ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Алжирската демократична и народна република


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,


от една страна,


АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА,


от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Алжирската демократична и народна република, подписано в Алжир на 26 април 1976 г., и наричано по-долу "споразумението",


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността и Алжир желаят да засилят още повече своите отношения предвид новите възможности, появили се след приемането на 1 януари 1986 г. на Испания и Португалия в Европейската общност, и че споразумението предвижда в член 53 от него възможност за усъвършенстване на своите разпоредби;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се позволи поддържането на традиционната експортна политика на Алжир към Общността, и че за тази цел е необходимо да се предвидят някои разпоредби;


РЕШИХА да сключат за тази цел протокол, който да определя промените, които се извършват в някои разпоредби на споразумението, и за целта определиха за свои пълномощни представители:СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ:


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА:


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗАСЛЕДНОТО:


Член 1


1. Митата, прилагани по силата на споразумението за внос в Общността по отношение на стоките с произход от Алжир, които са посочени в приложение А към настоящия протокол и са включени в споразумението, се премахват постепенно в същите периоди и при същия график като предвидените в Акта за присъединяване на Испания и Португалия за същите стоки, внасяни от тези страни в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. Тази разпоредба се прилага съгласно посочените по-долу начини в настоящия член.


В периода на това постепенно премахване, когато ставките на митата, които са в сила при внос в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. за стоки от Испания, са различни от тези за стоки от Португалия, по отношение на стоките с произход от Алжир се прилага по-високото от двете мита.


2. За стоките, посочени в приложение А, за които Алжир ползва по-ниски мита в сравнение с Испания или Португалия или в сравнение и с двете страни, премахването започва когато прилаганите мита за същите стоки от Испания и Португалия достигнат по-ниско ниво от митата, прилагани спрямо стоките с произход от Алжир.


3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат при специалните условия, които регулират тарифните намаления, предвидени в член 19 от споразумението.


4. За стоките, посочени в приложение А, Общността има право да определи референтно количество, ако при изготвянето на годишния баланс на търговския обмен тя констатира, че внесените количества биха могли да създадат затруднения на пазара на Общността.


Ако вносът на една от тези стоки надвиши така определеното референтно количество, Общността има право, като взема под внимание изготвяния от нея годишен баланс на търговския обмен, да включи въпросната стока в тарифна квота на Общността, чийто обем е равен на референтното количество.


За внесените количества, които надвишават квотата, Общността прилага митата, предвидени в споразумението.


Член 2


Член 20 от споразумението се заменя със следния текст:


"1. Митата, прилагани при влизането в сила на Допълнителния протокол от 25 юни 1987 г. към вината от прясно грозде от позиция ex 22.05 по Общата митническа тарифа, с произход от Алжир, се премахват при внос в Общността, според условията, определени в член 1 от горецитирания протокол.


Тази разпоредба се прилага в рамките на тарифна квота на Общността от 200 000 хектолитра.


За внесените количества, които надвишават квотата, прилаганите мита при внос в Общността за гореупоменатите вина се намаляват с 80%.


2. Разпоредбите на параграф 1 се прилагат, при условие че цените при внос в Общността на вината с произход от Алжир, увеличени с ефективно платените мита, са във всеки момент поне равни на референтните цени на Общността или на цените, които се получават при прилагането на специалните разпоредби на параграфи 4 и 5.


3. Вината от прясно грозде от позиция ex 22.05 по Общата митническа тарифа, с произход от Алжир, притежаващи наименование за произход по силата на алжирското законодателство, изброени в приложение Б към допълнителния протокол, и представени в съдове с вместимост до два литра, са освободени от мита при внос в Общността в рамките на годишна тарифна квота от 200 000 хектолитра.


За целите на прилагането на настоящия параграф Алжир осигурява контрола на идентичността на горецитираните вина в съответствие със своята национална нормативна уредба; всяко едно от тези вина трябва да се придружава от сертификат за наименование за произход, издаден от компетентния алжирски орган, съгласно образеца, който фигурира в приложение Г към настоящото споразумение.


4. За вината от прясно грозде от позиция ex 22.05 по Общата митническа тарифа, представени в съдове с вместимост до два литра, с произход от Алжир, фиксираната сума, която се добавя към цената, визирана в член 53 от Регламент (ЕИО) № 822/87 относно общата организация на пазара на вино, се премахва според следния календарен график и в рамките на годишен обем от 40 000 хектолитра, като:


- при влизането в сила на допълнителния протокол фиксираната сума се намалява на 75% от първоначалната,


- на 1 януари 1988 г. фиксираната сума се намалява на 62,5%,


- на 1 януари 1989 г. фиксираната сума се намалява на 50%,


- на 1 януари 1990 г. фиксираната сума се намалява на 37,5%,


- на 1 януари 1991 г. фиксираната сума се намалява на 25%,


- на 1 януари 1992 г. фиксираната сума се намалява на 12,5%,


- на 1 януари 1993 г. фиксираната сума става равна на 0%.


5. За вината от прясно грозде, от ex позиция № 22.05 по Общата митническа тарифа, представени в съдове с вместимост надвишаваща два литра, Общността има право, от момента на влизане в сила на допълнителния протокол, да определи специална цена на границата, ако за текущата пазарна година по време на влизането в сила на допълнителния протокол, въз основа на данните, с които се разполага в края на текущата пазарна година, тя констатира, в сравнение с предходната пазарна година, спад на нивото на износа на тези вина към Общността. Тази последна пазарна година служи за референтна база. За следващите пазарни години резултатът от износа се сравнява с този на пазарната година, която е приета за референтна база.


Евентуалната специална цена, определяна на границата, се фиксира всяка година преди всяка пазарна година и се прилага в рамките на годишен обем от 160 000 хектолитра.


Положението следва да се преразгледа преди 1 януари 1990 г."


Член 3


1. С цел подобряване работата на институционалните механизми на споразумението, се създава Комитет по икономическо и търговско сътрудничество. Този комитет има за задача да улеснява:


- редовния обмен на информация, свързана с данни и прогнози относно търговията и производството,


- редовния обмен на информация, свързана с възможностите за сътрудничество в областите, които са включени в споразумението.


Председателството на комитета се осъществява на ротационен принцип от представител на Комисията на Европейските общности и от представител на Алжир.


2. Съветът за сътрудничество определя в най-кратки срокове състава и начина на функциониране на комитета, съгласно член 46, параграф 3 от споразумението. Той може също така да реши дали е необходимо комитетът да му представя доклади.


Член 4


От 1995 г. Общността и Алжир трябва да правят преглед на резултатите от сътрудничеството между договарящите се страни, за да преценят състоянието и бъдещото развитие на техните отношения в светлината на целите, определени в споразумението.


Член 5


Настоящият протокол е неразделна част от Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Алжирската демократична и народна република.


Член 6


1. Настоящият протокол се ратифицира, приема или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните процедури; договарящите се страни се уведомяват взаймно относно изпълнението на необходимите за тази цел процедури.


2. Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ този, през който нотификацията, предвидена в параграф 1, е извършена.


Член 7


Настоящият протокол се съставя в два екземпляра на немски, английски, датски, испански, френски, гръцки, италиански, нидерландски, португалски и арабски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.


В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните представители полагат подписите си под настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ А


№ по Наименование на
Общата стоките
митническа  
тарифа  
02.01 Годни за
  консумация меса
  и карантии от
  животни от
  позиции № 01.01
  до 01.04
  включително,
  пресни, охладени
  или замразени:
  А. Меса:
  І. от животни от
  рода на коне,
  магаретата и
  мулетата
07.01 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения, в
  прясно или
  охладено
  състояние:
  А. Картофи:
  ІІ. ранни
  картофи:
  exа) в периода
  от 1 януари до 15
  май:
  - в периода от 1
  януари до 31 март
  F. Бобови
  зеленчуци, във
  вид на зърна или
  във вид на
  шушулки:
  II.Фасул:
  exа) в периода
  от 1 октомври до
  30 юни:
  - в периода от 1
  ноември до 30
  април
  exН. Лук, шалот и
  чесън:
  - Лук, в периода
  от 15 февруари
  до 15 май
  exL. Артишок
  (ангинарии):
  - в периода от 1
  октомври до 31
  декември
  М. Домати:
  exІ. в периода от
  1 ноември до 14
  май
  - в периода от 15
  ноември до 30
  април
  T. други:
  exІ. Тиквички, в
  периода от 1
  декември до
  последния ден на
  февруари
07.03 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения,
  поставени във
  вода - солена,
  сулфорирана или
  с прибавка на
  други вещества,
  подсигуряващи
  временното им
  консервиране, но
  неприготвени
  специално за
  пряка консумация:
  B. Каперси
08.02 Цитрусови
  плодове, пресни
  или сушени:
  exА. Портокали:
  - пресни
  exВ. Мандарини,
  включително
  тангерини и
  сатсумаси;
  клементинки,
  уилкингс и други
  подобни
  цитрусови
  хибриди:
  - пресни
08.04 Грозде, прясно
  или сушено:
  А. прясно:
  І. десертно:
  exа) в периода от
  1 ноември до 14
  юли:
  - в периода от 15
  ноември до 30
  април
16.04 Заготовки и
  консерви от риба,
  включително
  хайвер и
  заместители на
  хайвер:
  E. Риба тон
20.02 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения,
  приготвени или
  консервирани без
  оцет или оцетна
  киселина:
  G. Грах и зелен
  фасул
20.06 Плодове, които са
  приготвени или
  консервирани по
  друг начин, със
  или без прибавка
  на захар или
  алкохол:
  B. други:
  ІІ. без прибавка
  на алкохол:
  а) с добавка на
  захар, в директни
  опаковки с нетно
  съдържание,
  надвишаващо 1
  кг:
  ex 3. Мандарини,
  включително
  тангерини и
  сатсумаси;
  клементинки,
  уилкингс и други
  подобни
  цитрусови
  хибриди:
  - фино смляни
  ex 8. други
  плодове:
  - Портокали и
  лимони, фино
  смляни
  в) без добавка на
  захар, в директни
  опаковки с нетно
  съдържание:
  2. по-малко от 4,5
  кг:
  exбб) други
  плодове и
  плодови смеси:
  - Половинки от
  кайсии и
  половинки от
  праскови
  (включително
  половинки от
  нектарини)
20.07 Плодови сокове
  (включително
  гроздова мъст)
  или сокове от
  зеленчуци,
  неферментирали,
  без прибавка на
  алкохол, със или
  без добавяне на
  захар:
  A. с обемна маса
  по-голяма от 1,33
  г/см3 при 20°C:
  ІІІ. други:
  exа) със стойност
  по-висока от 30
  екю на 100 кг
  нетно тегло:
  - от портокали
  exб) други
  неупоменати:
  - от портокали
  В. с обемна маса
  равна или
  по-малка от 1,33
  г/см3 при 20°C:
  ІІ. други:
  а) със стойност
  по-висока от 30
  екю на 100 кг
  нетно тегло:
  1. от портокали:
  б) със стойност
  равна или
  по-ниска от 30
  екю на 100 кг
  нетно тегло:
  1. от портокали:
  ІІ. други:
  а) със стойност
  по-висока от 30
  екю на 100 кг
  нетно тегло:
  1. от портокали:

№ по

Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

02.01

Годни за консумация меса и карантии от животни от позиции № 01.01 до 01.04 включително, пресни, охладени или замразени:


А. Меса:


І. от животни от рода на коне, магаретата и мулетата

07.01

Зеленчуци и зеленчукови растения, в прясно или охладено състояние:


А. Картофи:


ІІ. ранни картофи:


ex а) в периода от 1 януари до 15 май:


- в периода от 1 януари до 31 март


F. Бобови зеленчуци, във вид на зърна или във вид на шушулки:


II. Фасул:


ex а) в периода от 1 октомври до 30 юни:


- в периода от 1 ноември до 30 април


ex Н. Лук, шалот и чесън:


- Лук, в периода от 15 февруари до 15 май


ex L. Артишок (ангинарии):


- в периода от 1 октомври до 31 декември


М. Домати:


ex І. в периода от 1 ноември до 14 май


- в периода от 15 ноември до 30 април


T. други:


ex І. Тиквички, в периода от 1 декември до последния ден на февруари

07.03

Зеленчуци и зеленчукови растения, поставени във вода - солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, но неприготвени специално за пряка консумация:


B. Каперси

08.02

Цитрусови плодове, пресни или сушени:


ex А. Портокали:


- пресни


ex В. Мандарини, включително тангерини и сатсумаси; клементинки, уилкингс и други подобни цитрусови хибриди:


- пресни

08.04

Грозде, прясно или сушено:


А. прясно:


І. десертно:


ex а) в периода от 1 ноември до 14 юли:


- в периода от 15 ноември до 30 април

16.04

Заготовки и консерви от риба, включително хайвер и заместители на хайвер:


E. Риба тон

20.02

Зеленчуци и зеленчукови растения, приготвени или консервирани без оцет или оцетна киселина:


G. Грах и зелен фасул

20.06


Плодове, които са приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или алкохол:


B. други:


ІІ. без прибавка на алкохол:


а) с добавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание, надвишаващо 1 кг:


ex 3. Мандарини, включително тангерини и сатсумаси; клементинки, уилкингс и други подобни цитрусови хибриди:


- фино смляни


ex 8. други плодове:


- Портокали и лимони, фино смляни


в) без добавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание:


2. по-малко от 4,5 кг:


ex бб) други плодове и плодови смеси:


- Половинки от кайсии и половинки от праскови (включително половинки от нектарини)

20.07

Плодови сокове (включително гроздова мъст) или сокове от зеленчуци, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без добавяне на захар:


A. с обемна маса по-голяма от 1,33 г/см3 при 20°C:


ІІІ. други:


ex а) със стойност по-висока от 30 екю на 100 кг нетно тегло:


- от портокали


ex б) други неупоменати:


- от портокали


В. с обемна маса равна или по-малка от 1,33 г/см3 при 20°C:


ІІ. други:


а) със стойност по-висока от 30 екю на 100 кг нетно тегло:


1. от портокали:


б) със стойност равна или по-ниска от 30 екю на 100 кг нетно тегло:


1. от портокали:


ІІ. други:


а) със стойност по-висока от 30 екю на 100 кг нетно тегло:


1. от портокали:ПРИЛОЖЕНИЕ Б


Вина, визирани в член 2, параграф 3 от допълнителния протокол


-Ain Bessem-Bouira -Coteaux de Mascara
-Medea -Monts du Tessalah
-Coteaux du Zaccar -Coteaux de Tlemcen
-Dahra  

- Ain Bessem-Bouira

- Coteaux de Mascara

- Medea

- Monts du Tessalah

- Coteaux du Zaccar

- Coteaux de Tlemcen

- Dahra
Съвместна декларация на договарящите се страни относно членове 1 и 2 от допълнителния протокол


Договарящите се страни се споразумяха, че в случай че датата на влизане в сила на допълнителния протокол не съвпадне с началото на календарната или на пазараната година, количествените ограничения, визирани в членове 1 и 2, ще се прилагат на принципа pro rata temporis.


Освен това договарящите се страни се споразумяват, че осчетоводяването на количествата стоки с произход от Алжир, внесени в Общността, за които са фиксирани количествени ограничения в допълнителния протокол, ще започва от 1 януари всяка година.Съвместна декларация на договарящите се страни относно ранните картофи от подпозиция 07.01 A II, ex а) от Общата митническа тарифа


С цел да се избегнат смущения на пазара на Общността, договарящите се страни се споразумяват да се събират в рамките на консултативна група, натоварена с разглеждане на съществуващото положение на пазарите на картофи (състояние на реколтите и положение със снабдяването) както в страните-вносители от Общността, така и в страните-износители от Средиземноморския басейн. Членовете на тази група трябва да се определят от правителствата на основните средиземноморски страни-износителки и от вносителките в Общността.


Тази група, председателствана от Комисията на Европейските общности, трябва да се събира най-малко три пъти годишно, по-специално преди сеитбата в страните-износителки и в момента на доставките.


Тези работни срещи ще позволят на основните средиземноморски страни-износителки на картофи да бъдат информирани както за крайните пазари, така и за конкурентните пазари и ще имат за цел изработването на индикативни календарни графици, които да предотвратят натрупване на доставки в периоди, които са чувствителни за пазара на Общността.Декларация на представителя на Федерална република Германия относно дефиницията на израза "германски граждани"


За граждани на Федерална република Германия се считат всички германци по смисъла на основния закон на Федерална република Германия.Декларация на представителя на Федерална република Германия относно прилагането на допълнителния протокол в Берлин


Допълнителният протокол се прилага също така в областта на град Берлин, при положение че правителството на Федерална република Германия не е декларирало друго на договарящите се страни в срок от три месеца от датата на влизане в сила на протокола.


21987A1021(01) - ЦПР - редактиран


Untitled Page