РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Федеративна република Бразилия


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


от една страна, и


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ,


от друга страна,


ВДЪХНОВЕНИ от приятелските взаимоотношения и традиционните връзки между Федеративна република Бразилия и държавите-членки на Европейската икономическа общност;


КАТО ПРИЗНАВАТ, че Европейската икономическа общност и Федеративна република Бразилия желаят да установят пряка връзка помежду си, която да поддържа, допълва и разширява отношенията, които съществуват между Федеративна република Бразилия и държавите-членки на Европейската икономическа общност;


РЕШЕНИ да укрепят, задълбочат и разнообразят търговските и икономически връзки помежду си, като използват максимално нарастващите си възможности, за да може всяка страна да отговори на изискванията на другата въз основа на взаимната изгода и като проучат начините за взаимно допълване на своите икономики в един динамичен контекст;


КАТО ОТЧИТАТ ФАКТА, че по-динамичните търговски отношения, каквито желаят да развиват както Европейската икономическа общност, така и Федеративна република Бразилия, призовават към сътрудничество в областта на търговията и икономиката;


КАТО СЪЗНАВАТ, че това сътрудничество се осъществява между равноправни партньори, но като вземат под внимание нивото на своето икономическо развитие, както и членството на Федеративна република Бразилия в групата на 77-те;


УБЕДЕНИ, че такова сътрудничество следва да бъде осъществено по еволюиращ и прагматически път, успоредно с развитието на техните икономики;


В ЖЕЛАНИЕТО СИ да допринесат за развитието на световната търговия с оглед да съдействат за по-висок икономически растеж и социален напредък;


КАТО ПРИЗНАВАТ стойността на едно рамково споразумение за подпомагане на икономическия ръст на партньора и целите му за развитие;


РЕШИХА да сключат Рамково споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Федеративна република Бразилия, като за тази цел посочиха за свои пълномощници:СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ:

Гастон ТОРН

Изпълняващ длъжността Председател на Съвета на европейските общности;

Вилхелм ХАФЕРКАМП

Заместник-председател на Комисията на Европейските общности;


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ:

Рамиро САРАЙВА ГЕРЕЙРО

Заместник-министър на външните работи на Федеративна република Бразилия;


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Принцип "най-облагодетелствана нация"


В своите търговски взаимоотношения договарящите се страни си предоставят една на друга третирането "най-облагодетелствана нация", в съответствие с разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията.


Член 2


Търговско сътрудничество


1. Договарящите се страни се споразумяват да насърчават развитието и разнообразието на своя търговски обмен в максимално възможна степен, в съответствие с икономическото състояние на всяка от тях.


2. С оглед на това страните се договарят да разучават пътища и начини за преодоляване на търговските бариери, особено нетарифните и квазитарифните бариери, като взимат предвид работата, извършена в тази област от международни организации.


3. Договарящите се страни, като действат в съответствие със своето законодателство, провеждат политика, насочена към:


а) предоставяне на другата страна на възможно най-големи улеснения при осъществяването на търговски операции, каквито са от интерес за всяка страна;


б) двустранно и многостранно сътрудничество за решаване на търговски проблеми от общ интерес, включително проблеми, които са свързани със стоки за потребление, полуфабрикати и промишлени изделия;


в) пълно отчитане на потребностите и интересите на всяка страна, както по отношение на достъпа до ресурсите, така и на по-нататъшната обработка на тези ресурси и достъпа на всяка договаряща се страна до пазара на полуфабрикатите и промишлените изделия на другата страна;


г) сближаване на икономическите оператори в двата региона за постигане на диверсификация и разширяване на съществуващите търговски потоци;


д) разучаване и препоръчване на мерки за насърчаване на търговията, които биха могли да поощрят разширяването на вноса и износа.


Член 3


Икономическо сътрудничество


1. Договарящите се страни, в светлината на общите си интереси и като взимат под внимание дългосрочните си икономически стремежи, насърчават икономическото сътрудничество във всички области, които страните считат за подходящи. Това сътрудничество има за цел, между другото:


- насърчаване на развитието и процъфтяването на промишлените сектори на двете страни;


- разкриване на нови източници на доставки и нови пазари;


- насърчаване на научно-технически прогрес;


- общо допринасяне за развитието на съответните икономики и жизнено ниво.


2. За да постигнат тези цели, договарящите се страни полагат усилия, inter alia, да улеснят и насърчат със съответните начини и средства:


а) широкото и хармонично сътрудничество между своите промишлени сектори, по-конкретно под формата на смесени предприятия;


б) по-голямото участие на своите икономически оператори в промишленото развитие на договарящите се страни на взаимноизгодна основа;


в) научно-техническото сътрудничество;


г) сътрудничеството в областта на енергетиката;


д) сътрудничеството в областта на селското стопанство;


благоприятните условия за увеличаване на инвестициите, на основата на изгодата и за двете страни;


ж) сътрудничеството с трети държави.


3. Договарящите се страни насърчават, в зависимост от нуждите, редовния обмен на информация, свързана с търговското и икономическо сътрудничество.


4. Без да накърняват по никакъв начин съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейските общности, разпоредбите на това споразумение не засягат правомощията на държавите-членки на Общностите да предприемат двустранни действия с Федеративна република Бразилия в областта на икономическото сътрудничество, нито да сключват, когато това е целесъобразно, нови споразумения за икономическо сътрудничество с Федеративна република Бразилия.


Член 4


Съвместен комитет за сътрудничество


1. Създава се съвместен комитет за сътрудничество, който се състои от представители на Общността и на Бразилия. Той заседава веднъж годишно. Могат да се свикват извънредни заседания след взаимно договаряне.


2. Комитетът насърчава и прави редовен преглед на различните дейности за икономическо и търговско сътрудничество, предвидени между Общността и Бразилия. Комитетът свиква консултации на съответното равнище за улесняване на изпълнението на настоящото споразумение и за подпомагане на постигането на неговите общи цели.


Член 5


Други споразумения


Настоящото споразумение заменя Търговското споразумение между Европейската икономическа общност и Федеративна република Бразилия, което влезе в сила на 1 януари 1974 г.


В съответствие с разпоредбите на член 3, параграф 4, които се отнасят до икономическото сътрудничество, разпоредбите в настоящото споразумение заменят разпоредбите в споразуменията, които са сключени между държавите-членки на Общностите и Федеративна република Бразилия, ако тези разпоредби са несъвместими или идентични с разпоредбите в настоящото споразумение.


Член 6


Европейска общност за въглища и стомана


Между Европейската общност за въглища и стомана и нейните държавите-членки, от една страна, и Федеративна република Бразилия от друга, се договаря отделен протокол.


Член 7


Приложението към настоящото споразумение представлява неразделна част от него.


Член 8


Териториално приложение


Настоящото споразумение се прилага, от една страна, за териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност, и съгласно посочените в упоменатия договор условия, а от друга страна - за територията на Федеративна република Бразилия.


Член 9


Срок на действие


1. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца след датата, на която всяка от договарящите се страни е уведомила другата за приключването на процедурите, необходими за тази цел.


2. Настоящото споразумение се сключва за период от пет години. То се подновява за срок от една година, освен ако едната от договарящите се страни не го прекрати шест месеца преди изтичане на този срок.


Член 10


Автентичност на езиците


Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, френски, немски, италиански и португалски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.Съставено в Брюксел на осемнадесети септември хиляда деветстотин и осемдесета година.

Udf?rdiget i Bruxelles, den attende september nitten hundrede og firs.

Geschehen zu Brussel am achtzehnten September neunzehnhundertachtzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty.

Fait a Bruxelles, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt.

Fatto a Bruxelles, addi diciotto settembre millenovecentottanta

Gedaan te Brussel, de achttiende september negentienhonderd tachtig.

Feito em Bruxelas, aos dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta.ПРИЛОЖЕНИЕ


Сътрудничество в областта на търговията с какаово масло и разтворимо кафе


1. В съответствие с предложението си за общи преференции съгласно уведомлението, изпратено до УНКТАД, а също така в съответствие с договореностите, основаващи се на заключенията, постигнати в рамките на този орган, Общността преустановява действието на Общата митническа тарифа по отношение на митата върху следните продукти с произход от развиващите се страни и подменя ставката, посочена срещу всеки продукт:Позиция № Описание Митническа
по Обща   ставка
митническа    
тарифа на    
Общността    
     
ex 18.04 Какаово масло  
  (масло, мазнина и  
  течно масло):  
  - 8%
  какаово масло  
21.02 Екстракти, есенции  
  или концентрати на  
  кафе, чай или мате;  
  препарати на  
  основата на тези  
  екстракти, есенции  
  или концентрати:  
  ex A. Екстракти,  
  есенции или  
  концентрати на  
  кафе; препарати на  
  основата на тези  
  екстракти, есенции  
  или концентрати:  
  - 9%
  разтворимо кафе  


2. Преференциалният внос по точка 1 се ограничава в рамките на митническите квоти на Общността, които през 1974 г. възлизат на 21 600 тона какаово масло от позиция ex 18.04 и 18 750 тона разтворимо кафе от позиция 21.02 ex А.


След първата година от приложението на споразумението, горепосочените квоти се увеличават всяка година в съответствие с общата система за преференции на Общността, въз основа на нуждите на Общността и вноса; те могат да бъдат променяни в съответствие с всички изменения, внасяни в списъка на страните, за които се отнася тази система.


3. Ако Общността забележи, че продуктите, за които се отнасят договореностите, посочени в точка 1, се внасят в Общността в количества и на цени, които биха могли да нанесат сериозни щети на интересите на производителите на подобни продукти от Общността или на продукти в пряка конкуренция, или че биха могли да окажат отрицателно влияние върху състоянието на нещата в асоциираните страни, митата от Общата митническа тарифа могат да бъдат въведени отново, изцяло или частично, по отношение на посочените продукти, които са предмет на внос от страната или страните, от територията или териториите, от които произтича вредното влияние. Подобни мерки могат да бъдат взети също така в случай на сериозни щети или подобни вреди, нанесени на отделен регион на Общността.


4. Бразилия предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че политиката й в областта на цените и останалите условия, отнасящи се за търговията с какаово масло и разтворимо кафе, не нарушава нито вътрешния пазар на Общността, нито нейната традиционна схема на търговия.


5. В контекста на търговското сътрудничество, предвидено в член 2 от споразумението, Бразилия е готова, в рамките на съвместния комитет, създаден чрез това споразумение, да извършва периодичен преглед на влиянието на пазара на Общността върху своята експортна политика по отношение на какаовото масло и разтворимото кафе.


6. В случай, че възникнат някакви трудности във връзка с изпълнението на приложението към това споразумение, двете страни се задължават да ги обсъдят в съвместния комитет с цел да намерят взаимно удовлетворително решение.Размяна на писма относно морския транспортВаше Превъзходителство,


Имам чест да потвърдя следното:


С оглед на загрижеността, изразена от Европейската икономическа общност и от държавите-членки във връзка с преговорите за Споразумението между Общността и Бразилия, което бе подписано днес, относно препятствията пред търговията, дължащи се на условията относно превозите по море, беше прието, че ще се търсят взаимно приемливи решения за морския транспорт между Бразилия и Общността и нейните държави-членки.


За тази цел беше договорено също, че проблемите, посочени в алинея първа по-горе, които биха могли да окажат влияние върху развитието на двустранната търговия, ще бъдат разгледани на първото заседание на съвместния комитет с цел да се осигури хармонично реализиране на тази търговия.


Моля, приемете Ваше Превъзходителство, нашите най-високи почитания.


За Съвета на Европейските общности

и държавите-членки на Общността:


Уважаеми Господине,


Имам чест да потвърдя следното:


"С оглед на загрижеността, изразена от Европейската икономическа общност и от държавите-членки във връзка с преговорите за Споразумението между Общността и Бразилия, което бе подписано днес, относно препятствията пред търговията, дължащи се на условията относно превозите по море, беше прието, че ще се търсят взаимно приемливи решения за морския транспорт между Бразилия и Общността и нейните държави-членки.


За тази цел беше договорено също, че проблемите, посочени в алинея първа по-горе, които биха могли да окажат влияние върху развитието на двустранната търговия, ще бъдат разгледани на първото заседание на съвместния комитет с цел да се осигури хармонично реализиране на тази търговия."


Моля, приемете Уважаеми Господине, нашите най-високи почитания.


За правителството

на Федеративна република Бразилия:21980A0918(01) - ЦПР - редактиран


21980A0918(01) - ЦПР - редактиран


Untitled Page