Регламент 1210/2003/ЕО на Съвета от 7 юли 2003 година относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансови отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) 2465/96 (Консолидирана версия)

Обн. L ОВ. бр.139 от 6 Юни 2003г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex
Изменен с

>M1 Регламент (ЕО) № 1799/2003 на Съвета от 13 октомври 2003 година

>M2 Регламент (ЕО) № 2119/2003 на Комисията от 2 декември 2003 година

>M3 Регламент (ЕО) № 2204/2003 на Комисията от 17 декември 2003 година

>M4 Регламент (ЕО) № 924/2004 на Комисията от 29 април 2004 година

>M5 Регламент (ЕО) № 979/2004 на Комисията от 14 май 2004 година

>M6 Регламент (ЕО) № 1086/2004 на Комисията от 9 юни 2004 година

>M7 Регламент (ЕО) № 1412/2004 на Съвета от 3 август 2004 година

>M8 Регламент (ЕО) № 1566/2004 на Комисията от 31 август 2004 година

>M9 Регламент (ЕО) № 1087/2005 на Комисията от 8 юли 2005 година

>M10 Регламент (ЕО) № 1286/2005 на Комисията от 3 август 2005 година

>M11 Регламент (ЕО) № 1450/2005 на Комисията от 5 септември 2005 година

>M12 Регламент (ЕО) № 785/2006 на Комисията от 23 май 2006 година

>M13 Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година

>M14 Регламент (ЕО) № 195/2008 на Съвета от 3 март 2008 година

>M15 Регламент (ЕО) № 175/2009 на Съвета от 5 март 2009 година

>M16 Регламент (ЕС) № 168/2010 на Съвета от 1 март 2010 година


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,


като взе предвид Общата позиция 2003/495/ ОВППС за Ирак и за отменяне на Общите позиции 1996/741/CFSP и 2002/599/ ОВППС 1,


като взе предвид предложението на Комисията,


като има предвид, че:


1) В допълнение към Резолюция 661 (1990 г.) на Съвета за сигурност на Обединените нации и последващите резолюции в тази насока, по-специално Резолюция 986 (1995 г.), Съветът наложи цялостно ембарго върху търговията с Ирак. Това ембарго понастоящем е формулирано в Регламент (ЕО) 2465/96 на Съвета от 17 декември 1996 г. относно преустановяването на икономическите и финансовите отношения между Европейската общност и Ирак2.


2) В своята Резолюция 1483 (2003 г.) от 22 май 2003 г. Съветът за сигурност взе решение, че с известни изключения, всички забрани, отнасящи се до търговията с Ирак и предоставянето на финансови и икономически ресурси на Ирак не би следвало да се прилагат повече.


3) С изключение на забраната за износ на оръжия и съответни материални части за Ирак, резолюцията предвижда, че цялостните ограничения относно търговията би следвало да бъдат отменени и заменени със специфични ограничения, прилагани за приходите от всички експортни продажби на петрол, петролни продукти и природен газ от Ирак, и за търговията със стоки, принадлежащи към иракското културно наследство, с цел да се улесни обезопасеното връщане на тези стоки.


4) Резолюцията, също така, гласи, че определени средства и икономически ресурси, по-специално тези, принадлежащи на бившия иракски президент Саддам Хюсейн и висши служители на неговия режим, би следвало да бъдат блокирани, като тяхното предназначение се определи от Комитета към Съвета за сигурност, създаден съгласно параграф 6 от Резолюция 661 (1990 г.), и че такива средства би следвало по-късно да бъдат прехвърлени към Фонда за развитие на Ирак.


5) С цел държавите-членки да могат да извършат прехвърлянето на блокирани средства, икономически ресурси и приходи от икономически ресурси към Фонда за развитие на Ирак, би следвало да се предвиди разпоредба за такива средства и икономически ресурси, да бъдат размразени.6) Резолюцията определя, че петрол, петролни продукти и природен газ, които са изнесени от Ирак, както и плащанията за такива стоки би следвало да бъдат освободени от съдебни производства, задържания, налагане на запор и изпълнение на съдебни решения от тези, които имат искове срещу Ирак. Тази временна мярка е необходима за насърчаване икономическото възстановяване на Ирак и преструктурирането на неговия дълг, което ще помогне за премахването на заплахата за международния мир и сигурност, създадена от настоящата ситуация в Ирак, в общ интерес на международната общност, и по-специално Общността и държавите-членки.


7) Общата позиция 2003/495/CFSP предвижда разпоредба за изменение на настоящия режим на Общността с оглед да се приведе в съответствие с резолюция на UNSC 1483 (2003 г.).


8) Тези мерки попадат под обхвата на Договора и поради това, по-специално с цел да се предотврати изкривяване на конкуренцията, законодателството на Общността е необходимо да прилага съответните решения на Съвета за сигурност, доколкото е засегната територията на Общността. За целите на настоящия регламент, за територия на Общността се считат териториите на държавите-членки, към които се прилага Договорът, при условията, установени в този Договор.


9) С оглед да се създаде максимална правна сигурност в рамките на Общността, би следвало да се публикуват имената и други съответни данни относно физически или юридически лица, групи или общности, идентифицирани от органите на ООН, чиито средства и икономически ресурси трябва да се блокират, и би следвало да бъде създадена процедура в рамките на Общността за промяната на тези списъци.


10) С цел експедитивност, Комисията би следвало да има правомощия да променя приложенията към настоящия регламент, които определят списъка от културните стоки, списъка от лицата, органите и общностите, чиито средства и икономически ресурси трябва да се блокират и списъка от компетентните власти.


11) На компетентните власти на държавите-членки би следвало, когато е необходимо, да бъдат дадени правомощия за привеждане в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.


12) Комисията и държавите-членки би следвало взаимно да се информират за предприетите мерки съгласно настоящия регламент и за друга съответна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и би следвало да си сътрудничат с Комитета, създаден с Резолюция на UNSC 661 (1990 г.), по-специално чрез предоставяне на информация.13) Държавите-членки следва да установят правила за санкции, приложими към нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент и да гарантират, че те се прилагат. Тези санкции би следвало да бъдат ефективни, пропорционални и превантивни.


14) Тъй като цялостните търговски мерки на Регламент (ЕО) 2465/96 се заменят със специфичните търговски ограничения на настоящия регламент, и настоящият регламент налага мерки за замразяване, които изискват непосредствено прилагане от икономическите оператори, е необходимо да се осигури възможност за налагане на санкциите за нарушения на настоящия регламент възможно най-скоро след неговото влизане в сила.


15) От съображения за по-голяма яснота, Регламент (ЕО) 2465/96 следва да бъде отменен в неговата цялост.


16) Регламент (ЕИО) 3541/92 на Съвета от 7 декември 1992 г., с който забранява удовлетворяването на искове от страна на Ирак по отношение на договори и транзакции, изпълнението на които е било засегнато с Резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации 661 (1990 г.) и свързаните с нея резолюции3, би следвало да остане в сила,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1


За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции :


1. "Комитет по санкциите" означава: Комитетът към Съвета за сигурност на Обединените нации, който бе създаден съгласно параграф 6 на Резолюция 661 (1990 г.);


2. "Средства" означава финансовите активи и икономическите ползи от всякакъв вид, включително, но не ограничено до:


а) пари в наличност, чекове, парични искове, полици, платежни нареждания и други платежни инструменти;

б) депозити във финансови институции или други субекти, счетоводни баланси, дългове и дългови задължения;

в) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, ценни книжа с определен лихвен процент, договори за деривати;

г) лихви, дивиденти или друг приход върху, или чиято стойност се натрупва или се формира, върху активи;

д) кредити, права за прихващане , гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

е) акредитиви, товарителница/коносаменти , документи за прехвърляне на собственост;

ж) документи, доказващи интерес към финансови средства или финансови ресурси,

з) всякакви други инструменти за експортно финансиране;


3. "Икономически ресурси" означава активи от всякакъв вид, независимо от това дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани за получаване на средства, стоки или услуги;


4. "Блокиране на средства" означава предотвратяването на всякакво движение, прехвърляне, изменение, използване или търгуване със средства по какъвто и да е начин, който ще има за резултат промяна в техния размер, сума, местонахождение, собственост, владеене, характер, предназначение или друга промяна, която би направила възможно използването на средствата, включително мениджмънт на портфолиото;


5. "Блокиране на икономически ресурси" означава предотвратяването на тяхното използване за получаване, по какъвто и да е начин на средства, стоки или услуги, включително, но без да се ограничава, чрез продажба, наемане или ипотекиране;


6. "Фонд за развитие на Ирак" означава Фондът за развитие на Ирак, съхраняван в Central Bank of Iraq.


>M14


Член 2


Всички постъпления от всички експортни продажби на петрол, петролни продукти и природен газ от Ирак, изброени в приложение I, от 22 май 2003 г. се депозират във Фонда за развитие на Ирак съгласно условията, определени в Резолюция 1483 (2003 г.) на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално параграфи 20 и 21 от нея.
Член 3


1. Следното се забранява:


а) внос или въвеждане на територията на Общността на,

б) износ или отвеждане от територията на Общността на, и

в) търгуване с иракска културна собственост и други предмети с археологическа, историческа, културна, чисто научна и религиозна ценност, включително тези предмети, които са изброени в приложение II, ако те са незаконно отведени от тяхното местоположение в Ирак, по-конкретно, ако:


(i) предметите формират неразделна част или от публичните колекции, изброени в инвентара на иракските музеи, архиви или библиотечни консервирани колекции, или в инвентара на иракските религиозни институции, или

(ii) съществува основателно подозрение, че стоките са изнесени от Ирак без съгласието на техния законен собственик или са изнесени при нарушаване на иракските закони и под-законови актове.


2. Тези забрани не се прилагат, ако е видно, че, или:


а) предметите на културата са били изнесени от Ирак преди 6 август 1990 г.; или

б) предметите на културата се връщат на иракски институции в съответствие с целта за невредимо връщане, изложена в параграф 7 от Резолюция на UNSC 1483 (2003 г.).>M1


Член 4


1. Всички фондове и икономически ресурси на предишното правителство на Ирак или на който и да е от обществените единици, корпорациите, включително фирмите, основани според частното право, в които правителствените агенции държат основен дял или контролния пакет акции, или агенциите на това правителство, идентифицирани от Комитета по санкциите и изброени в приложение III, следва да бъдат замразени, ако са се намирали вън от Ирак на датата 22 май 2003 г.


2. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на следните личности, притежавани и държани от тях, идентифицирани от Комитета по санкциите и изброени в приложение IV, трябва да бъдат замразени:


а) предишния президент Саддам Хюсеин;

б) старшите длъжностни лица в режима му;

в) най-близките им роднини;

г) юридическите лица, органите или образуванията, притежавани или контролирани пряко или косвено от личностите, посочени в букви а), б) и в), или от всяко физическо или юридическо лице, действащо от тяхно име или по тяхно нареждане.


3. Никакви средства не се оставят, пряко или косвено, на разположение или в полза на физическо или юридическо лице, организация или образувание, включени в приложение IV.


4. Никакви икономически ресурси не се оставят, пряко или косвено, на разположение или в полза на физическо или юридическо лице, организация или образувание, включени в приложение IV, така че да улеснят това лице, организация или образувание да се сдобива с финансови средства, стоки или услуги.>M14

Член 4а

Забраната, установена с член 4, параграфи 3 и 4, не поражда каквато и да е отговорност за съответните физически или юридически лица, или образувания, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им биха били в нарушение на тази забрана.
Член 5


1. Кредитирането на замразени сметки се разрешава при условие, че всякакви допълнителни суми се замразяват.


>M1

__________

>M14
Член 6


1. Чрез дерогация от член 4, компетентните власти, посочени в интернет страниците, изброени в приложение V, могат да разрешат освобождаването на замразени средства или икономически ресурси, ако те отговарят на следните условия:

a) средствата или икономическите ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, наложена преди 22 май 2003 г., или на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б) средствата или икономическите ресурси се използват изключително и само за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такава мярка или установени с такова решение, в рамките на приложимите законови и подзаконови актове, определящи правата на лица с такива претенции;

в) удовлетворяването на претенциите не е в нарушение на Регламент (ЕО) № 3541/92; както и

г) признаването на обезпечителната мярка или решение не е несъвместимо с обществения ред на съответната държава-членка.


2. При всички други обстоятелства, средствата, икономическите ресурси и постъпленията на икономически ресурси, замразени съгласно член 4, се деблокират само с цел прехвърлянето им във Фонда за развитие на Ирак, съхраняван в Central Bank of Iraq, съгласно условията, определени в Резолюция 1483 (2003) на Съвета за сигурност на ООН.


>M14


Член 7

1. Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или резултат пряко или косвено заобикаляне на член 4 или насърчаване на транзакциите, посочени в членове 2 и 3.

2. Всяка информация за пряко или косвено заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент, се съобщава на компетентните власти, посочени в интернет страниците, изброени в приложение V, и пряко или чрез тези компетентни власти - на Комисията.Член 8


1. Без да се засягат приложимите правила, относно докладването, поверителността и професионалната тайна, нито разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

a) предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, например за сметки и суми, които са замразени в съответствие с член 4, на компетентните власти, посочени в интернет страниците, изброени в приложение V, в държава-членка, в която пребивават или са разположени, и пряко или чрез тези компетентни власти - на Комисията;

б) си сътрудничат с компетентните власти, посочени в интернет страниците, изброени в приложение V, за всяка проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е предоставена или получена.Член 9


Блокирането на средства и икономически ресурси, извършено с убеждението, че такова действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда задължение, от какъвто и да е вид от страна на физическото или юридическото лице или общност, което го прилага, или неговите ръководители или служители, доколкото не е доказано, че средствата и икономическите ресурси са били замразени в резултат на небрежност.Член 10


1. Следното се ползва с имунитет срещу съдебни производства и не е обект на каквато и да е форма на задържане, налагане на запор или изпълнение на съдебно решение:


а) петрол, петролни продукти и природен газ с произход от Ирак, доколкото това е известно на купувача;

б) приходи и задължения, пораждащи се от продажбата на петрол, петролни продукти и природен газ с произход от Ирак, включително плащания за такива стоки, депозирани във Фонда за развитие на Ирак, съхраняван в Central Bank of Iraq;

в) средства и икономически ресурси, замразени съгласно член 4;

г) Фондът за развитие за Ирак, съхраняван от Central Bank of Iraq.


2. При изключение от параграф 1, приходите и задълженията, пораждащи се от продажбата на петрол, петролни продукти и природен газ с произход от Ирак, както и Фондът за развитие на Ирак, не се ползват с имунитет срещу искове, които са отправени въз основа на задължението на Ирак за покриване на щети във връзка с какъвто и да е екологичен инцидент, възникнал след 22 май 2003 г.

>M7

3. Разпоредбите на параграф 1, букви а), б) и г) не се прилагат към съдебни производства във връзка с договорни задължения, поети от Ирак, включително, по-специално от временното му правителство, Централната банка на Ирак и Фонда за развитие на Ирак, след 30 юни 2004 г., както и към окончателните съдебни решения, които произтичат от такива договорни задължения.
Член 11


На Комисията се дава правомощието да:


а) изменя приложение II в случай на необходимост;

б) изменя или допълва приложения III и IV въз основа на определенията, направени или от Съвета за сигурност на Обединените нации или от Комитета по санкциите; и

в) изменя приложение V въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.


Член 12


Без да се накърняват правата и задълженията на държавите-членки съгласно Хартата на Обединените нации, Комисията поддържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите за целите на ефективното прилагане на настоящия регламент.


Член 13


Комисията и държавите-членки се информират непосредствено взаимно за всички предприети мерки съгласно настоящия регламент. Те си предоставят взаимно съответна информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, по-специално получена информация в съответствие с член 8 и информация, отнасяща се до нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, проблеми при правоприлагането и съдебни решения, издадени от национали съдилища.


Член 14


Настоящият регламент се прилага без да накърнява всякакви предоставени права или наложени задължения съгласно всяко подписано международно споразумение или влязъл в сила договор, лиценз или разрешително, дадени преди влизането в сила на настоящия регламент.


Член 15


1. Държаните-членки установяват правилата за санкциите, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и превантивни.


2. В очакване на приемането, когато е необходимо, на всякакво законодателство за тази цел, санкциите, които да се налагат за нарушаването на разпоредите на настоящия регламент, са определените, когато е уместно, от държавите-членки с оглед да се приложи член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) 2465/96.


3. Всяка държава-членка отговаря за поставянето под своя юрисдикция на съдебните производства срещу всяко физическо или юридическо лице, група или общност, в случаите на нарушаване на някоя от рестриктивните мерки, установени в настоящия регламент, от всяко такова лице, група или общност.


>M14

Член 15а


1. Държавите-членки определят компетентните власти, посочени в членове 6, 7 и 8 на настоящия регламент и ги представят на или чрез интернет страниците, изброени в приложение V.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията своите компетентни власти преди 15 март 2008 г., както и всички последващи промени.Член 16


Настоящият регламент се прилага:

a) в рамките на територията на Общността, включително нейното въздушно пространство;

б) на борда на всеки въздухоплавателен или плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;


в) за всяко лице, което е гражданин на държава-членка на или извън територията на Общността;

г) за всяко юридическо лице, образувание или орган, което е създадено или учредено съгласно правото на държава-членка; както и

д) за всяко юридическо лице, образувание или орган, което извършва стопанска дейност изцяло или отчасти в рамките на ОбщносттаЧлен 17


С настоящото се отменя Регламент (ЕО) 2465/96.


Член 18


1. Настоящият регламент влиза в сила от деня на публикуване му в Официален вестник на Европейския съюз.


2. С изключение на членове 4 и 6, регламентът се прилага от 23 май 2003 г.


>M16

3. Членове 2 и 10 се прилагат до 31 декември 2010 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 7 юли 2003 година.


За Съвета:


F. FRATTINI


Председател


ПРИЛОЖЕНИЕ I


Списък от стоки, Упоменат в член 2


код по КН Описание на продукта
2709 00 Нефтени масла и масла,
  добити от битуминозни
  минерали, сурови
2710  
  Нефтени масла и масла,
  добити от битуминозни
  минерали, различни от
  суровите; препарати, които
  не са определени или
  включени другаде,
2711 съдържащи по тегло 70%
  или повече нефтени масла
2712 10 или масла, добити от
  битуминозни минерали,
2712 20 00 като тези масла са
  основните съставки на
  препаратите
с  
изключение. Нефтен газ и други газови
2712 90 въглеводороди
   
2713 Вазелин
   
  Парафинен восък,
  съдържащ по тегло
2714 по-малко от 0,75% масло
   
  Отпуснат восък, Обгорен
  восък
2715 00 00  
  Нефтен кокс, нефтен битум
  и други остатъци на
  нефтени масла или на
  масла, добити от
2901 битуминозни минерали
   
2902 11 00 Битум и асфалт, натурален;
  битуминозни или
2902 20 00 нефтоносни шисти и
  катранени пясъци;
2902 30 00 асфалтини и
  асфалто-шисти
2902 41 00  
  Битуминозни смеси, на
2902 42 00 основата на натурален
  асфалт, на натурален
2902 43 00 битум, на нефтен битум, на
  минерален катран или
2902 44 минерална асфалтова
  смола (например,
2902 50 00 битуминозни маджуни,
  асфалт, разреден с нефтен
2902 60 00 дестилат)
   
2902 70 00 Ациклични въглеводороди
   
2905 11 00 Циклохексан
   
3403 19 10 Бензол
   
  Толуол
   
  o-Ксилол
   
  m-Ксилол
   
3811 21 00 p-Ксилол
   
  Смесени ксилолови
  изомери
3824 90 10  
  Стирол
   
  Етилбензол
   
  Кумол
   
  Метанол (метилов алкохол)
   
  Лубрикатни препарати
  (включително,
  охлаждащо-мажещи
  препарати, стягащи или
  закрепващо-разделителни
  препарати, препарати
  против ръжда или корозия
  и разделителни състави, на
  основата на лубриканти) и
  препарати, съдържащи
  като основни съставки 70%
  или повече по тегло
  нефтени масла или масла,
  добити от битуминозни
  минерали, но не като
  основана съставка
   
  Добавки за лубрикатни
  масла, съдържащи
  нефтени масла или масла,
  добити от битуминозни
  минерали
   
  Нефтени сулфонати, с
  изключение на нефтени
  сулфонати от алкални
  метали, от амониеви
  радикали или от
  етаноламини; тиофенирани
  сулфонови киселини от
  масла, добити от
  битуминозни минерали, и
  техните соли.
   
ПРИЛОЖЕНИЕ II


Списък от стоки, упоменат в член 3ex код Описание на
по КН продукта
9705 1. Археологически
00 00 обекти, по-стари от
9706 100 години, които са
00 00 продукт на:
   
  - разкопки и
  разкрития на
  сушата или под
  вода
  - разкопки и
  разкрития на
9705 сушата или под
00 00 вода
9706 - археологически
00 00 колекции
   
  2. Елементи,
  формиращи
9701 неразделна част от
  художествени,
  исторически или
  религиозни
  монументи, които са
  разделени и са на
  възраст над 100
9701 години
   
   
  3. Картини и
  живопис, различни
6914 от тези, които са
9701 включени в
  категория 3А или 4,
  рисувани изцяло на
  ръка с всякакви
  средства и върху
Глава всякакъв материал,
49 които са по-стари от
9702 50 години и не
00 00 принадлежат на
8442 техните
50 99 изобретатели
   
  3A.Картини и
9703 живопис с водни
00 00 бои, гваши и
  пастели, рисувани
  изцяло на ръка с
  всякакви средства и
3704 върху всякакъв
3705 материал, които са
376 по-стари от 50
4911 години и не
91 80 принадлежат на
  техните
9702 изобретатели
00 00  
9706 4. Мозайки с
00 00 всякакъв материал,
4901 изпълнени изцяло
10 00 на ръка, различни
4901 от тези, попадащи в
99 00 категория 1 или 2, и
4904 рисунки с всякакви
00 00 средства,
4905 изпълнени изцяло
91 00 на ръка върху всеки
4905 материал, които са
99 00 по-стари от 50
4906 години и не
00 00 принадлежат на
  техните
9705 изобретатели
00 00  
9706 5. Оригинални
00 00 гравюри, щампи,
  сериграфии и
6706 литографии с
00 00 техните плочи и
  оригинални постери,
  които са по-стари от
3704 50 години и не
3705 принадлежат на
3706 техните
4901 изобретатели
4906  
9705 6. Оригинални
00 00 скулптури или
9706 статуи и копия,
00 00 получени по същия
  начин както
9705 оригинала, които са
00 00 по-стари от 50
9705 години и не
00 00 принадлежат на
  техните
  изобретатели, с
  изключение на тези
  в категория 1
   
  7. Фотографии,
9705 филми и негативи от
00 00 тях, които са
Глави по-стари от 50
86-89 години и не
  принадлежат на
  техните
Глава изобретатели
95  
7013 8. Старопечатни
7114 книги и ръкописи,
  включително карти
Глава и музикални
94 партитури,
  самостоятелно или в
Глава колекции, които са
90 по-стари от 50
  години и не
Глава принадлежат на
92 техните
  изобретатели
   
Глава  
91  
   
  9. Книги, които са
Глава по-стари от 100
44 години,
  самостоятелно или в
Глава колекции
69  
  10. Напечатани
5805 карти, на възраст
00 00 повече от 200
  години
Глава  
57 11. Архиви и всеки
  елемент от тях, от
4814 всякакъв вид или
  средство, които са
Глава по-стари от 50
93 години
   
9706  
00 00  
   
   
   
  12. а) Колекции,
  дефинирани от
  Съда в неговото
  решение 252/84
  1
  б)
  Колекции,
  дефинирани от
  Съда в неговото
  решение 252/84, от
  исторически,
  палеонтологически,
  етнографски или
  нумизматичен
  интерес
   
  13. Транспортни
  средства, които са
  по-стари от 75
  години
   
   
  14. Всякакви други
  антични предмети,
  които не са
  включени в
  категориите 1 - 13
  а) на възраст между
  50 и 100 години:
   
  - играчки, игри
   
  - стъкларски
  предмети
   
  - музикални
  инструменти
   
   
  - оптическа,
  фотографска или
  кинематографическа
  апаратура
   
  - предмети от дърво
   
  - грънчарски
  изделия
   
  - гоблени
   
  - килими
   
  - тапети
   
  - оръжия
   
  - б) по-стари от 100
  години


>M2


ПРИЛОЖЕНИЕ III


Списък на институциите, корпорациите и агенциите, физическите и юридическите лица, органи и образувания от предишното правителство на Ирак, посочени в член 4


1. Central Bank of Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq. Допълнителна информация: предишният управител е бил Dr Issam El Moulla HWEISH; офиси в Мосул и Басра.2. Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Багдад, Ирак.

Re-insurance Company, Al Khalani Square, Багдад, Ирак.

3. Rasheed Bank (известна също като:

а) Al-Rashid Bank,

б) Al Rashid Bank,

в) Al-Rasheed Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Iraq или Al Masarif Street, Baghdad, Iraq.

4. Rafidain Bank (известна също като Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Baghdad, Iraq. Допълнителна информация: офиси в Ирак, Обединеното кралство, Йордания, Обединените арабски емирства, Йемен, Судан и Египет.

5. Iraqi Airways Company (известна също като:

а) Iraq Airways Company,

б) Iraqi Airways,

в) Iraq Airways,

г) IAC,

д) I.A.C.).

>M5

6. AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB. Адрес: Baghdad International Airport, General Street, Baghdad, Iraq.

>M12 __________

>M5

9. AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Адрес: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq

10. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Адрес: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.

>M12 __________

>M5 13. AMANAT AL-ASIMA. Адрес: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq. 14. ANIMAL HEALTH DEPARTMENT. Адрес: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Baghad, Iraq. 15. ARAB IRAQI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT. Адрес: P.O. Box 29041, Baghdad, Iraq

16. ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Адрес: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq

17. ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Адрес: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.

18. AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Адрес: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Baghdad, Iraq.

>M12 __________

>M5 20. BABYLON PROJECT. Адрес: Hashmiya District, Babylon, Iraq. 21. BAGHDAD MUNICIPALITY. Адрес: Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Iraq. 22. BAGHDAD STOCK EXCHANGE. Адрес: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Iraq. 23. CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Адрес: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Iraq. 24. CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE. Адрес: P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Iraq.

>M2 2003R1210— BG —02.03.2010 — 013.001— 13 25. DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION. Адрес: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Iraq. 26. DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Адрес: P.O. Box 552, Baghdad, Iraq. 27. DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY. Адрес: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Iraq. 28. DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Адрес: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Iraq. 29. DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION. Адрес: P.O. Box 20107, New Baghdad Aqaba Bin Nafii Square, Baghdad, Iraq. 30. DIRECTORATE-GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (или DIRECTORATE- GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Адреси:

(a) P.O. Box 17041, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Iraq. 31. DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION. Адрес: P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No. 137/327, Baghdad, Iraq. 32. DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL. Адрес: P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Iraq. 33. DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Адрес: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Iraq. 34. DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (или DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Адреси:

(a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq;

(б) P.O. Box 15, Diwaniyah, Iraq. 35. ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY. Адрес: P.O. Box 11359, Za'afaraniya, Baghdad, Iraq. 36. FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY. Адрес: Karh – Otaefia, near Steel Bridge, Baghdad, Iraq. 37. FINE TEXTILE STATE COMPANY. Адрес: P.O. Box 2, Hilla, Iraq. 38. GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG. Адрес: Ahrar, Kut, Iraq. 39. GENERAL AGRICULTURAL ORGANISATION IN KHALIS. Адрес: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Iraq. 40. GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANISATIONS. Адрес: P.O. Box 21015, Battawin, Baghdad, Iraq. 41. GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (или GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Адреси:

(a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq;

(б) Milla, Iraq;

(в) Basrah, Iraq; (г) Kerbala, Iraq; (д) Diwaniya, Iraq; (e) Najaf, Iraq; (*) Mosul, Iraq; (з) Arbil, Iraq; (и) Kirkuk, Iraq; (й) Nasiriya, Iraq; (j) Samawa, Iraq; (л) Baquba, Iraq; (м) Amara, Iraq; (н) Sulaimaniya, Iraq; (o) Dohuk, Iraq. 42. GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH. Адрес: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq. 43. GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (или STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Адреси:

(a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, Iraq. 44. GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING (или

(a) GRAIN BOARD OF IRAQ;

(б) STATE ORGANISATION OF GRAIN). Адреси:

(a) P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Baghdad, Iraq. 45. GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Адрес: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.

>M5

46. GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN. Адрес: P.O. Box 113, Nassiriyah, Iraq. 47. GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS. Адрес: P.O. Box 21035, General Ramadi Street, entrance of Agaruf Street, Baghdad, Iraq. 48. GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT. Адрес: P.O. Box 21, Fallouja, Iraq. 49. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO (или STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Адреси:

(a) A H Al Baghdadi Building, Jumhouriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Iraq. 50. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Адрес: P.O. Box 10028, Karrada, no.

19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq. 51. GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (или WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Адрес: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq. 52. GENERAL ORGANISATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Адрес: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, Iraq. 53. IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Адрес: P.O. Box 9, Idleb, Iraq. 54. IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC). Адрес: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Baghdad, Iraq. 55. INDUSTRIAL COMPLEX – DIALA. Адрес: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Iraq. 56. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Адрес: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Iraq. 57. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Адрес: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Iraq. 58. IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT. Адрес: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Iraq. 59. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Адрес: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Baghdad, Iraq. 60. IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Адрес: P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Iraq. 61. IRAQI FAIRS ADMINISTRATION. Адрес: Baghdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq. 62. IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY. Адреси:

(a) Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Baghdad, Iraq. 63. IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC), включително нейните подразделения и асоциирани компании: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT; NORTHERN PETROLEUM ORGANISATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANISATION; STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS. Адреси:

(a) Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box, 476, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 1, Kirkuk, Iraq;

(в) P.O. Box 240, Basrah, Iraq. 64. IRAQI NEWS AGENCY. Адрес: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Baghdad, Iraq. 65. IRAQI OIL TANKERS COMPANY (или IRAQI OIL TANKERS ENTERPRISE). Адрес: P.O. Box 37, Basrah, Iraq. 66. IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Адрес: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq. 67. IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Адрес: P.O. Box 548, Baghdad, Iraq. 68. IRAQI STATE EXPORT ORGANISATION. Адрес: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq.

>M5 2003R1210— BG —02.03.2010 — 013.001— 15 69. IRAQI STATE IMPORT ORGANISATION (или IRAQI STATE ORGANISATION OF IMPORTS). Адрес: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq. 70. IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (или IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Адрес: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq. 71. IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (или IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Адреси:

(a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq. 72. IRAQI TRADING STATE COMPANY (или IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Адрес: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq. 73. KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (или

(a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, (b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Адреси:

(a) P.O. Box 25, Kut, Iraq; Kut Opp, Al-Zahra Town, Iraq; (b) P.O.Box 5613, South Gate, Kut, Iraq. 74. LIGHT INDUSTRIES COMPANY. Адрес: P.O. Box 164 Baghdad, Za'Afaraniya, Baghdad, Iraq.

>M12 __________

>M5 76. MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE. Адреси:

(a) P.O. Box 9, Amara, Maysan, Iraq;

(б) P.O. Box 3028, Maysan, Iraq. 77. MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA. Адрес: P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq. 78. MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Адрес: Baghdad, Iraq.

>M12 __________

>M5 80. MINISTRY OF OIL (IRAQ). Адрес: P.O. Box 6178, Baghdad, Iraq. 81. MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION. Адрес: P.O. Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Iraq. 82. MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Адрес: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq. 83. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Адрес: P.O. Box 2436, Alwiya, Baghdad, Iraq.

>M12 __________

>M5

85. MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Адрес: P.O. Box 13, Mosul, Iraq. 86. MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Адрес: P.O. Box 18, Mosul, Iraq. 87. MOSUL SUGAR STATE COMPANY (или MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Адрес: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq. 88. NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT. Адрес: P.O. Box 20195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Iraq. 89. NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Адрес: P.O. Box 31, Nassiriyah, Iraq. 90. NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY. Адрес: Rashid Street, P.O. Box 11387, Baghdad, Iraq. 91. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Адрес: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Iraq. 92. NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Адрес: P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Iraq.

>M5 2003R1210— BG —02.03.2010 — 013.001— 16 93. NATIONAL COMPUTER CENTRE. Адрес: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq. 94. NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE. Адрес: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Iraq. 95. NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Адрес: Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq. 96. NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]. Адреси:

(a) Khullani Street, P.O. Box 248, Baghdad, Iraq;

(б) Aman Building, Khullani Square, Baghdad, Iraq. 97. NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Адрес: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq. 98. NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY (или NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE). Адрес: P.O.Box 6, Arbil, Iraq. 99. NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Адрес: P.O. Box 13, Mosul, Iraq

100. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY. Адрес: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Iraq

101. NORTH REFINERIES COMPANY. Адрес: Baiji, Iraq

102. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Адрес: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Iraq

103. NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Адрес: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Iraq

104. RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS (или STATE ORGANIZATION FOR DAMS). Адреси:

(a) Saddoun St., Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 5982, Al-Masbah, Baghdad, Iraq

105. RAFIDAIN STATE ORGANISATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Адрес: P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, Iraq

106. RAYON STATE ESTABLISHMENT (или RAYON STATE COMPANY). Адрес: P.O. Box 11230, Hindiya, Babylon, Iraq

107. READY MADE CLOTHES CO. SA. Адрес: P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah - Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Iraq

108. SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE. Адрес: P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Iraq

109. SOUTH REFINERIES COMPANY. Адрес: Basrah, Iraq

110. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (или SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE). Адрес: P.O. Box 5, Samawah, Iraq

111. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Адрес: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no.

192, Baghdad, Iraq

112. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI. Адрес: Dujail – Salah Eldin, Iraq

113. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB. Адрес: Mussayib Establishment, Babylon, Iraq

114. STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (или STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Адрес: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq

115. STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (или

(a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES,

(б) KIMADIA), Адрес: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq

116. STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES (или

(a) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES,

(б) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS, (c) STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY). Адреси:

(a) P.O. Box 1118, Waziria,

>M5 2003R1210— BG —02.03.2010 — 013.001— 17 Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 9145, Al-Kadhmiyah, Al-Taji, Baghdad, Iraq;

(в) 4/356 Al Masbah Building, P.O. Box 1098, Baghdad, Iraq

117. STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Адрес: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Iraq

118. STATE COMPANY FOR MACHINERY (или GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR). Адреси:

(a) Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 12050, Al-Doura, Baghdad, Iraq

119. STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS (или STATE ORGANISATION FOR OIL PROJECTS). Адреси:

(a) Ministry of Oil Complex, Port Said St., P.O. Box 198, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 198, Sadoon St., Baghdad, Iraq. 120. STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT. Адрес: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq. 121. STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (или STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Адрес: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq. 122. STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Адрес: P.O. Box 5784, Baghdad, Iraq. 123. STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (или STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Адрес: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Baghdad Station, Baghdad, Iraq. 124. STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY (или

(a) STATE ORGANISATION FOR WATER AND SEWAGE,

(б) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS,

(в) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS, (г) GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS). Адреси:

(a) Street № 52, Alwiya, P.O. Box 5738, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 1011, Basil Square, Baghdad, Iraq;

(в) P.O. Box 1011, Al Wathba Square, Baghdad, Iraq. 125. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION. Адрес: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq. 126. STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS. Адрес: P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq. 127. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (или ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Адрес: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq. 128. STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY (или STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES). Адрес: P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Iraq. 129. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Адреси:

(a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Iraq;

(б) P.O.Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Iraq. 130. STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES (или STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE). Адрес: P.O.Box 44, Nassiriyah, Iraq. 131. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Адрес: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq. 132. STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Адрес: P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq. 133. STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER (или STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS). Адреси:

(a) P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 2108, Al-Za'afaraniya, Baghdad, Iraq. 134. STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES (или STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS). Адрес: P.O.Box 271, Samara, Iraq. 135. STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES. Адрес: P.O. Box 74, Basrah, Iraq.

>M5

136. STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES. Адрес: Ramadi, Al Anbar, Iraq. 137. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Адреси:

(a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Baghdad, Iraq. 138. STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (или HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Адрес: Al Nasir Square, Arbil, Iraq. 139. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Адреси:

(a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq;

(б) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Iraq. 140. STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS. Адрес: Karantina, near Sarafiya Bridge, Baghdad, Iraq.

141. STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (или STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Адрес: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq. 142. STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES. Адрес: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq.

143. STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Адрес: Daura, P.O. Box 12014, Baghdad, Iraq. 144. STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES. Адреси:

(a) P.O. Box 5763, Iskandariya, Iraq;

(б) P.O.Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Iraq. 145. STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES. Адрес: Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Iraq. 146. STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES. Адреси:

(a) P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 5954, South Gate, Al- Kaim, Anbar, Baghdad, Iraq. 147. STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES. Адрес: P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Iraq. 148. STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Адрес: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Iraq. 149. STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Адрес: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq. 150. STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Адрес: P.O. 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq. 151. STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES. Адреси:

(a) P.O. Box 3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 3095, Andalus Square, Baghdad, Iraq. 152. STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION (или STATE ORGANISATION FOR TEXTILE INDUSTRIES). Адреси:

(a) Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O.Box 5856, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Iraq. 153. STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Адрес: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq. 154. STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Адреси:

(a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Iraq;

(б) Manadhira, Al-Najaf, Iraq. 155. STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA/DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX. Адрес: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Iraq. 156. STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING. Адрес: Eastern Karrda, Baghdad, Iraq. 157. STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Адрес: P.O. Box 16, Misan, Iraq. 158. STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Адрес: P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, Iraq.


159. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING. Адрес: P.O. Box 3069, Sa'doon St., Baghdad, Iraq

160. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING. Адрес: P.O. Box, 6073, Al-Mansoor, Baghdad, Iraq

161. STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Адрес: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Iraq

162. STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Адрес: Dora, Baghdad, Iraq

163. STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Адрес: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq

164. STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM. Адрес: Haklanya, Haditha, Iraq

165. STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM. Адрес: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq

166. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Адрес: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Iraq

167. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Адрес: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq

168. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Адрес: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq

169. STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM. Адрес: Ninewa Governorate, Mosul, Iraq

170. STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS. Адрес: Sinak, Baghdad, Iraq

171. STATE OIL MARKETING ORGANISATION. Адрес: P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Baghdad, Iraq

172. STATE ORGANISATION FOR AGRICULTURAL MARKETING. Адрес: Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq

173. STATE ORGANISATION FOR AGRICULTURAL MECHANISATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES (или

(a) STATE ORGANISATION FOR AGRICULTURAL MECHANISATION,

(б) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANISATION,

(в) CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANISATION, (г) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES). Адреси:

(a) P.O. Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 96101, Abu Nuvas St., Baghdad, Iraq;

(в) P.O. Box 26061, Al Wazeria, Baghdad, Iraq; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq; (г) P.O. Box 1045, Waziriyah, Baghdad, Iraq

174. STATE ORGANISATION FOR ANIMAL PRODUCTION. Адрес: Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Iraq; P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Iraq

175. STATE ORGANISATION FOR BUILDINGS (или

(a) STATE ORGANISATION OF BUILDING,

(б) DESIGN AND STUDIES SECTION,

(в) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION, (г) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION, (д) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION). Адреси:

(a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq;

(б) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Iraq;

(в) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; (г) Maysan, Iraq

176. STATE ORGANISATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES. Адрес: Jumhiriya St., Khullani Square, P.O. Box 5424, Baghdad, Iraq

177. STATE ORGANISATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES. Адрес: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Iraq

178. STATE ORGANISATION FOR ELECTRICITY (или

(a) STATE ORGANISATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION;

(б) STATE ORGANISATION OF ELECTRICITY/DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS). Адреси:

(a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq;


(б) > M5 P.O. Box 230, Basrah, Iraq;

(в) P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building № 9, Baghdad, Iraq

179. STATE ORGANISATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Адреси:

(a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq.

180. STATE ORGANISATION FOR FISHERIES (или

(a) STATE FISHERIES ORGANISATION,

(б) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES,

(в) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES). Адреси:

(a) P.O. Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 260, Basrah, Iraq.

181. STATE ORGANISATION FOR FOOD INDUSTRIES. Адрес: P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq.

182. STATE ORGANISATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Адрес: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq.

183. STATE ORGANISATION FOR IRRIGATION PROJECTS (или GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Адреси:

(a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq;

(б) Al- Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq.

184. STATE ORGANISATION FOR LAND RECLAMATION (или

(a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS,

(б) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS,

(в) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS, (г) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS). Адреси:

(a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq;

(в) P.O. Box 609, Al- Sadoon St., Baghdad, Iraq; (г) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq.

185. STATE ORGANISATION FOR MINERALS. Адрес: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Iraq.

186. STATE ORGANISATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION (или STATE ORGANISATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS). Адрес: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box 302, Baghdad, Iraq.

187. STATE ORGANISATION FOR ROADS AND BRIDGES (или

(a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION,

(б) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS),

(в) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA), (г) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA), (д) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE), (е) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS). Адреси:

(a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Iraq;

(б) Nassiryah, Iraq;

(в) Kirkuk, Iraq; (г) Hilla, Iraq; (л) Yousufia, Iraq.

188. STATE ORGANISATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES. Адрес: Khullani St., Baghdad, Iraq.

189. STATE ORGANISATION FOR TOURISM. Адреси:

(a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq;

(б) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.

190. STATE ORGANISATION OF HOUSING. Адрес: P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq.

191. STATE SEWING COMPANY. Адрес: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Iraq.

192. STATE STEEL PIPES COMPANY. Адрес: P.O. Box 352, Um Qasr, Basrah, Iraq.

193. STATE TRADE ORGANISATION FOR CAPITAL GOODS, D. Адреси:

(a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq;

(б) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq.

194. STATE TRADE ORGANISATION FOR CONSUMER GOODS. Адреси:

(a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq;

(б) P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.

>M5

195. STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS. Адреси:

(a) P.O. Box 602-5720, Baghdad, Iraq;

(б) Al-Karradah Al Sharkiya, P.O. Box 5720, Baghdad, Iraq.

196. STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Адреси:

(a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Iraq;

(б) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq.

197. STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Адрес: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, Iraq.

198. STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (или STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Адрес: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq.

199. STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE (или STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER). Адрес: Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq. 200. SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY (или SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE). Адрес: P.O.Box 5, Sulaimaniyah, Iraq. 201. TAJI INDUSTRIAL COMPLEX. Адрес: P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Baghdad, Iraq 202. VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES (или VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING). Адрес: Iskandariya-Babil, Iraq. 203. WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (или WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Адрес: P.O. Box 101, Arbil, Iraq. 204. WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (или WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Адрес: P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq.

>M6 __________


ПРИЛОЖЕНИЕ IV


Списък от физическите и юридическите лица, органите или обектите, свързани с режима на бившия президент Саддам Хюсейн, упоменати в член 4, параграфи 2, 3 и 4


1. ИМЕ: Saddam Hussein Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Abu Ali

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 28 април 1937 г., al-Awja, близо до Tikriti

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Упоменат в резолюция 1483


2. ИМЕ: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1965 г. или 1966 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Втори син на Саддам;

Надзиравал Специалната републиканска гвардия, Специалната организация за сигурност и Републиканската гвардия


3. ИМЕ: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1964 г. или 1967 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Най-възрастният син на Саддам;

Лидер на Полувоенната организация "Федайен"


4. ИМЕ: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Полк. Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1957 г., al-Awja, близо до Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Президентски секретар на Саддам и ключов съветник


5. ИМЕ: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Al-Kimawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1943 г., al-Awja, близо до Тикрит, Ирак

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Президентски съветник и висш член на Революционния команден съвет


6. ИМЕ: Izzat Ibrahim al-Duri

ПСЕВДОНИМ: Abu Brays

Abu Ahmad

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1942 г., al-Dur

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ ССОН РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Заместник-главен командир на иракската войска,

Заместник-секретар, регионално командване на Партията Баас,

Заместник-председател, Революционен команден съвет


7. ИМЕ: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1962 г., al-Awja, близо до Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

№ 2 в Специалната организация за сигурност


8. ИМЕ: Aziz Salih al-Numan

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1941 г. или 1945 г., An Nasiriyah

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател на регионалното командване на Партията Баас;

Бивш губернатор на Карбала и Ан Наджаф;

Бивш министър на селското стопанство и аграрната реформа (1986-1987 г.)


9. ИМЕ: Muhammad Hamza Zubaidi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1938 г., Babylon, Babil

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Бивш министър-председател


10. ИМЕ: Kamal Mustafa Abdallah

ПСЕВДОНИМ: ICamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1952 г. или 4 май 1955 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Секретар на Републиканската гвардия;

Ръководил Специалните републикански гвардии и командвал двата републикански гвардейски корпуса


11. ИМЕ: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1960 г., Salah al-Din

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Командир, Специална републиканска гвардия


12. ИМЕ: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1946 г. или 1949 г. или 1960 г., Salah al-Din или al-Awja близо до Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Ръководил иракските военно-въздушни сили;

Заместник-директор на Организацията за военна индустриализация


13. ИМЕ: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1950 г., Мосул

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Ръководител на състава на Въоръжените сили


14. ИМЕ: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

ПСЕВДОНИМ: Ayad Futayyih Al-Rawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1953 г., Рамади

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Ръководител на състава на Републиканската гвардия


15. ИМЕ: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1954 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Директор на дирекция "Обща сигурност"


16. ИМЕ: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1950 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Директор на иракските служби за разузнаване;

Директор на дирекция "Обща сигурност" от 1997 г. до 1999 г.


17. ИМЕ: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1950 г., Bayji, Salah al-Din Governorate

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Командир на въздушните сили


18. ИМЕ: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1941 г., ar-Rashidiyah, предградие на Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Заместник-председател на Военното бюро на Партията Баас;

Министър на труда и социалната дейност (1993 г. до 1996 г.)


19. ИМЕ: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1957 г. или 14 март 1942 г., или Мосул или Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Вицепремиер;

Директор на Организацията за военна индустриализация


20. ИМЕ: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1938 г., Мосул

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Вицепрезидент от 1991 г.


21. ИМЕ: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1956 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Началник по племенните въпроси в Президентската служба


22. ИМЕ: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 4 май 1955 г., al-Samnah, близо до Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ ССОН РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Заместник-началник по племенните въпроси в Президентската служба


23. ИМЕ: Mizban Khadr Hadi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1938 г., Mandali District, Дияла

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Член, Регионално командване на Партията Баас и Революционен команден съвет от 1991 г.


24. ИМЕ: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1924 г., Sulaymaniyah

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Вицепрезидент, Революционен команден съвет


25. ИМЕ: Tariq Aziz

ПСЕВДОНИМ: Tariq Mikhail Aziz

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1 юли 1936 г., Мосул или Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Вицепремиер;

ПАСПОРТ: (юли 1997 г.): № 34409/129


26. ИМЕ: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1954 г.., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Губернатор на Basra


27. ИМЕ: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Мосул

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Министър на отбраната


28. ИМЕ: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1934 г., Дияла

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Вицепремиер и Министър на финансите


29. Име: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1953 г., Багдад или Мосул

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Министър на вътрешните работи


30. Име: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1942 г., Rawah

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Ръководител на състава, Quds Force, от 2001 до 2003 г.;

Бивш губернатор на Багдад и Тамим


31. ИМЕ: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1948 г.

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Директор, Военно разузнаване


32. NAME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 5 април 1938 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Съветник на президента но научните въпроси;

Първи заместник, Организация за военна индустриализация, от 1988 до 1991г.;

Бивш президент, Технически корпус за специални проекти;

ПАСПОРТИ: № 33301/862

Издаден: 17 октомври 1997 г.

Валиден до: 1 октомври 2005 г.

PM0003264580

Издаден от: неизвестно

Валиден до: неизвестно

PH0100009

Издаден: май 2001 г.

Валиден до: неизвестно


33. ИМE: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1939 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Министър на петрола, от 1996 до 2003 г.;

Ръководител, Организация за военна индустриализация, началото на 1990-те г.


34. ИME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1953 г. или 1958 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Ръководител на Националния директорат за надзор


35. ИME: Muhammad Mahdi Al-Salih

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1947 г. или 1949 г., al-Anbar Governate

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Министър на търговията, от 1987 до 2003 г.;

Ръководител, Службата на президента, средата на 80-те г.


36. ИME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1947 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Съветник на президента;

Директор на Централната служба за сигурност, началото на 90-те г.;

Ръководител, Иракска разузнавателна служба, от 1990 до 1991 г.;

наполовина брат на Саддам Хюсейн


37. ИME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Watab Ibrahim al-Hassan

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1952 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Президентски съветник;

Министър на вътрешните работи, началото на 90-те г.;

наполовина брат на Саддам Хюсейн


38. ИME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1951 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Президентски съветник;

Постоянен представител в ООН (Женева), 1989 до 1998 г.;

Ръководител, Иракска разузнавателна служба, началото на 80-те г.;

наполовина брат на Саддам Хюсейн


39. ИME: Huda Salih Mahdi Ammash

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1953 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Член, Регионално командване на Партията Баас;

Ръководител, Биологически лаборатории, Организация за военна индустриализация, средата на 90-те;

бивш ръководител, Студентско и младежко бюро на Партията Баас;

бивш ръководител, Професионално бюро по въпросите на жените;


40. ИME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1947 г.

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател на Регионалното командване на Партията Баас, Дияла

Заместник-главнокомандващ, Южен регион, от 1998 до 2000 г.;

Бивш говорител на президента


41. ИME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1942 г., Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател на Регионалното командване на Партията Баас, At-Tamin;

Министър на вътрешните работи, от 1995 до 2001 г.


42. ИМЕ: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1937 или 1938 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Източен Багдат


43. ИМЕ: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

ПСЕВДОНИМ: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1945 г., Ar-Ramadi

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Министър на висшето образование и науката, от 1992 до 1997 г., от 2001 до 2003 г.;

Министър на културата, от 1997 до 2001 г.;

Директор и заместник-директор, Иракска атомна и енергийна организация, 80-те;

ПАСПОРТ: 0018061/104, издаден 12 септември 1993 г.


44. ИМЕ: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Басра


45. ИМЕ: NayifShindakhThamirGhalib

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, An-Najaf;

депутат, Иракски парламент;

Бележка: починал през 2003 г.


46. ИМЕ: Saif-al-Din Al-Mashhadani

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1956 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Al-Muthanna


47. ИМЕ: Fadil Mahmud Gharib

ПСЕВДОНИМ: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Dujail

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Babil;

Председател на Генералната федерация на иракските професионални съюзи


48. ИМЕ: Muhsin Khadr Al-Khafaji

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, al-Qadisyah


49. ИМЕ: Rashid Taan Kathim

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, al-Anbar


50. ИМЕ: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

ПСЕВДОНИМ: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Kubaisi, al-Anbar

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Maysan


51. ИМЕ: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Wasit


52. ИМЕ: Adil Abdallah Mahdi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1945 г., al-Dur

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Dhi-Qar;

бивш Председател на Партията Баас за Дияла и al-Anbar


53. ИМЕ: Qaid Hussein Al-Awadi

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Ninawa;

Бивш управител на An-Najaf, около 1998 до 2002 г.


54. ИМЕ: Khamis Sirhan Al-Muhammad

ПСЕВДОНИМ: Dr. Fnu Mnu Khamis

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Карбала


55. ИМЕ : Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ UNSC РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Председател, Регионално командване на Партията Баас, Salah Ad-Din;

Бивш заместник-секретар по въпросите на сигурността, Министерство на външните работи>M4

56. Sajida Khayrallah Tilfah, родена през 1937 г. в Ал-Ауйа, близо до

Тикрит, Ирак Националност: иракска. Допълнително сведение:

официална съпруга на Saddam Hussein, майка на пет от неговите

деца, между които Qusay Saddam Hussein и Uday Saddam Hussein.

>B

2003R1210— BG —02.03.2010 — 013.001— 32

57. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti, родена през 1967 г. в Ирак. Националност:

иракска. Адрес: Аман, Йордания. Допълнително сведение:

дъщеря на Sajida Khayrallah Tilfah и на Saddam Hussein.

58. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti, родена през 1969 г. в Ирак. Националност:

иракска. Адрес: Аман, Йордания. Допълнително сведение:

дъщеря на Sajida Khayrallah Tilfah и на Saddam Hussein.

59. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti, родена през 1972 г. в Ирак. Националност:

иракска. Допълнително сведение: дъщеря на Sajida Khayrallah

Tilfah и на Saddam Hussein.

60. Samira Shahbandar (наричана Chadian), родена през 1946 г. в Багдад,

Ирак. Националност: иракска. Допълнително сведение: втора жена на

Saddam Hussein, майка на неговия трети син.

61. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (наричан Hassan), роден през 1980 г. или

1983 г. в Ирак. Националност: иракска. Допълнително сведение: син

на Samira Shahbandar и на Saddam Hussein.

62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, роден на 2 ноември 1972 г.

Националност: иракска. Адрес: Женева, Швейцария. Допълнително

сведение: син на Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, родена на 1 януари 1978 г. Националност:

иракска. Адрес: Женева, Швейцария. Допълнително сведение:

дъщеря на Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, роден на 18 април 1981 г. Националност:

иракска. Адрес: Женева, Швейцария. Допълнително сведение:

син на Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, родена на 2 ноември 1978 г.

Националност: иракска. Адрес: Женева, Швейцария. Допълнително

сведение: дъщеря на Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, родена на 3 ноември 1986 г.

Националност: иракска. Адрес: Женева, Швейцария. Допълнително

сведение: дъщеря на Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, родена на 19 декември 1980 г.

или на 19 януари 1980 г. Националност: иракска. Адрес: Ирак. Допълнително

сведение: дъщеря на Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

68. Jawhar Majid Al-Duri, родена приблизително през 1942 г. в Ал-Дур,

Ирак. Националност: иракска. Адрес: Ирак. Допълнително сведение:

съпруга на Izzat Ibrahim Al-Duri.

69. Sundus Abd Al-Ghafur, родена приблизително през 1967 г. в Киркук,

Ирак. Националност: иракска. Адрес: Ирак. Допълнително сведение:

съпруга на Izzat Ibrahim Al-Duri.

70. Nidal Al-Rabi'I, родена приблизително през 1965 г. в Ал-Дур, Ирак.

Националност: иракска. Адрес: Ирак. Допълнително сведение: съпруга

на Izzat Ibrahim Al-Duri.

71. Intissar Al-Ubaydi, родена приблизително през 1974 г. Националност:

иракска. Адрес: Ирак. Допълнително сведение: съпруга на Izzat

Ibrahim Al-Duri.

>M6

72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Дата на раждане

6 юни 1964. Място на раждане: Ирак. Националност: Иракчанин.

73. Adib Shaban Al-Ani (или (a) Dr. Adib Sha'ban, (b) Adib Shaban). Дата на

раждане: 1952. Националност: Иракчанин.

74. Dr. Sahir Berhan (alias (a) Dr. Sahir Barhan, (b) Saher Burhan Al-Deen,

(c) Sahir Burhan). Дата на раждане: 1967. Адреси: (a) Baghdad, Iraq, (b)

United Arab Emirates. Националност: Иракчанин.

75. Maki Mustafa Hamudat (или (a) Maki Hamudat, (b) Mackie Hmodat, (c)

General Maki Al-Hamadat, (d) Macki Hamoudat Mustafa). Дата на

раждане: около 1934. Адрес: Mosul, Iraq. Националност: Иракчанин.

76. Roodi Slewa (или (a) Rudi Slaiwah, (b) Rudi Untaywan Slaywah, (c) Rudi

Saliwa). Националност: Иракчанин.

77. Nabil Victor Karam. Дата на раждане: 1954. Адреси: (a) C/o Trading and

Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman,

Jordan, (b) C/o Alfa Company Limited for International Trading and

>M4

2003R1210— BG —02.03.2010 — 013.001— 33

Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan. Националност:

Ливанец.

78. Hikmat Jarjes Bahnam (или Hikmat Gargees). Адрес: Baghdad, Iraq.

Паспорт № 035667 (Iraqi).

79. Tarik Nasser S. Al Obaidi (или (a) Tarik al'Ubaydi, (b) Tariq al'Ubaydi).

Дата на раждане: 1945. Място на раждане: Baghdad, Iraq. Адрес:

Baghdad, Iraq. Паспорт № 212331 (Iraqi).

80. Khalaf M. M. Al-Dulaymi (или Khalaf Al Dulaimi). Дата на раждане:

25 януари 1932. Паспорт No H0044232 (Iraqi).

81. Adnan S. Hasan Ahmed (или (a) Hasan Ahmed S. Adnan, (b) Ahmed

Sultan). Адрес: Amman, Jordan.

82. Munir Al Qubaysi (или (a) Munir Al-Kubaysi, (b) Muneer Al-Kubaisi, (c)

Munir Awad, (d) Munir A Mamduh Awad). Дата на раждане: 1966.

Място на раждане: Heet, Iraq. Адрес: Сирия. Националност:

Иракчанин.

83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND

MARKETING (или (a) ALFA TRADING COMPANY, (b) ALFA

INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Адрес: P.O. Box

910606, Amman 11191, Jordan.

84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Адреси:

(a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan; (b) P.O.

Box 212953, Amman 11121, Jordan; (c) P.O. Box 910606, Amman 11191,

Jordan.

>M9

85. Muhammad Yunis Ahmad (известен още като: a) Muhammad Yunis Al-

Ahmed, б) Muhammad Yunis Ahmed, в) Muhammad Yunis Ahmad Al-

Badrani, г) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Адреси: a) Al-Dawar

Street, Bludan, Syria, б) Damascus, Syria, в) Mosul, Ирак, г) Wadi Al-

Hawi, Iraq, д) Dubai, Обединени арабски емирства, е) Al-Hasaka,

Сирия. Година на раждане: 1949 г.. Място на раждане: Al-Mowall,

Mosul, Ирак. Националност: иракчанин.

>M10

86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (известен още като: a) Yassir

Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, б) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-

Tikriti, в) Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, г) Yasir Sabawi

Ibrahim Hassan Al-Tikriti, д) Ali Thafir Abdallah). Дата на раждане: a)

15.5.1968 г., б) 1970 г. Място на раждане: a) Al-Owja, Ирак, б) Багдад,

Ирак. Националност: иркачанин. Адреси: a) Mosul, Ирак, б) Az

Zabadani, Сирия. Номер на паспорта: номер на иракски паспорт.

284158 (изтича на 21.8.2005 г.; име: Ali Thafir Abdallah; дата на

раждане: 1970 г.; Място на раждане: Багдад, Ирак). Други данни:

Син на Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, бивш президентски съветник

на Саддам Хюсеин.

87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (известен още като: a) Umar

Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, б) Omar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-

Tikriti в) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, г) Umar Ahmad Ali

Al-Alusi). Дата на раждане: a) около 1970 г., б) 1970 г. Място на

раждане: Багдад, Ирак. Националност: иракчанин. Адреси: a) Дамаск,

Сирия, б) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani,

Сирия, в) Йемен. Номер на паспорта: номер на иракски паспорт:

2863795S (изтича на 23.8.2005 г.; име: Umar Ahmad Ali Al-Alusi;

дата на раждане: 1970 г.; място на раждане: Багдад, Ирак). Други

данни: Син на Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, бивш президентски

съветник на Саддам Хюсеин.

88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (известен още като: a) Aiman

Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, б) Ayman Sab'awi Ibrahim Hasan Al-

Tikriti, в) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, г) Qais Muhammad

Salman). Дата на раждане: 21.10.1971 г. Място на раждане: a) Багдад,

Ирак, б) Al-Owja, Ирак. Националност: иракчанин. Адреси: a) Bludan,

Сирия, б) Mutanabi Area, Al Monsur, Багдад, Ирак. Други данни: Син

на Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, бивш президентски съветник на

Саддам Хюсеин.

89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (известен още като: a) Ibrahim

Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, б) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-

Tikriti, в) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, г) Muhammad

Da'ud Salman). Дата на раждане: a) 25.10.1983 г., б) 1977 г. Място

на раждане: Багдад, Ирак. Националност: иракчанин. Адреси: a) Al-

>M6

2003R1210— BG —02.03.2010 — 013.001— 34

Shahid Street, район Al-Mahata, Az Zabadani, Сирия, б) Fuad Dawod

Farm, Az Zabadani, Дамаск, Сирия, в) Ирак. Номер на паспорта:

номер на иракски паспорт: 284173 (изтича на 21.8.2005 г.; име:

Muhammad Da'ud Salman; дата на раждане: 1977 г.; място на

раждане: Багдад, Ирак. Други данни: Син на Sabawi Ibrahim Hasan

Al-Tikriti, бивш президентски съветник на Саддам Хюсеин.

90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (известен още като: a) Bashar

Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, б) Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan Al-

Tikriti, в) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, г) Bashar Sabawi

Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir „Abdullah“). Дата на раждане:

17.7.1970 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Националност:

иракчанин. Адреси: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Дамаск,

Сирия, б) Бейрут, Либия. Други данни: Син на Sabawi Ibrahim Hasan

Al-Tikriti, бивш президентски съветник на Саддам Хюсеин.

91. Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (известен още като: a) Sa'ad Sabawi

Ibrahim Hasan Al-Tikriti, б) Sa'd Sab'awi Hasan Al-Tikriti). Дата на

раждане: 19.9.1988 г. Националност: иракчанин. Адреси: a) Al-Shahid

Street, район Al-Mahata, Az Zabadani, Сирия, б) Йемен. Други данни:

Син на Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, бивш президентски съветник

на Саддам Хюсеин.

>M12

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Адреси: а) Hai Babil, Lane 11,

District 929, Baghdad, Iraq; б) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902,

Office 10, Baghdad, Iraq, в) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.

93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (известна още като а) ALBASHAER

TRADING COMPANY, LTD, б) AL-BASHIR TRADING

COMPANY, LTD, в) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, г)

AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, д) AL-BUSHAIR

TRADING COMPANY, LTD). Адрес: Sadoon St, Al-Ani Building, first

floor, Baghdad, Iraq.

94. AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (известна

още като а) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, б)

AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, в) ALHODA

FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Адрес: Ирак.

95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Адреси: а)

Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631,

Dubai, United Arab Emirates; б) 638, Rashidiya, Dubai, United Arab

Emirates; в) Lootah Building, Airport Road (близо до Авиационния

клуб) Rashidya, Dubai, United Arab Emirates; г) Вила в района

Harasiyah, Baghdad, Iraq.

96. AVIATRANS ANSTALT (известна още като AVIATRANS ESTABLISHMENT).

Адрес: Ruggell, Liechtenstein.

97. LOGARCHEO S.A. (известна още като LOGARCHEO AG). Адрес:

Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Switzerland. Друга информация: Федерален №: CH-2 17-0-431-423-3 (Швейцария).

98. MIDCO FINANCIAL, S.A. (известна още като MIDCO FINANCE,

S.A.). Друга информация: Федерален №: CH-660-0-469-982-0

(Швейцария).

99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Адрес: Панама.

100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (известна още като TDG Ltd.). Регистрационен номер на компанията: 02150590

(Обединено кралство). Адрес на регистрация на офиса: 53/64 Chancery

Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom. Друга информация:

Последните известни управители: Hana Paul JON, Adnan Talib

Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (известна още като TMG Ltd.). Регистрационен номер на компанията: 02142819 (Обединено кралство).

Адрес на регистрация на офиса: 53/64 Chancery Lane, London WC2A

1QU, United Kingdom. Друга информация: Последните известни управители:

Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi

Jawad AL-HABOBI.
ПРИЛОЖЕНИЕ V


Интернет страници за информация относно компетентните власти, посочени в членове 6, 7 и 8, и адрес за съобщения до Европейската комисия


A. Интернет страници за информация относно компетентните власти

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/

Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/

embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/

International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

>M14

2003R1210— BG —02.03.2010 — 013.001— 36

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_

ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б. Адрес за съобщения до Европейската комисия:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign

and Security Policy

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 5585

Fax (32-2) 299 0873.
_________________________

1 Виж страница 72 от настоящия Официален вестник.

2 OВ L 337, 27.12.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент 208/2003/ЕО на Комисията (OВ L 28, 4.2.2003 г., стр. 26).

3 ОВ L 361, 10.12.1992 г., стр. 1

32003R1210 - редактиран - ЦПР


Untitled Page