МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност за атомна енергия и Комисията на Европейските общности и правителството на Канада относно сътрудничеството в областта на изследването и развитието на ядрения синтез


Член 1


Приложно поле и цели на меморандума


Правителството на Канада и Европейската общност за атомна енергия, представяна от Комисията на Европейските общности, наричани по-долу “договарящите се страни”,


- като припомнят Рамковото споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Европейските общности и Канада от 6 юли 1976 г., член ІІІ, параграф 2 от което предвижда обмен на технологична и научна информация,


- като признават предимствата за двете договарящи се страни, които могат да се извлекат от сътрудничество при научните изследвания и развитието в областта на ядрения синтез,


- като имат предвид, че Комисията на Европейските общности координира от името на Европейската общност за атомна енергия значителните европейски дейности в областта на ядрения синтез, и че националният съвет за научни изследвания на Канада координира дейностите в областта на ядрения синтез, които Канада наскоро предприе,


- като предвиждат по-тясно сътрудничество в бъдеще,


се споразумяха чрез настоящия меморандум да си сътрудничат в областта на изследването и развитието на ядрения синтез, и по-специално в онези области, които са посочени в приложението към настоящия меморандум.


Член II


Начини на сътрудничество


Сътрудничеството ще се състой предимно в следните форми:


- обмен на информация, включително докладите относно осъществения напредък и останалите неповерителни научни резултати, които договарящите се страни имат право да разгласяват, и които те притежават, или с които могат да разполагат,


- съвместно участие в научни заседания, организирани от една от договарящите се страни,


- обмен на експерти, при който всяка от договарящите се страни поема за своя сметка разходите по отсъствието на собствените й експерти,


- провеждане на съвместни опити, проучвания и проекти, договорени от визирания по-долу Съвместен комитет, по-специално що се отнася до NET (Next European Torus) и други инсталации, които принадлежат на едната или другата от договарящите се страни,


- обмен на материали, оборудване и апаратура.


Член III


Прилагане на програмата и надзор над изпълнението й


За да се осигури прилагането на визираните по-горе дейности по сътрудничество, договарящите се страни се споразумяват да създадат Съвместен комитет, съставен от представители на всяка една от тях. Настоящият меморандум определя националния съвет за научни изследвания като изпълнителен орган от канадска страна, който ще определи двамата канадски представители, които ще заседават в Съвместния комитет.


Прилагането на дейностите по сътрудничество, както и уреждането на техните особени аспекти, налагат постигането на единодушно съгласие на членовете на Съвместния комитет. Тези дейности ще бъдат съвместими с дейностите, предприети в рамките на Националната агенция по енергетика, на която и двете договарящи се страни са членки. По силата на гореупоменатото рамково споразумение на подкомитета по подготовка и общо сътрудничество към Съвместния комитет за сътрудничество могат да бъдат представяни доклади относно осъществения напредък.


Съвместният комитет трябва да се събира толкова пъти, колкото е необходимо, но най-малко веднъж годишно, последователно в Европа и в Канада. В промеждутъка между заседанията Съвместният комитет ще може да взема решения чрез размяна на писма.


Съвместният комитет ще информира договарящите се страни за прекратяването на всяка дейност относно сътрудничеството чрез предизвестие от една година.


Член IV


Средства за финансиране


Необходимите средства и персонал за извършване на дейностите, визирани в настоящия меморандум, ще бъдат осигурени от договарящите се страни в рамките на средствата, с които те разполагат. Всяка от договарящите се страни поема за своя сметка разходите за собственото си участие в дейностите относно сътрудничеството, визирани в настоящия меморандум.


Член V


Влизане в сила


Настоящият меморандум ще влезе в сила от датата на последно положения в него подпис, при спазване на разпоредбите на член ІІІ, и ще остане в сила за период от пет години, считано от тази дата, при положение че действието му не е бъде продължено преди тази дата чрез споразумение между договарящите се страни.


Подписано в ........................................................на ...................................................


в два екземпляра, на френски и английски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.За Европейската общност за атомна енергия, представена от Комисията на Европейските общности:


За правителството на Канада:ПРИЛОЖЕНИЕ


Области на научни изследвания и развитие, свързани с ядрения синтез, които представляват особен интерес за сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия и Канада


- физиката на ТОКАМАК, включително спомагателното подгряване, презареждането с гориво, извършването на диагностика, извличането на данни и контролната апаратура,


- горивата, използвани при ядрения синтез, включително изискванията относно управлението на трития и евентуалните договорености за неговото доставяне,


- дистанционното манипулиране,


- проблемите, свързани с безопасността и околната среда при извършване на ядрен синтез,


- електротехнология на високите мощности.


21986A0211(01) – ЦПР - редактиран


Untitled Page