керамична паста за
  формоване или
  оформяне, невтвърдени
  цименти, материали за
  мазилки или други
  минерални продукти
еx 84.59 Маслени преси и
  мелници; машини за
  производство на сапун
84.61 Канелки, кранове,
  вентили и аналогични
  устройства, за тръби,
  кожуси за бойлери,
  контейнери, цистерни и
  други подобни,
  включително вентили за
  намаляване на
  налягането и
  управлявани с
  термостати вентили
еx 84.63 Редуктори за скорост
Глава 85  
еx 85.01 Електрогенериращи
  агрегати с изходна
  мощност 20 кVА или
  по-малко; двигатели с
  мощност 74 kW или
  по-малко; електрически
  ротационни
  преобразувателис
  мощност 37 kW или
  по-малко;
  трансформатори и
  статични
  преобразуватели, с
  изключение на
  радиоприемници,
  радиотелефони,
  радиотелеграфни и
  телевизионни приемници
85.03 Първични клетки и
  първични батерии
85.04 Електрически
  акумулатори
еx 85.06 Стайни вентилатори
85.10 Преносими лампи на
  електрически батерии и
  на магнит, с изключение
  на лампите, включени в
  позиция № 85.09
85.12 Електрически
  водонагреватели и
  потопяеми
  водонагреватели;
  електрически апарати за
  затопляне на
  помещения, на почвата
  или за подобни
  приложения;
  електронагревателни
  апарати за фризьорски
  цели (например сешоари,
  апарати за къдрене,
  маши за къдрене) или за
  сушене на ръце;
  електрически ютии;
  други
  електронагревателни
  апарати за домакински
  цели; реотани, различни
  от графитни електроди
еx 85.17 Електрически апарати за
  звукова сигнализация
еx 85.19 Апаратура за
  прекъсване,
  разединяване, защита,
  разклоняване,
  включване или
  свързване на
  електрически вериги
  (например прекъсвачи,
  превключватели,
  стопяеми предпазители,
  гръмоотводи,
  ограничители на
  напрежение, щекери и
  щепсели, фасунги за
  лампи, съединителни
  кутии)
еx 85.20 Електрически крушки и
  газоразрядни лампи, с
  изключение на лампи с
  инфрачервена и
  ултравиолетова
  светлина
еx 85.21 Катодни
  електроннолъчеви тръби
  за телевизионни
  приемници
85.23 Жици, кабели
  (включително
  коаксиалните кабели) и
  други изолирани
  електрически
  проводници ( дори
  емайлирани или анодно
  оксидирани), снабдени
  или не с части за
  свързване
85.25 Изолатори за
  електричество от
  всякакви материали
85.26 Изолационни части,
  изцяло от изолиращи
  материали или
  съдържащи обикновени
  метални части за
  сглобяване, вградени в
  масата им, за машини,
  апарати или
  електрически
  инсталации, различни от
  изолаторите, включени в
  позиция № 85.25
85.27 Електрически тръби и
  техните части за
  свързване от основен
  метал, облицован с
  изолационен материал
Глава 87  
еx 87.02 Моторни превозни
  средства за обществен
  транспорт на хора и
  моторни превозни
  средства за транспорт
  на стоки или материали
  (с изключение на
  шасита, споменати в
  бележка 2 към глава 87)
87.05 Каросерии (включително
  кабини), за моторни
  превозни средства,
  включени в позиции
  87.01, 87.02 или 87.03
еx 87.06 Шасита без двигатели, и
  части от тях
еx 87.11 Инвалидни колички (с
  изключение на
  инвалидни колички с
  двигател или с друг вид
  придвижващо
  устройство)
еx 87.12 Части и принадлежности
  за инвалидни колички (с
  изключение на
  инвалидни колички с
  двигател или с друг вид
  придвижващо
  устройство)
87.13 Бебешки колички и
  техните части
Глава 89  
еx 89.01 Помощни кораби и
  шлепове; танкери, които
  се теглят на буксир;
  плавателни съдове;
  надуваеми лодки от
  изкуствени пластмасови
  материали
Глава 90  
еx 90.01 Оптични лещи
90.03 Рамки и подобни
  артикули и техните части
  за очила, пенснета,
  лорнети, защитни очила
  и други подобни
90.04 Очила, пенснета,
  лорнети, защитни очила
  и други подобни - за
  корекция, защита или
  други
еx 90.26 Измерители за ръчно
  задействани петролни
  лампи и водомери
  (волуметрични или
  тахометрични)
Глава 92  
92.12 Грамофонни плочи и
  други звукови или
  подобни записи; матрици
  за производство на
  плочи, подготвени за
  записи бланки, филм за
  механичен звукозапис,
  подготвени ленти,
  проводници, ленти и
  подобни изделия от вид,
  който се използва
  обикновено за звуков
  или подобен запис
Глава 93  
еx 93.04 Пистолети и пушки за
  спортна стрелба
еx 93.07 Пачки за ловни пушки;
  спортни патрони,
  патрони за револвери,
  пистолети и пушки,
  бойни и сачмени патрони
  за оръжия за целева
  стрелба, с калибър до 9
  mm; гилзи за патрони за
  спортни пистолети и
  спортни пушки, от метал
  и картон; куршуми,
  сачми и едри сачми за
  спортни пистолети и
  спортни пушки
Глава 94 Мебели и техни части;
  легла, матраци, поставки
  за матраци, възглавници
  и подобна мебелировка
  с пълнеж, с изключение
  на позиция № 94.02
Глава 96 Метли, четки, четки и
  метлички от пера и сита,
  с изключение на
  приготвени възли и
  снопчета за направа на
  метли или четки от
  позиция № 96.01 и
  изделия, включени в
  позиции 96.05 и 96.06
Глава 97  
97.01 Играчки на колела,
  управлявани от деца
  (например
  велосипедисдве и три
  колела, както и
  мотоциклети с педали);
  колички за кукли и
  бутащи се колички за
  кукли
97.02 Кукли
97.03 Други играчки; работни
  модели от вид,
  използван за почивка и
  възстановяване
еx 97.05 Дълги ленти и конфети
Глава 98 Разни произведени
  изделия, с изключение
  на автоматични писалки,
  включени в позиция №
  98.03 и с изключение на
  позиции 98.04, 98.10,
  98.11, 98.14 и 98.15
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Обща   Квоти за
митническа Описание периода
тарифа   1 януари до
Позиция №   31 декември
    1981 г.
31.02 Минерални или химични азотни }
  торове  
31.03 Минерални или химични фосфатни }
  торове  
31.05 Други торове; стоки от тази глава в }
  таблетки, дражета и аналогично }
  подготвени форми, или в опаковки с }
  бруто тегло не повече от 10 kg:  
  А. Други торове: } 12 340
   І. Съдържащи три наторяващи тона
  субстанции: }
   азот, фосфор и калий }
   ІІ. Съдържащи три наторяващи }
  субстанции: }
   Азот и фосфор }
   ІV. Други  
еx 73.37 Парни котли (с изключение на  
  бойлери от позиция № 84.01) и котли  
  за централно отопление, не  
  електрически нагрявани, както и  
  части за тях, от желязо или стомана;  
  въздушни нагреватели и  
  разпределители на горещ въздух  
  (включително такива, които могат  
  да разпределят хладен или  
  кондициониран въздух), не  
  електрически нагрявани, 49 800
  съдържащи задвижван от европейски
  вентилатор с двигател или разчетни
  охлаждащ вентилатор, както и единици
  части за тях, от желязо или стомана: (EUA)
  - Котли за централно отопление  
еx 84.01 Парни котли (парни генератори)  
  (различни от котлите за централно  
  отопление, които са предназначени  
  за едновременно получаване на  
  гореща вода и пара с ниско 101 400 EUA
  налягане); котли с прегрята вода:  
  - С мощност 32 MW или повече  
84.06 Бутални двигатели с вътрешно  
  горене:  
  В. Други двигатели:  
   еx ІІ. Двигатели със запалване 279 600 EUA
  чрез компресия:  
   - С мощност по-малка от 37 MW  
84.10 Помпи (включително моторни помпи }
  и турбинни помпи) за течности, }
  независимо дали комплектувани }
  или не с измерителни устройства; }
  елеватори за течности - с кофи, }
  верижни, винтови, лентови и от } 1 000 000
  аналогични видове: EUA
  еx А. Подаващи помпи, }
  комплектувани или предназначени }
  за комплектуване с измерително }
  устройство, без помпи за }
  разпределяне на гориво }
  Б. Други помпи  
  В. Елеватори за течности - с кофи,  
  верижни, винтови, лентови и от  
  подобни видове  
84.14 Неелектрически индустриални или  
  лабораторни пещи и печки,  
  включени в позиция № 85.11  
  еx Б. Други: 10 000 EUA
   - Части от стомана, за циментови  
  печки  
еx 84.20 Уреди и инструменти за претегляне, }
  включително кантарите и везните }
  за проверка на изработените }
  изделия, но с изключение на }
  везните с чувствителност 5 сg или }320 000
  по-голяма; теглилки за всякакви EUA
  уреди за претегляне, с изключение }
  на: }
  - Везни за бебета }
  - Точни везни, градуирани на  
  грамове, за домашна употреба  
  - Теглилки за всякакви уреди за  
  претегляне  
85.01 Електрически стоки със следните }
  описания: генератори, двигатели, }
  преобразуватели (ротационни или }
  статични), трансформатори, }
  изправители и изправителни }
  апарати, индуктори: }
  А. Генератори, двигатели }
  (независимо дали оборудвани или }44 400 EUA
  не с редуциране на скоростта, }
  комутационна скоростна кутия или }
  скоростна кутия с висока предавка) }
  и ротационни преобразуватели: }
  еx ІІ: Други: }
  - Двигатели с изходна мощност не }
  по-малко от 370 W и не повече от 15  
  000 W  
  еx В. Части:  
  - За двигатели с изходна мощност  
  не по-малко от 370 W и не повече от  
  15 000 W  
85.15 Предавателни апарати за  
  радиотелеграфия,радиотелефония  
  и радиоразпръскване или  
  телевизия; (включително  
  предавателни апарати, вграден  
  приемателен апарат или апарат за  
  записване или за възпроизвеждане  
  на звук) и телевизионни камери;  
  апарати за радиозасичане и  
  радиосондиране (радари),  
  радионавигационни апарати и  
  апарати за радиотелеуправление:  
  А. Предавателни апарати за  
  радиотелеграфия,радиотелефония 3 048
  и радиоразпръскване или единици
  телевизия; (включително 777 300 EUA
  предавателни апарати, вграден [1]
  приемателен апарат или апарат за  
  записване или за възпроизвеждане  
  на звук) и телевизионни камери:  
  еx ІІІ. Предавателни апарати,  
  независимо дали имат или не  
  вграден приемателен апарат или  
  апарат за записване или за  
  възпроизвеждане на звук:  
  - Телевизия  
85.15 В. Части: }
продълж. І. Шкафове и кутии: }
  ex. а) От дърво: }
  - за телевизионни приемници }
  ex. б) От други материали: }1 500 000
  - за телевизионни приемници EUA
  ex.ІІІ. Други: }
  - Шасита за телевизионни }
  приемници }
  и части за тях, събрани или }
  монтирани }
  - Печатни платки за телевизионни  
  приемници  
еx 85.23 Изолирани (включително  
  емайлирани или анодирани)  
  електрически проводници, кабели,  
  пръти, ленти и други подобни  
  (включително коаксиални кабели),  
  независимо дали са снабдени с 66 600 EUA
  части за свързване или не:  
  - Кабели за телевизионни антени  
87.02 Моторни превозни средства за }
  транспорт на хора, стоки или }
  материали (включително спортни }
  моторни средства, с изключение на }
  тези от позиция № 87.09): }
  А. За транспорт на хора, }
  включително превозни средства, }
  предназначени за транспорт както } 103
  на хора, така и на стоки: единици
  І. С двигател с искрово запалване }2 032 000
  или със запалване чрез компресия: EUA
  ex. а) Превозни средства и }
  автобуси или с двигател с искрово }
  запалване с работен обем 2 800 }
  cm3 или повече, или с двигател със }
  запалване чрез компресия с }
  работен обем 2 500 cm3 или повече: }
  - Комплектни автобуси и }
  туристически автобуси }
  ex. б) Други:  
  - Комплектни, с брой на седалките  
  повече от шест  
87.05 Каросерии (включително кабини), за }
  моторни превозни средства, }
  включени в позиции 87.01, 87.02 }
  или 87.03: }
  ex. а) Каросерии и кабини от метал }
  за индустриално сглобяване на: }
  - Селскостопански мотокултиватори, }
  включени в подпозиция 87.01 А, }
  - Моторни превозни средства за }
  транспорт на хора, включително } 9 800 EUA
  превозни средства, предназначени }
  за транспорт както на хора, така и }
  на стоки, с брой на седалките }
  повече от шест и по-малко от 15, }
  - Моторни превозни средства за }
  транспорт на стоки и материали, или }
  с двигател с искрово запалване с }
  работен обем, непревишаващ 2 800 }
  cm3, или с двигател със запалване }
  чрез компресия с работен обем, }
  непревишаващ 2 500 cm3 , }
  - Камиони и фургони за специални }
  цели, включени в позиция № 87.03  
  а)  
  ex.б) Други:  
  - Каросерии и кабини от метал, с  
  изключение на превозни средства  
  за транспорт на хора, с брой на  
  седалките шест или по-малко  а) Включването в тази подпозиция е подчинено на условия, които трябва да бъдат определени от компетентните органи.


21980A0717(01) – редактиран


Untitled Page